{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

quiz6 - ÉÙ Þ ½º Ä ÐØ ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ø Ñ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÉÙ Þ ½º Ä ÐØ ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ× × ´ µ ÇÔ Ö ØÓÖ× Ò Ø ´ËÓÐÙØ ÓÒµ × ØÖÙ º ´ µ Ì Ö Ó ÒØ× Ð× º Á Ø ÒÚ ÐÙ × Ó ´ µ Á ÐÐ Ø ÑÙ×Ø Ø Ð× º Á Ø Ð× º × ÙÒ Ø Öݸ Ø ½ ¼ Ä ÑÑ Ö Ðº Ò Ôº¿ ¿º ÓÒ Ð Þ Ð º × Ð Ö × Ö Ð¸ Ø × ÒÓØ ÓÒ Ð Þ ÒØ Ð º ÓÔ Ö ØÓÖ ½ ½ ¼ ½ ÓÙÒØ Ö Ü ÑÔÐ ½ Ô ¾ ½ Ô ¾ Ò º Ì Ò Í ´½ ¼µ Ò ½ ´ µ Ô ½ ¾ ¾ ½ ¾ ´½ ¼µ ­ ­ ­ ­ Í ´¼ ½µ ´ËÓÐÙØ ÓÒµ ´ µ Ò Ø × ×Ø Ø Ñ ÒØ Ì £ × Ð×Ó ÙÒ Ø Öݺ ´ËÓÐÙØ ÓÒµ ÌÖÙ º ´Ì £ µ£ Ì £ ÌÌ £ Á ¸ Ì £´Ì £ µ£ Ì £Ì Á º Ä ØÎ Ò ÒÒ Ö ÔÖÓ Ù Ø ×Ô ÓÚ Ö ¸ Ò Í Ð Ò Ö ÓÔ Ö¹ ØÓÖ ÓÒ Î º Á Í ´Üµ Ü ÓÖ ÐÐ Ü Ò ×ÓÑ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð × × ÓÖ Î ¸ Ø Ò Í × ÙÒ Ø Öݺ ´ËÓÐÙØ ÓÒµ Ð× º ÓÙÒØ Ö Ü ÑÔÐ Í Ä Ê¾ ʾ ¸ Û Ö ´ µ Á ´µ ÒÚ ØÓÖ׺ ÒÚ ÐÙ × Ó Ð Ò Ö ÓÔ Ö ØÓÖ Ö ½¸ Ø ÙÒ Ø ÖÝ ÓÖ ÓÖØ Ó ÓÒ Ðº ´ËÓÐÙØ ÓÒµ Ì × Ñ Ó ÒØ ÓÔ Ö ØÓÖ ÑÙ×Ø ÐÐ Ú ÖÝ ÒÓÖÑ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ × ´ËÓÐÙØ ÓÒµ Ú Ø Ð× º ÓÔ Ö ØÓÖ × ÒÓÖÑ Ð¸ Ø × Ð¹ ´ËÓÐÙØ ÓÒµ ÌÖÙ º Ë ´ µ Ò ØÖÙ ÓÖ ½ ½ ½ Ô Ô ¾ ¾ ­ ­ ­ ­ ½ × ÓÖØ Ó ÓÒ ÐÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ö Ð ÓÒ Ð Ñ ØÖ Üº Ð× º Ì × Ñ ØÖ Ü × ÒÓØ ×ÝÑÑ ØÖ º × ÙÒ Ø Ö ÐÝ ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ÓÒ Ð Ñ ØÖ Üº ÁØ× ÓÐÙÑÒ× Ö ÒÓØ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ðº Ð× º Ì × Ñ ØÖ Ü × ÒÓØ ÒÓÖÑ Ðº ÁØ× ÓÐÙÑÒ× Ö ÒÓØ ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ðº ´ËÓÐÙØ ÓÒµ ½ ´µ ´ËÓÐÙØ ÓÒµ ÌÖÙ º Ë Ò ´µ × ÓÒ Ðº Ì ¾ ÅÒ¢Ò ´ µ¸ ÓÖ Ö ÓÖ Ç¸ Ø £ ´ËÓÐÙØ ÓÒµ ÌÖÙ º Ä Ø ´ Ì ¾º ÓÖ Ö ÓÖ Ø £ ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü ¼ ½ Ô ¾ º Ì Ò ¼º Ò ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü È Ò º ½ Ô ¼ ½ Ô¾ ¾ Ô ½ Ô ¼ Ò ¿º Ò ½ È ÓÐÙÑÒ× Ó ¼ ¼ ½ ½ ½ ¼ ½ ¸ ¬Ò ½ ½ ¼ ×Ù Ø Ø È Ø È ´ËÓÐÙØ ÓÒµ ½ Ô ¿ ½ Ô ¿ ½ Ô ¿ ½ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¾ Ö ÛØ Ö Ô Ó Ø ÕÙ ÕÙ Ø ÓÒ ¿Ü¾ · Ö Ø ´ËÓÐÙØ ÓÒµ ¿ ¾ ¾ ´ µ Ë Ø È ´ µ Ì Ò ´ µ Ì Ö ÓÖ Û ¾ Ô ½ Ô ½ Ô ¾ Ô Ø¾ ¾ ½¸ ÓÖ ×ÓÑ Ò ¸ ¼ ¼¸ Ò µ ¼ Ò ÓÖ ×ÓÑ Çº Ò ¹Ø ¼ ÓÖ ÐÐ ¸ Ò Ñ ØÖ Ü Ò ¼ Ç ÈØ È × ×ÝÑÑ ØÖ ¸ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü È º Ì Ò È Ø Ò È ×Ò Ò ¾ ÅÒ¢Ò ´Ê µ¸ ÓÖ ×ÝÑÑ ØÖ Ñ ØÖ Ü Ø Ò Çº ¾ · ¾ º ÜÝ · ݾ º 3 2 y 1 ¿ -3 -2 -1 0 1 2 x -1 -2 -3 3 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online