PithStat2003 - - '~"~ ~ :~ ,. ",~'!f~ " ~:~: . " -) .i...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
- ~ ",~'!f~ ,. :~ '~""~ " ~:~: -) " . ...i Ó×ÏËÇ: Çëåêôñïëüãùí Ìç÷áíéêþí ÖåâñïõÜñéïò 2003 " ÅÎÁÌÇÍÏ: 30 ÈÅÙÑÉÁ ÐÉÈÁÍÏÔÇÔÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁ ÔÉÓÔÉÊÇ -  1. Á. Ï áñéèìüò áôåëåéþí áíÜ cm2 óôï õðüóôñùìá åíüò ïëïêëçñùìÝíïõ êõêëþìáôïò åßíáé \ Ô.ì. × ìå êáôáíïìÞ Poisson ðáñáìÝôñïõ ë. ¸÷åé åêôéìçèåß üôé ç ðéèáíüôçôá íá õðÜñ÷åé ôï ðïëý ìßá áôÝëåéá åßíáé 4ðëÜóéá ôçò ðéèáíüôçôáò íá õðÜñ÷ïõí äýï áêñéâþò áôÝëåéåò. á) Íá âñåßôå ôçí ðáñÜìåôñï ë. â) Íá âñåßôå ôçí ðéèáíüôçôá þóôå íá õðÜñ÷ïõí ôï ðïëý äýï áôÝëåéåò óå 3cm2. Â. Áí ×, Õ Ô.ì. äåßîôå üôé ~X + 11 = ~~ + ~J1 + 2 Cov(X, Õ). 2. Á. Ç äéÜñêåéá
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Ask a homework question - tutors are online