istoria_epistimwn - 1 Ιστορία των...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Ιστορία των Επιστηµών και των Φιλοσοφικών Ιδεών Αρχαιότητα? Αριστοτέλης - γεωκεντρικό σύστηµα - όρµηση (Ανιµιστική) Φυσιοκρατία Η ανθρώπινη διάνοια δε µπορεί να µετρήσει το βάθος του µυστηρίου της φύσης. αµετάβλητο του ουρανού Κοπέρνικος - Κρυστάλλινες Σφαίρες - Κύκλοι, επίκυκλοι, έγγεντροι κύκλοι, φέροντες κύκλοι - απλότητα σύµπαντος - 6 πλανήτες – 5 κανονικά πολύεδρα - απέρριψε την αντίληψη ότι η γη δεν κινείται Κέπλερ 1571-1630 - ηλιοκεντρικό σύµπαν - Κοσµογραφικό Μυστήριο (1596) - Ερµηνευτικά σχόλια περί του Άρη. - 3 νόµοι: 1) νόµος ταχυτήτων (η ταχύτητα είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από τον ήλιο. 2) νόµος εµβαδών (ο χρόνος που παρέρχεται είναι ανάλογος µε το εµβαδόν που διαγράφεται. 3) νόµος που συνδέει την περίοδο Τ µε τη µέση απόσταση τους από τον ήλιο έτσι ώστε ο λόγος T2 R3 να παραµένει σταθερός για το ηλιακό σύστηµα. - κύκλος- επίκυκλοι -> κύκλος-µεταβλητή ταχύτητα, έλλειψη Γαλιλαίος 1564-1642 - τηλεσκόπιο - κύκλος - αδράνεια - µόνο για την αλλαγή της κινητικής κατάστασης ενός σώµατος απαιτείται άσκηση δύναµης - ηρεµία = κίνηση µε σταθερή ταχύτητα - u = at , s = 1 2 2 at , u = 2as 2 - πρόταση να εφαρµοστεί η γεωµετρία και στις κινήσεις της γης - µελέτη ελεύθερης πτώσης - αδρανειακή κίνηση: κυκλική Γκίλµπερτ 1544-1603 - «Περί του µαγνήτου, των µαγνητικών σωµάτων και περί της Γης του µέγα µαγνήτου; Νέα Φυσιολογία αποδεδειγµένη δια πλείστων επιχειρηµάτων και πειραµάτων» - µελέτη µαγνητισµού - 5 είδη µαγνητικής δράσης: 1) έλξη: άυλη δύναµη 2) διεύθυνση 3) µεταβολή 4) έγκλιση 5) περιστροφή - η γη γυρίζει επειδή αντιλαµβάνεται ότι διαφορετικά θα καεί - τα σώµατα έχουν σχέσεις συµπάθειας και αντιπάθειας - «Τα µαγνητικά σώµατα έλκουν λόγω πρωταρχικών ιδιοτήτων της µορφής τους ή µάλλον λόγω πρωτεύουσας έµφυτης δύναµης» Βαν Χέλµοντ 1579-1644 - βιταλιστική φιλοσοφία - νερό: θηλυκή αρχή (πείραµα µε δέντρο) - ζωτική ή σπερµατική αρχή - ο υλικός κόσµος διέπεται και οριοθετείται από το Άυλο και το Αόρατο. - νόηση αντί για διάνοια 2 Μηχανοκρατία Βασική Θέση της για τη φύση: Ο κόσµος είναι µια µηχανή που απαρτίζεται από αδρανή σωµατίδια και κινείται από φυσική αναγκαιότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν νοήµονα όντα. (Καρτέσιος) Καρτέσιος 1596-1650 - σκέπτοµαι, άρα υπάρχω (cogito ergo sum) - ∆ιοπτρική (1637) - Μετεωρολογία (1637) - Αρχές της φιλοσοφίας (1644) - διαχωρισµός εννοιών ψυχκού χαρακτήρα και υλικής φύσης - πρώτη µελέτη κρούσης - αδρανειακή κίνηση: ευθύγραµµη - θεωρία στροβίλων - ταύτιση ύλης µε έκταση -> δεν υπάρχει κενό - η ύλη είναι απείρως διαιρετή - το σύµπαν αποτελείται από 3 µορφές ύλης: 1) αιθέρα 2) µικρά σφαιρίδια που µετά από συνεχείς προσκρούσεις µεταξύ τους γίνονται τέλειες σφαίρες 3) πλανήτες - φως: µια φυγόκεντρη πίεση (µηχανική συνέπεια του στροβίλου, ο ήλιος βρίσκεται στο κέντρο του στροβίλου) - ερµηνεία µαγνητισµού - επικέντρωση στην ερµηνεία όχι στα φαινόµενα - σκοπός του να δείξει ότι υπάρχουν µηχανισµοί που ερµηνεύουν όλα τα φαινόµενα - ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρης της φιλοσοφίας του για τη φύση είναι ότι η πραγµατικότητα της φύσης δεν είναι µε κανένα τρόπο όµοια µε όσα µας παρουσιάζουν οι αισθήσεις - πρότεινε µια νέα εικόνα για την πραγµατικότητα πέρα από την εµπειρία «καρτεσιανό (και αριστοτελικό) ιδεώδες των αναγκαίων αποδείξεων» Γκασαντί 1592-1655 - ασπάζεται τον ατοµισµό - Φιλοσοφικό Σύνταγµα (1658) - το έργο του ήταν ένα συνονθύλευµα όσων είχαν ειπωθεί για τα θέµατα που πραγµατεύονταν - η ύλη δεν είναι απείρως διαιρετή - υπάρχει κενό - όπως και ο Καρτέσιος πίστευε ότι η ύλη είναι ποσοτικά ουδέτερη και ότι όλα τα φαινόµενα προκαλούνται από κινούµενα σωµάτια - αντίθετα µε τον Αριστοτέλη και τον Καρτέσιο πίστευε ότι ο άνθρωπος µπορούσε να γνωρίσει µόνο εξωτερικά τη φύση από τα φαινόµενα – δεν είναι τελείως διαπερατή για τη διάνοιά του και µόνο ο Θεός µπορεί να ξέρει τι πραγµατικά είναι. Έδωσε έτσι νέο ορισµό για την επιστήµη - και αυτός κατασκεύασε µε τη φαντασία του µηχανισµούς για να αιτιολογήσει τα φαινόµενα Ο Νεύτωνας επίλυσε το ασυµβίβαστο της πυθαγόρειας αντίληψης, ότι η φύση µπορεί να περιγραφεί µε ακριβείς µαθηµατικούς όρους, και της µηχανοκρατίας. Η Επιστήµη της Μηχανοκρατίας - Παρατήρηση φαινοµένου µε αντλίες - Αποτυχής εξήγηση του φαινοµένου απ΄τον Γαλιλαίο έθεσε όµως το θέµα υπό συζήτηση - Πρόταση από τον Τορικέλλι για εκτέλεση πειράµατος µε υδράργυρο αντί µε νερό θαλάσσης - Εξέλιξη της υαλουργίας βοήθησε τον Πασκάλ να αποδείξει µε νέο πείραµά του την ύπαρξη καινού - 74εκ. Υδραργύρου σταθερό ύψος ανεξάρτητα από τον όγκο της στήλης µετά τα 74 εκ. - Αρχική ερµηνεία ως πεπερασµένη απέχθεια της ύλης για το κενό (φυσιοκρατία) - Με το πείραµα στο Πουι ντε Ντοµ το ερµήνυσε ως ισότητα βαρών (µηχανική ισορροπία) - πείραµα κενό εν κενώ του Πασκάλ - Με την εφεύρεση της αντλίας πίεσης (1650) ο Μπόυλ απέδειξε ότι είναι αποτέλεσµα της πίεσης που ασκούν τα αέρια ως ελαστικά ρευστά (µηχανοκρατία) Οπτική 3 Φυσιοκρατία Αριστοτέλης - οπτική πυραµίδα: στην κορυφή βρίσκεται το µάτι - το φως και τα χρώµατα (ιδιότητες της ύλης) θεωρούνταν διαφορετικά µεταξύ τους - πραγµατικά – «φαινόµενα» (ουράνιο τόξο) χρώµατα Μηχανοκρατία Κέπλερ - Το οπτικό µέρος της αστρονοµίας (1604) - το φως έχει την ιδιότητα να εκρέει από σηµειακές πηγές σε άπειρο αριθµό ευθειών που ονοµάζουµε ακτίνες. Κάθε σηµείο ενός ορατού αντικειµένου µπορεί να θεωρηθεί σηµειακή πηγή. Το πρόβληµα είναι η καταγραφή της πορείας των ακτινών (χρησιµοποίησε µηχανοκρατική αντίληψη) - ∆ιοπτρική (1611) - θεωρία φακών ηµιτελής γιατί απέτυχε να βρει το νόµο της διάθλασης Καρτέσιος - ηλιακό φως: αναγκαία συνέπεια της κίνησης της ύλης σε στρόβιλο - σωµατιδιακή µορφή του φωτός - ∆ιοπτρική (1637) - βρήκε τους νόµους της ανάκλασης και της διάθλασης µε απαράδεκτα και αντιφατικά επιχειρήµατα - κατηγορήθηκε για αντιγραφή από τον Σνελ - µελέτη κωνικών τοµών - Μετεωρολογία - ερµηνεία χρωµάτων µε στροβίλους: η διάθλαση µεταβάλει το ρυθµό περιστροφής - αύξηση = κόκκινο - µείωση = γαλάζιο Νεύτωνας - σωµατιδιακή µορφή του φωτός - εξέταση πειράµατος µε πρίσµα: διάθλαση = διαχωρισµός ακτινών και όχι µεταβολή τους(όπως έλεγε ο Καρτέσιος) - experimentum crucis - το λευκό φως δεν είναι απλό και βασικό αλλά είναι σύνθεση από µονοχρωµατικών ακτινών(προκαλούν διαφορετικό αίσθηµα του χρώµατος στο µάτι) - εξήγηση παρατήρησης του Χουκ για εµφάνιση δακτυλίων(φαινόµενο συµβολής), µέτρηση πάχους φυλλαρίου - προσωρινή θεωρία αιθέρα - Οπτική (1704) - δεν µπόρεσε να ερµηνεύσει τα περιοδικά φαινόµενα – τα ονόµασε «αιφνίδιες απρόσκοπτες µεταβάσειςανακλάσεις» - το φως διαδίδεται πιο γρήγορα στα µέσα Χόυχενς - κυµατική µορφή του φωτός - πρόβληµα της σωµατιδιακής θεωρίας όσον αφορά τη συµβολή και την αναλωσιµότητα του ήλιου - έννοια ισοφασικής επιφάνειας (σφαίρα) - εξήγησε το ίδιο ποσοστό φαινοµένων µε το Νεύτωνα - δεν κατάφερε να εξηγήσει τα χρώµατα - το φως διαδίδεται πιο αργά στα µέσα - Πραγµατεία περί φωτός (1690) - παλµική κίνηση όχι περιοδική παλµική Η µηχανοκρατία που το 17ο αιώνα βοήθησε στην εξέλιξ της οπτικής, µετέπειτα στάθηκε εµπόδιο για αυτήν (1 αιώνα στάσιµη) ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Ask a homework question - tutors are online