3025notes - Ä ØÙÖ × ÓÒ ¿¼¾ ÂÓ Ò Ã Ö Ô...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ä ØÙÖ × ÓÒ ¿¼¾ ÂÓ Ò Ã « Ö Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ð ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ö Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Å ÒÒ ×ÓØ ÌÛ Ò Ø × Å ÒÒ ÔÓР׸ ÅÆ Ä ØÙÖ ½ ÔØ Ö ½ È ÖØ ½ ÁÒ Ä ØÙÖ ½¸ Á Ú ×ÓÑ ÑÓØ Ú Ø Ò Ü ÑÔÐ × ÓÒ ÖÒ Ò ÔÓØ ÒØ Ð ÔÖ Ø Ð Ù× × Ó ÔÖÓ Ð×Ó ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔØ× Ó Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òظ × ÑÔÐ ×Ô ¸ Ò Ú ÒØ׺ Ð Øݺ Á ½º½ ÅÓØ Ú Ø Ò Ü ÑÔÐ × ¿¼¾ ÐÔ× ÝÓÙ Ñ × ÓÒ× Ò Ø Ó ÙÒ ÖØ ÒØÝ Ù× Ý Ö Ò ÓÑÒ ×׺ ÓÖ Ò Ò Ò Ö¸ Ø × × ÓÒ× ÛÓÙÐ ØÝÔ ÐÐÝ × Ò × ÓÒ׺ ÓÙ × Ò ×ÓÑ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ò Ò Ò Ö Ò ×Ý×Ø Ñ × ÓÒ ×ÓÑ ×ÓÖØ Ó ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Û ÓÚ ÖÒ× ÓÛ Ø ×Ý×Ø Ñ ÛÓÖ ×º Ì Ö Ö ÙÒ Ö × ´Ø ÓÙ× Ò × µ Ó ÔÓØ ÒØ Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ó ÔÖÓ Ð Øݺ Á Ú ÝÓÙ ×ÓÑ Ü ÑÔÐ × Ó ×ÓÑ Ó Ø × ÔÔÐ Ø ÓÒ× ÐÐ Ò ÒØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ö Ð Ø ÓÖ × ¯ ×Ø Ñ Ø ÓÒ ¯ ÓÒØÖÓÐ ¯ ÔÖ Ø ÓÒ ¯ ÕÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓÐ ¯ Ö Ð Ð ØÝ Ø ×Ø Ò ½º½º½ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ö ÕÙ ÒØ × Ò Ö Ó Ò Û ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× Ö × × Û Ò ÝÓÙ Ö ØÖ Ò×Ñ ØØ Ò ×ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ò × Ò Ð Ø ÖÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ Ö Ñ ÐÐÙ×ØÖ Ø × ×Ù ×Ý×Ø Ñ ½ Ä ÌÍÊ ½º À ÈÌ Ê ½ È ¾ ÊÌ ½ ×Ø Ñ Ø ÓÒ ¬ÐØ Ö Ü´Øµ ´Øµ ÁÒ Ø × Ö Ñ¸ ܴص Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ò × Ò Ð Ø Ø × ØÓ ØÖ Ò×Ñ ØØ º Ì × × Ò Ð × Ô ×× Ø ÖÓÙ ¬Ü ÄÌÁ ×Ý×Ø Ñ Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´Øµº Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÙØÔÙظ Ö Ò ÓÑ ÒÓ × × Ò Ð Ò´Øµ × ÓÒº Ò ×Ø Ñ Ø ÓÒ ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´Øµ × ØÓ × Ò ×Ó Ø Ø Ø× ÓÙØÔÙØ × Ò Ð Ü´Øµ × ÐÝ Ð ÐÝ ØÓ ÐÓ× ØÓ Ø ØÖ Ò×Ñ ØØ × Ò Ð Ü´Øµº Ä Ø Ö ÓÒ Ò ¿¼¾ ¸ Á Û ÐÐ × ÓÛ ÝÓÙ ÓÛ ØÓ × Ò ×ÓÑ ×Ø Ñ Ø ÓÒ ¬ÐØ Ö׺ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ × Ò Ò ×Ø Ñ Ø ÓÒ ¬ÐØ Ö¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ø Ø Ø ÐÐ× ÝÓÙ ÓÛ Ð ÐÝ Ø × Ø Ø « Ö ÒØ ÔÓ×× Ð ØÝ ÓÖ Ò´Øµ Û ÐÐ Ó ÙÖº × × ÑÔÐ Ü ÑÔÐ ¸ ×ÙÔÔÓ× Ò´Øµ × ÕÙ ÐÐÝ Ð ÐÝ ØÓ ÒÝ ÓÒ Ó Ø Ö ×Ô ¬ × Ò Ð× Ò½´Øµ¸ Ò¾´Øµ¸ Ò¿´Øµº Ì Ò ÝÓÙ ÛÓÙÐ ÓÑ Ò Ø × Ø Ö × Ò Ð× Ò½ ´Øµ¸ Ò¾ ´Øµ¸ Ò¿ ´Øµ Ò ×ÓÑ Û Ý ØÓ Ó Ø Ò Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´Øµ Ó Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ¬ÐØ Öº × Ù×× ÓÒº ÁÒ ¿¼½ ¸ ÝÓÙ Ñ Ý ÓØ Ø ÛÖÓÒ ÑÔÖ ×× ÓÒ Ø Ø Û Ò ÝÓÙ ÔÔÐÝ Ø Ö¹ Ñ Ò ×Ø ÒÔÙØ × Ò Ð Ü´Øµ × ÒÔÙØ ØÓ Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ¸ Ø Ò Ø ÓÙØÔÙØ × Ò Ð × Ð×Ó Ø ÖÑ Ò ×Ø º ÁÒ Ð ØÖÓÒ ×Ý×Ø Ñ× ´ Ò ÓØ Ö ×Ý×Ø Ñ×µ¸ Ø × Ñ Ý ÒÓØ Ø × Ø ×Ý×Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× ØÓ ¹ Ø ÖÑ Ò ×Ø ÒÔÙØ × Ò Ð Ñ Ý Ö Ò ÓÑ × Ò Ðº ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ ÔÔÐÝ ÓÒ ¬Ü ÒÔÙØ × Ò Ð × ÒÔÙØ ØÓ ×Ý×Ø Ñ × Ú Ö Ð Ø Ñ ×¸ ÝÓÙ Ñ Ý Ø « Ö ÒØ ÓÙØÔÙØ × Ò Ð Ø Ñ º Ì × Ñ Ø Ù× Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ö Ø × ÒØ ÖÒ Ð Ö Ò ÓÑ ÒÓ × ´ØÝÔ ÐÐÝ ÐÐ Ñ ÒØ ÒÓ × µº ÁÒ Ø ÓÚ ÐÓ Ö Ñ¸ Ø ×Ý×Ø Ñ × Ò Ö Ø Ò ÒØ ÖÒ Ð Ö Ò ÓÑ ÒÓ × Ò´Øµ Ø × Ö Ò ÓÑÐÝ Ò Ö Ø × Ò Ð Ò´Øµ Û ÐÐ ÔÔ Ö × Ò Ø Ú ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÓÙØÔÙØ × Ò Ð Ø Û ÐÐ ÔÔ Ö Ø Ø ÓÙØÔÙØ Ú Ò Ü´Øµ Ø ½º½º¾ ÒÔÙØ ØÓ Ø ÓÒØÖÓÐ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ ×Ý×Ø Ñ ´Øµ ݴص ܴص £ ´Øµ · Ҵص ×Ý×Ø Ñ × Þ ÖÓ Ò Ú ×Ý×Ø Ñ Ò Ö Ø Ò ÒØ ÖÒ Ð ÒÓ × Ð Ò ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ÐÓ ÖÑ ×Ý×Ø Ñ Ý´Øµ ܴص £ ´Øµ · Ҵص ܴص ´Øµ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÙÒÐ Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ× Ö ÖÐ Ö¸ Û Ö Ó Ò ØÓ ÓÒ× Ö ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓ Ð Ñº Ï ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Û Û ÒØ Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÙØÔÙØ Ý´Øµ ØÓ ×ÓÑ ×Ô ¬ × Ò Ð Ý£´Øµº ´ÇÒ ÔÓ×× Ð Ö ×ÓÒ ÓÖ Ø × Ñ Ý Ø Ø ÝÓÙ Û ÒØ Ø × Ò Ð Ý£ ´Øµ ØÓ Ö Ú Ò × Ò Ð ÓÖ ×ÓÑ ÓØ Ö ×Ý×Ø Ñ ×Ù × Ô Ó Ñ Ò Öݺµ ÓÒØÖÓÐ ×Ý×Ø Ñ × Ò Ò Ò Ö ÛÓÙÐ ØØ ÑÔØ ØÓ ¬Ò ×ÓÑ Ó Ü´Øµ Ü£ ´Øµ ÓÖ Ø ÒÔÙØ × Ò Ð ×Ó Ø Ø Ø ÓÙØÔÙØ × Ò Ð Ý´Øµ × ÐÝ Ð ÐÝ ØÓ ÐÓ× ØÓ Ø × Ö ÓÙØÔÙØ Ý£´Øµº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ò Ö Ø × Ò Ð Ü£ ´Øµ Ø Ø Û ÐÐ Ó Ø Ó ¸ Ø ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö ÓÙÐ Ñ Ù× Ó ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø Ö Ò ÓÑÐÝ Ò Ö Ø ÒØ ÖÒ Ð ÒÓ × × Ò Ð Ò´Øµº ÁÒ ÔÖ Ø ¸ Ø ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ñ Ø Ò× ÖØ ÐÓÓÔ Û Ø ¬ÐØ Ö Ò Ø Ò ÓÖ Ö ØÓ ÐÔ Ò Ö Ø Ø × Ö ÒÔÙØ Ü´Øµ Ý Ù× Ò ¬ÐØ Ö ÓÖÑ Ó Ø ÓÙØÔÙØ Ø × Ý Ð × Û Ø × ÐÐ ×ØÓ ×Ø ÓÒØÖÓÐ ×Ý×Ø Ñº ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø × ÒÓ ÓÒØÖÓÐ ×Ý×Ø Ñ Ò ÕÙ Ø ÓÑÔÐ Ø º ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö× Ú ØÓ Ù× Û ÓÐ ÙÒ Ó ×Ô Ð Þ ØÖ × Ø Ø Á Ä ÌÍÊ ½º À ÈÌ Ê ½ È ¿ ÊÌ ½ Ù ×× Ø ÛÓÙÐ ÒÓØ ÔÓ×× Ð ØÓ Ø ÐÐ ÝÓÙ ÓÙØ Ò ¿¼¾ º ÙØ Ø Ð ×Ø ÝÓÙ Ö ÒÓÛ Û Ö Ó Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ù× × Ó ÔÖÓ Ð ØÝ Ò ×ØÓ ×Ø ÓÒØÖÓк Ì Ö × × Ò ÓÖ Ð Ú Ð Ð Ø Ú ÓÙÖ× Ø Ø ÝÓÙ ÓÙÐ Ø Ò ÓÒØÖÓÐ ×Ý×Ø Ñ׺ Ê Ñ Ö º Ì ÛÓÖ ×ØÓ ×Ø Ñ Ò× Ø × Ñ Ø Ò × Ö Ò ÓѺ Ï Û ÐÐ × Ø × Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý Ò Ò Ø Ð ×Ø Û × Ó ¿¼¾ º Ï Ò Ø Ð ÓÙØ ×ØÓ ×Ø ÔÖÓ ×× × ÓÖ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ×º Ì Ý Ö Ø ×Ñ Ø Òº ½º½º¿ ÈÖ Ø ÓÒ Ì Ö Ö Ñ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò Û ÔÖ Ø ÓÒ × ÑÔÓÖØ Òغ Á Û ÐÐ Ö ­Ý × Ù×× ×ØÓ Ñ Ö Ø ÔÖ Ø ÓÒº ËÙÔÔÓ× Ø ÐÝ ÔÖ Ó × Ö Ó ÝÓÙÖ ÚÓÖ Ø ÓÑÔ ÒÝ³× ×ØÓ × Ó × ÖÚ ÓÚ Ö Æ ÓÒ× ÙØ Ú Ý× Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÆ Ë Ò Ý Æ · ½ × ÒÓØ Ý Ø Ó ÙÖÖ ¸ Ø ×ØÓ ÔÖ ÜÆ ·½ ÓÖ Ø Ø Ý × ÒÓØ Ý Ø ÒÓÛÒ Ò Ø Ö ÓÖ Ø ÑÙ×Ø ÑÓ Ð × Ö Ò ÓÑ ÕÙ ÒØ Øݺ ÇÒ Ò ØØ ÑÔØ ØÓ Ù Ð ÔÖ Ø ÓÒ ÜÆ ·½ Ó Û Ø ÜÆ ·½ Û ÐÐ × ÙÔÓÒ Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ý× × ÓÐÐÓÛ× ÜÆ · ÜÆ ½ · ÜÆ ¾ · ¡ ¡ ¡ · ÜÆ ·½ ÜÆ ·½ ÈÖ Ò ÔÐ × Ð ÖÒ Ò ¿¼¾ Ò Ø ÐÐ Ù× Û Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö Ú ÐÙ × Ó Û ÐÐ Ú Ù× Ø ×Ø ÔÖ Ø ÓÒ ¯ ½ ¯ ½¼ ¯ ½¼¼ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ×Ø ÔÖ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ¸ ÝÓÙ³ Ú ØÓ Ù× ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø « Ö ÒØ ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ ÜÆ ·½º Ì ×Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÜÆ ·½ ÛÓÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ Û ÜÆ ·½ × ÑÓ×Ø Ð ÐÝ ØÓ ÐÓ× ØÓ ÜÆ ·½º × Ù×× ÓÒº Á Ú Ø Ö Ü ÑÔÐ × Ó ÔÓ×× Ð ÔÖ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó × ÓÚ º ÐÐ Ø Ö Ó Ø × ÑÔÐÓÝ × ÑÔÐ Ö Ø Ñ Ø Ú Ö Ó Ó × ÖÚ ×ØÓ ÔÖ × × Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÙØÙÖ ×ØÓ ÔÖ º ÁØ ÓÙÐ ØÙÖÒ ÓÙØ Ø Ø Ø ×Ø Ø Ò ØÓ Ó × ØÓ Ø Û Ø ÚÖ Ì ÑÓ×Ø Ö ÒØÐÝ Ó × ÖÚ ×ØÓ ÔÖ ÜÆ Ñ Ø Ö Ú Ø ×Ø Û Ø¸ Û Ø Ø Û Ø× Ö × Ò × ÝÓÙ ÑÓÚ ÙÖØ Ö ÒØÓ Ø Ô ×غ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ö × ×Ù Û Ø Ú Ö Ù× ÓÖ ÔÖ Ø ÓÒ¸ × ÓÒ Ø ÓÙÖ ÑÓ×Ø Ö ÒØ ×ØÓ ÔÖ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÜÆ ·½ ´¼ µÜÆ · ´¼ ¿µÜÆ ½ · ´¼ ¾µÜÆ ¾ · ´¼ ½µÜÆ ¿ Ï Û ÐÐ Ò ÓÙÒØ Ö ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð× Ð Ø Ö ÓÒ Ò ¿¼¾ Û Ö Ø ×Ø ÔÖ Ø ÓÒ Û ÐÐ Û Ø Ú Ö Û Ø Ö × Ò Û Ø׸ ×Ù × Ø Ü ÑÔÐ Ù×Ø Ú Òº À Ö Ö ×ÓÑ ÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ó ÔÖ Ø ÓÒ Ä ÌÍÊ ½º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ½ ÁØ × Ö ØÓ ÔÖ Ø Û Ø Ö ÑÓÖ Ø Ò Û Ý× Ò Ú Ò º Ï Ø Û Ø Ö × Ø ÐÐ Ø ×¸ ÓÒ Ò Ñ Ñ Ø ÓÖÓÐÓ Ð Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Û Ø Ò Ö ÐÐ Ó Ø ÒØ Ö ÔÐ Ò Ø ÖØ Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒØÓ Ö Ó ÐÐ׺ Ï Ø Ö ÓÑÔÙØ Ò Ñ Ø Ó ×¸ ÓÒ Ò Ñ ÓÓ Û Ø Ö ÔÖ Ø ÓÒ׺ Ì Ö ÓÑÔÙØ Ò Ñ Ø Ó ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ù× ÛÓÙÐ Ø Ø Ý ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø Ñ Ø ÓÖÓÐÓ Ð Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÐÐ ÐÓ Ø ÓÒ Ò ØÑ º Ö ÓÒØÖÓÐ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ö ¬ Ø Ö Ø Ô ÐÓغ ÓÙ ×ÔÓØ Ò Ò ÑÝ Ö Ö Ø Ø Ò Ú × Ú Ø ÓÒº ÓÙÖ ÔÐ Ò ³× ÓÑÔÙØ Ö × ØÓ Ñ Ò « Ø Ú ÔÖ Ø ÓÒ Ó Û Ö Ø Ò ÑÝ Ö Ö Ø Û ÐÐ ¡Ø × ÓÒ × Ò Ø ÙØÙÖ ¸ Û Ö ¡Ø × Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ñ Ø ÛÓÙÐ Ø ÓÖ Ñ ×× Ð ¬Ö Ý ÝÓÙ ØÓ Ö Ø × Ø Ö Øº Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ ÓÙ Ú Ø ¬Ð º ÓÙ Û ÒØ ØÓ ×ØÓÖ Ø Ý Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ö Ø Ö Ò Ø ¬Ð Û Ø Ù×Ø ×Ñ ÐÐ ÒÙÑ Ö Ó Ø׺ Á ÝÓÙ × Ò Ø ¬Ð Ö Ø Ö× Ò Ö ×Ø Ö × Ò ÓÖ Ö ´Ð Ø ØÓ Ö Ø Ò ØÓÔ ØÓ ÓØØÓѵ¸ Ø Ò ÝÓÙ Ò Ñ ÓÓ ÔÖ Ø ÓÒ Ó Û Ø Ø Ò ÜØ Ö Ø Ö Û ÐÐ × ÙÔÓÒ Ø ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ × ÒÒ Ö Ø Ö׺ Í× Ò Ø × ÔÖ Ø ÓÒ¸ Ø Ò ÜØ Ö Ø Ö Ò Ö ÔÖ × ÒØ Û Ø × Û ÒÙÑ Ö Ó Ø× × ÔÓ×× Ð º ´Ì × Ø ÓÑÔÖ ×× ÓÒ Ø Ò ÕÙ × ÐÐ Ö Ø Ñ Ø Ó Ò º Á Ø Ø Ò ºµ Ï Ø Ö ÈÖ ½º½º Ø ÓÒ ÉÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓÐ ÓÑÔ ÒÝ Ñ ÒÙ ØÙÖ × Æ Ø Ñ× Û Ö Æ × Ú ÖÝ Ð Ö º Ì ÕÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö ÑÙ×Ø ÜØÖ Ø × ÑÔÐ Ó Ò Ó Ø × Ø Ñ׸ Û Ö Ò × ×Ñ ÐÐ Ö Ð Ø Ú ØÓ Æ º Ì Ø Ñ× Ò Ø × ÑÔÐ Ö Ø ×Ø ØÓ × Û Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ö Ø Ú º ÁØ × × Ö Ø Ø Ò Ó× Ò ×Ó Ø Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ú × Ò Ø × ÑÔÐ Û ÐÐ ÓÓ Ò ØÓÖ Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ú × Ò Ø ÒØ Ö × Ø Ó Æ Ø Ñ׺ ´Á Ò × Ó× Ò ÔÖÓÔ ÖÐݸ Ø Ò ÙÔÓÒ Ö Ô Ø Ö Ò ÓÑ ÜØÖ Ø ÓÒ Ó × ÑÔÐ Ó × Þ Ò¸ Ø Û ÐÐ ÓÙÒ Ø Ø Ø Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ú × Ò Ø × ÑÔÐ Û ÐÐ ­Ù ØÙ Ø ÓÒÐÝ Ð ØØÐ Ø ÓÙØ Ø ¬Ü Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ú × Ò Ø ÒØ Ö × Ø Ó Æ Ø Ñ׺µ ÈÖ Ò ÔÐ × ÝÓÙ Ð ÖÒ Ò ¿¼¾ Û ÐÐ ÐÔ ÝÓÙ Ò Ð ÕÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓ Ð Ñ׺ À Ö ³× Ò Ü ÑÔÐ º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ø ×Ø Ø × ÑÔÐ Ò ¬Ò ½± Ó Ø Ø Ñ× ØÓ Ø Ú º ÓÙ³ Ð ØÓ Ò×Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÕÙ ×Ø ÓÒ× ÉÙ ×Ø ÓÒ ½ ÀÓÛ Ð ÐÝ × Ø Ø Ø Ø Ô Ö ÒØ Ó Ø Ú × Ò Ø ÒØ Ö × Ø Ó Ø Ñ× × ÐÓ× ØÓ ½± ÉÙ ×Ø ÓÒ ¾ Á Ø × ÒÓØ Ú ÖÝ Ð ÐÝ Ø Ø Ø Ô Ö ÒØ Ó Ø Ú × Ò Ø ÒØ Ö × Ø Ó Ø Ñ× × ÐÓ× ØÓ ½±¸ ÓÛ Ñ ÒÝ ÑÓÖ Ø Ñ× × ÓÙÐ × ÑÔÐ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÑÓÖ ×ÙÖ Ø Ø Ø Ô Ö ÒØ Ó Ø Ú × Ò Ø × ÑÔÐ × ÐÝ Ð ÐÝ ØÓ ÐÓ× ØÓ Ø Ô Ö ÒØ Ó Ø Ú × Ò Ø ÒØ Ö × Ø Ì Ö Ö ÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò Û ÓÒ Ò × Û Ø ØÓ Ó Ý Ò ÐÓ Ý Û Ø Ø ÕÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓÐ ÔÖÓ Ð Ñº ÇÒ Ó Ø × ÔÔÐ Ø ÓÒ× × ÔÓÐÐ Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ×ÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ö ÔÓÐÐ×Ø Ö Ò ÝÓÙ ÔÓÐÐ Û ÙÒ Ö ÔÓØ ÒØ Ð ÚÓØ Ö׸ ¬Ò Ò Ø Ø ± Ó Ø Ñ Ö Ò ÚÓÖ Ó ÔÓÐ Ø Ð Ò Ø º Ä ÌÍÊ ½º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ½ ÑÓÒ ÐÐ ÔÓØ ÒØ Ð ÚÓØ Ö× Ò Ø ÍÒ Ø ËØ Ø ×¸ ÝÓÙ Ñ Ø Ø Ò ÐÝ ÓÒ¬ ÒØ Ø Ø ¦ Ô Ô Ö ÒØ Ó Ø Ñ Ö Ò ÚÓÖ Ó Ò Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ô ¸ ÝÓÙ³ × Ý Ò Ø Ø ÝÓÙ³Ö ÐÝ ÓÒ¬ ÒØ Ø Ø ØÛ Ò Ò ¿ Ô Ö ÒØ Ó ÐÐ ÔÓØ ÒØ Ð ÚÓØ Ö× Ò Ø ÍÒ Ø ËØ Ø × Ö Ò ÚÓÖ Ó Ò Ø º ×Ø Ø ×Ø Ð Ø Ò ÕÙ ÝÓÙ Ð ÖÒ Ð Ø Ö ÓÒ Ò ¿¼¾ Û ÐÐ Ò Ð ÝÓÙ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ôº Ì × Ø Ò ÕÙ × ÐÐ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ×Ø Ñ Ø ÓÒº ´Ê Ñ Ö ÁÒ Ø Ð ÙÔ ØÓ ÓÙÖ Ö ÒØ ÔÖ × ÒØ Ð Ð Ø ÓÒ¸ ×ÓÑ ÔÓÐÐ×Ø Ö× ÓÒÐÝ ÜÔÖ ×× ÓÒ¬ Ò Ò Ø Ö Ö ×ÙÐØ× ØÓ Û Ø Ò Ò ÔÓ ÒØ ×ÔÖ Ð Á³Ú Ù×Ø × Ö º Ë Ò Ø ØÛÓ Ò Ø × Û Ö ×Ó ÐÓ× Ò ÔÖ Ö Ò ÑÓÒ Ø Ò Ö Ð ÔÓÔÙÐ Ø ÓÒ¸ Ø × ÔÓÐÐ×Ø Ö× ÔÖÓ Ù ÛÓÖØ Ð ×× Ö ×ÙÐØ׸ Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ø Ý Ù× ØÓÓ ×Ñ ÐÐ × ÑÔÐ × Þ ºµ ½º½º ÊÐ Ð ØÝ Ì ×Ø Ò À Ö ³× Ò Ü ÑÔÐ Ó Ö Ð Ð ØÝ Ø ×Ø Ò º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ Ø ×Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒØ Ö Ø Ö Ù Ø Ô Ò ÓÖ Ö ØÓ × Ø Ø Ø × Ó Ò Û Ø Ø Û × × Ò ØÓ Óº Ì × Ô × ÖØ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ò ÖÝ ÒÔÙØ Ø ÖÑ Ò Ð× Ò ÖØ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ò ÖÝ ÓÙØÔÙØ Ø ÖÑ Ò Ð׺ ËÙÔÔÓ× Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÔÙØ Ø ÖÑ Ò Ð× × Æ ¸ Û Ö Æ × Ð Ö º Ì Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó « Ö ÒØ ÔÓ×× Ð × Ø× Ó ÒÔÙØ× × ¾Æ ¸ Ò ¾Æ × ÜØÖ Ñ ÐÝ Ð Ö º ÁØ ÛÓÙÐ ÑÔÓ×× Ð ØÓ Ø ×Ø ÐÐ Ó Ø × ¾Æ ÔÓ×× Ð Ø × Ò ÓÖ Ö ØÓ × Ø Ø Ø Ô × Ô Ö ÓÖÑ Ò × Ø × ØÓÖ ÐÝ Ò × º ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ ÝÓÙ ÓÙÐ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÝÓÙ ÓÙÐ × Ð Ø Ø Ò ÖÝ ÒÔÙØ Ø Ó Ø Æ ÒÔÙØ Ø ÖÑ Ò Ð× Ö Ò ÓÑÐÝ ØÓ Ø Ö ¼ ÓÖ ½ ÓÖ Ø × Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø × Ø Ó ÒÔÙØ׸ ÝÓÙ ÓÙÐ Ø Ò × Û Ø Ö Ø Ô ÛÓÖ × Çú Á Ø Ñ Ò ×Ñ ÓÖ Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø Ò Ø ÒÔÙØ× × Ó× Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø Ðݸ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð ØÓ × Ý Ø Ø Ø Ô Û ÐÐ ÛÓÖ Û ÐÐ ÓÖ ÓØ Ö × Ø× Ó ÒÔÙØ× ÓÒ Ø Ô × × Ò ØÓ ÛÓÖ Çà ÓÖ Ø Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø ÒÔÙØ× ´Û Ø ÓÙØ ØÙ ÐÐÝ Ò Ø × ÓØ Ö × Ø× Ó ÒÔÙØ×µº Á Û × × Ò Ð ×× ØÓ ÔÖÓÚ Ò Ü ÑÔÐ Ó Ñ Ò ×Ñ ÓÖ Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø Ò Ø ÒÔÙØ׺ À Ö × ØÖ Ú Ð Û Ý ØÓ Ó Ø Ð Ô Æ Ö Ó Ò׸ Ò ÓÖ Ó Ò ÛÖ Ø ÓÛÒ ¼ ÓÖ ½ Ô Ò Ò ÓÒ Û Ø Ö Ø Ø Ó Ò ÓÑ × ÙÔ × ÓÖ Ø Ð× Ó Ò Ò Ø × Û Ý Ø ÖÑ Ò × Ò ÖÝ ÒÔÙØ ÓÖ ÓÒ Ó Ø Æ Ø ÖÑ Ò Ð׺ ÁÒ ÔÖ Ø ¸ Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ò ÓÑ ÒÔÙØ × Ð Ø ÓÒ Ñ Ò ×Ñ Á Ú Ù×Ø × Ö × ØÓÓ × ÑÔÐ ×Ø º Ì Û Ý ÝÓÙ³ Ó Ø Ò ÔÖ Ø ÛÓÙÐ Ô Ò ÙÔÓÒ Ø ÒØ ÖÒ Ð Ñ Ò ×Ñ Ó Ø Ôº ½º¾ ËÓÑ × ÓÒ ÔØ× ½º¾º½ Ê Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ó× ÓÙØ ÓÑ × ÒÓØ ÒÓÛÒ Ò Ú Ò Ó Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ Òغ Ï Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ÔÖÓ Ù Ð ¸ Ø Ø ×¸ Û × ÓÙÐ Ð ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÚ Ö Ò ÓÚ Ö Ò ÙÒ Ö ÒØ Ð ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ø × × Ô Ö Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò × Ö ÐÐ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð×µº Á Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Ö ÔÖÓ Ù Ð ¸ Û Ò Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ ÓÛ Ð ÐÝ ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ × Ý Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ ×º Ä ÌÍÊ ½º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ½ À Ö × Ò Ü ÑÔÐ Ó ÒÓÒÖ ÔÖÓ Ù Ð ÜÔ Ö Ñ Òغ ÓÙ × ÓÚ Ö Ò Û ØÝÔ Ó ÒÙ Ð Ö ÓÑ Û Û Ò ÜÔÐÓ Û ÐÐ ×ØÖÓÝ Ø ÒØ Ö ÔÐ Ò Ø ÖØ º Ì ÓÙØ ÓÑ Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÛÓÙÐ ØÓ Ñ ×ÙÖ ÓÛ Ö ÓÙØ ÖÓÑ ÔÐ Ò Ø ÖØ Ø Ö Ù× Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑ ÜØ Ò ×º ´Ì × Ü ÑÔÐ × ÒÓØ × Ö Ø × Ø ×ÓÙÒ ×º Ï Ò Ø ¬Ö×Ø ØÓÑ ÓÑ Û × ÓÙØ ØÓ ÜÔÐÓ Ò Ø Æ Û Å Ü Ó × ÖØ Ò Ø ½ ¼³×¸ Ø Ô Ý× ×Ø× Û Ó × Ò Ø ÓÑ Ò³Ø ÒÓÛ Û Ø Ö Ø Ø ÓÑ ÛÓÙÐ ×ØÖÓÝ Ø ÒØ Ö ÔÐ Ò Ø ÖØ º Ì × Ø¸ Û ÓÖÖ ¬ Ñ ¸ × ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ò Ò ÒØ Ö ×Ø Ò ÓÓ Á Ö ÓÙØ Ø ×ØÓÖÝ Ó Ø Å Ò ØØ Ò ÈÖÓ Øºµ Ì Ò ÜØ × Ø ÓÒ Ú × Ü ÑÔÐ × Ó Ö ÔÖÓ Ù Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ׺ Ü ÑÔÐ º ½º¾º¾ Ë ÑÔÐ ËÔ Ì × ÑÔÐ ×Ô Ë Ó Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ¬Ò ØÓ Ø × Ø Ó ÐÐ ÔÓ×× Ð ÓÙØ ÓÑ × Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òغ Ü ÑÔÐ ½º½º Ì Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Ð Ô Ó Ò Ò × Û Ø Ö ÝÓÙ Ø × ÓÖ Ø Ð× º Ì × ÑÔÐ ×Ô × Ë ÀÌ Ü ÑÔÐ ½º¾º Ì Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Ð Ô Ø Ö Ó Ò× Ò × Û Ø Ó Ø Ñ ÓÑ × ÙÔ × º Ì × ÑÔÐ ×Ô Ò Ø Ò ØÓ Ë ÀÀÀ ÀÀÌ ÀÌ À ÀÌ Ì Ì ÀÀ Ì ÀÌ Ì Ì À Ì Ì Ì ÓÙØ ÓÑ × Ó Ø ÓÖÑ Ï Ú ××ÙÑ ÔÖ Ò ¿¹ØÙÔÐ Ø × ÑÔÐ ×Ô Ï Ò Ð×Ó Ó Ø ´À ÓÖ Ì À ÓÖ Ì À ÓÖ Ì µ Ø Ø Ø Ø Ö Ó Ò× Ö ×Ø Ò Ù × Ð ´ Ó Ò ½¸ Ó Ò ¾¸ Ó Ò ¿µ Ò Ø Ø Ø Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÓÙØ ÓÑ ÓÖ Ó Ò× ½¸¾¸¿ Ò ×Ù ×× ÓÒº Ì Ö Û Ö ÓÙØ ÓÑ × Ò Ù× ¾£¾£¾ Ò Ø × ÓÙØ ÓÑ × Ý Ù× Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖ ÀÀ À ÀÀÀ ÀÀÀ À À Ä ÌÍÊ ½º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ½ Ì À Ì Ö Ò × Ø Ø ØÓÔ Ó Ø ØÖ ÒÓØ Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø Ò ÓÖ Ó Ò ½º Ì À Ì Ö Ò × Ò Ø Ñ Ð Ó Ø ØÖ ÒÓØ Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø Ò ÓÖ Ó Ò ¾º Ì À Ì Ö Ò × Ø Ø ÓØØÓÑ Ó Ø ØÖ ÒÓØ Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø Ò ÓÖ Ó Ò ¿º Ì Ö Ö « Ö ÒØ ÖÓÓعØÓ¹Ð Ô Ø × ÝÓÙ Ò ÓÐÐÓÛ Ò Ø × ØÖ º Á ÝÓÙ ÛÖ Ø ÓÛÒ Ø × ÕÙ Ò Ó À³× Ò Ì³× Ó Ø Ò ÐÓÒ ×Ù Ô Ø ¸ ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø ÓÙØ ÓÑ × Ò Ë Û ÔÔ Ö × Ð Ð× ÓÒ Ø Ð Ú × Ø Ø ÓØØÓÑ Ó Ø ØÖ º Ü ÑÔÐ ½º¿º Ì Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Ð Ô Ô Ö Ó × Ò × Û Ø ÒÙÑ Ö ÓÑ × ÙÔ ÓÒ º Ï Ò Ø Ø × ÑÔÐ ×Ô ØÓ Ë ´½ ½µ ´½ ¾µ ´½ ¿µ ´½ µ ´½ µ ´½ µ ´¾ ½µ ´¾ ¾µ ´¾ ¿µ ´¾ µ ´¾ µ ´¾ µ ´¿ ½µ ´¿ ¾µ ´¿ ¿µ ´¿ µ ´¿ µ ´¿ µ ´ ½µ ´ ¾µ ´ ¿µ ´ µ ´ µ ´ µ ´ ½µ ´ ¾µ ´ ¿µ ´ µ ´ µ ´ µ ´ ½µ ´ ¾µ ´ ¿µ ´ µ ´ µ ´ µ Ì ÓÙØ ÓÑ × Ö Ö Ö × Ô Ö× ´ µ Û Ö ÓØ Ö Ò ØÛ Ò ½ Ò Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ó ÓØ Öº Ï Ö ××ÙÑ Ò ×Ø Ò Ù × Ð × ´ ½¸ ¾µº Ì ÒØÖÝ Ò ´ µ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÒÙÑ Ö ÓÑ Ò ÙÔ ÓÒ ½ Ò Ø ÒØÖÝ ÒÓØ × Ø ÒÙÑ Ö ÓÑ Ò ÙÔ ÓÒ ¾º Ì Ö Ö ¿ ÓÙØ ÓÑ × Ù× £ ¿ Ì Ö Ö Ò Ð×Ó Ö Û ØÖ ÓÖ Ó Ø Ò Ò Ø × ¿ ÓÙØ ÓÑ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ØÖ × ÔÖ ØØÝ ½º¾º¿ Ú ÒØ× Ò Ú ÒØ Ò ÒÝ ×Ù × Ø Ó Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë º ÁØ Ò Ø Ö ×Ô ¬ Ý Ð ×Ø Ò ÐÐ Ó Ø ÓÙØ ÓÑ × Ò Øº Ü ÑÔÐ ½º º ÓÖ Ø Ø Ö Ó Ò ­ Ô ÜÔ Ö Ñ Òظ Û × Ö Ü ØÐÝ ØÛÓ Ï Ò Ö ÛÖ Ø × × Ö Ú Ö ÐÐÝ ÓÖ Ø Ò Ò Ú ÒØ Ú Ö ÐÐÝ × × Ó ÙÖ ÀÀÌ ÀÌ À Ì ÀÀ Ì Ö Ö Ø Ö ÓÙØ ÓÑ × Ò ´Ø Ö Û Ý× ÓÖ Ú ÒØ ØÓ Ó ÙÖ Û Ò ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ø ÜÔ Ö Ñ Òصº Ü ÑÔÐ ½º º ÓÖ Ø ØÛÓ ­ Ô ÜÔ Ö Ñ Òظ Û × Ö Ò Ú ÒØ Ú Ö ÐÐÝ × ØÓØ Ð ÓÒ Ï Ò Ö ÛÖ Ø × × × ´½ µ ´¾ µ ´¿ µ ´ ¿µ ´ ¾µ ´ ½µ Ä ÌÍÊ ½º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ½ Ì Ö Ö × Ü ÓÙØ ÓÑ × Ò ´× Ü Û Ý× ÓÖ Ú ÒØ ØÓ Ó ÙÖ Û Ò ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ø ÜÔ Ö Ñ Òصº Ï Ò Ô ØÓÖ ÐÐÝ Ö ÔÖ × ÒØ Ú ÒØ× Ù× Ò Î ÒÒ Ö Ñ׺ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Î ÒÒ Ö Ñ Ö Ô¹ Ö × ÒØ× ØÛÓ Ú ÒØ× ¸ × Ø ÒØ Ö ÓÖ× Ó Ø ØÛÓ Ö Ð × Ø ÒØ Ö Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÜ ÒÓØ × Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë º ³° ³° ²± ²± À Ö × Û Ø ÔÔ Ò× ØÓ Ø Î ÒÒ Ö Ñ Û Ò Û ÔÙØ Ò Ø Ö Ú ÒØ ³° ³° ³° ²± ²± ²± Ä ØÙÖ ¾ ÔØ Ö ½ È ÖØ ¾ ÁÒ Ä ØÙÖ ¾¸ Á Ø Ð ÓÙØ Ø Ð ÙÐÙ× Ó Ú ÒØ׸ Ò ×Ø ÖØ Ñ Ø Ö Ð ÓÒ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð׺ ¾º½ Ð ÙÐÙ× Ó Ú ÒØ× ÓÙ Ò ÓÑ Ò Ú ÒØ× ØÓ Ø ÓØ Ö Ú ÒØ× Ù× Ò Ø Ø Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ó ÙÒ ÓÒ ¸ ÒØ Ö× ÓÒ ¸ Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ¾Ë ¾Ë ¾Ë ¾ ¾ ¾ ÓÖ Ø Ð ×Ø ÓÒ ÓÖ ÐÐ Á ÝÓÙ ÐÓÓ ÓÒ Ô × ¹ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ ¬Ò Ü ÑÔÐ × Ó ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ× Ó Ø × ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ù× Ò Î ÒÒ Ö Ñ׺ Ï × Ý Ø Ø Ú Ò Ú ÒØ Ó ÙÖ× ÓÒ Ú Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò ´ØÖ Ðµ Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ó × ÖÚ ÓÙØ ÓÑ ÐÓÒ × ØÓ º Ï Ø Ø × Ò Ñ Ò ¸ Û Ò × Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¯ Ì ÙÒ ÓÒ Ú ÒØ Ó ÙÖ× Ò ÓÒÐÝ Ú ÒØ Ó ÙÖ× ÓÖ Ø Ð ×Ø ÓÒ º ¯ Ì ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ú ÒØ Ó ÙÖ× Ò ÓÒÐÝ Ú ÒØ Ó ÙÖ× ÓÖ ÐÐ º ¯ Ì ÓÑÔÐ Ñ ÒØ ÖÝ Ú ÒØ Ó ÙÖ× Ò ÓÒÐÝ Ø Ú ÒØ Ó × ÒÓØ Ó ÙÖº Ü ÐÙ× Ú ÓÖ Ú Òغ ÓÙ Ò Ø Ò Ó Ø Ú ÒØ × Ñ Ò Ò ÓÖ ÓÖ ÓØ º Ì Ø ×¸ Ø ÓÖ × Ø Ò ÐÙ× Ú ÓÖ Û Ò ÐÙ × Ø ÔÓ×× Ð ØÝ Ø Ø ÓØ Ó ÙÖº ËÓÑ Ø Ñ × Û Û ÒØ Ø Ü ÐÙ× Ú ÓÖ Ú Òظ Ñ Ò Ò Ø Ø Ü ØÐÝ ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ× Ó ÙÖ׺ Ì × × ÓÑÑÓÒÐÝ ÛÖ ØØ Ò × ¡ Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ Ê ½ È ½¼ ÊÌ ¾ ÁÒ Ø ÖÑ× Ó ÓÙÖ Ø Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ׸ Û Ò Ö ÛÖ Ø Ø × × µ ´ µ ¡ ´ ÁÒ Ø Î ÒÒ Ö Ñ ÐÓÛ¸ Ø Ü ÐÙ× Ú ÓÖ Ú ÒØ ¡ ÓÒ× ×Ø× Ó Ê ÓÒ ¾ ØÓ Ø Ö Û Ø Ê ÓÒ º B A 1 2 3 4 « Ö Ò Ú Òغ ÒÓØ Ö Ú ÒØ Ø Ø ÔÓÔ× ÙÔ ÐÓØ × Ø ÓÙØ ÓÑ × Ò Û Ø Ø ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø Ò Û Ý Ì × ×Ø × Ñ Ø Ò × Û ×Ê Í× ÙÐ Ñ Ò× Ó Ø Ü ÑÔРظ Ø Ö ¾Ë ¾ Ú ÒØ ¸ Û ÓÒ× ×Ø× Ó Ø ¾ ÓÒ ¾ Ò Ø ÓÚ Î ÒÒ Ö Ñº Ø Ú Ò Ú ÒØ׸ Ø Ö Ö Ü ØÐÝ ¾´¾ µ Ú ÒØ× Ø Ø Ö × ÖÓÑ Ø × Ú ÒØ× Ý Ø Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ¸ ¸ º ¾º½º Ú Ò Ú ÒØ× × Ò Ø Î ÒÒ Ö Ñ ÐÓÛº Ý Ø ÔÖ Ò Í× ÙÐ × ÓÙÐ ¾´¾ µ ¾ Ú ÒØ× Û Ò Ù Ð ÙÔ ÖÓÑ Ø × º Á ÜÔÐ Ò ÓÛ ØÓ Ó Ø ×º ¿ B A 2 5 8 1 4 7 C 6 3 Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ Ê ½ È ½½ ÊÌ ¾ Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø Ø × ÑÔÐ ×Ô ¸ Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÜ Ò Ø Î ÒÒ Ö Ñ¸ × Ô ÖØ Ø ÓÒ ÒØÓ Ø Ø Ú ÒØ× Ð Ð ½ Ø ÖÓÙ º Ì × Ú ÒØ× Ö Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø ÖÑ× Ó × ÓÐÐÓÛ× ½ ¾ ¿ Ì × Ø Ú ÒØ× Ú Ö × ØÓ ¾ ¾ Ú ÒØ× Ý ÓÓ× Ò Ú ÖÝ ÔÓ×× Ð ×Ù × Ø Ó Ø Ø Ú ÒØ× ´Ø Ö Ö ¾ ¾ ×Ù × Ø× Ó × Ø Ó × Þ µ Ò Ø Ò Ø ÙÒ ÓÒ× Ó Ø Ú ÒØ× Ò ×Ù × Øº ËÓÑ Ó Ø × ¾ Ú ÒØ× Ñ Ý ÒÓØ Ú ÖÝ ÒØ Ö ×Ø Ò ¸ ÙØ ×ÓÑ Ó Ø Ñ Ö º À Ö Ö ÓÙÔÐ Ó ÒØ Ö ×Ø Ò ÓÒ × ¾ ¿ Ü ØÐÝ ØÛÓ Ó Ó ÙÖ Ü ØÐÝ ÓÒ Ó ¾º½º½ Ä Û× Ó ÙÖ ÓÙØ Ú ÒØ× ËÓÑ Ø Ñ × Ò Ú ÒØ Ò ÓÑÔÙØ Ù× Ò Ø Ø Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ¸ ¸ Ò ØÛÓ « Ö ÒØ Û Ý׺ ÁÒ ×Ù × ¸ Û Ú Ð Û ÜÔÖ ×× Ò ÕÙ Ð ØÝ ØÛ Ò ØÛÓ Ú ÒØ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ×º Ì Ö Ö ÐÓØ Ó Ø × Ð Û׺ ÓÙ Ñ Ý Ú ÓÒ ÓÚ Ö ×ÙÑ Ó Ø Ñ Ò Ð ÙÐÙ׺ À Ö Ö Û ´ µ ´ µ ´ µ ´ µ ´ µ ´ µ ´ µ Ì ¬Ö×Ø ØÛÓ Ð Û× Ö ×ØÖ ÙØ Ú Ð Û׺ Ì Ø Ö Ò ÓÙÖØ Ð Û× Ö ÅÓÖ Ò³× Ä Û׺ Ì Ø Ö Ð Û × Ô Ö Ô× Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ó Ø × ¬Ú Ð Û׺ ÁØ × Ý× Ø Ø Ó × ÒÓØ Ó ÙÖ Ò ÓÒÐÝ ÐÐ Ó Ø Ú ÒØ× Ó ÒÓØ Ó ÙÖº Ì × × ÔÖ ØØÝ Ð Ö ÝÓÙ Ö Ð Þ Ø Ø × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ð ×Ø ÓÒ Ó Ø ³× Ó ÙÖ Ø Ð ×Ø ÓÒ ÒÓÒ Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ Ê ½ È ½¾ ÊÌ ¾ Á ÝÓÙ Ú Ù×Ø ØÛÓ ÓÖ Ø Ö Ú ÒØ׸ Ø³× ÔÖ ØØÝ ×Ý ØÓ ÑÓÒ×ØÖ Ø Ø ØÖÙØ Ó Ð Û Ý Ö ÖÖ Ò ØÓ Î ÒÒ Ö Ñº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø × Ø Ò ÕÙ º Ü ÑÔÐ ¾º¾º ËÙÔÔÓ× Û Û ÒØ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø ´ µ ´ µ ´ µ ´¾º½µ Ê Ö ØÓ Ø ÔÖ Ò Î ÒÒ Ö Ñº Ú ÒØ ÓÒ ×Ø× Ó Ö ÓÒ× ½ ¾ ¿ º Ú ÒØ ÓÒ× ×Ø× Ó Ö ÓÒ× ½ ¾ º ÁÒØ Ö× Ø Ò Ø × ¸ Û Ø Ö ÓÒ× ½ ¾ ¸ Û × Ø Ð Ø × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´¾º½µº Ý × Ñ Ð Ö Ö ×ÓÒ Ò ¸ Û Ð Ú Ø ØÓ Ø Ö Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ø × Ó ´¾º½µ Ð×Ó ÓÒ× ×Ø× Ó Ö ÓÒ× ½ ¾ º ¾º¾ ¬Ò Ø ÓÒ Ó ÈÖÓ Ð ØÝ ÅÓ Ð ¯ Ï × Ý Ø Ø × ÕÙ Ò Ó Ú ÒØ× × ÑÙØÙ ÐÐÝ Ü ÐÙ× Ú Û Ö × Ø ÑÔØÝ × Øº ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÒÓ ØÛÓ Ó Ø Ú ÒØ× Ú ÒÝ ÓÙØ ÓÑ × Ò ÓÑÑÓÒº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Û Ú ØÛÓ Ú ÒØ× ¸ Û × Ý Ø Ø Ö ÑÙØÙ ÐÐÝ Ü ÐÙ× Ú Ò ÓÒÐÝ ¯ Ï × Ý Ø Ø Ú ÒØ ×Ø × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ø × ÕÙ Ò Ó Ú ÒØ× Ò Ø Ú ÒØ× Ö ÑÙØÙ ÐÐÝ Ü ÐÙ× Ú º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ò Ø Î ÒÒ × Ø × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ú ÒØ× ½ ¾ ¿ º Ö Ñ ÐÓÛ¸ Ú ÒØ Ë ½ ¾ ¿ Ï Ó Ø Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ú Ò Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ý ×× Ò Ò ØÓ Ú ÒØ ÒÙÑ Ö È ´ µ ´Û Û ÐÐ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø Ú ÒØ µ ×Ó Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÓÑ× Ö × Ø× ×¬ Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ Ê ½ È Ü ÓÑ ½ ¼ È ´ µ ½ ÓÖ Ü ÓÑ ¾ È ´Ë µ ½ Ü ÓÑ ¿ ÒÝØ Ñ Ò Ú ÒØ ½¿ ÊÌ ¾ Ú ÖÝ º × × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ú ÒØ× È´ µ È´ µ ¸ Û ÑÙ×Ø Ú Ü ÓÑ ¿ × Ý× ÔÖÓ Ð Ø × Ø Ð Ö × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ´ Ö µ Ó Ø Û ÓÐ × Ø ×ÙÑ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ø × ´ Ö ×µ Ó Ø Ô ÖØ׺ ÁÒØÙ Ø Ú Ðݸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ú ÒØ × ÓÙÐ Ö ­ Ø ÓÙÖ Ð Ò ÓÙØ ÓÛ Ð ÐÝ Ø Ø Ú ÒØ Û ÐÐ Ó ÙÖ ÙÔÓÒ Ö Ô Ø ØÖ Ð׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ È ´ µ ½ ¾ × Ø ×× Ò ÔÖÓ Ð Øݸ Ø × × ÔÖÓ ÐÝ Ù× Û ÜÔ Ø Ø Ø Û ÐÐ Ó ÙÖ ÓÒ ÖÓÙ ÐÝ ÓÒ Ð Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð׺ Ï × Ù×× Ø × ÒØÙ Ø Ú ÒÓØ ÓÒ Ó ÔÖÓ Ð ØÝ ÙÖØ Ö Ð Ø Ö Ò Ø × × Ø ÓÒº ¾º¿ ÌÝÔ × Ó ÈÖÓ ÁÒ × Ö Ø ÈÖÓ × Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÅÓ Ð× Ð ØÝ ÅÓ Ð× Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ Ø × ÑÔÐ ×Ô ÓÒ× ×Ø× Ó ¬Ò Ø ÓÖ Ò¬Ò Ø × ÕÙ Ò Ó ÓÙØ ÓÑ × Ë ½ ¾ ¿ ¡¡¡ Ì × Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð × ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ò ÙÒ ÕÙ ÐÝ ×Ô ¬ ÓÒ ÝÓÙ ×× Ò ÒÓÒÒ Ø Ú ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ ØÓ ÓÙØ ÓÑ ×Ó Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø ÓÙØ ÓÑ × ÙÔ ØÓ ½ È´ µ ½ ÁÒ Ø¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ Ó ÒÝ Ú ÒØ × Ø Ò ÙÒ ÕÙ ÐÝ ÓÑÔÙØ Ð Ú Ø ÓÖÑÙÐ È´ µ È´ µ Ý Ü ÓÑ ¿º Ü ÑÔÐ ¾º¿º ÓÒ× Ö Ø ÒØ Ö× ¾ × Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÓÑ × Ö Ø ÔÓ× Ø Ú Ë ½ ¾ ¿ ¡¡¡ Ò Ò Û Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø ÓÙØ ÓÑ × Ö Ú Ò Ý Ø ÓÖÑÙÐ È ´ µ ¾ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ ÓÖ Ø × ØÓ Ð Ø Ñ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ ÝÓÙ Ù×Ø Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø ½ · ½ · ½ · ½ · ¡¡¡ ½ ¾ ½ Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ Ê ½ È ½ ÊÌ ¾ ´ Ò ÝÓÙ Ó Ø Ø µ Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ØØ Ò Ò Ó ÒÙÑ Ö ¡ ¡ ¡ µ ½ · ¾½¿ · ¾½ · ¾½ · ¡ ¡ ¡ ¾ È´ Ê ÐÐ ÓÛ ØÓ ×ÙÑ ½¿ ÓÑ ØÖ × Ö × · Ö· ´¾º¾µ Ö¾ · Ö¿ · ¡ ¡ ¡ ½ Ö Ø ÑÓ ÙÐÙ× Ó Ø Ö Ø Ó Ö × Ð ×× Ø Ò ÓÒ º ÔÔÐÝ Ò Ø × ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ØÓ ´¾º¾µ¸ ´½ ¾µ È´ ½ ¿ ¡ ¡ ¡ µ ½ ´½ µ ¾ ¿ Ü Ö × º ÁÒ Ü ÑÔÐ ¾º¿¸ Ù× Å ØÐ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ØØ Ò ÔÖ Ñ ÒÙÑ Ö ´ØÓ ÓÙÖ Ñ Ð ÔÐ ×µº Ì Ø ×¸ ÓÑÔÙØ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾ · ¾¿ · ¾ · ¾ · ¾½½ · ¾½¿ · ¾½ · ¡ ¡ ¡ Ê Ñ Ö º Ì Ö Ö Ñ Ý ÛÓÒ Ö Ò Û Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ÛÓÙÐ Ý Ð Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ü ÑÔÐ ¾º¿º À Ö × ÓÒ ×Ù Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ô Ö Ó Ò ÙÒØ Ð ÝÓÙ Ø × ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ­ Ô× Ö ÕÙ Ö º Ò ÝÓÙ × Ø × Ý ÝÓÙÖ× Ð Ø Ø Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó × Ò Ú Ù× ÓÙÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÕÙ ÔÖÓ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ ÅÓ Ð× ÁÒ Ò ÕÙ ÔÖÓ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ Ø Ö Ö ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô ¸ Ò Ø Ý Ö ÕÙ ÐÐÝ Ð Ðݸ Ø Ø ×¸ Ø Ý Ö ÐÐ ×× Ò Ø × Ñ ÔÖÓ Ð Øݺ Ì × Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ð × ØÓ ÙÒ ÕÙ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ðº ÌÓ × Ø ×¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ö Ö ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë º Ì ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø × ÓÙØ ÓÑ × ÑÙ×Ø ÙÔ ØÓ ÓÒ Ò Ø Ý Ö Õ٠к Ì × ÓÖ × Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ø × ØÓ ÕÙ Ð ØÓ ½ º Ï Ú ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ Ò ÕÙ ÔÖÓ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÓÙØ ÓÑ × ÕÙ Ð ØÓ Ø Ö ÔÖÓ Ð Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÙØ ÓÑ × Ò Ë º ÁØ × Ø Ò ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ Ú ÒØ Ò ÓÑÔÙØ Ú Ø ÓÖÑÙÐ È´ µ ÒÙÑ Ö Ó ÓÙØ ÓÑ × Ò ÒÙÑ Ö Ó ÓÙØ ÓÑ × Ò Ë ´¾º¿µ ´Ì ÓÙØ ÓÑ × Ò ÐÐ Ú Ø × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ Ò ×Ó Ò ÓÖ Ö ØÓ ×ÙÑ ÙÔ Ø × ÔÖÓ Ð Ø ×¸ ÝÓÙ Ò × ÑÔÐÝ ÑÙÐØ ÔÐÝ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ ÓÒ Ó Ø × ÓÙØ ÓÑ × Ý Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÙØ ÓÑ × Ò ºµ Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ Ê ½ È ½ ÊÌ ¾ Ó ØÓ Ø Ø Ö Ó Ò ­ Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ä ØÙÖ ½º ËÙÔÔÓ× Ø Ó Ò× Ö ÐÐ Öº Ì × × Ø Ø ÔÓ« Ø Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Û ÐÐ Ò ÕÙ ÔÖÓ Ð ÓÒ º Ï Ø ÖÑ Ò ÖÐ Ö Ø Ø Ø × ÑÔÐ ×Ô × Ü ÑÔÐ ¾º º Ë ÀÀÀ ÀÀÌ ÀÌ À ÀÌ Ì Ì ÀÀ Ì ÀÌ Ì Ì À Ì Ì Ì Ì Ö Ö Ó Ø × ÓÙØ ÓÑ × ×Ó Ø Ý Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ÕÙ Ð ØÓ ½ º Ï Ò ÒÓÛ × ÐÝ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ Ú ÒØ ÓÒÒ Ø Û Ø Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ÑÔÐÝ Ý Ú Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø Ú ÒØ Ý º Ï Ò Ø Ö ÓÖ × Ý Ø Ø ½ È ´Ø Ö × Ó ÙÖµ È ´ÀÀÀ µ ¿ È ´ Ü ØÐÝ ØÛÓ × Ó ÙÖµ È ´ÀÀÌ ÀÌ À Ì ÀÀ µ ¿ È ´ Ü ØÐÝ ÓÒ Ó ÙÖ×µ È ´Ì Ì À Ì ÀÌ ÀÌ Ì µ ½ È ´ÒÓ × Ó ÙÖµ È ´Ì Ì Ì µ Ð Ô ØÛÓ Ö Ó Ò׺ ÈÖÓÚ Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ØØ Ò ØÓØ Ð Ó × Ú Ò × ½ º Ï ÖÒ Ò º Á ÝÓÙ Ó ÒÓØ Ú Ò ÕÙ ÔÖÓ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ Ó ÒÓØ Ù× ÓÖÑÙÐ ´¾º¿µ ØÓ ÓÑÔÙØ ÔÖÓ Ð Ø ×º ÁØ ÛÓÒ³Ø Ú Ð Ü Ö × º ÁÒ Ô Ò ÒØ × Ö Ø ÈÖÓ ÁÒ Ò Ò Ô Ò ÒØ × Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÅÓ Ð× Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ ÓÙØ ÓÑ Ò ÛÖ ØØ Ò Ò Ø ÓÖÑ Ó ¹ØÙÔÐ ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ Ü µ ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö ¸ Û Ö Ø × Ô Ö Ø ÒØÖ × Ü Ö Ó× Ò Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ó ÓØ Ö ´Ø Ý Ö × ÖÓÑ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ó « Ö ÒØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ÓÖ Ø × Ñ ÜÔ Ö Ñ Òصº Ì ÔÖÓ ¹ Ð ØÝ Ó ÓÙØ ÓÑ × ÓÑÔÙØ × ÔÖÓ Ù Ø È ´Ü½ ܾ ¡¡¡ Ü µ ½ È ´Ü µ Û Ö ÓÖ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ ¸ Û Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÚ ÖÒ Ò Ø × Ð Ø ÓÒ Ó Ø ¹Ø ÓÓÖ Ò Ø Ó ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ Ü µº ´Á Ø Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ö ÐÐ Ó Ø × Ñ ÜÔ Ö Ñ Òظ Ø Ò ÐÐ Ó Ø È ³× Ö Ø × Ñ ºµ Ü ÑÔÐ ¾º º ËÙÔÔÓ× ÓÙÖ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ØÓ ­ Ô ¿ × Ô Ö Ø Ó Ò× Ò Ø Ò ØÓ Ö ÓÖ Û Ø Ö Ó Ò ÓÑ × ÙÔ À ÓÖ Ì º ÁÒØÙ Ø Ú Ðݸ × Ò Ø Ó Ò× Ø Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ó ÓØ Ö¸ ÓÙÖ Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð × ÓÙÐ × Ø Ó ¿¹ØÙÔÐ × Ë Ê ½ È ½ ÊÌ ¾ Ò Ò Ô Ò ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ðº Ì × ÑÔÐ ×Ô × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÀÀÀ ÀÀÌ ÀÌ À ÀÌ Ì Ì ÀÀ Ì ÀÌ Ì Ì À Ì Ì Ì ËÓ Ö¸ Ø × × Ù×Ø Ð Ø × ÑÔÐ ×Ô ÓÖ ­ ÔÔ Ò ¿ Ö Ó Ò׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ ØÓ Ñ Ø Ò × ÑÓÖ ÒØ Ö ×Ø Ò ¸ Û ×ÙÔÔÓ× Ø Ø ÒÓØ ÐÐ Ó Ø Ø Ö Ó Ò× Ö Ö Ó Ò׺ ËÙÔÔÓ× Ó Ò ½ × Öº Ì ÓÙØ ÓÑ ÓÖ Ó Ò ½ × Ø Ò ÓÚ ÖÒ Ý Ø Õ ÔÖÓ Ð ÑÓ Ð È½ ´À µ ½ ¾ Ƚ ´Ì µ ½ ¾ Ï ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ó Ò ¾ Ò Ó Ò ¿ Ö ÙÒ Ö ´ × µ Ó Ò× ÓÚ ÖÒ Ý Ø Ö ×Ô Ø Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð× È¾ ´À µ ½ ¿ Ⱦ ´Ì µ ¾ ¿ È¿ ´À µ ¾ ¿ È¿ ´Ì µ ½ ¿ Ì Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ë × È ´ÀÀÀ µ Ƚ ´À µÈ¾ ´À µÈ¿ ´À µ ´½ ¾µ´½ ¿µ´¾ ¿µ ½ È ´ÀÀÌ µ Ƚ ´À µÈ¾ ´À µÈ¿ ´Ì µ ´½ ¾µ´½ ¿µ´½ ¿µ ½ ½ È ´ÀÌ À µ Ƚ ´À µÈ¾ ´Ì µÈ¿ ´À µ ´½ ¾µ´¾ ¿µ´¾ ¿µ ¾ È ´ÀÌ Ì µ Ƚ ´À µÈ¾ ´Ì µÈ¿ ´Ì µ ´½ ¾µ´¾ ¿µ´½ ¿µ ½ È ´Ì ÀÀ µ Ƚ ´Ì µÈ¾ ´À µÈ¿ ´À µ ´½ ¾µ´½ ¿µ´¾ ¿µ ½ È ´Ì ÀÌ µ Ƚ ´Ì µÈ¾ ´À µÈ¿ ´Ì µ ´½ ¾µ´½ ¿µ´½ ¿µ ½ ½ È ´Ì Ì À µ Ƚ ´Ì µÈ¾ ´Ì µÈ¿ ´À µ ´½ ¾µ´¾ ¿µ´¾ ¿µ ¾ È ´Ì Ì Ì µ Ƚ ´Ì µÈ¾ ´Ì µÈ¿ ´Ì µ ´½ ¾µ´¾ ¿µ´½ ¿µ ½ Ü Ö × º ÓÖ Ø ÔÖ Ò ÑÓ Ð¸ Ú Ö Ý Ø Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð Ø × ÙÔ ØÓ ÓÒ º Ì Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò È ´Ø Ö × Ó ÙÖµ È ´ Ü ØÐÝ ØÛÓ × Ó ÙÖµ È ´ Ü ØÐÝ ÓÒ Ó ÙÖ×µ È ´ÒÓ × Ó ÙÖµ ÑÔ Ö Ð ÈÖÓ ËÙÔÔÓ× Û Ð ØÝ ÅÓ Ð× Ú ¬Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë ½ ¾ ¡¡¡ Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ¾ ½ Å Ý ÝÓÙ³Ö ÙÒ×ÙÖ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ØÓ Ø ÓÒ Ø × × ÑÔÐ ×Ô º ÇÒ Ò ÐÛ Ý× ÓÑ ÙÔ Û Ø Ò ÑÔ Ö Ð ÑÓ Ð × ÙÔÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÖØ Ò ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ ×º Ä Ø Ù× ÜÔÐ Ò ÓÛ Ò ÑÔ Ö Ð ÑÓ Ð × Ó Ø Ò º ËÙÔÔÓ× Û Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òغ Ì Ò ÝÓÙ Ò ¬Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð × ÓÐÐÓÛ× ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× Ò Û Ó ÙÖ× ½ ¾ ¡¡¡ È´ µ Ò Ì Ø ×¸ ÔÖÓ Ð ØÝ × × ÑÔÐÝ Ø Ö ÕÙ Ò Ý Û Ø Û Ø Ú Ò ÓÙØ ÓÑ Ó ÙÖ× Ò Ø Ò ØÖ Ð׺ Ì ÔÖÓ Ð Ñ Û Ø Ò ÑÔ Ö Ð ÑÓ Ð × Ø Ø Ø Ò Ò Ú ÖÝ Ø Ñ ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ø Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ò Ûº Á ÝÓÙ Ö Ù× Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð × × Ò ØÓÓÐ ´×Ù × Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ× Û × Ù×× Ò Ä ØÙÖ ½µ¸ ÝÓÙ Ò ØÙÖ ÐÐÝ Û ÒØ ØÓ Ú ¬Ü ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ðº ÁØ Ñ Ý Ø Ø Û Ò ÝÓÙ ÐÓÓ Ø Û ÓÐ ÙÒ Ó « Ö ÒØ ÑÔ Ö Ð ÑÓ Ð× ÓÖ ÝÓÙÖ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òظ ÝÓÙ Û ÐÐ Ð ØÓ ÙÔÓÒ ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÑÓ Ð ×Ù Ø Ø ÐÐ Ó Ø ÑÔ Ö Ð ÑÓ Ð× Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÑÓ Ðº Ì Ò Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÛÓÙÐ ÓÓ ÑÓ Ð ØÓ × Ð Ø × ÝÓÙÖ ¬Ü ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ø Ø Û ÐÐ Ù× Ý ÝÓÙ ÒÓÛ Ò ÓÖ Ú Ö ´ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ ÔÖ Ø ÓÒ׸ ÓÖÑ ×Ø Ñ Ø ×¸ ÓÖ Û Ø Ú Ö Ø × Ø Ø ÝÓÙÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ×µº Ü ÑÔÐ ¾º º Ü ÙØ Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò ÐÓÓÖ´¾¶Ö Ò ´½¸½¼µµ ÓÙ Û ÐÐ × ÔÖ ÒØ ÓÙØ ÓÒ ÝÓÙÖ Å ØÐ × Ö Ò ½¼ ÒÙÑ Ö׸ ÕÙ Ð ØÓ ¼ ÓÖ ½º ÓÙ Û ÐÐ ¬Ò Ø Ø Ø ½¼ ÒÙÑ Ö× ÝÓÙ Ó Ø Ò Û ÐÐ Ú ÖÝ × ÝÓÙ Ü ÙØ Ø ÔÖ Ò ÓÑÑ Ò ÓÚ Ö Ò ÓÚ Ö Òº Á ÝÓÙ Ù× ¼ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ × Ò ½ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ð× ¸ ÝÓÙ Ò Ö Ö Ø ½¼ ÒÙÑ Ö× ÝÓÙ Ó Ø Ò × Ø Ö ×ÙÐØ Ó ½¼ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ô Ö Ó Ò Ò × × ÓÖ Ø Ð× ÓÑ × ÙÔº ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ý Ü ÙØ Ò Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò ¼½½¼½¼¼¼½¼ Ï Ò Ø Ò Ó Ø × × Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐØ× ÖÓÑ ­ ÔÔ Ò Ö Ó Ò ½¼ Ø Ñ × Ì Ö ×ÙÐØ Ò ÑÔ Ö Ð ÔÖÓ ÀÌ Ì ÀÌ ÀÀÀÌ À Ð ØÝ ÑÓ Ð × È ´À µ ½¼ È ´Ì µ ½¼ ÓÖ Ö Ó Ò¸ Ø ¬Ü ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÝÓÙ ÛÓÙÐ ÔÖÓ ÐÝ Û ÒØ ØÓ Ù× × È ´À µ ½ ¾ È ´Ì µ ½ ¾ Ì ÑÔ Ö Ð ÑÓ Ð Û ÓØ Ú Ö × ×Ð ØÐÝ ÖÓÑ Ø ×º Á Û Ø Ò Ð Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð׸ Ø Ú Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ÑÔ Ö Ð ÑÓ Ð Ò Ø ´½ ¾ ½ ¾µ ÑÓ Ð ÛÓÙÐ Ú Ò Ð ×׺ ÌÖÝ Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò Ä ÌÍÊ ¾º À ÈÌ Ê ½ È ½ ÊÌ ¾ ÐÓÓÖ´¾¶Ö Ò ´½¸½¼¼¼¼µµ Ò×Ø ´Û × ÑÙÐ Ø × Ø Ö ×ÙÐØ Ó ½¼¼¼¼ Ö Ó Ò ­ Ô×µ Ò × × ÐÓ× Ö ØÓ Ø ´½ ¾ ½ ¾µ ÑÓ Ðº ÁÒ Ä ØÙÖ ¿¸ Á Û ÐÐ Ú ×ÓÑ ÑÓÖ ØÝÔ × Ó ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð׺ ÝÓÙÖ Ö ×ÙÐØ Ò ÑÔ Ö Ð ÑÓ Ð Ä ØÙÖ ¿ ÔØ Ö ½ È ÖØ ¿ ÁÒ Ø × Ð ØÙÖ ¸ Á ÓÚ Ö ×ÓÑ ÑÓÖ ØÝÔ × Ó ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð׺ Á Ð×Ó Ú ×ÓÑ Ò Ø ÓÒ× ÓÒ ÓÛ ØÓ Ó ÔÖÓ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ù× Ò Î ÒÒ Ö Ñ׺ ¿º½ ÌÝÔ × Ó ÈÖÓ ÌÖ Ð ØÝ ÅÓ Ð× ´ ÓÒØ ÒÙ µ ÅÓ Ð× ÌÖ × Ò Ù× ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ ×Ø Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØ׺ Ì Ö Ò × ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ ÒÓ Ø Ø ØÓÔ Ó Ø ØÖ Ö ÔÖ × ÒØ ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ôº Ö Ò Ò Ø Ø Ò ÜØ Ð Ú Ð Ó Ø ØÖ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø × ÓÒ ×Ø Ô¸ Ø º Ì Ö Ò × Ñ Ò Ø Ò ÖÓÑ ¬Ü ÒÓ Ö Ú Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð× Ò ÙÔ ØÓ ÓÒ º ÓÙ Ó Ø Ò Ø « Ö ÒØ ÓÙØ ÓÑ × Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ý ÓÐÐÓÛ Ò ÖÓÓعØÓ¹Ð Ô Ø Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó ÔÖÓ Ð Ø × ÐÓÒ ×Ù Ô Ø Ý Ð × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÙØ ÓÑ º Ü ÑÔÐ ¿º½º Ì Ó Ö× Ò Ö Ú × ÔÐ Ý ×Ø ¿ ÓÙØ Ó ÔÐ ÝÓ« × Ö ×º ´Ì ¬Ö×Ø Ø Ñ ØÓ Û Ò ¿ Ñ × Û Ò× Ø × Ö ×ºµ Ï ××ÙÑ Ø Ø Ø ØÛÓ Ø Ñ× Ö ÕÙ ÐÐÝ Ñ Ø º Ì ØÖ ÐÓÛ Û ÐÐ Ù× ØÓ Ó Ø Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø × Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òغ B D D B D D D B D D B B D B D B D B B D B B D B D ½ D B D D B D B B B D D B B Ä ÌÍÊ ¿º À ÈÌ Ê ½ È ¾¼ ÊÌ ¿ ÓÐÐÓÛ Ò ÐÐ Ô Ø × Ò Ø ØÖ ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ ØÓ Ø Ð × ÑÔÐ ×Ô Ë Ú ÖØ ×¸ Ø Ö Ö ¾¼ ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø Ë Ö Ò Ó Ø ØÖ × ÓÙÐ ×× Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð Ó ½ ¾º ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÐÓÒ ÖÓÓعØÓ¹Ð Ô Ø ¸ Û Ø Ò Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ È ℄ ½ È ℄ ½½ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½½ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½½ È ℄ ½½ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½½ È ℄ ½½ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½½ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½ ¿¾ È ℄ ½½ È ℄ ½ Ï Ò Ù× Ø × ÑÓ Ð ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ Ú ÒØ ××Ó Ø Û Ø Ø × Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö¹ Ñ Òغ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ×ÙÔÔÓ× × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø × Ö × Ð ×Ø× Ü ØÐÝ ÓÙÖ Ñ ×º Ë Ò Û Ò ÓÑÔÙØ È´ µ È´ µ · È´ µ · È´ µ · È´ µ · È´ µ · È´ µ ´½ ½ µ ¿ Ì Ø ×¸ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ×Ø ¿ Ó × Ö × Ö ÔÐ Ý ÒÚÓÐÚ Ò ÕÙ ÐÐÝ Ñ Ø Ø Ñ׸ Û ³ ÜÔ Ø Ø Ø ÓÙØ ¿ ± Ó Ø × × Ö × ÛÓÙÐ Ø Ü ØÐÝ Ñ × ØÓ ÔРݺ Ü