{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Fysiki3_2003 - ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÉÏ ÃÅÍÉÊÏ...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÉÏ ÐÏË ÕÔÅ×ÍÅÉÏ \8 ÍÁ TIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ÃÅÍÉÊÏ ÔÌÇÌÁ - ÔÏÌÅÁÓ ÖÕÓÉÊÇÓ !... ~ ATHENS-DEPARTMENT OF PHYSICS ÇÑÙÙÍ ÐÏË ÕÔÅ×ÍÅÉÏÕ 9 \;. i Heroon Polytechneiou 9 Str. '. c 157 80 ÁÈÇÍÁ "'. 157 80 Á THENS - GREECE ÅðáíáëçðôéêÞ åîÝôáóç óôç Ö ÕÓÉÊÇ ÉÐ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ ÁèÞíá 8 Óåðôåìâñßïõ 2003 ÄéäÜóêïíôåò: Ç. Êáôóïýöçò, Å. ËéáñïêÜðçò ÄéÜñêåéá: 2þñåò 30ë. Áó÷ïëçèåßôå ìå 4 èÝìáôá. ÅðéëÝîôå 3 áðü ôá 4 ðñþôá (üëá èåùñïýíôáé éóïäýíáìá). Äåí åðéôñÝðïíôáé óçìåéþóåéò, âéâëßá êáé êéíçôÜ ôçëÝöùíá. ÈÝìá 10: Ôá Üôïìá åíüò ãñáììéêïý ôñéáôïìéêïý ìïñßïõÁÂà Ý÷ïõí ìÜæåò mA = 2m, mB= 3m êáé mr = m êáé åêôåëïýí äéáìÞêåéò ôáëáíôþóåéò ãýñù áðü ôéò èÝóåéò åõóôáèïýò . éóïññïðßáò ôïõò. Áò õðïèÝóïõìå üôé äõíÜìåéò åîáóêïýíôáé ìüíï áíÜìåóá óôá ãåéôïíéêÜ Üôïìá êáé üôé ìðïñïýí íá ðñïóïìïéùèïýí áðü ßäéá åëáôÞñéá óôáèåñÜò k. Á) ÃñÜøôå ôéò åîéóþóåéò êßíçóçòôùí áôüìùí. Â) Áðïäåßîôå üôé ïé äýï éäéïóõ÷íüôçôåò ôùí êáíïíéêþí ôñüðùí ôáëÜíôùóçò (ÊÐ) ôïõ ìïñßïõ åßíáé.J2 ~ êáé .J3k/2;;;. Ðïéá åßíáé ç ôñßôç éäéïóõ÷íüôçôá; ç ¸óôù üôé Á,  êáé à åßíáé, áíôßóôïé÷á, ôá ðëÜôç ôáëÜíôùóç ò ôùí ôñéþí áôüìùí, üôáí ôï óýóôçìá âñßóêåôáé óå ÊÐ. Âñåßôå ôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôùí ðëáôþí áõôþí óå êÜèå ÊÐ êáé ó÷åäéÜóôå ðñü÷åéñá ôéò ìÝãéóôåò áðïìáêñýíóåéò.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern