Fysiki3_2003 - ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÉÏ ÐÏË...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÉÏ ÐÏË ÕÔÅ×ÍÅÉÏ \8 ÍÁ TIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ÃÅÍÉÊÏ ÔÌÇÌÁ - ÔÏÌÅÁÓ ÖÕÓÉÊÇÓ !... ~ ATHENS-DEPARTMENT OF PHYSICS ÇÑÙÙÍ ÐÏË ÕÔÅ×ÍÅÉÏÕ 9 \;. i Heroon Polytechneiou 9 Str. '. c 157 80 ÁÈÇÍÁ "'. 157 80 Á THENS - GREECE ÅðáíáëçðôéêÞ åîÝôáóç óôç Ö ÕÓÉÊÇ ÉÐ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÏÉ ÁèÞíá 8 Óåðôåìâñßïõ 2003 ÄéäÜóêïíôåò: Ç. Êáôóïýöçò, Å. ËéáñïêÜðçò ÄéÜñêåéá: 2þñåò 30ë. Áó÷ïëçèåßôå ìå 4 èÝìáôá. ÅðéëÝîôå 3 áðü ôá 4 ðñþôá (üëá èåùñïýíôáé éóïäýíáìá). Äåí åðéôñÝðïíôáé óçìåéþóåéò, âéâëßá êáé êéíçôÜ ôçëÝöùíá. ÈÝìá 10: Ôá Üôïìá åíüò ãñáììéêïý ôñéáôïìéêïý ìïñßïõÁÂà Ý÷ïõí ìÜaeåò mA = 2m, mB= 3m êáé mr = m êáé åêôåëïýí äéáìÞêåéò ôáëáíôþóåéò ãýñù áðü ôéò èÝóåéò åõóôáèïýò . éóïññïðßáò ôïõò. Áò õðïèÝóïõìå üôé äõíÜìåéò åîáóêïýíôáé ìüíï áíÜìåóá óôá ãåéôïíéêÜ Üôïìá êáé üôé ìðïñïýí íá ðñïóïìïéùèïýí áðü ßäéá åëáôÞñéá óôáèåñÜò k. Á) ÃñÜøôå ôéò åîéóþóåéò êßíçóçò ôùí áôüìùí. Â) Áðïäåßîôå üôé ïé äýï éäéïóõ÷íüôçôåò ôùí êáíïíéêþí ôñüðùí ôáëÜíôùóçò (ÊÐ) ôïõ ìïñßïõ åßíáé.J2 ~ êáé .J3k/2;;;. Ðïéá åßíáé ç ôñßôç éäéïóõ÷íüôçôá; ç ¸óôù üôé Á,  êáé à åßíáé, áíôßóôïé÷á, ôá ðëÜôç ôáëÜíôùóç ò ôùí ôñéþí áôüìùí, üôáí ôï óýóôçìá âñßóêåôáé óå ÊÐ. Âñåßôå ôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôùí ðëáôþí áõôþí óå êÜèå ÊÐ êáé ó÷åäéÜóôå ðñü÷åéñá ôéò ìÝãéóôåò áðïìáêñýíóåéò....
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Page1 / 2

Fysiki3_2003 - ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÉÏ ÐÏË...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online