ÑÔÐ ¿º¾º ÁÒ Ü ÑÔÐ ¿º½¸ Ð Ø Ù× ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ØÛÓ Ø Ñ× Ö ÒÓØ ÕÙ ÐÐÝ Ñ Ø º ××ÙÑ Ø Ø È´ µ ¼ È´ µ ¼ Ö Ø Ö ×Ô Ø Ú ÔÖÓ Ð Ø × Û Ø Û Ø Ó Ö× Ò Ö Ú × Û ÐÐ Ø Û ÒÒ Ö Ó ÒÝ Ñ ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ Ø ØÖ Ø Ø ÓØØÓÑ Ó Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ô ¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ø Ò ×× Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð ¼ ØÓ ÒÝ Ö Ò Ð ÐÐ ¸ Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð ¼ ØÓ ÒÝ Ö Ò Ð ÐÐ º Ì × ÛÓÙÐ Ú Ù× « Ö ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ø Ò Ø ÓÒ Ò Ü ÑÔÐ ¿º½º Í× Ò Ø × Ò Û ÑÓ Ð¸ Û ÛÓÙÐ Ö ¹ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø × Ö × Ó Ò Ü ØÐÝ Ñ × × ÓÐÐÓÛ× È´ µ È´ µ · È´ µ · È´ µ · È´ µ · È´ µ · È´ µ È ´ µÈ ´ µÈ ´ µÈ ´ µ · È ´ µÈ ´ µÈ ´ µÈ ´ µ · ¡ ¡ ¡ · È ´ µÈ ´ µÈ ´ µÈ ´ µ ¿¼ µ¿ ´¼ µ · ¿´¼ µ¿ ´¼ µ ¼ ¿ Ä ÌÍÊ ¿º À ÈÌ Ê ½ È ¾½ ÊÌ ¿ Ü ÑÔÐ ¿º¿º Ï × È ´À µ ¼ º ÓÒ× Ú Ø Ö Ó Ò׺ Ó Ò ½ × Ö Ó Òº Ó Ò ¾ × È ´À µ ¼ º Ó Ò ¿ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¿¹×Ø Ô ÜÔ Ö Ñ Òغ ÇÒ ËØ Ô ½¸ Ó Ò ½ × ØÓ×× Ò Ø ÓÙØ ÓÑ ´À ÓÖ Ìµ × Ö ÓÖ º ÇÒ ËØ Ô ¾¸ Ó Ò ¾ × ØÓ×× Ò Ø ÓÙØ ÓÑ ´À ÓÖ Ìµ × Ö ÓÖ º ÇÒ ËØ Ô ¿¸ Ó Ò ¿ × ØÓ×× Ò Ø ÓÙØ ÓÑ ´À ÓÖ Ìµ × Ö ÓÖ º Ì ØÖ ÓÖ Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò º À ¨¨¨ÀÀÀ Ì ÀÀ ¼º ¼º ¨¨¨ ÀÀ ¨ ¨ ¨¨¨ À Ì ¼º ¼º  ¡ Ì À ¡¡ Ì À¡ ¼º ¡ ¼º ¼º ¡¡ ¼º ¡ ¡¡ ¡¡ ÀÀÀ ÀÀÌ Ì × ÑÔÐ ×Ô × Ë ÀÌÀ ÀÌÌ ÀÀ ÀÀ À Ì ¼º ¼º  ¡ ¡ À¡ Ì À ¡ ¼º ¡¡ ¼º ¼º ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÀÀ ÌÀÌ ÌÌÀ Ì ¼º ÌÌÌ ÀÀÀ ÀÀÌ ÀÌ À ÀÌ Ì Ì ÀÀ Ì ÀÌ Ì Ì À Ì Ì Ì ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÐÓÒ Ø ÖÓÓعØÓ¹Ð Ô Ø × Ò Ø ØÖ ¸ ÝÓÙ Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ È ´ÀÀÀ µ ´¼ µ´¼ µ´¼ µ ¼ ½½ ´¿º½µ È ´ÀÀÌ µ ´¼ µ´¼ µ´¼ µ ¼ ¼ ´¿º¾µ È ´ÀÌ À µ ´¼ µ´¼ µ´¼ µ ¼ ½ ´¿º¿µ È ´ÀÌ Ì µ ´¼ µ´¼ µ´¼ µ ¼ ½¿ ´¿º µ È ´Ì ÀÀ µ ´¼ µ´¼ µ´¼ µ ¼ ½½ ´¿º µ È ´Ì ÀÌ µ ´¼ µ´¼ µ´¼ µ ¼ ¼ ´¿º µ È ´Ì Ì À µ ´¼ µ´¼ µ´¼ µ ¼ ½ ´¿º µ È ´Ì Ì Ì µ ´¼ µ´¼ µ´¼ µ ¼ ½¿ ´¿º µ Ì × ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ò Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ Ú ÒØ ÓÒÒ Ø Û Ø Ø × ÜÔ Ö Ñ Òغ ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø ¸ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø Ö Ö Ü ØÐÝ ØÛÓ ×º Ä ØØ Ò ÀÀÌ ÀÌ À Ì ÀÀ Ä Û ÌÍÊ Ú ¿º È´ À ÈÌ Ê ½ È µ ¾¾ ÊÌ ¿ È ´ÀÀÌ µ · È ´ÀÌ À µ · È ´Ì ÀÀ µ ¼ ¼ · ¼ ½ · ¼ ½½ ¼ ¿ ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ Ö Ú Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ó Ø × Ü ÑÔÐ × ØÓ ÓÒ× Ö Ø ÑÓ Ð × Ò Ò ¹ Ô Ò ÒØ ÑÓ Ð¸ × Ò Ü ÑÔÐ ¾º º ÓÒÚ Ö× Ðݸ Û ÓÙÐ Ú ØØ Ü ÑÔÐ ¾º Ù× Ò ØÖ ÑÓ Ð × Û Ò Ø ÔÖ × ÒØ Ü ÑÔÐ º Ì × Ù×Ø Ó × ØÓ × ÓÛ ÝÓÙ Ø Ø Ø Ö Ñ Ý ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Û Ý ØÓ Ö Ú Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ú Ò Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òغ Ü ÑÔÐ ¿º º Ì ØÖ Ù× ØÓ Ö Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ñ Ý Ò¬Ò Ø º À Ö × Ò Ü ÑÔÐ Û Ö Ø × Ó ÙÖ׺ ÇÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ØÓ Ô ­ ÔÔ Ò Ö Ó Ò ÙÒØ Ð Û ¬Ö×Ø Ó Ø Ò ¸ Ø Û ÔÓ ÒØ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ×ØÓÔ׺ À Ì À Ì À Ì À Ì ¯ ¯ ¯ Ì Ø Ö ÓØ× Ø Ø ÓØØÓÑ Ó Ø ÓÚ ØÖ ÓÖ Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø Ø Ø Ø ØÖ Ó Ò ÓÒ ÓÖ Ú Öº Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð ÓÒ Ú ÖÝ Ö Ò × ½ ¾º Ì × ÑÔÐ ×Ô × Ò¬Ò Ø Ë À ÌÀ ÌÌÀ ÌÌÌÀ ÌÌÌÌÀ Ô× ¡¡¡ Ï Ó Ø Ò Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø × ÓÙØ ÓÑ × Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò ÐÓÒ Ø ÖÓÓعØÓ¹Ð Ô Ø Ò Ø ØÖ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ÓÙØ ÓÑ È ´À µ ½¾ È ´Ì À µ ´½ ¾µ¾ È ´Ì Ì À µ ´½ ¾µ¿ È ´Ì Ì Ì À µ ´½ ¾µ È ´Ì Ì Ì Ì À µ ´½ ¾µ Ø Ä ÌÍÊ ÖÚ ¿º À ÈÌ Ê ½ È ¾¿ ÊÌ ¿ ÅÓ Ð× Ý ÔÔÐÝ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ØÓ Ø × ÑÔÐ ×Ô ¸ ÝÓÙ Ò Ó ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ØÓ Ò Û ÑÓ Ð¸ Û Û ÐÐ Ö Ú ÑÓ Ðº Ä Ø Ø × ÑÔÐ ×Ô ÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ë ¸ Û Û ××ÙÑ ØÓ × Ö Ø º Ä Ø ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ñ ÔÔ Ò Ë ÒØÓ Ø Ö Ð Ð Ò º ´Ì ÙÒ Ø ÓÒ × ÐÐ × Ö Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ºµ ÁÒ×Ø Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÜÔ Ö Ñ Òظ Ò Û Ø ÓÙØ ÓÑ × Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ø × Ø Ë ¸ Û Ò ÓÒ× Ö Ò Û ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Û Ø ÓÙØ ÓÑ Ò×Ø × ´ µ¸ ÔÓ ÒØ ÓÒ Ø Ö Ð Ò º ËÙÔÔÓ× Ø Ú ÐÙ × Ó Ö Ø Ö Ð ÒÙÑ Ö× Ì Ò Ø Ò Û × ÑÔÐ ×Ô × Ü½ ܾ ËÒ Û ¡¡¡ Ü Ü½ ܾ ¡¡¡ Ü Ì Ö Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð × ÒÓØ Ý Ø ÒÓØ Ø ÓÒ È Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ¬Ò ÓÒ ËÒ Ûº Ì Ö Ú ÑÓ Ð È × Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÒ Ë Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ È´ µ ´¿º µ È ´Ü µ È ¾ Ë ´ µ Ü ℄ ¾Ë ´ µ Ü ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ ÙÔ Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó ÐÐ ÓÙØ ÓÑ × Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ö Ñ ÔÔ Ý Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÒØÓ Ø Ö Ð Ú ÐÙ Ü º Ü ÑÔÐ ¿º º Ä Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ø Ö Ó Ò ­ Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ü ÑÔÐ ¾º º Ì ÓÖ Ò Ð × ÑÔÐ ×Ô × Ì ÔÖÓ × Ë ÀÀÀ ÀÀÌ ÀÌ À ÀÌ Ì Ì ÀÀ Ì ÀÌ Ì Ì À Ì Ì Ì Ð ØÝ Ó ÓÙØ ÓÑ × ½ º Ä Ø Ø ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ë Û ÓÙÒØ× Ø ÒÙÑ Ö Ó ´ÀÀÀ µ ¿ ´ÀÀÌ µ ¾ ´ÀÌ À µ ¾ ´ÀÌ Ì µ ½ ´Ì ÀÀ µ ¾ ´Ì ÀÌ µ ½ ´Ì Ì À µ ½ ´Ì Ì Ì µ ¼ Ì ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ × Ó Ö Ø Ö ÓÖ Ø Ö Ð ÒÙÑ Ö× ¼ ½ ¾ ¿º ÇÙÖ Ò Û × ÑÔÐ ×Ô × ËÒ Û ¼ ½ ¾ ¿ Á ÝÓÙ ÐÓÓ Ø Ø Ð ×Ø Ð Ó Ü ÑÔÐ ¾º ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø Û Ø Û Ö ÓÑÔÙØ Ò Ø Ö × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÒ ËÒ Û ¸ ÓÖ Ò ØÓ ÓÖÑÙÐ ´¿º µ È ´¼µ ½ È ´½µ ¿ È ´¾µ ¿ È ´¿µ ½ ÁÒ ÔØ Ö ¾¸ Û Ö Û Ð Û Ø × Ö Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ×¸ Ø Ò ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ú ÑÓ Ð È Ú ÔÐÓØ Ó Ø È Ú ÐÙ × ´Ú ÖØ Ð Ü ×µ Ú Ö×Ù× Ø Ú ÐÙ × ´ ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ü ×µº À Ö × Ø È ÔÐÓØ ÝÓÙ Ó Ø Ò ÓÖ Ø × Ü ÑÔÐ Ä ÌÍÊ ¿º È À ÈÌ Ê ½ È ¾ ÊÌ ¿ Ú ÐÙ × ¿» ¿» ½» ½» ¼ ½ ¾ Ü ÑÔÐ ¿º º Ä Ø Ø ÓÖ Ò Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ú Ò Ò Ü ÑÔÐ ½º¿¸ Ò ÓÒ× ×Ø× Ó ¿ ÓÙØ ÓÑ × ØÓØ Ð Ó Ø ÒÙÑ Ö× ÓÒ Ø ØÛÓ ×º Ì ÔÐÓØ Ó Ø × ÓÙÐ Ú Ö Ý Ø × Ö ×ÙÐØ È Ú ÐÙ × »¿ »¿ ¹ Ú ÐÙ × ¿ ØÛÓ Ö ØÓ×׺ Ì × ÑÔÐ ×Ô Ë Û × Ú Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ½ ¿ º Ä Ø Ø Ö Ú ÑÓ Ð × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¸ Ò Ø Ö Ö »¿ ¿»¿ ¾»¿ ½»¿ ¹ Ú ÐÙ × ¾ ¿ ½¼ ½½ ½¾ Ì Ð Ö ×Ø È ÔÖÓ Ð ØÝ Ø × ÔÐ Ø Ø ÒØÖ Ð Ú ÐÙ Û Ø Ø ÔÖÓ Ð Ø × × Ò Ò ×ÝÑÑ ØÖ ÐÐÝ ÓÒ Ø ØÛÓ × × Ó Ø ÒØÖ Ð Ú ÐÙ × ÝÓÙ ÑÓÚ Û Ý ÖÓÑ Ø ÒØÖ Ð Ú ÐÙ º ÌÝÔ ÐÐݸ Û Ò ÝÓÙ Ø ØÓ Ø ØÓØ Ð Ò ØÓ×× Ò ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ö ×¸ ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ä ÌÍÊ ¿º À ÈÌ Ê ½ È ¾ ÊÌ ¿ × Ò ­ ÔÔ Ò ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ö Ó Ò׸ ÝÓÙ Ø È ÔÐÓØ Û × Ò × ×ÝÑ ØÖ ÐÐÝ ÓÒ ØÛÓ × × Ó Ø Ö ÓÒ ÒØÖ Ð Ú ÐÙ ´Ð Ò Ø × Ü ÑÔÐ µ ÓÖ ØÛÓ ÒØÖ Ð Ú ÐÙ × ´Ð Ò Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ü ÑÔÐ µº ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÈÖÓ ÁÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÖÓ Ð ØÝ ÅÓ Ð× Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ Ø ÓÙØ ÓÑ × Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ò¹ØÙÔÐ × Ó Ö Ð ÒÙÑ Ö× ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒµ ÓÖ ×ÓÑ ¬Ü ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö Òº ÌÓ ÓÑÔÙØ ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ¸ Û Ö × ×Ù Ö ÓÒ Ó Ø Ò¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ô ÓÒ× ×Ø Ò Ó ÐÐ Ò¹ØÙÔР׸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò¹ ÓÐ ÒØ Ö Ð ÓÚ Ö Ó Ø ÓÖÑ È´ µ ¡ ¡ ¡ ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒµ ܽ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒ Û Ö ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒµ × ÒÓÒÒ Ø Ú ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ö Ð × ÐÐ ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒº ÓÙ Û ÐÐ × Ú Ö ÓÙ× ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð× Ð Ø Ö Ò Ø ÓÙÖ× Û Ò Û ÓÚ Ö ÔØ Ö× ¿¸ ¸ º ÓÖ Ø Ø Ñ Ò ¸ Ö × ÔÓ×× ÐÝ Ø × ÑÔÐ ×Ø Ü ÑÔÐ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ðº Ü ÑÔÐ ¿º º Ï Ø Ø Ñ Ò× ÓÒ Ò Ó Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ØÓ Ò ½ ´ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÑÓ Ðµº Ì Ò Ø ÓÙØ ÓÑ Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Ö Ð ÒÙÑ Öº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ð Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ È ÔÓ ÒØ Ø Ö Ò ÓÑ ÖÓÑ Ø ÒØ ÖÚ Ð Ó Ö Ð ÒÙÑ Ö× ¼ ½℄ Ø × × Ø ÓÙØ ÓÑ Ó Ø ÜÔ Ö Ñ Òغ Ì × ÑÔÐ ×Ô × Ë ¼ ½℄ Ì Ú ÒØ× Ò ×Ù ÒØ ÖÚ Ð× Ó ¼ ½℄ ´ÓÖ ÙÒ ÓÒ× Ó Ø Ñµº Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ ÓÖ Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ ØÙÖÒ× ÓÙØ ØÓ Ø ÙÒ Ø Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÖÓÑ Ü ¼ ØÓ Ü ½ ´ ½ ¼ Ü ½ ´Üµ ¼ Ð× Û Ö ÄØ ℄ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð Ó Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄º Ï Ò Ø Ò ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ ℄µ Ø Ø Ø × Ð Ø ÓÙØ ÓÑ ÐÐ× Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ℄ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒ × ÓÐÐÓÛ× È´ ℄µ ´Üµ Ü Ü ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×× Ò Ý Ø × ÑÓ Ð ØÓ ÒÝ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð Ó Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄ × × ÑÔÐÝ Ø Ð Ò Ø Ó Ø ×Ù ÒØ ÖÚ Ðº Ï Ö Ñ Ö Ø Ø Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò Ö Ò ´½¸½µ × ÑÙÐ Ø × Ø ÓÙØ ÓÑ Ó Ø × Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òغ Ä ÌÍÊ ¿º À ÈÌ Ê ½ È ¾ ÊÌ ¿ B A 2 5 8 1 4 6 3 7 C ¿º¾ ÈÖÓ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Î Î ÒÒ Ö Ñ Ê ×ÓÒ Ò Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ò Ø Ò Ö Ð Î ÒÒ Ö Ñ ÓÖ Ø Ö Ú ÒØ× Ú Ò ÓÚ º × Û Ú ÖÑÖ ÓÖ ¸ Ø Ö Ö ¾ Ú ÒØ× Ò Ø × Ö Ñ Ø ÖÑ Ò Ý Ú Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ó ÙÒ ÓÒ¸ ÒØ Ö× Ø ÓÒ¸ Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒº Á ÝÓÙ Ö Ú Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓ Ð Ø × È´ µ È´ µ È´ µ È´ µ È´ µ È´ µ È´ µ ´¿º½¼µ Ø Ò ÝÓÙ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ Ó Ø × ¾ Ú ÒØ׺ Ö×ظ Ý × ÑÔÐ Î ÒÒ Ö Ñ Ö ×ÓÒ Ò ´Ø Ò Ò Ó ÔÖÓ Ð Ø × × Ö ×µ¸ ÝÓÙ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð Ø × È ´½µ È ´¾µ È ´¿µ È ´ µ È ´ µ È ´ µ È ´ µ È ´ µ ´¿º½½µ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ð Ø × ´¿º½¼µº ÒÝ Ó Ø ¾ Ú ÒØ× Ø ÖÑ Ò Ý × × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó ×ÓÑ ×Ù × Ø Ó Ø Ú ÒØ× ½ ¾ ¿ º Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ö Ð ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ Ó Ø × ¾ Ú ÒØ× ÓÒ Û Ú Ø ÖÑ Ò Ø ÔÖÓ Ð Ø × ´¿º½½µº Í× Ò Ö Ö ×ÓÒ Ò ¸ Û Ò ÓÑÔÙØ ´¿º½½µ ÖÓÑ ´¿º½¼µ Ý ×Ø ÖØ Ò Ò Ø Ñ Ð Ó Ø Î ÒÒ Ö Ñ Ò Ø Ò ÛÓÖ Ò ÓÙÖ Û Ý ÓÙØÛ Ö × È ´½µ È´ µ È ´¾µ È´ µ È ´½µ È ´¿µ È´ µ È ´½µ È´ µ È´ µ È ´½µ È´ µ È ´ µ ´È ´½µ · È ´¾µ · È ´ µµ È´ µ È ´ µ ´È ´½µ · È ´¾µ · È ´¿µµ È´ µ È ´ µ ´È ´½µ · È ´¿µ · È ´ µµ È´ µ ½ ´È ´½µ · È ´¾µ · È ´¿µ · È ´ µ · È ´ µ · È ´ µ · È ´ µµ Ü ÑÔÐ ¿º º ËÙÔÔÓ× Ø ÔÖÓ Ð Ø × ´¿º½¼µ × Ú Ò × È´ µ È´ µ È´ µ ¼ Ä ÌÍÊ ¿º À ÈÌ Ê ½ È È´ µ ¾ ÊÌ ¿ µ È´ µ ¼¿ µ ¼½ Ì Ò Ù× Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÔÖ ÓÖ ØÓ Ø × Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ ÓÑÔÙØ È ´½µ ¼½ È ´¾µ ¼ ½¾ È ´¿µ ¼ ½¾ È´ µ ¼ ½¾ È´ µ ¼¼ È´ µ ¼¼ È´ µ ¼¼ È´ µ ¼ ¾¾ Ï Ò ÒÓÛ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó ÒÝ Ó Ø ¾ Ú ÒØ× Ø ÖÑ Ò È È È È È´ È´ Ý º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ð ×Ø ÓÒ Ó ¸ ¸ Ó ÙÖ℄ È´½µ·È´¾µ·È´¿µ·È´ µ·È´ µ·È´ µ·È´ µ ¼º ÒÓÒ Ó ¸ ¸ Ó ÙÖ℄ È´ µ ¼º¾¾ Ü ØÐÝ ÓÒ Ó ¸ ¸ Ó ÙÖ℄ È´ µ·È´ µ·È´ µ ¼º¾ Ü ØÐÝ ØÛÓ Ó ¸ ¸ Ó ÙÖ℄ È´¾µ·È´¿µ·È´ µ ¼º¿ ËÓÑ Ø Ñ × ÝÓÙ Ö ÒÓØ Ö ØÐÝ Ú Ò Ø ÔÖÓ Ð Ø × ´¿º½¼µ¸ ÙØ Ò×Ø ÝÓÙ Ö Ú Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ö Ð Ø Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ø ×º ÓÙ Ò Ø Ò Ö ¹ ÜÔÖ ×× Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ú Ö Ð × È ´½µ È ´¾µ ¡ ¡ ¡ È ´ µ¸ Ò ×ÓÐÚ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ ÓÖ Ø × Ú Ö Ð ×º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ × Ó Ø × ØÝÔ º Ü ÔÐ ¿º º ÁÒ ÈÖÓ Ð Ñ ¿ Ó ÀÓÑ ÛÓÖ Ë Ø ½¸ ÝÓÙ Ö Ú Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ð Ø ÓÒ× Ô× ÑÓÒ Ø ÔÖÓ Ð Ø × ´¿º½¼µ ¯ È ´ µ ¼ ¾ ¸ È ´ µ ¼ ¾¸ È ´ µ ¼ ¾ ¯ È´ µ ¼ ½¸ È ´ µ ¼ ¼ ¸ È´ µ ¾È ´ µ ¯ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø Ð ×Ø ØÛÓ Ó Ø Ú ÒØ× Ó ÙÖ × ¼ ¿º Á ÝÓÙ Ø Ò ÓÙØ Ø ÓÖ Û ÑÓÑ ÒØ׸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø ÙÒ Ö Ø × ××ÙÑÔØ ÓÒ׸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ý×Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÙÒ ÒÓÛÒ× ÑÙ×Ø ÓÐ Ä ÌÍÊ ¿º À ÈÌ ¾ Ê ½ È ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ÊÌ ¿ ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ Ì × ×Ý×Ø Ñ × ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ ¬Ò º ¾ ½ ½ ½ ½ ½ ¿ ¾ È ´½µ ¿ ¾ ½ ¿ ¼ ¼ ½ ¼ ¼ È ´¾µ ¼¾ ½ ½ ¼ ¼ ¼ È´ µ ¼¾ ½ ¼ ¼ ½ ¼ È ´¿µ ¼¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ È´ µ ¼½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ È´ µ ¼¼ ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ È´ µ ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ È´ µ ¼¿ ÓÖ È ´½µ È ´¾µ ¡ ¡ ¡ È ´ µ Û × Ð Ø × Ò Ü Ö × ÓÖ ÝÓÙ ØÓ Ä ØÙÖ ÔØ Ö ½ È ÖØ ÁÒ Ä ØÙÖ ¸ Á Ø Ð Ö Ù Ø׺ ÓÙØ Ä Û× Ó Ð Øݸ ÁÒ Ô Ò ÒØ Ú ÒØ׸ ÈÖÓ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ê Ð Ý º½ Ä Û× Ó ÈÖÓ Ð ØÝ Ì Ö Ö ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Û× Ø Ø Ò ÔÖÓÚ ÖÓÑ Ø Ü ÓÑ׺ À Ö Ö ×ÓÑ Ó Ø ÑÓ×Ø ÓÑÑÓÒ Ð Û׺ ´ µ È´ µ È´ µ · È´ µ È´ µ ´ µ È´ µ È´ µ È´ µ ´ µ È ´ µ ½ È ´ µ ´ Úµ µ È´ µ È´ µ Á ÝÓÙ Ö ØÖÝ Ò ØÓ ÔÖÓÚ ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Û ÒÚÓÐÚ Ò ×Ñ ÐÐ ÒÙÑ Ö Ó Ú ÒØ׸ Î ÒÒ Ö Ñ× Ò ÐÔ ÝÓÙ ØÓ ÓÑ ÙÔ Û Ø ÔÖÓÓ º ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø ¸ Ð Ø Ù× ÔÖÓÚ Ä Û´ µ Ø × Û Ýº ÈÖÓÓ Ó Ä Û´ µ Ï Ù× Ø Î ÒÒ ÖÑ B A 1 2 3 ¾ 4 Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ¿¼ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø× Ö Ó Ú ÓÙ× ÖÓÑ Ø Î ÒÒ Ö Ñ È´ µ È ´¾µ · È ´¿µ È´ µ È ´¿µ · È ´ µ È´ µ È ´¿µ È´ µ È ´¾µ · È ´¿µ · È ´ µ ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø Ø Ö Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ׸ Û Ó Ø Ò È´ µ · È´ µ È´ µ È ´¾µ · È ´¿µ · È ´ µ Û × È´ µº Ì × ÓÑÔÐ Ø × Ø ÔÖÓÓ Ó Ä Û´ µº ÈÖÓÓ Ó Ä Û´ µ Ë × Ø × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ ½ È ´Ë µ È ´ µ · È ´ µ ËÓÐÚ Ò ÓÖ È ´ µ Ò Ø ÖÑ× Ó È ´ µ¸ Û Ó Ø Ò Ä Û´ µº ÈÖÓÓ Ó Ä Û´ Úµ Ú ÒØ × ××ÙÑ ØÓ Ò× Ú ÒØ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ú ÒØ × Ø × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ú ÒØ Ò Ú ÒØ º ´Á ÝÓÙ Ò ØÓ¸ Ö Û Î ÒÒ Ö Ñ ØÓ ÐÔ ÝÓÙ × Ø ×ºµ Ì × ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ÛÖ Ø ÓÛÒ Ø ÕÙ Ø ÓÒ È´ µ È´ µ · È´ µ Ë Ò È ´ µ ¼¸ Ø Ð ÖÐÝ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø È ´ µ È ´ µº Ü Ö × º ÈÖÓÚ Ä Û´ µº Ü Ö × º ÈÖÓÚ È´ ¡ µ È´ µ È´ µ Ü Ö × º ÈÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ ÓÙØ Ø ÙÒ ÓÒ Ó ÒÝ Ø Ö Ú ÒØ× È´ µ È´ µ ·È´ µ ·È´ µ È´ µ È´ µ È´ µ· È´ µ ´ º½µ ´À ÒØ Ê Ö ØÓ ÓÙÖ ÖÐ Ö Î ÒÒ Ö Ñ ÒÚÓÐÚ Ò Ú ÒØ× Ò Ø Ø × Ó ÒØ Ö ÓÒ× ½¾¿ º ÜÔÖ ×× Ø Ð Ø × Ó ´ º½µ Ò Ø ÖÑ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´ º½µ × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ø ÔÖÓ Ð Ø × È ´½µ È ´¾µ È ´¿µ È ´ µ È ´ µ È ´ µ È ´ µ È ´ µ Ì ØÛÓ × × Ó ´ º½µ × ÓÙÐ Ø Ò Ò Ð ÓØ Ö ÓÙغµ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ¿½ º¾ ÁÒ Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× Ä Ø ·½ ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ò Ð Ø ½ ÒÓØ Ø Ú ÒØ º ¬Ò Ø ÓÒº Ï × Ý Ø Ø Ú ÒØ× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ö Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× ¦ ¦ ¦ ¦½ µ È ´ ¦½ µÈ ´ ¦½ µÈ ´ ¦½ µ ¡ ¡ ¡ È ´ ¦½ µ ´ º¾µ È´ ½ ½ ¾ ½ ¿ ½ ¡¡¡ ½ ¾ ¿ Û Ö ¸ ÓÒ Ø Ð Ø × ¸ Û Ñ ÐÐ ÔÓ×× Ð Ó × Ó ¦½ Ò ÔÓ× Ø ÓÒ¸ Ò ¸ ÓÒ Ø Ö Ø × ¸ Û Ñ Ø × × Ñ Ó ×º Ì Ù׸ ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ú ÒØ× Ö Ò Ô Ò Òظ Û Ú ØÓ ¾ ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÖÑ ´ º¾µº Á Ú ÒØ× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ð ØÓ Ò Ô Ò Òظ Ø Ò Û × Ý Ø Ø Ø Ý Ö Ô Ò ÒØ Ú ÒØ׺ ÌÛÓ ÁÒ Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× Ì ¬Ò Ø ÓÒ Ù×Ø Ú Ò × Ý× Ø Ø ØÓ × ÓÛ ØÛÓ Ú ÒØ× Ö Ò Ô Ò Òظ Û Ú ØÓ Ú Ö Ý Ø ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ× È´ µ È ´ µÈ ´ µ ´ º¿µ µÈ ´ µ È´ µ È´ ´ºµ µ µ È´ È ´ µÈ ´ ´ºµ µ µÈ ´ µ È´ È´ ´ºµ Ä Ø Ñ × ÓÛ ÝÓÙ Ø Ø Ø × Ù×Ø Ö Ù ØÓ Ø × Ò Ð ÕÙ Ø ÓÒ È´ µ È ´ µÈ ´ µ Ì Ö × ÖÙØ ÓÖ Û Ý ØÓ Ó Ø × ´ Ù×Ø × ÓÛ Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ º µ¹´ º µ ÑÙ×Ø ÐÐ ØÖÙ ´ º¿µ × ØÖÙ µº ÁÒ×Ø ¸ Á Ù× ÑÓÖ Ð Ú Ö ÔÔÖÓ Û Ù× × × Ø Ø Û ÐÐ Ð×Ó Ó Ù× ØÓ Ù× Ð Ø Ö Ò Ø ÓÙÖ× º ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¾ ¢ ¾ ÖÖ Ý È´ µ È ´ µ µ È´ µ È´ µ È´ ´ºµ µ È ´ µ È´ µ È´ Í× Ò Î ÒÒ Ö Ñ¸ ÝÓÙ Ò × ÓÛ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ø× ¯ Ì ÖÓÛ Ò × È ´ µ È ´ µ Ö Ø ÖÓÛ ×ÙÑ× ÓÖ Ø Ö ×Ô Ø Ú ÖÓÛ× Ó Ø ¾ ¢ ¾ ÖÖ Ýº ¯ Ì ÓÐÙÑÒ Ò × È ´ µ È ´ µ Ö Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× ÓÖ Ø Ö ×Ô Ø Ú ÓÐÙÑÒ× Ó Ø ¾ ¢ ¾ ÖÖ Ýº Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ¿¾ ÊÌ Ä Ø Ù× Ð×Ó ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÖ Ý Ò Û Ø ÖÓÛ Ò × Ò ÓÐÙÑÒ Ò × Ö × ÐÝ Ú Ö ¬ ØÓ Ú Ø × × Ñ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ È´ µ È ´ µ È ´ µ È ´ µÈ ´ µ È ´ µÈ ´ µ ´ºµ È ´ µ È ´ µÈ ´ µ È ´ µÈ ´ µ ÖÖ Ý× ´ º µ Ò ´ º µ Ú Ø × Ñ ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× Ò Ø × Ñ ÙÔÔ Ö Ð Ø Ò ÓÖÒ Ö ´Ø ÒÙÑ Ö È ´ µ¸ ××ÙÑ ØÓ Ø × Ñ × Ø ÒÙÑ Ö È ´ µÈ ´ µµº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø × ØÛÓ ÖÖ Ý× Ö ÒØ Ð ´ÁØ × ×Ý ØÓ Ö Ù Ø Ø ØÛÓ ¾ ¢ ¾ ÖÖ Ý× ÑÙ×Ø Ó Ò Ø Ý Ú Ø ×Ñ ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× Ò Ø × Ñ ÒØÖÝ Ò Ø ÙÔÔ Ö Ð Ø Ò ÓÖÒ Öºµ Ë Ò ÓÙÖ ØÛÓ ÖÖ Ý× ´ º µ¸ ´ º µ Ó Ò ¸ ÕÙ Ø ÓÒ× ´ º¿µ¹´ º µ ÑÙ×Ø ÓÐ ¸ Ò Û Ö ÓÒ º Ì Ö ÁÒ Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× ÌÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ú ÒØ× Ú Ö¬ Ö Ò Ô Ò Òظ Ø È´ È´ È´ È´ È´ È´ È´ È´ µ µ µ µ µ µ µ µ ÓÐÐÓÛ Ò È´ È´ È´ È´ È´ È´ È´ È´ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÛÓÙÐ Ú ØÓ µÈ ´ µÈ ´ µ µÈ ´ µÈ ´ µ µÈ ´ µÈ ´ µ µÈ ´ µÈ ´ µ µÈ ´ µÈ ´ µ µÈ ´ µÈ ´ µ µÈ ´ µÈ ´ µ µÈ ´ µÈ ´ µ Ü Ö × º ÓÙ Ò Ô ÓÙØ Ó Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ׸ ×Ù Ø Ø Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ØÖÙ ¸ Ø Ò Ø Ö Ñ Ò Ò ¿ ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ØÖÙ º Ï ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÝÓÙ Ô ´Ì Ö × ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ÔÓ×× Ð Ò×Û Öºµ ÁÒØÙ Ø Ú Ò ×× Ó ÁÒ Ô Ò Ò ÓÒ ÔØ ËÙÔÔÓ× Û Ú ÑÙÐØ ÔÐ ×Ø Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Û Ø ÓÙØ ÓÑ ÓÒ ÒÝ ×Ø Ô × ÒÓØ ÓÒØ Ò ÒØ ÙÔÓÒ ÓØ Ö ×Ø Ô׺ Á ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ö Ú ÒØ× ××Ó Ø Û Ø « Ö ÒØ ×Ø Ô׸ Ø Ò ÓÙÖ ÒØÙ Ø ÓÒ ×Ù ×Ø× Ø Ø Ø × Ú ÒØ× Ö Ò Ô Ò Òغ Ü ÑÔÐ º½º Ð Ô Ø Ö Ö ×º ÓÖ ÒÝ ÐÓÒ Ò ØÓ Ø × Ø ½ ¾ ¿ ¸ ÒØÙ Ø ÓÒ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö Ú ÒØ× × ÓÙÐ Ò Ô Ò ÒØ ½ ¾ ¿ ½ ¾ ¿ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ¿¿ ÊÌ Ä Ø Ù× × Û Ø Ö Ø × ÒØÙ Ø ÓÒ × Ù×Ø ¬ º Ë Ò È ´ ½ µÈ ´ ¾ µÈ ´ ¿ µ ´½ µ´½ µ´½ µ ½ ¾½ Ò È ´ ½ ¾ ¿µ È ´ µ ½ ¾½ Ú Ø × Ñ Ö ×ÙÐظ Ø × × ×ØÖÓÒ ×Ù ×Ø ÓÒ Ø Ø Ø × Ø Ö Ú ÒØ× Ö Ò Ò Ô Ò Òظ Ò Ø × Ò Ú Ö ¬ º ´ ÓÙ³ Ú ØÓ Ú Ö Ý ØÓØ Ð Ó ÕÙ Ø ÓÒ׸ ÙØ × Ò Ö Ö ØÖ Öݸ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Û ÐÐ ØÖÙ º Ì Ö ØÖ Ö Ò ×× Ó Ú × Ù× ¾½ ÕÙ Ø ÓÒ׸ ÖÓÑ Û Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ò Ö Ú Ö ¬ Ð º ÓÙ Ò ¬ÐÐ Ò Ø Ø Ð׺µ Ø Ø Ø ½ ¾ ¿ Ö Ò Ô Ò ÒØ ´Û × Ñ Ø Ñ Ø Ð Øµ ÓÒ¬ÖÑ× ÓÙÖ ÒØÙ Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ý × ÓÙÐ Ò Ô Ò Òغ Ü ÑÔÐ º¾º Ó ØÓ Ü ÑÔÐ ¿º¿¸ Ò Û Ø Ö Ó Ò× Û Ö ØÓ×× ¸ ÓÒ Ó Ø Ñ Ö Ò Ø ÓØ Ö ØÛÓ ÙÒ Öº ÁÒØÙ Ø ÓÒ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ÒÝ Ø Ö Ú ÒØ× Ó Ø ÓÖÑ Ó Ò ½ À ÓÖ Ì Ó Ò ¾ À ÓÖ Ì Ó Ò ¿ À ÓÖ Ì ´ºµ × ÓÙÐ Ò Ô Ò Òغ ÁÒ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿º½µ¹´¿º µ¸ ÝÓÙ × ÓÛ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ø × Ø Ö Ú ÒØ× ÛÓÙÐ ÓÑÔÙØ × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø Ò Ú Ù Ð Ú ÒØ׺ ´Ì × × Ù× Û Ú Ò Ò Ô Ò ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ Û × Ö ­ Ø Ò Ø Ø Ø Ø Ò Ø ØÖ ÓÒ Ô ¾½ Ø À Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð× ÖÓ×× Ð Ú Ð Ó Ø ØÖ Ö Ø × Ñ ºµ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ÔÖ × ÐÝ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÝÓÙ³ Ú ØÓ ØÓ Ñ ×ÙÖ ÒÝ Ø Ö Ú ÒØ× Ó ØÝÔ ´ º µ Ö Ò Ô Ò Òغ Ì Ö ÓÖ ¸ ÒÝ Ø Ö Ú ÒØ× Ó ØÝÔ ´ º µ Ö Ò Ò Ô Ò ÒØ ÖÓÑ Ø Ñ Ø Ñ Ø Ð ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ô Ò Ò ¸ Û ÓÒ¬ÖÑ× ÓÙÖ ÒØÙ Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ º¿º À Ö Û Ü Ñ Ò × × Ó Ô Ö× Ó Ú ÒØ× Ò Û Û ÒÒÓØ Ù× ÓÙÖ ÒØÙ Ø ÓÒ ØÓ × Û Ø Ö Û Ú Ò Ô Ò Ò ÓÖ ÒÓغ Ð Ô ØÛÓ Ö × Ò ÓÒ× Ö Ø Ú ÒØ× Ö×Ø ¾ ØÓØ Ð Ì ÒÛ Ú È´ µ È ´¾ µ ½ ¿ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Û Ú È ´ µÈ ´ µ ´½ µ´ ¿ µ ½ ¿ Ë Ò È ´ µ È ´ µÈ ´ µ Ú ÒØ× Ö Ò Ô Ò ÒØ ÙØ Û Ú ÒÓ ÒØÙ Ø ÓÒ ÓÖ × Ý Ò ×Óº ÌÓ Ñ Ø × ÑÓÖ Ú Òظ ×ÙÔÔÓ× Û Ò Ø × ÓÒ Ú ÒØ Ð ØØÐ Ø Ì Ò ØÓØ Ð ½ È´ ½µ È ´¾ µ ½¿ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÙØ Ï ÓÒ ÐÙ ´ × ÙÔÓÒ Ø ÒÓ ÒØÙ Ø ÓÒ ÓÖ × Ý Ò ×Óº ÈÖÓ ¿ ÊÌ È ´ µÈ ´ ½ µ ´½ µ´ ¿ µ ½ ¿ ÓÚ Ñ Ø Ñ Ø ×µ Ø Ø ½ Ö Ð ØÝ Ô Ò ÒØ Ú ÒØ׸ ÙØ Û Ð ÙÐ Ø ÓÒ× ÁÒÚÓÐÚ Ò ÁÒ Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× Ú ÒØ× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ø ÖÑ Ò ØÓØ Ð ¾´¾ µ Ú ÒØ× ÝÓÙ Ø ÐÐ ÔÓ×× Ð Ú ÒØ× ÓÖÑ Ý Ñ Ó ÙÒ ÓÒ׸ ÒØ Ö× Ø ÓÒ׸ Ò ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒº Á Ø Ú ÒØ× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ö Ò Ô Ò Òظ Ù× ÙÐ ØÓ ÒÓÛ Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ Ó Ø × ¾´¾ µ Ú ÒØ× Ò ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ÐØ × È ´ ½µ È ´ ¾µ ¡¡¡ È´ µ Ú Ò× Ø× × Ì ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ü ÑÔÐ × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø × Øº Ü ÑÔÐ º º Ä Ø Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ׺ Ì Ò È´ µ È ´ µ · È ´ µ È ´ µÈ ´ µ ÌÓ × Ø ×¸ Ó ØÓ Ä Û´ µ ÔÖÓÚ Ø Ø ÒÒ Ò Ó Ø × Ä ØÙÖ Ò ×Ù ×Ø ØÙØ È ´ µÈ ´ µ ÓÖ È ´ µº Ü ÑÔÐ º º Ä Ø Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ׺ Ì Ò Ø × ×Ý ØÓ × ÓÛ Ø Ø ÒÝ ØÛÓ Ó Ø × Ø Ö Ú ÒØ× Ö Ò Ô Ò Òغ ´ÌÖÝ ØÓ ÔÖÓÚ Ø ×ºµ Ó ØÓ ÓÖÑÙÐ ´ º½µ Ú ÐÓÔ ÖÐ Ö ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø ÙÒ ÓÒ Ó º ÁÒ Ø Ø ÓÖÑÙÐ ¸ ÝÓÙ Ò Ñ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ× ÓÒ Ø Ö Ø × È´ µ È ´ µÈ ´ µ È´ µ È ´ µÈ ´ µ È´ µ È ´ µÈ ´ µ È´ µ È ´ µÈ ´ µÈ ´ µ Ì × Ú × Ù× Ø ÓÖÑÙÐ È´ µ È ´ µ · È ´ µ · È ´ µ È ´ µÈ ´ µ È ´ µÈ ´ µ È ´ µÈ ´ µ È ´ µÈ ´ µÈ ´ µ ´ º½¼µ À Ö × ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ Ó Ø Ò Ø × Ñ Ö ×ÙÐغ Í× Ò Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ä Û´ µ × Ú Ö Ð Ø Ñ × Û Ú È´ µ ½ È ´ µ ½ È ´ µÈ ´ µÈ ´ µ ½ ´½ È ´ µµ´½ È ´ µµ´½ È ´ µµ ÁØ × × ÑÔÐ Ü Ö × Ò Ð Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø ½ ´½ È ´ µµ´½ È ´ µµ´½ È ´ µµ × Ø × Ñ × Ø Ö Ø × Ó ´ º½¼µº Ä ÌÍÊ º¿ º À ÈÌ Ê ½ È ¿ ÊÌ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÁÒ Ô Ò Ò ØÓ Ê Ð Ý Ö Ù Ø× ËÛ Ø × Ò Ë Ö × Ï ×Ø ÖØ Û Ø Ø Ö Ð Ö Ù Ø ½ ¾ ¿ Ì Ö Ù Ø Ð Ñ ÒØ× ½ ¾ ¿ Ö ×Û Ø × Û Ú ÓÒÐÝ ØÛÓ ÔÓ×× Ð ×Ø Ø × ÓÒ ÓÖ Ó« º ÓÙ Ö ØØ ÑÔØ Ò ØÓ Ú ×ÓÑ ÕÙ ÒØ ØÝ ´×Ù × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÖ Ò Ð ØÖ Ð ÙÖÖ Òص ­ÓÛ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ØÓ ÔÓ ÒØ º Ï Ø Ø Ø Ö ×Û Ø × ÓÒÒ Ø Ò × Ö × × Û Ú Ö ¸ Ø ÓÒÐÝ Û Ý Ø Ø Ò ÔÔ Ò × ÐÐ Ø ×Û Ø × Ö ÓÒ º Ï ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ×Û Ø × ÓÔ Ö Ø Ö Ò ÓÑÐÝ Ò Ò Ô Ò ÒØÐݸ Û Ø Ô È ´ ×Û Ø × ÓÒ µ¸ Ò Ø Ö ÓÖ Ø × ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ØÖÙ Ø Ø ½ Ô È ´ ×Û Ø × Ó« µº ÄØ ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ø Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ ØÓ × ÔÓ×× Ð º ÇÙÖ Ó Ð × ØÓ ÓÑÔÙØ È´ µ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ØÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ Ò Ñ º ÆÓØ Ø Ø ×Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× ×Û Ø ½ × ÓÒ ×Û Ø ¾ × ÓÒ ×Û Ø ¿ × ÓÒ º Ì Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÓØ × ×¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø È´ µ Ô½Ô¾Ô¿ Ì Ö ÙÑ ÒØ Û Ù×Ø Ñ × ÔÔÐ Ð ØÓ ÒÝ Ö Ð Ý Ö Ù Ø ÓÒ× ×Ø Ò Ó ×Û Ø × ÓÒÒ Ø Ò × Ö ×¸ Û Ö Ò ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Öº ÓÖ ×Û Ø × Ò × Ö ×¸ Û ³ Ú È´ µ Ô½Ô¾Ô¿ ¡ ¡ ¡ Ô ËÛ Ø × Ò È Ö ÐÐ Ð 1 A 2 3 B Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ¿ ÊÌ ÓÖ Ø ÔÖ Ò Ö Ð Ý Ö Ù Ø¸ Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ ØÓ Û ÐÐ ÓÔ Ö Ø Ú Ò ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ø ×Û Ø × × ÓÒ º Ì Ø ×¸ Û Ú ÙÒ ÓÒ Ú ÒØ ×Û Ø ½ × ÓÒ ×Û Ø ¾ × ÓÒ ×Û Ø ¿ × ÓÒ º ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÓØ × ×¸ Û Ú ×Û Ø ½ × Ó« ×Û Ø ¾ × Ó« ×Û Ø ¿ × Ó« º Ì Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÓØ × ×¸ µ ½ È ´ È´ µ ´½ Ô½µ´½ Ô¾µ´½ Ô¿µ Ò Ø Ò Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø È´ µ ½ ´½ Ô½ µ´½ Ô¾µ´½ Ô¿µ Á Û Ú ×Û Ø × ÓÒÒ Ø Ò Ô Ö ÐРи Ø Ò Ø Ò×Û Ö × È´ ÓÑ Ò Ë Ö ×»È Ö ÐÐ Ð ËÓÑ Ö Ð Ý Ö Ù Ø× Ò × ÓÒ Ø Ð ×Ø µ ½ ´½ Ô µ ½ Ö Ù Ø× ÒÐ Ú ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø × Ö × Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÔÔÖÓ ×º À Ö 1 2 A B 3 4 ÓÙ Ò Ö ÔÐ Ø × Ö × ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ×Û Ø × ½¸¾ Û Ø × Ò Ð ×Û Ø Ø Ø ÓÔ Ö Ø × Û Ø ÔÖÓ ØÝ Õ½ Ô½Ô¾º Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÝÓÙ Ò Ö ÔÐ ×Û Ø × ¿ Û Ø × Ò Ð ×Û Ø Ø Ø ÓÔ Ö Ø × Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Õ¾ Ô¿Ô º ÓÙ Ø Ò Ú Ô Ö ÐÐ Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ×Û Ø × Ø Ø ÓÔ Ö Ø Û Ø ÔÖÓ Ð Ø × Õ½¸ Õ¾¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø È´ µ ½ ´½ Õ½µ´½ Õ¾µ ½ ´½ Ô½Ô¾µ´½ Ô¿Ô µ Ü Ö × º ÓÖ Ø Ö Ð Ý Ö Ù Ø Ø Ø ØÓÔ Ó Ø Ò ÜØ Ô ¸ ÔÖÓÚ Ø Ø È´ µ ½ ´½ Ô½µ´½ Ô¾ µ℄Ô¿ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ¿ ÊÌ 1 A 3 B 2 ÒÖ Ð Ö Ù Ø× ËÓÑ Ö Ð Ý Ö Ù Ø× Ò³Ø Ò Ð Ý ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ÔÔÖÓ ×º Ï ÓÚ Ö Ö Ñ Ø Ó ÔÔÐ Ð ØÓ ÐÐ Ö Ð Ý Ö Ù Ø× ØÓ Ø ÖÑ Ò È ´ µº Ä Ø Ù× Ü Ñ Ò Ø Ö Ù Ø 1 2 A B 3 4 ÇÙÖ Ò Ö Ð Ñ Ø Ó Ò× Ý Ð ×Ø Ò ÐÐ Ô Ø × Ø Ø ÐÐÓÛ ÔÓ×× Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ ØÓ º ÁÒ Ø × × ¸ Û Ú ÓÙÖ ×Ù Ô Ø × ½¾ ½ ¿¾ ¿ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ ØÓ Ò Ñ ÐÓÒ Ú Ò Ô Ø Ò ÓÒÐÝ ÐÐ ×Û Ø × ÐÓÒ Ø Ø Ô Ø Ö ÓÒ º Ì × ÐÐÓÛ× ÓÒ ØÓ ÜÔÖ ×× È ´ µ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÙÒ ÓÒ Ú ÒØ È´ µ È´ ½ ¾ ¿ µ Û Ö ½ ¾ ¿ Ö Ø Ú ÒØ× ½¾ ÐÐ ÓÒ ½ ½ ÐÐ ÓÒ ¾ ¿¾ ÐÐ ÓÒ ¿ ¿ ÐÐ ÓÒ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÒÝ ÙÒ ÓÒ Ú ÒØ Ò ÜÔÖ ×× × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÔÖÓ Ð Ø × Ó ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ú ÒØ׺ ´Ï Ú × Ò Ø × ÐÖ Ý ÓÖ ÙÒ ÓÒ× Ó ¾ Ú ÒØ× Ò ¿ Ú ÒØ׺µ À Ö × Û Ø Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÝÓÙ Ø ÓÖ Ø ÙÒ ÓÒ Ó È´ ½ ¾ ¿ µ ¿ ÊÌ Ú ÒØ× ½ È´ µ ½ È´ Ì × Ò ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÒØ Ò× Ø ÖÑ× È ´ ½ ¾µ · È ´ ½ ¿µ · È ´ ½ Ì Ø Ö ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÒØ Ò× Ø ÖÑ× È ´ ½ ¾ ¿µ · È ´ ½ ¾ Ú ÐÙ Ø Ò ÐÐ Ø Ø ÖÑ׸ Û Ó Ø Ò È´ µ· ½ µ È ´ ½ µ · È´ ¿ µ · È´ ¾ ¿µ · È ´ ¾ µ · È´ ½ ¿ È´ È´ È´ È´ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¿ ¾ ¾ ¿ ¿ ¿ ½µ ¾µ ¿µ µ · È´ Ô½ Ô¾ Ô½ Ô Ô¿ Ô¾ Ô¿ Ô Ô½ Ô¾ Ô Ô½ Ô¾ Ô¿ Ô½ Ô¾ Ô¿ Ô Ô½ Ô¾ Ô¿ Ô Ô½ Ô¿ Ô Ô¾ Ô¿ Ô Ô½ Ô¾ Ô¿ Ô Ô½ Ô¾ Ô¿ Ô Ô½ Ô¾ Ô¿ Ô Ô½ Ô¾ Ô¿ Ô Ô½ Ô¾ Ô¿ Ô ¾ ¿ µ ´ º½½µ ¾ ¿ µ µ µ È´ ¾µ È´ ¿µ È´ µ È´ ¿µ È´ µ È´ µ È´ ½ ¿µ È´ ½ µ È´ ½ µ È´ ¾ µ È´ ½ ¾ µ ÁÒ × Ø Ö Ö Ñ Ý ÓÒ Ù× Ý ÓÛ Û ÖÖ Ú Ø Ø ÔÖ Ò Ö ×ÙÐØ׸ Û ÓÑÔÙØ È ´ ½ ¿µ × Ò Ü ÑÔÐ ½ ¿ ÓØ Ó ÙÖ Ò ÓÒÐÝ ×Û Ø × ½¸¾¸¿ Ö ÐÐ ÓÒ¸ Ò ×Ó ½ ¿ × Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó ¿ Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× Ø Ö ×ÙÐØ Ô½Ô¾Ô¿ × ÓÙÐ ÒÓÛ Ú Òغ ÈÐÙ Ò ÒØÓ ´ º½½µ¸ ÐÓØ Ó Ò ÐÐ Ø ÓÒ Ó ÙÖ׺ ÈÙØØ Ò Ø Ò×Û Ö Ò × ÑÔÐ ×Ø ÓÖѸ Û ÓØ È´ µ Ô½Ô¾ · Ô½Ô · Ô¿Ô¾ · Ô¿Ô Ô½Ô¾Ô Ô½Ô¾Ô¿ Ô½ Ô¿Ô Ô¾Ô¿Ô · Ô½Ô¾Ô¿Ô Ï Ú Ù×Ø ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø Ù× Ó ÓÒ Ò Ö Ð Ñ Ø Ó ÓÖ Ò Ð Ò Ö Ð Ý Ö Ù Ø׺ Ì Ö × × ÓÒ Ò Ö Ð Ñ Ø Ó ¸ Û ÛÓÖ × × ÓÐÐÓÛ׺ ËÙÔÔÓ× Ø Ö Ö ×Û Ø × Ò Ø Ö Ù Øº Ä Ø Ä ÌÍÊ ·½ º À ÈÌ Ê ½ È Ø Ú ÒØ Ø Ø ×Û Ø Ø ¾ Ú ÒØ× Ó ÓÖÑ ¿ ÊÌ × ÓÒ ¸ Ò Ð Ø ½ Ø Ú ÒØ Ø Ø ×Û Ø × Ó« º ÓÒ× Ö ¦½ ¦½ ¦½ ¦½ ´ º½¾µ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ Í× Ò Ò Ô Ò Ò ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ×Ù Ú ÒØ × ×Ý ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÖ Ò ØÓ ÓÖÑÙÐ ´ º¾µº Ì Ú ÒØ × × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó ÖØ Ò Ó Ø Ú ÒØ× Ó ÓÖÑ ´ º½¾µº Ò ÓÙØ Û Ú ÒØ× Ø × Ö ¸ Ò Ø Ò ÙÔ Ø Ö ÔÖÓ Ð Ø × Ø Ö ×ÙÐØ × È ´ µº ÓÖ ×ÓÑ Ö Ð Ý Ö Ù Ø׸ Ø × × ÓÒ Ñ Ø Ó ÛÓÖ × ØØ Ö Ø Ò Ø Ñ Ø Ó Û × Ö ÖÐ Öº ÓÖ Ò Ü ÑÔÐ Ù× Ò Ø × × ÓÒ Ñ Ø Ó ¸ × ÈÖÓ Ð Ñ º½ Ò Ø ÔØ Ö ½ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺ Ü Ö × º Ë ÓÛ Ø Ø Ø Ð ×Ø Ö Ù Ø Û ÓÒ× Ö Ò Ò Ð Ò × ÑÔÐ Ö Û Ýº Ä ØÙÖ ÔØ Ö ½ È ÖØ ÁÒ Ä ØÙÖ ¸ Û ×Ø ÖØ ØÓ Ø Ð ÓÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Øݺ Á Ö Ú Û Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ ¹ Ð ØÝ ÓÖÑÙÐ È ´ µ × ÓÙÐ ¸ Ò Ø Ò ×Ø ÖØ ØÓ ÐÓÓ Ø ×ÓÑ Ü ÑÔÐ × ÒÚÓÐÚ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Øݺ ÇÒ × Ò ¬ ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø ÓÙÖ× Û ÐÐ ØÓ Ø × Ö Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð Á Û ÐÐ ÓÑÔÐ Ø Ø × ÒÓØ × Ý ÜÔÐ Ò Ò Û Ø Ø × ÒÒ Ð ÑÓ Ð ×º º½ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ Ö Ú Ø ÓÒ Ï Ò Û ÓÖ Ò ÐÐÝ Ñ ÙÔ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÒ ÓÙÖ × ÑÔÐ ×Ô Ë ¸ Û ××ÙÑ Ø Ø Û ÒÓØ Ú ÒÝ Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Û Ö Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ³× ÓÙØ ÓÑ Ñ Ø Ð Û Ø Ò Ë º ËÙÔÔÓ× Ò×Ø Ø Ø Û ÒÓÛ Ø Ø Ø ÓÙØ ÓÑ Û ÐÐ Ð Ò ¸ Ò Ú ÒØ ÓÒØ Ò Ò Ë º ÌÓ Ö ­ Ø Ø × ÒÓÛÐ ¸ Û × ÓÙÐ Ò ÓÙÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ØÓ Ò Û ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Û Á Û ÐÐ ÐÐ È º Ï Ò ØÓ ¬ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ×º ÓÖ × ÑÔÐ Øݸ Ð Ø Ù× ××ÙÑ × Ö Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë º Ì Ò È ´ µ × ¬Ò ÓÖ Ú ÖÝ ¾ Ë º Ï ÒÓÛ Ú ØÓ ¬Ò È ´ µ ÓÖ Ú ÖÝ ¾ Ë º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ó Ø ×¸ Û Û ÐÐ Ù ÝØ ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÔÖ Ò ÔÐ × ´ µ È ´ µ × ÓÙÐ ¼ ÓÖ ÓÙØ ÓÑ × ÐÝ Ò ÓÙØ× Ó ´ Ù× Ø × ÓÙØ ÓÑ × ÒÒÓØ Ó ÙÖ ÙÒ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒµº ´ µ ÓÖ ÓÙØ ÓÑ × ¸ Ø È ´ µ³× × ÓÙÐ Ò Ø × Ñ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ× × Ø È ´ µ³×º ´ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ò ÓÙØ ÓÑ ½ Ò × ØÛ × Ð ÐÝ ÙÒ Ö ÑÓ Ð È × ×ÓÑ ÓØ Ö ÓÙØ ÓÑ ¾ Ò ¸ Ø Ò ÙÒ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð È ¸ ÓÙØ ÓÑ ½ Û ÐÐ ×Ø ÐÐ ØÛ × Ð ÐÝ × ÓÙØ ÓÑ ¾ ºµ Ù× Ó ××ÙÑÔØ ÓÒ ´ µ¸ Ø Ö Û ÐÐ Ü ×Ø ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ ×Ù Ø Ø È ´ µ È´ µ ¾ ´ º½µ ¼ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ½ ÊÌ ÇÒ Û ¬ ÙÖ ÓÙØ Û Ø Ø Ú ÐÙ Ó ×¸ Ø Ò Û Û ÐÐ ÒÓÛ Û Ø È ´ µ × ÓÖ Ú ÖÝ ¾ º ËÙÑÑ Ò ÓØ × × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´ º½µ ÓÚ Ö ÐÐ ¾ ¸ Û Ó Ø Ò È´ µ È´ µ È ´ µ Ï ÑÙ×Ø Ú ¾ ´ µ ½ ´Û Ý µº Ì Ö ÓÖ ¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ½ È´ µ À Ö × Ø Ò ÓÙÖ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÐÐ Ø È ´ µ Ú ÐÙ × × Ö Ò × Ø ÖÓÙ ´ ¼ ¾ È ´ µ È È´ È´ µ µ Ë ¾ ÄØ ÒÝ Ú Òغ Ï Û ÐÐ ÒÓØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ Ý Ø ×Ø Ò Ö ÒÓØ Ø ÓÒ È ´ µº Ï ÐÐ È ´ µ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ú Ò º Ä Ø Ù× Ö Ú ÓÖÑÙÐ ÓÖ È ´ µ × ÙÔÓÒ ÓÙÖ ÔÖ Ò ÛÓÖ º Ï Ú È ´ µ È ´ µ ¾ È ´ µ ´ µ· ¾ ¾ È´ µ ¼· ¾ ¾ È´ µ ½ È´ µ È´ µ ¾ È´ µ È´ µ Ï Ú Ö Ú Ø ÓÖÑÙÐ È ´ µ È ´ µ È ´ µº Ï Ò Ö Ú Ö× Ø ÖÓÐ × Ó Ò ØÓ Ó Ø Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ È ´ µ¸ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÖ Ú Ò º Ï Ò Ð×Ó ÑÙÐØ ÔÐÝ ÓØ × × Ó È´ µ È´ µ È ´ µ Ý È ´ µ ØÓ Ó Ø Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ È ´ µ × ÔÖÓ Ù Ø Ó Ò ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Øݺ Ì × Ú × Ù× × Ú Ö Ð ÓÖÑÙР׸ Û Û Ð ×Ø ÐÓÛº ¾ ËÓÑ ÓÖÑÙÐ × ÁÒÚÓÐÚ Ò ´ ´ µ È ´ µ ÈÈ ´ µ µ ´ ´ µ È ´ µ ÈÈ ´ µ µ ¾ È ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ¾ ÊÌ ´ µ È ´ µ È ´ µÈ ´ µ ´ µ È´ µ È ´ µÈ ´ µ Ì × ÓÙÖ ÓÖÑÙÐ × Ö Ö ÐÐÝ × Ý Ò Ø × Ñ Ø Ò º Ï ÛÖÓØ Ø ÓÖÑÙÐ × × Ô Ö Ø ÐÝ ÓÖ Ñ¹ Ô × ×º ÁÒ ×ÓÑ ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ ÝÓÙ Û ÐÐ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ù× Ò ´ µ ÓÖ ´ µº ÁÒ ÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ ÝÓÙ Û ÐÐ ÐÖ Ý ÒÓÛ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ò Û ÐÐ Ù× Ò Ø Ñ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ð Ø × Ó ´ µ¸´ µº Ü ÑÔÐ º½º Ä Ø Ù× Ö Ò ØÓ Ü ÑÔÐ º¿º Ï ­ Ô Ô Ö Ó Ö º ÓÒ× Ö Ø Ú ÒØ× Ö×Ø ¾ ØÓØ Ð Ì Ò È ´¾ µ È ´È ´ µ µ È ´ Ö×Ø µ ¾µ ½½ ¿ ½ Ï ÒÓÛ ÖÓÑ ÖÐ Ö ÛÓÖ Ø Ø È ´ µ ¿ ¸ Û × Ð ×× Ø Ò ½ º Ì × × × Û Ö Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ñ Ò Ú ÒØ ÑÓÖ Ð ÐÝ ØÓ Ó ÙÖ Ø Ò Ø ÛÓÙÐ Ú Ò Ò Ø × Ò Ó ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì Ö Ò ÓØ Ö × × Û Ö Ú Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ñ Ò Ú ÒØ Ð ×× Ð ÐÝ ØÓ Ó ÙÖº ÁÒ Ü ÑÔÐ º½¸ Ð Ø Ù× Ò Ø Ú ÒØ ×Ð ØÐÝ ØÓ È´ ØÓØ Ð Ì Ö Ö Ò × ÓÛ Ø Ø È ´ µ ½ ÓÖ Ø × × ´Ø ÓÚ Ö ÙÑ ÒØ ÓÖ ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× Ó Ó Û ÐÐ ÛÓÖ Ö ÐÑÓ×Ø ÛÓÖ ÓÖ ÛÓÖ µº ÀÓÛ Ú Ö¸ Û ÒÓÛ ÖÓÑ ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× ÛÓÖ Ø Ø È ´ µ ½ º Ì Ö ÓÖ ¸ È ´ µ Ò È ´ µ Ö Ø × Ñ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ú Ò Ú ÒØ Ø Ø × Ù×Ø × Ð ÐÝ ØÓ Ó ÙÖ Ú Ò ×ÓÑ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ø × ØÓ Ó ÙÖ Ò Ø × Ò Ó ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒº Ï Ò Ó × Ø × × ØÙ Ø ÓÒ Ó ÙÖ ÁÒ ÓÖÑÙÐ ´ µ ÓÚ ¸ ×Ù ×Ø ØÙØ È ´ µ ÓÖ È ´ µ Ò ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø È´ µ È ´ µÈ ´ µ Ø Ø ×¸ Ú ÒØ× Ö Ò Ô Ò Òغ ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ØÛÓ Ú ÒØ× Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò ÓÒÐÝ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø Ö Ú ÒØ Ú Ò Ø ÓØ Ö ÓÒ × Ø × Ñ × Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø Ø Ú Òغ ÁÒ Ø × Û Ý¸ Ø ÓÒ ÔØ Ó Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× Ò ÓÒ× Ö × ÝÔÖÓ Ù Ó Ø Ø ÓÖÝ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×º Ï ×ÙÑÑ Ö Þ ÓÙÖ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× ÐÓÛº ÁÒ Ô Ò Ò ÄØ ´µ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ ÐØ × Ú ÒØ׺ Ì ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ× Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ Ö Ò Ô Ò Òغ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ¿ ÊÌ ´ µ È´ µ È ´ µº ´ µ È ´ µ È ´ µº ´ÆÓØ Ï Ò Û × Ý Ø Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ× ´ µ¸´ µ¸´ µ ÓÚ Ö ÕÙ Ú Ð Òظ Û Ñ Ò Ø Ø Ø Ñ × ØÖÙ ¸ Ø Ò Ø ÓØ Ö ØÛÓ ×Ø Ø Ñ ÒØ× Ö Ð×Ó ØÖÙ ºµ ÒÝ ÓÒ Ó º¾ Ë ÑÔÐ Ò Ï Ø ÓÙØ Ê ÔÐ Ñ ÒØ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ö Û Ø Ñ× Ö Ò ÓÑÐÝ ÖÓÑ ÔÓÓÐ Ó Ø Ñ× ÓÒ Ý ÓÒ ¸ Û Ø ÓÙØ ÔÙØØ Ò ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ × Ð Ø Ø Ñ× ÒØÓ Ø ÔÓÓÐ ÓÖ × Ð Ø Ò Ø Ò ÜØ Ø Ñº Ì × ÔÖÓ ÙÖ × ÐÐ × ÑÔÐ Ò Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ ÒØ ´ Ö Ú Ø × × ÑÔÐ Ò Û»Ó Ö ÔÐ Ñ ÒØ µº ÉÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓÐ ÛÓÙÐ ÓÒ ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Û × ÑÔÐ Ò Û»Ó Ö ÔÐ Ñ ÒØ ÛÓÙÐ Ø ÔÐ × Ë Ø ÓÒ ½º½º Ó Ä ØÙÖ ½º ÁØ × Ò ØÙÖ Ð ÓÖ Ù× ØÓ ÓÒ× Ö × ÑÔÐ Ò Û»Ó Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ö Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×¸ Ù× Ò ×Ù × Ò Ö Ó Ø × ×Ý ØÓ × Ö Ø Ð Ð ÓÓ Ó Û Ø ÔÔ Ò× ÓÒ Ö Û× Ø Ö Ø ¬Ö×Ø Ö Û Ò Ø ÖÑ× Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×º ÁÒ Ø × ÓÙÖ ¬Ö×Ø ÜÔÓ×ÙÖ ØÓ × ÑÔÐ Ò Û»Ó Ö ÔÐ Ñ Òظ Û ÐÐÙ×ØÖ Ø ×ÓÑ × Ù× Ò ØÓÝ ÔÖÓ Ð Ñ ÒÚÓÐÚ Ò ×Ó¹ ÐÐ ÙÖÒ ÑÓ Ðº Ü ÑÔÐ º¾º ËÙÔÔÓ× Û Ú Ò ÙÖÒ ÓÒØ Ò Ò ¾ Ð ÐÐ× Ò ¿ Û Ø ÐÐ׺ Ï Ö Û ØÛÓ ÐÐ× ÖÓÑ Ø ÙÖÒ Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ Òغ Ï Ö ÓÖ × Ø ÓÙØ ÓÑ Ó Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒÐÝ Ø ÓÐÓÖ Ó ÐÐ × Ð Ø º Ì × ÑÔÐ ×Ô × Ø Ö ÓÖ Ë ÏÏ ÏÏ Û Ö Ò ÓÙØ ÓÑ Ø ¬Ö×Ø ÒØÖÝ ÒÓØ × Ø ÓÐÓÖ Ó Ø ¬Ö×Ø ÐÐ × Ð Ø Ò Ø × ÓÒ ÒØÖÝ ÒÓØ × Ø ÓÐÓÖ Ó Ø × ÓÒ ÐÐ × Ð Ø º ÆÓØ Ø Ø Ó Ø ÓÙÖ ÓÙØ ÓÑ × × Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó ØÛÓ Ú ÒØ׺ ÁØ × Ø Ö ÓÖ Ò ØÙÖ Ð ÓÖ Ù× ØÓ Ù× ÓÖÑÙÐ ´ µ × Ñ Ò× ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ò ÓÙØ ÓÑ Ò Ë º Ä Ø ½ ¾ Ï ½ Ï ¾ ÒÓØ Ø Ú ÒØ× ½ ÐÐ ½ × Ð ¾ ÐÐ ¾ × Ð Ï½ ÐÐ ½ × Û Ø Ï¾ ÐÐ ¾ × Û Ø Í× Ò ÓÖÑÙÐ ´ µ Ö Ô Ø Ðݸ Û Ú È´ µ È ´ ½µÈ ´ ¾ ½µ ´¾ µ´½ µ ¼ ½¼ È´ ϵ È ´ ½µÈ ´Ï ¾ ½µ ´¾ µ´¿ µ ¼ ¿¼ È ´Ï µ È ´Ï ½µÈ ´ ¾ Ï ½µ ´¿ µ´¾ µ ¼ ¿¼ È ´Ï Ï µ È ´Ï ½µÈ ´Ï ¾ Ï ½µ ´¿ µ´¾ µ ¼ ¿¼ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ÁØ × ÓÙÐ Ó Ú ÓÙ× ÓÛ Û Ó Ø Ò Ø Ú ÐÙ × Ó È ´ ½µ Ò È ´Ï ½µº ÁØ × Ð×Ó ÒÓØ Ö ØÓ × ÓÛ Û Ó Ø Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ð Ø Ñ ÜÔÐ Ò ÓÛ Á Ó Ø Ò Ø Ú ÐÙ × ÓÖ È ´ ¾ ½µ Ò È ´Ï ¾ ½µº Ú Ò Ø Ø Ø ¬Ö×Ø Ö Û Ö ×ÙÐØ× Ò Ð Ðи × Ò Ø × ÐÐ × × Ø × ¸ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ÙÖÒ Ø Ø ÒÒ Ò Ó Ø × ÓÒ Ö Û × ½ Ð ÐÐ Ò ¿ Û Ø ÐÐ׺ ÓÙ Ø Ò Ú ½ Ò Ò Ó Ö Û Ò × ÓÒ ÐÐ Û × Ð Ò Ø Ö ÓÖ ¿ Ò × Ò Ó Ö Û Ò × ÓÒ ÐÐ Û × Û Ø Ø Ø ×¸ È ´ ¾ ½µ ½ È ´Ï ¾ ½µ ¿ ÆÓØ Ø Ø Ø × ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × ÓÖÑ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´ º º¸ Ø Ý ÙÔ ØÓ ÓÒ µº Ì × × Ù× Û Ò Û ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ¬Ü Ú ÒØ ´ Ú ÒØ ½ Ò Ø × × µ¸ Û Ó Ø Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ú Ò Ø Ø Ú ÒØ ´Û ÐÐ Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÑÓ Ð È Ø Ø ÒÒ Ò Ó Ä ØÙÖ ÒÓØ × Ú ÒØ × ½ Ò Ø × × µº Ï Ú Ù×Ø ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÛ ØÓ Ù× Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÒ ÔØ ØÓ ¬Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ò Ü ÑÔÐ º¾º ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ Û ÓÐ Ú ÓÙÒ Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ý Ù× Ò ØÖ ØÓ ÑÓ Ð Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ü ÑÔÐ º¾¸ × Û Û Ð ØÙÖ × Óº ÁØ × ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓ ÐÓÓ Ø Ø × ØÖ Ò × ÓÛ Ø Ö Ð Ø × ØÓ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Û Ù×Ø ÓÑÔÐ Ø ÓÚ º Ì ØÖ × B W 3/5 2/5 B 1/4 BB W B 3/4 2/4 BW WB W 2/4 WW ÄÓÓ Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð× ÓÒ Ø ØÖ Ö Ò × Ø Ø × ÓÒ Ð Ú Ðº Ï Ò Û ÖÐ Ö ÓÒ× Ö ØÖ ÑÓ Ð׸ Û ÒÓØ Ú Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÓÖ × Ò Ø Ò Ø × Ð Ð׺ ÆÓÛ¸ ÓÒ Ø × × Ó ÓÙÖ ØÖ ØÑ ÒØ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × ÙÔ ØÓ Ø × ÔÓ Òظ Û Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø × ÓÙÖ × ÓÒ Ð Ú Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð× ´ ÖÓÑ Ð Ø ØÓ Ö Øµ × È ´ ¾ ½µ È ´Ï ¾ ½µ È ´ ¾ Ï ½µ È ´Ï ¾ Ï ½µ ÁÒ Ø ØÖ ÓÚ ¸ Û Ó ÒÓØ Ú ÒÝ Ö Ò × ÐÓÛ Ø × ÓÒ Ð Ú Ðº Ì × × Ù× Û Ñ ÓÒÐÝ ØÛÓ Ö Û× ÖÓÑ Ø ÙÖÒº Á Û Ö Û ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ ÐÐ׸ Ø Ò ÓÙÖ ØÖ Ó × Ô Ö ÝÓÒ Ø × ÓÒ Ð Ú Ðº ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Û ÐÐ ×Ø ÐÐ Ð ØÓ ÒØ ÖÔÖ Ø ÒÝ ÔÖÓ Ð ØÝ Ð Ð ÓÒ Ö Ò ÐÓÛ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ Ø ¬Ö×Ø Ð Ú Ð × ×ÓÑ ×ÓÖØ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Øݺ Ï Û ÐÐ ÙÐØ Ñ Ø ÐÝ ÓÒ× Ö Ò Ü ÑÔÐ Ò Û Û Ö Û ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ ÐÐ× ÖÓÑ Ò ÙÖÒº Ü Ö × º Ï Ú ×Ø Ò Ö ¾ Ö Ó ÔÐ Ý Ò Ö ×º ÓÙ Ö ÐØ ØÛÓ Ö × Ø Ö Ò ÓÑ Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ Òغ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ÝÓÙ Ó Ø Ò Ü ØÐÝ ÓÒ Ã Ö ´Ã Ò µº Á Û ÐÐ Ø ÝÓÙ ×Ø ÖØ ÓÒ ×ÓÐÙØ ÓÒº Ì Ø × ÑÔÐ ×Ô × Ë ´Ã à µ ´Ã Æà µ ´Æà à µ ´Æà Æà µ Û Ö Æà ÒÓØ × ÒÓÒ Ò Ö ¸ º º¸ Ö Û × ÒÓØ Ò º ÓÙ Ò ØÓ ÓÑÔÙØ È ´Ã Æà µ · È ´Æà à µ Á Û ÐÐ ÓÑÔÙØ È ´Ã Æà µ ÓÖ ÝÓÙº ÓÙ Ò ÓÑÔÙØ È ´Æà à µº È ´Ã Æà µ È ´Ã ½µÈ ´Æà ¾ à ½µ ´ ¾µ´ ½µ ÌÓ × Û Ý Ø × × ØÖÙ ¸ ÒÓØ Ø Ø Ò Ø ÐÐÝ ÝÓÙ Ú Ò Ö ×¸ Ò Ö × Û Ö ÒÓØ Ò ×º Ì ¬Ö×Ø Ö Ø Ò × Ò × Ò ¾ Ó Ò Ò ¸ Ø Ø ×¸ È ´Ã ½µ ¾ Ø Ö Ò ÐØ Ò Ö × Ø ¬Ö×Ø Ö ¸ Ø ÒÓÛ ÓÒØ Ò× ¿ Ò Ö × Ò Ö × Û Ö ÒÓØ Ò ×º Ì Ö ÓÖ ¸ ÝÓÙ Ú Ò × Ò ½ Ó Ö Û Ò ÒÓÒ Ò Ö × ÝÓÙÖ × ÓÒ Ö È ´Æà ¾ à ½µ ½ º¿ × Ö Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð ÅÓ Ð ÁÒ Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ׸ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ö Ù× ØÓ × Ö Ø Ú Ö ÓÙ× Ð Ð ÓÓ × Û Ø Û ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð Û ÐÐ Ò Ö Ø ÔÓ×× Ð ÓÙØÔÙØ× Ú Ò ¬Ü ÔÓ×× Ð ÒÔÙغ Ä Ø Ù× ÓÒ ÔØÙ Ð Þ ×Ù ÒÒ Ð Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ÖÑ ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ ÒÔÙØ Ì Ö × ¬Ò Ø × Ø Ó ÔÓ×× Ð ÒÔÙØ× Ò ¬Ò Ø × Ø Ó ÔÓ×× Ð ÓÙØÔÙØ׺ ÓÖ Ø × Ó ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ¸ Ð Ø Ù× ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø Ö Ö ØÛÓ ÔÓ×× Ð ÒÔÙØ׸ Û ÓÑ ÖÓÑ Ø × Ø ´ º¾µ ½ ¾ Ò Ø Ø Ø Ö Ö Ø Ö ÔÓ×× Ð ÓÙØÔÙØ׸ Û ÓÑ ÖÓÑ Ø × Ø ´ º¿µ ½ ¾ ¿ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ËÙÔÔÓ× Û Ô Ö ÓÖÑ Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Û Û × Ð Ø Ò ÒÔÙØ Ø Ö Ò ÓÑ ÖÓÑ Ø × Ø ´ º¾µ Ò ØÖ Ò×Ñ Ø Ø Ø ÖÓÙ Ø ÒÒ Ð¸ Û Ö ×ÙÐØ× Ò Ö Ò ÓÑÐÝ Ò Ö Ø ÓÙØÔÙØ ÖÓÑ Ø × Ø ´ º¿µº Ì × ÑÔÐ ×Ô Ë Ó Ø × Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ× ×Ø× Ó ¾ £ ¿ ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö× Ó Ø ÓÖÑ ´ µº Ì Ö × ÓÒÚ Ò ÒØ ÓÒÚ ÒØ ÓÒ ÓÖ Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø × Ô Ö× Ô ØÓÖ ÐÐÝ ½ ¾ ¿ ´ ½ ½µ ´ ½ ¾µ ´ ½ ¿µ ´ ¾ ½µ ´ ¾ ¾µ ´ ¾ ¿µ ÆÓØ Ø Ø Ø ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô ÔÔ Ö Û Ø Ò Ø Ô Ö ÒØ × × × ¾ ¢ ¿ ÖÖ Ýº Ì ÖÓÛ Ò × Ö Ø ÔÓ×× Ð ÒÔÙØ× Ò Ø ÓÐÙÑÒ Ò × Ö Ø ÔÓ×× Ð ÓÙØÔÙØ׺ Á ÒÔÙØ × Ò Ø ÓÙØÔÙØ × ¸ Ø Ò Ø ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö ´ µ ÔÔ Ö× Ø Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ø ÖÓÛ Û Ø Ò Ò Ø ÓÐÙÑÒ Û Ø Ò º ÌÓ ×Ô Ý Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ ÓÙÖ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òظ Û Ò ØÓ Ð ØÓ ÓÑÔÙØ × Ü ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø ÓÖÑ È ´ µº ÁØ × Ð×Ó ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÔÙØ Ø × ÔÖÓ Ð Ø × Ò ¾ ¢ ¿ ÖÖ Ý × ÓÐÐÓÛ× ½ ¾ ¿ È ´ ½ ½µ È ´ ½ ¾µ È ´ ½ ¿µ ½ ´ºµ ¾ È ´ ¾ ½µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¾ ¿µ Ä Ø È ´ µ ÒÓØ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ × Ú Ò Ø Ø Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ × º Ä Ø È ´ µ ÒÓØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Ø Û ÒÔÙØ × Ó× Òº ÖÓÑ ÓÙÖ ÖÐ Ö ÛÓÖ Û Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ò Ø Ä ØÙÖ ÒÓØ ×¸ Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ü ÕÙ Ø ÓÒ× Ú Û È ´ µ Ò ÓÑÔÙØ È´ µ È ´ µÈ ´ µ ½¾ ½¾¿ ÁØ Û ÐÐ ÓÒÚ Ò ÒØ ÓÖ Ù× ØÓ Ú Û Ø × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ø Ñ ØÖ Ü ÔÓ ÒØ Ó Ú Ûº ÌÓ Ó Ø ×¸ Ð Ø Ù× ÔÙØ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × È ´ µ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÖ Ý ½ ¾ ½ ¾ ¿ È ´ ½ ½µ È ´ ¾ ½µ È ´ ¿ ½µ ½ ¾ È ´ ½ ¾µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¿ ¾µ ´ºµ ÁÒ ÖÖ Ý ´ º µ¸ ÖÓÛ ½ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø « Ö ÒØ ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ× Ø Ø Ò Ö × Û Ò Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ × ½ º ÊÓÛ ¾ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø « Ö ÒØ ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ× Ø Ø Ò Ö × Û Ò Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ × ¾º Ë Ò ÖÓÛ Ó ´ º µ × ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ ÖÓÛ Ó ´ º µ ×ÙÑ× ÙÔ ØÓ ÓÒ º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ×Ô Ý × Ö Ø ÒÒ Ð ÑÓ Ð¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ú Ò Ñ ØÖ Ü Ð ´ º µ Ò Û ÖÓÛ ×ÙÑ× ÙÔ ØÓ ÓÒ º Ì × Ñ ØÖ Ü × ÐÐ Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Üº Ú Ò Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü ´ º µ Ò Ø ÔÖÓ Ð Ø × È ´ ½ µ È ´ ¾ µ Ó Ø ÒÔÙØ׸ Ø Ò Ø × ×Ý ØÓ × Ö ÓÛ ÝÓÙ ÓÑÔÙØ Ø ÖÖ Ý ´ º µ Û Ú × Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÒ ÓÙÖ × ÑÔÐ Ë Ó ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö× ÓÙ ÑÙÐØ ÔÐÝ ÖÓÛ Ó Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü ´ º µ Ý Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ ÓÖ Ø Ø Ø × Ø ÖÓÛ Ö ÓÖ Ø Ø ÖÓÛº ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ Û Ò Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ ØÖ Ü ÔÖÓ Ù Ø È ´ ½µ ¼ È ´ ½ ½µ È ´ ¾ ½µ È ´ ¿ ½µ È ´ ½ ½µ È ´ ½ ¾µ È ´ ½ ¿µ ¼ È ´ ¾µ È ´ ½ ¾µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¿ ¾µ È ´ ¾ ½µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¾ ¿µ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ËÙÔÔÓ× Û Ö ÑÓ Ðº ËÙÔÔÓ× Û Ö × Ð Ø º È Ö ÓÖÑ Ø ØÖ Ò×Ñ Ø Ø Ø ÖÓÙ Ø ÑÓ Ð ÓÖ Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú Ò Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü Û ×Ô ¬ × Ú Ò × Ö Ø ÒÒ Ð Ð×Ó Ú Ò Ø ÔÖÓ Ð Ø × Û Ø Û Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ× Ö ØÓ ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ë Ð Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ Ø Ö Ò ÓѸ ÒÒ Ð¸ Ò Ö ÓÖ Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Öº Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ø Ò ÓÑÔÙØ × Ø Ñ ØÖ Ü ÔÖÓ Ù Ø £ Û Ö ×Ø ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü Û Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Üº ÒÔÙØ ÔÖÓ Ð Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð¸ Ò × ËÙÔÔÓ× Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü × Ú Ò × ¼ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ½¼ ½ ¼¼ ¼ Ï Ø Ó × Ø × Ñ Ò ÖÓÑ Ø ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ Ò ×¸ Û × Ø Ø Ø ÔÓ×× Ð ÒÔÙØ× Ö ¼ ½ Ò Ø ÔÓ×× Ð ÓÙØÔÙØ× Ö Ð×Ó ¼ ½º ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ÖÓÛ Ó Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü¸ Û × Ø Ø Û Ò Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ × ¼¸ Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ Û ÐÐ Ð×Ó ¼ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ¼ ¼º Ì Ø ×¸ Û Ò Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ × ¼¸ Ø ÒÒ Ð Û ÐÐ ÓÔ Ö Ø ÓÖÖ ØÐÝ ¼± Ó Ø Ø Ñ º ´Á Û Û Ö ØÓ ØÖ Ò×Ñ Ø Ø ÓÙ× Ò × Ó ¼³× Ø ÖÓÙ Ø × ÒÒ Ð¸ Ø Ò Û ÛÓÙÐ × Ø Ø ÓÙØ ¼± Ó Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÓÙØÔÙØ× Ö ¼ Ò ÓÙØ ½¼± Ó Ø Ñ Ö Ò ÓÖÖ Ø ´ º º¸ ÕÙ Ð ØÓ ½µº ÖÓÑ Ø × ÓÒ ÖÓÛ Ó Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü¸ Û × Ø Ø Û Ò Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ × ½¸ Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ Û ÐÐ Ð×Ó ½ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ¼ º Ì Ø ×¸ Û Ò Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ × ½¸ Ø ÒÒ Ð Û ÐÐ ÓÔ Ö Ø ÓÖÖ ØÐÝ ± Ó Ø Ø Ñ º ËÙÔÔÓ× Û × Ð Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ ÕÙ ÐÐÝ Ð ÐÝ ØÓ ¼ ÓÖ ½ È ´¼µ ½ ¾ È ´½µ ½ ¾ À Ú Ò × Ð Ø Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ Ö Ò ÓÑÐݸ Û Ø Ò ØÖ Ò×Ñ Ø Ø × ÒÔÙØ Ø ÖÓÙ Ø ÒÒ Ð¸ Ò Ø Ò Ö ÓÖ Ø Ô Ö ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ø × ÒÔÙØ Û Ø Ø Ó × ÖÚ ÓÙØÔÙØ × Ø ÓÙØ ÓÑ Ó ÓÙÖ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òغ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø × Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Ø Ò Ø Ñ ØÖ Ü ÔÖÓ Ù Ø ½¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ½¼ ¼ ¼¼ ¼ ½¾ ¼¼ ¼ ¼ ¼¾ ¼ Ü ÑÔÐ º¿º ×Ø Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ Ø Ø × ÔÓ Òظ Ø ÐÔ× ØÓ ÔÙØ Ø ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ Ò × Ò¸ Û Ú × Ù× ¼ ½ ¼ ¼ ¼¼ ½ ¼ ¼¾ ¼ Ì × ÑÔÐ ×Ô Ó ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ× ×Ø× Ó Ø ÓÙÖ ÔÓ×× Ð ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö× Ë ´¼ ¼µ ´¼ ½µ ´½ ¼µ ´½ ½µ ÖÓÑ ÓÙÖ ÔÖ Ò ÖÖ Ý Û Ø Ø ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ Ò ×¸ Û Ò ÒÓÛ Ö Ó« Ø ÔÖÓ Ð Ø × ÓÖ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ÓÐÐÓÛ× È ´¼ ¼µ ¼ È ´¼ ½µ ¼¼ È ´½ ¼µ ¼ ¼¾ È ´½ ½µ ¼ × Û Ó Ø ÖÓÙ Ø ÓÙÖ× ¸ Û Û ÐÐ Ó ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ø Ò × Û Ø Ø × Ö Ø ÒÒ Ð ÑÓ Ðº ´Ì × × Ù×Ø Ø ÒÒ Ò µ Ä ØÙÖ ÔØ Ö ½ È ÖØ ÁÒ Ø × × Ø Ó Ä ØÙÖ ÒÓØ ×¸ Á ¬Ò × ÔØ Ö ½º Ì ÔÖ Ò Ô Ð ØÓÔ × Ý × ÝÔÖÓ Ù Ø Ó Ú ÐÓÔ Ò Ý × Å Ø Ó ¸ Á Ó Ø Ò ×ÓÑ Ä Û× Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ Û ÐÐ ×Ø Ø × Ô Ö Ø ÐÝ Û Ø ×ÓÑ Ü ÑÔÐ × Ø Ø Ò Ó Ø × ÒÓØ ×º º × Ð Øݸ Û Á ÅØ Ó º½ Ý × Å Ø Ó ÜÔÐ Ò Ä Ø Ú ÒØ× Ô ÖØ Ø ÓÒ Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë º ´Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ë × × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ø × Ú ÒØ׺µ Ä Ø Ú ÒØ× Ð×Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ Ë º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ö Ú Ò Ø È ´ µ³× Ò Ø È ´ µ³× ´Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ö ÐÐ ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×µº Ì Ó Ð Ó Ý × Å Ø Ó × ØÓ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¯ ÓÑÔÙØ Ø È ´ µ³×º ¯ ÓÑÔÙØ Ø È ´ µ³×¸ Û Ö ÐÐ Ø Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×º × Ý¹ÔÖÓ Ù Ø Ó Ý × Å Ø Ó ¸ Û Û ÐÐ Ð×Ó ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð Ø × È ´ µ¸ ÐÐ Ó ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ×º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÜÔÐ Ò ÓÛ Ý × Å Ø Ó ÛÓÖ ×¸ Ø Û ÐÐ ÓÒÚ Ò ÒØ ÓÖ Ù× ØÓ Ð Û Ø Ø Ö « Ö ÒØ Ñ ØÖ ×¸ × Ö × ÓÐÐÓÛ׺ Å ØÖ Ü Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ Ð Ø × Ì × × Ø Ñ ØÖ Ü Ò Û Ø Ñ ØÖ Ü Ð ¹ Ñ ÒØ Ò ÊÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ × È ´ µº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ö Ö ØÛÓ ³× Ò Ø Ö ³×¸ Ø Ñ ØÖ Ü Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × × ½ ¾ ¿ ½ È ´ ½ ½µ È ´ ¾ ½µ È ´ ¿ ½µ ¾ È ´ ½ ¾µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¿ ¾µ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ¼ ÊÌ Ï Ù× Ø ³× × ÖÓÛ Ò× Ò Ø ³× × ÓÐÙÑÒ ÓÒ ÔÖÓ ×º ´Ì × × Ù× ÙÐ ÓÓ Ô Ò Ú Û Û Ù× Û Ö ¬Ò Ò Ö ºµ Å ØÖ Ü Ó ÂÓ ÒØ ÈÖÓ Ð Ø × Ì × × Ø Ñ ØÖ Ü Ò Û Ø ÓÐÙÑÒ × Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ³×¸ Ø Ñ ØÖ Ü Ó Ó ÒØ ÔÖÓ Ð Ø × × ½ È´ ½ ¾ È´ ½ ½ ½µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¾ ¾ ½µ È ´ ¿ ¾µ È ´ ¿ Ò × ÓÖ Ø Ñ ØÖ Ü Ó ÓÖÛ Ö ÓÖ ÐÐ Ø Ö ØÝÔ × Ó Ñ ØÖ × Ñ ØÖ Ü Ð Ñ ÒØ Ò ÊÓÛ Ò Ø Ö Ö ØÛÓ ³× Ò Ø Ö ¿ ½µ ¾µ Ì × × Ø Ñ ØÖ Ü Ò Û Ø Ñ ØÖ Ü Ð ¹ Ñ ÒØ Ò ÊÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ × Ø Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ö Ö ØÛÓ ³× Ò Ø Ö ³×¸ Ø Ñ ØÖ Ü Ó Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ø × × Å ØÖ Ü Ó ÛÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ ÐØ × ½ ¾ ¿ ½ È ´ ½ ½ µ È ´ ½ ¾ µµ È ´ ½ ¿ µ ¾ È ´ ¾ ½µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¾ ¿µ Å ØÖ Ü ÈÖÓÔ ÖØ × ´ µ ÖÓÛ Ó Ø Ñ ´ µ ´ µ ´ Úµ ´Úµ Í× Ò ØÖ Ü Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × × ÙÔ ØÓ ÓÒ º Ì × × Ù× ÊÓÛ × Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø ³× Ú Ò º ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ñ ØÖ Ü Ó Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × × ÙÔ ØÓ ÓÒ º Ì × × Ù× ÓÐÙÑÒ × Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ Ø ³× Ú Ò º Ì ×ÙÑ Ó ÐÐ Ó Ø Ð Ñ ÒØ× Ó Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü × ÕÙ Ð ØÓ ½º ÓÖ ¸ Ø ×ÙÑ Ó ÖÓÛ Ó Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü × È ´ µº ÓÖ ¸ Ø ×ÙÑ Ó ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü × È ´ µº Ø ÓÐÐÓÛ Ò Î ÒÒ Ö Ñ¸ Ø × ÒÓØ Ö ØÓ × Û Ý Ø Ð ×Ø Ø Ö ÔÖÓÔ ÖØ × Ö ØÖÙ º ½ ¾ ¿ ½ ½ ½ ½ ¾ ½ ¿ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ ¾ ¿ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ½ ÊÌ ÈÖÓÔ ÖØÝ´ µ × ØÖÙ Ù× Ë ´Ø ÒØ Ö Î ÒÒ Ö Ñµ × Ø × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó ÐÐ Ø ³×º ÈÖÓÔ ÖØÝ´ Úµ × ØÖÙ Ù× × Ø × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ× Ò Û × ÐÐÓÛ ØÓ Ú ÖÝ Ò × Ð ¬Ü ´Ø Ú ÒØ× Ò ÊÓÛ Ó Ø Î ÒÒ Ö Ñµº ÈÖÓÔ ÖØÝ´Úµ × ØÖÙ Ù× × Ø × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ× Ò Û Ú Ö × Ò × Ð ¬Ü ´Ø Ú ÒØ× Ò ÓÐÙÑÒ Ó Ø Î ÒÒ Ö Ñµº ÊÑ Ö º Ì × Ö Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð ÑÓ Ð¸ × Ù×× Ø Ø Ò Ó Ø Ä ØÙÖ ÆÓØ ×¸ Ý Ð × Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ý × Å Ø Ó Ñ Ò Öݺ Ì ÒÔÙØ× ØÓ Ø ÒÒ Ð Ý Ð Ø Ú ÒØ× ¸ Ø ÓÙØÔÙØ× ØÓ Ø ÒÒ Ð Ý Ð Ø Ú ÒØ× ¸ Ò Ø Ñ ØÖ Ü Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × × Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Üº Ý × Å Ø Ó ÒÚÓÐÚ × Ø Ö ×Ø Ô׸ Û Á ÒÓÛ × Ö º º½º½ ËØ Ô ½ Ó Ý×Å Ø Ó Ì × ×Ø Ô ÓÒ× ×Ø× Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ×¸ Ø È ´ µ³×º Ì Ö Ö ØÛÓ Û Ý× ØÓ Ó Ø × ´ µ Á ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð Ø × ÓÒ Ý ÓÒ ¸ Ù×Ø ÔÐÙ ÒØÓ Ø Ö Ø × Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ È´ µ È ´ µÈ ´ µ ´ º½µ ´ µ Á ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ñ ØÖ Ü Ó Ó ÒØ ÔÖÓ Ð Ø × ÐÐ Ø ÓÒ ¸ Ø Ò ÓÖ ¸ ÝÓÙ ÑÙÐØ ÔÐÝ ÖÓÛ Ó Ø Ñ ØÖ Ü Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ý È ´ µº ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ Ø × ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÓÖÑ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ ØÖ Ü ÔÖÓ Ù Ø È´ ¼ ½ µ ¼ È´ ¾ µ È´ È´ ½ ½ ½ ¾ µ µ È´ È´ ¾ ¾ ½ ¾ µ µ È´ È´ ¿ ¿ ½ ¾ µ µ È´ È´ ½ ¾ ½ ½ µ µ È´ È´ ½ ¾ ¾ ¾ µ µ È´ È´ ½ ¾ ¿ ¿ µ µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ ÓÖÑ ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü Û Ó× ÓÒ Ð ÒØÖ × Ö Ø È ´ µ³×¸ Ò Ø Ò ÑÙÐØ ÔÐÝ Ø × ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü ´ÓÒ Ø Ð Øµ Ø Ñ × Ø Ñ ØÖ Ü Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø × Ñ ØÖ Ü ÔÖÓ Ù Ø × Ø Ñ ØÖ Ü Ó Ó ÒØ ÔÖÓ Ð Ø ×º ÓÖÑÙÐ ´ º½µ Û × ÓÚ Ö Ò Ä ØÙÖ ÒÓØ ×º ÁØ × ×Ô Ð × Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ Ä Û ÐÐ Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä Û Ø Ò Ö Ð × Ó Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä Û ´Û ÔÔÐ × ØÓ ÒØ Ö× Ø ÓÒ× Ó ÔÓ×× ÐÝ ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ Ú ÒØ×µ Û ÐÐ Ú Ò Ø Ø Ò Ó Ø × × Ø Ó ÒÓØ ×º º½º¾ ËØ Ô ¾ Ó Ý×Å Ø Ó Ì × ×Ø Ô ÓÒ× ×Ø× Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø È ´ µ³×º Ì Ö Ö ØÛÓ Û Ý× ØÓ Ó Ø × ´ µ Á ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø È ´ µ³× ÓÒ Ý ÓÒ ¸ Ù×Ø ÔÐÙ ÒØÓ Ø Ö Ø × Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ È ´ µÈ ´ µ ´ º¾µ È´ µ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ¾ ÊÌ Á ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø È ´ µ³× ÐÐ Ø ÓÒ ¸ ÑÙÐØ ÔÐÝ Ø Ñ ØÖ Ü Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ ÔÖÓ × ÓÒ Ø Ð Ø Ý Ø ÖÓÛ Ú ØÓÖ Û Ó× ÒØÖ × Ö Ø È ´ µ³× ´È ´ ½ µ È ´ ¾ µµ È ´ ½ ½ µ È ´ ¾ ½µ È ´ ¿ ½ µ ´È ´ ½µ È ´ ¾ µ È ´ ¿µµ È ´ ½ ¾µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¿ ¾µ ÕÙ Ø ÓÒ ´ º¾µ × Ø Ä Û Ó ÌÓØ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ º ÁØ × ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ º Ï Ö Ø× ÔÖÓÓ Ò × Ù×× ÓÒ Ó ÓØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ó Ø × Ä Û ØÓ Ø Ò Ó Ø Ä ØÙÖ ÆÓØ ×º ´ µ º½º¿ ËØ Ô ¿ Ó Ý×Å Ø Ó Ì × ×Ø Ô ÓÒ× ×Ø× Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×¸ Ø È ´ µ³×º Ì Ö Ö ØÛÓ Û Ý× ØÓ Ó Ø × ´ µ Á ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø È ´ µ³× ÓÒ Ý ÓÒ ¸ Ù×Ø ÔÐÙ ÒØÓ Ø Ö Ø × Ó Ø ÓÖÑÙÐ ´ ´ º¿µ È´ µ È ÈÈ ´ µÈµ´È ´ µ ¼ µ ¼ ¼ ´ µ Á ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × ÐÐ Ø ÓÒ ¸ Ø Ò ÓÖ ¸ Ú ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü Ý Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ ÓÖ Ø Ø ÓÐÙÑÒ ´Û × È ´ µµº Ì × ÓÐÙÑÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ý Ð Ø Ñ ØÖ Ü Ó Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×º ÓÙ Ò Ð×Ó ÓÑÔÐ × Ø × Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü ÓÒ Ø Ö Ø Ý ÓÒ Ð Ñ ØÖ Ü × ÓÐÐÓÛ× ¼ ½ ½ È ´ ½µ ¼ ¼ È´ ½ ½µ È ´ ¾ ½µ È ´ ¿ ½µ ¼ ½ È ´ ¾µ ¼ È´ ½ ¾µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¿ ¾µ ¼ ¼ ½ È ´ ¿µ È ´ ½ ½µ È ´ ½ ¾µ È ´ ½ ¿µ È ´ ¾ ½µ È ´ ¾ ¾µ È ´ ¾ ¿µ ÁØ × ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ º Ö×ظ ÛÖ Ø µ È´ µ È ´È ´ µ µ È ´ ÈÈ ´ µ µ ´ Ì Ò¸ ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÖ È ´ µ Ø Ö Ø × Ó ´ º¾µº ÊÑ Ö º ÕÙ Ø ÓÒ ´ º¿µ × ÐÐ Ý × Ä Ûº ´ºµ Ä ÌÍÊ º¾ º À ÈÌ Ê ½ È ¿ ÊÌ Ý×Å Ø Ó º½º Ï ÓÒ× Ö Ø Ü ÑÔÐ × Ü ÑÔÐ × Ö Ø ÒÒ Ð ÑÓ Ð Û Ø Ò ÖÝ ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ò ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü ¼ ½ ¼ ½ Ô Ô ½ Ô ½ Ô Ì × × ÑÓÙ× ÒÒ Ð ÑÓ Ð ÐÐ Ø Ò ÖÝ ×ÝÑÑ ØÖ ÒÒ Ð ´ Ë µº Ì Ô Ö Ñ Ø Ö Ô × ÐÐ Ø ÖÓ××ÓÚ Ö ÔÖÓ Ð Øݺ ÁØ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ÒÒ Ð Ñ × Ò ÖÖÓÖ ´ Ò Û Ø Ö ØÖ Ò×Ñ ØØ ¼ × Ö Ú × ½¸ ÓÖ Ú ¹Ú Ö× µº ËÙÔÔÓ× Ò ÖÝ ÒÒ Ð ÒÔÙØ × × Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ´ ÒÔÙØ ¼µ ¼ È ´ ÒÔÙØ ½µ ¼ Ä Ø Ù× Ò×Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ú Ý × Å Ø Ó ÓÐÓ Ýº ´ µ ÓÑÔÙØ Ô Ø × Ñ ×ÙÖ Ø Ø È ´ÓÙØÔÙØ ¼µ ¼ ÓÑÔÙØ ´ µ Ô Ø × Ñ ×ÙÖ Ø Ø È ´ ÒÔÙØ ¼ ÓÙØÔÙØ ¼µ ¼ Ì ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ Ô ´¼ ¼ µ ½ Ô ½ Ô Ô ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ë ØØ Ò Û × Ø ØÔ ¼¼ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ´¼ ´½ Ôµ · ´¼ µÔ ´¼ µÔ · ¼ ´½ Ôµµ ¼ ´½ Ôµ · ´¼ µÔ ¼ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü × ¼ ´½ Ôµ ´¼ µÔ ´¼ µÔ ¼ ´½ Ôµ Á Û Ú Ø Ð Ø ÓÐÙÑÒ Ý Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ Ó Ø Ø ÓÐÙÑÒ¸ Ø ØÓÔ Ð Ø ÓÖÒ Ö Ó Ø Ò Û ÓÐÙÑÒ Û ÐÐ ¼ ´½ Ôµ ¼ ´½ Ôµ · ´¼ µÔ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ì Ó ÒØ ÔÖÓ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ Û Û × Ø ÕÙ Ð ØÓ Ø Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ¼ º ËÓÐÚ Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ¸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ô ¼ ¼ ¿º Ü ÑÔÐ º¾º Ø ÖØ Ò ÙÒ Ú Ö× Øݸ Ø ËØ Ø ×Ø × Ô ÖØÑ ÒØ × ØÖ Ø Ö « Ö ÒØ Ø ÜØ× Ò ËØ Ø ½¼½º Ì × Ø ÜØ× Ö Ý ÈÖÓ ××ÓÖ× Å Ò¸ Å Ò¸ Ò ÅÓ ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ç Ø ½¼¼¼ ×ØÙ ÒØ× Û Ó ØÓÓ ËØ Ø ½¼½¸ ¼¼ Ó Ø Ñ Ù× ÈÖÓ ××ÓÖ Å Ò³× ÓÓ ¸ ¿¼¼ Ó Ø Ñ Ù× ÈÖÓ ××ÓÖ Å Ò³× ÓÓ ¸ Ò ¾¼¼ Ó Ø Ñ Ù× ÈÖÓ ××ÓÖ ÅÓ ³× ÓÓ º ×ÙÖÚ Ý × ÓÛ Ø Ø ¾¼¼ ×ØÙ ÒØ× Û Ö × Ø ×¬ Û Ø Å Ò³× ÓÓ ¸ ½ ¼ Û Ö × Ø ×¬ Û Ø Å Ò³× ÓÓ ¸ Ò ½ ¼ Û Ö × Ø ×¬ Û Ø ÅÓ ³× ÓÓ º Ú Ò Ø Ø Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø ×ØÙ ÒØ Û × × Ø ×¬ Û Ø ×» Ö Ø ÜØ ÓÓ ¸ Ð Ø Ù× Ø ÖÑ Ò Û Ó Ø Ø Ö Ø ÜØ ÓÓ × Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ Û × ÑÓ×Ø Ð ÐÝ ØÓ Ú Ù× º ËÓÐÙØ ÓÒº ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú ÒØ× ½ × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ ØÓÓ ËØ Ø ½¼½ Ù× Ò Å Ò³× Ø ÜØ ¾ × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ ØÓÓ ËØ Ø ½¼½ Ù× Ò Å Ò³× Ø ÜØ ¿ × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ ØÓÓ ËØ Ø ½¼½ Ù× Ò ÅÓ ³× Ø ÜØ Ë × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ Û × × Ø ×¬ Û Ø ×» Ö Ø ÜØ ÆË × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ Û × ÒÓØ × Ø ×¬ Û Ø ×» Ö Ø ÜØ À Ö × Ø ÓÖÛ Ö ÓÒ ÔÖÓ Ñ ØÖ Ü ÆË Ë ½ ¾ ¿ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾¼ ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø Ø Ö ÖÓÛ׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ý È ´ ½ µ ¼ ¼ È ´ ¾ µ ¼ ¿¼ Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü È ´ ¿µ ¼ ¾¼ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ ÆË Ë ½ ¾ ¿ Ò ÐÐݸ Ú Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ ¼ ¾¼ ¼ ¿¼ ¼½ ¼½ ¼½ ¼¼ ÓÐÙÑÒ Ý Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙѸ Û Ó Ø Ò Ø ÐØ × Ë ½ ¾ ¿ ÓÐÐÓÛ Ò Ñ ØÖ Ü Ó ÛÖ ÆË ¾¼ ½ ¿¼ ½ ½ ½ ½ ½ ÁÒ Ø ¬Ö×Ø ÓÐÙÑÒ¸ Ø ×Ø ÒØÖÝ × ¾¼ ½¸ Ø Ø ×¸ È ´ ½ Ë µ ¾¼ ½ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ×ØÙ ÒØ ÑÓ×Ø Ð ÐÝ Ù× Å Ò³× Ø Üغ Ü ÑÔÐ º¿º ÁÒ Ø ×Ø Ò Ò Û ÖÙ ¸ ½¼¼¼ × Ô ÓÔÐ Û Ö Ø ×Ø º ¼¼ Ó Ø × Ô ÓÔÐ Û Ö Ú Ò Ø ÖÙ Ò Ø Ö Ñ Ò Ò ¼¼ Ô ÓÔÐ Û Ö Ú Ò ÔÐ Óº ÁÒ × ¸ ×ÓÑ Ó Ø Ñ Û Ö ÙÖ Ò ×ÓÑ ÒÓØ ÙÖ ¸ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ð ÙÖ ÒÓØ ÙÖ ¼ ½¼ ¾¼¼ ¾¼¼ ËÙÔÔÓ× ÓÒ Ó Ø ½¼¼¼ Ô ÓÔÐ × Ó× Ò Ø Ö Ò ÓѸ Ò Û Û ÒØ ØÓ × Û Ø × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø × Ô Ö×ÓÒ Û × Ò Ø ÔÐ Ó ÖÓÙÔ Ú Ò Ø Ø Ø Ý Ö ÒÓØ ÙÖ º Ï Ó Ø Ò Ø Ñ ØÖ Ü Ó Ú Ò ÖÙ Ú Ò ÔÐ Ó Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÓÖÛ Ö ÓÒ ÔÖÓ × Ý Ú Ò ÊÌ ÖÓÛ Ó Ø ÔÖ Ò Ø Ð Ý Ø ÖÓÛ ×ÙÑ ÙÖ ÒÓØ ÙÖ ¼ ¼¼ ½ ¼ ¼¼ ¾¼¼ ¼¼ ¾¼¼ ¼¼ ÌÓ Ó Ø Ò Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ØÖ Ü¸ Û ÑÙÐØ ÔÐÝ Ø ¬Ö×Ø ÖÓÛ Ó Ø ÔÖ Ò Ñ ØÖ Ü Ý ¼ ¼ Ò Ø × ÓÒ ÖÓÛ Ý ¼ ¼º ´Ì × × Ù× Ø × Ð Ø Ô Ö×ÓÒ ÐÓÒ × ØÓ Ø ÔÐ Ó ÖÓÙÔ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ¼¼ ½¼¼¼ºµ Ì × Ú × Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ ØÖ Ü Ó Ó ÒØ ÔÖÓ Ð Ø × Ú Ò ÖÙ Ú Ò ÔÐ Ó Ú Ò ÖÙ Ú Ò ÔÐ Ó ËÙÑÑ Ò Ø ØÛÓ ÓÐÙÑÒ׸ ÙÖ ¼ ¼ ¾¼ ÒÓØ ÙÖ ¼½ ¼ ¾¼ È ´ ÙÖ µ ¼ È ´ÒÓØ ÙÖ µ ¼ ¿ Á Û Û ÒØ Ø Ñ ØÖ Ü Ó Û Ö ÓÒ ÔÖÓ ×¸ Û Ò ÒÓÖÑ Ð Þ ÓÐÙÑÒ Ó Ø ÔÖ Ò Ø Ð Ý Ú Ò Ø ÓÐÙÑÒ× Ý ¼ ¸ ¼ ¿ ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ú Ò ÖÙ Ú Ò ÔÐ Ó Ì Ù׸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Û Ò × Ý Ø Ø È ´ Ú Ò ÔÐ º¿ ÌÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä Û Ì ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä Û × Ý× Ø Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ò ÖÓ Ò È´ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø Ö Ø ¬Ö×Ø ØÓÖ× Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ×Ø ½ ¾ ¡ ¡ ¡ º Á ÝÓÙ Ú ÙÖ ¾¼ Ó ÒÓØ ÙÖ ÒÓØ ÙÖ ½ ¿ ¾¼ ¿ µ ¾¼ ¿ Ð ØÝ Ä Û× Ø ÓÖ ÒÝ ¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú ÒØ× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÓÛÒ × ÔÖÓ Ù Ø × ÓÐÐÓÛ× È ´ ½ µÈ ´ ¾ ½ µÈ ´ ¿ ½ ¾ µ ¡ ¡ ¡ È ´ ½ ¾ ¡¡¡ ½ µ ØÓÖ È ´ ½ µ Ó Ø ¬Ö×Ø Ú ÒØ ½ ÓÒ Ø Ö Ø × ¸ Ø Ö Ñ Ò Ò Ð Ø × Ó Ö Ñ Ò Ò Ú ÒØ Ú Ò ÐÐ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ú ÒØ× Ò Ø Ù×Ø ØÛÓ Ú ÒØ׸ Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ð Û × Ý× È ´ ½ ¾ µ È ´ ½ µÈ ´ ¾ ½ µ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ê ½ È ÊÌ Û × ×ÓÑ Ø Ò Û ÔÖÓÚ Ò ØÙÖ ÆÓØ ×º ÓÖ Ø Ö Ú ÒØ׸ Û Ú È ´ ½ ¾ ¿ µ È ´ ½ µÈ ´ ¾ ½ µÈ ´ ¿ ½ ¾ µ Ì Ö Ö Ò × ÐÝ ÛÖ Ø ÓÛÒ Û Ø Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä Û ÛÓÙÐ Ñ Ò ÓÖ ÓÙÖ Ú ÒØ׺ ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ × Ø Ø Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä Û ÓÖ Ú ÒØ× ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä Û ÓÖ ½ Ú ÒØ׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Û ÓÙÐ ÔÖÓÚ Ø ÅÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ä Û ÓÖ Ø Ö Ú ÒØ× × ÓÐÐÓÛ× È ´ ½ ¾ ¿µ È ´ ½ ¾ µÈ ´ ¿ ½ ¾ µ È ´ ½ µÈ ´ ¾ ½ µÈ ´ ¿ ½ ¾ µ Ü ÑÔÐ º º ËÙÔÔÓ× Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ× ×Ø× Ó ÑÙÐØ ÔÐ ×Ø Ô׺ ÓÙ ÖÖ Ú Ø Ö Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ×Ø ÖØ× Ò Ò Ó × ÖÚ Ø Ö ×ÙÐØ× Ó Ø Ð ×Ø Û ×Ø Ô׺ ÓÙÖ Ó Ð × ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Û × Ø ÑÓ×Ø Ð ÐÝ Ö ×ÙÐØ Ó Ø ÖÐ Ö ×Ø Ô× Û ÝÓÙ ÓÙÐ ÒÓØ Ó × ÖÚ º ËÓÐÚ Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ø × × Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñº ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø ¸ ×ÙÔÔÓ× Û Ú Ò ÙÖÒ ÓÒØ Ò Ò Ö ¸ Û Ø ¸ Ò ÐÙ ÐÐ׺ ÓÙÖ ÐÐ× Ö × Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ ÖÓÑ Ø ÙÖÒ¸ ÓÒ Ø Ö Ø ÓØ Ö¸ Û»Ó Ö ÔÐ Ñ Òغ ÁØ × Ó × ÖÚ Ø Ø Ø × ÓÒ ¸ Ø Ö ¸ Ò ÓÙÖØ ÐÐ× × Ð Ø Ö Û Ø ¸ Û Ø ¸ Ö ¸ Ò Ø Ø ÓÖ Öº Ú Ò Ø × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ Û × Ø ¬Ö×Ø ÐÐ ÑÓ×Ø Ð ÐÝ ØÓ Ú Ò Ö ¸ Û Ø ¸ ÓÖ ÐÙ Ï Ð Ø Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ê ´ ½ ¾ ¿ µ ÒÓØ Ø Ú ÒØ Ó ØØ Ò Ö ÐÐ ÓÒ Ö Û º Ë Ñ Ð ÖÐݸ Û Ð Ø Ï Ò ÒÓØ Ø Ú ÒØ× Ó ØØ Ò Û Ø ÐÐ Ò ÐÙ ÐÐ ÓÒ Ö Û ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ï Û ÒØ ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¿ ÒÙÑ Ö× × Ø Ö Ø ×Ø È ´Ê½ Ï ¾ Ï ¿ Ê µ È ´Ï ½ Ï ¾ Ï ¿ Ê µ È ´ ½ Ï ¾ Ï ¿ Ê µ ´ºµ Á Û ÑÙÐØ ÔÐÝ Ø × Ø Ö ÒÙÑ Ö× Ý È ´Ï ¾ Ï ¿ Ê µ¸ Û Ó Ø Ò Ø ¿ ÒÙÑ Ö× È ´Ê½ Ï ¾ Ï ¿ Ê µ È ´Ï ½ Ï ¾ Ï ¿ Ê µ È ´ ½ Ï ¾ Ï ¿ Ê µ ´ºµ Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ò Ø ÖÑ Ò Û Ó Ø Ø Ö ÒÙÑ Ö× ´ º µ × Ø Ö Ø ×ظ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒÙÑ Ö Ò ´ º µ Û ÐÐ Ø Ö Ø ×غ Ý Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ¸ Û Ú È ´Ê½ Ï ¾ Ï ¿ Ê µ È ´Ê½µÈ ´Ï ¾ ʽµÈ ´Ï ¿ ʽ Ï ¾µÈ ´Ê ʽ Ï ¾ Ï ¿µ ´ ½ µ´ ½ µ´ ½ µ´ ½ µ È ´Ï ½ Ï ¾ Ï ¿ Ê µ È ´Ï ½µÈ ´Ï ¾ Ï ½µÈ ´Ï ¿ Ï ½ Ï ¾µÈ ´Ê Ï ½ Ï ¾ Ï ¿µ ´ ½ µ´ ½ µ´ ½ µ´ ½ µ È´ ½ Ͼ Ï¿ Ê µ È ´ ½µÈ ´Ï ¾ ½µÈ ´Ï ¿ ½ Ï ¾µÈ ´Ê ½ Ï ¾ Ï ¿µ ´ ½ µ´ ½ µ´ ½ µ´ ½ µ Ì Ø Ö Ó Ø × ÒÙÑ Ö× × Ø ×غ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ¬Ö×Ø ÐÐ × Ð Ø ÑÓ×Ø Ð ÐÝ Û × ÐÙ º Ä ÌÍÊ º À ÈÌ Ä Û Ó ÌÓØ Ð ÈÖÓ ÄØ × Ý× Ø Ø Ê ½ È ÊÌ Ð ØÝ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø × ÑÔÐ ×Ô ¸ Ò Ð Ø ÒÝ Ú Òغ Ì Ä Û Ó ÌÓØ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ È ´ µÈ ´ µ ´ºµ È´ µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø × Ð Û ÐÐÓÛ× ÝÓÙ ØÓ ÜÔÖ ×× Ø ØÓØ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ × Û Ø Ú Ö Ó Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Û Ø Û Ó ÙÖ× Û Ò ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ º Ì Ä Û ÓÒ ÌÓØ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ × ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ º Ö×ظ Û Ö Ñ Ö Ø Ø È´ µ È´ µ Ì × × Ù× × × Ó ÒØ ÙÒ ÓÒ Ó Ø ³×º ÁÒ Ø × ÔÖ Ò ×ÙѸ Ù×Ø ×Ù ×Ø ØÙØ È´ µ È ´ µÈ ´ µ Ò ÝÓÙ Ú Ø Ö ×ÙÐØ ´ º µº Ü ÑÔÐ º º ÔÖ ×ÓÒ Ö × Ú Ò ½¼¼ Ð ÐÐ× Ò ½¼¼ Û Ø ÐÐ× Ò ØÛÓ ÒØ Ð ÙÖÒ׺ À × ØÓÐ ØÓ ×ØÖ ÙØ Ø ÐÐ× Ò Ø ÙÖÒ× ÒÝ Û Ý Û ÒØ׺ Ì ÙÖÒ× Ö Ø Ò Ø Ò Û Ý Ò Ö ØÙÖÒ ØÓ Ø ÔÖ ×ÓÒ Ö Ø Ð Ø Ö Ø Ñ ×Ó Ø Ø Ø ÔÖ ×ÓÒ Ö Ó × ÒÓØ ÒÓÛ Û ÙÖÒ × Û º À × Ø Ò × ØÓ ÓÓ× Ò ÙÖÒ Ø Ö Ò ÓÑ Ò Ø Ò ØÓ × Ð Ø ÐÐ Ø Ö Ò ÓÑ ÖÓÑ Ø Ó× Ò ÙÖÒº Á Ø ÐÐ × Û Ø ¸ Ø ÔÖ ×ÓÒ Ö × ÐÐÓÛ ØÓ Ó Ö º Ì ÔÖ ×ÓÒ Ö³× Ð ÑÑ ´ Ð ×× ÔÖÓ Ð ØÝ ÔÖÓ Ð Ñµ × Ø Ò ØÓ Ø ÖÑ Ò ÓÛ Ø ÔÖ ×ÓÒ Ö × ÓÙÐ ×ØÖ ÙØ Ø ¾¼¼ ÐÐ× Ò Ø ØÛÓ ÙÖÒ× Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ Ü Ñ Þ × Ò Ó Ó Ò Ö º ËÙÔÔÓ× ÓÓ× × Ü Ó Ø ½¼¼ Ð ÐÐ× Ò Ý Ó Ø ½¼¼ Û Ø ÐÐ× ØÓ ÔÙØ Ò ÍÖÒ ½ ´Ü Ý ÙÒ ÒÓÛÒµº Ì Ö Ñ Ò Ò ¾¼¼ Ü Ý ÐÐ× Ó Ò ÍÖÒ ¾º Ì Ú ÒØ Ø Ø × Ð Ø× ÍÖÒ ½ ´Í ½µ × ÔÖÓ ½»¾ Ò Ø Ú ÒØ Ø Ø × Ð Ø× ÍÖÒ ¾ ´Í ¾µ × ÔÖÓ ½»¾º Ä Ø Ï Ø Ú ÒØ Ø Ø × Ð Ø× Û Ø Ðк Ï Ú ¸ Ý Ø Ä Û Ó ÌÓØ Ð ÈÖÓ Ð Øݸ È ´Ï µ È ´Í ½µÈ ´Ï Í ½µ · È ´Í ¾µÈ ´Ï Í ¾µ ½¼¼ Ý Ý ´½ ¾µ Ü · Ý · ´½ ¾µ ¾¼¼ Ý Ü ÓÙ Û ÒØ Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ ØÓ × × ÔÓ×× Ð º Ï Ø × ÓÙÐ Ü Ý ØÓ Ú Ø × Á ÝÓÙ Ø ×ØÙ ¸ ÓÒ×ÙÐØ Ø ÔØ Ö ½ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺ Ê Ñ Ö ×º Ì Ö Ö ÓØ Ö ÔÖÓ Ð Ñ× Û Ö Ø Ä Û Ó ÌÓØ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ Ú × Ò ×ÓÐÙØ ÓÒº ÒÓØ Ö ×Ù ÔÖÓ Ð Ñ × Ø ÅÓÒØ À ÐÐ ÈÖÓ Ð Ñº Ë Ê Ø Ø ÓÒ ¾ ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÖ × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñº Ï Û ÐÐ × Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ä Û Ó ÌÓØ Ð ÈÖÓ Ð Ð ØÝ Ð Ø Ö ÓÒ Ò Ø ÓÙÖ× ÐÐ Ø Ä Û Ó ÌÓØ Ð ÜÔ Ø Ø ÓÒ º Ì Ä Û Ó ÌÓØ Ð ÜÔ Ø Ø ÓÒ Û ÐÐ ÙÐØ Ñ Ø ÐÝ Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓÓÐ ÓÖ Ù× Û Ò Û ÓÒ× Ö ÓÔØ Ñ Ð ¬ÐØ Ö × Ò ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ä ØÙÖ ÔØ Ö× ¾¹¿ È ÖØ ½ ÁÒ Ä ØÙÖ ¸ Á Ú Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý Ò Ü ÑÔÐ × Ö Ö Ò ØÝÔ × Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ×¸ ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ×× ÙÒ Ø ÓÒ׸ Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Á Ð×Ó ÔÓ ÒØ ÓÙØ Û ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÖÓÑ ÔÔ Ò Ü Ø Ø Û Û ÐÐ ÓÚ Ö Ò Ø × × Ñ ×Ø Öº º½ Ê Ò ÓÑ Î Ö Ð ¬Ò Ø ÓÒ Ò ÆÓØ Ø ÓÒ ¬Ò Ø ÓÒ Á ÝÓÙ ÐÓÓ Ò Ä ØÙÖ ¿ ÓÙØ Ö Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð׸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø ÒÒ Ò × Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ÓÒ Ôغ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´Êε × Ö Ð¹Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ¬Ò ÓÒ Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë º ÓÖ ÓÙØ ÓÑ ¾ Ë ¸ Ø ÊÎ ×× Ò× Ö Ð Ú ÐÙ ´ µº Ä Ø Ù× Ö ÐÐ ÖÓÑ Ä ØÙÖ ¿ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÒ Ø Ö Ð Ð Ò Ò Ù Ý Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ò Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÒ Ë º Ä Ø ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ð Ð Ò º ´Í×Ù ÐÐݸ Û Ø ØÓ Ò ÒØ ÖÚ Ðºµ Ì Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ Ó × ¬Ò Ý È ´ µ ¡ È´ ¾ Ë ´ µ ¾ µ ½ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ØÓ ¬Ò È ´ µ¸ ÝÓÙ ÓÑÔÙØ Ø È ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø Ú ÒØ Ò Ë ÓÒ× ×Ø Ò Ó ÐÐ ÓÙØ ÓÑ × ÓÖ Û Ø Ú ÐÙ Ð × Ò º ÆÓØ Ø ÓÒ Á × ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ð Ð Ò ¸ Ø Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ½ Ì ¡ ÓÚ Ö Ø ÕÙ Ð × Ò Ñ Ò× Ø Ø Û Ö Ñ Ò ¾ ¬Ò Ø ÓÒº Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÒÓØ × Ø Ú ÒØ Ò Ø × ÑÔÐ ×Ô ÒØÓ Ú ÐÙ Ò º Ì Ø ×¸ ¾ ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ¼ ÊÌ ½ Ë ÓÒ× ×Ø Ò ¡ ¾ È´ ¾ µ Ó ÐÐ ÓÙØ ÓÑ × Ò Ë Û Ö Ñ ÔÔ Ý ´ µ¾ × Ø × Ñ Ø Ò × È ´ µ¸ Ù× È´ ¾ µ È´ ¾ Ë ´ µ ¾ µ È ´ µ ÁÒ ÛÓÖ ×¸ È ´ ¾ µ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Ø Û Ø Ú ÐÙ Ó ÐÐ× Ò º Í×Ù ÐÐݸ × Ò ÒØ ÖÚ Ð Ó ×ÓÑ ×ÓÖغ Ï Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒÓØ Ø ÓÒ× ÓÖ ÒØ ÖÚ Ð× ¯ ℄ ÒÓØ × Ø ÒØ ÖÚ Ð Û Ø Ð Ø Ò ÔÓ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÔÓ ÒØ ¸ Ò ÐÙ Ò Ø ØÛÓ Ò ¹ ÔÓ ÒØ׺ ¯ ´ µ ÒÓØ × Ø ÒØ ÖÚ Ð Û Ø Ò ÔÓ ÒØ× ¸ ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Û Ö Ø ØÛÓ Ò ÔÓ ÒØ× Ö Ü ÐÙ º ¯ µ ÒÓØ × Ø ÒØ ÖÚ Ð Û Ø Ò ÔÓ ÒØ× ¸ ¸ Û Ö Ò ÔÓ ÒØ × Ò ÐÙ Ò Ò ÔÓ ÒØ × Ü ÐÙ º ¯ ´ ℄ ÒÓØ × Ø ÒØ ÖÚ Ð Û Ø Ò ÔÓ ÒØ× ¸ ¸ Û Ö Ò ÔÓ ÒØ × Ü ÐÙ Ò Ò ÔÓ ÒØ × Ò ÐÙ À Ö Ö ×ÓÑ Ü ÑÔÐ × Ó ÒÓØ Ø ÓÒ× ÓÖ ÔÖÓ Ð Ø × ÒÚÓÐÚ Ò ÊÎ È ´¾ ¿µ È ´ ¾ ¿℄ µ È ´¿ µ È ´ ´¿ ℄ µ È´ µ È ´ ½µ µ È´ µ È ´ µ È ´ ℄µ Ì Ð ×Ø Ü ÑÔÐ Û × ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø ØÝÔ È ´Üµ¸ Û Ö Ü × × Ò Ð ÔÓ ÒØ ÓÒ Ø Ö Ð Ð Ò º ÓÙÖ ÓÓ ÛÖ Ø × È ´Üµ Ò×Ø Ó È ´Üµ ´ × ×Ù × Ö ÔØ Ö Ø Ö Ø Ò ×ÙÔ Ö× Ö Ôصº ÓÙ Ò ÛÖ Ø Ø Ø Ö Û Ýº ´Ç Ú ÓÙ×Ðݸ Ø Ñ × ÒÓ « Ö Ò ×ÓÑ ÓÓ × Ù× Ø ×ÙÔ Ö× Ö ÔØ ÒÓØ Ø ÓÒ Ò ×ÓÑ Ù× Ø ×Ù × Ö ÔØ ÒÓØ Ø ÓÒºµ Ï Ú Ó Ø Ò Ø Ò Ù ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÒ Ø Ö Ð Ð Ò ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÒ Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë º ÇÒ Ø ÑÓ Ð È × Ò Ó Ø Ò Ò Ø × Û Ý¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ ÓÒÐÝ Ò Ø ÑÓ Ð È Ò ÒÓØ Ø ÓÖ Ò Ð ÑÓ Ð È ÝÓÙ Ö Ð Ò Û Ø Ù×Ø × Ò Ð Ö Ò ÓÑ ÚÖ Ðº Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½ ÊÌ ½ º¾ ÌÝÔ × Ó Ê Ò ÓÑ Î Ö × Ö Ø Ê Ò ÓÑ Î Ö Ð× ËÙÔÔÓ× Ø ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ × Ó Ø ÊÎ Ð × Ö Ù×Ø Ü½ Ü ¾ Ü ¿ × Ö Ø × Ø Ó Ú Ð٠׸ ÛÖ ØØ Ò × ÕÙ ÒØ ÐÐÝ × ¡¡¡ Ì × × ÕÙ Ò Ó Ú ÐÙ × ÓÙÐ ¬Ò Ø ÓÖ Ò¬Ò Ø º ÅÓ×Ø Ó ÓÙÖ × Ö Ø ÊÎ³× Û ÐÐ Ø Ù×Ø ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ú Ð٠׸ ÙØ Ø Ö Ö ×ÓÑ ´Ð ÈÓ ××ÓÒ ÓÖ ÓÑ ØÖ × Ö Ø ÊÎ³× ÓÚ Ö Ð Ø Ö ÓÒµ Ø Ø Ø Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ú Ð٠׺ Ï ÑÙ×Ø Ú È ´Ü µ ½ × Ò Ø Ú ÒØ× Ó ÓÖÑ Ü ÓÖÑ Ô ÖØ Ø ÓÒ Ó Ø × ÑÔÐ ×Ô Ë Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ö ÔÖÓ Ð Ø × ÑÙ×Ø ÙÔ ØÓ ÓÒ º ¬Ò Ø ÓÒº Ì ÙÒ Ø ÓÒ Û Ñ Ô× Ú ÐÙ Ü ÒØÓ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´Ü µ × ÐÐ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ ×× ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÊÎ º Ì × × Ö Ú Ø × ÈÅ º Ü ÑÔÐ º½º Ä Ø × Ö Ø ÊÎ ÒÓØ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó × ÓÒ ¿ ØÓ×× × Ó Ö Ó Òº Ï ÔÐÓØØ Ø ÈÅ Ó Ò Ä ØÙÖ ¿ ÒÓØ × È Ú ÐÙ × ¿» ¿» ½» ½» ¼ ½ ¾ ¿ ¹ Ú ÐÙ × Ü ÑÔÐ º¾º Ä Ø × Ö Ø ÊÎ ÒÓØ Ø ×ÙÑ Ó Ø ÒÙÑ Ö× ÓÒ Ø ØÓ×× Ó ØÛÓ Ö ×º Ï ÔÐÓØØ Ø ÈÅ Ó Ò Ä ØÙÖ ¿ ÒÓØ × Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ¾ ÊÌ ½ Ú ÐÙ × È »¿ »¿ »¿ ¿»¿ ¾»¿ ½»¿ ¹ Ú ÐÙ × ¾ ¿ ½¼ ½½ ½¾ Ü ÑÔÐ º¿º ÌÛÓ ÕÙ ÐÐÝ Ñ Ø ×ÔÓÖØ× Ø Ñ× ÔÐ Ý ×Ø ¿ Ó ÑÔ ÓÒ× Ô × Ö ×º Ä Ø Ø × Ö Ø ÊÎ Ú Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ñ × Ø Ø Ö ÔÐ Ý Ò Ø × Ö ×º Ì Ò Ø ÈÅ ÛÓÖ × ÓÙØ ØÓ È ´¿µ ¾ È ´µ ½ È ´µ ½ ÌÓ × ÓÛ Á ÓØ Ø ×¸ ÐÓÓ Ø Ø ØÖ ÓÖ Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ü ÑÔÐ ¿º½ Ó Ä ØÙÖ ¿ ÒÓØ ×º Ì Ö Ö ØÛÓ Ô Ø × Ò Ø ØÖ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ¿ Ñ × Ö ×¸ Û Ø ØÓØ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ¾ ´Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ×Ù Ô Ø × ½ µ Ø Ù× È ´¿µ ¾ º Ì Ö Ö × Ü Ô Ø × Ò Ø ØÖ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ñ × Ö ×¸ Û Ø ØÓØ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ½ ´ ×Ù Ô Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ ½ ½ µ Ø Ù׸ È ´ µ ½ º Ì Ö Ñ Ò Ò ÈÅ Ú ÐÙ Ò ÓÙÒ Ý Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÖÙÐ È ´ µ ½ È ´ µ È ´¿µ ½ Á ÝÓÙ ÒÓÛ Ø ÈÅ Ó × Ö Ø ÊÎ ¸ Ø Ò ÝÓÙ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Ø Û Ø Ú ÐÙ Ó ÐÐ× Ò ÒÝ ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ð Ð Ò × ÓÐÐÓÛ× È ´Ü µ ´ º½µ È´ ¾ µ ܾ Ü ÑÔÐ º º ÓÖ Ø ÈÅ Ò Ü ÑÔÐ º¾¸ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ È ´ µº Ï È´ µ È ´ µ·È ´ µ·È ´ µ·È ´ µ ¿ · ¿ · ¿ · ¿ ¾¼ ¿ Ú Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ê Ò ÓÑ Î Ö ¿ ÊÌ ½ Ð× ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Ø × Ú ÐÙ × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö ×ÓÑ ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ð Ð Ò ÓÒ¹ Ø ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ Ö Ö× ØÓ Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ò ÒÓ ÙÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÔÖÓ Ð ØÝ Ø ÒÝ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ð Ú ÐÙ Ó ÓÒØ ÒÓÙ× Êκ Ì Ö ÓÖ ¸ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Û ÐÐ × Ø × Ý È ´Üµ ¼ ´ º¾µ ÓÖ Ú ÖÝ Ö