Problem_Set_2a - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθ . Ηλίας Γλύτσης , Τηλ . 210-7722479, e-mail: [email protected] , Ιστοσελίδα Μαθήματος : http://users.ntua.gr/eglytsis/ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ A ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Νο . 2 Ημερομηνία Παράδοσης : 21 Ιουνίου 2007 Άσκηση 1: Σφαιρικό κέλυφος ακτίνας a έχει απειροστό πάχος και επιφανειακό φορτίο με σταθερή επιφανειακή πυκνότητα σ . Στο κέντρο του σφαιρικού κελύφους υπάρχει σημειακό φορτίο q. Το σφαιρικό κέλυφος περικλείεται...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Problem_Set_2a - Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online