Lecture4d - 1:“ “fix:4 5M a é“ m2"{flag ék VHXfiJfi We 1"“ 5A3 a v J:70 “if A M U é"" i fiiélfiw Mk $.91.

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1:“? “fix :4]: 5M a. é“ m2" {flag ék VHXfiJfi We» 1"“ 5A3 a v J: . :70 “if A, M» U é"" i... fiiélfiw Mk $.91.» e1. ,é .“Q g" S 0 Wk Q 2% ‘ LA m; L 5‘ *2!- 05 6%?ng {ma DQfiCéifl 77w. Xi‘aflfli‘éflg‘ g” 3% \/ a. "P ~15 3 M $4 } :11)” 2/ of?” Milka: f“ 1'aka;agfifivugkxfigfafi‘ m,qu ~%r\-M.q bmw 4123;“ f ‘i-M’VV! m} v4] 51% 59M, K/ A QéiS‘z3 19m“- U M flweflfflm m memwwd xwfifimgf km?) W . { 1 Pa 2? @éfiwg} 5% / m 373 3 K5“? Q. \§%"%.¥§»@{ air-52% mm 3‘?“ z 3‘ [:1 [2“: 2 0 If ' 6‘55”; ... g ‘3 e Hwy»: U N? J ‘Hwa Q 0L? Q, kawé fljflmffif bx: m ,, ,3; ‘ O Cmddg fixmw *fw” {3‘3 @632; 1; figs Nfia KEIEMJ? {mafia m0" “§L§;~Q..§Q émymg ~ - “ 013' 3 m n+0 é“ .. U _ ‘Hmafl (x, £061.33; if? “far U MALE”? €031? ESE 1 a N1; (33‘ \f e“. mflo (‘ g I 7km” C; ) U L g S" Q: { Qua“: a: M. £144?“ c3 54} '5“ a a?" J9 WSW“ 5’ 5‘“ 1 Kéwii‘ a: 0 w '3' w} 55. (M; é ‘3, i ' rm“??? m as“th fikQS‘Wi finafiui‘fij «WW/m: UQCJLM‘I- (A f Mgww (if; 3 7Lm9x..oxr gfiifiufi 8?; i? QWFQW 5U)? {L Mg 3 M WW3 F a £2};ng bOLS Q 5 “(LOP g) [he fiffléfi‘ gQMfi. Iaoiéawaogj JV?)me {Er/24% G pmé/Q‘ij (5 7% 3 o {u (, Ma, 5 +0 Swmggg’x fooziw Mxé JWi‘ffiifi£WWj bomb“ #5 an“ bami kHAfiJL” (S Mk SOMQ S‘MLEQ Aacpumwi Ce flange“) 9&9 V ‘th §C)mf”§w€; (Liar gaging; ‘ [dew VJLH {QR cm 6L?€J\Q“/“52§O{Cwaw/ mcodbqo [fl 0“; Mij‘ w A M’x W k. 0% 25 <2. M“ 5‘ «a. "a 3 m m5 :4, a .31 K adj ~51}. f 7:“ w é? ‘ .1 Oppgflafi MQ (lbw/Q Ukcj’m“ [email protected],Q£ Mgoptfixfi fikgifitaélrig (( /\ {OJ 5L6~$%‘€3MM(£ H . 3‘ @000 JPCLCT cwhmamfiifiwntg {3' $- / » é .~-~~ @Q’jgfiwy A 552 OLA WALK M U‘Kfl. 359' {K} {van 2 ‘A fl ‘ imfi x, an 0L” Rm {1‘ a [la WK \FQA’I‘Ssz’X‘ m F Lifigs‘féfimflveaiag “5:: A :, QZ\ (>th I“ {Lin fiL9sw§ O\ Q/V'Q L0» Q~\ *Cfilx} UQC Off? 3‘ ©@ A, {ohm fiw, ax vamLam m. WM“ 2 nggfl Cor WWW] C.D?E\QME§QKQ§QAJ\§ 4'0 Lulflvfifif 0 Du? 9M Q WHEN}? Cbiuwma. waggégé‘i‘ 1, WWW”- I a .5 “93‘ 63:5 u “M11 QMEJ "' % g 2 i E i //< @€*€¥f‘\g.:'€ 313? ES {Mi aéVHcfi WWW“?ij 7%‘2 fbtéiffchcxg 07D ’x ,, \g f‘ ' K. {Kim Sflw‘xMflOfi 10%} *‘Hw Mm vemLoH CM: 34 H (Iii-WM; flw Tom) 8, fiqCQ c4: \T'ng “do: CL“: 07A 52“ EPKUWLQWQQ “J J MP uz+i~w»g HUA Comma UQgQVVQFE <3 “ i H” ML M M “Mgw‘ié’wéfié’wi??m a“? . .