Ð ÒÙÑ Ö Ü Ù× Ó Ø ×ØÖ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ´ º¾µ¸ Ø Û ÐÐ ÑÔÓ×× Ð ØÓ ÓÑÔÙØ ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ú ÒØ× ××Ó Ø Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ³× Ý ×ÙÑÑ Ø ÓÒ × Ò ÓÖÑÙÐ ´ º½µº ÁÒ×Ø ¸ Û Û ÐÐ Ú ØÓ ÓÑÔÙØ È ÔÖÓ Ð Ø × ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Ú ÒØ Ö Ø ÓÒº Ä Ø Ù× Ñ Ø × ÑÓÖ ÔÖ × º ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ Ú ×Ó¹ ÐÐ ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ¸ ¬Ò ÓÖ ÐÐ Ö Ð ÒÙÑ Ö× Üº ´Ì × ÙÒ Ø ÓÒ × Ö Ú Ø È ¸ ÓÖ ×ÓÑ Ø Ñ × × ÑÔÐÝ ÐÐ Ò× ØÝ µº Ì È ´Üµ × Ø ×¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × ´ µ ¼ ´Üµ ½ ÓÖ ÐÐ Ö Ð Üº ʽ ´ µ ½ ´Üµ Ü ½º ´ µ ÓÖ ÒÝ Ú ÒØ ¸ ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ð Ð Ò ¸ ´ µ È ´Üµ ´ º¿µ Ü × Ù×× ÓÒº ÖÓÑ ÔÖÓÔ ÖØÝ´ µ¸ ÝÓÙ ÔÐÓØ Ø Ö Ô Ó È ´Üµ¸ Ø Ö Ô Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ð ÓÒ ÓÖ ÓÚ Ø Ü¹ Ü × × Ü Ú Ö ×º ËÓ¸ Û Ò ÒØ ÖÔÖ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ´ µ × × Ý Ò Ø Ø Ø Ö ÐÝ Ò ÙÒ Ö Ø ÒØ Ö Ò× ØÝ ÙÖÚ × ÕÙ Ð ØÓ ½º ÁÒ ÔÖÓÔ ÖØÝ´ µ¸ ×ÙÔÔÓ× Û Ø ØÓ Ò ÒØ ÖÚ Ð ℄º Ì Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´ º¿µ ÓÑ × È´ µ È ´ ´Üµ ℄µ Ü ´ºµ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ È ´ µ Ñ Ý ÒØ ÖÔÖ Ø × Ø Ö ÙÒ Ö Ø Ò× ØÝ ÙÖÚ Ø Ø × Ù Ø Ò ØÛ Ò Ø Ú ÖØ Ð Ð Ò × Ü Ò Ü º ÆÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ´ µ¸ ×ÙÔÔÓ× Û Ø ØÓ ÓÒ× ×Ø Ó × Ò Ð ÔÓ ÒØ º Ì Ò ´ º¿µ ÓÑ × È´ µ È ´µ ´Üµ Ü ¼ Ò Û ÒÓÛ × Û Ý ´ º¾µ × ØÖÙ º Ë Ò Ò ÔÓ ÒØ× Ó ÒØ ÖÚ Ð× Ö ×× Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Þ ÖÓ¸ Û Ò ÒÓÖ Ò ÔÓ ÒØ× Ó ÒØ ÖÚ Ð× Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ× ÒÚÓÐÚ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êγ׸ Ø Ø ×¸ ÐÐ ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ø × È´ µ È´ µ È´ µ È´ µ ´ºµ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ½ Û ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ö Ú Ò Ý Ø Ö Ø × Ó ´ º µº Ì × Û ÐÐ ÒÓØ ØÖÙ ÓÖ × Ö Ø Êκ ÁÒ Ø¸ ÓÖ × Ö Ø ÊÎ ¸ Ø Ò ØÙÖÒ ÓÙØ Ø Ø ÐÐ ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ø × ´ º µ Ö « Ö ÒØ Ò ÐÐݸ Û ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ´ µ × ×Ô Ð × Ó ÔÖÓÔ ÖØÝ´ µ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ´ µ¸ Ø ØÓ Ø ÒØ Ö Ö Ð Ð Ò ¸ Ò Ø Ò È ´ µ ÑÙ×Ø ½ Ù× ¾ Ë ´ µ ¾ × ÐÐ Ó Ë Ò Ë × ÔÖÓ Ð ØÝ ½º Ü ÑÔÐ º º ÄÓÓ Ø Ü ÑÔÐ ¿º ¸ Û Ö Û Ú Ò Ü ÑÔÐ Ó È º Ä Ø Ù× Ú ÊÎ Û Ø Ø È Ó Ü ÑÔÐ ¿º Ò Ñ º Ï × Ý Ø Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ ÚÒ È ´Üµ ½ ¼ Ü ½ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ × Ø ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ ÓÖ Û × Ý Ø Ø Ø ÊÎ × ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ Êκ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø È Ó ÊÎ Ú Ò ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × × ÑÔÐÝ Ò ÑÔÐ ØÙ ½ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄º ÓÙ × ÑÙÐ Ø Ú ÐÙ Ó ÊÎ Ú Ò Ø ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ý Ü ÙØ Ò Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò Ö Ò ´½¸½µ ÓÖ ÒÝ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð ℄ Ó Ø ÙÒ Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ ℄µ ÓÖ ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ ÊÎ ÛÓÖ × ÓÙØ ÓÖ Ò ØÓ ÓÖÑÙÐ ´ º¿µ ØÓ Ù×Ø ¸ Ø Ð Ò Ø Ó Ø ÒØ ÖÚ Ð ℄º Ì Ö Ö Ð×Ó ÒÓÒ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ׸ Û Ö Ö× ØÓ Ø × Ò Ö Ó Ò Û Û Ú ÙÒ ÓÖÑ ÊÎ³× Û Ó× Ò× Ø × Ö Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× × ÜØ Ò Ò ÓÚ Ö ¬Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð× ÓØ Ö Ø Ò Ø ÙÒ Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄º ÓÖ ¬Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ℄¸ ÓÒ Ò Ó Ø Ò ÙÒ ÓÖÑ ÊÎ ÜØ Ò Ò ÓÚ Ö ℄ Ý ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ × Ð Ò Ò ØÖ Ò×Ð Ø Ò ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ Êκ Ä Ø Ö¸ Û Û ÐÐ × ÓÛ ØÓ Ó Ø × Ð Ò »ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ º º ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ × × ØÓ Ú Ø ×Ø Ò Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø× Ò× ØÝ × ¾ ½ Ü ½ ´ºµ ´Üµ ÜÔ Ü¾ Û Ö × ÙÒ ÕÙ ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö Û Ó× Ú ÐÙ Û Û ÐÐ Ø ÖÑ Ò º Ì ÔÐÓØ Ó Ø ×Ø Ò Ö Ù×× Ò Ò× ØÝ ´ º µ × ØÝÔ ÐÐÝ Ö ÖÖ ØÓ × ÐÐ¹× Ô ÙÖÚ º ´ ÓÖ Ò ÔÐÓظ × ÙÖ ¿º Ò ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ºµ Ï ÒÓÛ ÓÑÔÙØ º Ë Ò Ø Ö ÙÒ Ö Ø Ò× ØÝ ÙÖÚ ÑÙ×Ø ½¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ½ Ê ¾ ½ ½ Ü ¾ Ü ËÙÔÔÓ× Û ×ÕÙ Ö Ø ÒØ Ö Ð Ò Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖº Ì × Ú × Ù× ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ø Ø Û Ò × ÐÝ Ú ÐÙ Ø Û Ò Û ÓÒÚ ÖØ ØÓ ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ö ¾ ½ ܾ ¾ Ü ½ ½ ݾ ¾ ½ ܾ ¾ Ý Ü ½ ½ ½ ½ ´Ü¾ ·Ý¾ µ ¾ Ü Ý ½ ½ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ½ ¾ ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ½ Ô¾ ¸ Ò ÓÙÖ ×Ø Ò Ö ¼ Ô½ ¼ ½ Ö¾ ¾ Ö Ö ¾ Ù×× Ò Ò× ØÝ × Ø Ö ÓÖ ¾ ÜÔ Ü¾ ¾ Ê Ñ Ö º ÁÒ Å ØÐ ¸ Ø × ×Ý ØÓ × ÑÙÐ Ø Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ú Ö Ð º ÓÙ Ù×Ø Ü ÙØ Ø ÓÑÑ Ò ´Üµ ËØ Ø ×Ø Ò× ÐÐ Ø ÒÓÖÑ Ð º ÅÜ Ê Ò ÓÑ Î Ö Ö Ò Ò´½¸½µ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ð× ÒÓÖÑ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº ×Ø Ò Ö Ì Ò Ù×× Ò Ö Ò ÓÑ ÒÖ Ò Ò ×Ø Ò × ÓÖ Ñ Ü Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ò Ø Ö ÔÙÖ ÐÝ × Ö Ø ÒÓÖ ÔÙÖ ÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ Ì Ø ×¸ Ñ Ü ÊÎ Ø × ÖØ Ò ÒÙÑ Ö Ó × Ö Ø Ú ÐÙ × Û Ø ÔÓ× Ø Ú ÔÖÓ Ð Øݸ ÙØ Ø Ö Ñ Ò Ò ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ × Ó Ø ÊÎ Ö Ø Ò ÓÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ×Ðݺ À Ö × × ÑÔÐ Ü ÑÔÐ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êκ Ü ÑÔÐ º º ÐÐ × × ÓØÔÙØØ Öº Ï Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ¼ ½¸ Û Ò ÐÐ Ø ÖÓÛ× Ø × ÓØ Û ÐÐ ÓÙÐ Ò Ø ÖÓÛ Ø × ÓØ ÓÒÐÝ ½¼ غ ÇØ ÖÛ × ¸ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ¼ ¸ ÐÐ Û ÐÐ ÒÓØ ÓÙÐ Ò Û ÐÐ Ø ÖÓÛ Ø × ÓØ ×Ø Ò Û × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ØÛ Ò ¼ Ò ¼ غ Ä Ø Ø ×Ø Ò Ø Ø ÐÐ Ø ÖÓÛ× Ø × Óغ Ì × × Ð ÖÐÝ Ñ Ü Êκ ´ ÓÙ Ú Ø × Ö Ø Ú ÐÙ ½¼¸ ÔÐÙ× ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ú ÐÙ × Ò Ø Ö Ò ¼ ¼ºµ Ï Ò × Ö Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´È µ ÓÖ Ñ Ü ÊÎ Û ÐÐÓÛ ØÛÓ Ø Ú ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ¯ ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Û ÐÐ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ÒØÖ Ø Ø Ø × Ö Ø Ú ÐÙ × Ò ¯ Ø ÓØ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Û ÐÐ ¬Ò Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ × Ð Ý Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Ø Û Ø ÊÎ Ø × Ø× ÒÓÒ × Ö Ø Ú Ð٠׺ ÏØ Ø × Ò Ñ Ò ¸ Ð Ø Ù× × Û Ø Ø È ´Üµ ÛÓÙÐ ÓÖ Ø Ñ Ü ÊÎ Ò Ü ÑÔÐ º º À Ö ¸ Û Ú ÓÒ × Ö Ø Ú ÐÙ Ó Ø ½¼ Ø Ò ÓÒ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ¼ ½¸ Ò ×Ó Û × ÓÙÐ Ú ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ ´¼ ½µÆ´Ü ½¼µ × ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø È º Ì Ö ×Ø Ó Ø Ú ÐÙ × Ó Ö ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ØÛ Ò ¼ Ò ¼¸ ×Ó Û × ÓÙÐ Ñ Ø ÓØ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ´Üµ ×Ù Ø ÐÝ × Ð Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ¼℄º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø È ´Üµ ÓÖ Ü ÑÔÐ º × ÓÙÐ Ø Ø ÓÖÑ ´Üµ ´¼ ½µÆ´Ü ½¼µ · ´¼ µ´½ ½¼µ Ù´Ü ¼µ Ù´Ü ¼µ℄ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ½ Ì ØÓÖ Ó ¼ ½ Ò ÖÓÒØ Ó Ø ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ Æ´Ü ½¼µ × ÓÖÖ Ø Ù× Ø Ø Û ÐÐ Ú Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÖ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ È ´ ½¼µ ½¼ È´ ½¼ ½¼µ ½¼ ´Üµ Ü ½¼ ´¼ ½µÆ´Ü ½¼µ Ü ¼ ½ ´Ê Ñ Ñ Ö ÖÓÑ ¿¼½ Ø Ø Ø ÒØ Ö Ð Ó ÒÝ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ × ½ µ Ì Ö Ö Ñ Ý ÛÓÒ Ö Ò Û Ý Û Ú ØÓÖ Ó ½ ½¼ Ò ÖÓÒØ Ó Ø Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× Ù´Ü ¼µ Ù´Ü ¼µ Ì × × Ø ØÓÖ Û Ñ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒØ Ö Ð ÕÙ Ð ØÓ ½ Ì ÒÛ Ú ½ ´½ ½ ½ ½ ½¼µ Ù´Ü ¼µ Ù´Ü ¼µ℄ Ü ¼ ¼ ´½ ½¼µ Ü ½ ½ ¼ ½ · ´¼ µ ½´½ ½¼µ Ù´Ü ¼µ Ù´Ü ¼µ℄ Ü ¼ ½ · ´¼ µ½ ½ Û Ñ × ´Üµ ÓÒ ¬ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ º º ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ü ÑÔÐ ¸ Û × Û ÓÛ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ × Ö Ø Ú ÐÙ Ó Ñ Ü ÊÎ × ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒº ÁØ × ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓ ÒÓØ Ø Ø Û Ò Ù× Ø × × Ñ ÔÔÖÓ Ò Ò Ð Ò × Ö Ø Êκ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ò Ö Ö × Ö Ø ÊÎ × ÚÒ È ´Üµ ÓÒ× ×Ø Ò ÒØ Ö ÐÝ Ó ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÓÒ ÒØÖ Ø Ø Ø « Ö ÒØ Ú ÐÙ × Ó º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Û × Ø Ø Ø × Ö Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ó Ü ÑÔÐ º½ × Ò× ØÝ ´Üµ Û Ò ÛÖ ØØ Ò × ´Üµ ´½ µÆ´Üµ · ´¿ µÆ´Ü ½µ · ´¿ µÆ´Ü ¾µ · ´½ µÆ´Ü ¿µ ´ºµ ÆÓØ Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÔÔ Ö Ò Ò ÖÓÒØ Ó ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ Ø ÖÑ Ò ´ º µ × ÕÙ Ð ØÓ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Ø Û ÊÎ Ø × ÓÒ Ø Ú ÐÙ Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø Ø ÐØ ÙÒ Ø ÓÒº Ì È ´Üµ × ÓÖÖ Ø Ù× Ø Û ÐÐ Ò Ö Ø Ø ÓÖÖ Ø ÈÅ Ú ÐÙ × ÙÔÓÒ ÒØ Ö Ø ÓÒ È ´¼µ È ´½µ È ´¾µ È ´¿µ ´Üµ Ü ¼ ¼ ½ ¾ ¿ ½ ¾ ¿ ´Üµ Ü ´Üµ Ü ´Üµ Ü ´Üµ Ü ¼ ƴܵ Ü · ¼ · ¼ · ¼ ½ ½ ¼ · ´¿ µ ½ Æ´Ü ½µ Ü · ¼ · ¼ ¾ ¼ · ¼ · ´¿ µ ¾ Æ´Ü ¾µ Ü · ¼ ¿ ¼ · ¼ · ¼ · ´½ µ ¿ Æ´Ü ¿µ Ü ´½ µ ¼ ¿ ¿ ½ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ½ Ï ÒÓÛ × Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ú ÓÖ Ó ÒÝ ÊÎ Ò × Ö Ò Ø ÖÑ× Ó È ¸ Û Ø Ö Ø ÊÎ × × Ö Ø ¸ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ ÓÖ Ñ Ü º Á Û ÐÓÓ Ø ××ÙÑÔØ ÓÒ×´ µ¹´ µ ÔÐ ÓÒ ÓÙÖ È ³× ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êγ׸ Û × Ø Ø Ø × Ö ×Ø ÐÐ Ú Ð ÓÖ Ø È ³× Ó × Ö Ø ÓÖ Ñ Ü Êγ׸ Ü ÔØ Û Ú ØÓ ÐÐÓÛ ´Üµ ØÓ Ø Ò¬Ò Ø Ú ÐÙ × Ø × Ö Ø Ú ÐÙ × Ó ´ Ù ØÓ Ø ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ÒØÖ Ø Ø Ø × Ú ÐÙ ×µº Ì Ø Ø Ø Û Ò Ù× È ³× ÓÖ ÐÐ Ø Ö ØÝÔ × Ó ÊÎ³× Ñ Ò× Ð Ø Ö ÓÒ Ø Ø Û Ò Ú ÙÒ ¬ ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó ÖØ Ò ÓÖÑÙÐ × ÒÚÓÐÚ Ò ÊÎ ÓÒ ÔØ× Ø × × Ú × Ù× ÖÓÑ Ú Ò Ø Ö × Ô Ö Ø Ö Ú Ø ÓÒ× Ó ×Ù ÓÖÑÙÐ × ÊÑ Ö º º¿ ÈÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ØÓ ÓÚ Ö Ì Ø ÜØ ÓÓ ÓÚ Ö× ÕÙ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÑÓÒÐÝ ÔÔ Ö Ò × Ö Ø Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÓÖ Êγ׺ Á Û ÐÐ ÒÓØ ÓÚ Ö Ò ÐÐ Ó Ø × º Ì × Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Á Û ÐÐ ÓÚ Ö Ò Ö ¯ ÒÓÑ Ð ¯ ÈÓ ××ÓÒ ¯ ÓÑ ØÖ ¯ × Ö Ø ÙÒ ÓÖÑ ¯ ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÐÐ Ó Ø × Ö Ò ÔÔ Ò Ü Ó Ø Ø ÜØ ÓÓ Ü ÔØ ÓÖ Ø ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ì ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Á Û ÐÐ ÓÚ Ö Ò Ö ¯ Ù×× Ò ¯ ÙÒ ÓÖÑ ¯ ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ä ØÙÖ ÔØ Ö× ¾¹¿ È ÖØ ¾ º½ Ì ÒÓÑ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Î ÒÓÑ Ð Ø ÓÖ Ñ × Ý× ´ · µÒ ÒÓÑ Ð Ì ÓÖ Ñ Ò Ò ¼ Ò ´ º½µ Ì ÒÓØ Ø ÓÒ Ò¡ ÒÓØ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ò Ø Ò × Ø Ò Ø Ø Ñ ¸ × Ú ÖÝ ÓÓ ÓÐÐ Ð Ö Ò¡ ÒØ ÒÓÛ׺ ´Á ÝÓÙ Ò ØÓ Ö Ú Û ÓÑ Ò Ø ÓÒ׸ × Ô ¿¼ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ºµ ×ØÙ Ì ÒÙÑ Ö × Ð ÙÐ Ø × ÓÐÐÓÛ× Ò´Ò ½µ´Ò ¾µ ¡ ¡ ¡ ´Ò · ½µ Ò Ò ´Ò µ ÓÖ ¬Ü Ò¸ Ø ÒÙÑ Ö× Ò¡ × Ö Ò × ÖÓÑ ¼ ØÓ Ò Ö Ð×Ó ÐÐ ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ׺ Ì Ý Ö Ò Ö Ø Ý È × Ð³× ØÖ Ò Ð ½ ½ ½ ½ ¾ ½ ½ ¿ ¿ ½ ½ ½ ½ ½¼ ½¼ ½ ½ ½ ¾¼ ½ ½ È × Ð³× ØÖ Ò Ð ÜØ Ò × Ò¬Ò Ø ÐÝ ÓÛÒ Û ×ØÓÔÔ Û Ø ÖÓÛ º ÖÓÛ Ó È × Ð³× ØÖ Ò Ð Ò× Ò Ò × Û Ø ½¸ Ò ÒØÖÝ Ò ÖÓÛ × Ø ×ÙÑ Ó Ø ÒØÖ × Ò Ø ÖÓÛ ÓÚ ØÓ Ø Ö Ø Ò Ð Øº Ì ÒØÖ × Ò ÖÓÛ Ò · ½ Ó È × Ð³× ØÖ Ò Ð Ö Ø ÒÓÑ Ð Ó Æ ÒØ× Ò¡ × Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¾ Ó × ÖÓÑ ¼ Ø ÖÓÙ Òº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÐÓÓ Ò Ø ÖÓÛ Ó È × Ð³× ØÖ Ò Ð ¸ Û × Ø Ó Æ ÒØ× ½ ½º Ì × Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ´ ·µ · ¿ · ¾ ¾· ¿· Ì Ó ¬ ÒØ Ò Ø Ñ Ð × ÓÑÔÙØ × £¿ ¾ ¾ ÁÒ ÕÙ Ø ÓÒ ´ º½µ¸ ×Ù ×Ø ØÙØ Ô Ò ½ Ô¸ Û Ö Ô × Ô Ö Ñ Ø Ö ØÛ Ò ¼ Ò ½º Ì Ò Ò Ò ½ ´Ô · ½ ÔµÒ Ô ´½ ÔµÒ ¼ Ë Ò Ø Ø ÖÑ× ÓÒ Ø Ö Ø ÙÔ ØÓ ½¸ Û Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø × Ø ÖÑ× × ÓÖÑ Ò Ø ÈÅ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º ÓÖ Ò Ðݸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ò × ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö Ò Ô × ÒÝ ÒÙÑ Ö ØÛ Ò ¼ Ò ½º Ï × Ý Ø Ø ÊÎ × Ø ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´ÓÖ × ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ Êε ¯ × × Ö Ø ÊÎ Ø Ò Ø Ú ÐÙ × ¼ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òº ¯ Ì ÈÅ Ó × Ò Ü È ´Üµ Ô ´½ ÔµÒ Ü Ü ¼ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ü ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ÒÝ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÒÝ Ú ÒØ ××Ó Ø Û Ø Ø Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ø Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ Ôº ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ÝÓÙ ¬Ò ÊÎ ØÓ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× Ò Û Ó ÙÖ׺ Ì Ò × ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ Êκ ÈÖÓÓ º Ø Ñ ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ø Ò ØÖ Ð׸ ÓÖÑ Ò ÖÝ Ò¹ØÙÔÐ ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òµ ´ º¾µ Û Ö ¸ ÓÖ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò¸ ÝÓÙ ÓÓ× Ø ¹Ø ÒØÖÝ ØÓ ½ Ó ÙÖ× ÓÒ ØÖ Ð Ò ¼ Ò ÔÓ×× Ð ÓØ ÖÛ × º ÓÙ Ò Ö Ö Ø × Ø Ó ÐÐ ¾ Ò ÖÝ Ò¹ØÙÔÐ × Ó Ø ÓÖÑ ´ º¾µ × ÓÖÑ Ò × ÑÔÐ ×Ô ¸ Ò ÝÓÙ Ò Ö Ö ÊÎ × Ò ¬Ò ÓÒ Ø × × ÑÔÐ ×Ô × ÓÐÐÓÛ× ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ ÒÙÑ Ö Ó ÓÒ × Ò Ò ØÙÔÐ Ù× Û Ú Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð׸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð È ÓÒ Ø × Ø Ó Ò¹ØÙÔÐ × ´ º¾µ × Ó Ø Ò¹ Ð × Ò Ò Ô Ò ÒØ × Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð × ÓÚ Ö ÓÒ Ô ½ Ó Ä ØÙÖ ¾ ÆÓØ ×º Ì × Ñ Ò× Û Ú È ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ Ƚ ´ ½ µÈ¾ ´ ¾ µ ¡ ¡ ¡ ÈÒ ´ Ò µ ´ º¿µ Í× ÙРغ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ¼ ÊÌ ¾ Û Ö È ´½µ È ´¼µ È ´ Ó ÙÖ× ÓÒ Ø ØÖ Ðµ Ô È ´ Ó ÙÖ× ÓÒ Ø ØÖ Ðµ ½ Ô Ì ÔÖÓ Ù Ø ´ º¿µ Ø Ò × ÑÔÐ ¬ × ØÓ È ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ Ô ´½ ÔµÒ Û Ö × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÒ × Ò Ø Ò¹ØÙÔÐ ´ º¾µ¸ ÓÖ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ × Ó ÙÖ× Ò Ø Ö ÓÖ × Ø Ú ÐÙ Ó ÓÖ Ø × Ò¹ØÙÔÐ º ÌÓ Ó Ø Ò È ´ µ¸ Û ÑÙ×Ø ÙÔ ÐÐ Ø È ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ Ø ÖÑ× Ò Û Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÒ × Ò ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ × ÕÙ Ð ØÓ º ×Ù È ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ Ø ÖÑ × ÔÖÓ Ð ØÝ Ô ´½ ÔµÒ Ò Ø Ö Ö Ò¡ ×Ù Ø ÖÑ× ´ÝÓÙ ÓÓ× Ü ØÐÝ Ó Ø Ò ÔÓ× Ø ÓÒ× Ó Ø Ò¹ØÙÔÐ ´ º½µ Ò Û ØÓ ÔÐ Ø ÓÒ ×µº Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø È´ Û ×Ø µ Ò Ô ´½ ÔµÒ ¼ ½ ¡¡¡ Ò ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ÈÅ º Ü ÑÔÐ º½º ÓÙ ­ Ô Ö Ó Ò Ø Ö Ø Ñ × Ò Ð Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó ×º Ì Ò ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ò Û Ò ¿ Ò Ô ½ ¾º Ï Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÈÅ ¿ ´½ ¾µ¼ ´½ ¾µ¿ ½ È ´¼µ ¼ ¿ ´½ ¾µ½ ´½ ¾µ¾ ¿ È ´½µ ½ ¿ ´½ ¾µ¾ ´½ ¾µ½ ¿ È ´¾µ ¾ ¿ ´½ ¾µ¿ ´½ ¾µ¼ ½ È ´¿µ ¿ × Ì × ÓÒ¬ÖÑ× Û Ø Û Ó Ø Ò ÖÐ Ö ÓÖ Ø × × Ñ Êκ ´Ë Ä ØÙÖ ÆÓØ ×¸ Ü ÑÔÐ º½ºµ Ü ÑÔÐ º¾º Ì ÔÖÓ Ù Ø Ø Ñ× Ñ ÒÙ ØÙÖ Ý ÖØ Ò ÓÑÔ ÒÝ Ö ± Ø Ú º Ì Ò Ø Ñ× Ö × Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ Ù Ø ×× Ñ ÐÝ Ð Ò ´Û Ø Ö ÔÐ Ñ Òص Ø Ø Ò Ó Ø Ý¸ Ò Ö Ø ×Ø º Ä Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ú Ø Ñ× ÑÓÒ Ø Ø Ò Ø Ñ× × Ð Ø º Ë Ò Û × ÑÔÐ Ò Û Ø Ö ÔÐ Ñ Òظ Û Ú Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð׸ Ò Ø Ö ÓÖ × ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× Ò ½¼ Ò Ô ¼ º Ï ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó ×ÓÑ Ú ÒØ× ××Ó Ø Û Ø Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È È´ ¾µ È´ ½¼ ´¼ ¼ µ¼ ´¼ µ½¼ ´¼ µ½¼ ¼ ¼ ¾ ½¼ ´¼ ¼ µ ´¼ µ½¼ ¼ ¼µ È´ ¿µ ¿µ È ´¼ ½ ÊÌ ¾ ¼ ½¼ ´¼ ¼ µ´¼ µ · ½¼ ´¼ ¼ µ¾ ´¼ µ ½ ¾ ½ È ´ ¾µ ½ ¼ ¼ ¼½½ ¼¿ ÓÖ Ø ÊÎ Ò Ü ÑÔÐ º¾¸ Ø Ö Ö × ÓÙÐ ¯ Ú Ö Ý Ø Ø ÓÙÖ ¬ ÙÖ × Ø Ø Ò Ó Ü ÑÔÐ º¾ Ö ÓÖÖ Ø Ý Ø Ö Ù× Ò Å ØÐ ÓÖ Ð ÙÐ ØÓÖº ¯ ÓÑÔÙØ Ó Ø Ð Ú Ò ÈÅ Ú ÐÙ × È ´ µ ÓÖ ¼ ½ ¾ ¿ ½¼¸ Ò ÔÐÓØ Ø ÈÅ º Ê Ñ Ö ½º ÁÒ Ü ÑÔÐ º¾¸ Û × Ð Ø Ø Ø Ñ× ØÓ Ø ×Ø Û Ø Ö ÔÐ Ñ Òغ Á Û × Ð Ø Ø Ñ Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ Òظ Ø Ò Û Ó ÒÓØ Ú Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ú Ø Ñ× Ò Ø × ÑÔÐ × ÒÓØ ÒÓÑ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º Ì ÒÙÑ Ö Ó Ø Ú × Ò Ø × × Û ÐÐ Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÐÐ Ø ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Á Û ÐÐ Ø Ð ÓÙØ Ø ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÖ Ò ÙØÙÖ Ð ØÙÖ º Ê Ñ Ö ¾º ÁÒ Ê Ø Ø ÓÒ ½¸ Û × Û ÓÛ ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Ú ÒØ Ý Ø Ò Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð׺ Ï Ò ÒÓÛ Ø ÑÓÖ Ò× Ø ÒØÓ Ø × ÔÖÓ ÙÖ Ù× Ò Ø ÒÓÑ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº ËÙÔÔÓ× Û Û ÒØ ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ Ô Ó Ú ÒØ ××Ó Ø Û Ø ×ÓÑ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òغ Ï Ô Ö ÓÖÑ Ò ØÖ Ð× Ó Ø ÜÔ Ö Ñ Òظ Ò Ð Ö ¸ Ò ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× ÓÒ Û Ó ÙÖ׺ Á Û ÐÐ Ø × ÒÙÑ Ö ¸ Ø Ò Û ÒÓÛ ÒÓÛ Ø Ø × ÒÓÑ Ð´Ò Ôµº Ì ×Ø Ñ Ø Ó ÔÖÓ Ð ØÝ Ô × Ø Ò Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ò¸ Ò Û Ò ¬Ò Ø ÈÅ Ó Ø × Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ò Û ÒÓÛ Ø ÈÅ Ó º Ä Ø Ö ÓÒ Ò Ø ÓÙÖ× ¸ Û Û ÐÐ Ü Ñ Ò ÓÛ Ø Ú ÐÙ × Ó Ò Ö ×ØÖ ÙØ ÓÙØ Ôº Ï Û ÐÐ Ð ØÓ ÕÙ ÒØ Ý ÓÛ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø × Ú ÐÙ × ÓÑ × ÑÓÖ Ò ÑÓÖ ÐÓ× ÐÝ ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÙØ Ô × Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× Ò ÖÓÛ׺ Ü Ö × º º¾ ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Î Å Ð ÙÖ Ò Ë Ö × ÜÔ Ò× ÓÒ Ó ÁÒ Ð ÙÐÙ׸ Ú ÖÝ Ó Ý Ð ÖÒ× Ø Ø Ø Å Ð ÙÖ Ò Ë Ö × ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ü × Ü ½ Ü ¼ ¾ ¿ Ü ½ · Ü · ܾ · Ü · ¾ · ¡ ¡ ¡ Ü Ä ÌÍÊ º À ËÙÔÔÓ× Û Ø Ü ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ½ ÈÌ «¸ ½ « « ¼ ÊË ¾¹¿ È ¾ ÊÌ ¾ ÔÓ× Ø Ú Ô Ö Ñ Ø Ö¸ Ò « · « « · ´«¾ « Ú ¾µ · ´«¿ ÓØ × × Ý « º Ì × Ú × Ù× Ø « µ · ´« « ¾ µ · ¡¡¡ Ï Ò Ø Ò Ó Ø Ø ÖÑ× ÓÒ Ø Ö Ø × × ¬Ò Ò × Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÓÖ ¹ Ò Ðݸ Û × Ý Ø Ø ÊÎ × Ø ÈÓ ××ÓÒ´«µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´ÓÖ × ÈÓ ××ÓÒ´«µ Êε ¯ Ì Ú ÐÙ × Ó Ö Ø ÒÓÒÒ Ø Ú ÒØ Ö× ¼ ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡ º ¯ Ì ÈÅ Ó × «Ü « Ü ¼ ½ ¾ ¡¡¡ È ´Üµ Ü Ï ÜÔÐ Ò ÓÛ Ø ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ö × ×º ÓÒ× Ö Ö Ò ÓÑ Ú ÒØ Û Ò Ó ÙÖ ÒÝÛ Ö ÓÒ Ø Ñ Ü ×º ´Ì × Ö Ò ÓÑ Ú ÒØ ÓÙÐ Ô ÓÒ Ðи ÙÖÖ Ò ¸ ÖÖ Ú Ð Ó Ù×ØÓÑ Ö Ø ×» Ö Ò ¸ Ø ºµº Ä Ø Á ÒÝ ¬Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ðº ¬Ò ØÓ Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Û × ÕÙ Ð ØÓ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ × Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ú ÒØ Ó ÒØ Ö ×Ø Ó ÙÖ× Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð Á º ÁØ × ÖÐÝ ÓÑÑÓÒ ØÓ ÑÓ Ð ×Ù Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ú Ò ÈÓ ××ÓÒ´«µ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ï Ø × Ø Ô Ö Ñ Ø Ö « Ø Ò ØÓ Ï × ÐÐ ÙÒ Ö×Ø Ò Ø × ØØ Ö Û Ò Û ÓÚ Ö Ø ÓÒ ÔØ Ó ÜÔ Ø Ú ÐÙ º ÓÖ Ø ÔÖ × Òظ Û × Ý Ø Ø « × ØÝÔ ÐÐÝ Ø Ò ØÓ Ø Ú Ö Ó ÓÚ Ö Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð׺ ÓÖ Ü ÑÔ ¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÒ ÐÐ× ÓÑ Ò ÒØÓ Ø ÓÆ ´ ¾ ¹¿¿¼¼µ ØÛ Ò ½ ¼¼ Ò ¾ ¼¼ ÈÅ ÓÒ Ö Ò ÓÑÐÝ Ó× Ò ÛÓÖ Ò Ýº ËÙÔÔÓ× Ø Ø Û Ó × ÖÚ Ô ÓÒ ÐÐ× ÓÚ Ö Ñ ÒÝ ÔÖ Ú ÓÙ× Ý× Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ø Ø Ú Ö ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÒ ÐÐ× Ò Ø × Ø Ñ ×ÐÓØ Û × ¾º Ì Ò¸ Û ÓÙÐ ÑÓ Ð × Ú Ò ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö « ¾º À Ö Ö ×ÓÑ Ü ÑÔÐ × Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò × ØÙ Ø ÓÒ× Ò Û ÓÒ ÓÙÐ ÑÓ Ð Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ÈÓ ××ÓÒ Ú Ö Ð ¯ ÒÙÑ Ö Ó Ø Ð Ô ÓÒ ÐÐ× ÖÖ Ú Ò Ò Ú Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ¯ ÒÙÑ Ö Ó ÙÖÖ Ò × ØØ Ò ×Ø Ó ×Ø Ò Ú Ò Ø Ñ Ô Ö Ó ¯ ÒÙÑ Ö Ó Ö Ó Ø Ú Ô ÖØ Ð × Ö ×Ø Ö Ý Ö ÓÙÒØ Ö Ò Ú Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ¯ ÒÙÑ Ö Ó Ù×ØÓÑ Ö× ÖÖ Ú Ò Ø Ò ³× Ø ÐÐ Ö Û Ò ÓÛ Ò Ú Ò Ø Ñ Ô Ö Ó ¯ ÒÙÑ Ö Ó Ñ ×× Ô Ø× ÖÖ Ú Ò Ø Ò ÒØ ÖÒ Ø × ÖÚ Ö Ò Ú Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ¯ ÒÙÑ Ö Ó ÑÔ Ö Ø ÓÒ× Ò ÖØ Ò Ð Ò Ø Ó Ñ Ò Ø Ø Ô ´Ø Ò Ó Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ô Ò Ø × Ñ Û Ý ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ø Ò Ó Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð µ Ä ÌÍÊ Ì Ö Ü º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ¿ ÊÌ ¾ Ö Ò ÙÒ ÓÙ Ø ÐÝ Ø Ò Ó ÓØ Ö Ü ÑÔР׺ ÑÔÐ º¿º Ä Ø ÈÓ ××ÓÒ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö «º Ì Ò « È´ ¼µ È´ ½µ « « È´ ¾µ «¾ « ¾ È´ ¿µ «¿ « È´ ¾µ ´½ · « · «¾ ¾µ « È´ µ ½ ´½ · « · «¾ ¾ · «¿ µ « º Ä Ø Ù× ÑÓ Ð Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÒ ÐÐ× ÓÑ Ò ÒØÓ ¾ ¹¿¿¼¼ ØÛ Ò ½ ¼¼ Ò ¾ ¼¼ ÈÅ ÓÒ Ö Ò ÓÑÐÝ Ó× Ò ÛÓÖ Ò Ý × ÈÓ ××ÓÒ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö « ¾º Ì Ò ¿ ¾ ¼ È´ µ ½ È ´ ¿µ ½ ´ ¾µ Ü ÑÔÐ º ¼ ´Ì Ö × ×ÓÑ Å ØÐ Ó Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ê Ø Ø ÓÒ ¿ Ø Ø Á Ù× ØÓ Ó Ø × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒºµ Ï Ø Ó × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ ¼ ¼ Ñ Ò Ô Ý× ÐÐÝ Á Ø ÈÓ ××ÓÒ ÑÓ Ð × ÓÓ ÑÓ Ð Ó Ø Ô Ý× Ð × ØÙ Ø ÓÒ Ö ¸ Ø Ò¸ Û Ó × ÖÚ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÒ ÐÐ× ÓÑ Ò ÒØÓ ¾ ¹ ¿¿¼¼ ÓÚ Ö Ñ ÒÝ ÛÓÖ Ò Ý׸ Û Û ÐÐ × Ø Ø ÓÖ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ¼ ± Ó Ø Ý׸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÒ ÐÐ× ØÛ Ò ½ ¼¼ Ò ¾ ¼¼ × Ø Ð ×Ø ÓÙÖº Ä Ø Ù× ÐÐÙ×ØÖ Ø Ö ÒÓØ Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÑÓ Ð ×ÙÔÔÓ× Û ÒÓÛ ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÐÐ× Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ÖÓÑ ½ ¼¼ÈÅ ØÓ ¿ ¼¼Èź Ì × Ò Û Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð × ØÛ × × ÓÖ º × ÓÒ× ÕÙ Ò ¸ Û ÛÓÙÐ ØÝÔ ÐÐÝ ÑÓ Ð × ÈÓ ××ÓÒ ÊÎ Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö ØÛ × ÑÙ × ÓÖ ¸ Ò Ñ Ðݸ Û ÛÓÙÐ Ø « ¾£ ¾ º Ì × × Ù× Û ÛÓÙÐ ÜÔ Ø ØÓ Ú ¸ ÓÒ Ú Ö ¸ ØÛ × Ñ ÒÝ Ô ÓÒ ÐÐ× Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ØÛ × º Ï ÛÓÙÐ Ø Ò Ú ¼ ¼½¿ È´ µ ½ È´ µ ½ ´ µ ¼ Ü Ö × º ÄØ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÒ ÐÐ× ÖÓÑ ½ ¼¼ÈÅ ØÓ ¿ ¿¼ Èź ÓÑÔÙØ È ½¼℄º º¿ ÓÑ ØÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Î ÓÑ ØÖ Ë Ö × ËÙÑÑ Ø ÓÒ Ý Ø Ø Ñ ÑÓ×Ø ×ØÙ ÒØ× Ö ¿¼¾ ¸ Ø Ý Ú Ö ¹Ð ÖÒ Ú ÖÝ Ý Ö × Ò Ø Ø Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ ×ÙÑÑ Ò ÓÑ ØÖ × Ö × ½ ½ Ö ½ · Ö· Ö¾ · Ö¿ · Ö · ¡¡¡ ½ Ö ´ºµ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¾ Ì Ô Ö Ñ Ø Ö × Ø ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Ó Ø ÓÑ ØÖ × Ö ×¸ Ò Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ö × Ø Ö Ø Ó ØÛ Ò Ø ÖÑ Ó Ø × Ö × Ò Ø ÔÖ Ò Ø ÖѺ Ï ××ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ø Ó Ö × ×ØÖ ØÐÝ ØÛ Ò ¼ Ò ½ Ò ÓÖ Ö ÓÖ Ø ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ØÓ Ú Ð º Ä Ø Ù× ÒÓÛ Ú ÓØ × × Ó ´ º µ Ý ½ Ö Ò Ø Ò Ö ÔÐ Ö Ý ½ Ô¸ Û Ö Ô × Ô Ö Ñ Ø Ö ×ØÖ ØÐÝ ØÛ Ò ¼ Ò ½º Ï Ó Ø Ò Ø ÓÖÑÙÐ ½ ´½ µ ½Ô Ô · ´½ ÔµÔ · ´½ Ôµ¾ Ô · ´½ Ôµ¿Ô¾ · ´½ Ôµ Ô · ¡ ¡ ¡ ½ ½ Ë Ò Ø × Ø ÖÑ× ×ÙÑ ØÓ ÓÒ ¸ Û Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø × Ø ÖÑ× × Ø ÈÅ Ó ×ÓÑ ÓÖ Ò Ðݸ Û × Ý Ø Ø ÊÎ ×Ø ÓÑ ØÖ ´Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´ÓÖ Ø Ø × Êε ¯ Ì Ú ÐÙ × Ó Ö Ø ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö× ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡ ¯ Ì ÈÅ × Ú Ò Ý È ´Üµ ´½ ﵆ ½ Ô Ü ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡ × Ö Ø Êκ ÓÑ ØÖ ´Ôµ À Ö × Ø ØÝÔ Ð × Ò Ö Ó Ò Û Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Û Ø ÓÑ ØÖ ×¹ ØÖ ÙØ ÓÒ Ö × ×º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ×ÓÑ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò ×ÓÑ Ú ÒØ ××Ó Ø Û Ø Ø × ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Û È ´ µ Ôº ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ó Ø × ÜÔ Ö Ñ Òظ ×ØÓÔÔ Ò Ø Ö Ø ¬Ö×Ø ØÖ Ð ÓÒ Û Ó ÙÖ׺ Ì Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× Ø Ø Ö Ô Ö ÓÖÑ × ÓÑ ØÖ ´Ôµ Êκ ÈÖÓÓ º Ì Ø × ÑÔÐ ×Ô Ó Ø Ö Ô Ø ØÖ Ð× ÜÔ Ö Ñ ÒØ × Í× ÙРغ Ë ¡¡¡ Ý Ø ÔÖÓ Ù Ø ÖÙÐ ´ ÔÔÐ Ð × Ò Û Ú Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð×µ¸ Ø Ö ×Ô Ø Ú ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø × ÓÙØ ÓÑ × Ö Ô ´½ ÔµÔ ´½ Ôµ¾ Ô ´½ Ôµ¿ Ô ¡ ¡ ¡ Ä ØØ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× Û Ö Ô Ö ÓÖÑ ¸ Û × Ø Ø È´ µ È ´ ¡ ¡ ¡ ´ ½ Ø Ñ ×µ µ ´½ Ôµ ½Ô ½ ¾ ¿ ¡¡¡ Ì × × Ø ÓÑ ØÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ü ÑÔÐ º º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú Ò ÙÒ Ö Ó Ò Û Ø È ´À µ ½ ¿º Ä Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÓ×× × Ø Ø × ÓÖ Ù× ØÓ Ó Ø Ò ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ø Ñ º Ï ÓÑÔÙØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò º È´ ¿µ ½ È ´ ¾µ ½ ´¾ ¿µ¼ ´½ ¿µ ´¾ ¿µ½ ´½ ¿µ È´ µ È´ ¿µ ´¾ ¿µ¾ ´½ ¿µ ¾ È´ µ ¾¿ È´ ¿µ È´ ¿µ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¾ ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ü ÑÔÐ ¸ ÒÓØ Ø Ø È´ ¿µ È ´ ½µ ¾ ¿ Ë ÓÛ Ø Ø Ø × × ÒÓ Ó Ò Ò Ý ÔÖÓÚ Ò Ø Ø È´ Ò·½ Òµ È ´ ½µ ¾ ¿ ÓÖ Ú ÖÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö Òº Ï Ø × Ø ÒØÙ Ø Ú Ñ Ò Ò Ó Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ ´ º µ Ü Ö × º ´ºµ º ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ó Ò ËÙÔÔÓ× Û Û ÒØ ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ú ÖÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö Ý ÙÒ ÕÙ Ò ÖÝ Ó ÛÓÖ º Ì Ö × ÓÒ × ÑÔÐ ¹Ñ Ò Û Ý ØÓ ×× Ò Ó ÛÓÖ × Ø Ø ÝÓÙ Ñ Ý Ú × Ò ÖÐ Ö ´ ×Ô ÐÐÝ Ò ÓÑÔÙØ Ö × Ò ÓÙÖ× µ ÂÙ×Ø Ø Ø Ù×Ù Ð Ò ÖÝ ÜÔ Ò× ÓÒ Ó ÒØ Ö × Ø Ó ÛÓÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Û Ø Ø × ÔÔÖÓ ¸ Ø Ó ÛÓÖ ÓÖ ÛÓÙÐ ½¼¼½ Ò Ø Ó ÛÓÖ ÓÖ ½ ÛÓÙÐ ½¼¼½½º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × Ö Û ØÓ ×× Ò Ò Ó ÛÓÖ × Ò Ø × Û Ýº ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú Ó Ñ ×× ÓÒ× ×Ø Ò Ó × ÕÙ Ò Ó ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö× Ý × ÑÔÐÝ Ö ÔÐ Ò ÒØ Ö Ò Ø Ñ ×× Û Ø Ø× Ò ÖÝ Ó ÛÓÖ ¸ Û Ø ÒÓ ×Ô × ØÛ Ò Ø Ó ÛÓÖ × Ø Ø ×¸ ÝÓÙ Ù×Ø Û Ò ÙÔ Û Ø × ÑÐ ×× ×ØÖ Ñ Ó Ø׺ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙÖ Ó Ñ ×× ×Ø ÖØ× Û Ø ½¼¼½½ ¡ ¡ ¡ Ì Ò ÝÓÙ Ú ÒÓ Û Ý Ó ÒÓÛ Ò Û Ø Ö Ø ¬Ö×Ø ÒØ Ö Ò ÝÓÙÖ Ñ ×× × ÓÖ ½ º ÌÓ Ø ÖÓÙÒ Ø × Ö Û ¸ Û Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ò ÖÝ Ó ÛÓÖ ÑÙ×Ø ÒÓØ ÔÖ ¬Ü Ó ÒÝ ÓØ Ö Ò ÖÝ Ó ÛÓÖ º Ì × Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÒ ÓÙÖ Ó Ò Ñ Ø Ó × ÐÐ Ø ÔÖ ¬Ü ÓÒ Ø ÓÒº Ï ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ò Í× ÙРغ Á Ô´ µ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ × ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ø Ò Ø Ö × Û Ý ØÓ ×× Ò Ò ÖÝ Ó ÛÓÖ × × Ø × Ý Ò Ø ÔÖ ¬Ü ÓÒ Ø ÓÒ ×Ó Ø Ø Ø Ò ÖÝ Ó ÛÓÖ ×× Ò ØÓ × Ó Ð Ò Ø ÐÓ ¾ Ô´ µ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ô´ µ ¾ ½ ¾ ¡¡¡ ´Ì × × Ù×Ø Ø ÓÑ ØÖ ´Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ô ½ ¾ºµ Ì ÓÖ Ò ØÓ Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û ÐÐ Ø Ò Ó Ð Ò Ø ÐÓ ¾ ´¾ µ Ü ÑÔÐ º º ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ Ò ÖÝ Ó ÛÓÖ ×× Ò Ø Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¾ À Ö × ÓÒ ÔÓ×× Ð Ó Ò Ñ Ø Ó Ø Ø × Ø ×¬ × Ø × Ó ÛÓÖ ½ ¾ ¿ ½ ¼½ ¼¼½ ¼¼¼½ ¼¼¼¼½ ÇÒ ÓÒØ ÒÙ × Ò Ø × Û Ýº Ì Ó ÛÓÖ ÓÖ × × ÑÔÐÝ ½ Þ ÖÓ × ÓÐÐÓÛ Ò Ý ÓÒ º Ü ÑÔÐ º º Í× Ò ¿¼½ ØÖ × ÒÚÓÐÚ Ò ÓÙÖ Ö Ë Ö ×¸ ÓÒ Ò ÔÖÓÚ Ø Ø ½ ½ ¾ ½ Ú Ò ÓØ × × Ý ¸ Û ¾ Ì × Ú × Ù× ÔÖÓ Ú ¾ ½ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ô´ µ ½ ¾¾ ½ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ Ì Ö ÑÙ×Ø Ø Ö ÓÖ Ü ×Ø Ó Ò Ñ Ø Ó ÓÖ Ø ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö׸ × Ø × Ý Ò Ø ÔÖ ¬Ü ÓÒ Ø ÓÒ¸ ×Ù Ø Ø Ø Ó ÛÓÖ ÓÖ × Ð Ò Ø ÕÙ Ð ØÓ ¾¾ ÐÓ ¾ ¾¾ Á ÒÒÓØ Ú Ø × Ñ Ø Ó Ö ¸ Û × ØÝÔ Ó Ó ÐÐ Ò Ð × Ó º ´Ì ØÓ × ÓÛ ØÓ Ù Ð Ð × Ó × µ ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Ò Ñ Ò ÒØ Ö ×Ø Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø × Ô ÖØ ÙÐ Ö Ó º ÓÖ Ð Ö ¸ Ø × ×Ý ØÓ × Ø Ø Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ò ÖÝ Ó ÛÓÖ ×× Ò ØÓ × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ ¾ÐÓ ¾ Ì × ÑÔÐ ¹Ñ Ò Ñ Ø Ó Û Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ø ÒÒ Ò Ó Ø × × Ø ÓÒ ´ Ó Ò ÒØ Ö ÒØÓ Ø× Ù×Ù Ð Ò ÖÝ ÜÔ Ò× ÓÒµ Ú × Ó ÛÓÖ Ð Ò Ø ÓÖ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ ÐÓ ¾ ÓÖ Ð Ö º ËÓ Ø Ð × Ó × Ú Ò Ó ÛÓÖ × Ó Ð Ò Ø ÖÓÙ ÐÝ ØÛ × ÐÓÒ × Ø × ÑÔÐ ¹ Ñ Ò Ó º Ê Ñ Ñ Ö Ø Ð × Ó × Ø ×¬ × Ø ÔÖ ¬Ü ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø × ÑÔÐ ¹Ñ Ò Ó Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¾ Ó × ÒÓØ Ë Ò Û ÒÒÓØ Ù× Ø × ÑÔÐ ¹Ñ Ò Ó ¸ ÓÒ ³× Ó Ð × ØÓ ¬Ò Ó × Ø × Ý Ò Ø ÔÖ ¬Ü ÓÒ Ø ÓÒ Ò Û Ø Ó ÛÓÖ Ð Ò Ø × Ö ÒÓØ ØÓÓ ÑÙ ÐÓÒ Ö Ø Ò Ø Ó ÛÓÖ Ð Ò Ø × Ó Ø × ÑÔÐ ¹Ñ Ò Ó º Ì Ð × Ó × ÓÒ ÔÓ×× Ð Ó ØÓ ÙЬÐÐ Ø × Ó Ðº Ü Ö × º Ò Ø Ó ÛÓÖ Ð Ò Ø × ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Û ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö× Ù× Ò Ø × ÑÔÐ ¹Ñ Ò Ó º Ò Ø Ó ÛÓÖ Ð Ò Ø × ÓÖ Ø × × Ñ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö× Ù× Ò Ø Ð × Ó º ÓÑÔ Ö º Ä ØÙÖ ÔØ Ö× ¾¹¿ È ÖØ ¿ ÁÒ Ø × Ð ØÙÖ ¸ Á Ø Ð ÓÙØ ¯ ÓÒ ÔØ Ó ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ´ µ ¯ ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Ø ÒÓØ ÓÒ× Ó Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ¯ ¬Ò Ø ÆÓÒ×Ø Ò Ö Ù×× Ò¸ ÆÓÒ×Ø Ò Ö ÍÒ ÓÖѸ Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ¯ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó È ÖÓÑ Ø ÙØ ÓÒ× º½ ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ì ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó ÊÎ × Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ ¬Ò ÓÖ ÐÐ Ö Ð Ü Ý ´Üµ ¡ È ´ ܵ ÁÒ ÛÓÖ ×¸ ´Üµ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ÊÎ Û ÐÐ Ø Ú ÐÙ Ð ×× Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Üº ÆÓØ Ø Ø Ü ´Üµ ½ ´Ùµ Ù Ì Ø ×¸ ÝÓÙ ÔÐÓØ Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ¸ ÐÓ Ø Ü ÓÒ Ø Ö Ð Ð Ò Ò Ö Û Ú ÖØ Ð Ð Ò Ø ÖÓ٠ܸ Ø Ò ´Üµ Û ÐÐ Ø Ö ÙÒ Ö Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ð × ØÓ Ø Ð Ø Ó Ø × Ú ÖØ Ð Ð Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÐÓÓ Ø ÙÖ ¿º ´ µ ÓÒ Ô ½¾½ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ Ø × Ö × Ú ÐÙ ÓØ º ÁØ × ×ÓÑ Ø Ñ × Ù× ÙÐ ØÓ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÖÓÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¿¼½ Ô Ö×Ô Ø Ú ¸ Ò Ñ Ðݸ Ø × Û Ø ÝÓÙ Ø Û Ò ÝÓÙ Ô ×× Ø È Ø ÖÓÙ Ò ÒØ Ö ØÓÖ ´Üµ Ü ½ ´Üµ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¿ Ê ÐÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ò ÒØ Ö ØÓÖ Æ´Ü Ù´Ü Ü µ µ ½ Ü ½ Ù´Ü µ Ö´Ü µ ÁÒ × ÝÓÙ³Ú ÓÖ ÓØØ Ò ¿¼½ ÒÓØ Ø ÓÒ¸ Ù´Ü µ × Ø ÙÒ Ø ×Ø Ô ÙÒ Ø ÓÒ ×Ø ÖØ Ò Ø Ü µ × Ø Ö ÑÔ ÙÒ Ø ÓÒ ×Ø ÖØ Ò Ø Ü ´ ½ Ü Ù´Ü µ ¼ Ð× Û Ö Ö´Ü Ö´Ü µ ´ Ü ¼ ¸ Ò Ü Ð× Û Ö ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø Ö ×ÔÓÒ× Ó Ò ÒØ Ö ØÓÖ ØÓ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ ÒÔÙØ × ÙÒ Ø ×Ø Ô ÙÒ ÓÒ¸ Ò Ø Ö ×ÔÓÒ× Ó Ò ÒØ Ö ØÓÖ ØÓ ÙÒ Ø ×Ø Ô ÙÒ Ø ÓÒ ÒÔÙØ × Ö ÑÔ ÙÒ Ø ÓÒº Ó × Ö Ø Ê Ò ÓÑ Î Ö Ð ÊÎ ¸ Ø È ´Üµ × ÓÖ × Ö Ø Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ׸ Ò Ø Ö ÓÖ Ø × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÙÒ Ø ×Ø Ô ÙÒ Ø ÓÒ׸ Û × ×Ø Ö × ÙÒ Ø ÓÒº Ï Ò × Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¯Ì ´Üµ Ó × Ö Ø ÊÎ × ×Ø Ö × ÙÒ Ø ÓÒº Ì ÙÑÔ× Ò Ø ÔÐÓØ Ó ÙÖ Ø Ø Ú ÐÙ × Ó ¸ Ò Ø Ñ Ò ØÙ × Ó Ø ÙÑÔ× Ö ÕÙ Ð ØÓ Ø ÈÅ Ú Ð٠׺ × Ü Ó × ÖÓÑ ½ ØÓ ½¸ ´Üµ Ò Ö × × ÖÓÑ ¼ ØÓ ½º ÈÅ Ü ÑÔÐ º½º ËÙÔÔÓ× Û Ú Ô Ï Ú ÔÐÓØØ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × Ö Ø ÊÎ Ø Ò Ø Ú ÐÙ × ½ ¾ ¿ ¸ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¼ ¿¼ Ü ½ ¼ ¾¼ Ü ¾ ´Üµ ¼ ¿¾ Ü ¿ ¼½ Ü ´Üµ Ø Ø ØÓÔ Ó Ø Ò ÜØ Ô Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ¼ ÊÌ ¿ F (x) X 1 .82 .50 .30 x 1 2 3 4 À Ö × ÓÛ Û Ó Ø Ò Ø ÔÐÓØ Ó ´Üµ Ý Ò×Ô Ø ÓÒº Ì ×Ñ ÐÐ ×Ø Ú ÐÙ Ó × Ü ½ Ò Ø ÔÐÓØ Ó ´Üµ × Þ ÖÓ ÓÖ Ü ½º Ì ¬Ö×Ø ÙÑÔ Ò Ø × Ø Ü ½ Ò Ø Ñ Ò ØÙ Ø ÙÑÔ × È ´½µ ¼ ¿¼º Ì Ø × Ø Ú ÐÙ ¼ ¿¼ ÙÒØ Ð ÝÓÙ ÓÑ ØÓ Ø Ò ÜØ Ú ÐÙ Ó Ü ¾º Ø Ü ¾¸ Ø ÙÑÔ× Ò ÑÓÙÒØ ÕÙ Ð ØÓ È ´¾µ ¼ ¾¼¸ Ò Ö × Ò ÙÔ ØÓ ¼ ¾¼ · ¼ ¿¼ ¼ ¼ Ø ÙÑÙÐ Ø Ú ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ü ¾º Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÝÓÙ Ú ÙÑÔ Ó È ´¿µ ¼ ¿¾ Ø Ü Ø Ò Ø ÙÔ ØÓ Ø Ú ÐÙ ¼ ¾¼ · ¼ ¿¼ · ¼ ¿¾ ¼ ¾ Ø ÙÑÙÐ Ø Ú ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ü ¿º Ò ÐÐݸ ÝÓÙ Ú ÙÑÔ Ó È ´ µ ¼ ½ Ø Ü ¸ Ø Ø ÙÔ ØÓ Ø Ú ÐÙ ¼ ¾¼ · ¼ ¿¼ · ¼ ¿¾ · ¼ ½ ½ ÌÓ Ø Ö Ø Ó Ø × Ð Ö ×Ø Ú ÐÙ Ü Ó ¸ Ø Û ÐÐ Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ ½ ´Ø Ö Ö ÑÓÖ ÙÑÔ׸ ÐÐ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ × Ò ÙÑÙÐ Ø µº ÓÒÚ Ö× Ðݸ Á Ú ÝÓÙ Ø ÔÐÓØ ÓÚ ¸ ÝÓÙ ÓÙÐ Ó Û Ö × Ò ¬Ò Ø ÈÅ Ø ÔÖ Ò Ô Ù×Ø × Û Ö Ø ÙÑÔ× Ó ÙÖ Ò Û Ø Ø Ñ Ò ØÙ × Ó Ø ÙÑÔ× Ö ÓÖ Ö ØÓ Ø Ø ÈÅ Ú Ð٠׺ ×Ó Ó Ø ¿¸ Ò ÒÓ ÓÒ Ò Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÓÙ Ò ÓÑÔÙØ ÔÖÓ ÓÐÐÓÛ× ½ ÊÌ ¿ Ð Ø × ÒÚÓÐÚ Ò × Ö Ø ÊÎ Ö ØÐÝ ÖÓÑ Ø ´Üµ × µ ´ ·µ ´ ·µ ´ º½µ µ ´ ·µ µ ´ ´ º¾µ µ ´ µ µ ´ ´ º¿µ ·µ ´ µ µ ´ ´ºµ ÁÒ Ø ÔÖ Ò ÓÖÑÙР׸ ÒÓØ × Ø Ö Ø Ò Ð Ñ Ø Ó ´Üµ × ÝÓÙ ÔÔÖÓ Ü ÖÓÑ µ ÒÓØ × Ø Ð Ø Ò Ð Ñ Ø Ó Ø Ö Ø¸ Ò ´Ü ´Üµ × ÝÓÙ ÔÔÖÓ Ü ÖÓÑ Ø Ð Øº Á ÝÓÙ ¬Ò Ø Ö ØÓ Ö Ñ Ñ Ö Ø × ÓÙÖ ÓÖÑÙР׸ ÝÓÙ Ò Ò×Ø Ù×Ø Ö Ñ Ñ Ö Ø ÓÖÑÙÐ È ´ ¾ µ ×ÙÑ Ó ÙÑÔ× Ò ´Üµ Ó ÙÖ Ò Ø Ú ÐÙ × Ü ¾ ´ºµ È´ È´ È´ È´ ´Ü·µ º¾º Ï Ø Ø × Ñ × Ö Ø ÊÎ × Ò Ü ÑÔÐ º½¸ Û Ø Ø ÔÐÓØØ ÓÒ ¾¾º Í× Ò Ø Ò Ø ÓÙÖ ÓÖÑÙÐ × ´ º½µ¹´ º µ¸ Û Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÙÐ Ø ÓÒ× È ´¾ µ ´ µ ´¾µ ½ ¼ ¼ È ´¾ µ ´ µ ´¾µ ¾ ¼ ¿¾ È ´¾ µ ´ µ ´¾ µ ¾ ¿¼ ¾ È ´¾ µ ´ µ ´¾ µ ½ ¿¼ ¼ È´ ¿µ ´½µ ´¿ µ ½ ¼ ¼ ÇÖ¸ Ù× Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´ º µ¸ È ´¾ µ ´ ÙÑÔ Ø Ü ¾µ · ´ ÙÑÔ Ø Ü ¿µ · ´ ÙÑÔ Ø Ü µ ¼ ¾¼ · ¼ ¿¾ · ¼ ½ ¼ ¼ Ô Ü ÑÔÐ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ê Ò ÓÑ Î Ö Ð ¯Ì ´Üµ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø ÐÐ Ú ÐÙ × Ó Ü ´ º º¸ Ø ÙÑÔ×µº × Ü Ó × ÖÓÑ ½ ØÓ ½¸ ´Üµ Ò Ö × × ÖÓÑ ¼ ØÓ ½º ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø Ó Ø ×Ø È ´Üµ Ü ´Üµ × ÒÓ ÖÚ ØÚ ´ºµ Ü ÑÔÐ º¿º ËÙÔÔÓ× × ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ Êκ Ì Ò Ø× Ò× ØÝ ´Üµ × Ø ÙÒ Ø Ö Ø¹ Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÖÓÑ Ü ¼ ØÓ Ü ½º ÓÒ× Ö Ø × ´Üµ × Ø ÒÔÙØ ØÓ Ò ÒØ Ö ØÓÖº Ì Ò Ø Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ¾ ÊÌ ¿ ÒØ Ö ØÓÖ Ö ×ÔÓÒ× Û ÐÐ Ö ÑÔ ÙÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ü ¼ ØÓ Ü ½º ÁØ × ÔÖ ØØÝ ÑÑ Ø Ò Ø × × Ø × Ø ÓÖÑ ¼ Ü ¼ ´Üµ Ü ½ Ü ½ ½ Ü ½ Ø ¸ Ø Ò¸ Ø Ø Ü ÑÔÐ º º Ì × Ü ÑÔÐ ÐÐÙ×ØÖ Ø × ÓÛ Û Ò Ù× ÕÙ Ø ÓÒ ´ º µ ØÓ Ó Ø Ò ´Üµ ÖÓÑ ´Üµ ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êκ ËÙÔÔÓ× ÓÙÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¼ Ü ¼ ´Üµ ܾ ½ Ü ½ ½ Ü ½ ÆÓØ Ø Ø Ø ÓÑ × Ò Ø Ö Ô ×º « Ö ÒØ Ø Ò Ô ¸ Û Ø ¼ Ü ¼ ´Üµ ¾Ü ½ Ü ½ ¼ Ü ½ Ï Ò Ó Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ù× Ò Ø ÑÙ × Ö Ò Ø × Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Ø Ò Ò Ø × Ó × Ö Ø Êκ ÁÒ Ø × Ó × Ö Ø Êθ Û Ú ØÓ ÛÓÖÖÝ ÓÙØ Ø ÓÙÖ × Ô Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ º½µ¹´ º µº ÁÒ Ø × Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êθ × Ò ´Üµ × ÒÓ × ÓÒØ ÒÙ Ø ×¸ Ø ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ× ´ º½µ¹´ º µ Ö Ù ØÓ Ù×Ø × Ò Ð Ð ÙÐ Ø ÓÒ¸ × ÓÐÐÓÛ× ¯ ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ ¸ ÝÓÙ ÓÒ³Ø Ú ØÓ ÛÓÖÖÝ ÓÙØ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׺ Ì Ø ×¸ ÐÐ ÓÙÖ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ø × È´ Ö ÕÙ Ð ØÓ Ü ÑÔÐ Ì Ò º È ´½ µ È´ µ Ò ÔÓ ÒØ× Ó ÒØ ÖÚ Ð× Ò ÔÖÓ È´ µ È´ µ ´ µ ´ µ º ËÙÔÔÓ× Û ¾µ Ú ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Û Ø ´ ¼ Ü ¼ ´Üµ ½ ÜÔ´ ܵ Ü ¼ ´¾µ ´½µ ´½ ÜÔ´ ¾µµ ´½ ÜÔ´ ½µµ ¼ ¾¿¾ Ð ØÝ Ä ÌÍÊ Ó º À ÅÜ ÈÌ ÊË ¾¹¿ È Ê Ò ÓÑ Î Ö ¿ ÊÌ ¿ Ð Ï Ú × Ò Ø Ø ÓÖ × Ö Ø Êθ Ø Ò × Ò Ø Ú ÐÙ × Ó ÙÖ ÓÒÐÝ × ÙÑÔ× Ó ÙÖ Ò Ø Ø Ú ÐÙ × Ó Ø Êκ ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êθ Û Ú × Ò Ø Ø Ø Ú ÐÙ × Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ÓÚ Ö Ø Û ÓÐ Ö Ð Ð Ò ´ÒÓ ÙÑÔ×µº Ì Ó Ñ Ü ÊÎ ÓÑ Ò × Ø × ØÛÓ ØÙÖ × ¯ × Ü Ó × ÖÓÑ ½ ØÓ ½¸ Ø ´Üµ Ó Ñ Ü ÊÎ Ò Ö × × ÖÓÑ ¼ ØÓ ½º ËÓÑ Ó Ø × Ò Ö × × Ù ØÓ ÙÑÔ׸ Û Ö ÙÑÔ Ó ÙÖ× Ø × Ö Ø Ú ÐÙ × Ó ¸ Û Ø Ø Ñ Ò ØÙ Ó ÙÑÔ Ò ÕÙ Ð ØÓ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ó ÙÖ Ò Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒ Ò × Ö Ø Ú ÐÙ Ó º Ì Ö ×Ø Ó Ø Ò Ö × Ò ´Üµ × Ù ØÓ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò Ò Ø Ú ÐÙ × Ó ´Üµ ÓÚ Ö Ø Ô ÖØ× Ó Ø Ö Ð Ð Ò ÒÓØ ÓÒØ Ò Ò Ø × Ö Ø Ú ÐÙ × Ó º º Ä Ø Ù× Ó ØÓ Ø Ñ Ü ÊÎ Ó Ü ÑÔÐ º ¸ Û Ó× Ò× ØÝ × ´Üµ ´¼ ½µÆ´Ü ½¼µ · ´¼ µ´½ ½¼µ Ù´Ü ¼µ Ù´Ü ¼µ℄ ÆÓØ Ø Ø ´Üµ ÓÒ× ×Ø× Ó ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ü ½¼ ÓÑ Ò Û Ø Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÖÓÑ Ü ¼ ØÓ Ü ¼º Ì ÔÖ × Ò Ó Ø ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ Û ÐÐ ÔÖÓ Ù ÙÒ Ø ×Ø Ô ÙÒ Ø ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ´Üµ Ó Ò ÖÓÑ Ü ½¼ ØÓ Ü ¼º Ì ÔÖ × Ò Ó Ø Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× Û ÐÐ ÓÒ Ö ÑÔ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ´Üµ Ó Ò ÖÓÑ Ü ¼ ØÓ Ü ¼º Ø Ü ¼¸ ´Üµ ÓÑ × ½ Ò Ö Ñ Ò× Ø ½ × Û ÑÓÚ Ü ÙÖØ Ö ØÓ Ø Ö Øº Ï Ø Ö ÓÖ Ó Ø Ò ¼ Ü ½¼ ¼ ½ ½¼ Ü ¼ ´Üµ ¼ ½ · ´¼ µ´½ ½¼µ´Ü ¼µ ¼ Ü ¼ ½ Ü ¼ Ü ÑÔÐ º F (x) X 1 0.1 0 10 60 70 x Ä ÌÍÊ º À º¾ Å Ò× Ï ÒÓØ Ø Ñ Ú ÐÙ Ó µº Á Ø º Ì Ñ Ò ÓÖ ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¿ Ò Î Ö Ò × Ò Ó ÊÎ Ù× Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ℄ ´ Ð×Ó ÐÐ Ø ÜÔ Ø × Ð Ö ÖÓÑ Ø ÓÒØ ÜØ Û Ø Ø ÊΠ׸ Ø Ò Û Ò Ö Ú Ø × × ÑÔÐÝ × ¬Ò Ý ¡ ½Ü ´Üµ Ü × Ö Ø ÊÎ ¸ Ø × Ö Ù × ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÜÈ ´Üµ ½ Ü Ï ÒÓØ Ø Ú Ö Ò Ó ÊÎ Ù× Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ¾ ÓÖ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Î Ö´ µº Ì ÔÓ× Ø Ú ×ÕÙ Ö ÖÓÓØ Ó Ø Ú Ö Ò × ÒÓØ Ò × ÐÐ Ø ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó º Á Ø × Ð Ö ÖÓÑ Ø ÓÒØ ÜØ Û Ø Ø ÊΠ׸ Ø Ò Û Ò Ö Ú ¾ × × ÑÔÐÝ ¾ Ò Ò Ö Ú Ø × × ÑÔÐÝ º Ì Ú Ö Ò ¾ × ¬Ò Ý ¾ ¡ ½ ´Ü µ¾ ´Üµ Ü ½ º¾º½ ÁÒØÙ Ø Ú Å Ò Ò Ó ¸ ¾ Á Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð × ÓÓ ÓÒ ¸ Ø Ò ÝÓÙ ÜÔ Ø Ø Ö Ø Ñ Ø Ú Ö Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ó × ÖÚ Ú ÐÙ × Ó ´ ÖÓÑ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð×µ ØÓ ÐÓ× ØÓ Ô Ö ÒØ Ó Ø Ø Ñ º Á Ü × Ø Ú ØÓÖ ÓÖÑ Ý ÝÓÙÖ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׸ Ø Ò Ø × Ö Ø Ñ Ø Ú Ö × ÓÑÔÙØ Ú Å ØÐ × Ñ Ò´Üµº Ì Ù׸ Û ÜÔ Ø Ø Ø Ñ Ò´Üµ ´Û Ú Ö × Ö Ò ÓÑÐݵ Û ÐÐ ÐÓ× ØÓ ÑÓ×Ø Ó Ø Ø Ñ º Å Ò Ò Ó ¾ Ä Ö Ú Ö Ò Ñ Ò× ÝÓÙ Ú × Ò ¬ ÒØ Ò Ó Ó × ÖÚ Ò Ú ÐÙ Ó Ö ÖÓÑ Ø Ñ Ò º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ú Ö Ò ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓ Ñ Ò× ÑÓ×Ø Ó Ø Ø Ñ Ø Ó × ÖÚ Ú ÐÙ Ó Û ÐÐ ÐÓ× ØÓ º Ë ÙÖ ¿º ÓÒ Ô ½½ Ó Ø ÓÓ ØÓ × Ø ÔÐÓØ Ó Ò× ØÝ ÓÖ Û Ø Ú Ö Ò × Ð Ö × Û ÐÐ × Ø ÔÐÓØ Ó Ò× ØÝ ÓÖ Û Ø Ú Ö Ò × ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓº Á Û ÐÐ Ó ×ÓÑ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò º Á Û ÐÐ Ö Ú Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× ØÓ Ð Ø Ö Ð ØÙÖ ¸ Ù× Û Ò ×ÓÑ ×Ô Ð Þ ØÓÓÐ× ØÓ ÐÔ Ù× ÓÑÔÙØ Ú Ö Ò º Ü ÑÔÐ º º × Ö Ø ÊÎ Ø × Ú ÐÙ × ½ ¾ ¿ Û Ø ÈÅ × ÓÐÐÓÛ× ¼½ Ü ½ ¼¾ Ü ¾ È ´Üµ ¼¿ Ü ¿ ¼ Ü Å ÒÒ Ó Ä ÌÍÊ Ï º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¿ Ú ½´¼ ½µ · ¾´¼ ¾µ · ¿´¼ ¿µ · ´¼ µ ¿ Ï ÜÔ Ø Ø Ø Û Ò Û Ô Ö ÓÖÑ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ ×¸ Ø Ó × ÖÚ Ú ÐÙ × Ó ÓÒ Ø × ØÖ Ð× Û ÐÐ ÐÓ× ØÓ ¿º Ü ÑÔÐ º º Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò Ó ÈÓ ××ÓÒ´«µ ÊÎ ½ Ü ¼ ½ Ü ¼ ½ Ü « « ½ ÚÖ Ó Ø ÜÈ ´Üµ Ü Ü ÜÔ´ «µ « Ü Ü ÜÔ´ «µ « Ü ½ Ü ½ Ü ¼ ½ Ü Ü ½ ÜÔ´ «µ ´Ü« ½µ Ü ÜÔ´ «µ « Ü « Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø Ñ Ò Ó ÈÓ ××ÓÒ´«µ ÊÎ × «º ´Ë ÔÔ Ò Ü ¸ Ô ¼¿ºµ ÆÓÛ Ó ØÓ Ü ÑÔÐ º Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ ×º Ì Ö ¸ Û ÑÓ Ð Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÒ ÐÐ× Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð × ÈÓ ××ÓÒ´«µ ÊÎ Û Ø « ¾ Ý Ó × ÖÚ Ò Ø Ú Ö ÒÙÑ Ö Ó Ô ÓÒ ÐÐ× Ò Ø × Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ÓÚ Ö × Ú Ö Ð Ý× ØÓ ¾º Ì Ö ×ÓÒ Û Ý Û Ø × × ÓÙÐ ÒÓÛ Ð Ö ØÓ Ø Ö Öº Ü ÑÔÐ º º Ï ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò Ó Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º Ì × Ñ Ò× × Ø Ò× ØÝ ´Üµ Üٴܵ Ï Ò Ù× Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ× Ò Ð Ú Ö Û Ý ØÓ ÓÑÔÙØ º Ï Ú ½ ¼ Ü Ê ÐÐ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÖÑÙÐ ÖÓÑ ¼ ½ ×Ø Ø Ø Ü ½ ×¾ Ü ´ºµ ¿¼½ ´ºµ Ì × ÓÖÑÙÐ × Ý× Ø Ø Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø Ö ÑÔ ÙÒ Ø ÓÒ Øٴص × ½ ×¾ º ÁÒ ÕÙ Ø ÓÒ ´ º µ¸ Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ú Ö Ð × Ò ÒÝ ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ò Ø ÊÇ ´Ö ÓÒ Ó ÓÒÚ Ö Ò µ Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¿ Ó Ø Ä Ô ØÖ Ò× ÓÖѺ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ × Ò ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒÙÑ Öº Ä Ø × Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ½ Ø ½ Ø Ø ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓØ × × Ý ¸ Û Ó Ø Ò Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ú ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ Ø ¾ ¼ ½ ¼ ¸Ø Ô Ö Ñ Ø ÖÓ Ø Ø Ø ½ ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ ½ ´Ë ÔÔ Ò Ü Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ¸ Ô ¼ ÒÓØ Ø Ø Á Ñ Ö ÖÖ Ò ØÓ Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ò×Ø Ó Û Ø ÓÓ Ù× ×ºµ ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ Ó Ø ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´ º µ × ØÓ ÒØ Ö Ø Ý Ô ÖØ׺ º¾º¾ ËÝÑÑ ØÖÝ ÊÙÐ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Í× ÙÐ Ø Ø Ñ Ò ÁØ Ò× ØÝ ´Üµ Ó ÊÎ × ×ÝÑÑ ØÖ ÓÙØ ×ÓÑ Ú ÐÙ Ü ¸ Ø Ò ÑÙ×Ø Ü ÑÔÐ º½¼º Ð Ô Ö ¸ Ò ÐØ Ø ÒÙÑ Ö Ø Ø ÓÑ × ÙÔº Ì ÈÅ × ÕÙ ÔÖÓ Ð ÓÚ Ö Ø Ú ÐÙ × ½ ¾ ¿ º Ì × ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ×ÝÑÑ ØÖ ÓÙØ Ü ¿ º Ì Ö ÓÖ ¿ º Á Û ­ Ô Ø × ÙÒ Ö × Ó Ø Ñ × Ò Ú Ö ÙÔ Ø ÒÙÑ Ö× Û Ø¸ Û ÜÔ Ø Ø Ø Ø × Ú Ö Û ÐÐ ÐÓ× ØÓ ¿ º Á ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ Ó Ø × Ø ×Ø ÝÓÙÖ× Ð Ù× Ò Å ØÐ ¸ Ü ÙØ Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò Ñ Ò´ д ¶Ö Ò ´½¸ ¼¼¼¼µµµ Ò × Û Ø ÝÓ٠غ Ü ÑÔÐ º½½º ÓÒ× Ö Ø ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ô ½ ¾º Ì ÈÅ × ×ÝÑÑ ØÖ ÓÙØ Ò ¾º ´ ÓÙ Ò × Ø ×ÓÑ Ó Ø × ÈÅ ³× ÓÖ « Ö ÒØ Ò Ú ÐÙ × ØÓ ÓÒÚ Ò ÝÓÙÖ× Ð Ó Ø × Øºµ Ì Ö ÓÖ Ø Ñ Ò Ó Ø ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ò ¾º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ ­ Ô Ö Ó Ò Ø Ö Ø Ñ × Ò ÓÙÒØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ×¸ Ø ÜÔ Ø ÒÙÑ Ö Ó × ×Ò ¾ ¿ ¾ ½ º Ü ÑÔÐ º½¾º Ï × Ý Ø Ø × Ø ÍÒ ÓÖÑ´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ò× ØÝ ´Üµ × Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð ℄º Ë Ò Ø Ö ÙÒ Ö Ø × ÔÙÐ× ÑÙ×Ø ½¸ Ø × ÓÖ × Ø ½ ÑÔÐ ØÙ Ó Ø ÔÙÐ× ØÓ º Ì Ø ×¸ ´Üµ ´ ½ ¼ Ü Ð× Û Ö Ä ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¿ ´Á Û Ø ℄ ØÓ Ø ÙÒ Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄¸ Ø × × Ø ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö × ×¸ Û Ú ÒÓÒ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒºµ Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò Ó º Ì Ò× ØÝ Ó ´Üµ × Ð ÖÐÝ ×ÝÑÑ ØÖ ÓÙØ Ü · ¸ Ø Ñ ÔÓ ÒØ Ó Ø ÒØ ÖÚ Ð ℄º Ï ÑÑ Ø ÐÝ ¾ ÓÒ ÐÙ Ø Ø · ¾ ´Ì × Ó Ò × Û Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÔÔ Ò Ü ¸ Ô ¼ ºµ Ü ÑÔÐ º½¿º Ï × Ý ×Ø Ù×× Ò´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø× Ò× ØÝ × ¾ ½ ´Üµ Ô¾ ÜÔ ´Ü ¾ µ ½ Ü ½ Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ Ø Ñ Ò Ó × º ÁÒ Ð Ø Ö Ð ØÙÖ ¸ Û Û ÐÐ × ÓÛ Ø Ø Ø Ú Ö Ò Ó × ¾ º ´Ì × Ó Ò × Û Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÔÔ Ò Ü ¸ Ô ¼ ºµ Ì ×Ô Ð × Ò Û ¼¸ ½ × ÐÐ Ø ×Ø Ò Ö Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÐÐ Ø ÓØ Ö × × Ö ÒÓÒ×Ø Ò Ö Ù×× Òº º¿ ×Ø Ñ Ø Ò ´Üµ ËÙÔÔÓ× Û Û ÒØ ØÓ × Û Ø Ò× ØÝ ´Üµ Û × ÓÙÐ Ù× × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð ÓÖ ÊÎ º ËÙÔÔÓ× Û Ò Ø × Ñ ÒÝ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ó Ø Ú ÐÙ Ó ´ÓÚ Ö Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð×µ × Û Û Òغ ÀÓÛ Ó Û Ù× Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ØÓ ×Ø Ñ Ø ´Üµ Ì ¬ ÙÖ ÐÓÛ ×Ù ×Ø× Û Ý ØÓ ÔÖÓ º (x, f X(x) ) f (x) X x bin ÁÑ Ò Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ó ×ØÖ ÙØ ÐÓÒ Ø Ü¹ Ü ×º ´Ï Ø Ò ØÓ Ú ÖÝ Ð Ö Ò Ê Ø Ø ÓÒ ¿¸ Û Ø Ò ½¼¼¼¼¼ºµ ËÙÔÔÓ× Ø × Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ó ÖÓÑ Ñ Ò ÑÙÑ Ú ÐÙ Ó ØÓ Ñ Ü ÑÙÑ Ú ÐÙ Ó º Ì Ò Û Ò Ô ÖØ Ø ÓÒ ÙÔ Ø ÒØ ÖÚ Ð ℄ ÒØÓ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð× Ó ℄ Ó ÕÙ Ð Ð Ò Ø ¸ Ò Û Û ÐÐ ÐÐ ×Ù ×Ù ÒØ ÖÚ Ð Ò º ´ÁÒ Ê Ø Ø ÓÒ ¿¸ Û Ø ½¼¼ Ò׺µ Ä Ø Ø Û Ø Ó Ò ¡º Ï Ú × Ø ÓÒ ØÝÔ Ð Ò Ò Ø ÓÚ ¬ ÙÖ º Ï Ó× ÔÓ ÒØ Ü ØÓ Ø ÔÓ ÒØ ÓÒ Ø Ü¹ Ü × Ò Ø ÒØ Ö Ó Ø Ò¸ Ò Ø ÔÓ ÒØ ´Ü ´Üµµ × Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÔÓ ÒØ ÓÒ Ä Ø ÌÍÊ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¿ ´Üµ ÙÖÚ º Á Ø Ò Û Ø ¡ × ×ÙÆ ÒØÐÝ ×Ñ Ðи Ø Ò Ð ÙÐÙ× Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ¡ ´Üµ¸ Ø Ö Ó Ø Ö Ø Ò Ð Ö Ø ÓÚ Ø Ò¸ × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ Ò ´Üµ È´ Ü ¾ Òµ ´ºµ Ä Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ø Ø ÐÐ Ò Ø Òº Ä Ø Ù× Ø Ø Ö Ø Ó Ò Ò × Ò ×Ø Ñ Ø Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´ º µº Ì Ò ÓÖ Ò Û Ú Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ¡ ´Üµ ÒÒ ËÓÐÚ Ò ÓÖ ´Üµ¸ Û Ó Ø Ò Ò ´Üµ Ò¡ À Ö × ÓÙÖ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ¯ ÌÓ Ó Ø Ò Ø ×Ø Ñ Ø Ò× ØÝ ÙÖÚ ´Üµ¸ Ñ ×ÙÖ ÙÔ ÖÓÑ Ø ÒØ Ö Ü Ó Ò Ø ÕÙ Ð ØÓ ØÓ Ó Ø Ò Ø ÔÓ ÒØ ÓÙ Û ÐÐ Ó Ø Ò ÓÒ Ó Ø × ÔÓ ÒØ× ÓÖ Ì × × ÝÓÙÖ ×Ø Ñ Ø ´Üµ ÙÖÚ º Ò Ò¡ Ò ´Ü Ò¡ µ Ò ÓÒÒ Ø ÙÔ Ø × ÔÓ ÒØ× Û Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×º Ï Ù× Ø × Ñ Ø Ó Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ½ Ó Ê Ø Ø ÓÒ ¿ ØÓ ÓÒÚ Ò ÝÓÙ Ø Ø Å ØÐ ³× Ô× Ù ÓÖ Ò ÓÑ ÒÙÑ Ö Ò Ö ØÓÖ× Ö Ò Ò Ö Ò Ò Ö Ó Ò ÓÓ Ó º ´Ï Ò Ö Ø ½¼¼¼¼¼ Ø ÔÓ ÒØ× ÓÖ Ò ØÓ Ó Ø × ¸ Ó Ø Ò× ØÝ ×Ø Ñ Ø ¸ Ò Ø Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ó Ø ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ Ò× ØÝ Ò Ø ×Ø Ò Ö Ù×× Ò Ò× Øݸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺµ Ä ØÙÖ ½¼ ÔØ Ö× ¾¹¿ È ÖØ ÁÒ Ø × Ä ØÙÖ ½¼ ÆÓØ ×¸ Á Ø Ð Ð ØØÐ Ø ÑÓÖ ÓÙØ Ø ¸ × ÓÛ ÝÓÙ ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ù×× Ò ÔÖÓ Ð Ø ×¸ × Ù×× Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ Ò Ø× ÔÖÓÔ ÖØ ×¸ Ò Ó ×ÓÑ Ú Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׺ ½¼º½ ÅÓÖ ÓÒ ÁÒ Ä ØÙÖ ÆÓØ ×¸ Á ÜÔÐ Ò Ø Ø ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ ¸ ÔÖÓ Ð ØÝ Ò × ÐÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ø × È´ µ ´ µ ´ µ ÓÖ × Ö Ø Êθ Ø × ÓÖÑÙÐ Ñ Ý ÒÓØ ÓÐ ¸ Ò Á Ú ÓÙÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÖÑÙÐ × Ø Ø ØÓÔ Ó Ô ¾¿ ÓÖ Ò Ð Ò Ø × Ö Ø × º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö × ÓÒ ×Ô Ð × Ó × Ö Ø ÊÎ Û Ö Ø × ØÙ Ø ÓÒ × Ø × ÑÔÐ Ö¸ Ò Ñ Ðݸ Ø × Ò Û Ø Ú ÐÙ × Ó Ö ÒØ Ö׺ ÁÒ Ø × × ¸ Û Ò× Ý È´ µ ´ µ ´ ½µ ÒØ Ö× ´½¼º½µ Á ÓÒ ÓÖ ÓØ Ó Ø Ò ÕÙ Ð Ø × ÓÒ Ø Ð Ø × Ó ´½¼º½µ × ×ØÖ Ø Ò ÕÙ Ð Øݸ ÝÓÙ Ò Ù×Ø Ñ Ø ÒØ ÖÚ Ð × ÓÖØ Ö Ò ÓÖ Ö ØÓ Ó Ø Ò Ò ÒØ ÖÚ Ð Ò Û Ø Ò ÔÓ ÒØ× Ö Ò ÐÙ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ Ò ÛÖ Ø È ´¿ µ È´ µ ´ µ ´¿µ ×ÙÖ ØÓ ÓÒÐÝ Ù× ´½¼º½µ ÓÖ × Ö Ø ÊÎ³× Ø Ò ÒØ Ö Ú ÐÙ × ÈÐ × Ö Ö ØÓ ÈÖÓ Ð Ñ ¾º¿ Ó Ø ÔØ Ö ¾¹¿ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ× ÓÖ Ò Ü ÑÔÐ Ò Û Á Ù× ÕÙ Ø ÓÒ ´½¼º½µº Ä ÌÍÊ ½¼º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¼ ½¼º¾ ÔÔÐ × Ò ÇÖ Ò × Ø Ø × ÔÓ ÒØ Ò Ø ÓÙÖ× ¸ Û ØÝÔ ÐÐÝ ¬Ò Ø Ø ×ÓÑ ×ØÙ ÒØ× Ú ØÖÓÙ Ð Ô Ò Ø × Ü ÓÑÑÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó ÔØ Ö× ¾¹¿ ×ØÖ Øº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ð Ñ Ø ÐÔ ÝÓÙ ÓÑ ØÖ ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡ ÈÓ ××ÓÒ ¼ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ ÒÓÑ Ð ¼ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò ÍÒ ÓÖÑ Ü Ù×× Ò ½ Ü ½ ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ü ¼ ÁÒ Ø Ð Ø ÓÐÙÑÒ¸ Á Ð ×Ø Ø ØÝÔ × Ó ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Û Ö ÓÚ Ö Ò º ÁÒ Ø Ö Ø ÓÐÙÑÒ¸ Á Ú Ø Ú ÐÙ × Ó Ø ÊÎ³× Ú Ò Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ ÓÙ × Ø Ø ÒÓ ØÛÓ Ó Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ö ÓÚ Ö Ø × Ñ Ú Ð٠׺ Ì Ù׸ Á Ø ÐÐ ÝÓÙ Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÊÎ Û ÐÐ Ú ÓÒ Ó Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ׸ ÐÐ ÝÓÙ Ú ØÓ Ó × Ü Ñ Ò Û Ø Ø ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ × Ó Ö Ò ÓÖ Ö ØÓ ÒØ Ý Û Ø Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ ×º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ö × ÙÒÐ × ÔÔÐ × Ò ÓÖ Ò × º Ü ÑÔÐ ½¼º½º Ä Ø ÊÎ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÙÖÖ Ò × Ø Ø Û ÐÐ Ø ÐÓÖ Ò ¾¼½¼º Ì ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ × Ó Ö ¼ ½ ¾ ¡ ¡ ¡º Á Û ÑÓ Ð Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ù× Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ ÓÑÑÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ׸ Ø ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÛÓÙÐ Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Ø Ø Ñ × × Ò× Ò Ø × ÓÒØ Üغ Ü ÑÔÐ ½¼º¾º ËÙÔÔÓ× Á Ø Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ð Ø ÙР׸ Ð Ø Ó Ø Ñ ÙÖÒ ÙÒØ Ð Ø Ý ÙÖÒ ÓÙظ Ò Ð Ø ÊÎ Ø Ú Ö Ð Ø Ñ ´ Ò ÓÙÖ×µ Ø Ø Á³Ú Ó × ÖÚ ÓÖ Ø × ÙР׺ ËÙÔÔÓ× Ø ÜÔ Ø Ð Ø Ñ Ó ÒÝ Ó Ø ÙÐ × × ½¼¼¼ ÓÙÖ׺ ËÙÔÔÓ× Á Û ÒØ ØÓ ÑÓ Ð Ø ÊÎ ½¼¼¼ Ù× Ò ÓÒ Ó Ø × Ü ÓÑÑÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ Ï ÓÒ ÛÓÙÐ Ø Ñ ÑÓ×Ø × Ò× ØÓ Ù× ÆÓØ Ø Ø ×ÓÑ Ø Ñ × Û ÐÐ Ø Ú ÐÙ Ð ×× Ø Ò ½¼¼¼ Ò ×ÓÑ Ø Ñ × Ö Ø Ö Ø Ò ½¼¼¼¸ Ò Ø Ú ÐÙ Ø Ö ÓÖ Ö Ò × ÓÚ Ö ÓØ ÔÓ× Ø Ú Ò Ò Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö׺ Ç Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ׸ ÓÒÐÝ Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó × Ø ×º Ä Ø Ö Ò Ø ÓÙÖ× ¸ Û Û ÐÐ ÑÓ Ð × Ù×× Ò Ö Ò ÓÑ ÚÖ Ðº ½¼º¾º½ × Ö Ø ÍÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ì Ö × Ø ÓÑÑÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ø × ×Ó ØÖ Ú Ð Ø Ø Á Ú ÒÓØ Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ý Ø¸ Ò Ñ Ðݸ Ø × Ö Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ì × × Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Û Ø Ú ÐÙ × Ó Ø ÊÎ Ö ¬Ò Ø Ò ÒÙÑ Ö¸ ÕÙ ÐÐÝ ×Ô ÓÒ Ø Ö Ð ÒÙÑ Ö Ü ×¸ Ò ÕÙ ÔÖÓ Ð º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÒÙÑ Ö Ø Ø ÓÑ × ÙÔ ÓÒ ÓÒ ØÓ×× Ó Ö × × Ö Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú × Ö Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Û Ø Ú ÐÙ × Ö ¼ ½ ¾ ¿ º Á ×ÙÔÔÓ× Ø Ö Ñ Ø Ü ×Ø ×ØÙ ÒØ ×ÓÑ Û Ö Û Ó ÛÓÙÐ Ø ÓÒ Ù× ØÛ Ò Ø Ø Ò Ø ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ä ÌÍÊ ½¼º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½ ÊÌ ¸ × Ò ÓØ Ó Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ö ÓÚ Ö Ø ÒØ Ö× ¼ ½ ¾ ¿ º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÈÅ Ó Ø × Ö Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ­ Ø Ò Ø ÈÅ Ó Ø ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ¬Ö×Ø Ò Ö × Ò ¸ Ø Ò Ö × Ò ¸ Ö Ò Ô ×ÓÑ Û Ö ÖÓÙÒ ÒÔ ´ × Û × ÐÐ × Ð Ø Ö ÓÒµº ËÓ¸ Ú Ò Ø ÓÙ Ø Ö Ö ×ÓÑ × Ö Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ò Û Ø Ú ÐÙ × Ö Ø × Ñ × ÓÖ ÒÓÑ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ ÓÒ ÛÓÙÐ ÒÓØ Ð ÐÝ ØÓ ÓÒ Ù× Ø ØÛÓº Ò ½¼º¿ ÓÑÔÙØ Ò Ù×× Ò ÈÖÓ ÐØ × ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Á × ÓÛ ÝÓÙ ÓÛ ØÓ Ù× Ø Ø Ð ÓÒ Ô ½¾¿ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ØÓ ÓÑÔÙØ Ù×× Ò ÔÖÓ Ð Ø ×º Ì Ö Ö Ð×Ó Å ØÐ Û Ý× ØÓ Ó Ø ×¸ Ù× Ò Ø Ö Ø Å ØÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ö ÓÖ Ø Å ØÐ ×ÝÑ ÓÐ ÒØ Ö ØÓÖ ÒØ × Ê Ø Ø ÓÒ ¿ ÁÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø × ÓØ Ö Ñ Ø Ó ×º ËÙÔÔÓ× × Ù×× Ò´ ¸ µ Êθ Ò ÓÙÖ Ó Ð × ØÓ ÓÑÔÙØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ð È ´ µº Ï Ò Ó Ø × Ñ Ò Ù× Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ø Ø Ø Û × ÐÐ ÔÖÓÚ Ò Ð Ø Ö Ð ØÙÖ Í× ÙÐ Ø Á Ù×× Ò´ ¸ µ¸ Ø Ò Ù×× Ò´¼¸½µ ´×Ø Ò Ö Ù×× Òµ¸ Û Ö × Ó Ø Ò ÖÓÑ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ò Ö Ò Ó Ú Ö Ð Í× Ò Ø Í× ÙРظ Û Ò Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ× È´ µ È È ÁÒ Ø ÔÖ Ò ¸ ´Þµ ÒÓØ × Ø Ó Ø ×Ø Ò Ö Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ì × × ×Ù ÓÑÑÓÒ Ø Ø Ø × Ò Ú Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ¨´Þµ Ò ÐÑÓ×Ø ÐÐ ×Ø Ø ×Ø × Ø ÜØ ÓÓ ×º Ì Ø ×¸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ ¨´Þµ × ¬Ò Ý Þ ¨´Þµ ¡ ½ Ô½ ÜÔ´ Ù¾ ¾µ Ù ½ Þ ½ ¾ À Ö Ø Ò × Ø ÓÖÑÙÐ ÝÓÙ Ò Ù× ÓÖ Ú ÐÙ Ø Ò Ù×× Ò ÔÖÓ Ð Ø × È´ µ ¨ ¨ ´½¼º¾µ Ä ÌÍÊ ½¼º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ¾ ÇÒ Ô ½¾¿¸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ ¨´Þµ × Ø ÙÐ Ø ØÛ Ò Þ ¼ ØÓ Þ ¾ º ÓÖ Þ ¿¸ ¨´Þµ × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ ÓÒ º Ì Ö ×ÓÒ Ø Ø ¨´Þµ × ÒÓØ Ø ÙÐ Ø ÓÖ Þ ¼ × Ù× ÓÒ Ò Ñ Ù× Ó ×ÝÑÑ ØÖÝ ¨´Þµ ½ ¨´ Þµ ´½¼º¿µ À Ö Ö ÓÙÔÐ Ó ÛÓÖ Ü ÑÔÐ × Ò Û Á Ù× Ø Ø Ð ÓÒ Ô ½¾¿º Ü ÑÔÐ ½¼º¿º Ä Ø Ù×× Ò´ µº Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ÐÐ× Û Ø Ò ÓÒ ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Òº Ì Ø ×¸ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È´ · µ Í× Ò ´½¼º¾µ¸ È´ · µ ¨´½µ ¨´ ½µ Ì Ú ÐÙ ¨´½µ × ÐÓÓ ÙÔ ÓÒ Ô ½¾¿ ØÓ ¼ ½¿º Í× Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´½¼º¿µ¸ ¨´ ½µ ½ ¨´½µ ¼ ½ Ì Ö ÓÖ È´ · µ ´¼ ½¿µ ´¼ ½ µ ¼ ¾ Ü ÑÔÐ ½¼º º Ö ÕÙ ÒØÐݸ ÓÒ × ØÓ Ù× Ø Ø Ð ÓÒ Ô ½¾¿ Ò Ö Ú Ö× ¸ Ò ÓÖ Ö ØÓ ¬Ò Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Þ Ú ÐÙ ÓÖ Û È Þ℄ × ÕÙ Ð ØÓ ×ÓÑ ¬Ü ÔÖÓ Ð Øݺ À Ö × Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø × ØÝÔ º Ä Ø Ù×× Ò´ µ¸ Û Ö ¾ Ò ¾ º Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ÓÒ×Ø ÒØ ×Ù Ø Ø È ℄ ¼¼ Ï Ú ´ ¾µ ¿¸ Ò ¾ ½ ¨ ¾ È ℄ È ¿ ¿ Í× Ò Ø Ø Ð ÓÒ Ô ½¾¿ Ò Ö Ú Ö× ¸ Û × Ø Ø ¨ ¾ ¼ ¿ ¾ ½ ¿ ¿´½ µ · ¾ ¿ Ü Ö × º ÓÖ Ù×× Ò´ µ¸ ¬Ò Ø ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ ×Ù Ø Ø È´ · µ ¼ ¼ ´Ì × ÓÒ×Ø ÒØ × ÐÐ Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ù× Ð Ø Ö ÓÒ Ò Ø ÓÙÖ× ºµ ÓÖ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ù×× Ò ÔÖÓ Ð Ø ×¸ × ÈÖÓ Ð Ñ ¿º¾ Ó Ø ÔØ Ö ¾¹¿ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺ Ä ÌÍÊ ½¼º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ¿ ÊÌ ½¼º ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÇÔ Ö ØÓÖ Ï Ú Ù× Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ Ò Ù×Ø ÓÒ ÓÒØ ÜØ ×Ó Ö¸ Ò Ñ Ðݸ Ò Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ℄ ÓÖ ÜÔ Ø Ú ÐÙ ´Ñ Ò µ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Ò Ø Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¬Ò Ø ÓÒ ½ ´Üµ ½ ´ µ℄ ¡ Á Û ÔÙØ ´Üµ Ü Ò Ø ÒØ Ö Ò ÓÒ Ø × ×Ô Ð × º ÒÓØ Ö ÒØ Ö ×Ø Ò Ø Ò ´½¼º µº Ì Ò ÝÓÙ × Ø Ø ´ ËÓ¸ Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ Ú × Ù× ÈÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Á Ü ´½¼º µ Ö Ø × Ó ´½¼º µ¸ Ø Ò Û Ø Ø ÓÖÑÙÐ ÓÖ ℄ ØÓ ØÖÝ × ØÓ ÔÙØ ´Üµ ´Ü µ¾ Ò Ø Ö Ø × Ó µ¾ ℄ Î Ö ℄ ¾ ÓÒÚ Ò ÒØ Û Ý ØÓ ÜÔÖ ×× Ú Ö Ò × Û ÐÐ × Ñ Òº ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÇÔ Ö ØÓÖ À Ö Ö Ø Ö Ù× ÙÐ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ ½ ´ µ · ¾ ´ µ℄ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ Á × ÓÒ×Ø Òظ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ ´Üµ × ÓÒ×Ø Òظ ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖº ½ ´ µ℄ · ¾ ´ µ℄ ´ µ℄ ´ µ℄ ℄ Ì × ÔÖÓÔ ÖØ × Ö ØÖ Ú Ð ØÓ ÔÖÓÚ º ´ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÖÓÑ Ð ÙÐÙ׸ Ø ÒØ Ö Ð Ó ×ÙÑ × Ø ×ÙÑ Ó Ø ÒØ Ö Ð׸ Û Ý Ð × ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ºµ Í× Ò Ø ÈÖÓÔ ÖØ ×¸ ÓÒ Ò ÔÖÓÚ Ñ ÒÝ ÒØ Ö ×Ø Ò Ø Ò ×¸ Ò Û Û ÐÐ × ×ÓÑ Ó Ø × Ø Ò × Ò Ø × ÓÙÖ× º ÓÖ Ö Ø ÒÓÛ¸ Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ ÓÖ ÝÓÙ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Í× ÙРغ Í× ÙРغ ÓÖ ÒÝ ÊÎ Ò ÒÝ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ ´ µ¾℄ ¾ · ´ µ¾ ´½¼º µ ÕÙ Ø ÓÒ ´½¼º µ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ´ µ¾℄ × Ñ Ò Ñ Þ Û Ò Ø ÓÒ×Ø ÒØ × Ó× Ò × Ì Ù׸ Ø Ñ Ò Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ø ÙÒ ÕÙ Ö Ð ÒÙÑ Ö Û Ø Ú ÐÙ × Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ö ÐÓ× ×Ø ØÓ ÓÒ Ú Ö º Ä ÌÍÊ ½¼º À ÈÖÓÓ Ó Í× ÙÐ ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ô× ÈÌ Øº ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ÄØ Ø Ñ Ò Ó º Ì ÈÖÓÔ ÖØ × Ö Ù× Ö Ô Ø Ðݸ Ò Ø ´ µ¾ ℄ ´ µ · ´ µ ¾℄ ´ µ¾ · ¾´ µ´ µ · ´ µ¾℄ ´ µ¾ ℄ · ¾´ µ ´ µ℄ · ´ µ¾℄ ¾ · ¾´ µ´ µ · ´ µ¾ ¾ · ´ µ¾ ½¼º Î Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Á Ú ÒÓØ Ý Ø ÓÒ ÑÙ Û Ø Ú Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׺ Ì × × Ø ÓÒ Û ÐÐ Ö Ñ Ý Ø × × ØÙ Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ ½¼º º Ä Ø³× Ú Ö Ý Ø Ø Ø Ú Ö Ò Ó Ù×× Ò´ µ ÊÎ × ¾º Ï Ú ¾ ½ ½ ¾ ´Ü µ¾ Ô¾ ÜÔ ´Ü ¾ µ Ü ½ Å Ø Ò Ó ÚÖ Ð Ü Ý Ý Ì Ò Ø ÔÖ Ò ÒØ Ö Ð ÓÑ × ¾ ¾ ½ ½ Ü Ô½ ¾ ܾ ÜÔ´ ܾ ¾µ Ü Ì ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ø × ½º ´Í× ÒØ Ö Ø ÓÒ Ý Ô ÖØ× ÓÖ Ø Ñ Ø Ó Ò Ü ÑÔÐ º ºµ Ì Ö ÓÖ ¸ ¾ ¾ À Ö × Ò Û Ý ØÓ Ú ÐÙ Ø Ú Ö Ò ¾ ¾℄ ¾ ¾ ℄ × ÐÐ Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ Ó ÊÎ ¸ Ò × Ð ÙÐ Ø Í× ÙÐ Ê ×ÙÐغ ¾℄ ½ ¾ Ü ½ ÓÙ Ó Ø Ò ÓÖÑÙÐ ´½¼º µ ÖÓÑ ´½¼º µ Ý ÔÐÙ Ò Ò ´Üµ Ü ¼º ´½¼º µ Ý Ä ÌÍÊ ½¼º Ü Ö × º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ÓÖ Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ÊÎ ¸ ÔÖÓÚ Ø Ø ½ ¾ ¾ × ÓÐÐÓÛ׺ Ö×ظ ÐÓÓ ÙÔ Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÖÑÙÐ ¼ ½ ¾ Ø ÜÔ´ ×ص ¾ Ø ×¿ Ì Ò Ù× Ø × ÓÖÑÙÐ ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø ¼ ½ ¾ Ü´ ÜÔ´ ܵµ Ü ¾ ¾ Ï ÒÓÛ ÖÓÑ Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ø Ø Ø Ñ Ò × ½ º ÓÙ Ö ÒÓÛ Ö Ý ØÓ ÔÐÙ ÒØÓ ÓÖÑÙÐ ´½¼º µº Ü ÑÔÐ ½¼º º Ä Ø Ø × Ö Ø ÊÎ Ò Ü ÑÔÐ º º Ì Ñ Ò Û × ÓÑÔÙØ ØÓ ¿º Ì × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ × ¾ ℄ ½¾ ´¼ ½µ · ¾¾ ´¼ ¾µ · ¿¾ ´¼ ¿µ · ¾ ´¼ µ ½¼ Ì Ú Ö Ò × Ø Ö ÓÖ ÓÒ ¾ ¾ ℄ ¾ ½¼ ½ Ü ÑÔÐ ½¼º Ï ºÄØ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Û Ø Ò× ØÝ ´ ¾Ü ¼ Ü ½ ´Üµ ¼ Ð× Û Ö Ú ½ Ì × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ × ÓÑÔÙØ ¼ × ¾℄ Ï ÒÓÛ Ú ¾ ¼ Ü´¾Üµ Ü ½ ¾ Ü ´¾Üµ Ü ¾℄ ¾ ½ ¾ ¾¿ ½¾ ½½ Ä ØÙÖ ½½ ÔØ Ö× ¾¹¿ È ÖØ ½½º½ ÄØ Ù×× Ò Ì Ð ÄÓÓ ÙÔ Ü ÑÔÐ Ù×× Ò´ µº Í× Ò Ô ½¾¿ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ¸ Û ¬Ò Ø ÓÒ×Ø ÒØ ×Ù Ø Ø È´ · µ ¼ ´½½º½µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ × Ø ÓÒ×Ø ÒØ ×Ù Ø Ø Û ÐÐ ÐÐ Û Ø Ò ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ× Ó Ø Ñ Ò Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ¼ º Å Ø Ò Ó ÚÖ Ð Ó Ø Ò Ò ×Ø Ò Ö Ù×× Ò ÊÎ º Ì Ò ´½½º½µ ÓÑ × È ´ µ ¼ Ø Ø × ÔÓ Òظ Ø Ñ Ø ÐÔ ÓÖ ÝÓÙ ØÓ × Ø ÔÐÓØ Ó Ø ×Ø Ò Ö Ù×× Ò Ò× ØÝ ´Þµº Ì Ö Ù Ø ÙÒ Ö Ø × ÐÐ¹× Ô Ò× ØÝ ÙÖÚ ØÛ Ò Þ Ò Þ ×¼ º Ì Ö × Ò Ó Ø ØÛÓ Ø Ð× ´ Ý ×ÝÑÑ ØÖݵ ÑÙ×Ø ¼ ¼ ¾ ¼ ¼¾ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ö ØÓ Ø Ð Ø Ó Ø Ú ÖØ Ð Ð Ò Þ ÑÙ×Ø ¼ · ¼ ¼¾ ¼ º Ì × Ö × Ú ÐÙ ¸ Ò Ñ Ðݸ ´ µ¸ Û × Ð×Ó ÛÖ ØØ Ò ¨´ µº Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø ¨´ µ ¼ Í× Ò Ø Ø Ð ÓÒ Ô ½¾¿ Ò Ö Ú Ö× ¸ ÝÓÙ × Ø Ø ½ º Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø È ´ ´½ µ · ´½ µ µ ¼ Ì × Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Û ÐÐ Ù× ÙÐ ØÓ Ù× Ð Ø Ö ÓÒ Ò Ø ÓÙÖ× º Ä ÌÍÊ ½½º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ½½º¾ Ä Ò Ö Ò Ó ÎÖ Ð Ï Ú Ú Ò ÊÎ º Ï Ñ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ò Ö Ò Ó Ú Ö Ð ØÓ Ó Ø Ò Ò Û ÊÎ · ´½½º¾µ ÁÒ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ¸ Ö Ö Ð ÓÒ×Ø ÒØ× Û Ø ¼º Ì ÊÎ × Ò× ØÝ ´Üµ¸ Ñ Ò ¸ ¾ º Ì Ò Û ÊÎ Ò Ú Ö Ò × Ò× ØÝ ´Ýµ¸ Ñ Ò ¸ Ò Ú Ö Ò ¾ º Ï Ö Ó Ò ØÓ ¬Ò ÓÙØ ÓÛ ØÓ Ó Ø Ò ´Ýµ¸ ¸ ¾ ÖÓÑ ´Üµ¸ ¸ ¾ ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö ÓÖÑÙÐ × Ý ½ ÓÖÑÙÐ ½ ´Ýµ ·º ¾ ¾ ¾ ¸ ÓÖ ÕÙ Ú Ð ÒØÐÝ º ÈÖÓÓ Ó ÓÖÑÙÐ ½º Ä Ø Ù× ××ÙÑ Ø Ø ¼¸ Ò Ø Ò ÝÓÙ Ò ÑÓ Ý Ø Ø × ¼º ÇÙÖ ÔÔÖÓ × ØÓ Ó Ø Ò Ø ´Ýµ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø « Ö ÒØ Ø ØÓ Ó Ø Ò Ø Ò× ØÝ ´Ýµ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ò× ØÝ ´Üµº ´Ýµ È´ ݵ È´ · ݵ ÓÖÑÙÐ ¾ ÓÖÑÙÐ ¿ È Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ ØÓ Ò Ð ´Üµ Ò Ø Ò ØÓ Ý Ý Ý ¼ ´½½º¿µ ´Ýµ « Ö ÒØ Ø ÓØ × × Ó ´½½º¿µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ý¸ Û Ö ÝÓÙ « Ö ÒØ Ø Ø Ö Ø × Ù× Ò Ø Ò ÖÙÐ ÖÓÑ Ð ÙÐÙ× ´Üµ Ü ´Üµ ´Üµ Ü Ý Ü Ý Ý Ì × Ú × Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ¼ ´½½º µ ´Ýµ ½ Ý Á ¼¸ Ø Ò Ø ÔÖ Ò Ö ÙÑ ÒØ × ØÓ ÑÓ ¬ Ù× Ø Ò Û Ú Ý Ý È´ · ݵ È ½ Ä ÌÍÊ Ý ½½º × ÒÓØ À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ × Ö Ø Ú ÐÙ Ó º Ì ÑÓ ¬ ½ ´Ýµ Ö ÙÑ ÒØ ÛÓÙÐ Ý Ð Ý ¼ ÓÙ Ò Ø Ò ÓÑ Ò ÕÙ Ø ÓÒ× ´½½º µ¹´½½º µ ÒØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ò Ð ÕÙ Ø ÓÒ Ú Ð ÓÖ ÐÐ Ý ´Ýµ ½ ´½½º µ ¼ Ì × ÓÑÔÐ Ø × Ø ÔÖÓÓ Ó ÓÖÑÙÐ ½º ÈÖÓÓ Ó ÓÖÑÙÐ ¾º ÔÔÐÝ Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ØÓ ÓØ × × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´½½º¾µ Ò Ø Ò Ù× Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ Ú Ò Ò Ø Ä ØÙÖ ½¼ ÆÓØ × ℄ ·℄ ℄· ℄ ℄· Ï Ú ÔÖÓÚ Ò Ø Ø ℄ ℄· Û × Ø × Ñ Ø × ÓÖÑÙÐ ¾º ÈÖÓÓ Ó ÓÖÑÙÐ ¿º Ò¸ Û ÜÔÐÓ Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ ¾ ´ µ¾ ℄ ´ · · µ¾ ℄ ´ µ¾ ℄ ¾ ´ µ¾ ℄ ¾ ´ µ¾ ℄ ¾ ¾ Á ¼¸ ÓÖÑÙÐ ½ Ò ÒØ ÖÔÖ Ø × × Ý Ò Ø Ø Ø ÔÐÓØ Ó Ø Ò Û Ò× ØÝ × Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø ÔÐÓØ Ó Ø ÓÐ Ò× ØÝ Ý ØÖ Ò×Ð Ø Ò Ø ÓÐ Ò× ØÝ ØÓ Ø Ö Ø Ý ÙÒ Ø× ´Ø × × ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ ØÓ Ø Ð Ø ¼ µ¸ Ò Ø Ò × Ð Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ Ù× Ò Ø × Ð Ò ØÓÖ º ´Á ½¸ Ø Ò Û Ò× ØÝ × ÔÙÖ ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÓÐ Ò× Øݸ ½¸ Ø × Ð Ò Ñ × Ø Ò Û Ò× ØÝ ÑÓÖ ×ÔÖ ÓÙØ Ø Ò Ø ÓÐ Ò× Øݸ Ò ½¸ Ø Ò Û Ò× ØÝ × ÑÓÖ ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÙØ Ø× Ñ Ò Ø Ò Ø ÓÐ Ò× Øݺµ Á ¼¸ Ø Ò Ø Ò Û Ò× ØÝ × Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø ÓÐ Ò× ØÝ Ý ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ¸ × Ð Ò ¸ Ò Ö ­ Ø ÓÒº ´Ì × × Ø ×ÓÖØ Ó Ø Ò ÝÓÙ ØØ ÒÒ Ò Ó ¿¼½ ºµ Ê Ñ Ö ×º Ä ÌÍÊ ½½º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ Ü ÑÔÐ ½½º½º ËÙÔÔÓ× × Ø ×Ø Ò Ö ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´ º º¸ Ø ÍÒ ÓÖÑ´¼¸½µ ×ØÖ ¹ ÙØ ÓÒµº Ì Ò Ø× Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ñ Ò¸ Ò Ú Ö Ò Ö ´Üµ ½ ¼ Ü ½ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ ½¾ ¾ ½ ½¾ ¬Ò Ò Û ÊÎ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´ µ · ´½½º µ Û Ö Ö ÒÝ Ö Ð ÓÒ×Ø ÒØ× ÓÖ Û º ÔÔÐÝ Ò ÓÖÑÙÐ × ½¹¿¸ Ø Ò × Ò Ø Ø Ø Ò Û Ò× Øݸ Ò Û Ñ Ò¸ Ò Ò Û Ú Ö Ò Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ½ Ý ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ ´Ýµ · ´ µ · ´ µ´½ ¾µ · ¾ ´ µ¾ ¾ ´ µ¾ ¾ ½¾ Á ÝÓÙ ÐÓÓ Ò ÔÔ Ò Ü ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø Ø Ò Û Ò× Øݸ Ò Û Ñ Ò¸ Ò Ò Û Ú Ö Ò Ù×Ø Ó Ø Ò Ö Û Ø ÝÓÙ Ø ÓÖ ÍÒ ÓÖÑ´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ú ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ò Ó Ú Ö Ð ´½½º µ ÓÒÚ ÖØ× ÍÒ ÓÖÑ´¼¸½µ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ÒØÓ ÍÒ ÓÖÑ´ µ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º Ì × Ú × Ù× Û Ý ØÓ × ÑÙÐ Ø Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÖÓÑ ÍÒ ÓÖÑ´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Å ØÐ ÓÒ ¹Ð Ò Ö Ý ´ ¹ µ¶Ö Ò ´½¸Òµ· Ü ÑÔÐ ½½º¾º ¬Ò Ò Û ÊÎ ÄØ ÝØ ×Ø Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ Ù×× Òº Ì Ò Ø× Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ñ Ò¸ Ò Ú Ö Ò Ö Ô½ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ ´Þµ ¾ ¼ ¾ ½ · ´½½º µ Û Ö × ÒÝ Ö Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ò × ÔÓ× Ø Ú Ö Ð Ô Ö Ñ Ø Öº ÔÔÐÝ Ò ÓÖÑÙÐ × ½¹¿¸ Ø Ò × Ò Ø Ø Ø Ò Û Ò× Øݸ Ò Û Ñ Ò¸ Ò Ò Û Ú Ö Ò Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¾ ½ Ô ÜÔ ´Ü ¾ ¾ µ ´Üµ ¾ · £¼· ¾ ¾ ¾ ¾£½ ¾ Ä ÌÍÊ ½½º Á ÝÓÙ ÐÓÓ Ò ÓØ Ò Ö Û Ò Ó ÚÖ ÚÖ ÐºÌ × ÓÐÐÓÛ Ò Å ØÐ Ü × À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¼¼ ÊÌ ÔÔ Ò Ü ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø Ø Ò Û Ò× Øݸ Ò Û Ñ Ò¸ Ò Ò Û Ú Ö Ò Ù×Ø Ø ÝÓÙ Ø ÓÖ Ù×× Ò´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ú ÔÖÓÚ Ø Ø Ø Ð ´½½º µ ÓÒÚ ÖØ× Ù×× Ò´¼ ½µ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ÒØÓ Ù×× Ò´ µ Ö Ò ÓÑ Ú × Ù× Û Ý ØÓ × ÑÙÐ Ø Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ÖÓÑ Ù×× Ò´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ú Ø ÓÒ ¹Ð Ò Ö Ñ ¶Ö Ò Ò´½¸Òµ·ÑÙ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ ×ÙÔÔÓ× Û ×ÓÐÚ ÕÙ Ø ÓÒ ´½½º µ ÓÖ Ò Ø ÖÑ× Ó ´½½º µ ÕÙ Ø ÓÒ ´½½º µ Ú × Ù× Û Ý ØÓ ÓÒÚ ÖØ Ù×× Ò´ µ ÊÎ ÒØÓ ×Ø Ò Ö Ù×× Ò ÊÎ º Ì × Ù×Ø ¬ × ÓÙÖ ÖÐ Ö Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ó Ò Ø Ð ÐÓÓ ÙÔ× ÓÖ ÒÓÒ×Ø Ò Ö Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ ´Ë ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ë Ø ÓÒ ½¼º¿ Ò Ë Ø ÓÒ ½½º½¸ Ò Û Û ÜÔÐÓ Ø Ø Ò Ó Ú Ö Ð ´½½º µºµ ½½º¿ ÅÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ× ÀÖ Á× Ô ØÓ ÓÚ Ö Ë Ø ÓÒ º¿¸ Û Ú × Ù× Ø Ù× ÙÐ ÒÓØ ÓÒ Ó ÙÒ Ø ÓÒº Ì ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´×µ Ó ÊÎ × ¬Ò Ý ´×µ ¡ × ℄ ½ ×Ü ½ ´Üµ Ü ÑÓÑ ÒØ Ò Ö ØÒ ´½½º µ ÁÒ Ø × ¬Ò Ø ÓÒ¸ × ÔÐ Ý× Ø ÖÓÐ Ó Ô Ö Ñ Ø Ö × Ú Ö × ÓÚ Ö ÐÐ ÓÑÔÐ Ü Ú ÐÙ × ÓÖ Û Ø ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´½½º µ ÓÒÚ Ö ×º ÆÓØ Ø Ø Ò Ø × ÒØ Ö Ð ÝÓÙ Ö ÔÐ × Ý ×¸ Ø Ò Û Ø ÝÓÙ Ú × × ÑÔÐÝ Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ´Üµº ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ´×µ Ä ´Üµ℄× × ´½½º½¼µ ÁÒ ÓÖÑÙÐ ´½½º½¼µ¸ Û × ÑÔÐÝ Ñ Ò Ø Ø Û Ò Ó Ø Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ý ÔÔÐÝ Ò Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÔ Ö ØÓÖ Ä ØÓ ´Üµ¸ ÓÐÐÓÛ Ý Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ó × Ý × Ò Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖѺ ÓÖÑÙÐ ´½½º½¼µ Ú × Ù× Ò ÑÑ Ø Û Ý ØÓ ¬Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ò× ØÝ ´Üµ × ÓÑÑÓÒ ØÝÔ Ó × Ò Ð ÓÒ× Ö Ò ¿¼½ ÓÖ Û Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ × Ø ÙÐ Ø º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø ×º Ü ÑÔÐ ½½º¿º Ì È ÓÖ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÜÔ´ ܵٴܵ Ä ÌÍÊ ½½º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¼½ ÊÌ Ê ÐÐ ÖÓÑ ¿¼½ Ø Ø Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø Ý Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ ÜÔ´ ܵٴܵ ½ × ×· º Í× Ò ÓÖÑÙÐ ´½½º½¼µ¸ Û Ø Ò Ó Ø Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ý Ò Ö ÔÐ Ò × Ý × ´½½º½½µ ´×µ × Ì ÑÓÑ ÒØ× Ó ÊÎ Ö Ø ÕÙ ÒØ Ø × ℄¸ × Ø ÔÓÛ Ö Ö Ò × Ø ÖÓÙ Ø ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö׺ ÓÖ ½¸ Û Ó Ø Ò Ø ¬Ö×Ø ÑÓÑ ÒØ ℄¸ Û × Ø × Ñ Ø Ò × Ø Ñ Ò Ó ÊÎ º ÓÖ ¾¸ Û Ó Ø Ò Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ ¾ ℄º ÓÖ ¿¸ Û Ó Ø Ò Ø Ø Ö ÑÓÑ ÒØ ¿ ℄¸ Ø º Ì Ö ×ÓÒ ´×µ × ÐÐ Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ × Ø Ø Ø Ú × Ù× Ò ×Ý Û Ý ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÑÓÑ ÒØ× Ó º Ì × × Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐØ × ÓÛ× Ù׺ × Ù×× ÓÒº Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ Ì ÑÓÑ ´×µ × ÓÐÐÓÛ× ÒØ× Ó ÊÎ Ö ÓÑÔÙØ Ð ÖÓÑ Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ¼ ´¼µ ¼¼ ´¼µ ¼¼¼ ´¼µ ´½½º½¾µ ´½½º½¿µ ´½½º½ µ ÁÒ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ׸ Ø ÔÖ Ñ ´³µ ÒÓØ × « Ö ÒØ Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ×º Ì Ù׸ ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø Ñ Ò ℄ Ý Ú ÐÙ Ø Ò Ø ¬Ö×Ø Ö Ú Ø Ú Ó ´×µ Ø × ¼º ÓÙ Ó Ø Ò Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ Ý Ú ÐÙ Ø Ò Ø × ÓÒ Ö Ú Ø Ú Ó ´×µ Ø × ¼¸ Ø º ℄ ¾℄ ¿℄ ÈÖÓÓ º Ï Ú ´×µ × Ì Ù׸ Û ÈÐÙ Ò Ú ÔÖÓÚ Ø Ø × ´Üµ ½ ×Ü Ü ½ ´Üµ ´½½º½ µ Ü Ú Ø ÓÖÑÙÐ ¼ Ü ½ ´ ×Ü µ ´Üµ Ü ½ × ½ ×Ü Ü ´Üµ Ü ½ ¼ ´×µ ¼ ÒØÓ ÓØ × ×¸ Û × ½ ×Ü ½ ´¼µ ½ Ü ½ ´Üµ ℄ Ä ÌÍÊ ½½º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¼¾ ÊÌ Ì × ÔÖÓÚ × ÕÙ Ø ÓÒ ´½½º½¾µº Ý « Ö ÒØ Ø Ò ÓØ × × Ó ´½½º½ µ¸ Ø Ö Ö Ò × ÐÝ Ó Ø Ò ÓÖÑÙÐ ´½½º½¿µ¸ Ò Ø Ò ÓÖÑÙÐ ´½½º½ µ Ø Ö ÒÓØ Ö « Ö ÒØ Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ ½½º º Ä Ø Ú Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÁÒ Ü ÑÔÐ ½½º¿¸ Û Ó Ø Ò ÓÖÑÙÐ ´½½º½½µ ÓÖ Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒº « Ö ÒØ Ø Ò Ø × ÓÖÑÙÐ ØÛ ¼ ´×µ ´ ×µ¾ ¾ ¼¼ ´×µ ´ ×µ¿ ÈÐÙ Ò Ò × ¼¸ ½ ¼ ´¼µ ¾ ¼¼ ´¼µ ÔÔÐÝ Ò Ø ¾ Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ ¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ℄ ¼ ´¼µ ½ ¾℄ ¼¼ ´¼µ ¾ ¾ ¾ ¾ ℄ ¾ ´¾ ¾ µ ´½ ¾ µ ½ ¾ Ì Ö Ö Ò ÐÓÓ Ò ÔÔ Ò Ü ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Û Ú Ó Ø Ò Ø ÓÖÖ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ü ÑÔÐ ½½º º Ä Ø Ú Ø ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Á Û ØÖÝ ØÓ Ö ØÐÝ Ú ÐÙ Ø Ø ¬Ö×Ø Ò × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ׸ Û Û Ò ÙÔ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÙÑ× ℄ ¾℄ Ò Ò Ò ¼ ¼ Ô ¾ Ò Ô ´½ ÔµÒ ´½ ÔµÒ ÁØ × ÒÓØ Ð Ö ÓÛ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø × ÓÑÔÐ Ø ×ÙÑ׺ ´ÁØ Ò ÓÒ ¸ ÙØ Ø Ø × ÐÓØ Ó Ù Ð Ò ¸ Û Û Û × ØÓ ÚÓ ºµ ÁÒ×Ø ¸ Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÔÔÖÓ Ú × Ù× Ò ×Ý Û Ý ØÓ ¬Ò Ø × ØÛÓ ÑÓÑ ÒØ׺ Ö×ظ Û Ú ÐÙ Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´×µ Ò Ò ¼ × Ô ´½ ÔµÒ Ä ÌÍÊ ½½º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¼¿ ÊÌ Ò Ò ´Ô ×µ ´½ ÔµÒ ¼ ´Ô × · ½ ÔµÒ ´Ì Ð ×Ø ×Ø Ô Ù× Ø Û Ðй ÒÓÛÒ ÒÓÑ Ð Ø ÓÖ Ñ ÖÓÑ ÓÐÐ Ð Ö ¸ Û × Ý× ´ · µÒ Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø Ò Ò ¼ Ò µ ´×µ ´Ô × · ½ ÔµÒ Á ÝÓÙ Ø Ø Ð Ó Å ³× ÓÒ Ô ¾ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø Ø × × Ø ÓÖÖ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø Å Ó Ø ÒÓÑ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ä Ø Ù× ÒÓÛ ÓÑÔÙØ Ø ¬Ö×Ø ØÛÓ Ö Ú Ø Ú × Ó Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ¼ ´×µ ÒÔ ×´Ô × · ½ ÔµÒ ½ ¼¼ ´×µ ÒÔ ×´Ô × · ½ ÔµÒ ½ · Ò´Ò ½µ´Ô × µ¾ ´Ô × · ½ ÔµÒ ¾ ÈÐÙ Ò Ò × ¼¸ ¼ ´¼µ ÒÔ ¼¼ ´¼µ ÒÔ · Ò´Ò ½µÔ¾ ÒÔ´½ Ôµ · ´ÒÔµ¾ ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ÕÙ Ø ÓÒ¸ Û × Ø Ø ℄ ÒÔº ËÙ ØÖ Ø Ò Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø Ñ Ò ´ÒÔµ¾ ÖÓÑ Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ Ò Ø × ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ¸ Û Ó Ø Ò Ø Ú Ö Ò ØÓ ÒÔ´½ Ôµº Ï Ú ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ Ø ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ö Ú Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ × ¾ ÒÔ ÒÔ´½ Ôµ Á ÝÓÙ ÐÓÓ Ò ÔÔ Ò Ü ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ö ÓÖÖ Øº Ü Ö × º Á ÝÓÙ ÐÓÓ Ò Ø Ø Ð ÓÒ Ô ¾ ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø Ø Å Ó ÈÓ ××ÓÒ´«µ ÊÎ × Ú Ò Ý Ø ÓÖÑÙÐ ´×µ « ÜÔ´« × µ ÌÖÝ ØÓ Ù× Ø × ÓÖÑÙÐ ØÓ Ú ÐÙ Ø ¼ ´¼µ Ò ¼¼ ´¼µ Ò × ÓÛ Ø Ø ¼ ´¼µ « ¼¼ ´¼µ «¾ · « Ë ÓÛ ÖÓÑ Ø × Ö Ú Ø Ú × Ø Ø Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ´«µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ö ÓØ « ´Á ÝÓÙ Ø ×ØÙ ¸ ÐÓÓ Ø ÈÖÓ Ð Ñ º Ò Ø ÔØ Ö ¾¹¿ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺µ Ä ØÙÖ ½¾ ÔØ Ö× ¾¹¿ È ÖØ ½¾º½ ËÓÑ Å Ü ÑÔÐ × Ü ÑÔÐ ½¾º½º Ä Ø × Ö Ø ÊÎ Ú Ø ÈÅ ´ ½ ¾ Ü ½ È ´Üµ ½¾ Ü ½ Ä Ø³× ¬Ò Ø Å ´×µº Ì Ò× ØÝ × ´Üµ ´½ ¾µÆ´Ü · ½µ · ´½ ¾µÆ´Ü ½µ Ì Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø × × ´½ ¾µ × · ´½ ¾µ × Ó× ´×µ Ê ÔÐ Ò × Ý ×¸ ÝÓÙ Ó Ø Ò ´×µ¸ Û × Ø × Ñ Ø Ò Ò Ø × × º Ì Ù׸ ´×µ Ó× ´×µ Ì Ò Ø ¬Ö×Ø ØÛÓ Ö Ú Ø Ú ×¸ Û Ø ¼ ´×µ × Ò ´×µ ¼¼ ´×µ Ó× ´×µ Ì Ö ÓÖ ¸ ¼ ´¼µ × Ò ´¼µ ¼ ¾℄ ¼¼ ´¼µ Ó× ´¼µ ½ ½¼ Ä ÌÍÊ ½¾º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È Ì Ú Ö Ò × × Ò Ü Ö × ¸ ÓÑÔÙØ Ò Ü ÑÔÐ ½¾º¾º ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ ½¼ ÊÌ ¾ ¾ ¾℄ ¾ ½ Ö ØÐÝ ÖÓÑ Ø ÈÅ Ò × ÝÓÙ Ø Ø × Ñ Ø Ò º × Ò× ØÝ ´Üµ Ü ÜÔ´ ܵٴܵ Ä Ø³× ¬Ò Ø Å º Ý Ø × Ø Ø ÓÖ Ñ ÓÖ Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ× ÖÓÑ ¿¼½ ¸ Ø × ×Ý ØÓ × Ø Ø Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ´Üµ × ½ ´× · ½µ¾ Ê ÔÐ Ò × Ý ×¸ ÝÓÙ Ø ´×µ ½ ´×µ ´½ ×µ¾ × Ò Ü Ö × ¸ Ø ØÛÓ Ö Ú Ø Ú × Ó ´×µ Ò Ù× Ø × Ö Ú Ø Ú × ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó º ¾ ½¾º¾ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ö Ó Ø × Ô Ö Ñ Ø Ö׺ ÌÓ ×Ø Ñ Ø Ü ´Ü Ó ØÙ Ð ÓÖ × ÑÙÐ Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ü ÖÓÑ Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ò × Ð Ö º Ì × ÑÔÐ Ñ Ò Ó Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò ¾ ¸ ÙØ ÝÓÙ ÓÒ³Ø ÒÓÛ Ø Ø × ØÛÓ Ô Ö Ñ Ø Ö׸ ÝÓÙ Ø Ò Ø Ö Ú ØÓÖ ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡µ ´½¾º½µ × ÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Û Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ´½¾º½µ × ¬Ò Ý × ÑÔÐ Ñ Ò ¡ ÈÒ ½Ü Ò Ø Ö Ø Ñ Ø Ú Ö Ó Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ ÁÒ Å ØÐ ¸ Ø × ÑÔÐ Ñ Ò × ÓÑÔÙØ Á ÝÓÙ Ú ÓÓ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ Ø Ò Ø ÛÓÙÐ ÐÝ Ð ÐÝ Ø Ø ×Ñ Ò´Üµº × ÑÔÐ Ñ Ò Ø Ø ×¸ Ø × ÑÔÐ Ñ Ò ÛÓÙÐ ÔÖÓÚ ÓÓ ×Ø Ñ Ø Ó Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ñ Ò Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ´Ï ÔÖÓÚ Ø × Ø Ð Ø Ö Ò Ø ÓÙÖ× Ø × ÐÐ Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö׺µ Ì × ÑÔÐ Ú Ö Ò Ó Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ´½¾º½µ × ¬Ò Ý È ¡ Ò ½ ´Ü × ÑÔÐ Ñ Òµ¾ ´½¾º¾µ × ÑÔÐ Ú Ö Ò Ò ½ Ä ÌÍÊ ½¾º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¼ ÊÌ Û Ò Å ØÐ × Ø × Ñ Ø Ò × Ú ÐÝ Ð ÐÝ Ø Ø Ö´Üµº Á ÝÓÙ Ú ÓÓ ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÓ Ð¸ Ø Ò Ø ÛÓÙÐ ¾ × ÑÔÐ Ú Ö Ò Ø Ø ×¸ Ø × ÑÔÐ Ú Ö Ò ÛÓÙÐ ÔÖÓÚ ÓÓ ×Ø Ñ Ø Ó Ø Ø ÓÖ Ø Ð Ú Ö Ò ¾ Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ø Ø × ÔÓ Òظ Û ÜÔÐ Ò Û Ý Ô ÓÔÐ Ú Ý Ò ½ Ò×Ø Ó Ò Ò Ø ÓÖÑÙÐ ´½¾º¾µ ÓÖ Ø × ÑÔÐ Ú Ö Ò