FinalExam_Jan_2005_a - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ Β Τ μ ή μ α Κ- Μ Καθ . Η . Γλύτσης 31 Ιανουαρίου 2005 Θέ μ α 1 [26%] : Ηλεκτρικό φορτίο κατανέ μ εται σε πολύ λεπτή ( α μ ελητέας διάστασης κατά μ ήκος του άξονα των z) τετραγωνική πλάκα διαστάσεων 2a × 2a μ ε επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ (x,y) = σ |xy|/a 2 ( όπου σ μ ιά σταθερά ). Το κέντρο της τετραγωνικής πλάκας συ μ πίπτει μ ε το κέντρο του καρτεσιανού συστή μ ατος συντεταγ μ ένων του σχή μ ατος . ( α ) [3%] Να υπολογισθεί το ηλεκτροστατικό δυνα μ ικό Φ (x , y , z ) στο τυχαίο ση μ είο (x , y , z ) υπό την μ ορφή ενός ορισ μ ένου ολοκληρώ μ ατος . Μην υπολογίσετε το ολοκλήρω μ α . Προσδιορίστε ό μ ως τις παρα μ έτρους του ολοκληρώ μ ατος σύ μ φωνα μ ε τα δεδο μ ένα του προβλή μ ατος...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

FinalExam_Jan_2005_a - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online