{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Grammiki2002 - ~ C O"[Ä ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ 10...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: -- - -- ~ C O,'- " [Ä] ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ 10 ÅîÜì. - ÖåâñïõÜñéïò 2002 Ãñáìì!.êÞ ¢ëãåâñá - Á íáëõô!.êÞ ÃåùìåôñÉá Ïíïìáôåðþíõì4 È1. Äßíåôáé ç åu-t}åßá (å): Ô = Õ-É = -AE êáé ôï åðßðåäï (ð): ÷ - Õ - AE = 12. (~á âñå-6åß ôï óçìåßï ôïìÞò ôçò (å) ìå ôï (ð). /(ii) Ç ðñïâïëÞ (åé) ôçò (å) óôï (ð). (ßßß) Ç óõììåôñéêÞ åu-t}åßá (åÉ) ôçò (å) ùò ðñïò ôï (ð). È2. Äßíåôáé ç êáìðüëç- (c): ÷2 + Õ2 - AE2 = 1, ÷ - Õ + AE = Ï. ~á âñå-6åß ç åîßóùóç ôçò êõëéíäñéêÞò åðéöÜíåéáò ðïõ Ý÷åé ïäçãü ôçí (c) êáé ãåíÝôåéñåò ðáñÜëëçëåò ðñïò ôï äéÜíõóìá k = (Ï, Ï, 1). (ßß)Õá âñå~åß ç ðñïâïëÞ ôçò (c) óôï åðß~åäo ÷ÏÕ êáé íá ó÷åäéáóôåß ðñü÷åéñá. .,~) Íá áíáãíùñéóôïüí êáé ó÷åäéáóôïüí ÷ùñéóôÜ ïé åðéöÜíåéåò ðïõ ïñßaeïõí ôçí êáìðüëç (c). é:. × )"J"Hëåêôñéêü êüêëùìá áðïôåëåßôáé áðü äüï åðéìÝñïõò êõêëþ-ìáôá: Ýíá 'Ýí óåéñÜ" êáé Ýíá 'Ýí j áëë'ë " Í ~ " , Á [ 1 Rl ] Á [ 1 ]1 ' :.é ;f~ ðáñ ç ù. á ðñïóõéïñéóôïõí ïé ðéíáêåò ìåôáöïñáò é = Ï 1 êáé 2 = -1/ R2 1 ôùí !~ ~- äõüá-õô-ùí-êó-ê÷ùÔ!Üôùí, ùóôå-ä ð(íáêáò ìåôáöïñÜò ôïõ áñ÷éêïü íá åßíáé ï :AJ=-I / 2--:::~ ] ' äçëár,~ ~':, é , , - é...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Grammiki2002 - ~ C O"[Ä ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ 10...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online