Course Hero Logo

Hjemmeopgave 1-ØP.docx - Økonomiske Principper A – Hold 5...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Økonomiske Principper A – Hold 5Alisa Tellefsen 24/9-2018Hjemmeopgave 1 Opgave 1 Angiv og begrund, hvorvidt hvert af følgende udsagn er positivt eller normativt: A.En lavere topskatprocent vil få folk, der har indkomst over topskattegrænsen til at arbejde længere og hårdere, så de får højere indkomst. Dette er et positiv udsagn, da en hypotese kan opstilles og forkastes, hvis den ikke er sand eller bekræftes, hvis der er belæg for udsagnet. Et positivt udsagn hævder at beskrive, hvorledes verden er -lidt ligesom en videnskabsmand. Her er udsagnet objektivt, og det kan undersøges og testes ved hjælp af empiri.B.Topskatteprocenten bør sættes ned. Det er et normativt udsagn, da det hævder beskriver hvordan verden burde være, eller i dette tilfælde, hvordan topskatteprocenten burde være. Disse udsagn er holdnings- og værdibestemt.C.Da en lavere topskatteprocent vil få folk, der har indkomst over topskattegrænsen til at tjene flerepenge og betale mere skat til glæde for alle, bør topskatteprocenten sættes ned. Dette er et normativ udsagn, da der bliver beskrevet hvordan topskatteproenten burde være i stedet for at undersøge efter en bedre mulighed, og så forkaste hypotesen hvis der findes en anden løsning. Opgave 2 Denne opgave handler om problemerne “omvendt kausalitet” og “manglende forklarende variabel / variable” (sidstnævnte ofte også kaldet “udeladt variabel”) i relation til at teste en hypotese. Man kan forestille sig, at en forsker har opstillet en hypotese om, at en variabel påvirker en variabel i en bestemt retning, og at forskeren på et større datamateriale har fundet en klar og systematisk korrelation (samvariation) mellem og i den retning, hypotesen angiver.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture