Version 2: datainsamlingsmetoder - Vid forskning kan det vara sv\u00e5rt att veta vilken datainsamlingsmetod som \u00e4r mest l\u00e4mplig att anv\u00e4nda f\u00f6r

Version 2: datainsamlingsmetoder - Vid forskning kan det...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Datainsamlingsmetoder Vid forskning kan det vara svårt att veta vilken datainsamlingsmetod som är mest lämplig att använda för ändamålet. Tidigare har en enkätstudie utförts, där frågeställningarna var: “Hur vanligt är det att studenter regelbundet sparar en del av sin månadsinkomst? Samt skiljer sig möjligheten till ett sparande beroende på vilken ålder och om studenten har barn?” Syftet är att redogöra för olika datainsamlingsmetoder, samt ta reda på vilken datainsamlingsmetod som gör sig mest lämpad till den tidigare studien. Vilken datainsamlingsmetod/-er skulle jag använda om jag skulle göra om studien som vi genomförde med en enkät? Bakgrund I boken “Företagsekonomiska forskningsmetoder” skildras de olika forskningsmetoderna. En strukturerad intervju innefattar ett muntligt samtal, där intervjuaren ställer likadana frågor och frågeformuleringar, i samma ordningsföljd till respondenten. Motsatsen till en strukturerad intervju är en ostrukturerad intervju, där intervjuaren vanligtvis har lösa minnesanteckningar som stöd vid vilka frågeställningar eller teman som ska behandlas under intervjun. Dessutom tenderar frågornas formulering och ordningsföljd att växla mellan intervjuer. Fokusgruppsintervju innebär att flera respondenter är närvarande, vilket skiljer sig från övriga forskningsmetoder. Denna intervjuform behandlar ett specifikt tema eller ämnesområde, där
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '19
 • international construction projects, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Emotional intelligence and

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture