Shmata Jul 03 (1) - ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÉÏ ÐÏË...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÅÈÍÉÊÏ ÌÅÔÓÏÂÉÏ ÐÏË ÕÔÅ×ÍÅÉÏ Ó×ÏËÇ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ & ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ Áêáäçìáúêü Åôïò 2002-2003 ÅÅ;Ýôáóç #1 óôá "Óðééáôá êáé ÓõóôÞééáôá" 8 Éïõëßïõ 2003, ÄéÜñêåéá åîÝôáóçò: 3 þñåò ÐáñáôçñÞóåéò: - ÅñùôÞóåéò ãßíïíôáé äåêôÝò ãéá äéÜóôçìá 30 ëåðôþí óôçí áñ÷Þ. - Íá ãñÜøåôå ìå óôõëü êáé ü÷é ìå ìïëýâé. - Íá áöÞíåôå êáôÜëëçëï êåíü ÷þñï óôçí ðñþôç óåëßäá ôïõ ãñáðôïý óáò ãéá ôç âáèìïëïãßá. - Íá ãñÜøåôå ôïí áñéèìü ôùí äßöõëëùí ðïõ ðáñáäßäåôå óôçí ðñþôç óåëßäá. - Íá ãñÜøåôå ôá ðëÞñç óôïé÷åßá óáò (üíïìá, áñéèìüò ìçôñþïõ, åîÜìçíï ê.ë.ð.) óôçí ðñþôç óåëßäá ôïõ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Ask a homework question - tutors are online