Per Unit System - Ilfl 'J I-CJHEJAI'LAK} E 0.0000000;...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ilfl 'J I-CJHEJAI'LAK} E 0.0000000; 0000011101 1 __J. 1 Hr: KM 01111111111 11' — 1 _ .__m_ _ _L I ( 110000003 1:01.51 0 —... 1 'M 00000201 3314 1:0 .‘KWEMTULKH GIL} 1100301111: [ipuxUKfiKlL-Jmtg :11 11110101050115" 1,0;{1300 0x01 01111] P. = --\..|_. 5': PF = 000 0" i, (3-49] :cosfl:._.... ....__ 1:439 V'jljljflj = D. l96 0110110300000 II 013110000 000001001] 01:10:10 0x01 01111] 1:!” Zfl. =J—z—000 ’ PF ‘rfit' 439 1" .—; JUL/$5170 2,3351 = 105.0 1 “10,10 — 30,4 +_;192 11 Tim :1 050511301111 |'| m’rfifiTuUT} 100:1 0110100001] 00100310 0331110 T1_I.1r'] Rm = 33,4 52 X“. =192 $1 Em Ex. E-El, [puivum T0 1000010110 1030310101: T011 11010001111001.0011 1100:“: 1:000 1‘10— pam’wm 11100103001100; 2J5 ANA I’IDNAfiA (PER-UNIT} EYE'I'HMA METPHEERN H A1301] 1:011 0171:3100 0:13:11 1051 00000010110000 2—1: 00015;: 130:1 1] 01031100010 flvfllufing 00w 10010300110000 1100 100011011fifiw000 1101:0035] 1101010000 010011 00100001 001210001], 01000 80 1:000:01. 0:00 1:01. 010110111 T00 ‘00: 1100011001'1fi013v 1'50 000 1:01va) 0:1{0050 00100;. M000 0.01:0: (1101') umfi Tr} 5111011011010; 010111 5111101011 11 m'r'Llum] 0010 10100001.! 1001 0001* {10011610010 1:10:30 00.10100 1001011001110; Yaltfxpjgzl, 01.1010, 1-0011 p10 filmpUpETLKf] 00U000; 01.100000; [11.100311 run-r 10010101111310030 0011 00010011201 1:011 000000001 Ermfimmim 1100010000; “1011.1 mmgfluw 00130 1100001311- Mli'I'flEXHI‘M'lfi'k'l‘il'f'lil CI 11] _J.I1GTI:| mu mmrfiuum; m; 131m Guymmpluflm mimfiu rioting. AVIiEJEILL, T] id“: 11 “$6950; grimy mg ammufimrm It; ampuirqmg “ammonia; tuw Ufivfimuw mun-"rd:— Tauw, than: w m] mafxfimm taluirapn npoa‘om 13’ {mm 10 music: In; (Ln-flaw“; firm uflnmafiyfiwm, [.151 m Fjulxamu fim‘mrfl fimflpu, {.11 miimwg pmutpumtg rum ""H'HETUW nwmtfmszmu m: Guam};an m: Hallufmg [.Imarigmymmrfig. H mxpumim] _.«;'r?050; sivm untfi arm: xpnmponmm Iflflriir.01’fi§fi_m€£1§££fi_pfl_ mfimrggm 95193” - Axéyn five: nicovtx'mpu mu :mpoumrficgm m nth-'11 pmuiéu 6135mm mt 1:01} awo- .'-j. :m' {mixlmm TUJ‘U' 11ihampu-cdw ynxmedw Km 1:wa ystwmpunmuhv six-H1 m if]; T: ezfapog “can? mum 111:; mummncfig m'wfizrmg animating will; QlELKIpUi—fig mum-'1']; " £13; pmufimpmmfi] aiwu fluff-i1 payiflu, mpufl pHthfllmm uwihwm 115m _LLE-E'5"é-;- -:-.j In; unpgavfigifirm? 1m: Gfiutistn cwfimrmn npmtafmvmg mlmmmg im] y}: EL] .1. _;m»::rpr.i 1m tium x0903 germ-m "F10: Kain:va yztunxwmmrfi, Such 1mg: mmmu mm 1 Hum GEE-13:31.9 npflntén, [111113 kfitlgmfimu and Hg {mapzmuxég Tfmmg Tuw 51m {51}— "-.'.:1>u:a'w. Upmgmflmmmmuhmmfiapmmflmmmmflmm WW1LflLfifllfi-tfl-ELKLLLHHXEIJKQLKWJIEQQWHHIDIQEEH- 1'1" '— 3' I ' {J 01’ FF {[{flrrgF g;ug;F,5';111];r;; mg} fl} |.i;":|5§:fl§1f_ 13;} fl], fiflpflfl; To *yfryomfng mum pmpsi v0; {mud 1:03.111 @115th mm mv theme 0:11:31:— '_-::_LLL'LTL-Jv In; {Wtflumqg mug Ifiwmg flaming. :30 (Wt: “(mafia minimum Ul_‘EEifié‘.lg,_Tfl péifilpflfutla n_1__Ifixizig,_mJIEEIGIIEQELJI; mu m “5.1;; niaampmé: It0G65.11%2:33willfluniawzrgxgiumvfififi: mu fil£fl_'»'_0fi_~;_fiy_rzrfly_cflug :L W: 9- Kim—)- flwiflflm. fiiwimfigugfizmmma weigh—cupjgmqfim— 51;. 19:13; momma aflWfifiamt wwpuiqm pun; 131';an mu {wit “mafia manipu- '. ' ' ain‘mpuwu Iii-I 1:11 (5)3261] _ ,_ , . 'IE (1* 1mm“ TLLJ' T1" fififi'fifl’ffl." ‘ 1m pm'flhu Tum In; :Immrlzrlmg — (333} mu} [luring ml; mamnwg 3;; n “atprxyymuqfityfl” trig J‘I{}G_I':}T_I]_’EI_IE Eiiwxm qr: V, A, 52 Kim. l 11’ Rn: Jan Tu“ .. .._ AI .I'I, II'II W a + 3114!}, 3192.11 1‘“ ix“ (IV ;‘33.4 km LUBE}; 2—21 '1'0 Lflofifiwuo KfiKhuuu mm to llupfifitwyu 2—2. HZ '— Klifih’u’ihlfl 2 4L1w1'1tlmg arclle'rfgwrm Emu flyégfifxfiug rmu gflgijEDiw as: film} [ngcég Jtflgfflfl- 15%;; Km mipgntwfl w: 11g flmrfizg npiQETqL1:_g__a_:_rgt_fx_<:mT:-: aw”: ].Llii'('l5f1 fifitflpm. Q££o_qfi- mtgg Tron amléynwm quvr'flkng afvw r] rag:le 11 Hflfllflfl Hf] 1010:; {in qmtyggm _Lr:3.g'::g}. 3315:1651; nix! Emlnffi Inw mggfiggmdw :Iumgrfljggpfg, 01 unfit-31ng Tiflfififififlg _ {hjaigwmi fiflpflpfln’tl warm}; [imcmg_t_'_:g_1_13;s:|<rp_1 mi]; vfiyuug. E‘ Emu _Ll.uv0mr.z{nmh m”:- gmpu m UXEEGi-ilg tnw Hm:leva payxfltiw mm m iii]; Plum“ QUIIM‘ f] Slum : LII-jaw 'lrl‘ul.‘ '- Eirlaum 4“- = I (2—55} Jrf'lll‘i mm = Fr“ {2—5.5} Kill V I: =5: “I'd (31—5?) '3de auxin:ch flog UTfll and: 1 'EE. ._— a} flIflfltflbflHfl '1- ,54}. £199 132?}- __ F 51w. m’mrlmu Lfixflog g; ypégfir’mm; tn; Trio-IE 1g:r_11__t_11g mgfioggmléjmwm. d}_{5“t£ __w_1_ Eiwu 1'63; 115: 1:1; {I‘Hififljjlfig twin; 5;: mirrmqquyxmucgrygiyq myqu Tm: [email protected]fl— 315: (Q 1L8'qu'fl1LLtl'ElfiTflg aim! £3321 mun“: Eifiififlflfijjjjflw 31 [1’] fifxgng In; spawn“ Raging __ “gammy! m gpruyfiyflag Luxuig (mg 51m Emmi; 1:{_m xivm nflvm_fi3_::glE.§. {2— 1H]. Avriflezm. !] TLpT'] “Eng tuft-511:; pmnflflflfimt Kuflu'm; 0311192me WEI} 1:1] punt Tchzupd mu Hattmxnprmrj‘n'} mnv Eli-uh]. “Em: {no (ruck pmflfifl minimum; 1} mm] [361mm In; 1:62an aim: fimcpopmmfi mu; 3m) Klaupég mu mzrufixamumtfi m1 r] pamfiulfi In; "fivstm {mummvu ya: TU RWG patmflmmmpnfi. Hflalfifi m T1].LE:IQ [36161]; “L‘mfifllfl— mm mm} 111 gm Klaupri mu yzruwmpmmm 4:5th rim-.11. T1 fimfimmfla ummpunfi; tow mum-flow {31:0 muflhfim mhrzfio trim]; "fiwxm mumpmm 1.11? It] pamrpom‘l Gm aw”: pm'r'mu Uémnpu. llupfifitwuu 2—3. Em E91. 2—22, wan-amt Em MILE; {minimum mgfiog. Ann} mgfulupfifx— th pm vum'rrpm: ovopmnmftg maxing 431] V. émv flaw-mi: Mumqqyrmmfi why-m- finr; I110: pm Tpugm'] ptgmtpoprir; Laying, 5m flaw-1K6 piél‘ifldflpflflm unofilflammfb 30:] Km Kfitmm (pop-Lin. II cmfllam ozwifimm] tug wmmfig £151 11m 29 I-jfiflfl, Hui} T1 affix-flan] cIVTinIm—aq mu Lpup’riou Rival H] 1. 3U” 52. fl; “(twig Eda-"rig z;11:13'-.1':',~'I;}1.'II:11 m 430 '5" Km H1 1U RVA an; ya'rwl'rrpm. {a} NE: Umflmrarsmiw in flying BC“me Ir'lg nits-Tl; mu platinum-g, mg m'wfinrl; m'riqm- 01}; Km Tr]; [prxlvfivaqg 153.1130; {F-E'. KEILEIE unpaio mu o-umfipumg. METAEXIIMNHETEE :3 113 .' . Nu m'rmnmomflci m mpumiww Kinclmpu in: to ma pmvfitfiu Icuafwapfir mu. - - Eu unolm'mtni :1 my}; mm: nprmpfimm mu gnuprio mu Wfifflpflfflg. '- WUJ'LWIG'EU‘IZW m, mar}..an chflog cm] 'ymepfi yumpopfig. 'tf-fil'i. :I 11m.- myuoxrj Tili'g" }'::1".J.Il’r1r,rmx-.; Ei‘lr'm V Inm- = JED V Km 3,!“ = 10 k‘vfi, Elmira S {HUM} 15A Ill-Ml = Imu- = — = I Ell-Ilium! 1"; Fm. 43H] V x ' ' — = 23,94 £2 |::I-w] _ Ihflfllj _ I £51]:ng wttulnmummuufl mu unacsxmlumtf} Ti nix-T11 a '— Ulfl — fl.1..mcc‘rr£ T] mu“ ' ""7 '" 1 1:615: <31: ‘9' If: 90'?“ I: "2'?er In" ' .I'r i "v 1. _ '. manhunt; Tutti; [Sitting :[vm DL 1:531; "J " but: =llilk‘u’A mm m I“; : — 2.033% 42m x: 48m v F = — = fl -: 1:) 4m 2,083 A 2:01 -- I Sumo; [.lELTFLfiITIHQ'EIGpr] mu ummmpunmfi T._. aimt n: — 2W1 — 2f}, mafia; TI nyr'] :nrlt; T111 Triv In;qu UTITL’ Emmy} mu ganprfon tivm 2m = m .4 313m %,_. Hflplflrfi | Hapmxfi 2 1|}2|]1.I:2I}'_1"| 3 L1 1—22 '1'0 :rL'JmTlplu 103130; mu liupufizifiuxmg 2-3. 114 U KEflJflhMfi 2 15h 1mer mar; ttpég [Mm]; ai‘vm 0|. 55.11;; SW = Lflk‘UA 10mm VA . M, =— = 41m A ' 2400 v 24 v 2W = L = 53a 1;; ' ' 4:45? A {B} H Llilflflfllfi mu Kuflfia lflTOC GTO [xx-wit How-tacit: Ifiufifimpm m1: nah-mm [.15. m 6mi— fifiq mg 1:1,].u'1g_mu_;g{aflfitmfiiml 1:01: gs: “my guy'flmxg 111m iglgmc. H {11”}: ytm'fiiu Tun] tdcng mg j,'.L-L-1.'Jj1-.rpzm; 31"»;th mu m: Tl'lv man'filunxfi 111:; 'Llp’r'] £13m. Tn'nr' Tlpf] [idling T1]; trim-lg: 48D 4” ID” V VG F" = — = 1,010“ le ' 430' V II ENE); yow’wfiu “Emil 1:1}; fifivflflffig uvfim‘rmng T11; ypafimfiqInsmqmpég sham {GT1 3.13 “ETW 1tpmrpm1xfi 111.; npr'] 3m Trlv mn'] ficicmg mg fifivflmng meticmfiqq: 2 + ‘ £2 . znm p" = 3i = (mg? + mugs pu ' 23fl4§$ I—I fl.in pnwficha Tipfi 1mg fiflvflamg uwimufin; mu momma zivm mu m: up: manna- Kr’] Inn; 1:1_L11'1 Em. 111v wrime 1111f: Brian 'EI'II; ninvflamg cwtimam'lg: 5.3 cs: Z.n,¢.,u.=——u—m/ fl =1,?36£3fl”pu ' 5,?631 To Elma mm“); you-fiat: mnfiflmyn m’m‘lmpn mm madmpumg aivm [111m 1:01: Ex. 2-23. [Ilnt 0.0057 plu- fi.mffl Flu EXHMA 2—2.3 Tb r113”: ptwfifiu 10115131.:qu KfiKJLUJpU. mu Hupafismlmog 2-3. METAEXYLIMATIETEE E! I15 {fl 'I'u patina 1:01: Ifiufiflvmmu Kumlnhuum; 133:1 T111T'] = I A El” {Gilt-JET + jflflflbflj + {1,136 4’ 39" II _ EDP _ {0.008% jUDEEGH { 1,503 jUBE$ _ l A D“ _ l 1 CI“ 1,512 + jfl.894 LTSTA 3&6" — 0.569 A 4&6” pu Omirm n med “mafia: :Itpwmmm'] 103.11.“); mu Kutuvulmwn m muptm ti‘uuL P = F R = (0.569fil'3{l~5fl3} = 13,48? |-:I:|d.|:u In "I;- _w{_b_ J1_1_Ifl{_1}jgggu_1cf]_flw'] 1‘le= nupmttivw wiggling tzivLIL Em: Pkmflbfl; {Mmmmnu m; = 4m w {:5} 1-1 {writ “mafia Hakim; (rm "(mum Limmpopfxr; flow Tum PM“ = Fl." mm" = {Uififlflfififlfi‘f} = flfifl’lfi: __:;_1{::'J_31 Etna": “:11:fo 11141351.“; mmqmvm amnflatdw High if!" P.;_.,,_ gt: (amasmumno VA} : 232. W Dm- 10 mi: .Llflfiiiifi[email protected]!ELiELIIit!.IIl‘tLifliéEmmiéilfifllflfilfl- =1]; {amfig _LLET_F1I:T"J[|1 “(11:15:11 1’1 wég ECWITE fipfl}, mg 1:1 pig B621: uglmlfifiyu 1.51:_+;1_L_Qi_q‘_L-'_QJ,1_C_§- ILKfigfnyfig “Eng. 3" qurfi 'niv Hapfmmm] m cwfi pnvdtfim; T4153; 1qu mmjfifimv Evég yfiffifiIfiHflHCE-Tf] —;m nupafitwyu— 53 pamflflllowm mfldyg amalgam m UVfljit'IGIL- xii; TIJJEEQ ml; Tim-11g 1’1 “mg laminar; mu.'E1:m]] ufimflqq QELgégLaiég onnmnfifmfla arugLHpuflmfl _£:_1',jm;_L_ fiEpiEflQfl,fl_l_pu} firth “fl uwifigafll Uztgfitc ’tfimiqjflalwf Lufififlaflngm £1113 Eu. FWIKEL {3:30 pilyrlefirapnr; qufmog sivm fl parafixnpuflmfig? dim} umpémpn Eivm T| 1111f; mg fiflvflmng m-‘tifi‘mm‘tg 68143151”. HEW], 11 [,jwfifipmqm Lflfl'flflfil]gj-Ijfiglui'rmLlurlflfLflgflivmquiEmifi ifl _K_o_:_l_4fl p.11 31.2631] nwmmm] flfiuflauhv nupflm :Imipwzl 111$; 111:5; 5C! mglflflflg. Enfltfifq unfit}ng “to mix uovfifill Gflfimpifl; itpompépfl évmr 1:01.13 Bulmfi Km ufifimwm TpL'mo trim-(maul; patufimyu— um:th filfltpopmmm} plt‘féflflug, CipKE’Eftt Guwfit m TIyEg “Hm: fibvflmmv uwm'rrifimhv mun; mmpépowm mu; nwcmifizr; mug 11}; 11:; {Wait LLU'L'fiIfifl T'] 11g Em mu; Exam”: twig ilfi El KEEIJAAMU 2 mug. {BIL Ex. 2—46 m: mainlqu Emil-Ira). Cu mpunfiwm mpmnpfifitlg taxfiouv simian; "nu 11g muméu; cmflflfiqfimvm} pmmtog. Ur. Tun-Eu; run-r mmrtpmdw mug awmrflfiamv muuivowm paruéfl Kfinmmv apicath xapnlxiw muhm mEIng pamfiflflowm m ovopflmmi (Truman; mug. “Grew TO 51':qu mfimg arm: fipéKtL’rm 1m uvaluflsi napllflufir’wu mtpmmfittpaq mm mm fimflfialg {pqxavég f] patunmpmrmfig}, 01, um}; Blififif, mm; mm}; mm, mg Lfljcfiog Emléfirowm (wflaipatm. flfiwmfi £33.1ng .10 mar-(JAIME midrflga {313: gm: gadw zigui Edam". ‘7 ' " mm Eu; mflflgumj, {51’ fig 'm Eivm £53; 1;; m mguggmmfi gmrfi’m 3m; flm'tfiug gt: g] pgmgfifigggn gvggggfllfi] my} fi'w npéxm— mu 1m _LLET:LISR11H013V 0L “pix; fiéfimg mm; Slimming... npénm fiprinm VII Uflolnvmmfiv m cwfimmxa rcpuwmmi Utfllfitifl. Inc; (-32: V, A, [2 Klar.). Eivm Ewart“), fipmg, Tl umufifllfi 131:1; flying [3mg 1m, TiVEl Km. uflfiuflsfflg damp-va: w: “m; Exiting Same: (PJQ’S}pIIMh!Im2:(RQ'S)|MHIIMVCI 3' I hm?! V 1: Vpulmhuscl :leunham'l Ft” 1 hm: (2_59} In} I I I cm EXHMA 2—24 {ISL} Tmmcflg purrrmxnymmtflg fimvoyfig ‘EvlflUT'lw'; 13.2 H" [in 120524!) '9'. {Harvard Electric Company.) {fl} Mu: mpfi rm} mmcmpmwrfi Smuruufig, um fififtITEtpLKé mu omiou quaiva 0 natuflgm mum-fig Timur gnu-313:1. [Germmf Electric Cmnpm: 1a.} ML'IAEXHMATIETEE Ll II? ,. {Wilma-3'2 (*5 basal “‘5: X. £}pmnbfl332 = {RJXs Z}pznrbasé—_2— {2-63} Wham) {Smurf} 1111;115:621qu 14. Na mgafimmai m npomrfirmnrcé (mi pan-fiat: mufifiwyo Kfihflmya Tm m psrucrgmpommfi mu Hapufisiwumg 2—2. Em» uni; [Staring mg yamrpunfig VD: xpnmpmrmmflflfiv m monastier fittllxtEL-L mu gamumpmumfi. :‘L’fifil'l. O pamrsmummmg m0 Human":th 2—11 fiméflara uvupflmmfi 16:11? 20 k‘v’fi Km owpummfi: him) If: .mmr Sflflflfflilfl V. In 1:30:51“qu fidelng mm fl: sémmmca 103ml“: M1 ._ _ . " ‘ . .. u. a ___a_ ' * u. ' ‘ 1.6mm = sum 1! 5m, = 20mm m V we: V 1 _ Km. =£ =fl®u 1’ = 320L132 5m. 2mm VA (brim; 3 4 ‘ 23'; 35w...“ = fi = 0.911 + mm pu 320mm 9m R '— 15 =49? gm cup“ 32411332 33.4kfl "Mwu : 5200;; 21:0 2 . 2—25, uivttmm TEMKfi mail uvfxfia wofifiwuo KirKJ-m u mu 3m 1 LlIII’IIHI'lf. F1 . i1 v . I”. 9,. RM 1-K“ [a PE —|.- + 'KHMA 2—25 To {mi puw’xfiu mofifivmm Kfiflmpu mu Huntxfiaiwmwg 2—4. ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/02/2009 for the course G 001 taught by Professor Shmmygr during the Spring '07 term at National Technical University of Athens, Athens.

Page1 / 8

Per Unit System - Ilfl 'J I-CJHEJAI'LAK} E 0.0000000;...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online