‘rah Ex. DQ4QFMLMA ‘HUL Mu) SMCQ 9+ CQMMVL $961119 403" A :E:éi:]\ Wag (ms Ego/gm L5 fie; Md” ma o.U Usamtaw m0 45%: 7509514 “ 0L0 0131 +£Co (6]:Zofi fl {)J 5H: W} on 953 SKJH‘WLCQ um 271‘“. Tkaovem/Li Two Mus anyway/va Mac/"Mae: Ami/L ‘H’UL SOHVLQ Pom) SPCLC e‘ “We {Wm}? 0‘1D ‘Hkg (>1 9&0; wee j‘ OUFQ ((mzaxf camiuwm%mfig vfiaaciaa+aa{i Oer TREME... enact Maflwx A m 7%13 o/EWMMM 07/ 2H3 fWJO SPOLCQ the" ‘WQ Avmto‘tvo? unite” kw. ox [Downs for) fig $003 swat [o oisfl’u Em,ng ‘Hw‘fiwwé Cmfiox. Moflmxd um (java fgggogg4 kPKQ Mafmx {-6 90:0 askafim afiarzrw °¢ “HQ wow—“erwa Hwy MN“ *1!)qu {L (0m5é5 {30f ‘HVQPGW SEQCLCQ EV Da4~afmwxm “HM: yaw é: of f '2 3 A; it *5” \ t M1 w TKQ FWD eukaioc/l “p09” or WLéMy MQfiLHK “1 E; “A 5’“; f“ (L r: Y Q U U m L53 (:3 c: U “a 33 9* Ea Kw WW 0x @MM w Wig on: L5 f I SHKCQ b3% if: OLKFJl w; a} Q. if: u a a; &wéf{ifijf j 9. K12, é; OWL e (r o M) S“ {a aw. mi: M A wk c, m “M, a em, f; 0 9 ) x... ' f ‘ w ., N fl! h.— 71 a U?) 2%. a: ‘9; it: g 0% M w J“ fadifi (15> (I a M.“ £3 «33‘ 529524, a; fig; 3 0k, ? Q" (A, Qfiééaa 5 fix “9% 535:“ {flit Z M QM“ 5 avi- 3 f To 3 QMQ a, 5;: I, A. 0 “(L Q“. ’ g: at; " 0:. xi‘ J‘ ”?€’%__ 9%, ya?" g C it“ 5% w 5": ‘Wwaa mi -, a ’ L. X( E “g” KLV%§7 $5“ -% Km[a1£: : S QELJ Mia‘ij a K 1 Pkg n V, 5&4 # ' f \ RQOK‘QM} A (mémf Sfifléam JAKE-é (S CORJ‘ifWLQATf“ b [S m S/JAQH cdumm ffiafie (373%? W3 1: Q / r? i; HOWE “75335:, glaswaméézngamfi W' . , 4 A A [ANN Mk5}; ROLL/5%“ Eggs?» 7LNW-Wg @431??? (“ML +AQ / CO£U€VLMK gacflém’”? 0*]: am; {is/MM;th (AongfiQfWéQfifr: m» LQfiL‘ @122 CUE Mk: é’L Ma??? W: t {a g im‘ar $265+w/g fl >4 2 £2, (5 COM (5 ~¥~MJL “far INN ., g; {QM waw' (7*? “4'5: (L c o (v WM vaméng‘ 0‘? fl— s my: 5 \ “fl Q“ 5 {' ‘gwéfim j: keg 3‘ 02:7; M Q: 3 a; fix Q 5 z; Mk w y ya‘ . ha % “y: ‘ BUG—frat if”. {787? ‘Hiéflcm (QM,%€ Emwfifiia 53‘ 67L £3; “(‘71 a 5 {0L +541: f” g“ 7153;“ :3: WEE“: Mia “fig; 555 {i i“ ' a 2% w a} at; W of“ +51sz ggfiqm a3“ (A am amivmfiwfizdas’i .J/ k I 4; «7“ F" M W} C‘ wk} , “Q, 5 gig” 3%: 225% gm f 2% K g :5 a} 5 ~ “i. <5 E’K A. Z: :QLZ€ Ci. L Ci 1-”? ( flywQO 5:: ’3, Dim k “g Q :, ,h f“, ‘ . ‘ ‘ a, “HQ we a; f” 53W 3 o M, Q QQQMLZ. fix. :5“ Vi iii.” H 5: é) a" a"; 5 M“ LP gawk {Cw C343 yak/fix" a: l “in; %;'® g“ Q $4M», : 1"; Aw f Vi ? Mayra?” Q» $3» _ . 