º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ö Ö Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ü × Ø Ú ÐÙ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ö Ö Ò ÓѸ Ø Ö Ðеº Ì Ò Ø × ÑÔÐ Ú Ö Ò ¸ Û × ØÙ ÐÐÝ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ¸ Ñ Ý ÜÔÖ ×× × ÈÒ ½ ´ µ¾ Ò ½ Û Ö × Ø ×Ø Ò Ö Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø × ÑÔÐ Ñ Òº Ä Ø Ö Ò Ø ÓÙÖ× ¸ Û ÔÖÓÚ Ø Ø ÈÒ ½ ´ µ¾ ¾ Ò ½ Ì Ö ÓÖ ¸ Ò ´½¾º¾µ Û Ú Ý Ò Ò×Ø Ó Ò ½¸ Û ÛÓÙÐ Ø Ò ØÓ ÙÒ Ö ×Ø Ñ Ø Ø ØÙ Ð Ú Ö Ò ¾ º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó × ÑÔÐ × Ò × Ð Ö ¸ Ø Ö ÐÐÝ Ó × ÒÓØ Ñ ØØ Ö Ú ÖÝ ÑÙ Û Ø Ö Û Ú Ý Ò ÓÖ Ò ½ Ò ÓÑÔÙØ Ò Ø × ÑÔÐ Ú Ö Ò ¸ Ù× Ò Ø × × Ø ØÛÓ ¬ ÙÖ × ÛÓÙÐ ÐÑÓ×Ø Ø × Ñ º ½¾º¿ ÀÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ú Ò Æ Ø Ñ׸ Ó Û Æ½ Ö Ó ÌÝÔ ½ Ò Ø Ö Ñ Ò Ò Æ¾ Ø Ñ× Ö Ó ÌÝÔ ¾ º ´ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓи Ø ÌÝÔ ½ Ø Ñ× ÓÙÐ Ø Ø Ú × Ò Ø ÌÝÔ ¾ Ø Ñ× ÓÙÐ Ø ÒÓÒ Ø Ú × ºµ ÓÓ× Ò Ó Ø Æ Ø Ñ× Ø Ö Ò ÓѸ Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ Òغ Ì Ò Ø Ñ× ÝÓÙ Ó Ø Ò Û ÐÐ ÐÐ × ÑÔÐ Ó × Þ Ò º ¬Ò ÊÎ ØÓ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ× Ó ÌÝÔ ½ Ò Ø × ÑÔÐ Ó × Þ Òº Ì ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó × ÐÐ ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ¸ Ò × Ú Ò Ý È ´Üµ Û Ö Û Þ ÖÓ × Ö È´ ܵ Æ ¡ Æ ¡ ½ ¾ Ü Ò Ü Æ ¡ Ò Ü ¼ ½ ¡¡¡ Ò ´½¾º¿µ ÓÔØ Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ö Ø Ò × Ø Ò × Ø Ø Ñ × Ö × ¼ × Ö À Ö × Ò ×Ý Û Ý ØÓ Ö Ú Ø ÈÅ ÔÖÓ Ð Ø × Ò ´½¾º¿µ Ì Ø × ÑÔÐ ×Ô ÓÖ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó × Ð Ø Ò Ø × ÑÔÐ Ó × Þ Ò ØÓ Ø × Ø Ó ÐÐ ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ø Æ Ø Ñ× Ø Ò Ò Ø Ø Ñ ¸ Ò×Ø Ó Ø × Ø Ó ÐÐ Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ× Ó Ø Æ Ø Ñ× Ø Ò Ò Ø Ø Ñ ´ Ò ÓØ Ö Ä ÌÍÊ ½¾º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¼ ÊÌ ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ Ó ÒÓØ Ö ÓÙØ Ø ÓÖ ÖÆ ¡Ò Û Ø Ø Ñ× Ò Ø × ÑÔÐ Ö Ö ÛÒµº Ì × × Ò ÕÙ ÔÖÓ Ð × ÑÔÐ ×Ô ÓÒØ Ò Ò Ò ÓÙØ ÓÑ ×º Ì ÔÖÓ ¡Ð ØÝ Ó ÒÝ Ú ÒØ × Ø Ö ÓÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÙØ ÓÑ × Ò Ø Ú ÒØ Ú Ý Æ ¡º Ì Ö Ö ¡ Æ Û Ý× ØÓ × Ð Ø Ü Ø Ñ× Ó ÌÝÔ Ò Ü ½ ÖÓÑ Ø ØÓØ Ð Ó Æ½ Ø Ñ× Ó ÌÝÔ ½¸ Ò Ø Ö Ö ÒÆ Ü Û Ý× ØÓ × Ð Ø Ò Ü Ø Ñ× Ó ÌÝÔ ¾ ÖÓÑ Ø ØÓØ Ð Ó Æ¾ Ø Ñ× Ó ÌÝÔ ¾º ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø × ØÛÓ ÒÙÑ Ö× ØÓ Ø Ö¸ ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Û Ý× Ó ÓÖÑ Ò × ÑÔÐ Ó × Þ Ò ÓÖ Û Ü Ø × × Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖ Ò Ø È´ ܵ ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò ½¾º¿µº Ü ÑÔÐ ½¾º¿º ÓÙ Ú ½¼¼ ­ÓÔÔÝ × ×¸ Ó Û Ú ÑÔ Ö Ø ÓÒ׺ ¾¼ × × Ö Ó× Ò Ø Ö Ò ÓÑ Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ Òغ Ä Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó × × Û Ø ÑÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ø × ÑÔÐ Ó ¾¼º Ì Ò ¡ ¡ Ü ¾¼ Ü Ü ¼½¾¿ È´ ܵ ½¼¼¡ ½ ¾ ¾¼ º Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ØØ Ò Ü ØÐÝ ØÛÓ Ò × Ò ¬Ú Ö ÔÓ Ö Ò ´ ÐØ ÖÓÑ ×Ø Ò Ö ¾ Ö µº Ì × × ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÔÖÓ Ð Øݸ Ú Ò Ý Ü ÑÔÐ ½¾º ¡ ¡ ¾ ¡ ¿ ¾ ¼ ¼¿ ÆÓÛ ×ÙÔÔÓ× Û Ö ÐØ Ø ¬Ú Ö × ×Ó Ø Ø Ö × ÐØ ØÓ Ù× ÖÓÑ « Ö ÒØ ¾ Ö º Ì Ò¸ Û Ñ Ý Ú Û Ø ¬Ú Ö × ØÓ ÓÑ Ò ØÓ Ù× Ø ÖÓÙ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð׺ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ØØ Ò ¾ Ò × Ò Ø Ö Ò × ÒÓ ÐÓÒ Ö ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÔÖÓ Ð Øݺ ÁÒ×Ø Ø × Ø ÒÓÑ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ¾ ¿ ¾ ´ ¾µ ´ ¾µ ¼ ¼ ÒÓÑ Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ ÀÝÔ Ö ÓÑ ØÖ Ò¸ ×ÙÔÔÓ× Û Ú ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÊÎ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Ò ØÓ ´½¾º¿µº Á Ø × ÑÔÐ × Þ Ò × ×Ñ ÐÐ Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø × Þ Æ Ó Ø ØÓØ Ð ÔÓÓÐ Ó Ø Ñ׸ Ø Ò × ÓÛÒ Ø Ø × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ô Æ½ Æ º ÆÓØ Ø Ø Ø × × Ü ØÐÝ Û Ø Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÛÓÙÐ Ø × ÑÔÐ Ò Ø × ÔÐ Û Ø Ö ÔÐ Ñ ÒØ ´ Ù× Ó Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð×µº Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ö × Ý Ò Ø Ø Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ× Æ × Ð Ö Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø × Þ Ó Ø × ÑÔÐ Ò¸ × ÑÔÐ Ò Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ ÒØ Ú × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ø × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ × × ÑÔÐ Ò Û Ø Ö ÔÐ Ñ Òغ Ì × Ñ × ÒØÙ Ø Ú ÓÓ × Ò× ¸ Ù× Ú Ò Ø ÓÙ Ø Ö Û× ´ØÖ Ð×µ Ö Ô Ò Òظ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø ØÓØ Ð ÔÓÓÐ Ó Ø Ñ× Ò × Ð Ø ÖÓÑ Ò × Ú ÖÝ Ð ØØÐ Ò ×Ù ×× Ú Ö Û׸ Ò ×Ó Ø ×Ù ×× Ú Ö Û× Ö ÐÑÓ×Ø Ð Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð׺ Ü ÑÔÐ ½¾º º ËÙÔÔÓ× ÕÙ Ð ØÝ ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö × Û Ø ÔÓÓÐ Ó Æ Ø Ñ׸ ½¼± Ó Û Ö Ø Ú º ËÙÔÔÓ× »× ÓÓ× × ¼ Ø Ñ× Ø Ö Ò ÓѺ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø Ö Ö Ä ÌÍÊ ½¾º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È Ø Ú × Ò Ø × ÑÔÐ Ó ¼ × Ø ½¼ ÊÌ Ü Ø ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÔÖÓ ´¼ ½µÆ ¡ ´¼ Æ ¡ Ì ÒÓÑ Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ø ¼ µÆ ¡ Ð ØÝ ´½¾º µ ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ´½¾º µ × ¼ ´¼ ½µ £ ´¼ µ ¼ ½ ´½¾º µ ½¼ Ï Ò ØÖÝ « Ö ÒØ Ú ÐÙ × Ó Æ Ò ´½¾º µ ØÓ × ÓÖ ÓÛ ÒÆÛ Ñ Ø Ð ØÓ × Ý Ø Ø ´½¾º µ × ÐÓ× ØÓ Ø ÒÓÑ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ´½¾º µº Ï ÓÑÔ Ð Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ð Ù× Ò Å ØÐ Æ ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÔÖÓ ´½¾ µ ½¼¼ ¼¾ ¿ ¾¼¼ ¼ ¾½¿¾ ¿¼¼ ¼ ¾¼¾ ¼¼ ¼½ ¼¼ ¼½ ½¼¼¼ ¼½ ¾¼¼¼ ¼½ ¿ Ï × Ø Ø ÓÖ Æ ¾¼¼¼¸ Ø ØÙ Ð ÝÔ Ö ÓÑ ØÖ ÔÖÓ Ð ØÝ × ¼ ½ ØÓ Ø Ö Ñ Ð ÔР׸ × ÓÔÔÓ× ØÓ Ø ÒÓÑ Ð ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ó ¼ ½ ´Ø Ö Ñ Ð ÔÐ ×µº Á Û Ò Ö × Æ ×Ø ÐÐ ÙÖØ Ö¸ Û ³ × Ø × ØÛÓ ¬ ÙÖ × ØØ Ò Ú Ò ÐÓ× Öº ½¾º ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÄØ ÊÎ Û Ø Ò× ØÝ ´Üµº Ä Ø ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ð Ð Ò ´Ù×Ù ÐÐݸ Û Û ÐÐ Ø ØÓ Ò ÒØ ÖÚ Ðµº ËÙÔÔÓ× Û Ö Ú Ò Ø Ø Ø Ú ÐÙ Ó ÐÐ× Ò º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ð ÖÒ Ø Ø Ø Ú ÒØ ¾ × Ó ÙÖ º ÀÓÛ × ÓÙÐ Û ÑÓ Ý ÓÙÖ Ò× ØÝ ´Üµ ØÓ Ö ­ Ø Ø × Ô ÖØ Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø Ú ÐÙ Ó Á Û Û ÒØ ØÓ Ó ÔÖÓ Ð Øݸ Ñ Ò¸ ÓÖ Ú Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׸ Ø ÛÓÙÐ ÒÓ ÐÓÒ Ö Ñ × Ò× ØÓ Ù× Ø Ò× ØÝ ´Üµ¸ Ù× Ò Ò Ö Ð ´Üµ ÜØ Ò × ÓÚ Ö Ø Û ÓÐ Ö Ð Ð Ò Ò Û × ÓÙÐ Ò×Ø Ó Ø × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ù× Ò Ò× ØÝ Ø Ø ÜØ Ò × ÓÒÐÝ ÓÚ Ö º Ú Ò Ø Ú ÒØ ¾ ¸ Û Û ÐÐ Ù× Ø ×Ó¹ ÐÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ Ó ÚÒ ¾ ÓÖ ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Øݸ Ñ Ò¸ Ò Ú Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ׺ Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ × ÒÓØ ´Üµ Ò × ¬Ò Ý ´ Ü ¡ È ´ ´¾ µ µ Ü ¾ ´Üµ ¼ ܾ Ä ÌÍÊ ½¾º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¼ ÊÌ À Ö × ÓÛ Û Ò Ù×Ø Ý Ø × ¬Ò Ø ÓÒ ÓÖ ´Üµº ÓÖ × ÑÔÐ ØÝ Ó Ú ×Ù Ð Þ Ø ÓÒ¸ ×ÙÔÔÓ× × Ò ÒØ ÖÚ Ðº Ë Ò Û Ö Ú Ò Ø Ø Ø Ú ÐÙ Ó ÐÐ× Ò ¸ Û × ÓÙÐ ÓÔ Ó« Ø Ø Ô ÖØ Ó Ø ÔÐÓØ Ó Ø Ò× ØÝ ´Üµ Ø Ø ÐÐ× ÓÙØ× Ø ÒØ ÖÚ Ð º Ì Ö Ñ Ò Ò Ô ÖØ Ó Ø Ò× ØÝ ´Üµ Û ÐÐ Ø ÔÓ× Ø Ú Ú ÐÙ × ÓÒÐÝ Û Ø Ò º Á Û Ú ØÛÓ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð× ½ Ò ¾ Ó ¸ Ø Ò Ø × Ö Ñ Ò Ò Ô ÖØ Ó ´Üµ ÓÙÐ Ù× ØÓ Ù Ø Ö Ð Ø Ú Ð Ð ÓÓ × Û Ø Û ÐÐ× Ò ÓÖ ¾¸ Ú Ò Ø Ø ÐÐ× Ò ¸ Û ÓÑÔ Ö Ø Ö × ÙÒ Ö Ø Ö Ñ Ò Ò ´Üµ ÙÖÚ Ø Ø ½ Ð ÓÚ ½ Ò ¾ ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û ÐÐ ØÖÙ Ê ´Üµ Ü È´ ¾ ½ ¾ µ Ê ´½¾º µ È´ ¾ ¾ ¾ µ ´Üµ Ü Ù× Ó ´½¾º µ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Û Ò Ó Ø Ò ÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ Ý ÔÖÓÔ ÖÐÝ × Ð Ò ´Üµ ÓÖ Ü ¾ º Ì × × Ð Ò ØÓÖ × ÓÙÐ ½ È ´ ¾ µ Ù× Û Ø ÓÙØ Ø Ø ØÓÖ¸ Ø Ø Ô ÖØ Ó ´Üµ ÜØ Ò Ò ÓÚ Ö Û ÐÐ ÒÓØ Ý Ð Ö ½ ÓÚ Ö ÙØ Û ÐÐ Ý Ð Ö È ´ ¾ µ Ò×Ø ÔÔÐÝ Ò Ø ØÓÖ ½ È ´ ¾ µ Ñ × Ø × Ö ÓÚ Ö ÕÙ Ð ØÓ ½º × Ù×× ÓÒº Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ × ÓÒ¬ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø× ÓÛÒ Ö Ø¸ Ù×Ø × ´Üµ × Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒº Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ø Ú Ö ÔÖÓ Ð Øݸ Ñ Ò¸ ÓÖ Ú Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Û Ó Û Ø Ø Ò× ØÝ ´Üµ Ò ÕÙ ÐÐÝ Û ÐÐ ÓÒ Û Ø Ø Ò× ØÝ ´Üµº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ×Ø Ò × ØÓ Ö ×ÓÒ Ø Ø Û Ò ÓÑÔÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø ×¸ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ ¸ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ò Ù× Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Üµ × ÓÐÐÓÛ× È´ ¾ ¾ µ ´Üµ Ü ´½¾º µ ½ ´ ¾ µ Ü ´Üµ Ü ´½¾º µ ½ ½ ¾ Î Ö´ ¯ È´ ¾ ¾ µ ½ ´Ü ½ ¾ µ × ÐÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ ´ ¾ µµ¾ Ð ØÝ Ø Ø ´Üµ ÐÐ× Ò Ü ÚÒØ Ø ´½¾º µ ÐÐ× Ò º ¯ ´ ¾ µ × ÐÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ ÓÖ ´ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò ÓÖ µ Ú Ò Ø Ø ÐÐ× Ò º ¯ Î Ö´ ¾ µ × ÐÐ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ò ÓÖ Ú Ò Ø Ø ÐÐ× Ò º ÁÒ Ø ÓÖÑÙÐ × ´½¾º µ¹´½¾º µ¸ Û Ú ÜÔÐ Ò ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ò ÓÒ¹ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ù× Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð È ´Üµº ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ Ø × ÕÙ ÒØ Ø Ø × Ò ÓÑÔÙØ Ù× Ò Ø ÓÖ Ò Ð Ò× ØÝ ´Üµ × ÓÐÐÓÛ× ´Üµ Ü È´ ¾ µ ÊÊ ´½¾º½¼µ È´ ¾ ¾ µ È´ ¾ µ ´Üµ Ü Ê Ê Ü ´Üµ Ü Ê Ü ´Üµ Ü ´½¾º½½µ ´ ¾ µ È´ ¾ µ ´Üµ Ü Ä ÌÍÊ ½¾º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ½½¼ ËÓÑ Ø Ñ × Ø Ò × Ö ØÓ Ù× Ø ÓÖÑÙÐ × ´½¾º½¼µ¹´½¾º½½µ Ø Ò Ø ÓÖÑÙÐ × ´½¾º µ¹´½¾º µº Ü ÑÔÐ ½¾º º Ä Ø Ø × Ö Ø ÊÎ Û Ø ÈÅ ¼½ Ü ½ ¼¾ Ü ¾ È ´Üµ ¼¿ Ü ¿ ¼ Ü Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Üµ¸ Û Ö × Ø Ú ÒØ ¾ ¿ Ì Ò× ØÝ ´Üµ × ´Üµ ´¼ ½µÆ´Ü ½µ · ´¼ ¾µÆ´Ü ¾µ · ´¼ ¿µÆ´Ü ¿µ · ´¼ µÆ´Ü µ Ú Ò ¾ ¸ Û ÒÓÛ Ø Ö ¾ ÓÖ ¿º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ¬Ö×Ø Ò Ð ×Ø Ø ÖÑ× Ó Ø Ò× ØÝ ÖÓÔ ÓÙØ Ò Û Ú ØÓ Ö ¹ÒÓÖÑ Ð Þ Ø Ö Ñ Ò Ò Ø ÖÑ׺ ÖÓÔÔ Ò ÓÙØ Ø ½×Ø Ò Ð ×Ø Ø ÖÑ׸ Û ÓØ Ò ´¼ ¾µÆ´Ü ¾µ · ´¼ ¿µÆ´Ü ¿µ Ì × ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒØ Ö Ø × ØÓ ¼ º Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ú ØÓ Ú Ý ¼ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ó Ø Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Üµ ´¼ µÆ´Ü ¾µ · ´¼ µÆ´Ü ¿µ ÖÓÑ Ø ×¸ Û Ò Ö Ó« Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × È´ ¾ µ È´ ¾¾ ¿µ ¼ È´ ¿ µ È´ ¿¾ ¿µ ¼ Ì × ØÛÓ ÔÖÓ Ð Ø × Ú Ù× Ø ×Ó¹ ÐÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ ÓÖ ÚÒ ÐÐ× Ò º ÆÓØ Ø Ø Ø × ØÛÓ ÔÖÓ Ð Ø × ÙÔ ØÓ ½º ´ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ × ÈÅ ºµ Í× Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ ¸ Û Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ò ´ ¾ µ ´¼ µ´¾µ · ´¼ µ¿ ¾ ¾ ¾ µ ´ ´¼ µ´¾¾ µ · ´¼ µ´¿¾ µ Î Ö´ ¾ µ ´¾ µ¾ ¼ ¾ Ê Ñ Ö º ÁÒ Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ù×Ø ÓÑÔÐ Ø ¸ Û Ù× Ø Ø Ø Ø Î Ö´ ¾ µ ´ ¾ ¾ µ ´ ¾ µ¾ Ï ÐÖ Ý Ú Ø × ÒØ ØÝ ÓÖ ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ ÁØ × ØÖÙ ÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ׸ ØÓÓº ´ Ù× ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ×Ø Ö ÙØ ÓÒ × ÔÖÓ Ð ØÝ ×¹ ØÖ ÙØ ÓÒºµ Ä ØÙÖ ½¿ ÔØ Ö× ¾¹¿ È ÖØ ½¿º½ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Å Ò¸Î Ö Ò ÆÓØ ¯ Ò ´ µ Ö ÐØ ÖÒ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Ú ÐÙ µ ´ ¾ µº ¯ ¾ Ò Î Ö´ µ Ö ÐØ ÖÒ Ø ÒÓØ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ¯ × ÓÙÖ ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×Ø Ò Ö Õ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò ´ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ò Ú Ø ÓÒ¸ Ú Ò Ý Î Ö´ ¾ µº ¾ ½¿º¾ ÅÓÖ Ü ÄØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ½¿º½º ËÙÔÔÓ× ×Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ü ÑÔÐ × ÑÔÐ ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ì × Ñ Ò× Ø ´Üµ ÜÔ´ ܵٴܵ ¬Ü ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö¸ Ò Ð Ø Ù× ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ú ÒØ º ÆÓØ Ø Ø ½ ÜÔ´ ܵ Ü ÜÔ´ µ È´ µ ÌÓ Ó Ø Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Üµ¸ Û × Ð Ø Ø ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø ÙÖÚ Ü Ý Ø × Ð Ò ØÓÖ ½ È ´ µº Ì × Ú × Ù× ÜÔ´ ´Üµ ÜÔ´ ܵµ ÜÔ´ ´Ü µµ ÓÖ Ü Ò× ØÝ × Ø Ø Ø × Ú ÐÙ ½½½ ´Üµ ØÓ Ø Ö Ø Ó Ä ÌÍÊ ½¿º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½½¾ ÊÌ Ò Þ ÖÓ Ð× Û Ö º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ò ÛÖ Ø Ø ÓÒ Ð Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ´Üµ Ì × × Ù×Ø Ø ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖ Ò Ð Ò× ØÝ Ü ÑÔÐ ½¿º¾º Ä Ø Ñ Ü ÊÎ Û Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Üµ ÓÑÔ ØÐÝ × Ø ´Ü µ ÙÒ Ø× ØÓ Ø Ö Ø Ò× ØÝ ´Üµ ÔÐÓØØ ÐÓÛ f (x) X 1/4 1/4 1/20 x 10 15 20 30 ÖÓÑ Ø × ÔÐÓظ Û × Ø Ø Ø × Ø × Ö Ø Ú ÐÙ × ½¼ ½ Ò Ð×Ó Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú ÐÙ × ØÛ Ò ¾¼ Ò ¿¼º Á Û ÓÒ Ø ÓÒ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ðݸ Û Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Ø × Ø Ø Ò Ô×ÙÐ Ø Ø Ö Ø × Ö Ø Ú ÓÖ Ó ÓÖ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ú ÓÖ Ó º ÌÓ Ó Ø ×¸ ÓÒ× Ö Ø ØÛÓ Ú ÒØ× ½ ½ ½ ¾ Á Û ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ½ ¸ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ Û ÐÐ Ù×Ø ÒÚÓÐÚ Ø ØÛÓ × Ö Ø Ú ÐÙ × Ò Ý Ò×Ô Ø ÓÒ Ø Ø Ö ÓÖ ÑÙ×Ø ´Üµ ´½ ¾µÆ´Ü ½¼µ · ´½ ¾µÆ´Ü ½ µ ´Ì Ø× Ó Ø ØÛÓ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ× ÑÙ×Ø Ø × Ñ Ù× Ø Ý Ú Ø × Ñ Ø Ò ´Üµ Ù× ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ × Ò× Øݸ Ø × ØÛÓ Ø× ÑÙ×Ø ½ ¾ºµ Á Û ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ¾¸ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ÑÙ×Ø ÙÒ ÓÖÑ ÖÓÑ ¾¼ ØÓ ¿¼ Ò Û ÐÖ Ý ÒÓÛ Û Ø Ø ÙÒ ÓÖÑ Ò× ØÝ ÖÓÑ ¾¼ ØÓ ¿¼ ׺ ËÓ Ý Ò×Ô Ø ÓÒ Û Ø ´Üµ ´½ ½¼µ Ù´Ü ¾¼µ Ù´Ü ¿¼µ℄ ½ ¾ Ä ÌÍÊ ½¿º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½½¿ ÊÌ ½¿º¿ Ê Ò Û Ð ÈÖÓÔ ÖØÝ Ó ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ä Ø ÊÎ Ú Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø ÓÖÑ È´ Ù·Ú Ùµ Û Ö Ù ¼ Ò Ú ¼º Ï Ò ÓÑÔÙØ Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ù× Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ Ó ÚÒ Ù¸ Û ÖÓÑ Ü ÑÔÐ ½¿º½ × Ø × Ñ Ò × ´Ü Ùµ ½ È´ Ù·Ú Ùµ Ù ´Üµ Ü Ù·Ú ½ ½ ´Ü Ùµ Ü ´Üµ È´ Úµ ÓÖ ÒÝ Ù Ù·Ú Ï Ú ÔÖÓÚ Ø Ø È´ Ú Ù·Ú Ùµ È´ Ü Úµ ¼ Ú ¼ ´½¿º½µ ÕÙ Ø ÓÒ ´½¿º½µ × ÐÐ Ø Ö Ò Û Ð ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ü ÑÔÐ ½¿º¿º ËÙÔÔÓ× Û ÑÓ Ð Ø Ð Ø Ñ ´ Ò Ý Ö×µ Ó Ö Ò ÓÑÐÝ Ó× Ò Ñ Ð ÍË Ø Þ Ò × Ú Ò Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø ½ ¼º ´Ì × Ñ Ò× Û Ö ××ÙÑ Ò Ø Ñ Ò Ð Ø Ñ × ¼ Ý Ö׺µ Ì Ò¸ Ý Ø Ö Ò Û Ð ÔÖÓÔ ÖØÝ È´ ¼µ È ´ µ ÜÔ´ ¼µ ¼ ¿½½ ´½¿º¾µ Ì × Ø ÐÐ× Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ú Ò Ø Ø Ñ Ð Ø Þ Ò ×ÙÖÚ Ú × ØÓ × ¼Ø ÖØ Ý¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û ÐÐ ×ÙÖÚ Ú Ø Ð ×Ø ÒÓØ Ö Ý Ö× × Ø × Ñ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ò Û ÓÖÒ Ñ Ð Ý Û ÐÐ Ñ Ø ØÓ × Ø ÖØ Ýº Ì × × ÓÛ× ÝÓÙ ×ÓÑ Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ò Ù× Ò Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ ÑÓ Ð Ð Ø Ñ ×º ÁÒ×Ø ¸ ÓÒ Ñ Ø Û ÒØ ØÓ ÑÓ Ð Ø Ð Ø Ñ Ù× Ò ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ ×Ó Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÒ Ø Ð Ø × Ó ´½¿º¾µ × Ð ×× Ø Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÒ Ø Ö Ø¸ Û ÛÓÙÐ ¬Ø Ô Ý× Ð Ö Ð ØÝ ØØ Öº ½¿º Ò× ØÝ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ì ÓÖ Ñ ÄØ ÒÝ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º Ä Ø ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ×Ù × Ø× Ó Ø Ö Ð Ð Ò Û Ô ÖØ Ø ÓÒ ÙÔ Ø Ö Ð Ð Ò º ´ÌÝÔ ÐÐݸ ÛÓÙÐ ¬Ò Ø ÓÖ Ò¬Ò Ø ÒØ ÖÚ Ðºµ Ì Ò× ØÝ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ÜÔÖ ×× Ø ÓÚ Ö ÐÐ Ò× ØÝ ´Üµ × Û Ø ÚÖ Ó Ø Ò Ú ÙÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Ø × ´Üµº ËÔ ¬ ÐÐݸ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ × Ý× Ø Ø È´ ¾ µ ´Üµ ´½¿º¿µ ´Üµ Ä ÌÍÊ ½¿º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½½ ÊÌ Ì ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ × ÐÑÓ×Ø Ó Ú ÓÙ׸ ÝÓÙ ÐÓÓ Ø Ø ÖÓÑ ÓÑ ØÖ ÔÓ ÒØ Ó Ú Ûº ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ù×Ø Ú ØÛÓ ³×¸ Ò Ñ ÐÝ ½ Ò ¾º ÌÓ × Ö Ú ×Ù Ð Þ Ø Ò ×¸ ×ÙÔÔÓ× ½ ÓÒ× ×Ø× Ó ÐÐ Ö Ð ÒÙÑ Ö× ØÓ Ø Ð Ø Ó ×ÓÑ ¬Ü ÔÓ ÒØ ÓÒ Ø Ö Ð Ð Ò ¸ Ò ¾ ÓÒ× ×Ø× Ó ÐÐ Ö Ð ÒÙÑ Ö× ØÓ Ø Ö Ø Ó º Ì Ò Ø ØÛÓ ÙÒ Ø ÓÒ× È ´ ¾ ½µ ´Üµ È ´ ¾ ¾µ ´Üµ Ö Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ø Ô ÖØ Ó Ø ´Üµ ÙÖÚ ØÓ Ø Ð Ø Ó Ò ØÓ Ø Ö Ø Ó º Ð ÖÐݸ ÝÓÙ ÙÔ Ø × ØÛÓ ÙÒ Ø ÓÒ׸ ÝÓÙ ÑÙ×Ø Ø ´Üµº × Ù×× ÓÒº ½ ÓÒ× ÕÙ Ò × Ó Ø Ò× ØÝ ¾ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ì ÓÖ Ñ Ï Ñ Ø × Ñ ××ÙÑÔØ ÓÒ× Ø Ø Û Ñ ÓÚ ÓÖ Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñº Ì Ò ÝÓÙ × ÐÝ Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø× ÖÓÑ Ø Ò× ØÝ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ´½¿º¿µ ´ µ ÓÖ ÒÝ ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ð Ð Ò ¸ È´ ¾ µ È ´ ¾ µÈ ´ ¾ ¾ µ ´½¿º µ ´ µ Ì Ñ Ò ´ µ ÅÓÖ Ò ÖÓ Ò ÓÛÒ × ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò× × ÓÐÐÓÛ× È´ ¾ µ ℄ ´½¿º µ ℄ Ò Ö ÐÐݸ ÒÝ ÜÔ Ø Ú ÐÙ ´ µ℄ Ò ÖÓ Ò ÓÛÒ × È´ ¾ µ ´ µ ℄ ´ µ℄ ´½¿º µ Ê Ñ Ö ×º ¯ ÓÙ Ó Ø Ò ÓÖÑÙÐ ´½¿º µ Ý ÒØ Ö Ø Ò ÓØ × × Ó ´½¿º¿µ ÓÚ Ö Ø × Ø º ÓÙ Ó Ø Ò ÓÖÑÙÐ ´½¿º µ Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓØ × × Ó ´½¿º¿µ Ý ´Üµ¸ ÓÐÐÓÛ Ý Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ Ó ÓØ × ×º ÓÖÑÙÐ ´½¿º µ × ×Ô Ð × Ó ÓÖÑÙÐ ´½¿º µº ¯ ÓÖÑÙÐ ´½¿º µ × ×Ô Ð × Ó Ø Ð Û ÓÒ ØÓØ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÔÖÓÚ Ò ÔØ Ö ½º ¯ ÓÖÑÙÐ × ´½¿º µ¹´½¿º µ Ö Ù×Ù ÐÐÝ ÓÐÐ Ø Ú ÐÝ Ö ÖÖ ØÓ × Ø Ð Û ÓÒ ØÓØ Ð ÜÔ Ø Ø ÓÒº Ï Û ÐÐ Ú Ó × ÓÒ ØÓ Ù× Ø × Ð Û Ñ ÒÝ Ø Ñ × Ò Ø × ÓÙÖ× º ´Á Û ÐÐ Ù× Ø Ð Ø Ö Ò Ø × Ð ØÙÖ Ò Ø × Ò Ó Ø ÓÒ ¹ Ø ÕÙ ÒØ Þ Öºµ ¯ ÁÒ Ø ÓÚ ÓÖÑÙР׸ Á ÓÙÒ Ø ÑÓÖ ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ ÛÖ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ × Û Ø Ö Ø ÒÓØ ¹ Ø ÓÒ ×Ù × ´ µ℄ ÓÖ ´ µ ℄ Ò×Ø Ó Ô Ö ÒØ × × ÒÓØ Ø ÓÒ ´ ´ µµ ÓÖ ´ ´ µ µº ÁØ Ñ × ÒÓ « Ö Ò Û Ø Ö ÝÓÙ Ù× Ô Ö ÒØ × × ÓÖ Ö Ø׺ Ä ÌÍÊ ½¿º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½½ ÊÌ ¯ Ï ÖÒ Ò Ì Ö × ÒÓ ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ú Ö Ò × Ì Ø ×¸ Ü ÔØ Ò ×Ô Ð ´ØÖ Ú Ðµ × ×¸ ÝÓÙ Û ÐÐ Ú Î Ö´ È´ µ ¾ µÎ Ö´ µ ´½¿º µ Ì × ×Ø Û Ý ØÓ × Ø × × ØÓ Ø ´Üµ ØÓ ÓÒ× ×Ø Ó ØÛÓ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ ×Ô ×¸ Ò Ø Ò ØÓ ÓÓ× ½ ¾ ×Ó Ø Ø Ø ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Ø × Ö ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ׺ Ì Ò Î Ö´ µ ¼ Ò Î Ö´ µ ¼¸ Û Ö ÙÔÓÒ Ø ØÛÓ × × Ó ´½¿º µ Û ÐÐ ¬Ò Ø ÐÝ ÒÓØ ÕÙ Ð ØÓ ÓÒ ÒÓØ Öº Ü ÑÔÐ ½¿º ºÄØ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ f (x) X 1/3 1/6 x 0 2 4 Ä Ø³× ÓÑÔÙØ Ò ¾ º ÇÒ Û Ý ØÓ ¬Ò Ø × × ÖÙØ ÓÖ ÔÔÖÓ Û Ù× × Ø ÓÚ Ò× ØÝ ØÓ Ó ¬Ö×Ø Ò × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ Ð ÙÐ Ø ÓÒº ÁÒ×Ø Ó Ó Ò Ø Ø¸ Á Û ÐÐ ÜÔÐÓ Ø Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñº ÓÓ× ½ ¾ ØÓ Ø Ú ÒØ× ¾ ¾ ½ ¾ Ì Ò ÖÓÑ Ø ÓÚ ÔÐÓظ Ø × Ó Ú ÓÙ× Ø Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Üµ Û ÐÐ Ø ÍÒ ÓÖÑ´¼ ¾µ Ò× ØÝ Ò Ø Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Üµ Û ÐÐ Ø ÍÒ ÓÖÑ´¾ µ Ò× Øݺ ÓÙ Ò ÒÓÛ Ó ØÓ ÔÔ Ò Ü Ò ÐÓÓ ÙÔ Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò ¬ ÙÖ × ÓÖ ÙÒ ÓÖÑ Ò× Ø ×º ÓÙ ÑÑ Ø ÐÝ ½ ¾ Ä ÌÍÊ ½¿º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ½½ ÓØ Ò ´ ½µ Ñ ÔÓ ÒØ Ó ¼ ¾℄ ½ Î Ö´ ´¾ ¼µ¾ ½¾ ½ ¿ ½µ ´ ¾µ Ñ ÔÓ ÒØ Ó ¾ ℄ ¿ Î Ö´ ½¿ ¾µ Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ× Ö ÒÓÛ × ÐÝ ÓÑÔÙØ Ð ´ ¾ ½µ Î Ö´ ¿ ½ µ · ´ ½ µ¾ ¾ ¾µ ¾ ¾ ¿ ´ Î Ö´ ¾µ · ´ ¾µ Í× Ò ÓÖÑÙÐ × ´½¿º µ¹´½¿º µ¸ Û Ò ÒÓÛ ÓÑÔÙØ Ò ´ ¾µ È ´ ¾ ½µ ´ ½µ · È ´ ¾ ¾µ ´ ¾µ ´½ ¿µ´½µ · ´¾ ¿µ´¿µ ¾ ¿¿¿¿ ¾µ ´ ´½ ¿µ ´ ¾ ½ µ · ´¾ ¿µ ´ ¾ ¾ µ ´½ ¿µ´ ¿µ · ´¾ ¿µ´¾ ¿µ Ï Ò ÒÓÛ ÓÑÔÙØ ¾ Ù× Û ÒÓÛ Ø ¬Ö×Ø Ò × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ× Ó ¾ ´ ¾ µ ¾ ½ ¾¾¾¾ Ü ÑÔÐ ½¿º º ÁÒ Ü ÑÔÐ ½¿º¾¸ Ý Ò×Ô Ø ÓÒ Û Ú ´ ½ µ ½¾ ´ ½ µ ¾ Ì Ö ÓÖ ´ µ È´ ½ µ ´ ½ µ · È´ ½ µ ´ ½ µ ´½ ¾µ´½¾ µ · ´½ ¾µ´¾ µ ½ × Ò Ü Ö × ¸ × ÝÓÙ Ò Ð×Ó ÓÑÔÙØ ´ ¾ µ Ý Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÔÔÖÓ º ½¿º × Ò Ó Ø ÇÒ ¹ Ø ÉÙ ÒØ Þ Ö ËÙÔÔÓ× Û Ú ÊÎ ¸ Ò ÓÖ × ÑÔÐ ØÝ Û ××ÙÑ Ø Ø Ø× Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´Üµ × Ò Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒº ×Ó¹ ÐÐ ÓÒ ¹ Ø ÕÙ ÒØ Þ Ö É´Üµ ÓÖ ÛÓÙÐ Ø Ø ÓÖÑ ´ Ü ¼ ɴܵ Ü ¼ Û Ö × ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ø × ØÓ Ó× Ò ÔÔÖÓÔÖ Ø Ðݺ Ì ÔÐÓØ Ó É´Üµ ÐÓÓ × Ð Ä ÌÍÊ ½¿º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½½ ÊÌ Q(x) B x −B Ì ÕÙ ÒØ Þ Ö É´Üµ × ÐÐ ÓÒ ¹ Ø ÕÙ ÒØ Þ Ö Ù× Ô Ò Ò ÙÔÓÒ Û Ø Ö É´Üµ × ÕÙ Ð ØÓ ÓÖ ¸ ÝÓÙ Ò × Ò Ø ´ Þ ÖÓ ÓÖ ÓÒ µ ØÓ Ø Ù× Ö ØÓ Ò Ø Û Ó Ø × ØÛÓ × × Ó ÙÖ׺ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ú Ò Ó ÔÖ Ñ Ø Ú ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ Ø Ø ÕÙ ÒØ Þ Ö É´ µ ¦ × Ò Þ ÖÓ ÓÖ ÓÒ Ù× Ö ×ÓÙÖ ÓÒÚ ÖØ Ö Ô Ò Ò ÙÔÓÒ Û Ø Ö Ø Ù× Ö³× Ö Ú Ø × ¼ ÓÖ ½¸ Ø Ù× Ö Û ÐÐ ×Ø Ñ Ø × Ø Ö ÓÖ º ´Á ÝÓÙ Ö ÐÐÓÛ ØÓ × Ò ÑÓÖ Ø× ØÓ Ø Ù× Ö¸ ÝÓÙ Ò Ñ ¬Ò Ö ÕÙ ÒØ Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ö Ø Ö ÙÖ Ýº Í× Ò Ù×Ø ÓÒ Ø¸ Á Ñ ÓÒ× Ö Ò Ø × ÑÔÐ ×Ø ×Ù ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñºµ ÇÙÖ × Ò Ó Ð × ØÓ ÓÓ× ×Ó Ø Ø Ø ×Ó¹ ÐÐ Ñ Ò ×ÕÙ Ö ÕÙ Ø Þ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ É´ µµ¾ ℄ × Ñ Ò Ñ Þ º ´Ì × × Ø Ó Ó Û Û ÐÐ Ú Ù× Ø ×Ø ¬Ø Ó É´ µ ØÓ ÙÒ Ö Ø Ö ×ØÖ ¹ Ø ÓÒ Ø Ø Û Ö ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ ØÓ Ù× ÓÒ Ø ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú ÐÙ Ó ºµ Í× Ò Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ¸ Û Ò ÛÖ Ø ´ É´ µµ¾ ℄ È´ ¼µ ´ É´ µµ¾ ¼℄ · È ´ ¼µ ´ É´ µµ¾ ¼℄ ¾ ¾ ´½ ¾µ ´ · µ ¼℄ · ´½ ¾µ ´ µ ¼℄ Ä ÌÍÊ ½¿º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½½ ÊÌ Ì ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ × ÓÒ Ø Ö Ø × Ó Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ö Õ٠и Ù× Ó Ø Ø Ø Ø ´Üµ × Ú Òº Ì Ö ÓÖ ¸ ´ É´ µµ¾ ℄ ´ µ¾ ¼℄ ÁÒ Ò ÖÐ Ö Ð ØÙÖ ¸ Û Ú ÐÓÔ ÑÓÑ ÒØ Ó Ò ÖØ ÓÖÑÙÐ ´ µ¾℄ ´ µ¾ ℄ · ´ µ¾ Ì × Ñ ÓÖÑÙÐ × ØÖÙ ÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ø Ø ×¸ ´ µ¾ ¼℄ ´ £µ¾ ¼℄ · ´ £µ¾ ´½¿º µ Û Ö £ ÑÙ×Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò £ ¼℄ £º À Ö × Û Ø Û Ú ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ´½¿º µ¸ Ø × Ð Ö Ø Ø Ø Ð Ø × × Ñ Ò Ñ Þ Û Ò ÔÖÓÚ º ÇÒ ¹ Ø ÉÙ ÒØ Þ Ö × Ò ÊÙÐ Ì ×Ø ÓÒ ¹ Ø ÕÙ ÒØ Þ Ö É´Üµ ÓÖ Ø Ú Ò ÊÎ × Ø ÓÒ ÓÖ Û × Ø Ò ØÓ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò ¼℄º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò ÓÑÔÙØ × ¼℄ × Ò Ü Ö × ¸ × Ü ÑÔÐ ½¿º ÕÙ ÒØ Þ Ö × ½ ¼ Ü ¼ ´Üµ Ü ¾ ½ ¼ Ü ´Üµ Ü ´½¿º µ ÝÓÙ ÙÒ Ö×Ø Ò Û Ö Ø ØÓÖ Ó ØÛÓ ÓÑ × ÖÓÑ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´½¿º µº º Ä Ø Ù× Ø ØÓ Ù×× Ò´¼ ½µº Ì Ø ×Ø Ó Ó ÓÖ Ø ÓÒ ¹ Ø ½ ¾ ¼ Ü Ô½ ÜÔ´ ܾ ¾µ Ü Ô¾ ¼ ¾ ¾ Ä ØÙÖ ½ ÔØ Ö× ¾¹¿ È ÖØ ½ º½ ÌÝÔ × Ó Ò Ó Î Ö Ð ÈÖÓ Ð Ñ× ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ö Ú Ò ÊÎ Û Ø Ú Ò Ò× ØÝ ´Üµº ÓÙ Ø Ò ¬Ò Ò Û ÊÎ Ú Ò Ó ÚÖ Ð ´ µ Ï Ò ØÓ ÙÒ Ö×Ø Ò ÓÛ ØÓ ¬Ò Ø Ò× ØÝ ´Ýµ Ó Ø Ò Û ÊÎ Ú ×ÓÑ Ò Ó ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø Ù× × ´Üµ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ º Ì ÔÖÓ ÙÖ Ø Ø Û ÛÓÙÐ Ù× ÛÓÙÐ Ô Ò ÙÔÓÒ Ø Ú Ö ÓÙ× ÔÓ×× Ð × × Ø Ø ÓÙÐ Ö × º À Ö Ö Ø ÔÓ×× Ð × × ØÓ ÓÒ× Ö × Ö Ø × Ö Ø ÑÜ Ñ Ü ÓÖ × Ö Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Ñ Ü ¸ ÓÖ × Ö Ø ÆÓØ Ø Ø Ø Ö Ö « Ö ÒØ × × Ø Ø Ò Ó ÙÖº ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ ¬Ò Ù× ÙÐ Ü ÑÔÐ × Ó Ó Ø × ØÝÔ ×º ´ Ý Ù× ÙÐ Ü ÑÔР׸ Á Ñ Ò Ò Ü ÑÔÐ Ø Ø × ÒÓØ ØÓÝ Ü ÑÔÐ ¸ ÙØ Ö Ø Ö Ò Ü ÑÔÐ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ú Ó ØÝÔ Ó ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ÓÔÐ ÛÓÙÐ Ù× Ò Ò Ò Ö Ò ×Ý×Ø Ñ׺µ Ü ÑÔÐ ½ º½º ÁÒ Ø × Ü ÑÔÐ ¸ Á ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø × Ò Û × ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò × Ñ Ü º ÄØ Ù×× Ò´¼¸½µ Êκ ¬Ò ÊÎ × ÓÐÐÓÛ× ½ ½ ½ ½ ½ ½ ÁÒ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ¸ Û ³ × Ý Ø Ø × Ó Ø Ò ÖÓÑ Ý Ô ×× Ò Ø ÖÓÙ Ö Ð Ñ Ø Öº ´Ì ÔÙÖÔÓ× Ó Ø Ö Ð Ñ Ø Ö × ØÓ ÔÖÓ Ù Ò ÓÙØÔÙØ Ø Ø × Ð Ñ Ø ØÓ ¬Ò Ø Ö Ò Ò Ø × × ¸ Ø Ö Ð Ñ Ø Ö ÔÖÓ Ù × ÓÙØÔÙØ Ú ÐÙ × Ö Ò Ò Ø ÖÓÙ Ø ÒØ ÖÚ Ð ½ ½℄ºµ ÆÓØ Ø Ø × Ñ Ü ÊÎ Ø Ø × Ø × Ö Ø Ú ÐÙ × ¦½ ÙØ Ø Ð×Ó Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ ½½ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ÊÌ ½¾¼ Ú ÐÙ × ØÛ Ò ¹½ Ò ½º ÓÙ Ò Ù× ÒØÙ Ø ÓÒ ØÓ Ù ×× Û Ø Ø × Ô Ó Ø Ò× ØÝ ´Ýµ ÛÓÙÐ Ø ÛÓÙÐ ÓÒ× ×Ø Ó ØÛÓ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ× Ø Ý ¦½ Ó Õ٠Рظ ØÓ Ø Ö Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ô ÖØ ÖÓÑ Ý ½ ØÓ Ý ½ Ø Ø × ÓÙÐ ÐÓÓ Ð ÐÐ¹× Ô Ù×× Ò Ò× ØÝ ÙÖÚ ÒØ Ö Ø Ý ¼ ÙØ ÓÔÔ Ó« ØÓ Ø Ö Ø Ó Ý ½ Ò ØÓ Ø Ð Ø Ó Ý ½º ÌÓ ¬Ò Ø ÔÖ × Ñ Ø Ñ Ø Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÓÒ Ó ´Ýµ¸ ÝÓÙ³ Ù× Ñ Ø Ó Á Ñ Ó Ò ØÓ ÓÚ Ö Ò Ø × × Ø Ó ÒÓØ × ÐÐ Ø ÑØÓ ÝÓÙ Ó ØÓ Ü ÑÔÐ ¿º¾ Ó Ø Ø ÜØ ÓÓ ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø × Ô ÖØ ÙÐ Ö Ü ÑÔÐ ÛÓÖ ÓÙØ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÑØÓ º Ü Ö × º Ì Ò Ó Ü ÑÔÐ × Ó Ø ÓØ Ö ØÝÔ ×º ´Á ÝÓÙ Ø ×ØÙ ¸ Ý Ø Ò Ó Ø × × Ø Ó ÒÓØ × ÝÓÙ Û ÐÐ × Ñ ÒÝ Ó Ø × ØÝÔ × Ó Ü ÑÔР׺µ ½ º¾ × Û Ò × × Ö Ø Ì Ö Ó Ø × Ü × × Ó Ò Ó Ú Ö Ð Ö × × Ò Û Ø ÊÎ Ø Ø ÝÓÙ Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø Ò Ó Ú Ö Ð × × Ö Ø º Ì × × × Ö Ú ÖÝ ×Ý ØÓ Ò Ð º ÁÒ Ø¸ Ø × Ø ÓÒ ÓÒ Ö Ú ÅÓ Ð× Ó ÔØ Ö ½ ÒÓØ × Ø ÐÐ× Ù× Û Ø ØÓ Óº ÁØ × Ò Û Ð × Ò Û ³Ú Ø Ð ÓÙØ Ö Ú ÅÓ Ð× Ò Ø Ò ÜØ Ô Ö Ö Ô ¸ Á Ö Ú Û ÓÛ ÝÓÙ Ò Ù× Ø Ö Ú ÅÓ Ð ÓÒ ÔØ ØÓ Ò Ð Ø × Û Ò × × Ö Ø º ÓÖ × Ö Ø Ú ÐÙ Ý Ó Ø × Ö Ø ÊÎ ¸ ÝÓÙ ¬Ò Ø ×Ù × Ø Ë ´Ýµ Ó Ø Ö Ð Ð Ò ¬Ò Ý Ë ´Ýµ ¡ Ö Ð Ü ´Üµ Ý ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ë ´Ýµ × ÔÖ × ÐÝ Ø Ø × Ø Ó Ö Ð ÒÙÑ Ö× Û Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ ÒØÓ Ý Ý Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ º Ì Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ú ÒØ× Ö ÒØ Ð Ý ¾ Ë ´Ýµ ´½ º½µ ´Ì Ø ×¸ Û Ú Ò ÓÙØ ÓÑ ÓÖ Û Ø × Ø Ú Ð٠ݸ Ø Ò ÑÙ×Ø Ø Ú ÐÙ Ò Ë ´Ýµ Ò Ú ¹Ú Ö× ºµ Ë Ò Ø ØÛÓ Ú ÒØ× Ò ´½ º½µ Ö ÒØ Ð¸ Ø Ý ÑÙ×Ø Ú Ø × Ñ ÔÖÓ Ð Øݺ Ì Ö ÓÖ ¸ È´ ݵ È ´ ¾ Ë ´Ýµµ ´Üµ Ü ´½ º¾µ Ë ´Ýµ ÆÓØ Ø Ø Û Ú ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ ¾ Ë ´Ýµµ × Ò ÒØ Ö Ð ÒÚÓÐÚ Ò Ø Ò× ØÝ ´Üµ Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ Ó Ø × Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ù× Û Ö ××ÙÑ Ò Ø Ø Û ÒÓÛ Û Ø ´Üµ ׺ Ü ÑÔÐ ½ º¾º Ä Ø Ø × Ö Ø ÊÎ Û × ÕÙ ÔÖÓ Ð ÓÚ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ó Ú ÐÙ × ¿ ¾ ½ ¼ ½ ¾ ¿ ¾ º Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ÈÅ Ò È Ó º Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø Ø Ú ÐÙ × ÇÙÖ Ò Ó Ú Ö Ð × Ó Ö ¼ ½ º Ì Ú ÐÙ ¼ × ØÓ Ò Ð × Ô Ö Ø ÐÝ Ù× Ø × ÓÒÐÝ ÓÒ ×ÕÙ Ö ÖÓÓØ È´ ¼µ È ´ ¾ ¼µ È ´ ¼µ ½ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¾½ ÊÌ Ì Ú ÐÙ × Ý ½ Ò Ò Ð Ò Ø × Ñ Û Ý Ù× ×Ù Ý Ú ÐÙ × ØÛÓ ×Ø Ò Ø ×ÕÙ Ö ÖÓÓØ× È´ ݵ È ´ ¾ ݵ È ´ ¦Ôݵ È ´Ôݵ · È ´ Ôݵ ¾ Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø Ø ÈÅ Ó × ´ ½ Ý ¼ È ´Ýµ ¾ Ý ½ ÆÓØ Ø Ø Ø × ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ø × ÙÔ ØÓ ÓÒ ¸ ×Ó Û Ó Ú ÓÒ ¬ ÈÅ º ´Ì × Ó ×Ò³Ø ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÙÖ Ò×Û Ö × ÓÖÖ Ø¸ ÙØ Ø ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ø × Ò³Ø ÙÔ ØÓ ÓÒ ¸ Ø Ò Û ³ Ú ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Ö ÑÙ×Ø Ú Ò Ñ ×Ø ºµ Ì Ò× ØÝ Ó × Ø Ö ÓÖ ´Ýµ ´½ µÆ´Ýµ · ´¾ µÆ´Ý ½µ · ´¾ µÆ´Ý µ · ´¾ µÆ´Ý µ Ü ÑÔÐ ½ º¿º Û Ö É´Üµ × Ø Ä Ø ÊÎ ÍÒ ÓÖÑ´ µº Ä Ø³× Ñ Ø Ò Ó Ú Ö Ð É´ µ ÓÙÖ¹Ð Ú Ð ÕÙ ÒØ Þ Ö Û Ó× ÔÐÓØ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Q(x) y4 y3 y2 y1 x a x1 x2 x3 b Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¾¾ ÊÌ × × Ö Ø ÊÎ Ø Ò Ø ÓÙÖ Ú ÐÙ × Ý½ ݾ Ý¿ Ý º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ È ´Ý½µº ÄÓÓ Ò Ø Ø ÔÐÓظ ÝÓÙ³ ÓÑÔÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ÐÐ× Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ØÛ Ò Ò Ü½ º ÁÒ Ø × Û Ý¸ Û Ò Ø ÖÑ Ò Ø ÒØ Ö ÈÅ Ó ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü½ È ´Ý½ µ ܾ ܽ È ´Ý¾ µ Ü¿ ܾ È ´Ý¿ µ Ü¿ È ´Ý µ ½ º¿ Å Ø Ó ËÙÔÔÓ× Û Ñ Ø Ò Ó Ú Ö Ð Å Ø Ó × Ò Ö Ð Ñ Ø Ó ÓÖ ¬Ò Ò Ø ËØ Ô ½ ÓÖ Ú ÐÙ Ý Ó ¸ ÓÑÔÙØ Ø ´ µ ØÓ Ø Ò Û ÊÎ ÖÓÑ ÓÐ ÊÎ º Ì Ò× ØÝ ´Ýµº ÁØ ÓÒ× ×Ø× Ó ØÛÓ ×Ø Ô× Ú ÐÙ ´Ýµ È ´ ݵ × Ò ÒØ Ö Ð ´Üµ Ü Û Ö ´Ýµ × Ø ×Ù × Ø Ó Ø Ö Ð Ð Ò ÓÖ Û Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ú ÒØ× Ö Ø × Ñ Ý ¾ ´Ýµ ´Ýµ ËØ Ô ¾ ÓÑÔÙØ Ø Ò× ØÝ ´Ýµ × Ø ÖÚ ØÚ Ó Ø ´Ýµ Ü ÑÔÐ ½ º ºÄØ ÍÒ ÓÖÑ´¼ ½µº Ä Ø Ý Ó ´Ýµ Ø ÊÎ ÐÓ ´½ º¿µ Û Ö Ø ÐÓ Ö Ø Ñ × Ò ØÙÖ Ðº Ä Ø Ù× ¬Ò ´Ýµ Ý Ø Ñ Ø Ó º Ì Ú ÐÙ × Ó Ö Ø ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö× Ý ¼º Ý ËØ Ô ½¸ ÓÖ ¬Ü Ý ¼¸ Û ÑÙ×Ø ÓÑÔÙØ È ´ ݵº Ì × Ú × Ù× Ý µ È´ ݵ È ´ ÐÓ Ýµ È ´ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¾¿ ÊÌ Ì Ú ÐÙ Ý ÐÐ× Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄¸ Ò ×Ó Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø × Ú ÐÙ Ý ÑÙ×Ø ½ Ý º × Ø Ö ×ÙÐØ Ó ËØ Ô ½¸ Û Ú × ÓÛÒ Ø Ø ´Ýµ È ´ ݵ ´½ Ý µÙ´Ýµ ËØ Ô ¾ × ØÓ « Ö ÒØ Ø Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ó Ø Ò Ø Ò× ØÝ ´Ýµº Ì × Ú × Ù× ´Ýµ Ý Ù´Ýµ Ì Ø ×¸ × Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð´½µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÁÒ Ü ÑÔÐ ½ º ¸ Ø × ÒÓØ Ö ØÓ × Ø Ø Û ÑÓ Ý Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ´½ º¿µ Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø Ö Ø × Ý ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø Òظ Ø Ò Û ÐÐ ×Ø ÐÐ Ú Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ì × Ú × Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐغ Í× ÙÐ Ê ×ÙÐغ Á × ÍÒ ÓÖÑ´¼ ½µ Ò ¼ × ÓÒ×Ø Òظ Ø Ò Ø ÊÎ ´ÐÓ µ × ÜÔÓÒ ÒØ Ð´ µº Ü ÑÔÐ ½ º º ËÙÔÔÓ× Û ÑÓ Ð Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø ÍË Ñ Ð Ô Ö×ÓÒ × Ú Ò Ò ÜÔÓÒ Ò¹ Ø ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Ð Ø Ñ Û Ø Ñ Ò Ð Ø Ñ ¼ Ý Ö׺ ÌÓ × ÑÙÐ Ø Ø Ð Ø Ñ × Ó ¼¼¼¼ ×Ù Ô ÓÔÐ ¸ Û ÓÙÐ Ü ÙØ Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò ¹ ¼¶ÐÓ ´Ö Ò ´½¸ ¼¼¼¼µµ Ì Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û × ÓÙÐ Ù× Ò × ½ ¼º Ð ÔÔ Ò Ø × ÓÚ Ö ´× Í× ÙÐ Ê ×ÙÐص¸ Ø Ø × ÓÛ Á ÓØ Ø ¼ Ò ÖÓÒØ Ó ÑÝ Å ØÐ Ð Ò º Ï Ø × ×ÓÖØ Ó Ø Ò Ò Ê Ø Ø ÓÒ ¾º ÆÓÛ Û ÒÓÛ Û Ý Ø × ÛÓÖ ×º Ü ÑÔÐ ½ º º Ä Ø Ù×× Ò´¼ ½µ¸ Ò Ð Ø Ø ÊÎ Ì Ú ÐÙ × Ó Ö ÐÐ Ö Ð ÒÙÑ Ö× Ý ¼º ÓÖ ¬Ü Ý Ý Ý ¼¸ ÒÓØ Ø Ø Ý ÌÓ ÐÔ ÝÓÙ × Ø Ø Ø × × ØÖÙ ¸ Ü Ñ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÐÓØ Ó Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ý Ü Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¾ ÊÌ y y=|x| y {Y < y} x −y y {−y < X < y} Á³Ú ÒÓØ Ø Ú ÒØ× Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì × Ú × Ù× È´ ݵ Ý È´ Ò Ý Ýµ Ý È ´ Ý Ý ÖÖÓÛ× ÐÓÒ Ø Ý¹ Ü × Ò Ü¹ Ü ×¸ ݵ Ý Ý ´Üµ Ü ´½ º µ Ï ÒÓÛ Ú ØÓ « Ö ÒØ Ø Ø × ÕÙ Ø ÓÒ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ýº ÁÒ Ð ÙÐÙ׸ ÝÓÙ ÔÖ ×ÙÑ ÐÝ Ð ÖÒ Ø Ø ´Ýµ ´Üµ Ü ¼´Ýµ ´ ´Ýµµ ¼ ´Ýµ ´ ´Ýµµ Ý ´Ýµ Û Ö ¼ ´Ýµ ¼ ´Ýµ Ö Ø Ö Ú Ø Ú × Ó ´Ýµ ´Ýµ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ýº ÔÔÐÝ Ò Ø × ÓÖÑÙÐ ØÓ ´½ º µ¸ Û × Ø Ø ´Ýµ ´ ½µ ´ ݵ ¾ ´Ýµ ´½ º µ ´Ýµ Ý ´Ýµ ´ÁÒ Ø Ð ×Ø Ô ÖØ Ó Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ¸ Á Ù× Ø Ø Ø Ø Ø ×Ø Ò Ö Ù×× Ò Ò× ØÝ ´Üµ × Ò Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒ¸ Û ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ × Ý Ø Ø ´ ݵ ´Ýµºµ ÈÐÙ Ò Ò ÓÖ ´Ýµ Ò Ø Ö Ø × Ó ´½ º µ¸ Û Ú × ÓÛÒ Ø Ø ´Ýµ Ô¾ ÜÔ´ ݾ ¾µÙ´Ýµ ´½ º µ ¾ Á ÝÓÙ ÔÐÓØ Ø ×¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø ÝÓÙÖ ÔÐÓØ ÐÓÓ × Ð Ø Ö Ø Ð Ó Ù×× Ò ÐÐ¹× Ô Ò× ØÝ ÙÖÚ º Ï Ø ÔÔ Ò × Ø Ø Ø ÓÖ Ò Ð Ù×× Ò Ò× ØÝ ÙÖÚ ¸ ÙÒ Ö Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¾ ÊÌ ¸ ÓØ ÓÐ Ò Ð ÐÓÒ Ø Ú ÖØ Ð Ü ×¸ Û Ø Ø Ð Ø Ð ÓÑ Ò ÓÚ Ö ÓÒ ØÓÔ Ó Ø Ö Ø Ð ¸ Ú Ò Ø ¾ Ò ÖÓÒØ Ó Ø Ò× ØÝ Ò ´½ º µº ½ º Ë ÑÙÐ Ø Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ê Ò ÓÑ Î Ö Ð Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ ´ Ò Ñ Þ Ò µ Ö ×ÙÐØ Û ÐÐ ÐÐÓÛ Ù× ØÓ Ù× Å ØÐ ØÓ × ÑÙÐ Ø Ø Ú ÐÙ × Ó ÒÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Û Ø×Ó Ú Öº Í× ÙÐ Ê ×ÙÐغ Ä Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êκ Ì Ò Ø Ö Ò Ó Ú Ö Ð Í ´ µ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ØÛ Ò ¼ Ò ½º Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ Ø Ø Ò Ó Ø × × Ø ÓÒº ÙØ ¬Ö×ظ Ð Ø Ñ Ú ÝÓÙ ÓÙÔÐ Ó Ü ÑÔÐ × × ÓÛ Ò ÓÛ ØÓ Ù× Ø × Ö ×ÙÐØ ÓÖ × ÑÙÐ Ø ÓÒº Ü ÑÔÐ ½ º º ËÙÔÔÓ× Á Û ÒØ ØÓ Ù× Å ØÐ ØÓ × ÑÙÐ Ø Ú ÐÙ × Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ ÚÒ Ø Ò× ØÝ ´ ¾Ü ¼ Ü ½ ´Üµ ¼ Ð× Û Ö Ì ÈÐÙ ´Üµ × × ÐÝ × Ò ØÓ × Ø × Ý ÒØÓ Ø × ºÏ Ó Ø ÒØ ´Üµ ܾ ¼ ÕÙ Ø ÓÒ Ü ½ ¾ Í Û Ö ¸ Ý Ø Í× ÙÐ Ê ×ÙÐظ Í × ÍÒ ÓÖÑ´¼ ½µº ËÓÐÚ Ò ÓÖ Ô Ò Ø ÖÑ× Ó Í ¸ Û Ó Ø Ò Í ËÙÔÔÓ× ÒÓÛ Ø Ø Û Û ÒØ ØÓ × ÑÙÐ Ø ½¼¼¼¼¼ Ú ÐÙ × Ó ÊÎ º À Ö × Å ØÐ ÓÒ ¹Ð Ò Ö Ø Ø Û ÐÐ ÓØ Ü ×ÕÖØ´Ö Ò ´½¸½¼¼¼¼¼µµ Ü ÑÔÐ ½ º ºÄØ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Û Ø ´Üµ ´ Ô½ ¾ ½ Ü ¼ Ò× ØÝ ½ Ü ½ Ð× Û Ö Ä ÌÍÊ Ì ½ º À ÈÌ × Ø ×¬ × Ë ØØ Ò ÊË ¾¹¿ È ½¾ ÊÌ ´Üµ ´½ ¾µ · ½ Ë Ò ½´Üµ ½ Ü ½ ´½ ¾µ · ½ Ë Ò ½´ µ Ø ÊÎ Í × ÍÒ ÓÖÑ´¼ ½µº ËÓÐÚ Ò ÓÖ Ò Ø ÖÑ× Ó Í ¸ Û Ó Ø Ò × Ò´ Í ¼ ℄µ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Å ØÐ ÓÒ ¹Ð Ò Ö ÓÙÐ Ø Ò Ù× ØÓ × ÑÙÐ Ø ½¼¼¼¼¼ Ú ÐÙ × Ó Í Ü × Ò´Ô ¶´¹¼º ·Ö Ò ´½¸½¼¼¼¼¼µµµ ÈÖÓÓ Ó Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ Ä ØØ Ò ´ µ Û × Ø Ø Ø Ú ÐÙ × Ó Í Ö Ò ÖÓÑ ¼ ØÓ ½ Ù× Û ÒÓÛ Ø Ø Ø Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ Ø × ÓÒ ÐÐ Ö Ð Ú ÐÙ × ×ØÖ ØÐÝ ØÛ Ò ¼ Ò ½ ´ Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ò ÒÓ ÙÑÔ× Ò Ø µº È ÒÝ ¬Ü Ù × Ø × Ý Ò ¼ Ù ½º Ä Ø Ü Ø ÙÒ ÕÙ Ö Ð ÒÙÑ Ö × Ø × Ý Ò Ù ´Üµ ´½ º µ Ï Ú È ´Í Ùµ Í ´Ùµ È´ ´ µ ´Üµµ È´ ܵ ´Üµ Ý ÕÙ Ø ÓÒ ´½ º µ¸ Ø × Ð ×Ø Ø ÖÑ ´Üµ × ÕÙ Ð ØÓ Ùº Ï Ú ÔÖÓÚ Ø Ø Í ´Ùµ Ù ¼ Ù ½ ÁØ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø × Ø Ø Í ÑÙ×Ø ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×Ø Ö ÙØ ØÛ Ò ¼ Ò ½º Í ½ º ÙÒ Ü ÑÔÐ × Á ÛÓÖ Ø ÖÓÙ ÓÙÔÐ Ó Ü ÑÔÐ × × ÓÛ Ò × ØÙ Ø ÓÒ× Ò Û ÝÓÙ Ò Ù× ÔØ Ö ¾¹¿ ØÓÓÐ× × Ñ Ò× ØÓ ¬ ÙÖ ÓÙØ ÓÛ ØÓ Ó ×ÓÑ Ø Ò º Ì × Ñ Ý Ø Ò × ÝÓÙ Ò³Ø ÒÓÛ ÓÛ ØÓ Ó ÓÖ Ø Ò Ø × ÓÙÖ× º Á ÓÔ ÝÓÙ ¬Ò Ø × Ü ÑÔÐ × ÙÒ ÒÝÛ Ý¸ Á ÙÒ Ñ Ò Ø Ñ ÙÔ Ä ÌÍÊ ½ º º½ ½ º À Ü ÑÔÐ ÈÌ ÊË ¾¹¿ È Ï ½¾ ÊÌ ÓÒ ×Ø À ÚÝ Ó Ò ËÙÔÔÓ× Á Ú Ó Ò× Û ÐÓÓ ÒØ Ðº Ó Ø Ó Ò× Û Ü ØÐÝ Ø × Ñ ÙØ Ø Ø Ó Ò × Ú Ö Ø Ò Ó Ø ÓØ Ö׺ Ì Ó Ò× Ö ÒÙÑ Ö ½¸¾¸¿¸ ¸ Ò ÒÝ Ó Ø × Ò Ø ÚÝ Ó Òº Ï ¬Ò Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ØÓ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø ÚÝ Ó Ò Û ××ÙÑ Ø Ø × ÕÙ ÔÖÓ Ð º Ï Ö Ó Ò ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÚÝ Ó Ò Û Ø ¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ò ×º ÇÒ Û Ò ¸ Ð Ò Ñ × Ð × Ù× ÓÙ Ò ÔÙØ ×Ù × Ø Ó Ø Ó Ò× Ò Ø Ð Ø Ô Ò Ó Ø × Ð ¸ Ò Ò ÕÙ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ö Ñ Ò Ò Ó Ò× Ò Ø Ö Ø Ô Òº Á Ø ØÛÓ × × Ð Ò Ø ÚÝ Ó Ò ÐÓÒ × ØÓ Ø × Ø Ó Ó Ò× ÒÓØ Ò Ø Ô Ò× ÓÒ Ó Ø ØÛÓ Ô Ò× × Ú Ö¸ Ø Ò Ø × Ø Ó Ó Ò× Ò Ø Ø Ô Ò ÓÒØ Ò× Ø ÚÝ Ó Òº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ØÖ ÒÓØ × ÓÒ ÔÓ×× Ð Û Ò ×ØÖ Ø Ý 12 34 5 1 2 3 4 Ì ØÓÔ Ð Ú Ð Ó Ø ØÖ ÒÓØ × Ø ¬Ö×Ø Û Ò Ä Ø Ô Ò Ó × Ð ÓÒØ Ò Ò Ó Ò× ½¸¾ × ÓÑÔ Ö ØÓ Ö Ø Ô Ò Ó × Ð ÓÒØ Ò Ò Ó Ò× ¿¸ ´ Ó Ò × Ð × µº Á Ø ØÓØ Ð Ó Ó Ò× ½¸¾ ÔÖÓÚ × Ú Ö Ø Ò Ø ØÓØ Ð Ó Ó Ò× ¿¸ ¸ Ø Ð Ø Ö Ò Ó Ø ØÖ × ÓÐÐÓÛ Ø ØÓØ Ð Ó Ó Ò× ¿¸ × Ú Ö¸ Ø Ñ Ð Ö Ò × ÓÐÐÓÛ Ø ØÛÓ Ô Ò× Ð Ò ¸ Ø Ö Ø Ö Ò × ÓÐÐÓÛ Ò Û Û Ò ÙÔ Ø Ø Ð Ð Ð ¸ Ñ Ò Ò Ø Ø Ø ÚÝ Ó Ò × ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ó Ò º Á Ø Ð Ø ÓÖ Ñ Ð Ö Ò × Û Ö ÓÐÐÓÛ × Ö ×ÙÐØ Ó Ø ¬Ö×Ø Û Ò ¸ Ø Ò × ÓÒ Û Ò × Ò ×× Öݺ Á Ø Ð Ø Ö Ò Û × ÓÐÐÓÛ × Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø ¬Ö×Ø Û Ò ¸ Ó Ò ½ × Û Ò×Ø Ó Ò ¾ Ò Ø × ÓÒ Û Ò ¸ Ò ÝÓÙ ÓÐÐÓÛ Ø Ö Ò Ó Ø Ú Ö Ó Ø × ØÛÓ Ó Ò׸ Û Ò Ò ÙÔ Ø Ð Ð Ð Ý Ø ÚÝ Ó Òº Á Ø Ñ Ð Ö Ò Û × ÓÐÐÓÛ × Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø ¬Ö×Ø Û Ò ¸ Ó Ò ¿ × Û Ò×Ø Ó Ò ¸ Ò Ø Ò ÝÓÙ ÓÐÐÓÛ Ø Ö Ò Ó Ø Ú Ö Ó Ø × ØÛÓ Ó Ò׸ Û Ò Ò ÙÔ Ø Ð ÓÖ Ø ÚÝ Ó Òº Ì ÜÔ Ø ÒÙÑ Ö Ó Û Ò × × ½ £ È´ µ · ¾ £ ´½ È ´ µµ ½ Ì Û Ò ×ØÖ Ø Ý Ú Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖ × ØØ Ö Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¾ ÊÌ 345 1 2 3 Ì × × Ù× Ø ½ º º¾ Ü ÑÔÐ ÜÔ Ø ÒÙÑ Ö Ó Û 4 5 Ò × × ÓÒÐÝ ½º ´× ÓÛ Ø ×µº ÉÙ ×Ø ÓÒ Ö × Ú Ö ÔÐ Ý Ø Ñ ¾¼ ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ï Ø Á × ÓÛ ÝÓÙ Ò Ø × Ü ÑÔÐ Ò ÜØ Ò ØÓ Ú ÓÒ ×ØÖ Ø Ý ÓÖ ÔÐ Ý Ò Ø ¾¼ ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ñ Ò Ø ×Ø Û Ý ÔÓ×× Ð º ËÙÔÔÓ× Á³Ñ Ø Ò Ò Ó ÒÙÑ Ö ÐÓÒ Ò ØÓ Ø × Ø ½ ¾ ¿ º Ï Ò Ø × Ò ÕÙ ÔÖÓ Ð ÊÎ ÓÚ Ö Ø × × Øº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ØÖ Ú × ÓÒ ÔÓ×× Ð ÕÙ ×Ø ÓÒ Ò ×ØÖ Ø Ý ´ ÕÙ ×¹ Ø ÓÒ Ö µ Ú Û ÓÒ Ò Ð ÖÒ Û Ø × Ø ÖÓÙ Ø × Ò Ó ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ×¹ÆÓ ÕÙ ×Ø ÓÒ× Is X=1? Y N Is X=2? 1 Y N Is X=3? 2 Y N Is X=4? 