lecture4c - >V ’g’ 6M3 Q1§®€2 f(Riga-2’3”...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: \ >V ’g’ 6M3 Q1§®€2 f (Riga-2’3” Q31? . ‘N HM‘Q’J Om QCLSL; u.»qu “3L0 a‘aiMsaM‘féar 7LI§KQ fifofm/Q “7’16? ng (filQ‘LQfWLiAaLA/iL 0 n 01L EKJ VWC’Uiéf’LV. va—leojx {Noah/HYPE V w SUAAWWQ“; firoorlveh " dQYLCTfif)‘ Ctxlkmctagi ” Q”, Q3tqtl “Cit: q3&qu+q£3qk{q31+ QUQ‘E'LQEJ " CH} QMQH : QWKQWQQVQUQH) wq3a(‘lu%3 “chacm)+0k33 C‘iqu'L'QLmQZM) 5xmL 5% z 0: %”Q t, glinwfflcn , N w'éa‘aafiw C) RA?” 3‘ ‘33 5’3 MW»? Emmi/OMA/r/V 1:“ «flag-52} “5 is (CU/k flxfl Mm‘f‘rtx (Id/flaw?” ‘HxUL Com m wgflaffem’g 413 CE CmCCLULOF examwflm 03(ch €UL%I Mug @r COMMA of liq/{'9‘} Z: 5L“ $113+ 554;”; flfizfu ~« %Ci{fi 1/4414}: “WM/G fowl] : KW“ A‘ég" 1L Aé’xé'f‘te t 7/ flfid, fig“? “ka Ct;[’hv\'\// $0? L:<.,,JVl‘-}Ld.:{‘ A, J J ‘J/I TKLS ‘éf'éxéLOFC/LM COM/L $12:ng {Li bdeé‘éz f! EX- CDMFL/LYLQ HQ” “Na 3 \PM—O?QM( fl;in 5W3. Si‘fiuL-gi‘gé Coafieawwwjif: f $75} fie (Lento: C‘For @qug‘wfi $32)?ng K [Ar {5 gm Asz “‘zifiaékémemF may!” H261 j/LLEPL {flUcLZf , ,, J 5i -' i g , ., “1.. Hug Pérosflyw”? awifmé" duawgév‘azyw: waivimw 5: 3)::73 My; {3L Mu} ii?!“ 610(0fo O'F waizfa/g Org Of 5 (oMchoJ rows Or 6060;4ny 7%“ OZ£+(;ZL) :: O, EX, CovaLrg-cg 23 :1; j 3 3 V ‘ Q Far fM 01) we Mm mm “Had cm mm VLWILWX é‘fiL/H" I. mmmauuj {$10 03ml @ng $53, ma Mm SKDLQ’MwC?" MAS FasmH~ {ROEU‘if gig/M, TO 0% so] mg “firs+ Cfiknflmjfif TLfLE EWCTRUZ4‘J 0'? {1000 Offia‘mjg’wmj‘ ma {“Qfi‘g’fi‘i‘? 5””‘~‘15"\-a5"-“7L CLMomszH I" ' Qmpva-{mf%{~ef “(Oi/Loci": Q. Rama 3 ’* /’ E 100 3‘9“) 1 19.3 "i i J" a O 3’ Lemma: :4 A [S {ML {LXfl'WiafiLFiX/ "flykilfl QLIAdi'f'Q4-lflddv’f‘,i+GLAAJ/fl‘:E ixé , O A} ,H/GL “UL “(f 30939 {5 dbk§+ “fiao‘imfwx mt ’qu dufiqr Mgmqm‘} "WWWLkeraowflokméa? (ii/POJLJ‘10A‘ glam? +619, ivwkffflw 04%;, For +§\e CQSQJ (Q: ézjqwi Mév»f:«(—2LX objl‘quaog w. Wikicw m an“ m) 53% ggmm 0M4} m/ .V‘ Ctils [mi Qi’ 35 CLE" t r a ' 1 “A " _ i 6i“ 6"” GL-rké‘oub (11.4 fig-1,; ‘ \ 1 qgfl w t