{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lipsitz-whiteness 10-7

lipsitz-whiteness 10-7 - i sau IAPI;aJd)NJJ)rcfw_JS'ssar4...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
sr,, 'pan8le aq ,,'pultu to aJuasald,, 'luasard aql to lradse luel'rodtur auros Sutrtlou lou Jo JeaJ e Jo lno JaqleJ lnq aJnln] aql .\{ou>I ol alrsap e Jo lno qf,ntu os lou sJallal-aunuoJ 1rsr,r. aldoad +er{l aloJm urtuefuag ,,'pulr'u ]o aruasard,, palleJ urueluag ralleM l€tIM paau a,tr 'ssaualtqM t9 saruanbasuof, aAIlJnJls -ap ar{l asoddo pue'azdleue'd;rluapr o1 r'suollelal leJnllnJ pue letros ur a1d -nurrd Surzrue8lo ue se aloJ s1r a8pal''rzrool -Je o+ seq Ja.Lau 'atueu qt leads ol seq Jalau ssaua+Ir{.tl 'palrnrlsuoc sI aJuaJa}JIp qJlr{zlt tsureSe ,(ro8aler pa1r€uun aql sV €,,'JelnJIl -red ur Surqldue aq ol lou Sururaas ,,(q arueul -urop sll salnf,as ra,uod allqm. 'san8re rad6 pJeqJIU sV'aas o+ pJeq drarr st 1I lnq 'aJnllnJ uefuauv ur araq.tl,(ra^a sl ssaualtqM ,,'alF{M Se SaAIas -uaql Jo >IuHl oqrt aldoad '{q parqrerd uolleulrulrJslp pu€'uotler8ruap'uor1elro1d -xa 'uolsrale Io saJllJerd uuralsds aql 01 1r 3ur1nqr.41e 'lxaluof, uI sueJlJaurv ueJIrJV 'ssar4 dllsraruun sur1do11 uqo{ aql 1o uotsslurrad qllm paluydatl'uoll€lrossv salpnls u^eJrraury "qr O lq8irddo3 'LgE-6g?,'GOO;) gfi liltalnnQ uwLtawv ,,'salpnls uPJrlaurv ur ualqoJd ,allqM, aql pu€ ,{renouraq I€rJoS pazrlerJ€u :ssauallqM ur luarulsa^ul a^Issassod ar{L, 'zltsdl'I abJoaD .{q uoqezlltqoru I€JIlIIod paceld osle uog -elnruJoJ s,1q8u14 lng z'salILIM sueatu ,,ueJ -rraruv,, par;nads aslmJaqlo ssalun leql pue 'arrlsn[ ol pallpua suazrllJ Mollal u€t{l Jaq}eJ salrqm JoJ ,,rualqord,, e ate aldoad 1lelq teql 'sallqM Jo JoIAeLIaq aql ruoJ} ueql JaqleJ $IJelq Jo aJualslxa aql ruoJJ sauroJ uo\ezr -re1od I€rJeJ ler{l-suorldunsse uappnl sll ol uoqualle pallel l{3p14'uorlsanb s,rapod -aJ aql Surlraa,ur dg ,,,'tualqord alrqm e '{1uo sr araql ltuelqord or8ap due 1,usr alaq1-, paqdar roqlne aqJ 'sal€ls palFn aql ul ,,uralqord or8ap,, aql lnoqe uorurdo qI1r1 r:: [*i#:1Y :fiXii*il':J;: li]l:i D iutircit ta-rlOllnllJSnI o1 fund Suraq sa Mluap! z4tsdtl saop sua'&otd c{nads liuaw mog llauoqanuaSnyur pua lauoll -nlqsm 14toq a,m ryr4q qa\aquaapasry .to) sa\apaud ctutouoca pua lunos n{ -uot pirot dno8 lana,t .rulnr4nd u lo fiqwaru a Sutaq 4at41 alqrssod l! s! moH t,,ssauaill4m ul luawJsaaut aatssassod,, a fiq uuaw zpsdtl a8nag saop w14M npsuo) o1 suo4sanfi zt?sdtT a&loag MYU)OWIO TVISOS OIIZITYI]VU :SSft{IIIIHA I{I ilWWISIIANI IIAISSISSOd IIHI Q I zpsdrl a8toag 8€r
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
an abstract of the future, and precise aware- ness of the present moment more decisive than foreknowledge of the most distant events."s In our society at this time, precise awareness of the present moment requires an understanding of the existence and the de- structive consequences of "white" identity. In recent years, an important body of American studies scholarship has started to explore the role played by cultural practices in creating "whiteness" in the United States. More than the product of private prejudices, whiteness emerged as a relevant category in American life largely because of realities created by slavery and segregation, by im- migration restriction and Indian policy, by conquest and colonialism. A fictive identity of "whiteness" appeared in law as an ab-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

lipsitz-whiteness 10-7 - i sau IAPI;aJd)NJJ)rcfw_JS'ssar4...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online