Problem_Set_3b - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 73 ΑΘΗΝΑ T ΗΛ .: 210-7722479 - FAX: 210-7722281, 210-7723513 e-mail: [email protected] ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Β ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο . 3 Ημερομηνία Παράδοσης : 8 Ιανουαρίου 2007 Άσκηση 1: Ένας νηματοειδής βρόχος σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου βρίσκεται τοποθετη- μένος στο επίπεδο yz όπως φαίνεται στο κάτωθι σχήμα . Τα μήκη των πλευρών του βρόχου είναι a και b κατά...
View Full Document

Page1 / 2

Problem_Set_3b - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online