LLle 6111 H \ a;th 3mm $200 $me :3»? #2" 02m 79M. 50154,?! «XV 0 3 : QM flak fig?) 6} +Q/L; Lél+1iz am 00 (L , ._ m ,4 f. U aim/[géguffiii fligaffl;. ' Cigfi 545.121. fldli;ygik V 01.". i w/ ,. ‘ Qf‘péfiTif 312: Qéfi’fiffl 07C +5x€ 3 Vow) Og‘fgfa‘flgfikf Value 0? “HM d’a4armmwkf Rom) OFQIQifTOfl. 3: (41,90 fouls. (AJrefcfiLaz/kj, I ” (QM 0“? :Zr ' (m g TgkaVk/ Q’w i “3 2 (3.2,: [3133 "" Qtzg 013'}; : wOé‘Q‘jL OWL 01m, } QM ‘3sz InL 00pm b4? Showmgag 7‘30? 91>QOV§ UJQH/ ‘ w a n f 80,» (“F/1H3 am. mm Mfimc ghgwafi-{pel damsmrzi'cxff'w gem/U106 (ytjreirckwivfirm? «FAQ LM<¢GL%PGWE 4:31 A”! 7%ny ORQ/Jr (5%) ‘1 "03%"? (xi/H. I'm gay-fl Confiourj MC firiI +Mfi 0M”? = OLQJLC €71") :— «OMVL Cf) :v S0; diwgmw) z flaw: flow ofexf agnofa :5: (row Mu, (“Hfh ea?” 82. fxn‘wkfigfiffi COWSTLQVU?) I LQJL E: “f O 0 9g“, G”&H\r000 ‘I I75 06d (EV/Q) (3 9,34 powkofééj 5;} 6.01910;fo a wng 7LA€ JA’ My) ,9 \\ fit 1' :1 CO 0L; as»; axgajkm 235% 0!. FL fem} A?“ r . “flag a:‘ My}: I! 1, i i i t I 9.7 (IL r VZQLI Ana; + 9161,33 3423;; if, 1 i ‘ Hi: (Kala flax}? : 91 (0%: A“ 7” QM» 54”“ 7} "" 7L qaaflgéa) :4 4e%(%) f“ P‘U‘flca (am-J (75 £31: “351$”? 0w ((2'): wig/£1“) : 01 am LI“) : 0/ 50/ aim/cm) : oz omw: Mm 4W6???) flwmo ogarafikoa'z:t (fikui%1§&{o%5©fie yea)cu%afimi‘%6 amoflxw} (1“ 0'~~~z>‘ LQEL E: F\“‘0 lé-mem z NEVA? Ogijrcg)z - {uww I!) é? than“) 11% okaf<fifl%jgg QXEMmufiaJ 6? cofiacj%ry mick? %” if?) U) EVE M (A. Q d, OM‘L (6%)“: @OL¢+C%>Z-/iw w" (aflqbcqu‘ficw + .1 [qgm+cqém'>£iégi ' 3Q,d_l #6.! '71 oké; A¢;+“3’§ CCQAJ a : Aw (/92?) WW?) 2r So) 09h€+ { :wSUMM&J li$ €L£Qfi®kfim&%&fléwwmfmv%agm om (may .: fiiéEMZa-f'éfi“) Udha¢a I i; gig iagax ddCE): E01” E” (WE? ? wig {S 't'ficm '“gy‘ “ amflA am a?“ :9; M I A 5K >5 m Mfififiy >5 7% L 4:“ z’ @145 uJ aw? J {70-75 Gag“? j} :2:_,. {:5 . TO 3 cs; :3: RN’L‘QXWE é; / C Ga“ a. big §\~‘ergw&,wi Q Q of; 9%; {:3 55,531} f; N%PMZ Vi! {gnbfli .. ‘ ‘. l 123‘ dye} Luv) : 03%,.4“ £7: Evy/dw- e g} z 0323'"; @f‘géigfiwj “a3 e “("03 >afe_‘€’<g¥§} gaamz, Jd (EH 0] OQQJMA jg 2». C) “OTC O[.Q¢-—/>(Mj;0‘ I4 LE {\Ofljftfi why} 7LéléJ/i LC {S‘Sif’fi‘gcfhiié‘(Lflmfig%w(0¥ralfi/ ('15; 010mg \%\Q Mam &/(0§2%,Gfi\m.