0 3] g, C) O L Q W Li? a (’3 O X}; p; k w ‘ H w; , a g * gum)?» qygfikgm mg“ g2.;[email protected]&.%é1é“ a) ffiW$/ 1M“ 13%sz For ‘HwL fx%Mg7/”{fi of “5151337 3 é k (s 3 g i ; 3 ,5 i 3 SQ} 5:ch Q ‘ngwpg mpg “fif‘é‘iz Q? ‘L j TM§J $5M: {‘CHHL» Q“; “it” “7ng {\LLU‘é‘FWa O”pfm\:/\ ; Lf/ IR “'HUl OLEOVQ I i 1 Q/Kcmwgféij “rig Cngfvu/i €§6LQ~Q M’w ($5211, mg, m [31:23:] arm was “Y. IMS, m cowflafi +0 7W6; arm/Q spaficaj ‘Hw (a! SVng k? Mfr gl‘qf‘a-ysiafwui HQ Gngf'Qk‘ILHMK Q@&.V\, .fl Mugava “:LM, Comm/km \fflc::§%u” g“ GHQ 244‘“? UL SOSIHS‘W‘AL: Lqu 5a,,MQ OQQpQJ'kOéQJLQ? f&{&f§‘a®%x-£. ’ (f 71m? LS, ‘Rq, 9mg Cohwa a$ex>dl5k MWHWILQNQJJ‘ Q. ‘(WOWQVV (“{‘S (y‘éCQ/(Qmfi/ wki(€ KHKQ LVN/K C0(UMt/L (DWI QRCK MGJLHK Qfiwflf 34<~LQ5 2%? [rk/CG‘MMW {Ma}? Q. +(MQ; H’S ?’°£c©l.um.y\ Ex . {Emok OM, éfiawms‘ 1110? WWW Cowman filiaacg 0%: {*9‘L i \ R g: «1 Ol~l 0 t K ? V 2 L 9. F"! f «2 vs; _; 5' (3 C} C If: P‘; (/3 (“x s“) 9 W Q; :3 L1 QCHL’ILRMLEK [Qkoiik .1“) Mr A \ % “\ \\~ “I”??? “my i "A é’A‘ E g * I WK “3 P {’— M l L W 0t A M >5 m gag??? {if ; ‘f’ég Q. 95: gm Qéfiar 5 5M: .41" . "‘ um“ ‘ F, N \ 5f 5' I ~- 04: ( r 5% m") “TWECQ (fg‘f‘pj gawk/5 W3 fizmaaw Ema 075 H45 CO(QWLA 33“ “$6529 €I N g $15 “g—ékgkjfié 6:} FE; gafkfkffl MOLSILF { K L if (:0 UWU7 5:? “3% ix- fl 2, '5“; 5% / 5ka Comm “(RAJ an; M55453 I O A Q 3 C){ A . 2 Egg“ fit / Q 6" cm. ii: 6%" Q“ WLGRL sf" 3 X: CQ‘. €12”. Q? Q H a s / QM Q Q cub-F (a OLwfi W553» 3: a C» {/3 $7 , {Q3 *13Q&_”Z;Oél3‘f; 11$”(3 ( . '1 JM IA— fluvial; $31.. {fjfig’g f 3 g} ’33.. Q 61:) éfl {mi QR gay: "f: a g Qmifim fist mefl 0"? (Wear 5W§TILQM§ i DOC; Mg) warfluafi: #4/[xey/"ogbm a”? (Mega? aficgfifiwéflm Will/H / {3, El ELM vet/+ng CL thahem UQQWLQKE Qflmmas Q :3.” Camgf‘gi“ L a: mi M. g Wk U C) {U i»: ‘2? $11. > f! MM, H" W Ex 0%; (E‘flfimu‘xf E {x X m/ 0“» V a A a} a 5" , g rmam‘wm-Lw.» «gar? 5t (L g {x {3 it? 6%."? “gt” {:3 {hégfi‘figfifl {1 MS a Hwy? a, 5,, 3; {3% 4L 5);“, 5»; {9: {“ ~{~-~Q {3Q {3 via I COL KC UL Okfé’ a a «‘1, 5 I w/ WLSEDEMCI‘F “11W: “EL’ixQfl *9. $92., mg) [0&5 (, 5 UQLQILDJ‘; £(gQAV9EJlafig E; s' ‘2 g i' 2 F ’ ‘1 w 9\ <2; 2:3 0 cg {ML 41 mod ; «1% “'6' eaifigm M“ (as; mfg 5; g}; flacfi ‘ ' , ; g f“ " 3H),? (F @fiim*fll' “fix Q. ‘é‘\.&:{aMéLé “HQ—E? 9M2»: g jg / o “Hxé. g 5 v / x. j I! 4: ‘ H? e) 1 > ‘ CEWMC ska? MILD» wank? Ci 0} as [a Q {~ 4 m“? M w :3 .1 \J ..... -N 7 I, I y ’ f” v M d J} g - "k ‘ ~ A 1% , ‘ x, » w: x31 5%.. a gg é;- m QEL $2,, figpgm Qé aims a} 5;“? a r i ' “Whey x “PM; M W» U AA.\;?%,,EF" J” I, fix!“ QM: JEVMA} Km Pirflmq‘ , , Al’s.) i“ ( 0 15‘ H §L UMQQK 63-129 Mm? as“ Ms: Q“ 5 { A”? ’5‘" WW ' g? @ flaw“ «{Vuxi'flpfié @3253 £245; f F . ,” ~ F 1: i flap»? {2:2 i1mngé3r!’ fl ng‘g ' a I ‘ FEQCDOM um TWA ’— 1 atom ' "W 5’ \_,— Simdfiw j +0 Qififll'éaf mmg “:1 EN- 2?? UNL&Q,.K" a“? WaCi,§“if‘E£3 (:2!) Q1, S ( am 3:31 we: M ng/k cafgawéi as" 5,; gm? 5; } CC) M? UVI a ; 25:}; I ya “ gaggigg T” ix % fiflfiififlg { j‘PQF a’\ gd~amxgm Rumba? 3') flfiafigfl? ; w a = 5%“ Egg, ‘ WSW Fit/VFW is}, ma {Lokéb‘x “£me #fiiad ;' s i if“? 0/, chvgwai" Sew? {awfii‘éfi Sf ‘MQ PLF‘3{)M+{W‘ 0MP Maw?“ Gj¢@ gidva 5% womw m UM Swag»? a? 6L 1%9 NJ UL. £23321 5: MHM +§w “flag-fig?“ ‘gwfifléfifl Wgfiwfi IR "gacjélj Hi“ wig yéfih§§*£®§ (0/ (LOin‘prQfi1L PWOEOE'EQ‘V} of ngfpgfloi OLS{#\.§<33[{€ Wflfvéflfl C‘figr’; 220: [iojcjj’j W Q. (L)OLL{O£L §7£; Muff U? {U/ “We fQMf? fii‘aouiérf‘i‘cfifé We‘éflj 0?...0QS HHS as? coam‘yg wmbé db mi}. ea- c/ up 99/ “Hug SQMQ 542% *§‘{“‘0L7Lfi, V’QQ +03" ? Thane OLUQ‘S‘f‘WOA‘S mm 9&ng +0 CU\ECO€§‘ (75 we chem Q, EQSCS“ ‘Por UZZ (Loksm’flamfi a“? UQQJLMQ 7305 LOALQ Ck Ma K‘Ffieg% mp mamWéflEfmrE A {Q QCL§([<a_O€Q+Qd‘M(fl.QO/ N i 5‘ r" f“) ink §)C'L€‘7L€QW(GLF , {235’ mu (“ham VQQ7LD§N 5m 36f Tflxaflg/ ' 74% 1 [M m ~ m u m m ~1 O‘K 0.? 3 ‘ 3 VLQ+Or/” (E Mow/ {gr} our :1“? {rmvgm vacfliaf (0Q ka"[fl;,j( [(ACA/ OLD? 0.27 " W “it; _1_ A x 1 0 1 o “f 1 i “E” r I X M; «3 «45$ 6” 0 W1 “The fi-‘P‘ch‘t‘? 019 A Mfg“: y W4 a cage: EUKkEQ/Q / 0 ' / Leif (LS Act/J gofue +£\\§ Pfoléiew USN“? QES‘Ff—(a Qj 0” hams UQQJL‘M'E. 75km“ IS, 990 :. [32333:] com law Wpfafleaj cw ca, grfléflar Comhmsx‘hsm (5% ‘HLLS‘Q Q UQC+M‘J‘: L296; aooofi§Jw%ooo[“l‘3> JOQGE,“LEOC’JO§A\ [ REW } “ Mom db “Mu. CLQJ‘LQPMKAQJVLUL \CODFCQ(K0&G_I€O‘¥: “We beam? “15;”fo 1:511? A990 2 $000 {433‘— q0©oé4fa : 01000 Kl “ woooCL x wmwwvmuw SQ: "Ska. L§+C0W0flfifiqé~ ow? ‘t‘M 3 um 1s Hm H20:an “Sifmvle @‘5 Vac rm: wwij Ji “:5; omfw ami- waw g-éis: 7% O, F wawfi M‘Mx mm of am (mg) for Maya A» [5333]) flag Vac-Pars x Q‘C‘LCQQWL 010 AM L E. v"! f {— ¢ , . . , 2%,; mafia {Maw URL. Vagiafj‘ {\Qfg)qg 0A gem owaflue mm‘orr mam SfM‘Jé’LQ/B J AX{:2<{;ZI_>§I CL #cglrfix‘)‘. c2. 71¢ Seafarg [air «:3 Mark 62 flmwaéj 079 cu ik‘Q%Uf&/ Pump/e,me; 07C A‘ [A 3&AQF‘CJI (75 Am QRflXVKMK-‘Jlfffi CF 00K COLa’K7DM5/ 5L ADA-“cafe UgCS'FOF “>3 50 Real gig-‘55: gag; fin yoMQ JCQ.(O~\F * WW m 2.9 (cm (U *EKVQQ.{“0Q) (r 0L Am, and Qkome 7L0 WU)qu 6% 6mm: ULC‘{O( for ZEW‘CL X fimtmej “HQ :MHLWM ’fi‘RWM? C‘DWQWOWhNBO J-s *meL [0013‘65‘ mmL-or’ 3; Hood Com we oQMMMLM. flxe (“34m VfiltLQf‘iL ataewemzaigr 0‘0 0K Sci WHY“? M,m+w§c (Mg-H“ AX 1A5 {10% Gm ramHHMxmfj Thu, 100$ augmxvcflote a? {4AM ¢AL§&%’_S%MA%§ CL Wok—+revrmz 501m“ ' § FJF'HAM’“) flpflmwgs’famwdf Nut/Q, awamfizvgeL/SO/NHQ/ A'kl’ {5‘ fwxawlqr/ op (LOLUlK/GL(QAK+'/%J OQQTLC-A" ’“Pn: ) J O MQMQIOJmmL-ed‘gg7icc Rom. ‘7 mmummmm‘ ‘ .Wwawwwwmmv 6%)“): 0£_e,féi9§r“k3:) (S qux‘m ofogm“ Pohfmommw/ N1 Re}? 3 “' 0 out V5 QCC[{Q0-E “HM; gacxi‘QEiEEH‘WétC‘ fwizygifimgfiaw{ Egfiffhvfi q Lflua TM mph WP W») WU M 7L“; “‘3'” WM” “(1%- ,1: w “E To «(Q R «a? a a; 5“ m a" as»: V? €2- { 5%; ,g 0 2L]: Lg I v a MI > ( j & gm M i «2 vii a H 5%??{1251 i4: 01C % ~ LE :1; 1 M>L 1 ‘0} N ,< 2 gag we wywh o w mmwz—ar i3 gvuk :fl - Mfi‘fi é-wgé' £3; a L. Cé~€mm,UQWL\./LQ0§ % 5m amw: (31% {fig 0% Q:(‘e,.i‘ évu (x 9,95 Gang ” >3 A: [3 2; 3—02]; >> mm: @«Lw> L. *O.3[S’o2.fl 001%? T T CC) V K“ it. x @QM’é-J Cg n» m, fighmf 3' {Ms “2;: ‘ (SCIJM‘? {w 5%, ifcafi'a'gj +0 We “WW 4% MNMW) Q : q C) O ~3 Ekfiamflfiua fifmggaMmfi [email protected]{flufiffifi%MQ {AMLQJS‘QM {ii}?er 2?“, Ui‘é fk‘i’éfi) flgh/ Q6“ QM Cg.ng a, 61%aavkimag {RO&CJg%WM§“%QQ{F Aqflfimflk[%%a%uwfifig Wg{_j+m% WWW [m m a 5 92 m/ (L8fi%% O‘qw%a i M3 ‘ W k\ e f". a; ":3 . w. W. 5 " w ' I . #- m— .N. a I FPO»? Pb; «— Q _ ft; - L30)“ Wig magmzmyfa WMN.Ht§€Q, 0% [ii 2 3, i § 3 3, g >5 ‘9 ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/27/2009 for the course ECE 280 taught by Professor Mukkamala/udpa during the Spring '08 term at Michigan State University.

Page1 / 11

Lecture4d - 1:“ “fix:4 5M a é“ m2"{flag ék VHXfiJfi We 1"“ 5A3 a v J:70 “if A M U é"" i fiiélfiw Mk $.91.

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online