{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

058 - wvg L‘LBQASJJ‘J(1)4303 VA 04‘ J.‘ 933533...

Info iconThis preview shows pages 1–19. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 18
Background image of page 19
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: wvg L‘LBQASJJ‘J (1)4303 VA 04‘? J'.‘ 933533 «SWwaJ? J weJ-‘éJeJS ‘ 643393 93"“J :91? 639-“ 95 Lib-4‘05 453‘)“ e150“ ugh: 3154 qgw0m1063‘mu‘ww 0053.30 “.150. 0.1110...» 00034.. ‘31)}: “1:50.03 0&2:le 6 GSJJJL-LA WW 5&3‘.) LAJJ‘ wtfiJLS 0 04544—41 0440-“ 004444. 044404407 0443» 04 00.44.41 0444 4 0403 +5 N04 0403 34.47001.» 0030: 0:4 44 ~44» 0400‘» 0 04.404 0400 04 0' 03417005» 4904 0144» 0‘04 - 440§ 4+4! ‘ 0544+ QiuLJ... .4340: GAL... 339C503 $043).) o/YY‘ u'“ ./.\ 3| 4.113s.- Gnu»: L3}; 039%.: 63L?" 055L591} J 493:4 VJ—“J Obi’ <5 4‘4 0L4» u‘S-J‘ “-5?" Le SHUT JJ—‘-:-a J (55“) $95001 chi-S“ *{JSHJJS‘H ”flak—igo‘lhwomJJGLJJSokfilcgtfi’mpwobegcgyQAQJfostfiJJgggxfi SUTJJSH ash-“1J3 J4 eJeSL'uJ dleelJeJS J 42041.9 9%.) 01:55 4118-3 ( NJ! 4.))" ~43! USJ'JA 09L“ {.444 0.4+» 4:4 04 444 ( +0444 004) 040: 3444 4404 4. 4.44 00:00 44 «044 0 0044.4 4 4-- JIJlASJSYL.‘5UL¢JJJLA4.3L:mJ0f‘hdL‘tJlJamjkd‘JJSytguaYfiJJ4SJJJIJQLEJLAJBALHQQ SEJIJJSH JYJA" J4 4J9.» r0235!- 433323 20”.) :5 u-LJ': 4'42”; €49 @145 W‘ “L“ 0405 (5‘4”? 6UJYQQJ¢~J¢J~JPJgflJLACJJmeJgth45.31.301.503 c.3L‘fi.¢0..u1‘.J.gL1_03L30.L& 44 04 .4404! 044 0044 ”4.404 +0444 04:» 04044 +044 0 0444 +444»! 04 00.444 034110054 04524 003x055“ EBJS-“JJS‘.” Ohm” ‘44-: 04 JUL; 04393 Jet“ 4* J" U (’3‘; H JJJ" 41:43. “J4 09.9 rim-1&3 WHJéJ—S LSLOJLi-T ‘ J»SM 4‘10“» 5L? Li J“ 33353—7 GSWTJJi.“ 5“”? J4 ‘5 4'4 ate-“$7 . fig .91)... 4313).; YL3 5W Qt.» )0 00-13 4.5 0;; 000L100 "Us. a.» Jeszau'rugmmu c252] 6333' Jab-5‘ “:53 J4 «L35 u" 03% <5JJS OJJ-Ae J 4345400443 J31” JLJJJ‘ L: J53 J-.-—"3 eJ-EJL'LG ~93”st “HTg-‘JdflJJJl‘u-JJLWQM‘JJJSHJ‘WJJJWGxQJSLJéfi‘w 0005.);v0 Q0§¢100L01.0;Jfi;0000dlswgs0 4.501» 5' ' CM‘ JSJJub—A ‘43—'17 60433-3. Liv—.1 J aid-e Q—J‘ 7L3 eLSA-‘w‘ (53‘4“ as GUJYJi 33w oa‘J‘A J‘ <5‘°3:J °JJ5 7‘» MS—‘w‘ 63L.“ es Ls‘M‘IJi ‘43?)5 Je‘fi‘ £0,949!“ N414 Jle‘CA-MAJJ *SCaa-u‘ “US gaungbwmyéwuny 4H» 4.4.59 Lie—L: «‘35 u—° ‘43—: deb-5' {.13le Alia-3 USJJJ—i L3 4345‘ J «05:13» ua‘J-i 5U» P.) JL:.‘-"“:’ 6“ 0‘4 “Hr L“VJ" {2' JJ 94,3 -l\l CM-L—e 0015—” H-‘J—“U ate-404.435» d-WJ—J J 1"] 0L.“ .YJ‘“ *5 JJLC“ «539‘ as ash-”J3 $wa 53915ng J44»; Dew m 4:7 0'“ (04.421094 ‘-.' 015-9 (9255» x454 6‘)" J J23: 0UP -|°J*3Vlmbmfxfiu§:exdub fbyvmfifipaexsgwmgtgw..w l- toughness \“\ OJ): “‘5‘ ‘ e333“? “:43?- u-“b‘e ute‘bi‘ (5‘)? *e H a .5353: Jun ‘9 H 9‘3» 3‘3 4—: wéuéwi C—‘JWM‘ F 253 ‘L.’ «5‘ “.91 «La-“.93 6333 at,» c‘w“. .4335 34.311 .ustw w“. 3.2.5} “33);; on“); L,JJ .[WJW] myth. 91;... J‘Jj 4-‘3‘ «J—i‘d )4 ”#13339 5‘ M 3‘43» QT); Names”; 4553‘s.. LjJ—laJJJAJAL ML: (51,. .mcw'ms 6,\5JS._L.J:¢¢IJJIJ; 9mm QJJ-SJJ‘J 3‘ «la-3 ‘ 243—) u‘db‘e Jab—3‘ 1.2.3:: feE-“fi‘ Jaw—2 .13.. am amuse» mg “39.3.: 2.33.: . .3. “in; 533410.13 LLL.» JZAJLIJS ASL...» 3‘ oab‘ L... ML; Y ‘1‘“... J4 (+9.3 mp: 033;; \‘ffometal analyzer as)“ (EH—3‘” JJ (5)5 (35—3) - CM‘ “4 MJJ‘ U—"U‘J—x 0L9“ Lib-3 4-3“ (“Lt-3‘ “43 wife—.3 ‘ UJ‘JSJ-‘L-L“ .9 ( @1539 a 6335' wai‘bfl) ‘30-“ «J53: 63““ “3' ‘35:.) (5‘503-43)‘ 03W .[\0] m, 14. afiéebfl ms ASL» 3| ms etes‘ sbe “A. \o. 5.1.14.3 w; 45 JLsflgswu 3L: 4.9—! (RPM) “:34 3—3 J34 0" ¢*e‘-5 03—3 05H J )4 60‘); 4+» 05‘ 3‘ (5)3531? 6‘)? ~43” ”LBJ \oo’C 434.; L1“); 0LT...» algSLl‘c IJJ‘pOeA .[\0] ms. (Us U... .mugiJugifiyLGuuPWAHa .Q‘J‘GJSJ“);waJJywfimJéukoud‘J adefiéxfi «93.523 Luau 953‘; LAJYJJ {39.3 0.31 EAL; 03W «SQMIUHAe ‘ gm»: 095.; Gb‘a 53w sum-a L.- c... Gum}; aim.ou|\.¢_fl,14$ anew“ )4 ‘J «Eb—1 3M4 M °33H‘ GSU‘JJSg; a“? “M“ 0-" M GJL‘HJYJ'i SJ}? (5“ “Ra‘s Ls‘M'Yo-i ‘-.' ““35” J4 O): oil‘s 52‘ J“:- 43.... sb—s We e‘S-fl-w‘ 639591." 6“”? . $1395 .[A] Lfiwubwj 6mm 4.3133“ka on.“ 639‘3953—4 GUJVJ—J dad-J (KM—4 ‘UILJS Lu... ‘ dyJJI 5‘3“”: )4 Jideelt‘eg abs da‘ 10.9133 ‘ a“ °‘J La‘n'm UH“ Ls‘MbLu “mm. 3 gum: 913.1 m: 5.x. . 5t: , as; Jags! cs‘d-Saeé t J33)» 5‘4 4—2‘: J 4‘3 ‘ We ‘4st mix Lsuxfiyasfl GL0)“ M “34 t». 1% 453—9 I ‘6—‘09‘5 (J‘JJS «J9 4433‘ «sz Mimi J34 43-h) U‘i-s 6‘45? « JL-‘m CIA-3 3 43% 03‘4“ ml... u‘“ LBJ-'1‘ Ls‘e-‘JJ J 5.0—: wad—5 .[«J\o,\\JW] 91—?- o‘N—S‘J Jab—J" Ls‘.)—3 W o-—:‘ J4 ”‘13—“ duh: J JEJP at.» .94 3‘ (meme-3 005.5. J agaiwwge—A GUJ‘SiL-w ~ C—w‘M—U‘u L3 “4,3911 £93.35 ”3.0.5 24‘...» JYJsLéS‘SA Jul) US§&J.)3 .9 urU‘P 0‘31“ C)‘ a“: 39:55.43 .ml.mwm,wu(.mdfis MW 3 at» 0°“ 035$ *3 U591)... 45.99 53.)“ data)» “‘34 alum 33:5 5: "Wfi on?“ J “*5 JL.‘ 9‘5“ .95 d3“ 9:5 J 6‘95 ~( 9.33 3‘ J93) J‘eJJ watts uJJJ My - \ J34? _nuflm \vvovumszgu 9):; oLthhgclsTiflusLdLfiu:93964354.};‘UAQJMJwabmuguguupwwfistmdry; «34 w: 9:“:- absy‘twi 5‘5 “Sim Lu): (Du-‘9 one»; jaw): ( a"): My) 539%: 2:503 SJLAAL 93-3 ——————-—- ———————-— -—————--— ——————-—— ————————— -—————-—ll ————————- -—————-—- ————————- ———————-- -—————--— -————---— JggngfiyfiugngwJfi Mao mm Guuuugggbfiy Judy); Lynda-l mbgongfiéfilu \VoaJWoo (5)35 53‘43‘5belm E4535 JJJWJQQ JJ‘JSLIASTME 112-8531Lau14331441 .[xolmumi @363“ 33‘“: 333-5: J4 4:93» ~33“) 0‘35 wax 5‘ ‘r’J-“U 5: airs .529de 9:533 (Ti = °/"V-) ‘0 xomJVJ—Q-d—a‘wé—fl' «J—Q—OJJ‘A—e ‘J Jinn-A 93-“) (SEM) 533335“ eJS-HJJS-H 99:. 