FinalExam_EM_A_Jul_2005 - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ . Ηλίας Γλύτσης , Τηλ . 210-7722479, e-mail: [email protected] , Ιστοσελίδα Μαθήματος : http://users.ntua.gr/eglytsis/ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ A -- Τμήμα Ρ- Ω ( Καθ . Η . Ν . Γλύτσης ) 4 Ιουλίου 2005 Άσκηση 1 [32%]: Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους με αμελητέα διατομή είναι προσανατολισμένος κατά μήκος του άξονος z. Ο αγωγός φέρει σταθερή γραμμική πυκνότητα φορτίου λ . Τμήμα του αγωγού μεταξύ z = –L/2 και z = +L/2 αποκόπτεται χωρίς όμως να επηρεάζει την πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου στο εναπομείνοντα αγωγό . Η επιτρεπτότητα του περιβάλλοντος χώρου είναι παντού...
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Page1 / 2

FinalExam_EM_A_Jul_2005 - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online