bai0 - Bai 1 Thao tac vi cac cong cu tao vung chon cac khai...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi 1: Thao taùc vôùi caùc coâng cuï taïo vuøng choïn, caùc khaùi nieäm veà lôùp, 1. File/ New, width=295, height=380, resolution=72 pixel/inch, ñaët teân cho taøi lieäu , löu taøi lieäu. 2. Môû file Start(hình goác ñeå thao taùc), file End(hình maãu) 3. Duøng coâng cuï marquee, choïn hình quaû tröùng, duøng coâng cuï Move keùo vuøng ñöôïc choïn sang cöûa soå môùi keá beân. Duøng coâng cuï Magic Wand choïn vuøng traéng xung quanh, nhaán phím Delete ñeå xoùa boû. 4. Duøng coâng cuï Polygonal Lasso Tool taïo vuøng choïn xung quanh hình caùi nô, tieáp ñeán duøng coâng cuï Move keùo vuøng ñöôïc choïn sang taøi lieäu môùi keá beân. 5. Duøng coâng cuï Eliptical Marquee Tool keát hôïp vôùi phím Space Bar ñeå choïn quaû maøu vaøng, duøng coâng cuï Move Tool keùo vuøng ñöôïc choïn sang cöûa soå keá beân. Cuõng thao taùc töông töï ñoái vôùi hình quaû maøu xaùm.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

bai0 - Bai 1 Thao tac vi cac cong cu tao vung chon cac khai...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online