5‘ JmL—s (susfi 9 (+339 «Na 0‘34 493:3 ~33“) «32‘ 45 435 )‘53 J‘4‘5‘ 0‘33? w‘afi' .43.} QJJSy \/\'Yx \IT? JLQ‘L'y‘aJisuzfi )4 LA 443-5) ”AL“: ‘435‘ “L93 Q‘e‘“ 3‘4" LS‘Je @‘ ”3.5 JJ whats; out: \Too'C 6L“ fifiaufi b‘°4‘i3-“-.*JJJ3 010-3 (sud-454$ \o JJuLALAJ al.mmlgdqumo'cy LN 3‘ ash-3 J5 QB} 93593 «Le-‘9 ”9 935.29» Y»: 4344(Jb53LLH 934A” 4.349).: WM 31) QuJJbgLAGPJJFQLQHJHgLS Lie-3 M3- 45 «3‘0 459% ““5 u" r‘é-‘I‘ 4-5": h e‘—°—'*‘J‘w:~JJ-e @BYGHY Jusujlgngd “Jab—*- O‘e‘A-L J “‘3 Jaw ‘3‘ )4 heyday .44. 6L9! La 4.13.531 (fins-3x .33.:ng J ““13 suwaymyumsstmw we“ .[\0] 5mg; an. A”; J4 was—“u obi 9:5); J J-S-J' gram—3 (Sb-J ‘g’Jg‘JJSf‘ 3‘ 33:45.5 ‘a “‘3' JU‘JJSe» (sh-”:5 51).} up). uLiL...‘ X-ray EDS; $31.15.“! “Juli“ \‘\ w6¥fi£xfivefié9yuxm JLJJJH 9}“) ‘5 Q55 L193 «5‘ ; J53: 5‘ $05 M} meme—7 4.41:“er 9H; 3‘ 01252—3 in“)- CH” ( (SJ-S Gui-“5) 245M 4:513“ J ( 635)» cgb ausp'yw \0 U“; 5.)»); 5:34:34. SEM dot-map 6333.13)? JeJL-AS @333 an. ngh;$ouLm JJSSLJJeMHLsLégdl-‘Jw‘widegi inr’ “La 63:55.5 L3 “3- 313175252» LSD-”:5 as»! aw we 3 «w; dsru w» JL‘J (A «S C‘HJJ 0—H éxiiJS‘iJUS-AE‘G‘QP an: A»: a» we 4—: M a»; 6-4»: .[V J ij Counts (X102) ,..4__.‘_ 10‘ ISRQT XTi=.09 3534—3 JJ JHH 93—“) QbJ WJJ—é asb—e 5: cit-g «539434 9:59 ‘(Ti = 4"“) ‘\ ML“: Jam-3 0 J54 NT CHM-3 \‘ 9&1 50%“! ~33“) 01—354 b JEJJH adj—~43 earl—9‘ $JS-WJJsf—A HUT u-u—a 3‘ Juan ate-See. 4—: t»: L3 mg» 34 an. hd‘domg‘JWJéd‘; LLJ‘Q‘JSwai-‘S QGW‘MBeJ-E‘tééekfi YWJé‘OJS-‘L white «5* ()3ng WW Jain P 5 9’51» d5J 43+)» «era 5-: 3‘ LS‘ 0:43 u-gL-M 3-3593 “+53 f 35.: wwm = mm W a,LM: 44%;); J4 22H) u—‘uflg‘ 23330)?“ 933443 “7 W49 Gusfigggjpeulmd‘; “1;va fig. "r‘V-T-T-“Y~T_-r—'T-r—-fi'-T-§I-T__l ‘T‘r’j' “" Y“" 6 8 10 Range (keV) w um um» 4”» (Tm) wt“: may tar-u Q as “Am 9:3): 2* um \YVO.U_'J.:JS.&JJ 9);; \.,L....u; ‘ (r ., ”JJJJgJ‘ IN)?‘,.‘LJL-L~JJJJLJ .9“ £0» - .. , J . _ _ “MAJE'YKJS‘; \‘T fr 15%.)“:- J-us 64-2.)“: 93*“; 1:35 \\\\\\ .\~. «mum \ UL“; '45-'5- J-‘JJ-T‘)‘ (TiN) ?J:"‘L‘:‘3 Asa-"e3 ~91“; ~52 3%‘6513351‘ 3:344:25? xrdfi 3 5 J53: (MJJY JLlib.C‘JJLAA) Counts 1x10”) NO.l6 RQT ZTi=.ll V ML“: (aw JJ 43+» ”235.5 Wraps ~23“; 5-: “-1.5 (gt-32$ 9:5)? 9" JSJ' \rvo.ugam149fi vv ‘7' 54‘4“: ‘4‘»:- JJ UNA Maid-1:3 4931:“st 9w.) *5: 5‘ $2494 30935“ 2.95“»? )1)“: 1 V J33 (My Y drab 1 5‘ Jfi») Gda-e 45 43-5“ «:44 MAL-3“ (V J53 $911“) JL‘J 4251+“ 6‘? 4-9 33:35:54 daily—2&5 ~33“; Je§~3 owgsfiywy 6mewualt‘ayfi‘» Gabe-disu-Adubfiudeflwdu‘ ash-3433+ 3 (El-IT =vo Kev) 0.54 w! 4g.) Jam; 4313;: J4 3 Al , F6 @4531: 07 6‘1? 6333.593 9:53 J4 .ofibmlfiqufiwléappw defibwdiwx Haj-1.5.51 93334 mu)? 6b? ‘4333 .féfiofi‘fi éfigaw‘fixo‘J-F‘B: JJPg—éfiaéa-LOHJJg-m-SLSUGF J’seggtwtsuggsurgufljnmcgu )4 yin-F- 3 oJJ—L 544—?» J35 Jab)? gab .gulamwaLithhgw LFJJ 4393—4 93—“) Qbi WJH st—e Jesuits; eesfi(sle§34hd%5)°wm AJS‘LQJHX—rayEDSJmaJynySg gaggwflufl JBTKELL...) J31») “T Can-Mg efiwafir—A AVA—3“ «5—914 052-5 QJH mud-{Us Jyyfibgmuydmewm .MJUA OLE (MJJ W 01515 Jig?“ L!) on. JJJ; 4505 JEN—5‘ o‘fiwAuS‘iLsLeS-g wL‘b-J JEMHJLM‘S‘EK‘JSéJaamMMQLiyy‘) Woewmswémuwwmsms» éw-fi‘ewbfi J43 MJJWuiASCAl-‘e GHQ“? 4993-: CBS-L3 JJPQ-P-JJ LGJB-‘Ibs‘ 96—?» «1595‘ web—5 J4 é‘fiE3G-‘h -453‘LL;‘JJ355*5J‘¢*0+9Q§“‘50J51° A? aJLadiiSPJJUZMSMJJéSiflggjg JJLg‘wlLakkubSJJfiLLalmemJJVV V0 aefixfi «SHE-:3 93“.) a“: Counts (X101) ‘5 “4L“; ‘4»3 )4 ~19.“ 33-“ 49“)“ 9)“) 5-3 'J‘ 5235”} @JJfl‘efi-‘Jé‘ Juan-31‘ JSJ (4‘0ng duet-315‘ JP) \YVO ‘ 04.6 4:41.11: 9);; 480 00 440 00 ‘ l A o .0 o o llLiJJALJ—LLLLLLLLLLL 1.: unou \\ b: \ 360.00 um. M r5: Ll M O O 0 280.00 240.00 14me Lil; 0.00 0.05 0.10 (%Tl) exit-:7 “)5 0.15 /‘ W 0.20 MAS Rolled Long BSGBBAS Rolled Trans 0.25 us.”a”;JlJMguezéngYJAuGunyfi‘.£su_sm,u¢msrmlbfilow:\. Jig; @VaB—éléafidfiJHfiC—W‘JJ 550.00 500.00 . «$50.00 4; O .0 O O (JK—y ti“) ,4 (Lg-.1 350.00 300.00 50.00 “W . O. CO mwfiwitu 1\L.u AllLA Lu “J LAW AW 0.05 0.10 (75“) (x'Lr “2’ 0-15 W Rolled O,T LC'g. BEE-39:! Rolled O.T Trcws. WPWH‘Y‘Y—Yfi 0.20 0.25 “-1 9.5 4.233 JL’ #3541;- GSLJJJS.» 6U”? J" (‘31:? “J4 J u‘m 9&‘039 5L9)"- \‘ $4 Mr @bagpdfijwfiwyomubmfigpj“he? fV 642319.935 649-2-5- a)“; 9:35 EHT= 20.0 K\/ V\ID= 9 nm 5.00 pm l—l W ”Lu: 0:4 9-1 mymwzsz} 995:3 $.41)“ VH9 *5: J’ 33:45—41 UJJJSS“ ~._a¢$—-.u$:° 23M: “' J53: (my " JL'eU = 5‘ die») .[m «Ni.» x New? J34LLa JachiuggJS MUS)» LJ‘“LS 3.9L: “-9“wa ~ng 65543-3 NPR-‘3 JL—‘J-[VY] a»: r» my JAR «554+ JJL-e J CM‘ gem—3 Jew-3 935-“ st‘Jla‘Lsczszfl Jean Gum-e “*3 :95 4x25 GUN}? J4 (“32: ‘95 4:354 01° JJ 43513“ 03‘ «U4 4»: xieu d5"! 99.: 4,431 bummwstouu‘e omxrdeWJm “auggwulu Jul: UL JJ ”95:3 gyros 6141316 “hr“ Jgdblg,px§ut..mw&a§q £3.53” :05“:sz OWL-L» 3‘ JJJ-H'J u-‘JL .9 43932-3 clay-w ‘5 0—425 “-93 L353 u" 559-9” L: “J: 3-21]ng?“ 45“”:j J4 ”9‘35 enowxfi "DJ” J} 0:“) J4 M39): J 3:) Cur-A: N33“? ugflgwmsrtgfiigwwmg £9,134 5.5.3. ”I; $534. 3 5.3.1. “‘49‘ an, .5le .lelteJMJJ‘HVJLJJLSJJAJoMLLo JLrIJ-L¢++J4m;;§?&;—“IQHJ)LL-$l Lem-w) wQS—w’fi—‘QHLS ‘9‘»3 win-’- L3) (5‘ “La “-395 $135033? (5‘)? ‘5 «Lb-U wfii 9J3?) 4:51.?“ «JSJJJIS 093+? 335523 «Mud e‘a—‘M u—Ufi—fl‘ g—aé—JJSH xya? A V J33- 9 w: a): Jdfiq+adu55rmW£ 413‘ *3 («my 'IVV)‘“9~:5‘3§J:~‘5‘ J4 ms was (3111‘ 41:“) “@HJQ J46 dfi-‘S f4: :4: 6b“ ‘5 a“ $95.5 «sh-Euro M ~31: 9 J shady”: «e or» awn-H «5933-: 4.9. \rva.