Strategisk Marknadsfu00f6ring...

This preview shows page 1 - 4 out of 66 pages.

Strategisk Marknadsföring Instuderingsfrågor Vad är marknadsföring? Marknadsföring handlar om att skapa fördelar i: produkt, pris, plats och påverkan. För att kunna utföra ett effektivt erbjudande förutsätts det finns kunskap om de grundläggande faktorerna: kunden, oss själva, konkurrenterna och omvärlden. Vilka fyra steg har marknadsföring genomgått i sin utveckling fram till idag? Sätt dem i rätt kronologisk ordning från den äldsta till den yngsta. 1. Production Period (1890-1920) 2. Sales Period (1920-1950) 3. Marketing Period (1950-1980) 4. Societal Marketing Period (1980-) Redogör för Ansoff-matrisen Modellen är användbar inom säljstyrning (strategisk marknadsföringsplanering). Om framdriften i ditt nuvarande säljarbete inte är tillräcklig, så behöver du ta ställning till vägen framåt. Kan du hämta hem ytterligare potential på din befintliga marknad och med befintliga produkter? Eller behöver du ta nya vägar framåt?
Image of page 1
Ansoff-matrisen förklarar fyra stycken tillväxtstrategier: 1. Marknadspenetration Hur säljer du mer av dina befintliga produkter/tjänster till din befintliga kundbas? Tillväxt genom ökad marknadsandel på befintlig marknad (ta från konkurrenter), alternativt marknadstillväxt (öka leveranskapacitet). Låg risk yttre faktorer sätter dock ramar för hur mycket/länge du kan växa. 2. Marknadsutveckling Hur träder man in på nya marknader med befintliga produkter? Inträde på n ya marknader: geografiska områden, kundsegment och/eller säljkanaler. Rekommenderas vid särskilda kärnkompetenser, t.ex. specialist inom något svårt. Viss risk nya marknader kan bete sig annorlunda. 3. Produktutveckling Hur utvecklar man befintliga produkter/tjänster? Produktutveckling mot dina redan befintliga kundgrupper. Rekommenderas vid stark kundrelation, där det finns stor förståelse för kunder/ konsumenters behov. Viss risk inte säkert att utvecklingskostnader resulterar i ökad intäkt. 4. Diversifiering Hur träder man in på nya marknader med nya produkter/tjänster? Inträde på ny marknad med nya produkter. Hög risk ställ risk mot potentiell vinst. Redogör för konkurrensstrategi spektrumet (The Spectrum of Competitive Strategies) När man kommer in på internationella marknader är det viktigaste konkurrensbeslutet att ta i vilken utsträckning företaget ska standardisera eller anpassa sin marknadsföringsstrategi. Ett företag bör endast anpassa sig till sina marknadsföringsinsatser vid behov, som en respons på kundernas behov, mediaanvändning eller reklam reglering. Den ökade globala konkurrensen kan analyseras från en strategisk synvinkel och man kan använda olika strategier för sin internationella marknadsföringsstrategi. Global Multi-domestic Local Standardization ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Adaptation
Image of page 2
Multi-domestic Competitive Strategy Strävar efter separat marknadsföringsstrategi på samtliga utländska marknader. Det kan hänvisas till en anpassningsorientering (Adaptive orientation), eftersom att organisationen anpassar sin
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 66 pages?

 • Fall '19
 • The Road, Company A, och/eller

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture