HUONG_DAN_THUC_HIEN

HUONG_DAN_THUC_HIEN - HNG DAN THC HANH Thc hanh theo nhng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH Thöïc haønh theo nhöõng böôùc sau: Môû moät file môùi vôùi nhöõng tính chaát vaø kích thöôùc töông töï file Final. Toâ maøu ñoû cho neàn. Duøng caùc chöùc naêng Edit\Define Pattern, Edit\Fill vaø chöùc naêng toâ chuyeån saéc ñeå taïo maãu ñoái töôïng beân phaûi treân file môùi môû gioáng file Final. Duøng caùc coâng cuï choïn, taïo vuøng vaø ñöa caùc ñoái töôïng caàn söû duïng treân file Begin ra thaønh caùc layer
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/29/2009 for the course SIT 284 taught by Professor Jam during the Spring '09 term at Alfred University.

Ask a homework question - tutors are online