‘_._'.i._\_<.:.;1_a<__.fz. M gUJmL—H‘ 5—9 .9 V’ 0'“ W GHQ—$31 JJ “—34 )4 Mafia—3 4392—" “HHJ 95 ole—i Caz-W:- ‘31"? L’JJ‘PQWJOA‘LJJJ‘JIAA‘LJJygLAQF Lbb‘JfiJJ‘éxSJJAJJ uyJue‘tyLl GLALAJ .wibaéJlJ¢m\flLA1\vL§t§mJkaz .[YJVJYOJYfilfigHfi‘B—aJLe—d‘g bflbflJomflafichgLwaJt-fib‘hg) EHT 5.0 ' V =13 11m PHOTO=0 2.00!ml I—I ‘7 ML“: ‘4»; J4 JJ—t-y e359 4-9-1)“ .995 9H.) 5: 3‘ 5495*“ in!“ vagwui.“ Jam? W J53- (MJJ Y Jteu 1 E‘ JJ‘L“) bubythbJabt'lithaAJMJYfltoJLaL‘IHJSJvfiLfifi-‘aJJSrJLKL‘H\Vfifia (r'9XLfiLALISJ‘39MJJYJL1‘ILZE‘JP) 64:);333-325 «54:59 he)“; ”it YR amaJQLoJLJafiGQJ‘H‘oJL‘ZJYp(°/\\‘V‘?Ti)e3__gu__5pa_2SQTJJSEAJYfifiJS‘JJJSyfiSé-L‘flfifii (rm Ufa-5m “Jaw J;;:G‘Jfl~) .negujsuucsfl‘m”Lg—31,5(o/oamTihx-m;pagjgbjnggfifiwfiyfismz mg: 0“” gel-43:2 MJJV JQLZQ‘JP) OmJJJll°§JLAAilJYfiIDJLulflJSJYfi‘fl‘tSaJJJi‘mJu-ib:\V‘M ohm “J4 W ‘4‘" “" «flu—1513+ 4m» ‘V Just» 1 5‘ JAN) WVO ‘ “J 9.5.3.314 gfié .mddg‘awm ego/womnexmgg.mngJfiydvgfiszJfimem:\Adm Um‘SMJJVo 9(f00X‘fiLAKSJ2J‘AJJYJuebZG‘J31M) ' “‘5‘ amu‘JCyiSQlfjaJ1JMJJJJLD”Lu:4Y5}(o/oflT%Ti)?J§tieSlgamjL_JbJS3AJY3ifipjémdbsm:Hdid; guts mmv we” daggemdn Jugu;E‘J31M) ad‘sfiwewJCfifiL-‘J‘Cefififihdd babe “31“- -~‘3-574Le 6° 93% JL:."‘""-:’ LA ‘34 OJJS b—JJ )4 LII-395 5‘ 5‘13 5495—”) e35 433—3 LEA JJ (sub-o ch 02—3 in? a 4:7 w 4393-3 W‘ mgr“ 6925;44. 44.34J3-‘zh35‘JM-‘i «fig—5 .[WJW] (Sb—3 Cub—‘- 4+JJ w—w—e 4—3“ 4—570 LED-34° 3523523 ‘4. m1“: 3%” (SW31? 3 6-3935 34L“ ”53 .cu...‘ 5.3.5:, ML: Om Yo JSJJJ <5 c395 4+9; ob: “A UJLBwazv Math 3‘ JJ—t-a 0-5-3 exfiué L3 Mi SWaJSe‘ GUN? )4 Jafie'uws .9 4:51ng a 42):? b—JJ o‘er-w 6.95:) 6“ 4-3“ (5‘)“ a 335295 ”$35M exl‘ré . Cua‘ Lung.” MIMwLA: ydwfim 6!)“ w: 5J1.) aiSJLs J anbfl am 4‘”; all; JJ 1, baggy m.mu GA 014231431 was”: J 03—3 MAJ—4 J4 45 4‘4 634353 ”3933‘ J33 w .9 Jed—5 D‘w—wa ‘ c5535 u—bb—‘x 09L: 34 3—3) O‘w—wa Goya—3 33-33323 ash—EJ333335 M (I) 64:2“...32'; 1543)“... an“; 2:35 O : g -_._:c_. C—Mn 3 occur: 0,11%; T? . 7O ‘3 (‘0. 3:59 0.13‘“ T! ,/ i (in «Ar- 02;; T; I," ‘0 3 ,."/ D ‘1 3 // ‘." “ / *1 503 / .2 ‘4 Ci 40 3 so V 20 1O 3 OWWWWW 1050 nob 1150 1200 i250 1300 1350 (455333” 9J4) OJ» “+40 ”4.5.4.435.J(.5445:pamjgiugwsgG‘qugIJQu-JWJLupm. J53. 9),; 4.15 U414}: Jew 5-4.5 954.1111, f1.11.1.3 adj—w e45 a fish-3 31-“ 9134‘4 C48 .5395 34‘“ fijwemgaéggs 6511.634... e959 L: “-1 Egbfiy «sh-”1+5 .93 4‘59...» Cid—3 “-5 “55:3 .5 .32.) JLH-e 093-0 43?: .31.... 3-314 33‘4” Cale use“ .9 “-3 Gefi Jay-“J 4:35“ LFJ‘J'S .9 eel-“3 95:34.3 (trues 6‘)‘-‘ 6:) J99 ~3an J43“ Cal-v. 633$“ .3935 45333 J4 4:4. .6 u 4—21.: .3.» )4 ts (AIN) new? 429133 w». 4211*“ £535 deb—J Lam-u .9 43-43 4.5-» «3:335 (ma. u—o 44,114.23; 31:84» .15: 6335‘» LSJJJLr‘ojLQLAOIJQyJJLAoJAA-Zu‘g (Sb-e wt“ 4‘3“” .9 M49 {:3 out «swim Alibi J. 5.1.451... J... 944.54.; apfiJJml 5mm“ . ($131.: L. .4; 35.173)st dung. deg—av <5 QM Nb 0‘43 53.9)?