Test 1 Formulas

Test 1 Formulas - 2π λ 2π ,v = : =λf , k = λ T T x t y...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
2 2, f T π ωπ ω == , vf T λ , 2 k = : ( , ) cos( ) cos 2 ( ) x t yxt A k x t A T =− = beat a b f ff F v μ = , 0 (10 ) log I dB I β = d (path difference) = ( 0 ,1 ,2 ,3 ) nn =±±± " or d= 1 ( ) ( 0 2 += ± ± ± " 11 ; 24 n vv f nf f or LL : n can be all positive integer or odd number depending on the pipe or string. 12 22 0 1 ˆˆ 4 qq F kr r rr πε G , 2 0 1 ˆ 4 Fq Er qr G G E = GG p qd = G G E pE τ G 03 0 01 2 3 0 44 i i i q q U rrr r ⎛⎞ =+ + + = ⎜⎟ ⎝⎠ " 0 1 4 i i i q V r = 0 () r r Vr Ed r G G Uq V = Q C V = 123 eq CC C C =+++ " 2 2 2 E Q UQ V C V C = 2 2 V PV I IR R = eq RR R R = +++ " , 1 1 eq R R = " vB = × G G G or FI lB = × G G G 2 v qvB m r = 0 2 ˆ 4 qv r B r × = G G , 0 2 ˆ 4 I lr B r × = G G IA = G G , B B τμ G 0 encl Q EdA ε ⋅= G G v , 0 BdA G G v , 0 B dl I H G v , B d dt Φ 0 2 I B r = , 2 0 3 / 2 2( ) x NIa B xa = + / (1 ) tRC qt C e R vi R = , L di vL dt = , C q v C = , 2 1 2 B UL i = , 0 cos( ) QQ t φ = + max max , rms rms I V IV L X L = , 1 C X C = LC ZRX
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online