FinalExam_EM_B_Feb_2006 - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ . Ηλίας Γλύτσης , Τηλ . 210-7722479, e-mail: eglytsis@central.ntua.gr , Ιστοσελίδα Μαθήματος : http://users.ntua.gr/eglytsis/ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ B -- Τμήμα Ε- Λ ( Καθ . Η . Ν . Γλύτσης ) 7 Φεβρουαρίου 2006 Θέμα 1 [25%]: Ένα ηλεκτρικό δίπολο με διπολική ροπή p r τοποθετείται σε απόσταση h πάνω από γειωμένο απέραντο αγώγιμο επίπεδο όπως φαίνεται στο κάτωθι σχήμα . Το ηλεκτρικό δίπολο σχηματίζει γωνία θ με τον άξονα των z. Η επιτρεπτότητα του χώρου είναι ε . Όλες οι αποστάσεις θεωρούνται μεγάλες σε σύγκριση με το μέγεθος του διπόλου . ( α ) [10%] Να βρεθεί το ηλεκτροστατικό δυναμικό στο τυχαίο σημείο ( x , z ) του επιπέδου...
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Page1 / 2

FinalExam_EM_B_Feb_2006 - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online