PithStat2003 - '~"~ ~:~,~!f~ ~:~.i Ó×ÏËÇ...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
- ~ ",~'!f~ ,. :~ '~""~ " ~:~: -) " . ...i Ó×ÏËÇ: Çëåêôñïëüãùí Ìç÷áíéêþí ÖåâñïõÜñéïò 2003 " ÅÎÁÌÇÍÏ: 30 ÈÅÙÑÉÁ ÐÉÈÁÍÏÔÇÔÙÍ ÊÁÉ ÓÔÁ ÔÉÓÔÉÊÇ -  1. Á. Ï áñéèìüò áôåëåéþí áíÜ cm2 óôï õðüóôñùìá åíüò ïëïêëçñùìÝíïõ êõêëþìáôïò åßíáé \ Ô.ì. × ìå êáôáíïìÞ Poisson ðáñáìÝôñïõ ë. ¸÷åé åêôéìçèåß üôé ç ðéèáíüôçôá íá õðÜñ÷åé ôï ðïëý ìßá áôÝëåéá åßíáé 4ðëÜóéá ôçò ðéèáíüôçôáò íá õðÜñ÷ïõí äýï áêñéâþò áôÝëåéåò. á) Íá âñåßôå ôçí ðáñÜìåôñï ë. â) Íá âñåßôå ôçí ðéèáíüôçôá þóôå íá õðÜñ÷ïõí ôï ðïëý äýï áôÝëåéåò óå 3cm2. Â. Áí ×, Õ Ô.ì. äåßîôå üôé ~X + 11 = ~~ + ~J1 + 2 Cov(X, Õ). 2. Á. Ç äéÜñêåéá æùÞò åíüò åîáñôÞìáôïò åßíáé êáíïíéêÞ Ô.ì. × (hours) ìå ðáñáìÝôñïõò ì = 2000 êáé ó = 200. Ôï åîÜñôçìá êïóôßæåé
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern