{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

216 - Gifted Child Quarterly http/gcq.sagepub.com A Study...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
http://gcq.sagepub.com Gifted Child Quarterly DOI: 10.1177/001698620605000303 2006; 50; 216 Gifted Child Quarterly Seon-Young Lee and Paula Olszewski-Kubilius A Study of Instructional Methods Used in Fast-Paced Classes http://gcq.sagepub.com/cgi/content/abstract/50/3/216 The online version of this article can be found at: Published by: http://www.sagepublications.com On behalf of: National Association for Gifted Children can be found at: Gifted Child Quarterly Additional services and information for http://gcq.sagepub.com/cgi/alerts Email Alerts: http://gcq.sagepub.com/subscriptions Subscriptions: http://www.sagepub.com/journalsReprints.nav Reprints: http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav Permissions: http://gcq.sagepub.com/cgi/content/refs/50/3/216 Citations by Katherine Prammer on April 21, 2009 http://gcq.sagepub.com Downloaded from
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
* / 4 5 3 6 $ 5 * 0 / " - ! . & 5 ) 0 % 4 ! * / ! ' " 4 5 1 2 " $ & % ! $ - " 4 4 & 4! 7 8 9 ! ! ( * ' 5 & % ! $ ) * - % ! : 6 " 3 5 & 3 - ; ! ¡ ! 4 6 . . & 3 ! 7 < < 9 ! ¡ ! = 0 - ! > < ! ! / 0 ! ?! ! ! ! 3 F W J F X ! P G ! U I F ! - J U F S B U V S F 5 GZhZVgX]Zgh5VcY5ZYjXVidgh5=9jcc!5<g^\\h!5;5Eg^XZ!5 &..(05GZ^h5;5EjgXZaa!5&..(!5GZ^h5;5GZcojaa^!5&..'05GZ^h5 Zi5Va#!5&..(>5VhhZgi5i]Vi5\^[iZY5hijYZcih5ine^XVaan5heZcY5V5 Xdch^YZgVWaZ5 Vbdjci5 d[5 i^bZ5 ^c5 hX]dda5 dc5 gZeZi^i^djh!5 jcX]VaaZc\^c\5 VXVYZb^X5 XdciZci5 i]Vi5 i]Zn5 ]VkZ5 VagZVYn5 bVhiZgZY#58jggZcian!5ZYjXVidgh!5Vh5lZaa5Vh5aVlbV`Zgh!5^c5 i]^h5 Xdjcign5 VgZ5 aZhh5 XdcXZgcZY5 VWdji5 i]Z5 ZYjXVi^dc5 d[5 hijYZcih5 l^i]5 iVaZcih5 i]Vc5 d[5 hijYZcih5 l^i]5 Y^hVW^a^i^Zh5 dg5^hhjZh5d[5jcYZgVX]^ZkZbZci5dg5b^hWZ]Vk^dg5^c5hX]dda05 i]jh!5\^[iZY5hijYZcih5VgZ5kjacZgVWaZ5id5cdi5]Vk^c\5ZYjXV" i^dcVa5deedgijc^i^Zh5VcY5egd\gVbh5i]Vi5bViX]5i]Z^g5VW^a^" i^Zh5=9jcc5Zi5Va#!5&..(05GZ^h5Zi5Va#>#56XXdgY^c\an!5bVcn5 \^[iZY5hijYZcih5VgZ5Vei5id5hj[[Zg5[gdb5WdgZYdb5^c5i]Z5gZ\j" aVg5XaVhhgddb!5adhZ5^ciZgZhi5^c5aZVgc^c\5=9jcc5Zi5Va#!5&..(05 GZ^h5 ;5 EjgXZaa>!5 jcYZgVX]^ZkZ!5 VcY5 WZXdbZ5 VeVi]Zi^X5 VWdji5VcY5Y^hZc\V\ZY5[gdb5hX]dda5=<ddYaVY!5&.-)># 5 CjbZgdjh5gZhZVgX]Zgh5VcY5ZYjXVidgh5XVaa5[dg5Xjgg^Xj" aVg5 dg5 ^chigjXi^dcVa5 gZ[dgbh5 [dg VXVYZb^XVaan \^[iZY hij" [dg5 VXVYZb^XVaan \^[iZY hij" VXVYZb^XVaan5 \^[iZY5 hij" YZcih5^c5dgYZg5id5egdk^YZ5i]Zb5l^i]5Veegdeg^ViZ5VXVYZb^X5 "!4UVEZ!PG!*OTUSVDUJPOBM!.FUIPET!6TFE!! JO!'BTU12BDFE!$MBTTFT HZdc"Ndjc\5AZZ5VcY5EVjaV5DahoZlh`^"@jW^a^jh 8ZciZg5[dg5IVaZci59ZkZadebZci5 Cdgi]lZhiZgc5Jc^kZgh^in5 " # 4 5 3 " $ 5 I]^h5 hijYn5 ^ckdakZY5 &*5 hZXdcYVgn"aZkZa5 iZVX]Zgh5 l]d5 iVj\]i5 [Vhi"eVXZY5 XaVhhZh5 Vi5 V5 jc^kZgh^in"WVhZY5 hjbbZg5 egd\gVb5 VcY5 h^b^aVg5 gZ\jaVgan5 eVXZY5 XaVhhZh5 ^c5 i]Z^g5 adXVa5 hX]ddah5 ^c5 dgYZg5 id5 ZmVb^cZ5 ]dl5 iZVX]Zgh5 Y^[[ZgZci^ViZ5 dg5 bdY^[n5 ^chigjXi^dcVa5 bZi]dYh5 VcY5 XdciZci5 hZaZXi^dch5 [dg5 [Vhi"eVXZY5 XaVhhZh#5?ciZgk^Zlh5lZgZ5XdcYjXiZY5l^i]5i]Z5iZVX]Zgh5 Yjg^c\5 i]Z5 hjbbZg5 hZhh^dch5 l^i]5 V5 Wg^Z[5 hjgkZn5 jhZY5Vh5hjeeaZbZciVa5YViV#5DkZgVaa!5iZVX]Zgh5^c5i]^h5 hijYn5 jhZY5 V5 kVg^ZY5 hZi5 d[5 ^chigjXi^dcVa5 higViZ\^Zh5 VcY5 ^c"XaVhh5 VXi^k^i^Zh5 [dg5 i]Z^g5 [Vhi"eVXZY5 XaVhhZh5 ^cXajY^c\5 aZXijgZh!5 egZhZciVi^dch!5 \gdje5 VXi^k^i^Zh!5 YZbdchigVi^dch!5 [gZfjZci5 iZhih5 VcY5 fj^ooZh!5 i^bZY5 lg^i^c\!5 ZhhVnh!5 VcY5 Y^hXjhh^dc#5 I]Z5 h]dgiZg5 i^bZ5 [gVbZ5 =(5 lZZ`h5 kZghjh5 .5 bdci]h>5 VcY5 iZVX]ZghÉ5
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}