Kyklwmata Sep 02 (2) - ~~"-~.é ß Éiémé!(25 20...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ~~-'"- -~-'-.é' ß Éiémé!á (25%) 20 ¸íáò ðõêíùôÞò ìå áðþëåéåò êáôáíáëßóêåé éó÷ý11 W êáéáðïññïöÜ ñåýìá 0.3 Á üôáí ôñïöïäïôåßôáé åíáëáóóüìåíç ôÜóçåíåñãïý ôéìÞò 11Ï í óõíäõáóìü åíüò ìå 60 ÇÆ.ÁíáðáñáóôÞóôåôïí ðõêíùôç áõôüí ìå ôïí ðáñÜëëçëï êáé óõ÷íüôçôáò éäáíéêïý(äçë. ÷ùñßò áðþëåéåò) ðõêíùôÞ C êáéìéáòáíôßóôáóçòR , êáéõðïëïãßóôå ôéò ôéìÝò R êáé C. ' Âïilè!]é!á : Ó÷åäéÜóôå äéáíõóìáôéêü ôï äéÜãñáììáôÜóåùí êáéñåõìÜôùí. Éiémé!á 30 (25%) É ¸íáò ðáëìüò ôÜóçò, ðïõ ðåñéãñÜöåôáé ôéò áðü ðáñáêÜôùåîéóþóåéò ¼ É f ',.iC;~ é ({) ~ -~~ '. {,~ (\J..f~sJ. 'f ?t-'l)~)~~~/2. 'É ~ ïÏ Q ~-t = 2. S~C :":';:I~':c, 5e~ -~-f:1~"ô ~ '., r , ~ "- . ,. l '. C . åðéâÜëëåôáéåðß ðõêíùôïý ÷ùñçôéêüôçôáò 10 ìF. Íá õðïëïãéóèïýí êáé íá ó÷åäéáóèïýí: ôï óôéãìéáßï ñåýìá, ç óôéãìéáßá éó÷ýòêáéç óôéãìéáßá åíÝñãåéá ôïõ ðõêíùôÞ. . . ÄéÜñêåéá åîÝôáóçò: 2h 30 min. ÅðéôñÝðåôáé ç ÷ñÞóç 1 öýëëïõ ÷Üñôïõìå ôýðïõò (ôõðïëüãéï). ìüíï .. ÊÁËÇ ÅÐÉÔÕ×ÉÁ .: (j;'j).t ,~, Õ '. . , , ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Ask a homework question - tutors are online