“ was-H.995? J4 UNI” Gum-3 value-3 43932—3 J dafiéxJ—S J4 4.314331441 UL“ dob; JJ 45 43.4.} auLfiu via—a was ”all; ‘e m 39“ use sums «Sapoumyywwculugfi 34L... LED-5‘ (23:35:; JUL 5-13: be“ GL‘J 5: .551 4-.- 1+ Juneau; 53917:» Guam J4 L. as gas 9.993525 42933-3 JL‘iL-f W 3:» J95 OLA)“: Jot: u on «a. 51m. .5ou J» an) mu; 4.1.2:. $31-03.” “sure 93-“) 01‘ .45 w (5935:]? aML—J’m 5.4.4:. (3.5;...) 5U £9.53th )4 Uigfl‘ . 43...‘ DJ; .9 “Jab; 0L9“ 3 63:35.5 JL‘L Lit-55‘ A513 r 459 a»: u. U919 4,343 Dabs. .596» L413; . Qwi c.4141. uh QLJJ \‘Y 3 Y\ 5% JJ \YVO t 0&3 OJSJ'J‘J 9J3}; owe a“ Nel‘ue3 GSLJTJJSy GLMYE 49:34 J4 J .ASJfiaJmu‘ 4331330.“ “st3 ugh: Jlghwx HJJLJQAJ‘ “Jackal; JSJ“ m1 54—h: Mb OLA} YY‘ JSJ J4 33:6th my Nesuggjm 02.35.61 gdflawdm 6391733524 dub—5 )4 ue—wl «Jo—1° M—gdfl 93—“; 3‘ wit. #54“ view Jake J‘dex‘éw L3 “—34 3L.“ amyfi 0-445 a4 «AN-3 5° U35“ $.34}! my ‘ ‘ASLLHJ 02.3155“)? ”3L: 3333B; ~w‘c‘5‘e aims 049:5 J?“ by LL91: M J4 (5‘44“ 59—» 93w) :35 3—.“ 3 M34 5333 LEA} wtm J9me 50": . CA-L-U‘ 5.8.3213 anti“ LAJYJj 03‘ L: “—34 3‘4.“ Jase-0 GUJYJ—i )4 3—.0 O‘eJ—wa $21.. QwJAJLAQM 04.1.5.3) up ”an; JdfildfiJwfiulS‘sm‘emggfib adlgiamangLaflp3aquy6LAfiw deaumolfiwamulaofiSJQJom west»: 9 m swim» Gums 3 w “4er ms (ms UJJL a» y) US$45» any: :v J3» (Jaw ) M mus (M YOJJ)JJLJ‘1IJ}‘JA‘JJ P51“: fL‘;L—fl U19 #5 ,mt YM‘Y/Y \‘YY/Y an, Nb ofifijg 3 am 5414.37 ‘ cm 0‘33: R,Q,T among/x3 0" 6-H)? 1-325 ‘6-‘3J31‘5 0y” )9“ 450 00 ou+LJ 500.00 M 9.0} 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 (%Ti) ?‘,._|;Il:L-|.-I «Ln-OJJ Alf.“Calla-‘5‘5.8.5::PJSJJJJJiJPHQGSQTJEGUJyfiJJffingierlufi‘filS‘E‘ulufi‘LJ‘J'Y‘ “M 500.00 450.00 - 400.00 )m—f 350.00 (JK-b. x. 300.00 250.00 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 flag-1:4"LAMn0.1.51.5;JJJAJ‘JPfitégsgijfiyGUJnyJPgL‘L-GJ‘JAJMPm‘mutkfb'YVfin: \rva . ,3 “Lab 9,5. 35.00 15.00 10.00 5.00 0.04 0.08 0.12 (em) Pym; 4.4,; MYcum.amefiJJJJJIJ?,¢3L1§(53L_JYJJS¢¢6UJYJJJJPQQJJJLJMPEQJQEdeXY J}: .3944 my o/H‘Ngugfimyéam Lee 4134‘ 632.91%: 4.25 Lf° rte-3‘ JeUJ-w J34 HJJJJuéJ-GJJJLGHJJMMSQH‘ --‘[email protected]\1°O:J1¢5 “JIJJJJJsl-zl . fiwl .meufi (5M 314314 1+ Dang.» 2.4.5.51.) 6.131).; 919...: J QJIJ J_S...'.'. ,4 Wm GI)? 43):. Um“. o‘S-LBL) L53,_,‘,Jl:m gaJSHJJS.“ JJ—‘b:at 3‘ J Li fiJA—‘I CfiJ-w J 943 3105.950qu gag»; 35y $.33”: “33331! «£95 53L)? J afi-HJJSe-fi JsJLm? 94—5 Get—3 u-‘US-‘J—i Na: “354-437 JJl-u J’ J Cab-w thLb-i 5M 6‘44:in aLt-i‘ Job; «3 AH «’JJ' GJ‘JS-“Lr‘ ‘4 4.334. M 06888 KO." 9% AF! r-r'Y-rn 0.16 0.20 0.24 .5“; ash-3 b9 J4 0:05 'CELP J 9331...