{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HUNG_DAN_THUC_HIEN

HUNG_DAN_THUC_HIEN - HNG DAN THC HANH Thc hanh theo nhng bc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH Thöïc haønh theo nhöõng böôùc sau: Môû moäi file môùi vôùi nhöõng tính chaát vaø kích thöôùc töông töï file Final, duøng caùc chöùc naêng toâ chuyeån saéc toâ maøu neàn gioáng maøu neàn file Final. Duøng chöùc naêng Edit\Define Pattern vaø Edit\Fill ñeå thöïc hieän vieäc taïo maãu neàn chaát lieäu treân file môùi, duøng chöùc naêng Edit\Stroke taïo vieàn cho neàn. Chuù yù ñeå taïo ñöôïc maãu Pattern khi choïn vuøng neân söû duïng coâng cuï choïn Rectangular Marquee Tool ñeå taïo vuøng choïn maãu, khoâng söû duïng Feather khi choïn maãu laøm Pattern. Duøng caùc coâng cuï choïn vuøng thích hôïp choïn vaø ñöa
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online