%{ “é :5; “3% £Qf€fi§§ <3 / f . “ at J V *- I#0 fit :3 gm%u¥1(o\v1 #flwg kaé‘dé‘ow O“? QU O [5 CE 0M3: r G :: Ogewféfi) f , ik~hgfl ’HUL OgQfiL‘u" NJ fi,-$&wflw‘;£” COLA 5Q C3“? £37129; Mfifig @7P“%€EC.£QJ»‘§’ (“Aw A > ’ptf‘S‘WL “Paf‘iemfiwwafiw 5 (9M3 3? {OLA @ ( < M,L¢W‘.19"<<>m{ 3 , i ${ é gx) Cf®MEJKJL7§iQ V11 7 ‘1; {0’1 ‘2‘ I g ‘HLELOV‘LvV‘x Wham; %QfiafLMPOJIE€g,j *HML *be Maw W356“ flaw 5M; xyémuéyg (LE Ukcé ‘Hki OLLG 532,6 {1 1‘63 v1, H’& I" mxflflffiw My '! “*4, i5 Ctgfg {\L X 81 MW¥T¢CQQ flawmx cigar? barf?) :; gga,“f" iii} “ 03.??? I ' fl .4 , ‘ j: y“ M“ VF L“ A {3 J “H4. a 0Q 9.3%,!” M. L Maw a3?" 23%“ 0L 9Wamfl’f i fig? COOK My “3%? Q‘— {1 id‘lza a; 6&3 E a) NM??— flvmfi mL 5:; g pog‘m 9U: #72:) LLQQ. “5’0 34355.?» fiwg 0L A}, z ‘42} £92,?“ we, MU Km: fiwwmé ‘W L5 5&- {é 5‘ Q \ (Dz hoax) Mi) ‘1 Q3 :3 ’g‘m "€313 Whig}; 1%. “3%? i {1, 0% U QWC‘YLE; g“ sf" Ca f A ‘ . . Mk o!\~<>0\42w..§* +63 “hw,é“““§"’§/\.@‘(€*' 1Lch ( [L4WLjQ +KQ @ikvméhgw a" g OUR OTC (Wk god" 8 Ni? My 3“ <9 “:5: Raga“? H a D Ue.c,§“c> {— 5; {mwgawg W 93.43% ‘ Emma (L :21wa V a.“ Q. 4°11) 4" «5; ma“ 4; \f g C}? é a 0% a 5w {by _ , S 5v? Fifi? 0‘; Vail}? {V ML mm (w Ag“; ?\ i3" {19%ng pofLJflx/Q MAL-L%«wa). (Mafia: Mmfié‘ a {:3 9a,?" {hf i. if} 5%, if #3 Q__0€£»5. vi“; {a s-é‘é‘ % 5mm ‘ M H'fi fitmiflwfl M‘ {L (ii-fuwio/ é) AM ‘vLégK—Li fizz, 7L], {‘3‘} V d a; if {3 S‘Caffaw‘g é LL} :4: 2:],% Q V/ “’W aw, fwwfigw 6: U, m E .r PM WGL,W égj HA WW3 mQAQjE/fw vgficgv‘fig Rig/yam d‘ 61- (9 e“ a S Mcimof Mi» 0?; i f am; {35 Ma J“ 4:? gnaw MM { V; n rv Bf"? “ [/0 Rag?“ Ma’g’vé’ 0“ _ ‘M \ I it f / A 25;“ {ya} Eddvfiammsfiwgfiw Wm 9"meng WE, Ml“; la )‘1. 5 WEEK! ifimdogmzmflj ‘Hkg foflagjmtg/ O\x(oflf “f pf0p€§'%(€5 (MMQ SOfiLtS‘wszoJ 4cm gym; $CCLUMf‘f old/é} “L 01W"? ugmzd’r‘y 23/159 e mat—E— (AI/J AUX/«Pgdr: $422; Mg: wp-g; :: flaw?) m )~>g+O-T>< «a... M 1- 221%" \ or ‘23:; 51L+%/°¥%”>€ CM‘Q 0J5 w Mmgm wam‘f ngfior #13; (KV 5.13 _>§_+(~3;): Q ASVOHW: AE'Fang, AQ)C°<+£):AL 3 agg+g§ #952313 : azéfigg) (Ag)! '33 r. “)5 @9013; :, Q wi+fgt1©imwr4§fléajiifii HES WCU‘éu 1); Qiwasgmcas hiya. 1-? 5w Q nomwflyf JMDSWL 075 ca uuflr £3.6ch 1/ vi 5 5%”(§’K(\2€§ 'qu ’(CbHDL/JHLCQ/ COwoLmnggg" M 0&3: 6 S wkmeuw jgég 75w OLA/{gr faggosf- G; MJ£+1¢65 whmavar g/% éfij “Ham g (5 SCMGQ+O 5% a. §LLé>§poaCQ @‘(C Ex. Ara 4&0“, ifwiéawiakéfé 32:}? SUxbffCLCQI? 03> éiéfli H 5‘; Ema E é $ § § 2 i 1 2 LU” A be 0m MWx Mocfrwc °«’* WWW b3 +épg $371 oxfaj/ {MM @143 €ng ' $9.) +§»\e koMoz’ifiwxfiflmS Ag: QJ {‘67 NC/fkkg‘ggéfgéfl/flgngj‘ WM) {5 a saifga..m m6 553% 55.: Qaiéieg ‘f‘éa flquii-Qfig 57? To KQQ ~'{dékL-C/ Q (‘3 iU(,/Jg)/ go If floflflwfiffl‘xf, IA" fla-€,O|{(_",£(QML/ (75 Y é JUKfiv} 9‘04 is Q Madrid}, $51ka 9L Ran/Leg 04}; {8 é‘dcéfir) Frma,{{%j MCXJ% gidgflflfikm ACEfi'gfL): 74542453 3-"— QWKQ 3Q %&Qg_g+%g;wg&)i EX, ®Q+©F§W£VL€ NUAKE’HC A ;[ ‘L “5* age GM§5"Joro€Qfi wage. 3:. a . (Ixoo [[106 \OW‘D J“ [1x01 g0]"m>£0“l’lt(0 WA) O”‘"°‘|{ a“ @figiaifing SO) XEL': WIDxXgfi‘X‘g K; : X3"?C\g All ¢”fi i :9: *&:+5 I gkejg 65:8 kaka mmsz gamii’a‘fé“ (3 TMS; +£UPL SLLLMPQQQ iU(A) CWL$H7LI {37: Q(,/ vecgiaff 0‘25 Jrke. #0 r M ', I ~§ / "*7’§{% &[éjfiafl]‘ L Dex {kw LL37”? MUEa/H.J MM Ua‘cjibfsfimy .[U +bl- V in” ' ' ' ' " — f! _,\ ‘le’z famymj QOLU‘Q oL‘joLZ) myoLM owe fcq[off, (5 COL[(Q_C/ Q [CA’QOE’r CGML-(ihm‘f‘Io/l (PD—F \/ \/ MM ‘ / ..(_;~.1/“‘) a? as C§.%,Aé:>‘%%43§ 03 Ex. ‘ \D 62 M; a“ g {A Q kph, gawk {3 -€ {3” if f E: E 47 fig” 3 0;} L m [R a "" 5’ { QOVQM; 1"? firing“ NJ, gm axMW veggmmm MK, V], flaw; .1 ngacge,yzjm/ 13m} (5 a dwafiéfiCQ 9%,) V, Daficnh “HT/Ra. Sfi‘g U8C$af€ 2:1,) £153},=y,9jgmj if: UPLHQQg 5% SJamw/waflé fig?“ 40? Li (7C! euapa x/Qfimlw WNW-n {fl Q,,(;L,m_ £39; engagpgmfl CkS GM NA @921“ Cowkkmfiim 0‘9 \1' U V 3 WEjMLj1»=jM§~/fi" Ext UJLtck CHE £955“ “WM-"ff; G$Q Eé‘fifiwflvzfifig 5A..“‘fgf 4’0 { K3 E? (‘3 r“ ( b C) ‘9 EMUi To defermma WMVWQQf 0L5Q7LSgBCL/kf Wt MKS?!“ OXQ‘ILM‘MMM {-F Cm mémémmf mam? cam be 835 {pm weofl Cw” q 1‘ f L: It? {Mam ngakgflmgézmx 015 NH. 3‘32? 5 ' A q For FE (Lg-fl ank5{ (c? JQQVK [EJCQA ée UJ?$?H€A Ci‘f ) . F a afimgjmpméj; [b x C ‘ M 3’; I . FOF (a); (JJQ FWHkS‘f OgQTEEQfgbL¢¢flQ (—F{7[ {g‘ [Joggfww‘jfo \AAQ/ ea jazz] Dd} 5‘ 1 L Q I” I ( mwiwuwj Thy {Qow’9$+e {fig 963%ng ow? .Qfimms‘.‘ yt¢ofl+9€3§ CL ollkD/L 1 [D A! " C 50) “13C dzzb”C 0/3:0~“@ '03 4 ‘Hug Eumeifioh“ spam [it / Pom), ‘ p , ' 3) “L” a“) / “HUI- ‘f‘L-L'f‘m‘“ {J gun: aacgg‘fQ/“aap 7%? J‘pgafimg i WQ A003 CORLSfi¢£€f \fog WWmfiXQNM O‘p \pU/xogfflg MIAIMQJ Swfimw’kfi 543%.? {OF V0933, Sffiogwxwmm% IMLJ 7%an com$¢m fig :ngmL(a§+ yogsirMQ Adm/war o~F vamLGpdp 3, (451le Mageffiafiefaacgg ' 7:3 SEE (New) “ELI: 'pwxoga {Wiguwkmz sglqfiwgmfkg yQKé/ mlhj- ; fiecemaffij +0 ka‘gwgé’f 5mm} “H”? VQCTOM‘ I’m, a Qaifafiflmi i dafamoé w mggk gflw‘ Im- f ’ ‘ For waméaz’ej cagyswéer fkgfioUm/ng VaQJLEfF m IE I 1%:fo E33??? N04Q 233‘ 3 X‘+°}‘i§l. L95) ,— So/ C‘U/L-La_ (mme COIL/Lhasa“me 67C x . “Ufa/553 0‘9",“ {0‘9 fflfii‘flflfifij 7% 01 (MACH Comé5¢kq%mfl (33$ gmeyz/Ley oz . w + "w t d 45 + N. (“/ng ( I 013)2§, (mfg+62¢[3/)2§2 g: SPOLAC»: “UP—CA! 29.3): 2:02.) SS (IL/x ‘~ ““ SPCtA (jg/Kg) j f3?) 03/ mug 01 0*?4149» 3dw‘x/Q.ICJ‘€OU¢FP K I £ ( [CM 3 E9» V'fo'fifififlmLQMK w/ (MM/L3 {ow/3 vflug m<:%oa“c 3.? Mom gaawavflu ‘ g2 ‘ (L) [70 Mum/w, gm WM Va! 0M. ma %fi‘§€ macaw Caz/«Ag VJHHUk 5L5 mImamf Qamémagflfiw <3”? 7LM O‘nga“ M4 vachorJ/ ‘erjt 7%on m4 vemfiow V1 GLUUK M ved'am ,L/ v gm} (7L m fiosxmk/é 7L5 wry/"e 1; "1/ GM, mfl “HM: Vat‘gwfl ay C; {mme cow QCJL,.0:W%{OV; o4" Hue 0 \M Wsz Vitiictf“? MC! -er_.m. W£§+ SCOJOLFT Cum AO‘WLU O «S‘w‘é’i‘ OCyI+CLQL+,‘,+C«mpl£/Ic1 ":0 Dfifflk. The. th‘ors uhxzwiiw m, U awe fouoé +0 A? J CM MiflfiMaf J‘EDQQU’LWuFé 4‘6?me U \ ‘1’ W2an 56% EX, ALFQ ‘Hxfi VQCJLOH“ [:IZQL [5:] /Meour(¢g magaptauxéfafijf’z j DQ“(\.. 