Shmata Jul 03 (2) - ÈÝéé 3(10.é ¸í...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÈÝééá 3 (10%) !.é- ¸íá ðñáãìáôéêü, óõíå÷Ýò êáé Üñôéï óÞìá x(t) óõíå÷ïýò ÷ñüíïõ Ý÷åé Fourier ìåôáó÷çìáôéóìü ôïõ ïðïßïõ ôï ðëÜôïò éêáíïðïéåß ôçí áêüëïõèç ó÷Ýóç Éç l×(ù) É = -ÉùÉ. (á) Íá âñåèåß ï Fourier ìåôáó÷çìáôéóìüò ×(ù) ôïõ óÞìáôïò. (â) Íá âñåèåß ç áíáëõÔÉld1 Ýêöñáóç ôïõ óÞìáôïò X(t) óôï ðåäßïí ôïõ ÷ñüíïõ. Åîçãåßóôå ôçí åñãáóßá óáò. ÈÝééá 4 (20%) Ôï áêüëïõèï ó÷Þìá äåß÷íåé Ýíá åíáëëáêôéêü óýóôçìá äåéãìáôïëçøßáò üðïõ ôï óõíå÷ïýò ÷ñüíïõ óÞìá åéóüäïõ x(t) ðïëëáðëámÜaeåôáé ìå Ýíá ðåñéïäéêü ôåôñáãùíéêü êýìá s(t). Ç ðåñßïäïò ôïõ s(t) éóïýôáé ìå Ô êáé ôï åýñïò êÜèå ïñèïãùíßïõ ðáëìïý...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online