ss04_hwk1 - E.M.P., Sqolă H.M. & M.U. Hmer/nia:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: E.M.P., Sqolă H.M. & M.U. Hmer/nia: 2-4-2004 Sămata kai Sustămata 1o SÔnolo Askăsewn Akad.Etoc 2003-04 Paradotèo: 23-04-2004 Askhsh 1.1: Gia to săma suneqoÔc qrìnou x(t) sto sqăma 1, zhteÐtai na sqediĹsete ta exăc sămata: (a) x(t + 3) (b) x(1 − 2t) (c) x(t/2)δ(t + 1) (d) x(t/2)[u(t + 1) − u(t − 1)] Sqăma 1: Săma x(t) Askhsh 1.2: Gia to săma diakritoÔ qrìnou x(n) tou sqămatoc 2, zhteÐtai na sqediĹsete ta parakĹtw sămata: (a) x(4 − n) (b) x(2n + 1) (c) x(n − 1)δ(n − 3) Sqăma 2: Săma x(n) Askhsh 1.3: EpilÔste thn parakĹtw exÐswsh wc proc M kai ψ. BreÐte ìlec tic dunatèc apantăseic. QrhsimopoieÐste th mèjodo tou phasor kai th sqèsh tou Euler kai exhgeÐste th lÔsh me èna gewmetrikì diĹgramma. 5 cos(ω0 t) = M cos(ω0 t − π/6) + 5 cos(ω0 t + ψ) Askhsh 1.4: UpologÐste th sunèlixh y(n) = x(n) ∗ h(n) gia ta akìlouja zeÔgh shmĹtwn diakritoÔ qrìnou: (a) x(n) = 2n u(−n) h(n) = u(n) (b) x(n) kai h(n) ìpwc sto sqăma 3. Sqăma 3: Sămata x(n), h(n) Askhsh 1.5: Gia tic akìloujec kumatomorfèc, qrhsimopoieÐste to oloklărwma sunèlixhc gia na upologÐsete thn sunèlixh y(t) = x(t) ∗ h(t), ìpou ta sămata h(t) kai x(t) dÐnontai akoloÔjwc. SqediĹste ta apotelèsmatĹ sac. (a) x(t) = e−3t u(t) h(t) = u(t − 1) (b) x(t) kai h(t) ìpwc sto sqăma 4. Sqăma 4: Sămata x(t), h(t) ...
View Full Document

Page1 / 2

ss04_hwk1 - E.M.P., Sqolă H.M. & M.U. Hmer/nia:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online