Telecom Jul 03 (1) - ÉÏÕ ËÉÏÓ 2003 ÅÉÓÁÃÙù...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÉÏÕ ËÉÏÓ 2003 ÅÉÓÁÃÙù ÓÔÉÓ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÅÓ ÈÝìá É ï: á) Íá åêöñÜóåôå ôï ðáñáêÜôù óÞìá ìå ôç âïÞèåéá ôçò âçìáôéêÞò óõíÜñôçóçò f{t) .~ (;j : ,-,:",;. ..;.: 5 .: ~!': (- -2°5 ~. 6 t ~~~~ :'~~~~ "-- â) Ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ïñéóìïý ôïõ Ì/Ó FïuÞer ;;,,':\' : Ñ(ù) = _!f(l)e-jOJIdt ~~I~~ íá åêöñÜóåôå ôïí Ì/Ó fïuÞer ôùí óçìÜôùí ä(t), ä(t-4) êáé ä(t-6). ÈÝìá 20: Íá õðïëïãéóôåß ï Ì/Ó FïuÞer ôïõ óÞìáôïò ðïõ èá ðñïêýøåé óôçí Ýîïäï åíüò äéáöïñéóôÞ ìå åßóïäï ôï óÞìá f(t)=3u(t)-4u(t-l )+u(t-2). ÈÝìá 30 : Óôçí êáôùôÝñù áëõóßäá äéêôýùí, ôï óÞìá Ci(t) åßíáé äéáìïñöùìÝíï
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online