{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ss07_hwk1 - ºÅºÈº¸ ËÕÓÐ ÀÑ Ö»Ò ×...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ºÅºÈº¸ ËÕÓÐ ÀÑ Ö»Ò × ÀºÅº & źͺ ËÀÅ Ì ½¿¹¼ ¹¾¼¼ × ½Ó Ë ÒÓÐÓ ØÓ × Ñ ½º½ ËÍËÌÀÅ Ì ×ÙÒ ÕÓ ÕÖ ÒÓÙ × x(t) º ØÓ ¾¼¼ ¹¾¼¼ È Ö × ÛÒ ×ØÓ ËÕ Ñ ÓØ Ó ¾ ¹¼ ¹¾¼¼ ½¸ Þ Ø Ø Ò ×Õ × Ø Ø Ü × Ñ Ø (a) x(t + 2) ¸ (b) x(3 − t) 1 (d) x(t)[u(t) − u(t − 2) + δ(t + 2 )] (c) x(2t + 2) ¸ ¸ ËÕ Ñ ½ Ë Ñ x(t) × × Ò ½º¾ Ø Ô Ö ØÛ ×Ù×Ø Ñ Ø ×ÙÒ ÕÓ Ö ØÓ x¸ ÜØ Ò Ò Ö ÑÑ » ÉÖÓÒ Ñ Ø Ð Ø dx (a) y(t) = x(t − 3) + (t − 2) (b) y(t) = cos(ωc t) + 10sin(x(t)) , ωc = const. dt n 0, n<0 (c) y[n] = x[m] (d) y[n] = x[n] + x[n + 2], n ≥ 0 m=−∞ Ñ Ô × Ö× × Ö ØÓ y ×Ø Ò Ô ×Ó Ó ½º¿ ÍÔÓÐÓ ×Ø ÕÖ ÒÓÙ ×Õ (a) x[n] = − 1 2 (n−2) Ø y[n] = x[n] ∗ h[n] ×ÙÒ Ð Ü ×Ø ØÓ Ø ÐÓÙ u[n − 2]¸ h[n] = u[n + 2]º (b) x[n] x[n] h[n] ÔÛ ×ØÓ ËÕ Ñ 10 15 h[n] 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 2 ´ É µ × Ñ ØÛÒ ÔÓØ Ð ×Ñ 5 0 −2 Þ ÕÖ ÒÓÙ 4 6 8 0 0 n ËÕ Ñ ¾ 5 n Ö Ø × Ñ Ø x[n] h[n] ¾º × × Ø ×ÙÒ Ð Ü Ö× Ø ½º Ò Þ ØÛÒ ÙÔÓÐÓ × Ø Ø Ò ×Ø ×Ó Ó Ò x(t)º ËÕ t + 1, 0 ≤ t ≤ 1 x(t) = 2 − t, 1 ≤ t ≤ 2 0, ÐÐÓ x(t) h(t) ÔÛ ×ØÓ ËÕ h(t) (a) (b) ÐÓÙ ÛÒ ×ÙÒ ÖØ × ÛÒ¸ ÕÖ × ÑÓÔÓ ×Ø ØÓ ÓÐÓ Ð ÖÛÑ Ô Ö× ×Ø Ø Ñ y(t) ØÓÙ É ÔÓØ Ð ×Ñ Ø ×Ù×Ø Ñ ØÓ Ñ ÖÓÙ×Ø Ô ¹ × º ¿º ËÕ Ñ ¿ Ë Ñ Ø x(t), h(t) × × (a) ÈÖÓ× ½º ÓÖ×Ø Ø Ò Ò Ô Ö ×Ø × Ñ × Ö ×ØÓ ËÕ Ñ Fourier ØÓÙ Ô ÖÓ Ó × Ñ ØÓ x(t) ÔÓÙ Ò Ø º x(t) 1 0 −1 −5 −3 −1 1 3 5 7 9 t ËÕ Ñ (b) ÒÓÒØ ck = × Ñ x(t) Fourier jk, |k| < 3 0, Ò Ô ÖÓ × Ó ×ÙÒØ Ð ×Ø Ø × Ö È ÖÓ ×Ó ØÓ ÐÐÓ Ó × Ñ ØÓ ÙÒ Ø Ò Ô Ó x(t) ÔÐ ×ÙÒ ÕÓ ÕÖ ÒÓÙ Ñ ÑÓÖ º Ô ÖÓ Ó 4º ÈÖÓ× ÓÖ×Ø ØÓ × Ñ x(t) ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}