Kyklwmata Oct 02 (2) - c!~:c.=~;~ Æ:mb! 30(33 6't.É...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
c '!~:c.=~;~ " AE¿:mb!á 30 (33%) '-~ ë ËÁ - -~ 6 ú---'" v í é- j . ( ~:T--I É + . . + \ -'t ' .. *) . É ) , v t b v1 , ï F Uo ( õÉ, 4-~) Ï_, 9-0 - ä Óôï êýêëùìá ôïõ ðáñáðÜíù ó÷Þìáôïò äßäåôáé üôé ç ôÜóç åéóüäïõ åßíáé \J (.{; ) ::: Ï é 25"" (-'=), (é) ×ñçóéìïðïéþíôáò íüì9õò ôïõ Kirchoff, íá åî Üãåôå ôçí äéáöïñéêÞ åîßóùóç (Ä.Å.) ãéá ôçí ôÜóç åîüäïõ õ::. t -é) , (éé) Åðéëýïíôáò
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Ask a homework question - tutors are online