{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Shmata Sep 03 (2) - ÈÅÌÁ 40(20( Ïé åðüìåíåò...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
;'".' "'c- , ÈÅÌÁ 40 (20% ) ~,. (á) Ïé åðüìåíåò äýï óõíáñôÞóåéò åßíáé óÞìáôá äéáêñéôïý ÷ñüíïõ. Íá âñåßôå ôïõò Fourier ìåôáó÷çìáôéóìïýò ×(Ù) ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå êÜèå óÞìá: (á. é) x(n) = 2nu(-n). (á.2) x(n) = cos(18nn) + sin(2n). (â) Ïé åðüìåíåò äýï óõíáñôÞóåéò åßíáé Fourier ìåôáó÷çìáôéóìïß óçìÜôùí äéáêñéôïý ÷ñüíïõ. Íá âñåßôå ôá óÞìáôá x(n) ðïõ áíôéóôïé÷ïýí óå êÜèå ìåôáó÷çìáôéóìü: k (â.É) ×(Ù) = Ó (-é)kä(Ù-~). (â.2) ×(Ù) = cïs2(Ù). k=-CX) 2 Åîçãåßóôå ôçí åñãáóßá óáò. "" ÈÅÌÁ So (30% ) Óáò äßäïíôáé ïé åðüìåíåò óõíáñôÞóåéò ìåôáöïñÜò äýï Ã×Á óõóôçìÜôùí äéáêñéôïý ÷ñüíïõ: Ç(Æ) = (Æ+3)(Æ-2) / (Æ-Ï.25)(Æ+Ï.5) êáé G(Z) = (3z+I)(1-2t) / (Æ-Ï.25)(Æ+Ï.5)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online