7"“ x f 549* VEDA)” 1% yawn/51),»: m (/ are 80:6057’10336 (maouflat dafflfkdfifivfi/ (7C {flare WIS-f fCquff CUCQI AMLOLZ/ O $.75 / ”/ CW? \ GEOMUH‘LC (MLQX Mgflafimm ‘ 11F 22% CL?Q Mgmfihfi 0(Qf’mxoéQddL m {E2} YLZQM C‘ 25 +ka13; :1 :52 j mum Clem; aremmf‘ bow/WA 0, 1:41, SOL/U \\ gm #02—Mam >5 :. —E_g_% $90404 WWW“; O.{:QC‘L€A o-é’Rayi a"; go) ‘Hxlz ’PDEUUJMNQO 53.!;§S of: t (“UL a ' ‘“ > C X [hog Lf imoQQJLCQ M a: OUF 99496.5; LE...¢¥~C€..2L Eh U Humming of Utsmalzgwuj (\ vam 0%,? emoQ‘aAcflyk ‘25 “(WWW l‘k-&-Q»Pm4>3 kmcwe M U??? g” j ,miafmcymce V ~ [ML tap!“ (X wwwa L K ‘ \L /% /\ 25m [/92 M uacflm {MUN I93!“ ‘W s” a r OWWLMEMJ“ {15? X2 IQ, AOL}; kafv"§”§"iwfi~é Mm‘wifi To SQQ "+ij gkoéfi ‘er £€igx 0‘33“ CaKav+\l*+Cfi\>< SO Wm W Cow [011 DQFLHQJK m Mafimx “’[OEP‘M 0L»? fOUWv-W: X943 .r 80,. MC ~96ka S‘fihLUk keg? YLOi’Kj/‘VFCVWQI §d5¥£ “Him: TMMQCVLOH WM {5%. {.Efi.tm§‘5‘g[ aéfitékxcigkf /’ \ :rHl‘ ~ W5? t EX. AVE 4% Eriwikjjqw §52£3§r1 {HULOJ‘KE i~uo£QPgA_0§flV{TJ/Z Sdufl “PM COJi‘ky?0A,o€zsL% h©M0%Q/\e®l& 5%”LQM & ~ 0 H; 32 0 £9131 r; 3 -L ‘3 w 0x f o H W SQ) C 3% L2~C w . “3433:; Q:[h:]#g Thuggj +£\Q,S{g Vee‘i’mgfig‘ (LPG, [Wk Qatar“? C/KQ.,j)Q,,é&.c>~{/€fk;/ WW) eQMJQA “93PM l/H/OZK/Qj‘ pres l/mf'zmb/erj/ \z A ' Hm Com/lo? xd—omoievLU-wm 27a [51] [3] qfii we ‘ ( W (I 3 J a j 3 {mom {Refaufftszhaéawflw .3 LL \ 7 tormv‘y LeJL guy‘k/‘._WMM {4Q VQQWLMVV (K Ogvecfor SPQCQ 0k gyms/1 y” ya w U. ) COLVL Zoe DOF{7L{.Q5‘\ v leggjtsr U M maartlgn («Jawwwéewfl (Lem 1m wmflaw w I .0 ?. Z} :4 2» 3&5! +£wz+m WM 1% SWZD‘H we??? 9L3 “*H’xua Qw‘ié’kf LG"'{<?«A 3 Q': “g1) 32‘ 4' CVCQr“p/L) g$%t,,+y(xhwg’fi )y'yw ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/27/2009 for the course ECE 280 taught by Professor Mukkamala/udpa during the Spring '08 term at Michigan State University.

Page1 / 13

lecture4c - >V ’g’ 6M3 Q1§®€2 f(Riga-2’3”...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online