Themata2002_1 - E01100 1140100010 11031010xv0i0 T011110...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: E01100 1140100010 11031010xv0i0 T011110 11100100107011! Mnxuvmdw 11201. 11111110111110}? 1’11qude T000013 meuwmvuhv, HRH-1001011111; 1101 20010001010 11111100111001.1111; F0011:th 0001001] 110010000 (110000000100 2002 010 0001100 100 500 0§00fi1r00 A0706] 2x06110011 1000101111011 20011] 00103111 0v0001011011000 010111110: fl Efl S _ (T0 000010 01001001001101 0110x001011110.) 110000111: T0 000010 01110 00010§00101 10103 11] 31011011 0101111011 1"] 011.011 00110110011011 0100111110 0:01-00:10: 1 6:100 1001 30 1011-10. @000 10 (20%) 01110101 11 00100111011 HA, B, C, D) = 11(1, 3, 5, 7, 9, 10, 14) 0) 001010 1111' 010100010011 00000 1110 001001110111; 00 060010011 31111000110111. 0) Y10110101010 1111 00100111011 00 11:01.09 NAND. 7) 001010 1111 01110001001] 0001011 11]; 0010mm; 00 1111000110 0000111001010. 0) W001010 1:111 00100111011 00 00kg NOR. 1:) Y10110101010 1111 00000111011 00 11071011100111 3-00-1 1101 01: 1500100101 11:01.11 NOT. E0 0110 10 0110100120 0010100010, 10 00001110100010 1011: A, B, C, D 00010001101 00000010. @000 20 (15%) “E15010 011] 01000011 00g D flip-0000 1101 110110;. K01000000010 111110100 01110 0110100010110 1101111000 00 000 flip-11000, 10 011010: 0 E01 010 0100001; C 01101 0, 1011000101 001 00110—110101 0010111119 1101' 2 hits, 01031070 00 10 01 010 01100 0107300 U 011101 1 (011010 00100 1100c; 10 110001) 1'1 0 (011010 00100 11000 10 110101). 0 E01 11 C 01101 1, 10 00030000 110101101 010v 1011001010 1101001000 100. 0 0110011, 10 110110000 11001101, 01011 0010110101 01111 0010010011 XX, 10 0101 mg 00000 101.1 00001110 001000 XX+1, 0110:0011110 011:0 10 C (0001001010 011 1] 1100000101 03011 1101110 0110103110000 1101: 2 bits, 01110011 071001101 10 11001000000). 50111111010 1:111 110100110011 009 0110 10 010100000 1101001000011 100 1100310100109. @000 30 (15%) Exam 01111 01000011 000 D 1101 T flip-fl000 11:01 110109. '010 1:0 flip-0000 01001 6011110 00000000000010. 0) K01000000010 01101: 00101111] 011111; 10111r 4 bits. 20 11010 00x11 1011000710g 0001C0010 100 1111' 0x00110011 100 00101111]; 0} K01000000010 110100000, 10 011010 01.101 001r 00000 1110 01109100010 0, I, 0, 0, l, l, 0, 01100 10 11000 1111110110 00100vi§0101 1{10 0.5 000 1101 1} 01101100010. 000100000010101 0010010. (E10010 710 10 000111100 0010, 0001001010 011 1] 0350010011 1:00 01101000101100 11011711000101; 01001000110101 0101; 0100000010 11g 1100:; 01011011101] 10111100 00100111001; 00v 0000100010 0100010011111.) @000 40 (15%) M10 100001] 0000001101 0100101 001010110: 000000v0, 00 000011 1111101101 (bits), mxp0m00év0 00 010 003101 CP. K01000000010 10 010700000 00100100001111 1:00 1100316100100 1100 010w001§01 1.1g 0110100010g 0100000 100 1101 1101010. 20 1100111111101] 1100 10 1011111000. 0110711001001 010 011:0 1.10 0110100110 0110100010; 11001101 1'0 01.1101 1 1:10 010 7000011 00,0000. 9010001010 011 10 1100111100 00010001 011:0 010 00131101 11010010011 AK 1101 01:1 00 010000001 0110100011010 0110 1:1; 000 0110100010; 0110100950101 0’ 0011']. Eflwxfi Mnnfiflm flnh‘rwflo T|11'| [m mummmv Muunmfiv mt Huxmrmflw Ynnlnvmfiw Tnpéuq Emmwmwflv, Hhmpuvmfi; Hm, Bumpfitmv mnpmpnpufli; I‘pmnrrfi Eat-mun mpmfim} fileflpuwpinu lflfll mo manna run 5011 sfiupfivw hwucfi Exzfiium} Tummm’w Emu-rumiva Du'uuutendz-wun mutt-um: [Tu flémm WIPWL umxpamtmfij Em 'Elépm {£11115 EMTPéflETflt 11 11111511 fllflljmv 1'] 45:33.31? linqflnmhmv I filmy-1m fighuu-Ilq: 1 input. I Elépa. 50 {25%} I {a} Exafiflm évnw amm'rmi mummpufidmm muxmp'rm'] 1m 4 him, 0 min; firm Em m‘lpu Islému C fiva'rm l, mmmmfiflm m napwxépmré 1m:- pa 11m! aplflufi 5 as $ch mind mu I palm-mm rm} Hummpnrfi [mm nap-{111mm nun-f] flWflfiifi‘tfi tux-5v xpuwflumu]. I [it] Etnv méxam, mam fiww ampufiémm mtuxmpmfi WW 4 bits, I: naming, firm Em I fi'fiufl. 33.151101} C "live-rm 1, mfluflmtfl‘gm m rmpmxbpmé m we. évmr 51-miqu fiuufiwfi uplflufi M1MI3, are $1M mlpfi m1:- pflmmfi 1:011 mmxmpnrfi [m1 mu nap-{1an umfi maima tuggnfnr I mumfipsmj. fl HIM; fiiVEfll {uni 513-0 fimxfimag. "E1515 firm! EmiEIEa'fi qua; Em: palm lflflflHz, uflpmméx; 1m 4 bits, 3mm": amp-0513mm D flip- flnps, 1cm I511 6:13.11: gamete. flip,“ I50 {20%) ;;:,I._e..; I | I | | I , I Ymfléfim {in Hélflupe v11 mmrzaufmuufia film—filfiflpflflflfi flumfiupui, mu T111 1m: mafia npém I w: mrfitsflups témapu; upmflaiu. mammqu {pa pnmmmfi Tpém}, mammfir; Elam A, E, I Fmifl. gamutfllouflqumpqi: B, a, F m1h.flx&flsfimxfimngfilvatlu1mfi1méfiflfidmm I 15m: xpfiva Eivm nummg. huvflmpévu mimpu 51:11:6qu [Ehflufifi mimpu main; 5102mm am; I 111:; nmsrfig fiatptig mu}, fl nth-nut: sub; atfitmfi flfimp-uu R, npfimat m1 umprjwm WW I cmrfi muxfllflufliu fimmmuiw 6x51 fifiq mmflai {reset}. Emtpémm “mm! W: mnlflsi :- I EIfl-E‘L'QTE 5mman [5me {tam-in; mpumivm m6 pin (pupég: 11.1. 315w 311ml 11 cram-r5: mu 1' 1m I mmflsi, umpnfipa w: tax» nut-flauan Hint, 515:} 1‘1 ma; Ipflpég HIE-Mugs; npw alumnuqu 1cm fimxfim I A, us 11} ifim umflwupu rm xmpiq uni-mm 111:; unnumlnufliug a, B 1cm F. Exam :1an mafia-31" an; R5 flip-flops, Em palm lfll} Hz m1. fink; £61513 mu m nmwnym‘l flaminnn 111; 11131::me umfig fletfiuptflq. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Themata2002_1 - E01100 1140100010 11031010xv0i0 T011110...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online