} LS‘J 4-3“ 0-“; J:J—‘ 43.3.3 dw‘Je well-E5 L3 “3* 39hr?” «sl-IH‘JJA mi.» e‘e—fl ”311:3 491:3 .9er J Hit-3 5:.) 053 Cub) “31)“ J4 U GL3 4;) JJI‘S )4 C-‘LBJ‘H‘J 03‘ ALLL ”A who J9“? ‘1L3 5UL¢J JJ 44;» QJIJ J" 035-” x—‘J-“J J‘ee‘JUG‘J 04-33:; Che—V J «r35 e‘S-fiw‘ ‘ ~54“? L: “3' 3917 ab”? JJL? L303 ”955.5 J’JL J95“ L3 9-31“? r‘S-fiw‘ .mS 0.. '43: 0:35;: 0.1.; J" (:3er 34“" JYJi J-J J5» 4:51.)“ Lilo-1&7 —- V “L: ($3525 6'.) ‘3‘: gr“ Med-‘5 (95 JJJ3 J3‘ GW—U deb-3 J “-4 £534 4:55»! mesfi 431+! rJ-“L‘e—I JeflJ—w JeJ—g <5JJ——S J Ca—‘~—-—- #255 has "JJ5 .39 JJ *5 4-35 “-0 [(Ti,Fe,Mn)4C252)| 04.3..) fab. 5:533 JJ .JAJ at“ J}: .11.:le L_. J1; M 64:23:9195 «cs-*2}? so“) 9:5“ I - J. H. Woodhead and S. R. Keovm, "The history of microalloyed steels", Proc. of Inter. Conf. on HSLA Steels‘SS, 4-8, Nov. 1985, Beijing, PP. 15-28. 2 - R, B. G. Yeo and A. G. Melville, "Properties and Control of hot . rolled Steels", J. Metals, June 1968, PP. 3343. 3 - K. J. Irvine, F. B. Pickering, and T. Gladman, "Grain - Refined C - Mn Steels", J 151, February 1967’ PP. 161-182. 4 - R. W. K Honeycombe, "Fundamental aspects of Precipitation in Microalloyed steel“, Proc. of Inter. Conf. on HSLA steels’85, 4-8, Nov. 1985, Beijing, PP. 243-250 5 - H. Stuart and B. L. Jones, "A Perspective on microalloyed steels", J. Meals, April 1953, PP. 17-20. 6 -, R. R. Perston, "A review of high Strength, Low alloy seel Metallurgy in Europe", British steel Corporation. PP. 9-41. 7 - A. T. Davenport, L. C. Brossard and R. E. Miner, "Precipition in microalloyed HSLA steels", J. Metals, June 1975, PP. 21-27. 8 - Lutz Meyer. "Effect and present application of the microalloying elements Nb, V, Ti, Zr anf B in HSLA steels" . Proc. of Inter. Conl‘. on HSLA steels’85. 4-8, Nov. 1985, Beijing, PP. 26-44. 9 - Liguang—Ying. Yuan Zheng, "Production, microstructure and Properties of Microalloyed high Strength 355 MN/m2 Grade Ship Plate", Proc. of Inter. Conf. on HSLA steels'85, 4-8, Nov. 1985, Beijinhg, PP. 605-611. H) ~ C. L. Magee. R. G. Davies and P. Beardmore. "Factors influencing Automotive applicaion ol‘ HSLA steels", J. Metals, Nov. 1980, PP. 28-35. ll - lsao Kozasu, "Recent development of microalloyed steel plate”. Proc. of Inter. Conf. on Technology and application of HSLA steels, 3-6 October 1983. Philadelphia. PP. 593-607. 12 - A. P. Coldren and T. G. Oakwood, "A new economical X-7() Line Pipe steel". J. Metals, April 1983, PP. 28-34. 335-9475542133 m— Jassasams-Js w— 5.3.. eug‘ehy‘efi‘ abssu— w “5-34" 3—2235 = ' .37 0013;. max J asst-w: day‘- 0:29.) 4-3 JL’ \‘th'xt’ 3 JL‘ eat-‘5‘: 453917 iv all \‘0 Ola-1m x \YfA v35 LBJLS 1 6397.323.“ Ls‘M‘b-i $5M Jug J cab-5- awn-3' « eye-“‘1‘ 923°5- ‘ 4'33)“ r W .Yf'f BY?» QW¢\W\ JL... . 43).: “$433: (53917:)52-0 ash-NH och-i .9 CAL-v or.” awn-e. WU me‘S )3 ‘ “LU-Ml ‘ dub-m - ‘0 .WVY . .13).: “3g” olSJJlJ . ‘53ng ”.0434... 345431.: NJIJ (axing: l6 - L. Luyckx and J. R. Bell, "Sulfide shape control in high strength low alloy (HSLA) steels", Metall. Ttrans., Vol. 1, December 1970, PP. 3341-3350. \Yvoikgjoaiiila grit; 0f 17 - W. G. Wilson. D. A. R. Kay and A. Vahed," The use of thermodynamics and phase equilibria to predict the behavior of the rare earth elements in seel", J. Metals, May 1974, PP. 14-23. 18 - W. G. Wilson and R. G. Wells, "Identifying inclusions in rare earth treated steels", Metal Progress. Dec. 1973, PP. 75-77. 19 - A. D. Wilson, "Characterizing inclusion shape control in low sulfur C-Mn-Cb steels", Proc. of lnter. Conf. on Technology and applications of HSLA steels, 3-6 October 1983, Philadelphia, PP. 416-427. 20 - S. K. Saxena, "Improving inclusion morphology, cleanness, and mechanical properties of Al-Killed steel by injection of lime-based powder", lronmaking and steelmaking, Vol. 2, 1982, PP. 50-57 21 - J. V. Russell. "Rare earth additions effect surface quality of low carbon steel", J. Metals, April 1954, PP. 438-442. 22 - C. J. Ball, "X-ray Powder diffraction patterns of Titanium carbosulphide and t Tianium sulphide", Metal Science, Vol. 18, Dec. 1984, PP. 577-579. 23 - He Yong-Kang, "Development and production of Titanium steels", Proc. of lnter. Cont. on HSLA Steels‘85, 4-8, Nov. 1985, Beijing, PP. 627-631. 24 - J. G. Williams, "Titanium microalloyed hot rolled strip steels—production, properties and Application", Proc. of lntcr. Cum". on Technology and applications of HSLA steels, 3-6 October 1983. Philadelphia, PP. 261-275. 25 - H. Gross and H. Krebs, "Investigation of the Titanium addition to the base material on toughness Properties of the HAZ". Steel research, 63 (1992). No. 12, PP. 554-557. 26 - J. Kunze, "Solubility product of Titanium Nitride in y - Iron", Metal Science, Vol. 16, April 1982. PP. 217-218. 27 - C. Wenxuan, Y. Wangyueh, C. Tean. Recrystallization of austenite in Titanium treated HSLA Steels", Proc. of Inter. Conf. on HSLA steels’85, 4-8 Nov. Beijing. PP. 199-206. 28 ~ M. Kuhlmeyer. "Relation between statistical grain size distribution and yield strength", Proc. of 5th. Inter. Conf. on Strength of metals and alloy, Aachen, August 27-31, 1979, Vol. 2, PP. 855-860. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

058 - wvg L‘LBQASJJ‘J(1)4303 VA 04‘ J.‘ 933533...

This preview shows document pages 1 - 19. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online