3 Y 4 N 5 Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¾¹¿ È ½¾ ÊÌ Ä Ø Ø ÊÎ ÒÓØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ø Ø Ú ØÓ × º Ì Ò Ø × Ø Ú ÐÙ × ½¸¾¸¿¸ º ÁØ× ÈÅ × Ú Ò Ý È ´½µ È´ ½µ ½ È ´¾µ È´ ¾µ ½ È ´¿µ È´ ¿µ ½ È ´µ ½ ¿ ¾ Ì ÜÔ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ ×Ø ÓÒ× × × ´ µ ½ £ ´½ µ · ¾ £ ´½ µ · ¿ £ ´½ µ · £ ´¾ µ ¾ À Ö × ÒÓØ Ö ÕÙ ×Ø ÓÒ Ö Is X < 2.5? Y N Is X < 1.5? Y Is X < 3.5? N Y N Is X < 4.5? 1 2 3 Y 4 N 5 Ì ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ø Ø Ú ØÓ × × Ø Ö ¾ ÓÖ ¿º Ì ÜÔ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ ×Ø ÓÒ× × ¾ £ ´È ´ ½µ · È ´ ¾µ · È ´ ¿µµ · ¿ £ ´È ´ µ · È´ µµ ¾ Ì × ÓÒ ÕÙ ×Ø ÓÒ Ö × ØØ Ö Ø Ò Ø ¬Ö×Ø ÓÒ Ù× Û Ö ÕÙ ×Ø ÓÒ× Ö Ö ÕÙ Ö ¸ ÓÒ Ú Ö ¸ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ú ÐÙ Ó º Ä ØÙÖ ½ ÔØ Ö× ¹ È ÖØ ½ ½ º½ ÌÛÓ Ê Ú Û Ü ÑÔÐ × ÁÒ Ä ØÙÖ ½ ¸ Á ÔÖ × ÒØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ö Ú Û Ü ÑÔÐ × ÓÚ Ö Ø ÔØ Ö ¾¹¿ Ñ Ø Ö Ðº Ü ÑÔÐ ½ º½º Ï ÔÖ × ÒØ Ò Ü ÑÔÐ Ò ÒÚ ÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓк ×ØÓÖ Ô Ö Û × × ØÓ Ù× ÔÖÓ ¹ Ð ØÝ ÑÓ Ð Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ ¬ ÙÖ ÓÙØ ÓÛ ÑÙ Ó Ò ÒÚ ÒØÓÖÝ Ó ÖØ Ò ÔÖÓ Ù Ø × ÓÙÐ Ô ÓÒ × ×ØÓÖ × ÐÚ ×º ËÔ ¬ ÐÐݸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø ¯ ½ × Ø ÔÖ Ò ÓÐÐ Ö× Ô Ý× ØÓ Ø Ñ ÒÙ ØÙÖ Ö ÓÖ Ø Ñ Ó Ø ÔÖÓ Ù Øº ¯ ¾ × Ø ÔÖ Ò ÓÐÐ Ö× Ø Ø × ÐÐ× Ø Ñ Ó Ø ÔÖÓ Ù Ø ÓÖº ¯ ¿ × Ø Ó×Ø Ò ÓÐÐ Ö× Ô Ö ÔÖÓ Ù Ø Ø Ñ Ø Ø Ø ×ØÓÖ Ô Ö Ò ÙÖ× × Ö ×ÙÐØ Ó Ú Ò ØÓ Ô Ò ÙÒ×ÓÐ Ø Ñ ÓÒ × × ÐÚ × ÙÒØ Ð Ø ÒÒ Ò Ó Ø Ò ÜØ × ÐÐ Ò × ×ÓÒ º ´Ì Ò Ó Ø ÔÖÓ Ù Ø × × ×ÓÒ Ð Ø Ñ¸ ×Ù × ×Û Ñ×٠ظ Û ÛÓÙÐ ØÝÔ ÐÐÝ ×ÓÐ ÓÒÐÝ ÙÖ Ò ÖØ Ò Ô Ö Ó Û Ø Ò Ø Ý Öºµ ¯ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ù Ø Ø Ñ× Ñ Ò ÙÖ Ò Ø × ÐÐ Ò × ×ÓÒ Ý Ø Ù×ØÓÑ Ö׺ ¯ Á × Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ Ù Ø Ø Ñ× ×ØÓ Ý Ø ×ØÓÖ Ô Ö Ø Ø ÒÒ Ò Ó × ÐÐ Ò × ×ÓÒº ¯ È × Ø ØÓØ Ð ÔÖÓ¬Ø Ò ÓÐÐ Ö× Ö Ð Þ Ý Ø ×ØÓÖ Ô Ö Ø Ø Ò Ó Ø × ÐÐ Ò × ×ÓÒº ½ ¾ ¿ Ö ××ÙÑ ØÓ ¬Ü ÒÙÑ Ö׺ Ì ÑÓÙÒØ Ó ÒÚ ÒØÓÖÝ Á × ¬Ü Ò × × Ø Ý Ø ×ØÓÖ Ô Öº × Ø Ò ØÓ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ø ÒÓÒÒ Ø Ú ÒØ Ö Ú ÐÙ × ¼ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ ½¿¼ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿½ ÊÌ ½ ÓÖ Ò ØÓ ÖØ Ò ÈÅ È ´ µº ´ Ý × Ò Û Ø ÔÔ Ò ÓÚ Ö ÔÖ Ú ÓÙ× × ÐÐ Ò × ×ÓÒ׸ Ø ×ØÓÖ Ô Ö ÓÙÐ ÓÑ ÙÔ Û Ø ÑÓ Ð ÓÖ Ø × ÈÅ ºµ Ì ÔÖÓ¬Ø È × ÖØ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ò Á È ´ Áµ Ì Ó Ð Ó Ø ×ØÓÖ Ô Ö × ØÓ ÓÓ× Á ×Ó Ø Ø × ÜÔ Ø ÔÖÓ¬Ø È℄ ´ Á µ℄ × Ñ Ü Ñ Þ º ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ × Ø Ø Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ö Ð Ø Ò È ØÓ Ò Á ´ Á ´ ¾ ½µ Á È ´ ¾ Á ½ µ ¿ ´Á µ Á Ï Ò ÓÑÔÙØ Ø ÜÔ Ø ÔÖÓ¬Ø × ÓÐÐÓÛ× ½ È℄ Á ·½ Á ´ ¾ ½µ È Á ´ ¾ ½ µÈ Á ´ µ· ¼ ´ ¾ Á ½ µ ¿ ´Á Á ℄ Á ´ ½ · ¿ µÈ µ℄È ´ µ Á ℄ · ´ ¿ · ¾µ Ï Ò ÛÖ Ø Ø × ÑÓÖ ÓÑÔ ØÐÝ × È ℄ Á ´ ¾ ½ µÈ Á ℄ Á ´ ½ · ¿ µÈ Á ℄ · ´ ¿ · ¾µ ËÙ ×Ø ØÙØ È Á℄ ½ È Á℄ ÓÙ Ø Ò Ó Ø Ò È℄ ÌÓ Á ´ ¾ ½ µ Á ´ ¿ · ¾ µÈ Á ℄ · ´ ¿ · ¾µ ÑÓÖ ×Ô ¬ ¸ ×ÙÔÔÓ× Û ××ÙÑ Ø Ø ½ ¾ ¿ Ð×Ó¸ ××ÙÑ Ø Ø ¿ ½ × ÕÙ ÔÖÓ Ð ÓÚ Ö Ø × Ø Ó Ú ÐÙ × ½¾¿ Á ¼ È Á ℄È Á ℄È Á℄ ´µ Á℄ ´½ º½µ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿¾ ÊÌ ½ ËÙÔÔÓ× Û ÓÒ× Ö Ø × Ò Û Á È ËÙ ×Ø ØÙØ Ò ÒØÓ ´½ º½µ¸ Û × Ø Ø × ØÛ Ò ½ Ò º Ì Ò Á℄ Á Á℄ ¼ ´½ · Á µ Á Á¾ È℄ Ì × Ú × Ù× ½¼ ½¾ ½¼ Á Á Á Á ¿ ¾ ½ ÆÓØ Ø Ø ÓÖ Á ¿ ÓÖ Á ¸ Û Ø Ò ÜÔ Ø ÔÖÓ¬Ø Ó ½¾ ÓÐÐ Ö׸ Û × Ø ×Ø ÓÖ ÒÚ ÒØÓÖÝ Ú ÐÙ × Á ØÛ Ò ½ Ò º Ì Ö Ö Ò Ø Ø È ℄ ÒÒÓØ ÓÑ ÖØ Ò ½¾ Á º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ×Ø Ø Ò Ø Ø Ø ×ØÓÖ Ô Ö Ò Ó × ØÓ Ñ ×ÙÖ × ÒÚ ÒØÓÖÝ × Ø Ö ¿ ÓÖ Ø Ø ×Ø ÖØ Ó Ø × ÐÐ Ò × ×ÓÒº Ü ÑÔÐ ½ º¾º ÁÒ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ¸ Û ÓÑÔÙØ ÓÛ ÐÓÒ Ô Ö×ÓÒ ÛÓÙÐ Ú ØÓ Û Ø ÓÖ Ù× ÖÖ Ú × Ø Ø Ù× ×ØÓÔ Ø Ö Ò ÓÑ Ø Ñ Û Ø Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ðº ËÔ ¬ ÐÐݸ ÐÐ ÖÖ Ú × Ø × Ù× ×ØÓÔ Ý ØÛ Ò ½½ Ñ Ò ½¾ ÒÓÓÒº À × ÖÖ Ú Ð Ø Ñ ´ Ò ÓÙÖ×µ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ÊÎ ØÛ Ò ½½ Ò ½¾º Ä Ø Ù× ¬Ö×Ø ×ÙÔÔÓ× Ø Ø × Ù× ÖÖ Ú × Ø Ø Ñ × ½½ ½¼ ½½ ¾¼ ½½ ¿¼ ½½ ¼ ½½ ¼ ½¾ ¼¼ À × Û Ø Ò Ø Ñ Ï ´ Ò ÓÙÖ×µ ÓÖ Ø Ù× × Ø Ò ½½ · ´½ µ ½½ ½½ · ´½ µ ½½ · ´¾ µ ½½ · ´½ µ ½½ · ´¾ µ ½½ · ´¿ µ ½½ · ´¾ µ ½½ · ´¿ µ Ï ½½ · ´ µ ½½ · ´¿ µ ½½ · ´ µ ½½ · ´ µ ½½ · ´ µ ½½ · ´ µ ½¾ ½½ · ´ µ ½¾ ÈÐÓØØ Ò Ø Û Ø Ò Ø Ñ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÖ Ú Ð Ø Ñ ¸ ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø ÔÐÓØ Ø Ø ØÓÔ Ó Ò ÜØ Ô È℄ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿¿ ÊÌ ½ waiting time 1/6 arrival time 11 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 ÁØ × ÓÙÐ Ð Ö ÖÓÑ Ø ÔÐÓØ Ø Ø Û Ó Ø Ò Ø × Ñ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø ÓÚ Ö ÐÐ ÜÔ Ø Û Ø Ò Ø Ñ ÖÓÑ Ó Ø Ø Ò Ñ ÒÙØ ÒØ ÖÚ Ð׺ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û ÛÖ Ø Ï℄ Û Ö ×Ø ½ Ï ℄È ℄ ´½ º¾µ Ú ÒØ Ø Ø ÐÐ³× ÖÖ Ú Ð × Ò Ø ¹Ø ½¼ Ñ ÒÙØ ÒØ ÖÚ Ð¸ Ø Ò Ï ℄ Ï ½℄ ½¾¿ Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ï ½ ℄º Ì Ñ ÒØ ÖÚ Ð ½ Ó × ÖÓÑ ½½ ¼¼ ØÓ ½½ ½¼ ´Û × ½½·´½» µ Ñ ×ÙÖ Ò ÓÙÖ×µº ÓÖ ÐÐ Ò Ò ÒØ ÖÚ Ð ½ ¸ Û Ú Ï ½½ · ´½ µ Ì Ù׸ Ï ½℄ ½½ · ´½ µ ¾ ½℄ ½½ · ´½ µ℄ ¾ ½℄ Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ú Ò ¾ ½ × Ø ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÖÓÑ ½½ ØÓ ½½ · ´½ µº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò × Ø Ñ ÔÓ ÒØ Ó Ø × ÒØ ÖÚ Ð ¾ ½ ℄ ½½ · ´½ ½¾µ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ï ½ ℄ ½ ½¾ Ò Ø Ö ÓÖ Ï ℄ Ö ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ ½»½¾ ÓÙÖ ´ Ñ ÒÙØ ×µº ÈÐÙ Ò ÒØÓ ´½ º¾µ¸ Û × Ø Ø Ï ℄ ½ ½¾ ´ Ñ ÒÙØ ×µ Ä ÌÍÊ ½ º Ü Ö × º À ÒØ ÏÖ Ø À ÈÌ Ê ¹ ÓÑÔÙØ ÊË ¹ Ï℄ È ½¿ ÊÌ ½ ××ÙÑ Ò Ø Ù× ÖÖ Ú × ÓÒÐÝ Ø Ø Ø Ñ × ½½ ½¼ ½½ ¿¼ ½½ ¼ ½¾ ¼¼ Ï℄ ½ Ï ℄È ℄ Û Ö ½ ¾ ¿ Ö Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ½¼ Ñ ÒÙØ Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð¸ ¾¼ Ñ ÒÙØ Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð¸ ¾¼ Ñ ÒÙØ Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð¸ Ò ½¼ Ñ ÒÙØ Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ðº ÓÙ Û ÐÐ Ø Ò Ú Ï ½℄ Ï ℄ Ï ¾℄ Ï ¿℄ Û Ñ Ò× ÝÓÙ Ú ØÓ ÓÑÔÙØ ÓØ Ï ½ ℄ Ò Ï ¾ ℄º ÓÙÖ ÒØÙ Ø ÓÒ × ÓÙÐ Ø ÐÐ ÝÓÙ Û Ø Ó Ø × Öº ½ º¾ ÂÓ ÒØ ÈÅ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ØÛÓ × Ö Ø ÊÎ³× Ò º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ó × ÖÚ Ú ÐÙ Ü ÓÖ Ò Ú ÐÙ Ý ÓÖ º Ì Ò ÝÓÙ Ñ Ý Ö Ö Ø ÔÓ ÒØ ´Ü ݵ Ò Ø ÜݹÔÐ Ò × Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ú ÒØ× Ö Ø × Ñ Ü Ý ´ µ ´Ü ݵ ´½ º¿µ Ì Ú ÒØ ÓÒ Ø Ð Ø × Ø Ú ÒØ Ø Ø ÝÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ×ÙÐØ× Ò Ú ÐÙ Ü ÓÖ Ò ´ÓÒ Ø × Ñ ØÖ Ðµ Ú ÐÙ Ý ÓÖ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø Ú ÒØ ÓÒ Ø Ð Ø × Ó ´½ º¿µ Ñ Ý Ø ÓÙ Ø Ó × Ü Ý Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ø Ú ÒØ× Ü Ò Ý º Ì Ú ÒØ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´½ º¿µ × Ø Ú ÒØ Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Ø × Ø Ú ÐÙ ´Ü ݵº Ì Ó ÒØ ÈÅ È Ó × ¬Ò ÓÖ Ú ÐÙ Ü Ó Ò Ú ÐÙ Ý Ó Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ È ´Ü ݵ ¡ È Ü Ý℄ È ´ µ ´Ü ݵ℄ ÁØ × Ø ×¬ × Ø ÔÖÓÔ ÖØ × ´ µ È ´Ü ݵ ¼¸ ÐРܸݺ È ´ µ Ü Ý È ´Ü ݵ ½º Ä ´ µ ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿ ÊÌ ½ ÓÖ ÒÝ ×Ù × Ø Ó Ø ÜݹÔÐ Ò ¸ Ø ÔÖÓ Ø Ø ´ È´ µ¾ ℄ ´Ü ݵ¾ µ ÐÐ× Ò È ´Ü ݵ × ÓÑÔÙØ Ð × ´Ü ݵ¸ ÓÖ ÐРܺ ´Ü ݵ¸ ÓÖ ÐРݺ ´Úµ È ´Ýµ ÜÈ ÆÓØ Ø Ø ´ Úµ Ò ´Úµ Ø ÐÐ ÝÓÙ ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ò Ú Ù Ð ÈÅ ³× È ´Üµ Ó Ò È ´Ýµ Ó Ý ×ÙÑÑ Ò ÓÙØ Ø Ú Ö Ð ÝÓÙ ÓÒ³Ø Û ÒØ ÖÓÑ Ø Ó ÒØ ÈÅ º Ì × ØÛÓ ½¹ ÈÅ ³× Ó Ø Ò Ý ×ÙÑÑ Ò Ò Ø × Û Ý ÖÓÑ Ó ÒØ ÈÅ Ö ÐÐ Ñ Ö Ò Ð ÈÅ ³×º Ü ÑÔÐ ½ º¿º Ò ÙÖÒ ÓÒØ Ò× Ø Ö Ö × ÒÙÑ Ö ½ ¸ ÓÙÖ Ö × ÒÙÑ Ö ¾ ¸ Ò ¬Ú Ö × ÒÙÑ Ö ¿ º ÌÛÓ Ö × Ö × Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ Òغ Ä Ø Ø ÒÙÑ Ö ÓÒ Ø ¬Ö×Ø Ö × Ð Ø Ò Ð Ø Ø ÒÙÑ Ö ÓÒ Ø × ÓÒ Ö × Ð Ø º Ì Ú ÐÙ × Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Ò ÔÓ ÒØ× Ò Ø ÜݹÔÐ Ò ´½ ½µ ´½ ¾µ ´½ ¿µ ´¾ ½µ ´¾ ¾µ ´¾ ¿µ ´¿ ½µ ´¿ ¾µ ´¿ ¿µ ÓÙ ÓÙÐ ÔÐÓØ Ø × ÔÓ ÒØ× Ò Ø ÜݹÔÐ Ò º ÁÒ×Ø ¸ Û Û ÐÐ Ù× Ò ÖÖ Ý Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÝÔ × Ñ Ð Ö ØÓ Û Ø Û Ò ÔØ Ö ½ ½ ¾ ¿ ½ ¼ ½ ´ µ ´½ ½µ ´ µ ´½ ¾µ ´ µ ´½ ¿µ ¾ ´ µ ´¾ ½µ ´ µ ´¾ ¾µ ´ µ ´¾ ¿µ ¿ ´ µ ´¿ ½µ ´ µ ´¿ ¾µ ´ µ ´¿ ¿µ Ï ØÝÔ ÐÐÝ Ó Ø × Û Ò Ú Ö Ò Ø ÓÒ Ù×Ø ¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú Ð٠׺ Ì × ÖÖ Ý × Ò Ô Ò Û Ø ÓÙÖ × Ö Ø ÒÒ Ð Ú ÛÔÓ ÒØ ÖÓÑ ÔØ Ö ½¸ Ò Û Û Û ÐÐ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Û ÒØ ØÓ ÓÒ× Ö Ø ÊÎ × Ò ÒÔÙØ ØÓ ×Ý×Ø Ñ Ò × Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÙØÔÙØ Ò Ö ×ÔÓÒ× ØÓ ÒÔÙØ º ÆÓØ ÓÛ Ó Ø Ò Ò ÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ø ÔÖ Ò ÖÖ Ý ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ÓÒ Ó Ø Ò Ò ÔÓ×× Ð ´Ü ݵ ÔÓ ÒØ× Û Ö Ø Ú ÐÙ × Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µº Á Ò ÔÓ× Ø ÓÒ¸ Û ÔÙØ Ò Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð Øݸ Û Û ÐÐ Ø Ò Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý Û ÐÓÓ × Ð ½ ¾ ¿ ½ ¼ ½ È ´½ ½µ È ´½ ¾ È ´½ ¿µ ¾ È ´¾ ½µ È ´¾ ¾µ È ´¾ ¿µ ¿ È ´¿ ½µ È ´¿ ¾µ È ´¿ ¿µ Ï Ò ÓÑÔÙØ Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ó × Ò ÔÓ× Ø ÓÒ Ù× Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÖÙÐ Ø Ø ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ ÛÓÖ Û Ò ÔØ Ö ½ È ´Ü ݵ È ´ÜµÈ ´ Ý Üµ ´½ º µ ´ Úµ È ´Üµ È ÝÈ È Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ½ ½¿ ÌÓ × Û Ý Ø × × ØÖÙ ¸ ÒÓØ Ø Ø Ø Ð Ø × ÒÚÓÐÚ × Ò ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó ØÛÓ Ú ÒØ× È ´Ü ݵ È Ü Ý ℄ Û ÒØ Ò ÓÑÔÓ× × Ø ÔÖÓ Ó Ø ¬Ö×Ø Ú ÒØ Ø Ñ × Ø ÓÒ ÔÖÓ Ó Ø ¾Ò Ú ÒØ Ú Ò Ø ½×Ø Ú Òغ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Û Ò Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ù× Ò ´½ º µ È ´½ ¾µ ´¿ ½¾µ´ ½½µ ½¾ ½¿¾ ´ ÓÙ Ú ¿ Ò × Ò ½¾ Ó Ö Û Ò ÓÒ Ó Ø ¿ Ö × ÒÙÑ Ö ½ ÓÒ Ø ¬Ö×Ø Ö Û¸ Ò Ø Ò Ò × Ò ½½ Ó Ö Û Ò ÓÒ Ó Ø Ö × ÒÙÑ Ö ¾ ÓÒ Ø × ÓÒ Ö Ûºµ Ì Ö Ö Ñ Ý × ÐÝ ÓÒØ ÒÙ ÝÓÒ Ø × ÔÓ ÒØ Ò ¬ÐÐ Ò Ø ÒØ Ö Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý ½ ¾ ¿½ ¼ ½ ½¿¾ ½¾ ½¿¾ ½ ½¿¾ ¾ ½¾ ½¿¾ ½¾ ½¿¾ ¾¼ ½¿¾ ´½ º µ ¿ ½ ½¿¾ ¾¼ ½¿¾ ¾¼ ½¿¾ ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ × Û Ø ÖÙÐ × ´ Úµ Ò ´Úµ ÓÖ ¬Ò Ò Ø Ñ Ö Ò Ð ÈÅ ³× ÓÑ Ò Ø × × Ò Ö Ó ¯ È ´Üµ × Ó Ø Ò Ý ÓÑÔÙØ Ò Ø ÖÓÛ ×ÙÑ× Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý ´½ º µ Ò È ´Ýµ × Ó Ø Ò Ý ÓÑÔÙØ Ò Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ׺ Ì Ö Ö Ñ Ý Ø Ø Ø Ø Ö ÖÓÛ ×ÙÑ× Ó ÖÖ Ý ´½ º µ Ö ¿¿ ½¿¾¸ ½¿¾¸ ½¿¾¸ Û Ö Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ø × Ñ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÈÅ Ú ÐÙ × ÓÖ È ´½µ È ´¾µ È ´¿µ℄ ¿ ½¾ ½¾ ½¾℄ Ì × × ÒÓØ ×ÙÖÔÖ × ¸ Ù× Ø × Ö × ÐÝ × Ò ØÓ Ø ÔÖÓ × ÓÖ Û Ø ÔÔ Ò× ÓÒ Ø ¬Ö×Ø Ö Ûº ÆÓØ Ø Ø Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý × ×ÝÑÑ ØÖ ¸ Ø Ø ×¸ Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ò ÔÓ× Ø ÓÒ ´ µ × Ø × Ñ × Ø Ó ÒØ ÔÖÓ Ò ÔÓ× Ø ÓÒ ´ µº Ì Ù׸ Ø Ø Ö ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× Û ÐÐ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ó Ò Û Ø Ø Ø Ö ÖÓÛ ×ÙÑ׺ Ì Ø ×¸ Ø ÈÅ Û ÐÐ Ú Ò Ý È ´½µ È ´¾µ È ´¿µ℄ ¿ ½¾ ½¾ ½¾℄ Á× Ø × ×ÙÖÔÖ × ØÓ ÝÓÙ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø × ÓÒ Ö Û × Ø × Ñ Ò Ú Ù Ð ÔÖÓ ×Ø × Ø ¬Ö×Ø Ö Ûº Ï Ø ÔÓ×× ÐÝ ÓÒ Ù× × ×ØÙ ÒØ× Ò Ø ÐÐÝ ÓÙØ Ø × Ü ÑÔÐ × Ø Ø Ø Ö Ö Ø Ö « Ö ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÓÖ Ø × ÓÒ Ö Û¸ Ú Ò Ó Ø Ø Ö ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ Ø ¬Ö×Ø Ö Ûº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø × ÓÒ Ö Û × ÒÓØ ÒÝ ÓÒ Ó Ø × Ø Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ø × Ò×Ø Û Ø Ú Ö Ó Ø ¿ ÓÒ ×س׺ Ì ÙÒ ÖÐÝ Ò ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø × Ø Ø Ø × Û Ø Ú Ö ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û ÐÐ Ø × Ñ Ø Ò × Ø ´ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ðµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ½×Ø Ö Ûº Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿ ÊÌ ½ Ä Ø Ù× ÒÓÛ ÓÑÔÙØ È ℄¸ È ℄¸ Ò È ℄ ÓÖ Ø × Ü ÑÔÐ º ËÙÑÑ Ò ÓÛÒ Ø ÓÒ Ð Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý¸ Û Ó Ø Ò È ℄ È ´½ ½µ · È ´¾ ¾µ · È ´¿ ¿µ ¿ ½¿¾ Ë Ò Ø ÖÖ Ý ´½ º µ × ×ÝÑÑ ØÖ ¸ È ℄ Ò È ℄ Ö Ø × Ñ º Í× Ò Ø × Ø Ò È ℄·È ℄·È ℄ ½ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø È ℄ È ℄ ´½ ¾µ ½ È ℄℄ ½¿¾ Ü Ö × º Á ÝÓÙ Ö ×Ø ÐÐ ×ÓÑ Û Ø Ù ÓÙ× ÓÙØ Ø Ø Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÓÖ Ø Ò Ú Ù Ð Ö Û× Ò × ÑÔÐ Ò Û Ø ÓÙØ Ö ÔÐ Ñ ÒØ ÐÐ Ó Ò ¸ ÝÓÙ Ò Ô Ö ÓÖÑ Å ØÐ Ú Ö ¬ Ø ÓÒ × ÓÐÐÓÛ׺ ÏÖ Ø Å ØÐ × Ö ÔØ Û Û ÐÐ × ÑÙÐ Ø ÓÒ ØÖ Ð Ó Ø ØÛÓ¹×Ø Ô Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ü ÑÔÐ ½ º¿ ´Ø × Ö ÔØ × ÑÙÐ Ø × Ú ÐÙ Ó ¸ Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø ¬Ö×Ø Ö Û¸ Ò Ø Ò Ù× × Ø × ÑÙÐ Ø Ú ÐÙ Ó ØÓ × ÙÐ Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø × ÓÒ Ö Ûµº Ý Ñ Ò ÝÓÙÖ × Ö ÔØ Ò ÓÖ ÐÓÓÔ¸ ÝÓÙ Ò Ø Ò × ÑÙÐ Ø × Ú Ö Ð Ø ÓÙ× Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ ´ ÖÓÑ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð×µº ÊÙÒÒ Ò Ø × ÓÖ ÐÓÓÔ Û ÐÐ Ø Ò Ú ÝÓÙ Ú ØÓÖ Ü Ó Ø × ÑÙÐ Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ò Ú ØÓÖ Ý Ó Ø × ÑÙÐ Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ ÓÖ ½ ¾ ¿¸ ÝÓÙ Ò Ø Ò Ü ÙØ Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò × Ñ Ò´Ü ØÓ × µ¸ Ñ Ò´Ý µ Ø × ×Ø Ñ Ø × Ó È ´ µ Ò È´ µ Ö ÓÙØ Ø × Ñ º Ä ØÙÖ ½ ÔØ Ö× ¹ È ÖØ ¾ ½ º½ ÌÛÓ ÂÓ ÒØ ÈÅ Ü ÑÔÐ × À Ö Ö ØÛÓ ÑÓÖ Ü ÑÔÐ × ÓÒ Ó ÒØ ÈÅ ³×º Ü ÑÔÐ ½ º½º × Ö Ø ÊÎ³× Ø Ø Ú ÐÙ × ¼ ½ ¾º À Ö × Ø Ó ÒØ ÈÅ Ø Ð ¼ ½ ¾½ ¼ ¼ ¼½ ¼ ¼¾ ½ ¼ ¼ ¼¾ ¼¿ ´½ º½µ ¾ ¼½ ¼ ¼¼ ÓÙ Ò × ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø × Ú × ÒÙ Ò ÈÅ ¼½·¼·¼¾·¼¼ ·¼¾·¼¿·¼½·¼·¼¼ ½ Ì ÖÓÛ ×ÙÑ× Ú Ø Ñ Ö Ò Ð ÈÅ Ó È ´¼µ ¼¿ È ´½µ ¼ È ´¾µ ¼½ Ì ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× Ú Ø Ñ Ö Ò Ð ÈÅ Ó È ´¼µ ¼ ¾ È ´½µ ¼ ¾ È ´¾µ ¼ Ê ÐÐ ÖÓÑ Ý × Å Ø Ó Ø ÖÖ Ý Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ò Ø ÖÖ Ý Ó ¹ Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × º Ï Ó Ø Ò Ø ÖÖ Ý Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ý Ú Ò ½¿ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ¾ ½¿ ÖÓÛ Ó Ø ÈÅ ÖÖ Ý ´½ º½µ Ý Ø ÖÓÛ ×ÙÑ Ó Ø Ø ÖÓÛº Ì × ÔÖÓ ÙÖ Ý Ð × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÖ Ý Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × ´ Ø Ö × ÑÔÐ ¬ Ø ÓÒµ ¼ ½ ¾½ ¼ ¼ ½¿ ¼ ¾¿ ½ ½ ½½ ½½ ½½ ´½ º¾µ ¾ ¾¿ ¼ ½¿ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÒØÖÝ Ò ÖÓÛ ¿ Ò ÓÐÙÑÒ ½ Ó ´½ º¾µ × ÒØ ÖÔÖ Ø × Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ È´ ¼ ¾µ ¾ ¿ ÆÓØ Ø Ø Ø ÖÖ Ý ´½ º¾µ × ÓÒ ¬ ÖÖ Ý Ó ÓÖÛ Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ù× Ó Ø× ÖÓÛ× × ÙÔ ØÓ ÓÒ º ÓÙ ÓÙÐ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÖÖ Ý ´½ º¾µ × Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü Ó × Ö Ø ÒÒ Ð ÓÖ Û × Ø ÒÔÙØ ØÓ Ø ÒÒ Ð Ò × Ø ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø ÒÒ Ð Ò Ö ×ÔÓÒ× ØÓ ÒÔÙØ º Ï Ò Ð×Ó Ó Ø Ò Ø ÖÖ Ý Ó Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × ÖÓÑ Ø Ó ÒØ ÈÅ ´½ º½µ Ý Ú Ò ÓÐÙÑÒ Ý Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ ÓÖ Ø Ø ÓÐÙÑÒº Ì × Ý Ð × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÖ Ý Ó Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × ´ Ø Ö × ÑÔÐ ¬ Ø ÓÒµ ¼ ½ ¾½ ¼ ¼ ¾ ¼ ½½ ½ ½ ½ ½½ ´½ º¿µ ¾ ¾ ¼ ½ ½½ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÒØÖÝ Ò ÖÓÛ ¾ Ò ÓÐÙÑÒ ¿ × ÒØ ÖÔÖ Ø × È´ ½ ¾µ ½½ ÆÓØ Ø Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ø Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ÖÖ Ý ´½ º¿µ ×ÙÑ× ØÓ ÓÒ º Ü ÑÔÐ ½ º¾º Ï ÐÐ Ø × Ø Ö Ñ ÓÒ Ü ÑÔÐ º Ï Ô Ö ÓÖÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ¹×Ø Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØ ËØ Ô ½ ÐÐ Ø× Ö Ñ ÓÒ ×¸ Û Ö × ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ò ½º ËØ Ô ¾ ÐÐ ­ Ô× Ö Ó Ò · ½ Ø Ñ ×¸ Ò Ø Ò ÖÙÒ× Ñ Ð ×¸ Û Ö × Ø ÒÙÑ Ö Ó × Ö ×ÙÐØ Ò ÖÓÑ Ø Ó Ò ­ Ô׺ Ä Ø Ù× ¬Ò Ø Ó ÒØ ÈÅ Ó ´ µº Ö×ظ Ð Ø Ù× Ø ÖÑ Ò Û ´Ü ݵ ÔÓ ÒØ× Ò Ø ÜݹÔÐ Ò Ö Ø Ú ÐÙ × Ó ´ µº ´Ì Ö Ö Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ó Ø Ñ µ ÆÓØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¯Á ¼¸ Ø Ò ¾ ¼ ½ º Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¼ ÊÌ ¾ ¯Á ¯Á ½¸ Ø Ò ¾ ¼ ½ ¾ º ¾¸ Ø Ò ¾ ¼ ½ ¾ ¿ º ÓÒØ ÒÙ Ò Ò Ø × Û Ý¸ Ø Ö Ö Ò × Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ë × Ø × Ø Ó ÐÐ ÔÓ×× Ð Ó´ µ Ë ´ µ ¼ ½ ¾ ¡¡¡ ¼ ½ ¡¡¡ · ½ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ´ µ × Ò Ø × Ø Ë Ù× Ø × ÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × ØÛ Ò ¼ Ò Ò ÐÙ× Ú Ðݺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÓ ÒØ ´ ½¼µ × ÒÓØ Ò Ë º ÓÖ ÔÓ ÒØ ´ µ ÐÓÒ Ò ØÓ Ë ¸ Û Ò ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ó ÒØ ÈÅ Ú ÐÙ È ´ Ò Ó Ø × Ý Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÖÙÐ ÖÓÑ ÔØ Ö ½ È ´ µ È´ µ È ´ µÈ ´ µ Ì ÔÖÓ Ð ØÝ È ´ µ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´½ º µ × ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ø ÓØ Ö ÔÖÓ È´ µ × ÒÓÑ Ð ÔÖÓ Ð Øݺ Ï Ú ÜÔ´ ½µ È ´µ · ½ ´½ ¾µ ·½ È´ µ Ú ÐÙ × ·½ µº Ï ´½ º µ Ð ØÝ ´½ º µ ´½ º µ Ì ÓÖÑÙÐ ´½ º µ Ö × × ÖÓÑ ËØ Ô ½ Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò × Ú Ð Ù× Ø × × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ÈÓ ××ÓÒ ÊÎ Û Ø Ñ Ò ½ Ø × ÓÒ Ø Ú ÐÙ ´× ÔÔ Ò Ü Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ µº Ì ÓÖÑÙÐ ´½ º µ Ö × × ÖÓÑ ËØ Ô ¾ Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú Ò ¸ ÓÒ Ø ÓÒ ÐÐÝ × Ø ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ò · ½ Ò Ô ½ ¾ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø Ú ÒØ Ú Ò Ø Ú ÒØ × Ø Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ÒÓÑ Ð´Ò · ½ Ô ½ ¾µ ÊÎ Ø × ÓÒ Ø Ú ÐÙ ¸ Û Û Ñ Ý × ÖÓÑ ÔÔ Ò Ü Ó Ø Ø ÜØ ÓÓ ØÓ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ö Ø × Ó ´½ º µº Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø Ø Ó ÒØ ÈÅ Ó × ÚÒ Ý ·½¡ ÜÔ´ ½µ È ´ µ ¾ ·½ ´ µ ¾ Ë ¼ Ð× Û Ö ÁØ × ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ñ Ö Ò Ð ÈÅ Ó º Ì Ú ÐÙ × Ó Ö ÒÓÒÒ Ø Ú ÒØ Ö× ¼ ½ ¾ ¡¡¡ ÓÖ ×Ù ¸ Û ÓÑÔÙØ È ´ µ Ý Ñ Ò× Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ × ½ ÜÔ´ ½µ ´½ º µ È ´¼µ ¾ ·½ ¼ È ´µ ½ ½ · ½ ÜÔ´ ½µ ¾ ·½ ½ ¾ ¡¡¡ ´½ º µ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½½ ÊÌ ¾ Ì Ö Ö Ò Ó Ø Ò Ø Ð Ñ Ø× ÓÒ Ø ×ÙÑÑ Ø ÓÒ× Ò ´½ º µ¹´½ º µ Ý ÔÐÓØØ Ò Ø ÔÓ ÒØ× Ò Ë Ò Ø ÒØ Ò ÓÖ ÞÓÒØ Ð ×Ð Ø ÖÓÙ ÐÐ ÔÓ ÒØ× ´ µ Ò Ë ÓÖ Û Ø × ÓÒ ÓÓÖ Ò Ø × ¬Ü º Ï × ÐÐ Ü Ñ Ò Ø ×ÙÑ× ´½ º µ¹´½ º µ ÙÖØ Ö Ò Ê Ø Ø ÓÒ º ´ÁØ ØÙÖÒ× ÓÙØ Ø Ø Ó × ÒÓØ Ú ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ú Ò Ø ÓÙ × ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒºµ ½ º¾ ÂÓ ÒØ È ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ËÙÔÔÓ× Ò Ö ÓØ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êγ׺ ÂÓ ÒØÐݸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Ö Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ Ø ÖÓÙ ×ÓÑ Ö ÓÒ Ó Ø ÜݹÔÐ Ò º Ì Ó ÒØ È ´Ü ݵ × Ø Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ó ØÛÓ Ú Ö Ð × × Ø × Ý Ò Ø ÔÖÓÔ ÖØ × ´µ ´Ü ݵ ¼ ÓÖ ÐÐ Ü Ýº ʽ ʽ ´ µ ½ ½ ´Ü ݵ Ü Ý ½º ´ µ ÓÖ Ú ÖÝ ×Ù Ö ÓÒ Ó Ø ÜݹÔÐ Ò ¸ ´ µ¾ ℄ ´Üµ Ò ÓÑÔÙØ È ´ Úµ Ì Ñ Ö Ò ÐÈ ´Üµ ´Úµ Ì Ñ Ö Ò ÐÈ ´Ýµ Ò ´Ýµ ´Ü ݵ Ü Ý ´½ º µ Ý ½ ½ ´Ü ݵ ÓÑÔÙØ Ý ½ ½ ´Ü ݵ Ý ½ Ü ½ Ü ½ Ý ½ ´ÆÓØ ÁØ ØÙÖÒ× ÓÙØ Ø Ø ´ µ × Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ ¸ Ø Ò Ø Ò Ú Ù Ð ÊÎ³× Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Ø Ö Ð Ð Ò º Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ÓÖÑÙÐ × Ò ´ Úµ Ò ´Úµ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø ×ºµ Ü ÑÔÐ ½ º¿º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ×ÓÑ Ö ÓÒ Ê Ó Ø ÜݹÔÐ Ò Ó ÔÓ× Ø Ú ¬Ò Ø Ö º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙÖ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ØÓ × Ð Ø ÔÓ ÒØ ´ µ Ø Ö Ò ÓÑ ÖÓÑ Ê º Ì Ò¸ Ò Ø × Ò Ó ÒÝ ÙÖØ Ö Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ ××ÙÑ Ø Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü ݵ × ÓÒ×Ø ÒØ ÓÚ Ö Êº Ì × × Û Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ÛÓÙÐ Ú ØÓ Ò Ø × × ´ ½ Ö ´Êµ ´Ü Ý µ ¾ Ê ´Ü ݵ ¼ ´Ü ݵ ¾ Ê Ä Ì ÌÍÊ Ö Ó ½ º Ê À Ò ÈÌ ÊË ÓÑÔÙØ ¹ È ½¾ ÊÌ ¾ ÝØ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð Ö ´Êµ Ü Ý Ê Ì Ö Ö Ò × ÐÝ × ÓÛ Ø Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ ½ Ö ´Êµ × Ø ÙÒ ÕÙ ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ ÓÚ Ö Ê Ø Ø Û ÐÐ Ñ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ´ µ Ó Ó ÒØ Ò× ØÝ ØÖÙ ¸ Ò Ñ Ðݸ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð Ó Ø Ó ÒØ È ÕÙ Ð ØÓ ÓÒ º Í× Ò ÓÖÑÙÐ ´½ º µ¸ ÓÒ Ò × ÐÝ × ÓÛ Ò Ø × × Ø Ø µ È´ µ ¾ ℄ Ö ´Êµ Ö ´ ÓÖ Ý ×Ù Ö ÓÒ Ó Êº Ì Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Ó Ø × Ü ÑÔÐ × × ØÓ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Êº Ï × ÐÐ Ó × ÓÒ ÐÐÝ Ù× ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ô Ö× Ó ÊÎ³× × Ü ÑÔÐ × ØÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ú Ö ÓÙ× ÓÒ ÔØ× Ò ÓÙÒØ Ö Ò ÔØ Ö º Ü ÑÔÐ ½ º º Ä Ø Ê Ø ÙÒ Ø ×ÕÙ Ö Ö ÓÒ × Ø ÐÓÛº y 1 R 0 Ô Ö Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ï Û ÐÐ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò 1 × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü ݵ ´ ´Ü · ݵ ´Ü ݵ ¾ Ê ´Ü ݵ ¼ Ð× Û Ö x Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿ ÊÌ ¾ Ò º ´ µ ÓÑÔÙØ È ¼ ½ ¿ ½℄ ´ µ ÓÑÔÙØ È ¾ ℄ ´ µ ÓÑÔÙØ È ¾ · ¾ ½℄ ´µ Ò ´Üµ Ò ´Ýµº ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ì È ÑÙ×Ø ÒØ Ö Ø ØÓ ½ ÓÚ Ö Ø ÒØ Ö ÜݹÔÐ Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ´Ü ݵ Ü Ý ´Ü · ݵ Ü Ý ½ ½ ´ µ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ÄØ Ø ×ÕÙ Ö ×Ù Ö ¼ ¼ ÓÒ Ó Ê × Ø ÐÓÛº y 1 E 3/4 R 0 Ì Ò¸ Û 1/4 ½ ¿ x 1 Ú È ¼ ½℄ È ´ µ¾ ℄ ´Ü ݵ ½ ¼ ½ ¿ Ý Ü ´Ü · ݵ Ý Ü Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ¾ ½ ¼ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ½ ¼ ÄØ ¾Ý Ý ½ ¿ Ü ´Ü · ¿¾µ Ü ½½ ÜÝ · ݾ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÖ Ò ÙÐ Ö ×Ù Ö ÓÒ Ó Ê y 1 R x=2y E 0 Ï x 1 Ú È ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ÄØ ¾ ℄ ½ Ü ¾ ´Ü ݵ Ý Ü ´Ü · ݵ Ý Ü ¼ ¼ ½ Ý Ü¾ ÜÝ · ݾ ¾ Ý ¼ Ü ¼ ½ ¾ ´Ü µÜ ¾ ¼ Ø Ö ÙÐ Ö × ØÓÖ × Ø Ø Ø ØÓÔ Ó Ø Ò ÜØ Ô Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ¾ y R 1 x 2 + 2 y = 1 E x 0 Ì Ò È ¾· ¾ 1 ½℄ ½ Ô ´Ü ݵ Ý Ü ½ ܾ ´Ü · ݵ Ý Ü ¼ ¼ Ô ½ ¾ ¾ Ý ½ ܾ Ü ÜÝ · Ý Ý ¼ ¼ ½ Ô Ü ½ ܾ · ´½ ܾ µ ¾℄ Ü ¼ ´ ½ ¿µ´½ ܾµ¿ ¾ · ´½ ¾µ´Ü Ü¿ ¿µ ½ ¾ ¿ ¼ Ä Ø Ü ¬Ü Ò Ø Ö Ò ¼ Ü ½º Ì Ò ½ ½ ´Üµ ½ ´Ü ݵ Ý ¼ ´Ü · ݵ Ý Ü · ´½ ¾µ Ì Ò× ØÝ ´Üµ ÑÙ×Ø Þ ÖÓ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ü¸ Ù× ÓÖ ×Ù Ü Ø Ú ÖØ Ð ×Ð Ø ÖÓÙ ÒÓØ ØÓÙ Ø Ö ÓÒ Êº Ï ÓÒ ÐÙ ´ Ü · ´½ ¾µ ¼ Ü ½ ´Üµ ¼ Ð× Û Ö Ý ×ÝÑÑ ØÖݸ ´ Ý · ´½ ¾µ ¼ Ý ½ ´Ýµ ¼ Ð× Û Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ü Ó× Ä ØÙÖ ½ ÔØ Ö× ½ º½ Ü ÑÔÐ ½ ¹ È ÖØ ¿ ÒÓØ Ö ÂÓ ÒØ È Ü ÑÔÐ º½º Ä Ø Ê Ø ØÖ Ò ÙÐ Ö Ö ÓÒ × Ø ÐÓÛ y 1 y=2-x y=x R x 0 ÄØ´ µ ÚÒ Ý 1 2 ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Êº Ì ´Ü ݵ ´ ½ Ö Ó Ê × ½º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ½ ´Ü ݵ ¾ Ê ¼ Ð× Û Ö Ó ÒØ Ò× ØÝ × Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ¿ Ö Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ò Ò Ú Ù ÐÐÝ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ä Ø Ù× × Û Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ø × × ØÖÙ º ÌÓ ¬Ò ´Üµ¸ Û ¬Ü Ò Ü Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ Ü ¾ Ò ÒØ Ö Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ýº Ì Ö Ò ÓÚ Ö Û Ý × ÒØ Ö Ø Ô Ò × ÙÔÓÒ Û Ø Ö ¼ Ü ½ ÓÖ ½ Ü ¾º ÁÒ Ø ¬Ö×Ø × ¸ Ý Ö Ò × ÖÓÑ Ý ¼ ØÓ Ý Ü ´Ú ×Ù Ð Þ Ú ÖØ Ð ×Ð ÙØØ Ò Ø ÖÓ٠ʸ ÜØ Ò Ò ÙÔÛ Ö ÖÓÑ Ò Ü × Ø × Ý Ò ¼ Ü ½µº ÁÒ Ø × ÓÒ × ¸ Ý Ö Ò × ÖÓÑ Ý ¼ ØÓ Ý ¾ Ü ´Ú ×Ù Ð Þ Ú ÖØ Ð ×Ð ÙØØ Ò Ø ÖÓ٠ʸ ÜØ Ò Ò ÙÔÛ Ö ÖÓÑ Ò Ü × Ø × Ý Ò ½ Ü ¾µº Ì × Ú × Ù× Ü ´Üµ Ì ÓÑÔÐ Ø × Ö ÔØ ÓÒ Ó ¼ ¼ ½ ¾ Ü Ý ½ Ü Ý ¼ Ü ½ ¾ Ü ½ Ü ¾ ´Üµ × Ø Ö ÓÖ ´Üµ Ü ¾ Ü ¼ ½ Ü ½ Ü ¾ Ð× Û Ö ¼ ÌÓ ¬Ò Ø Ñ Ö Ò Ð Ò× ØÝ ´Ýµ¸ ¬Ü Ý × Ø × Ý Ò ¼ Ý ½ ÓÒ Ø Ý¹ Ü × Ò Ñ ÓÖ ÞÓÒ Ð ×Ð Ø ÖÓÙ Ý Ò Ø Ö ÓÒ Êº Ì ×Ð ÜØ Ò × ÖÓÑ Ü Ý ØÓ Ü ¾ ݺ Ì × Ú × Ù× ¾ Ý ´Ýµ Ý ½ Ý ¾ ¾Ý ¼ Ý ½ Ì ÓÑÔÐ Ø × Ö ÔØ ÓÒ Ó ´Ýµ × Ø Ö ÓÖ ´ ¾ ¾Ý ¼ Ý ½ ´Ýµ ¼ Ð× Û Ö Ï ÓÒ ÐÙ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò Ü ÑÔÐ Ø Ø ´ µ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö ×Ù Ö ÓÒ Ó Ø ÔÐ Ò ¸ Ø Ò Ø Ñ Ý ÔÔ Ò Ø Ø Ø Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø × Ö ÒÓØ ÙÒ ÓÖѺ Ü Ö × º Ä Ø ´ µ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Ø Ö Ø Ò ÙÐ Ö Ö Ø ÓÒ Û Ó× ÓÙÖ Ú ÖØ × Ö Ø ÔÓ ÒØ× ´ µ¸ ´ µ¸ ´ µ¸ ´ µº ´ ××ÙÑ Ø Ø Ò ºµ ÈÖÓÚ Ø Ø ÑÙ×Ø ÍÒ ÓÖÑ´ µ Ò ÑÙ×Ø ÍÒ ÓÖÑ´ µº × Ö ×ÙÐØ Ó Ø ÔÖ Ò Ü Ö × ¸ ÝÓÙ × ÓÒ ×Ô Ð × Ò Û Ó ÒØ ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ Ù¹ Ø ÓÒ Ý Ð × Ñ Ö Ò Ð ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ׸ Ò Ñ Ðݸ Û Ò Ø Ó ÒØ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÓÚ Ö Ö Ø Ò Ð Û Ó× ØÛÓ Ñ Ò× ÓÒ× Ö Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø Ü Ò Ý Ü ×º Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ¿ ½ ½ º¾ ÔÔÐ Ø ÓÒ Å È Ø ØÓÖ ÓÖ × Ö Ø ÒÒ Ð ÅÓ Ð ËÙÔÔÓ× Û Ú × Ö Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð ÑÓ Ð Ø × Ñ Ò× Ø ÒÔÙØ × × Ö Ø Ò Ø ÓÙØÔÙØ × × Ö Ø º Ø Ø Ö Ú Ò Ò Ó Ø ÒÒ Ð¸ ÓÒ Ò ØÖÝ ØÓ × Ò Ø ØÓÖ × Ò Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ÖÑ ÒÒ Ð Ø ØÓÖ Ì Ø ØÓÖ ÓÙØÔÙØ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ ¸ Ò × ÒØ Ò ØÓ ×Ø Ñ Ø º ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ø Ö Ñ Ý Ñ ÒÝ ÔÓ×× Ð Ø ØÓÖ× Ø Ø ÓÒ ÓÙÐ Ù× º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø × Ø Ú ÐÙ × ¼ ½ ¾ Ò Ø Ø Ð×Ó Ø × Ø Ú ÐÙ × ¼ ½ ¾º ÌÓ ¬Ò Ø Ø ØÓÖ ØÓ Ù× ¸ ÓÒ ÛÓÙÐ Ú ØÓ ¬ÐÐ Ò Ø ÕÙ ×Ø ÓÒ Ñ Ö × ÐÓÛ ¼ µ ½ µ ¾ µ ÕÙ ×Ø ÓÒ Ñ Ö Ò ¬ÐÐ Ò Û Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÔÓ×× Ð ×Ø Ñ Ø × ÓÖ ´Ò Ñ ÐÝ ¼ ½¸ ÓÖ ¾µº Ì Ù׸ Ò Ø × × ¸ Ø Ö Ö ¿ £ ¿ £ ¿ ¾ ÔÓ×× Ð Ø ØÓÖ× Ø Ø ÓÙÐ Ù× º Ï Û ÒØ ØÓ ¬Ò Ø Ø ØÓÖ ÓÖ Û Ø ÖÖÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ È ℄ × Ñ Ò Ñ Þ º Ì × × Ø Ø ØÓÖ Ø Ø Ó × Ø ×Ø Ó ¸ Ò × Ø Ø ØÓÖ Û Û ÐÐ Û ÒØ ØÓ Ù× Ò ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñº Ì × ×Ø Ø ØÓÖ × ÐÐ Ø Å È Ø ØÓÖº ´Ï Û ÐÐ ÜÔÐ Ò Ð Ø Ö Û Ø Ø Ò Ø Ð× Å È ×Ø Ò ÓÖºµ ÇÒ ÓÙÐ ØÖÝ ØÓ ¬Ò Ø Å È Ø ØÓÖ Ý ÖÙØ ÓÖ ÔÔÖÓ ¸ Ø Ø ×¸ ÓÒ ÓÙÐ ÓÑÔÙØ È ℄ ÓÖ Ú ÖÝ ÔÓ×× Ð Ø ØÓÖ ÙÒØ Ð Ø Ø ØÓÖ × ÓÙÒ Û Ñ Ò Ñ Þ × È ℄º Ì × ÔÔÖÓ Û ÐÐ Ò Æ ÒØ Û Ò Ò Ø Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ú Ð٠׺ ´Á Ø ½¼ Ú Ð٠׸ ÝÓÙ³ Ú ØÓ ½¼ « Ö ÒØ Ø ØÓÖ× µ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Û Ò Ò ÖÖÓÛ ÓÙÖ × Ö º ÁØ × ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Å È ´½¼µ Ø ØÓÖ¸ ݸ Ò Ö Ø × Ø ×Ø Ñ Ø Ü ÓÖ Û Ø Ó ÒØ ÈÅ È ´Ü ݵ × Ñ Ü Ñ Þ ÓÚ Ö ÐÐ ÔÓ×× Ð ÒÔÙØ× Ü ØÓ Ø ÒÒ Ð ´ × Ý Ò È ´Ü ݵ × Ð ¬Ü µº ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø Å È Ø ØÓÖ ÓÓ× × Ø ÑÓ×Ø Ð ÐÝ ÒÒ Ð ÒÔÙØ ÓÖ Ø Ú Ò ÒÒ Ð ÓÙØÔÙغ Ê Ø Ö Ø Ò Ú Ò Ö Ð ÔÖÓÓ Ø Ø Ø Å È Ø ØÓÖ ¬Ò Ò Ø × Û Ý Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ È ℄¸ Û Û ÐÐ ÒÓÛ ÛÓÖ ÓÙØ Ò Ü ÑÔÐ Ó Å È Ø ØÓÖ × Ò ÙÖ Ò Ø ÛÓÖ ÓÙØ Ó Ø × Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ö Ö Ñ Ý ÓÑ ÓÒÚ Ò Ø Ø ÓÓ× Ò Ø Å È Ø ØÓÖ Ø Û Ý Û Ó × Ø ÔÖÓÔ Ö Ø Ò ØÓ Óº Ü ÑÔÐ ½ º¾º Ä Ø Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü ÓÖ × Ö Ø ÒÒ Ð ¼ ½ ¾½ ¼ ¼ ¿ ¾ ¿ ¾ ¿ ¾ ½ ¾½ ¾½ ¾½ ´½ º½µ ¾ ½ ¿ ½ ¿ ½¿ Ï ××ÙÑ Ø Ø Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ ÔÖÓ Ð Ø × Ö È ´¼µ È ´½µ È ´¾µ℄ ¾ ¾½ ¿ ℄ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ¿ Ä Ø Ù× × Ò Ø Å È Ø ØÓÖ ÓÖ Ø Ú Ò ÒÒ Ð Ò ÒÔÙØ ØÓ Ø ÒÒ Ðº Ö×ظ Û ÓÑÔÙØ Ø Ó ÒØ ÈÅ Ñ ØÖ Ü Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò ÖÓÛ Ó Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü ´½ º½µ Ý Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÒÔÙØ ÔÖÓ Ð Øݺ Ì × Ú × Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ó ÒØ ÈÅ Ñ ØÖ Ü ¼ ½ ¾½ ¼ ¼ ¼ ¼¿ ¼ ¼ ¼¿ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ´½ º¾µ ¾ ¼ ½ ¼ ½ ¼ ¼½ Ï Ò ÒÓÛ × ÐÝ × Ò Ø Å È Ø ØÓÖ ÖÓÑ Ø ÖÖ Ý ´½ º¾µ¸ × ÓÐÐÓÛ× ¯ ÓÖ ÔÓ×× Ð Å È Ø ØÓÖ ÒÔÙØ Ý ¾ ¼ ½ ¾ ¸ ÐÓÓ ÓÛÒ Ø ÓÐÙÑÒ Ð ÐÐ Ý Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý ØÓ ¬Ò Ø Ð Ö ×Ø ÒØÖÝ Ò Ø Ø ÓÐÙÑÒº ´Á Ø Ö Ö ØÛÓ ÓÖ ÑÓÖ ÒØÖ × Û Ö Ø Ð Ö ×ظ ÓÓ× ÒÝ Ó Ø Ñºµ ¯ Ì Ø Å È Ø ØÓÖ ÓÙØÔÙØ ÓÖ ÒÔÙØ Ý ØÓ Ø ÒÔÙØ Ü Ú ÐÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø Ð Ö ×Ø ÒØÖÝ Ø Ø Û × Ó× Ò Ò Ø Ý ÓÐÙÑÒº ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¸ Á Ú ÔÐ ÓÜ ÖÓÙÒ Ø Ð Ö ×Ø ÒØÖÝ Ò ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý ¼ ½ ¾½ ¼ ¼ ¼ ¼¿ ¼º¿ ¼ ¼¿ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼º¼ ¾ ¼º½ ¼ ½ ¼ ¼½ ÄÓÓ Ò Ø Ø Ü¹Ú ÐÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÐÓ Ø ÓÒ Ó ÓÜ Ò Ú ÐÙ ¸ Û × Ø Ø Ø Å È Ø ØÓÖ Ò × Ö × ÓÐÐÓÛ× ÆÓÛ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ø È ℄ ÖÖÓÖ ÔÖÓ ½ È ½ ´È ½ ´È ½ ´¿ ÖÓÑ Ø × Ð ÙÐ Ø ÓÒ¸ Ø × ÓÙÐ Ø Ò Ø ÖÖÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÛÓÙÐ ¼ µ ½ µ ¾ µ Ð ØÝ ÓÖ Ø Å È ℄ ¼ ¼℄ · È ¼ ½℄ · È ·¼ ·½µ Ð Ö Ø Ø Û Ú Ò ÖØ Ò ¾ ¼ ½ Ø ØÓÖº Ï ½ ½ Ú ½℄ · È ¾℄ · È ¾ ¾ ¾℄µ ¼℄µ Ó× Ò ÓÙÖ Ø ØÓÖ Ò ÒÝ ÓØ Ö Û Ý¸ º ÓÖ¸ ÒÓØ Ø Ø Ø Ø Ö ÔÖÓ Ð Ø × Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ¿ ½¼ ¾ ¼℄¸ È ¼ ½℄¸ Ò È ½ ¾℄ Ö Ø Ð Ö ×Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ò Ø ¬Ö×ظ × ÓÒ ¸ Ò Ø Ö ÓÐÙÑÒ× Ó Ø È Ñ ØÖ Ü¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Á Ø Ø ØÓÖ Ò Ó× Ò « Ö ÒØÐݸ Ø Ð ×Ø ÓÒ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ø × ÛÓÙÐ Ú Ò Ö ÔÐ Ò Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ ÓÚ Ý ×ÓÑ ×Ñ ÐÐ Ö ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ø × Ñ ÓÐÙÑÒ¸ Ø Ö Ý Ò Ö × Ò È ℄º È Í× ÙÐ ÓÖÑÙÐ ÖÓÑ Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÖÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ È ℄Ø ØÛ ÓÚ ¸ Ø Ö Ö Ò × Ø Ø¸ Ò Ò Ö Ð¸ Ø ÖÖÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÖ Ø Å È Ø ØÓÖ × ÓÑÔÙØ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ý Ñ Ò ÑÙÑ È ℄ ½ ´×ÙÑ Ó Ð Ö ×Ø ÔÖÓ º Ò Óк Ó È ÖÖ Ýµ Ï ÜÔÐ Ò Û Ö Ø Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý Å È ÓÑ × ÖÓѺ Ï Ò ØÓÖ Ø Ó ÒØ ÈÅ × È ´Ü ݵ È Ü Ý℄ È ´ÝµÈ Ü Ý℄ ´½ º¿µ ÓÖ ¬Ü Ý Ø Ø Ò Ø ÒÔÙØ ØÓ Ø Å È Ø ØÓÖ¸ Ø Å È Ø ØÓÖ ÓÓ× × × Ø× ÓÙØÔÙØ Ø Ø Ü Ú ÐÙ ÓÖ Û È ´Ü ݵ × Ñ Ü ÑÙѺ Ý Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ¸ Ø × Û ÐÐ Ø × Ñ ×Ø ÜÛ Ñ ÜÑÞ ×Ø Û Ö ÔÖÓ Ð ØÝ È Ü Ý℄º ´Ì × × Ù× Ø ØÓÖ È ´Ýµ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´½ º¿µ × ØÖ Ø × ÓÒ×Ø ÒØ Û Ò Ý × Ð ¬Ü ºµ ÁÒ Ä Ø Ò¸ Ø Û Ö ÔÖÓ Ð ØÝ È Ü Ý℄ × Ö ÖÖ ØÓ × ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ º Ì Ù׸ Ø Å È Ø ØÓÖ ÓÔ Ö Ø × ÓÒ Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ó Ñ Ü ÑÙÑ Û Ö ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÖ Ñ Ü ÑÙÑ ÔÓ×Ø Ö ÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ¸ Û × Å È ÓÖ × ÓÖغ Ü Ö × º ÓÒ× Ö Ø × Ö Ø ÒÒ Ð Û Ø ÒÔÙØ ÐÔ Ø ¼ ½ ¾ ¸ ÓÙØÔÙØ ÐÔ Ø ¼ ½ ¾ ¸ Ò ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü ¾ ¿ ½ Ô Ô ¾ Ô ¾ Ô ¾ ½ Ô Ô ¾ Ô ¾ Ô ¾ ½ Ô Ä Ø Ø ÒÔÙØ ØÓ Ø ÒÒ Ð ÕÙ ÔÖÓ Ð º Ò Ö Ò Ó Ô Ú ÐÙ × ÓÖ Û Ø Å È Ø ØÓÖ × ÑÔÐÝ Ø × º ´ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ Ñ Ù ×× Ø Ø Ø ÒÔÙØ × Ø Ó × ÖÚ ÓÙØÔÙغµ Ê Ñ Ö º ÁÒ Ü ÑÔÐ ½ º¾¸ Ø ×Ø ÖÖÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ × ¼ ¼º Ì × Ñ Ý × Ñ ØÓ Ø Ö Ö ØÓ ÒÓØ Ú ÖÝ ÓÓ Ô Ö ÓÖÑ Ò º ´ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Û ÖÙÒ Ø ÓÙ× Ò × Ó ÒÔÙØ× Ø ÖÓÙ Ø ÒÒ Ð¸ Ø Å È Ø ØÓÖ × ÓÒÐÝ Ó Ò ØÓ ÓÖÖ ØÐÝ Ù ×× ÓÙØ ¼± Ó Ø Ñºµ ÌÓ Ø ØØ Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò ¸ ÓÒ Ò ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ ×× Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ×ÙÔÔÓ× Û ØÖÝ ØÓ × Ò Ø ØÓÖ Û ÔÖÓ ×× × ØÛÓ ÓÙØÔÙØ× Ø Ø Ñ ´ Ò Ö ×ÔÓÒ× ØÓ ØÛÓ ÒÔÙØ× Ø Ø Ñ µ¸ × Ò Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ÖÑ ÒÒ Ð ½ ¾ Ø ØÓÖ ½ ¾ ½ ¾ × Ù×× ÓÒº Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ¿ ½½ ÇÒ ÓÙÐ × Û Ø Ö¸ ÓÖ Ø ÒÒ Ð ÑÓ Ð Ò Ü ÑÔÐ ½ º¾¸ Ø Ö × ×Ù Ø ÔÖÓ ×× Ò Ø ØÓÖ Û Ú × Ú Ö ÖÖÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ ´È ½ ½ ℄ · È ¾ ¾ ℄µ ¾ ¼ ¼ ÇÒ Ò ÐÛ Ý× × Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ ÓÖ Û ×Ù Ò ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ × ÔÓ×× Ð ¸ ÔÖÓÚ ¯ Ì ×Þ Ó Ø Ø × ÒÓÙ ´Ø Ø ×¸ Ø Ø Ñ Ý Ú ØÓ Ó × Þ ÖØ Ò ØÛÓµ ¯ ÓÙ Ò Ó Ø Ø Ó ÒÔÙØ× ÔÔÖÓÔÖ Ø ÐÝ ÓÖ × Ò Ò Ø Ñ Ø ÖÓÙ Ø ÒÒ Ð Ò ¯ ÓÙ Ö ÒÓØ ØÖÝ Ò ØÓ ØÖ Ò×Ñ Ø Ø Ø Ö Ø Û ÛÓÙÐ Ü Ø Ô ØÝ Ó Ø ÒÒ Ðº ÁÒ ÑÓÖ Ú Ò ÓÙÖ× ´ ½¸ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÓÖݵ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ð ÖÒ ÓÙØ Ø ÓÑÑÙÒ ¹ Ø ÓÒ ÔÖ Ò ÔÐ × Ò Ô×ÙÐ Ø Ò Ø Ø Ö ÔÖ Ò ÙÐÐ Ø× º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ÓÖÑÙÐ Ø Ø ÒÓØ ÓÒ Ó Ø Ô ØÝ Ó ÒÒ Ð Ò ÔÖ × Ñ Ø Ñ Ø Ð Û Ýº ÓÙ ÛÓÙÐ Ð×Ó Ð ÖÒ ÓÙØ ÓÛ ØÓ ÔÖÓÔ ÖÐÝ Ò Ó Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ× ´Ù× Ò Ð Ò Ö ÐÓ ÖÖÓÖ¹ ÓÖÖ Ø Ò Ó ×µº Ï Ú × Ù×× Ø Å È Ø ØÓÖ ÓÖ Ø × Ö Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð ÑÓ Ðº Ä Ø Ö¸ Û Û ÐÐ Ð ØÓ Ú ÐÓÔ Ø Å È Ø ØÓÖ ÓÖ Ø × Ñ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð ÑÓ Ð Ø × × Ø ÒÒ Ð ÑÓ Ð Ò Û Ø ÒÔÙØ × × Ö Ø Ò Ø ÓÙØÔÙØ × ÓÒØ ÒÙÓÙ׺ Ì × Ñ ¹ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÒÒ Ð × Ú ÖÝ ÓÑÑÓÒ Ò ÔÖ Ø º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ø Ú ÒÓ × ÒÒ Ð ÑÓ Ð × × Ñ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÒÒ Ð ÑÓ Ð Û Ò Ø ÒÓ × ÝÓÙ ØÓ Ø ÒÔÙØ × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ´×Ù × Ù×× Ò ÒÓ × µº Ä ØÙÖ ½ ÔØ Ö× ÁÒ Ä ØÙÖ ½ ¸ Á Ø Ð ÊÎ³× º ¹ È ÖØ ÓÙØ Ø Ó ÒØ ´Ü ݵ Ò Á ÜÔÐ Ò ÓÙØ Ø ÓÒ ÔØ Ó Ò Ô Ò ÒØ ½ º½ ÂÓ ÒØ ´Ü Ý µ ÄØ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ô Ö Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ×º Ì Ó ÒØ ÙÑÙÐ Ø Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ´ Ó ÒØ µ Ó Ø × Ú Ö Ð × × Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Ü ݵ ¬Ò Ý ´Ü ݵ ¡ È Ü Ý℄ ÐÐ ´Ü ݵ Ò ÜÝ ÔÐ Ò ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ð Ò ÑÓÖ Ò× Ø ØÓ Ø × ¬Ò Ø ÓÒ¸ ÓÖ ÔÓ ÒØ ´Ü£ Ý£ µ Ò Ø ÔÐ Ò ¸ Ð Ø ´Ü£ Ý£ µ Ø ×Ù Ö ÓÒ Ó Ø ÜݹÔÐ Ò × Ø × ÓÐÐÓÛ× y E(x*, y* ) (x*, y* ) x ½¾ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿ ÊÌ ÆÓØ Ø Ø ´Ü£ Ý£ µ × Ø Ò¬Ò Ø ÕÙ Ö ÒØ Ó Ø ÜݹÔÐ Ò Û ÜØ Ò × ØÓ Ø Ð Ø Ò ÐÓÛ Ø ÔÓ ÒØ ´Ü£ Ý£µº Å Ø Ñ Ø ÐÐݸ Û Ò × Ö Ø × × Ø × ´Ü£ Ý£ µ ´Ü ݵ Ü Ü£ Ý Ý£ Ï Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÑ ØÖ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÒØ Ú ÐÙ ´Ü£ Ý£ µ ´Ü£ Ý£µ È ´ µ ¾ ´Ü£ Ý£µ℄ Ì ÓÒ ÔØ Ó Ó ÒØ ´Ü ݵ Ñ × × Ò× ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø ØÝÔ Ó ÊÎ × Ò ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø ØÝÔ Ó ÊΠ׺ Ì Ù׸ ÓÙÐ × Ö Ø ¸ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÖ Ñ Ü ¸ Ò ÓÙÐ × Ö Ø ¸ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ ÓÖ Ñ Ü ¸ Û Ú × ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ Ø Ô Ö ´ µº ÓÖ Ø × Ö ×ÓÒ¸ Ø Ó ÒØ × ×ÓÑ Ø Ñ × Ù× ÙÐ Û Ò Û Û ÒØ ØÓ ÔÙØ ÓÖØ ×ÓÑ Ò Û ÓÒ ÔØ ÓÖ Ø Ô Ö ´ µ Û Ò ¬Ò Ø ÓÒ ÔØ Ù× Ò Ø Ó ÒØ Ò Ú Ø ÓÒ ÔØ Ú Ð Ò Ò Ö Ð Û Ø ÓÙØ Ú Ò ØÓ ÓÒ× Ö ÒÙÑ Ö Ó ×Ô Ð × ×º Á Ö × Ö Ø ¸ Û Ò Ù× Ø Ó ÒØ ÈÅ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ó ÒØ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÙ Ð ×ÙÑ ´Ü ݵ È ´Ù Úµ Ù ÜÚ Ý ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Û Ò Ù× Ø Ó ÒØ È × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ´Ü ݵ Ý Ü ½ ½ ´Ù Úµ Ù Ú ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ó ÒØ ´½ º½µ Ì ÓÒ ÔØ Ó Ó ÒØ × ÔÖÓÚ ØÓ ÑÓÖ Ù× ÙÐ ÓÖ Ø Ó Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ³× Ø Ò ÓÖ Ø × Ó × Ö Ø Êγ׺ ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ò Ø × Ø ÓÒ Û ÓÐÐÓÛ׸ Û × Ù×× ×Ô Ð Ø Ò × Û Ò Ó ÓÒ ÖÒ Ò Ø Ó ÒØ ÓÖ Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êγ׺ ½ º½º½ ÂÓ ÒØ Ó ÂÓ ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ³× Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Ø Û Ò Ó Ø Ò Ø Ó ÒØ È ØÓ Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êγ׺ ÁØ × Ð Ö ÖÓÑ ´½ º½µ Ø Ø ´Ü ݵ ÖÓÑ Ø Ó ÒØ ´Ü ݵ × ÓÐÐÓÛ× ´Ü ݵ ¾ ÜÝ ´Ü ݵ ÇÖ¸ ÓÒ Ò Ó Ø Ô ÖØ Ð Ö Ú Ø Ú × Ò ´½ º¾µ Ò Ø Ö Ú Ö× ÓÖ Öº Ü ÑÔÐ ½ º½º ËÙÔÔÓ× ´ µ × Ó ÒØÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ø ×ÕÙ Ö Ê ´Ü ݵ ¼ Ü ½ ¼ Ý ½ ´½ º¾µ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ Ð×Ó¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ó ÒØ Ï ¬Ò ÓØ Ò × ×Ô ¬ Ò Ê × ´Ü ݵ ´½ ¾µÜ¾ Ý · ´½ ¾µÜݾ ´Ü ݵ ¾ Ê ´½ º¿µ ´Ü ݵ Ù× Ò ´½ º¾µº Ì Ò Ø Ô ÖØ Ð Ö Ú Ø Ú Ó ´Ü ݵ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ý¸ Û ´Ü ݵ ´½ ¾µÜ¾ · ÜÝ Ý Ì Ò Ø Ô ÖØ Ð Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ü Ø Ò Ú × ´½ ¾µÜ¾ · ÜÝ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ü ÑÔÐ ½ º¾º Ü·Ý Ü ´ ´Ü ݵ Ï ÛÓÖ ÓÙØ Ø Ó ÒØ ´Ü ݵ ´ Ü·Ý ´Ü ݵ ¾ Ê ¼ Ð× Û Ö ÓÖ Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü·Ýµ Ü ¼ Ý ¼ ¼ Ð× Û Ö Á ´Ü ݵ × Ò Ø ½×Ø ÕÙ Ö Òظ Ø Ò Ü Ý ´Ü ݵ ¼ ¼ ´Ü·Ýµ Ý Ü ´½ ܵ´½ Ý µ Ë Ò Ø Ó ÒØ Ú Ò × × ÓÙØ× Ó Ø ¬Ö×Ø ÕÙ Ö Òظ Û Ñ Ý ÛÖ Ø ´Ü ݵ ´½ ܵ´½ Ý µÙ´ÜµÙ´Ýµ Í× ÙÐ ÓÖÑÙÐ Ä Ø Ê Ø Ö Ø Ò ÙÐ Ö Ö ÓÒ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø y 2 1 R 3 4 x Ä ÌÍÊ Ì Ò¸ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ´ µ ¾ Ê℄ ´½µ ´¾µ · ´¿µ ´ µ ´½ º µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ´ µ ÐÐ× Ò Ê × ÓÑÔÙØ Ð ÖÓÑ Ø Ó ÒØ Ý Ò ØÓ Ø Ö Ø Ó ÒØ Ú ÐÙ × Ø Ø ÙÔÔ Ö Ð Ø Ò ÐÓÛ Ö Ö Ø ÓÖÒ Ö ÔÓ ÒØ× Ó Ê¸ Ò Ø Ò ×Ù ØÖ Ø Ò Ó« ÖÓÑ Ø × ×ÙÑ Ø Ó ÒØ Ú ÐÙ × Ø Ø Ö Ñ Ò Ò ØÛÓ ÓÖÒ Ö ÔÓ ÒØ× Ó Êº ÈÖÓÓ Ó Í× ÙÐ ÓÖÑÙÐ ´½ º µ Ï Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¬ ÙÖ È 2 A 1 R 3 B Ï 4 C Ú ´½µ È ´Êµ · È ´ µ · È ´ µ · È ´ µ ´¾µ È´ µ · È´ µ ´¿µ È´ µ ´µ È´ µ · È´ µ ´Ï Ú ÖÓÔÔ Ø ×Ù × Ö ÔØ× ÖÓÑ Ò Ö Ú Ø È ´ µ ¾ ℄ × È ´ µ¸ Ø ºµ ÈÐÙ Ò Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ ´½µ Ø ÖÓÙ ´ µ Ò Ø Ö Ø × Ó ´½ º µ¸ Û Ó Ø Ò Ò ÐÐ Ø ÓÒ Ó ÐÐ Ø ÖÑ× Ü ÔØ Ø Ð Ø × Ó ´½ º µº Ü ÑÔÐ ½ º¿º ÁÒ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ü ÑÔÐ ¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø ¼¸ Ò Ø Ø ¼º Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ È ℄ Ý ÓÙÖ Ù× ÙÐ ÓÖÑÙÐ ¸ Û Ó Ø Ò ´ µ ´ µ · ´ µ ´ µ Û ÓÑ × ´½ µ´½ µ ´½ µ´½ µ·´½ µ´½ µ ´½ µ´½ µ ´ µ´ µ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ º Ä Ø Ê Ø Ä¹× Ô Ö ÓÒ Ò Ø ÜݹÔÐ Ò Ó Ô Ö Ó Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ³× º Ü Ö × 6 Ô Ø ÐÓÛ¸ Ò Ð Ø Ø Ó ÒØ 1 2 R 5 Ë ÓÛ Ø Ø À ÒØ È ÖØ Ø ÓÒ Ê 3 4 ´ µ ¾ Ê℄ ´½µ ´¾µ · ´¿µ ´ µ · ´ µ ´ µ ÒØÓ ØÛÓ Ö Ø Ò Ð ×¸ Ò Ø Ò Ù× ÓÖÑÙÐ ´½ º µ ÓÒ Ó Ø Ö Ø Ò Ð ×º È ½ º¾ ÁÒ Ô Ò ÒØ Ï ¬Ò ÊÎ³× ØÓ ´×Ø Ø ×Ø ÐÐݵ Ò Ô Ò ÒØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ × ´Ü ݵ ´Üµ ´Ýµ ÓÖ ÐÐ Ü Ý ´½ º µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ò Ô Ò Ò Ñ Ò× Ø Ó ÒØ ØÓÖ× ÒØÓ Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ØÛÓ Ñ Ö Ò Ð ³×º Á Ö ÒÓØ Ò Ô Ò Òظ Ø Ò Û × Ý Ø Ø Ø Ý Ö ´×Ø Ø ×Ø ÐÐݵ Ô Ò Òغ Ì ¬Ò Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ ´½ º µ ÓÖ Ò Ô Ò Ò × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ × Ý Ò Ø Ø È ¾ ¾ ℄ È ¾ ℄È ¾ ℄ ÓÖ ÒÝ ØÛÓ ×Ù × Ø× Ó Ø Ö Ð Ð Ò º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Û Ò × Ý ÓÖ Ò Ô Ò ÒØ ÊÎ³× Ø Ø È ℄ È ℄È ℄ Ì Ñ Ö Ø ØÓ ¬Ò Ò Ò Ô Ò Ò Ú ÕÙ Ø ÓÒ ´½ º µ × Ø Ø Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ñ × × Ò× Ö ¹ Ö Ð ×× Ó Ø ØÝÔ Ó ÊÎ³× Ö º ÁÒ Ø ×Ô Ð × × Ó × Ö Ø ÓÖ Ó Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ¸ Ø Ò Û Ò Ú × ÑÔÐ Ö ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ× Ó Ø Ò Ô Ò Ò ÓÒ Ôظ Û ÚÓ ÐÒ ÛØ Ø Ó ÒØ º Ï Ó Ø × Ò Ø ØÛÓ × Ø ÓÒ× Û ÓÐÐÓÛº Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ½ º¾º½ ÁÒ Ô Ò ÒØ ÊË ¹ È × Ö Ø ÊÎ³× ÌÓ Ú Ö Ý Ò Ô Ò Ò ÓÖ × Ö Ø È ÓÖ ÐÐ Ú ÐÙ × Ü Ó Ü ÑÔÐ ½ º ½ ÊÌ Ò ÐÐ Ú ÐÙ × Ý Ó º Ä Ø Ø Ó ÒØ ÈÅ Ø ¼ ¾ Á ÜÔÐ Ò Ø Ö Ñ Ø Ó × ÓÖ × ÓÛ Ò Ø ¸ ÝÓÙ Ù×Ø Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ó ÒØ ÈÅ ´Ü ݵ È ´ÜµÈ ´Ýµ º Ð Ó × Ö Ø ÊÎ³× × ÓÐÐÓÛ× ½ ¾ ¿ ¼½ ¼¼ ¼¼ ¼ ¿ ¼ ½ ¼ ¾½ Ø Ö Ò Ô Ò Òغ ØÓÖ× × ´½ º µ ÅØ Ó ½ Ð ÙÐ Ø Ø ÖÓÛ ×ÙÑ× Ò Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ׺ ÁÒ ÔÓ× Ø ÓÒ Ò Ø Ó ÒØ ÈÅ Ñ ØÖ Ü¸ Ø Ø Ø ÒØÖÝ × ÕÙ Ð ØÓ Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ÖÓÛ ×ÙÑ ÓÖ Ø Ø ÖÓÛ Ò Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ ÓÖ Ø Ø ÓÐÙÑÒº ÁÒ ÓÙÖ × Ö ¸ Á Ù×Ø ÒØ Ö Ò Ø ÖÓÛ ×ÙÑ× Ò ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× × Ö× ØÓ Ø ÖÓÛ× Ò ÓÐÙÑÒ× ¼ ¼¿ ¼½ ¼ ¼¿ ÁÒ Ó Ø ÔÓ× Ø ÓÒ׸ Á Ó ÔÖÓ Ù Ø ¼½ ¼½ Ì Ö Ö Ò Ó Ø ÓØ Ö ÓÙÖ ×º ÅØ Ó ¾ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ú ÖÓÛ Ý Ø ÖÓÛ ×ÙѸ Ò × × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ Ú ØÓÖº ÁÒ ÓÙÖ × Ø × Ñ ÔÖÓ Ú ØÓÖ¸ Ò Ñ Ðݸ ÅØ Ó ¿ ÓÐÙÑÒ× Ú ¼¾ ¼¿ ¼¼ ¼¼ ¼ ½ ¼ ¾½ ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ØÛÓ Ó Ø × × ÛÓÙÐ ´¼ ¿¼µ´¼ µ ´¼ µ´¼ ¾µ Ö ÐÐ Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ö¸ Ú Ò ¼ ¼ ¾ ¼ ¿℄ ÓÐÙÑÒ Ý Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙѸ Ò × ÕÙ Ð ØÓ Ø × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ Ú ØÓÖº ÁÒ ÓÙÖ Ý Ø× ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ Ú × Ø × Ñ ÔÖÓ Ú ØÓÖ ¼¿ ¼ × ÒÓÖÑ Ð Þ ÖÓÛ× Ö ÖÓÛ Ý Ø× ÖÓÛ ×ÙÑ Ú × ÐÐ Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ö¸ Ú Ò ÒÓÖÑ Ð Þ ÓÐÙÑÒ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ½ ËÓÑ Ö Ö Ñ Ö × Ö Ò ÓÖ Ö × ØÓ Û Ý Ø Ø Ö × Ô Ö Ø Ñ Ø Ó × × Ù×× Ò Ü ÑÔÐ ½ º ÛÓÖ º Å Ø Ó ½ ÛÓÖ × Ù× Ø Ú Ö ¬ × ´½ º µº ´Ì ÖÓÛ ×ÙÑ× Ö Ø È ´Üµ Ú ÐÙ × Ò Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× Ö Ø È ´Ýµ Ú Ð٠׺µ Å Ø Ó ¾ ÛÓÖ × Ù× ÝÓÙ Ö Ú Ö Ý Ò Ø Ø È´ Ý Üµ È ´ ݵ ´½ º µ ÓÖ ÐÐ Ü Ýº ´ Ú Ò ÖÓÛ Ý Ø ÖÓÛ ×ÙÑ Ú × Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × ÓÒ Ø Ð Ø × Ó ´½ º µ¸ Ò ´½ º µ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ ´½ º µ ÓÒ ÛÖ Ø × ÓÛÒ Ø Ö Ø Ó È ´Ü ݵ È ´Üµ ÓÖ Ø Ð Ø × Ó ´½ º µºµ Å Ø Ó ¿ ÛÓÖ × Ý Ö ×ÓÒ Ò × Ñ Ð Ö ØÓ Û Ø Û × Ù×Ø Ú Ò ÓÖ Å Ø Ó ¾º ´ Ú Ò ÓÐÙÑÒ Ý Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ Ú × Ø Û Ö ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ × È ´ Ü Ýµºµ ½ º¾º¾ ÁÒ Ô Ò ÒØ ÂÓ ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ³× ÌÓ Ú Ö Ý Ò Ô Ò Ò ÓÖ Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ¸ ÝÓÙ Ù×Ø Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ó ÒØ È ØÓÖ× × ´Ü ݵ ´Üµ ´Ýµ ÐÐ ´Ü ݵ Ò ÜÝ ÔÐ Ò Ï ÔÖ × ÒØ ØÛÓ Ò ÖÙÐ × Û ÐÐÓÛ Ù× ØÓ Ø ÐÐ Ý Ò×Ô Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Û Ø Ö Ò Ö ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ò Ô Ò ÒØ ÓÖ ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ô Ò Òغ ÓÙ × ÓÙÐ ÔÔÐÝ Ø × ØÛÓ ÖÙÐ × Ò Ø ÓÖ Ö Ò Ø º ÖØ × Ò ÈÖÓ Ù Ø ÊÙÐ Ï ÐÐ ×Ù × Ø Ë Ó Ø ÜݹÔÐ Ò ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Ø Ø Ø × Ø ÓÖÑ Ë ¢ ´Ü ݵ Ü ¾ Ý ¾ ÓÖ ×ÓÑ ×Ù × Ø× Ó Ø Ö Ð Ð Ò º½ ËÙÔÔÓ× Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü ݵ Ó Ö Ò ÓÑ ÚÖ Ð× Ø × ÔÓ× Ø Ú Ú ÐÙ × ÓÚ Ö ×Ù Ö ÓÒ Ó Ø ÜݹÔÐ Ò Û × ÒÓØ ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº Ì Ò¸ Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ö ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ô Ò Òغ ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ÊÙÐ ËÙÔÔÓ× Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü ݵ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ø × ÔÓ× Ø Ú Ú ÐÙ × ÓÚ Ö ×Ù Ö ÓÒ Ó Ø ÜݹÔÐ Ò Û × ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Ø Ë ¢ º Ì Ò Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò ÓÒÐÝ Ø Ö × ×ÓÑ ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü ݵ ¨´Üµ©´Ýµ Û × Ú Ð ÓÚ Ö Ë ¸ Û Ö ¨´Üµ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ü ÐÓÒ Ø Ø × ¬Ò ÓÖ Ü ¾ ¸ Ò ©´Ýµ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ý ÐÓÒ Ø Ø × ¬Ò ÓÖ Ý ¾ º Ì ÙÒ Ø ÓÒ ¨´Üµ ØÙÖÒ× ÓÙØ ØÓ ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø Ò× ØÝ ´Üµ¸ Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ©´Ýµ ØÙÖÒ× ÓÙØ ØÓ ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø Ò× ØÝ ´Ýµº ½ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÒÝ Ö Ø Ò ÙÐ Ö Ö ÓÒ Û Ó× ØÛÓ Ñ Ò× ÓÒ× Ö Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø ÓÓÖ Ò Ø Ü × × ÔÖÓ Ù Ø × Øº ÖØ × Ò Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ º ËÙÔÔÓ× Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ × Ó Ø ÓÖÑ ´½ Ü · Ý µ ¾ ´Ü ݵ ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ º Ì Ò× ØÝ ØÓÖ× × Ô Ü ½ Ô Ý ¿¾ ´Ü ݵ ÓÚ Ö Ø ÒØ Ö ÜݹÔÐ Ò ¸ Ò Ø ÒØ Ö ÜݹÔÐ Ò × ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº Ý Ø ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ÊÙÐ ¸ Ò Ö Ò Ô Ò Òظ Ò Ø Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø × Ø Ø ÓÖÑ ´Üµ ½ Ü ½ ´Ýµ ¾ Ý ¿¾ Û Ö ½ Ò ¾ Ö ÓÒ×Ø ÒØ׺ ÁØ × Ð Ö ÖÓÑ Ø ÓÖÑ Ó Ø × ØÛÓ Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø × Ø Ø × Ù×× Ò Û Ø Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò ¾ ¸ Û Ö × × Ù×× Ò Û Ø Ñ Ò ¼ Ò ¾ ½º Ú Ö Ò Ü ÑÔÐ ½ º º ××ÙÑ Ø Ø ´ ´Ü·Ýµ Ü ¼ Ý ¼ ´Ü ݵ ¼ Ð× Û Ö Ì Ö ÓÒ Ó ÔÓ× Ø Ú ØÝ Ó Ø × Ò× ØÝ × Ø ¬Ö×Ø ÕÙ Ö ÒØ Ó Ø ÜݹÔÐ Ò ¸ Û × ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº Ï Ú Ò Ó Ú ÓÙ× ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ ½ º ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ´Ü·Ýµ ÓÚ Ö Ø ¬Ö×Ø ÕÙ Ö Òغ Ì Ö ÓÖ Ü Ý Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò Ø ØÛÓ Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø × Ö Ü Ù´Üµ ´Üµ Ý Ù´Ýµ ´Ýµ º Ä Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ÕÙ Ð ØÓ Ü · Ý ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×ÕÙ Ö ´Ü ݵ ¼ Ü ½ ¼ Ý ½ ´½ º µ Ò Þ ÖÓ Ð× Û Ö º Ì ÙÒ Ø ×ÕÙ Ö × ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ò Ö ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ô Ò ÒØ Ù× Ü · Ý Ó × ÒÓØ ØÓÖ ÒØÓ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ü ÐÓÒ Ø Ñ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ý ÐÓÒ ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×ÕÙ Ö º Ü ÑÔÐ ½ º º Ä Ø ´Ü ݵ ÜÝ ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×ÕÙ Ö ´½ º µ Ò Þ ÖÓ Ð× Û Ö º Ì ÙÒ Ø ×ÕÙ Ö × Ø ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Ø Ü ¼ Ü ½ ¢ Ý ¼ Ý ½ Ü ÑÔÐ ½ º Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¼ ÊÌ Ì Ö × Ð ÖÐÝ ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø ÙÒ Ø ×ÕÙ Ö Ô Ô ´Ü ݵ ´ ܵ´ ݵ ´½ º µ Ì ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ÊÙÐ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ö Ò Ô Ò Òغ Ì ØÛÓ Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø × ´Üµ Ò ´Ýµ Ö Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ × Ó Ü Ò Ý ÓÚ Ö Ø × Ø× Ü ¼ Ü ½ Ò Ý ¼ Ý ½ º Ï Ø Ð ØØÐ ÑÓÖ ÛÓÖ ¸ Û × Ø Ø Ø × ØÛÓ Ò× Ø × Ö ´ ¡ ¾Ü ¼ Ü ½ ´Üµ ¼ Ð× Û Ö ´Ýµ ¡ Ì Ö ÓÖ ¸ ´ ¾Ý ¼ Ý ½ ¼ Ð× Û Ö × º Ü ÑÔÐ ½ º º Ä Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ÕÙ Ð ØÓ ÜÝ ÓÚ Ö Ø ØÖ Ò ÙÐ Ö Ö ÓÒ ´Ü ݵ ¼ Ü Ý ½ ¸ Ò ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ Ð× Û Ö º Ì × ØÖ Ò ÙÐ Ö Ö ÓÒ × ÒÓØ ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº ÝØ ÖØ × ÓÒ ÈÖÓ Ù Ø ÊÙÐ ¸ Ö ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ô Ò Òغ Ì × Ü ÑÔÐ × ØÖ Ý ËÓÑ ×ØÙ ÒØ× Ñ Ø ØÖÝ ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ò Ö Ò Ô Ò ÒØ × ÓÒ Ø ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ÊÙÐ ¸ ÙØ Ø ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ´½ º µ Ó × ÒÓØ ÓÐ ÓÚ Ö ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Ø¸ ÓÒÐÝ ÓÚ Ö Ö ÓÒ Û × ÒÓØ ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº Ü ÑÔÐ ½ º½¼º ËÙÔÔÓ× Ø Ö ÓÒ Û Ö ´Ü ݵ Ø × ÔÓ× Ø Ú Ú ÐÙ × × Ø Ö ÓÒ Ò× ¾ · ݾ ½º Ì × Ö ÓÒ × ÒÓØ Ø Ö Ð Ü ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº Ì Ö ÓÖ ¸ Ö Ô Ò Òغ Ü Ö × º Ä Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ½ Ü ¾ ½ Ý ¾ ¾ ¿ Ü ½ Ý ¾ ´Ü ݵ ¾ ½ Ü ¾ ¿ Ý ½ ¿ Ü ¿ Ý ¼ Ð× Û Ö Ö×ظ Ö Ù Ø Ø Ø Ö ÓÒ Ó ÔÓ× Ø Ú ØÝ Ó ´Ü ݵ × ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº Ì Ò¸ ÔÔÐÝ Ø ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ÊÙÐ ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ö Ò Ô Ò Òغ Ä ØÙÖ ½ ÔØ Ö× ½ º½ ÄØ ´ ¯Á ¹ È ÖØ ÓÑÔÙØ Ò ´ µ℄ µ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µº Ì Ò ÝÓÙ ÓÑÔÙØ Ò Ö × Ö Ø ¸ ÝÓÙ ÓÑÔÙØ Ø ÓÙ Ð ×ÙÑ ´Ü ÝµÈ ´Ü ݵ ´ µ℄ ´ µ℄ × ÓÐÐÓÛ× ÜÝ ¯Á Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ ÝÓÙ ÓÑÔÙØ Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ½ ½ ´ µ℄ ½ ½ ´Ü ݵ ´Ü ݵ · ℄ ÈÓ×× ÐÝ Ø ÑÓ×Ø ÓÑÑÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ´ ½ º½º½ ËÔ Ð × ÁÒ Ø × × ¸ ÝÓÙ Ò ÛÖ Ø µÒ ´ · µ Ò ÔÖÓ · Ü Ý Ð ØÝ × Ø ×ÙÑ ÙÒ Ø ÓÒ · ℄ ℄· ℄ ´½ º½µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ Ò Ø Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ý Ø ÖѺ ÌÓ ÓÑÔÙØ Ø ØÛÓ × Ô Ö Ø Ø ÖÑ× Ó Ø Ö Ø Ò × Ó ´½ º½µ¸ ÝÓÙ³ ÓÒÐÝ Ò ØÓ ÒÓÛ Ø Ñ Ö Ò Ð ×Ø³× Ó Ò º À Ö Á ÔÖÓÚ ´½ º½µ ÓÖ Ø × Ò Û Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× · ℄ ´Ü · ݵ ´Ü ݵ Ü Ý Ü ´Ü ݵ Ý℄ Ü · Ý ´Ü ݵ Ü℄ Ý ½½ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¾ ÊÌ ´Ü ݵ Ý℄ Ü · Ý ´Ü ݵ Ü℄ Ý Ü ´Üµ Ü · Ý ´Ýµ Ý ℄· ℄ ÓÙ Ò × ÐÝ ÑÓ Ý Ø × Ö ÙÑ ÒØ ÓÖ Ø × Û Ò Ö × Ö Ø º ÁÒ Ø ÓÒ¸ ÕÙ Ø ÓÒ ´½ º½µ × ØÖÙ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø ØÝÔ Ó ÊÎ × Ò ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø ØÝÔ Ó ÊΠ׺ ÅÓÖ Ò Ö ÐÐݸ ÝÓÙ Ò Ø Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ÒÝ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÊÎ³× Ø ÖÑ Ý Ø ÖÑ Ò Ò ℄ Ü ÁÒ Ø ÔÖ Ò ¸ Ø ³× ½ ½ Ö ÓÒ×Ø ÒØ× Ò Ø ³× Ö Êγ׺ µ ¾´ µ℄¸ ÓÖ Ò Ô Ò ÒØ ËÙÔÔÓ× Ö Ò Ô Ò ÒØ Êγ׺ Ì Ò¸ ÝÓÙ Ò × ÐÝ ÓÑÔÙØ ½ ´ µ ¾ ´ µ℄¸ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ × ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó º À Ö × ÓÛ ÝÓÙ Ó Ø Ò Ô Ò ÒØ ´½ º¾µ ½ ´ µ ¾ ´ µ℄ ½ ´ µ℄ ¾ ´ µ℄ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ Ò ÓÑÔÙØ ½ ´ µ℄ Ò ¾ ´ µ℄ × Ô Ö Ø Ðݸ Ò Ø Ò ÑÙÐØ ÔÐÝ Ø ØÛÓ Ö ×ÙÐØ× ØÓ Ø Öº Ì × ØÛÓ × Ô Ö Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ × ÛÓÙÐ ÒÚÓÐÚ ÓÒÐÝ Ø × Ô Ö Ø Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø ×¸ ÒÓØ Ø Ó ÒØ Ò× Øݺ ÁØ × ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ ´½ º¾µº À Ö Á Ó Ø ÓÖ Ø × Ò Û Ö × Ö Ø Ò Ô Ò ÒØ ÊÎ³× ½ ´Üµ ¾ ´ÝµÈ ´Ü ݵ ½ ´ µ ¾ ´ µ℄ ½ º½º¾ ËÔ Ð × ½´ Ü Ý Ü Ý Ü ½ ´ÜµÈ ´Üµ ½ ´ÜµÈ ´Üµ Ý ¾ ´ÝµÈ ´Ýµ℄ µ℄ ½ ´ÜµÈ ´Üµ ¾ ´ µ℄ Ü ¾ ´ µ℄ ½ ´ µ℄ Ó ÒÓØ Ù× ÓÖÑÙÐ ´½ º¾µ ÙÒÐ ×× Ö Ò Ô Ò ÒØ Ü Ï ÖÒ Ò ½ ´Üµ ¾ ´ÝµÈ ´ÜµÈ ´Ýµ ¾´ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿ ÊÌ ½ º¾ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Ö ¸ ¸ Ï Ò ØÓ × Ù×× Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö× Ó Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Û Ö ÐÑÓ×Ø × ÑÓÙ× × Ø Ø Ö Ø ÒÓÖ׺ Ì × Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö׸ Û Û ÐÐ ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ Ù× ÓÖ ÑÙ Ó Ø Ö ×Ø Ó Ø × Ñ ×Ø Ö¸ Ö ¬Ò × ÓÐÐÓÛ× ¯ Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Ò × ÒÓØ Ö º ÁØ × ¬Ò Ý ¡ Ö ℄ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó ØÛÓ ÊÎ³× × Ù×Ø Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ö ÔÖÓ Ù Øº ¯ Ì ÓÚ Ö Ò Ó Ò × ÒÓØ ÓÖ ÓÚ´ µº ÁØ × ¬Ò Ý µ ¡ ´ µ´ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ ÒØ Ö ÊÎ ÓÙØ Ø× Ñ Ò Ý º Ì Ò¸ ÝÓÙ ÓÑÔÙØ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Ò Ò º ¯ Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ Ó × ÒÓØ º ÁØ × ÓÚ´ µ℄ Ó Ò Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ò Ø × × Ø ÓÚ Ö Ò Ó ¬Ò Ý ¡ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ Òظ ÝÓÙ × ÑÔÐÝ Ú Ø ÓÚ Ö Ò Ý Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ× Ó Ø ØÛÓ Êγ׺ Á Ò Ú Ò ÓÒØ Üظ Û ÙÒ Ö×Ø Ò Û Ø Ø ØÛÓ ÊÎ³× Ö ¸ Ø × Ù×ØÓÑ ÖÝ ØÓ ÖÓÔ Ø ×Ù × Ö ÔØ× ÖÓÑ Ò ØÓ Ö Ö ØÓ Ø × ÑÔÐÝ × º ÁÒ Ø Ö ×Ø Ó Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Û ÐÐ ÔÖ × ÒØ Ü ÑÔÐ × Ò Û Û ÓÑÔÙØ Ø Ú ÐÙ × Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ¸ ¸ º ÓÖ Û Ó Ø Ø¸ Á Ð ×Ø Û Ø× ÓÙØ Ø × Ô Ö Ñ Ø Ö׺ Ø ½ Ì Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ×ÝÑÑ ØÖ Ò º Ì Ø ×¸ ÓÚ´ Ø ¾ Ö µ Ö ÓÚ´ Î Ö Ò × ×Ô Ð × Ó ÓÚ Ö Ò º Ì Ø ×¸ Î Ö´ µ ÓÚ´ µ µ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ¹ È ÊÌ ½ ÓÑÔÙØ ÖÓÑ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ÓÚ´ µ ℄ ´½ º¿µ Ø Á Ö Ò Ô Ò Òظ Ø Ò Ø Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ÑÑ Ø ÐÝ ÓÑÔÙØ Ð × Ö ℄ ℄ ℄ ÓÚ´ µ ¼ ¼ Ø× ½ Ò ¾ Ö ØÖ Ú Ð ÓÒ× ÕÙ Ò × Ó Ø ¬Ò Ø ÓÒ× Ó Ø Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö׺ Ø ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ ÓÖÑÙÐ ´½ º¾µº Ø ¿ Ò ÔÖÓÚ × ÓÐÐÓÛ× ÓÚ´ µ ´ µ´ µ℄ · ℄ ℄· ℄· ℄· ℄ ℄ ℄ ℄· ℄ · ℄ ÁÒ ÕÙ Ø ÓÒ ´½ º¿µ¸ ÒÓØ Û Ø ÔÔ Ò× Û Ò Û Ö ÔÐ Ý ¾℄ ¾ ÓÚ´ µ Î Ö´ µ Ì × × Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ú Ö Ò Ø Ø Û Ö Ú Ò Ø ÔØ Ö ¾¹¿ ÆÓØ ×º ÁØ × ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓ × Ø Ø Ø × ÖÐ Ö ÓÖÑÙÐ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ÔÖ × ÒØ ÓÖÑÙÐ ´½ º¿µº Ü ÑÔÐ ½ º½º Ä Ø × Ö Ø ÊÎ³× Ø Ò Ø Ú ÐÙ × ¼ ½ ¾º Ì ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý ¼ ½ ¾½ ¼ ¼ ¼½ ¼ ¼¾ ½ ¼ ¼¾ ¼¿ ¾ ¼½ ¼ ¼ Ï ÓÑÔÙØ Ø Ú ÐÙ × Ó Ø Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ¸ ¸ º Ö×ظ ÒÓØ ÖÓÑ Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý Ø Ø ÔÖÓ Ù Ø× Ó Ø ÓÖÑ ÜÝ Ö ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ ÐÐ ÐÓÒ Ø ¬Ö×Ø ÖÓÛ ´Û Ö Ü ¼µ Ò ÐÐ ÐÓÒ Ø ¬Ö×Ø ÓÐÙÑÒ ´Û Ö Ý ¼µº Ì Ø Ð Ú × Ù×Ø ÒÓÒÞ ÖÓ ÔÖÓ Ù Ø× Ò ÓÑÔÙØ Ò ℄ ℄ ´½ ¡ ½µ¼ ¾ · ´½ ¡ ¾µ¼ ¿ · ´¾ ¡ ½µ¼ · ´¾ ¡ ¾µ ¼ ½ ËÓ¸ ÓÖ ÓÙÖ ØÛÓ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ¸ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ × Ö ℄ ½ Ø ¿ ÓÚ Ö Ò Ñ Ý ÊË Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ Ä Ø Ù× ÒÓÛ ÓÑÔÙØ Ø ÓÚ Ö Ò º Ï Ù× ÓÖÑÙÐ ´½ º¿µº Ï Ò ØÓ ÓÑÔÙØ ºÌ Ò Ø ÖÓÛ ×ÙÑ× Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý¸ Û × Ø Ø È ´¼µ È ´½µ È ´¾µ℄ ¼ ¿ ½℄ ÖÓÑ Û Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ½´ µ · ¾´ ½ µ Ì Ò Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý¸ Û Ó Ø Ò È ´¼µ È ´½µ È ´¾µ℄ ¾ ¼ ¾ ℄ ÖÓÑ Û Û Ó Ø Ò ½´¼ ¾µ · ¾´ µ ½ ¿ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ö ´ µ´½ ¿µ ¼ ½¼ Ò ÐÐݸ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ ÖÓÑ Ø ÓÚ Ö Ò ¸Û Ò Ø Ú Ö Ò Ó ÊÎ ¾ ¾ ℄ ¾ ½´ µ · ´ ½ µ ´ µ¾ ¼ ¾ ¾ ¾ ℄ ¾ ½´¼ ¾µ · ´ µ ´½ ¿µ¾ ¼ ½¼¼ Ì Ö ÓÖ ¸ ½¼ Ô ¼ Ô ¼ ¾ ¼ ½¼¼ ¼ ½ ¼ ÓÖ ÔÖÓ Ò Û Ø ÙÖØ Ö Ü ÑÔР׸ ÒÓÛ × ÓÓ Ø Ñ ØÓ Ð ×Ø Ø Ö ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ Ó Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ × ÐÛ Ý× ØÛ Ò ½ Ò ½ ½ ½ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ Ó ÕÙ Ð ØÓ ¼º Á Ø ÊÎ³× Ö Ò Ô Ò Òظ Ø Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ × Á Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ × ÕÙ Ð ØÓ ¦½¸ Ø Ò Ø Ö × ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ØÛ Ò Ò º ËÔ ¬ ÐÐݸ ·½¸ Ø Ö × ÙÒ ÕÙ ×ØÖ Ø Ð Ò Ý Ü · Ò Ø ÜݹÔÐ Ò ¸ Û Ø ÔÓ× Ø Ú ×ÐÓÔ ¸ ×Ù Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Û ÐÐ ÐÛ Ý× ÐÐ ÓÒ Ø × ×ØÖ Ø Ð Ò º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ½¸ Ø Ö × ÙÒ ÕÙ ×ØÖ Ø Ð Ò Ý Ü · Ò Ø ÜݹÔÐ Ò ¸ Û Ø Ò Ú ×ÐÓÔ ¸ ×Ù Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Û ÐÐ ÐÛ Ý× ÐÐ ÓÒ Ø × ×ØÖ Ø Ð Ò º ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ Ó Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ × Ù×Ø Ö ×Ø Ø Ñ ÒØ Ó Ô ÖØ Ó Ø ¸ Û Û Ú Ö ×Ø Ø ÓÖ ÑÔ × ×º ÈÖÓÔ¹ ÖØ × ½ Ò ¿ Ö Ø Ô Ö Ø Ò ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ ÈÖÓÔ ÖØ × ½ Ò ¿ Ð Ø Öº Ü ÑÔÐ ½ º¾º Ä Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Ó× Ò ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÖÓÑ Ø ×ÕÙ Ö Ö ÓÒ Ê ´Ü ݵ ¼ Ü ½ ¼ Ý ½ Ï ÓÑÔÙØ Ö ¸ ¸ Ò º Ì Ö ÓÒ Ê × ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Ø¸ Ò Û Ú Ø ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ´Ü ݵ ¨´Üµ©´Ýµ ´Ü ݵ ¾ Ê Û Ö ¨´Üµ ½ ©´Ýµ ½ Ì Ö ÓÖ ¸ Ö Ò Ô Ò ÒØ ÍÒ ÓÖÑ´¼¸½µ Êγ׺ Ý Ø ¸ Ö ℄ ℄ ℄ ´½ ¾µ´½ ¾µ ½ Ð×Ó ÖÓÑ Ø ¸ Û Ò ÑÑ Ø ÐÝ × Ý Ø Ø ÓØ Ø ÓÚ Ö Ò Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ Ö ÕÙ Ð ØÓ ¼º Ü ÑÔÐ ½ º¿º Ä Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Ó× Ò ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÖÓÑ Ø Ö ÙÐ Ö Ö ÓÒ Ê ´Ü ݵ ܾ · ݾ ½ Ï ÓÑÔÙØ Ö ¸ ¸ Ò º Ì Ö Ó Ê × º Ì Ö ÓÖ ¸ ´Ü ݵ × ÕÙ Ð ØÓ ½ Ò× Ê¸ Ò ×Ó ½ ÜÝ ℄ ÜÝ Á ÒÓÛ ×Û Ø Ø Ê ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ÖÓÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý ØÓ ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ö ¾ ½ ℄ ´½ µ ¼ ¼ ´Ö Ó× µ´Ö × Ò µÖ Ö ½ ¾ ´½ µ ¼ Ö¿ Ö ¼ × Ò Ó× Ì Ö Ö Ò × ÐÝ × ÓÛ Ø Ø Ø ÓÚ ÒØ Ö Ð Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ × ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓº Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø Ö ℄ ¼ Ý Ø ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ ÖÙÐ ´ ÓÚ Ö Ò Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒµ¸ Ø ÔÓ ÒØ ´ ℄ ℄µ × Ø ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ Ó Ø Ö ÓÒ Êº Ý Ø Ö ÙÐ Ö ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø Ö ÓÒ Ê¸ Ø ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ Ó Ê × Ø ÓÖ Ò ´¼ ¼µ Ò Ø ÜݹÔÐ Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ ´ ℄ ℄µ ´¼ ¼µ ℄ ¼ ℄ ¼ Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÓÚ´ µ Ö ÓÚ´ µ ¼ ¼ ÆÓØ Ø Ø Ø ÊÎ³× Ö ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ô Ò ÒØ Ù× Ø Ö ÓÒ Ê × ÒÓØ ÖØ × Ò ÔÖÓ Ù Ø × Øº Ø ¼ Ú Ò Ø ÓÙ Ø Ú Ö Ð × Ö Ô Ò Òغ Ê Ñ Ö º ÖÐ Ö¸ Û Ð ÖÒ Ø Ø Ö Ò Ô Ò Òظ Ø Ò ¼º Ü ÑÔÐ ½ º¿ × ÑÔÓÖØ ÒØ Ù× Ø × ÓÛ× Ù× Ø Ø Ø ÓÒÚ Ö× Ó Ø × ×Ø Ø Ñ ÒØ × ÒÓØ ØÖÙ ¼¸ Û ÒÒÓØ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ÊÎ³× Ö Ò Ô Ò Òغ ÁØ Ñ Ý ÔÔ Ò Ø Ø ¼ × ÑÔÐÝ Ù ØÓ ×ÓÑ ÙÒ ÖÐÝ Ò ×ÝÑÑ ØÖÝ Ò Ø Ó ÒØ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ´ µ¸ Û Ø ÓÙØ Ø ÊÎ³× Ò Ò Ô Ò Òغ Ü Ö × º À Ö × ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ ÝÓÙ Ò ÛÓÖ ÓÙØ ÓÖ ÝÓÙÖ× Ð Ò Û Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ Û ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ ÓÖ Ö ×ÓÒ× Ó ×ÝÑÑ ØÖݺ Ä Ø Ø × Ö Ø ÊÎ³× Ò Û Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ × ÕÙ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Ø × Ø Ó ÓÙÖ ÔÓ ÒØ× Ë ´ ½ ¼µ ´½ ¼µ ´¼ ½µ ´¼ ½µ Ë ÓÛ Ø Ø Ö Ô Ò ÒØ ÙØ Ø Ø ¼º Ü ÑÔÐ ½ º º ËÙÔÔÓ× Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ Û Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ¾ ÜÝ ¾ ½ ´½ º µ ´Ü ݵ ¾ Ô½ ¾ ÜÔ Ü ¾ ¾· Ý ¾´½ µ Û Ö × ¬Ü Ô Ö Ñ Ø Ö ×ØÖ ØÐÝ ØÛ Ò ¼ Ò ½º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ò × ÓÛÒ ´Á Ó Ø × Ð Ø Ö × Ô ÖØ Ó Ø Ó ÒØ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÚ Ö µ ¯ ÓÖ × Ø × Ý Ò ½ ½¸ ´½ º µ ¬Ò × ÓÒ ¬ ÔÖÓ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒº ´Ì Ø ×¸ Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð × ½ºµ ¯ Ì ØÛÓ Ñ Ö Ò Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ÓÖ Ò Ö Ù×× Ò´¼¸½µ ´×Ø Ò Ö Ù×× Òµº ¯ ÐÐ Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö ¸ ¸ Ò Ö ÕÙ Ð ØÓ º Ì Ö Ö × ÓÙÐ Ó ØÓ Ô ½ ¾ Ó Ø ×¹ ÓÓ Ñ Ò Ò Ú Û Ø ÔÐÓØ× Ó Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ ÓÖ Ú Ö ÓÙ× Ø Ö Ö Ò Ð×Ó Ó Ø × ÔÐÓØ× Ú Å ØÐ Ò Ø Ð ×Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ó Ê Ø Ø ÓÒ º ÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø Ø ×ÙÖ ÔÐÓØ× ÓÖ Ú ÖÝ ÐÓ× ØÓ ½ ÓÖ ½ Ö ÖÓÙ ÐÝ ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÚ ×ØÖ Ø Ð Ò Ò Ø ÜݹÔÐ Ò º Ì × Ö× ÓÙØ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ Òظ Û Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ò Ð Ø Ö ÓÒº ÒÓØ Ö ÒØ Ö ×Ø Ò × × ¼ Ò Ø × × ¸ Ø ÜÝ Ø ÖÑ Ò ´Ü ݵ ÖÓÔ× Ä ÌÍÊ ½ º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ÓÙظ Ò Ø Ò ÓÒ Ò × Ý Ò×Ô Ø ÓÒ Ó ´½ º µ Ø Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ØÓÖ× ÒØÓ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ü Ø Ñ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ýº ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Û Ú Ò Ô Ò Ò Ó Ò Û Ò ¼º ´ ÖÐ Ö¸ Û × Û Ø Ø ¼ Ó × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ÑÔÐÝ Ò Ô Ò Ò ¸ ÙØ ÓÖ Ø Ò× ØÝ Ó ÓÖÑ ´½ º µ Ø × Û ÐÐ ØÖÙ ºµ Ï Ø × Ò ÓÙØ Ø × Ü ÑÔÐ × Ø Ø Ø Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø × Ó Ò ×Ø Ý ¬Ü × ÝÓÙ Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ º Ì ÑÓÖ Ð Û Ö Û ÖÓÑ Ø × Ø × Ø Ø ÒÓÛ Ò Ø Ñ Ö Ò Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó ØÛÓ ÊÎ³× Ø ÐÐ× Ù× ÒÓØ Ò ÓÙØ ÓÛ Ø Ý Ñ Ý ÓÖÖ Ð Ø Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ ÓÙÐ ÒÝØ Ò ØÛ Ò ¼ Ò ½º ½ º¾º½ ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ ÊÙÐ ËÙÔÔÓ× Ø Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ × × Ð Ø ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÖÓÑ Ö ÓÒ Ê Ò Ø ÜݹÔÐ Ò Û ¬Ò Ø Ò ÔÓ× Ø Ú Ö º Ì Ò Ø × ×Ý ØÓ Ö Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ × ℄ ℄ ÊÊ × ÊÜ Ü Ý Ö ´Êµ ÊÊ ÊÝ Ü Ý Ö ´Êµ Á Ø Ö Ö Ó × ØÓ ÒÝ Ð ÙÐÙ× ÓÓ ¸ Ø Û ÐÐ × Ò Ø Ø Ø Ö Ø Ò × × Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Ø Ü Ò Ý ÓÓÖ Ò Ø × Ó Ø ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ Ó Ø Ö ÓÒ Êº Ì ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ × Ð×Ó ÐÐ Ø ÒØÖÓ º Ï Ú ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ ÖÙÐ ¯ Á ´ µ × ÙÒ ÓÖÑ ÓÚ Ö Ø Ö ÓÒ Ê¸ Ø Ò Ø ÔÓ ÒØ ´ ℄ ℄µ × Ø ÒØÖÓ Ó Êº Ë ÈÖÓ Ð Ñ× º½ Ò º¾ Ó Ø ÔØ Ö ¹ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺ Ì × ÈÖÓ Ð Ñ× Ö ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ× Ó Ø Ù× Ó Ø ÒØ Ö Ó Ö Ú ØÝ ÊÙÐ º Ä ØÙÖ ¾¼ ÔØ Ö× ¹ ¾¼º½ ÈÓ× Ø Ú ÐÝ»Æ Ö ÔÓ× Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø Ì Ý Ö Ò È ÖØ Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø ¼ Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø ½ ´¾¼º½µ ½ ¼ ´¾¼º¾µ × Ø Ú ÐÙ Ó Ò Ö × ×¸ ×ÙÔÔÓ× ÝÓÙ ÜÔ Ø Ø Ø ´ÓÒ Ú Ö µ Ø Ú ÐÙ Ó Û ÐÐ Ð×Ó Ò Ö × Ø Ò ÝÓÙ³ Ù ×× Ø Ø Ö ÔÓ× Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ × Ø Ú ÐÙ Ó Ò Ö × ×¸ ×ÙÔÔÓ× ÝÓÙ ÜÔ Ø Ø Ø ´ÓÒ Ú Ö µ Ø Ú ÐÙ Ó Û ÐÐ Ö × Ø Ò ÝÓÙ³ Ù ×× Ø Ø Ö Ò Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø º Ü ÑÔÐ ¾¼º½º ÁÒ Ø Ö Ñ Ü ÑÔÐ Û ÓÒ× Ö ÖÐ Ö¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ñ ÓÒ × Ø Ø ÐÐ Ø× Ò Ö × ×¸ Ø Ò Û ³ ÜÔ Ø ´ÓÒ Ú Ö µ Ø Ø ³ Ú ØÓ ÖÙÒ ÑÓÖ Ñ Ð × º ËÓ¸ Û ³ Ù ×× Ø Ø Ò Ö ÔÓ× Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø º ÁÒ Ð Ø Ö Ð ØÙÖ ¸ Á³ÐÐ Ù× Ò Ø Ø Ò ÕÙ ÐÐ Ø Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ØÓ ØÙ ÐÐÝ ÓÑÔÙØ Ò Ø × × Ò × ÓÛ Ø Ø ´¾¼º½µ ÓР׺ Ü ÑÔÐ ¾¼º¾º ËÙÔÔÓ× ´ µ × Ó× Ò ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÖÓÑ Ø Ö ÓÒ Ê ÐÓÛº Ý ¿  Ê ¼ ¿ ½ ¹Ü Ä ÌÍÊ ¾¼º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¼ ÊÌ × Ò Ö × ×¸ Ø ÔÓ ÒØ ´ µ Ò Ê × ÓÖ ÒØÓ Ø ÐÓÛ Ö Ö Ø Ò ÓÖÒ Ö Ó Ê¸ Ñ Ò Ö × º ËÓ¸ Û ³ ÜÔ Ø Ø Ø Ò Ö Ò Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø º Ä Ø Ö¸ Û Û ÐÐ Ö ÓÙØ Ø × ÒØÙ Ø ÓÒ Ý ØÙ ÐÐÝ ÓÑÔÙØ Ò Ò Ø × × Ò × ÓÛ Ò Ø Ø ´¾¼º¾µ ÓР׺ Ü Ö × º Ó ØÓ Ô ½ Ó Ø ×¹ ÓÓ Ñ Òº ÓÙ Û ÐÐ × Ø Ö × Ú Ö Ð ÓØ Ö Ü ÑÔÐ × Ó Û Ö Ò × ÝÓÙ Ò ÒØÙ Ø Û Ø Ö Ø Ú Ö Ð × Ö ÔÓ× Ø Ú ÐÝ ÓÖ Ò Ø Ú ÐÝ ÓÖÖ Ð Ø º ¾¼º¾ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÈÖÓÔ ÖØ × Ó Ë Ë ×Ø Ò × ÓÖ Ò ÖÝ ×ÝÑÑ ØÖ ÒÒ Ð ÑÓ Ð Ë Ì ×Ó¹ ÐÐ Ð Ò Ö Ñ Ó Ø Ë × Ø ÓÐÐÓÛ Ò 1−p 0 0 p p 1 1 1−p Ì Ô Ö Ñ Ø Ö Ô ´Ø ÖÓ××ÓÚ Ö ÔÖÓ Ð Ø µ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø Ë Ñ × Ò ÖÖÓÖ Ø Ò ÒÝØ Ò Ò Ø Ö Ò ¼ Ô ½º Ä Ø Ù× Ø Ø ÒÔÙØ ØÓ Ò ÖÝ ÕÙ ÔÖÓ Ð ´ º º¸ È ´ ¼µ È ´ ½µ ½ ¾µº ÖÓÑ Ø ÐÒ Ö Ñ¸ Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü × ½ Ô Ô Ô´Ý Üµ℄ Ô ½ Ô Ï Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÓ××¹ÓÚ Ö ÔÖÓ Ð Øݺ Ì Ò Û × ÐÐ Ö Û ×ÓÑ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ׺ Ä ÌÍÊ ¾¼º À ÈÌ ÊË ¹ È ½½ ÊÌ Ï ÒÓÛ ´ ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ô Ó Ø Ý × Å Ø Ó µ Ø Ø Ø Ó ÒØ ÈÅ Ñ ØÖ Ü Ô ´Ü ݵ℄ × Ó Ø Ò Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ø ¬Ö×Ø ÖÓÛ Ó Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü Ý È ´ ¼µ Ò Ø × ÓÒ ÖÓÛ Ý È´ ½µº Ì × Ú × Ù× ´½ Ôµ ¾ Ô ¾ Ô ´Ü ݵ℄ Ô¾ ´½ Ôµ ¾ ÇÒÐÝ ÓÒ ÜÝ ÔÖÓ Ù Ø × ÒÓÒÞ ÖÓ¸ Ò Ñ Ðݸ Û Ò Ü ½ Ò Ý ½¸ Û ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø ÐÓÛ Ö Ö Ø Ò ÓÖÒ Ö Ó Ø Ñ ØÖ Ü Ô ´Ü ݵ℄º Ì Ö ÓÖ ¸ Ö ´½µ´½µ´½ Ôµ ¾ Ï ÒÓÛ ÓÑÔÙØ ÓÚ Ö Ò Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ Òغ Ì Ö Ö Ò × ÐÝ ÛÓÖ ÓÙØ Ø Ø ½¾ Ò ½ ¾º Ì Ö ÓÖ ¸ Ö ´½ Ôµ ¾ ½ ´½ Ôµ ¾ ½ ½ ¾Ô ½ Ì ÔÐÓØ Ó Ú Ö×Ù× Ô × Ú Ò Ý rho 1 1/2 0 −1 1 p Ä ÌÍÊ ¾¼º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ½¾ Ï Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ú ½ ½º Ì Ö × × Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒØ Ö ×Ø Ö ¼¸ ½¸ ½º ÖÓÑ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ½ ¾Ô¸ Ø Ö Ö Ò × Ø Ø ¼ ¸ Ô ½¾ ½ ¸ Ô ¼ ½ ¸ Ô ½ ¯ Ï Ò ¼¸ Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü × ½¾ ½¾ ½¾ ½¾ ÖÓÑ Û Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ò Ö Ò Ô Ò Òغ ´ ÒÝ Ø Ñ ÝÓÙ Ú ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü Ò Û Ø ÖÓÛ× Ö ÐÐ Ø × Ñ ¸ Ø Ò Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ Ò Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ Ö ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ò Ô Ò Òغµ Ì × × Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÒØ Ö ×Ø Ò Ù× Ó Ü ÑÔÐ × × ÓÛ Ò Ø Ø ¼ Ò Ó ÙÖ ÓÖ ×ÓÑ Ô Ò ÒØ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × º ÁÒ Ø × Ó ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ØÓ Ë ¸ Ø × Ú ÓÖ Ò³Ø Ó ÙÖ Ò Ô Ò Ò Ó ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ú Ò × Ò Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ Òغ ¯ Ï Ò ½¸ Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü × ½ ¼ ¼ ½ Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ø ÒÒ Ð Ô Ö ØÐÝ ØÖ Ò×Ñ Ø× ÒÝ ÒÔÙظ ×Ó Ø Ø ÐÛ Ý× ÓÐ × Ò Ø × × º ÆÓØ Ø Ø Ø Ú ÐÙ × Ó ´ µ ÓÖ Ø × ½ × ÐÐ ÓÒ Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ü Ý Ó ÔÓ× Ø Ú ×ÐÓÔ º Ï × ÐÐ × ÓÛ Ð Ø Ö ÓÒ Ø Ø ÓÖ ÒÝ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ¸ ½¸ Ø Ò Ø Ú ÐÙ × Ó ´ µ ÑÙ×Ø ÐÐ Ð ÓÒ ×ØÖ Ø Ð Ò Ò Ø ´Ü ݵ¹ÔÐ Ò Ó ÔÓ× Ø Ú ×ÐÓÔ ´Ø × Û ÐÐ Ø Ð Ò Ü Ý Ø Ñ Ò× Ö Þ ÖÓ Ò Ø ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ× Ö Ø × Ñ µº ¯ Ï Ò ½¸ Ø Ò Ø ÒÒ Ð Ñ ØÖ Ü × ¼ ½ ½ ¼ Ò ×Ó Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ × Ø Ü Ø ÓÔÔÓ× Ø Ó Ø ÒÒ Ð ÒÔÙغ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ · ½ Ò Ø × × ¸ Ñ Ò Ò Ø Ø Ø Ú ÐÙ × Ó ´ µ Ð ÓÒ Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ü · Ý ½ Ó Ò Ø Ú ×ÐÓÔ º Ï × ÐÐ × ÓÛ Ð Ø Ö ÓÒ Ø Ø ÓÖ ÒÝ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ¸ ½¸ Ø Ò Ø Ú ÐÙ × Ó ´ µ ÑÙ×Ø ÐÐ Ð ÓÒ ×ØÖ Ø Ð Ò Ò Ø ´Ü ݵ¹ÔÐ Ò Ó Ò Ø Ú ×ÐÓÔ º ¾¼º¿ Ð Ò Ö ØÝ ÈÖÓÔ ÖØ × Ó ÓÚ Ö Ò Ì Ð Ò Ö ØÝ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÓÚ Ö Ò ¸ Û ÓÐÐÓÛ¸ ÐÐÓÛ ÝÓÙ ØÓ Ð Ò ÖÐÝ ÜÔ Ò Ø Ö Ö ÙÑ ÒØ Ó ÓÚ Ö Ò Û Ð ÓÐ Ò Ø ÓØ Ö Ö ÙÑ ÒØ ¬Ü º Ä ÌÍÊ ¾¼º ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ À ÓÚ´ ÓÚ´ ÓÚ´ ÈÌ ÊË · µ µ µ ¼ ½ · ¹ È ÊÌ µ · ÓÚ´ µ ÓÚ´ µ℄ × ÓÒ×Ø Òغ × ÓÒ×Ø Òغ · ¿µ ½ ÓÚ´ µ℄ · ¾ ½¿ ÓÚ´ ÓÚ´ ÓÚ´ µ℄ ½ ¾ ¿ Ö ÓÒ¹ ¾ ×Ø ÒØ׺ ØÙ ÐÐݸ ÈÖÓÔ ÖØ × ½¹¿ Ö ×Ô Ð × × Ó ÈÖÓÔ ÖØÝ Û Ú ×Ø Ø ÈÖÓÔ ÖØ × ½¹¿ × Ô Ö Ø ÐÝ ÓÖ ÑÔ × ×º Ï Ú ¬Ü Ø ¬Ö×Ø Ö ÙÑ ÒØ Ò × ÔÖÓÔ ÖØ ×¸ Ò Ð Ò ÖÐÝ ÜÔ Ò Ø × ÓÒ Ö ÙÑ Òغ ÓÙ Ò Ð×Ó Ó Ø Ö Ú Ö× ´ Ù× ÓÚ Ö Ò × ×ÝÑÑ ØÖ µº Ì ÔÖÓÔ ÖØ × Ö ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ Ò ÔÖÓÚ Ý Ø Ò Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ÓØ × × Ó Ø ÒØ ØÝ ´ µ´ · µ ´ µ´ µ · ´ µ´ µ Ì ÔÖÓÔ ÖØ × ÐÐÓÛ ÓÒ ØÓ ÜÔ Ò Ø Ú Ö Ò Ó ×ÙÑ ÎÖ · ℄ ÓÚ´ · · µ ÓÚ´ µ · ÓÚ´ µ · ÓÚ´ µ · ÓÚ´ µ Ì × Ú × Ù× Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖÑÙÐ Î Ö · ℄ ¾ ·¾ · ¾ Ì ÔÖ Ò ÓÖÑÙÐ ÜØ Ò × ØÓ ×ÙÑ× Ó ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ Ø ÖÑ× µ Î Ö ½ · ¾ · ¿ · · Ò ℄ ´ÈÒ ½ Î Ö ℄µ · ¾ È ÓÚ´ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò ÓÖÑÙÐ ¸ Û × Ø Ø Ø Ú Ö Ò Ó ×ÙÑ ×¸ Ò Ò Ö Ð¸ ÒÓØ ÕÙ Ð ØÓ Ø ×ÙÑ Ó Ø Ú Ö Ò × Ó Ø × Ô Ö Ø Ø ÖÑ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ×ÙÑÑ Ò × Ö ÙÒ ÓÖÖ Ð Ø ´ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø ×ÙÑÑ Ò × Ö Ò Ô Ò Òص¸ Ø Ú Ö Ò Ó ×ÙÑ Û ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ Ø ×ÙÑ Ó Ø Ú Ö Ò × Ó Ø × Ô Ö Ø Ø ÖÑ׺ Ü ÑÔÐ ¾¼º¿º Ä Ø ½ ¾ ¾ ¿ ÈÖÓÔ ÖØÝ Ä ÌÍÊ ¾¼º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ Ì Ò Î Ö´¿ · µ Î Ö´¿ ÓÚ´¿ £ ÓÚ´ ¾ ¾ µ ¿ µ µ £ ÓÚ´ µ · · ¾ · ¾ £ £ ¾ £ ¿ £ ´ ½ ¾µ · ¿ ÓÚ´ µ Ð×Ó¸ ÓÚ´¿ · · µ ÓÚ´¿ · µ µ ¾ £ ÓÚ´ ½ £ ÓÚ´ µ ¾ ¾ ¾ ½ ½ £ ¾ £ ¾ £ ¿ £ ´ ½ ¾µ ÓÚ´ µ Ä Ø Ö¸ Û Û ÐÐ Ú ÐÓÔ Ò × Ö Û Ý ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÚ Ö Ò × Ó Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ÊÎ³× Ù× Ò Ñ ØÖ ×º ÊÑ Ö º Ä ØÙÖ ¾½ ÔØ Ö× ¹ È ÖØ ¾½º½ ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ê Ú Ö ÖÐ Ö¸ Ò Ë Ø ÓÒ ½ º¾¸ Û × Ù×× ÓÛ ØÓ × Ò Ø Å È Ø ØÓÖ ´Å È Ö Ú Öµ ÓÖ Ó Ø Ò Ò Ò ×Ø Ñ Ø Ó ÒÒ Ð ÒÔÙØ × ÙÔÓÒ ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û × Ù×× ÓÛ ØÓ × Ò « Ö ÒØ ØÝÔ Ó Ö Ú Ö ÐÐ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Öº Ä Ø ÊÎ Ø ÒÔÙØ ØÓ ÒÒ Ð Ò ÊÎ Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÓÙØÔÙغ Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö Ò Ø Ò ÔÔÐ ØÓ Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÒ×ØÖÙ Ø Ò ×Ø Ñ Ø Ó × × ÓÛÒ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ÖÑ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÒÒ Ð Ö ÚÖ × ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ø × ÓÑÔÙØ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ Ò Ñ Þ Ø Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ µ¾ ℄ ´Ì × Ñ Ò Ñ Þ Ø ÓÒ Ö Ø Ö ÓÒ × Û Ø ×Ø Ò Ù × × Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö ÖÓÑ Ø Å È Ö Ú Ö Ø Å È Ö Ú Ö Ñ Ò Ñ Þ × Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÔÖÓ Ð ØÝ È ℄ Ò×Ø Ó Ñ Ò Ñ Þ Ò ¾ ℄º Ì ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ö Ø Ö ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ù× × Ø ÖÑ Ò × Ø ØÝÔ Ó Ö Ú Ö ÝÓÙ Ø ´ µ Û Ò ÝÓÙ Ñ Ò Ñ Þ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø × Ö Ø Ö ÓÒºµ Ä Ø Ù× ¬Ò Ø Ñ Ò Ñ Þ Ò Ó Ó Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ º ÜÔ Ò Ò ¾ ℄¸ ´ µ ´ µ¾ ℄ ´ µ¾ ℄ ¾ ¾ · ¾ ¾℄ ¾℄ ¾ ℄ · ¾ ¾℄ ½ Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ Ì ¬Ö×Ø Ö Ú Ø Ú Ó Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ × ¾℄ ¾ ℄·¾ Ë ØØ Ò Ø × ÕÙ Ð ØÓ ¼ Ò ×ÓÐÚ Ò ÓÖ ¸ Û × Ø Ø ℄ Ö ¾℄ ¾℄ Ù× Ó Ø ÔÖ × Ò Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ò ÓÖÑÙÐ ´¾½º½µ¸ Ø Ö Ö Ú Ö × ÐÐ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö º ¾½º½º½ ´¾½º½µ Ö Ò ÒÓÛ × Û Ý ÓÙÖ ÓÑ ØÖ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ÄØÜ Ò Ý ÓÑ ØÖ Ú ØÓÖ× ´×Ù × ÝÓÙ Ò ÓÙÒØ Ö Ò ÝÓÙÖ Ö × Ñ Ò¹×ÓÔ ÓÑÓÖ Ô Ý× × Ò Ð ÙÐÙ× ÓÙÖ× ×µº Ö Û Ø Ñ Ò Ö Ñ × ØÛÓ × × Ó ØÖ Ò Ð Ü ¹ Ý ÒÝ Ú ØÓÖ Ý ¸ Û Ö × × Ð Ö¸ ÛÓÙÐ ÔÓ ÒØ Ò Ø × Ñ Ö Ø ÓÒ × Ý ¼ Ò ÛÓÙÐ ÔÓ ÒØ Ò Ø ÓÔÔÓ× Ø Ö Ø ÓÒ × Ý ¼ Ì Ð Ò Ø Ó Ø Ú ØÓÖ Ü Ý × ÒÓØ Ü Ý Ø Ò ÒØ ÖÔÖ Ø × Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ð Ò Ò ÓÙÖ Ö Ñ Û ÓÒÒ Ø× Ø Ò Ó Ú ØÓÖ Ü ØÓ Ø Ò Ó Ú ØÓÖ Ý ¢ ¢¢ Ü ¢ ¢¢ ¹¢ Ý Ü Ý ¹ Ý ÁØ × ÓÑ ØÖ ÐÐÝ Ð Ö Ø Ø × Ú Ö ×¸ Ø Ð Ò Ø Ü Ý ÓÑ × Ñ Ò ÑÙÑ Û Ò Ø Ó Ú ØÓÖ Ý Ð × Ø Ø × Ó Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ÖÓÔÔ ÖÓÑ Ø Ò Ó Ú ØÓÖ Ü Ò Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È Ü ½ ÊÌ Ü Ý ¹ Ý ¹ Ý Ì × ÙÒ ÕÙ ÔÓ× Ø ÓÒ Ó Ø Ú ØÓÖ Ý × ÐÐ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó Ò Ô Ý× ×» Ð ÙÐÙ× Ø Ø Ø × ÔÖÓ Ø ÓÒ × ÜÔÖ ×× Ð × Ú ØÓÖ Ü ÓÒ Ú ØÓÖ Ý º ÓÙ Ð ÖÒ Ü¡Ù Ù Û Ö Ù × Ø ÙÒ Ø Ú ØÓÖ Ò Ø × Ñ Ö Ø ÓÒ × Ý Ù Ý Ý ËÙÑÑ Ö Þ Ò ¸ Û ÒÓÛ Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ø Í× ÙÐ Ø ½ Ì ÑÙÐØ ÔÐ Ý Ó Ú ØÓÖ Ý Û Ñ × Ý Ý Ü¡Ý Ý Ý ¾ Ü¡ Ý Ä Ø Ù× ÒÓÛ Ñ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò × ØÛ Ò Ø Ø ÛÓÖÐ Ó ÓÑ ØÖ Ú ØÓÖ× Ü Ý Õ Ü Ý ¾ Ñ Ò ÑÙÑ × Ý Ý ÛÓÖÐ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ò ° Ü ° Ý ℄ ° Ü¡Ý ¾℄ ° Ý ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Û ÒØ ØÓ Ø Ò Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ℄ Ó ÊÎ³× ÒØ × Ñ Û ÝÛ Ø Ò Ó Ø ÓØ ÔÖÓ Ù Ø Ü ¡ Ý Ó ÓÑ ØÖ Ú ØÓÖ× Ü Ý º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø × Ñ Ò× Ø Ø Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ ¾℄¸ Û × Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Û Ø Ø× Ð ¸ Û ÐÐ Ø ÓÙ Ø Ó Ò Ø × Ñ Û Ý × Ý¡Ý Ý ¾ Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø Ð Ò Ø Ó ÓÑ ØÖ Ú ØÓÖ Ý º Í× Ò Ø Ú Ò ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ×¸ Û Ò ÒÓÛ Ö ¹ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÙÖ ÖÐ Ö Í× ÙÐ Ø ½ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ø Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË È ½ ÊÌ Û Ñ × ´ ℄ ¾℄ ÕÙ Ø ÓÒ ´¾½º¾µ Ú × Ù× Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö¸ Û Û Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó ÓÒ º Í× ÙÐ Ø ¾ Ì ÑÙÐØ ÔÐ ¹ Ü ÑÔÐ ¾½º½º Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ì ÒÒ Ð Û Û ÐÐ Ù× Ò × Ò µ¾ ℄ Ñ Ò ÑÙÑ × ´¾½º¾µ Ú ÒØ ÖÔÖ Ø × Ø Ú ÒÓ × ÒÒ Ð noise Z input X output Y = X+Z Ì ÒÒ Ð ÒÔÙØ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ××ÙÑ ØÓ Ú Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò ¾ º Ì ÒÒ Ð ÒÓ × Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø ÒÔÙØ ¸ Ò × ××ÙÑ ØÓ Ú Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò ¾ º Ä Ø Ù× Ø ÖÑ Ò Ø ÓÖÑ Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ Í× Ò ÓÖÑÙÐ ´¾½º½µ¸ ℄ ¾℄ ´ · µ℄ ´ · µ¾ ℄ ¾℄ · ℄ ℄ ¾℄ · ¾ ℄ ℄· ¾ ¾ · ¾ ¾℄ Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ Ì Ø ×¸ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ Ñ Ý ÜÔÖ ×× ¾ ¾ · × ¾ ¾½º¾ ÅÓÖ ÓÙØ ÁÒ Ë Ø ÓÒ ½ º¾¸ Á Ú ×ÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ Û Ø ÓÙØ ÔÖÓÓ ´ÈÖÓÔ ÖØ × ½ Ò ¿µº ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø × ÔÖÓÔ ÖØ ×º ÅÝ ÔÖÓÓ × Û ÐÐ Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò Û ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÈÖÓÔ ÖØÝ Ó Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ Ö Ñ Ò× ÙÒ Ò ´ Ü ÔØ ÔÓ×× ÐÝ ÓÖ Ò Ò × Òµ ÙÒ Ö × Ð Ò Ò ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ Ó Ø× ØÛÓ Ö ÙÑ ÒØ׺ ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ Ð Ø ØÛÓ ÊÎ³× Ò ×ÙÔÔÓ× Û × Ð Ò ØÖ Ò×Ð Ø Ø Ñ ØÓ Ó Ø Ò ØÛÓ Ò Û ÊÎ³× Í Î × ÓÐÐÓÛ× Í · Î · Û Ö Ö Ö Ð ÓÒ×Ø ÒØ× Û Ø ¼ Ò ¼º Ì Ò¸ ´ ¼ ÍÎ ¼ ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔ ÖØÝ Ø× º Í× Ø ÓÚ´ · Î Ö´ Î Ö´ Ð Ò Ö ØÝ ÔÖÓÔ ÖØ × Ú Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¾¼º¿ ØÓ ×Ø Ð × Ø ÓÐÐÓÛ Ò · µ · µ · µ ÓÚ´ ¾ Î Ö´ ¾ Î Ö´ µ µ µ ´ µ ÓÚ´ µ ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÍÎ ÖÓÑ Û ÈÖÓÔ ÖØÝ × ÔÔ Ö Òغ Ï ÒÓÛ ×Ø Ø Ò ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÖ Ñ¸ Û ×Ø Ð × × ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ Ó Ë Ø ÓÒ ½ º¾ Ò Ò ÑÔÖÓÚ Ú Ö× ÓÒ Ó ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ Ó Ë Ø ÓÒ ½ º¾º Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¼ ÊÌ Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ ÐÛ Ý× × Ø ×¬ × Ø Ò ÕÙ Ð ØÝ ½ ½ ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ ½¸ Ø Ò ´ µ Ò ÓÒ× Ö × ÐÛ Ý× ÐÐ Ò ÓÒ Ø ×ØÖ Ì ÓÖ Ñ Ý Ü Ò Ø ÜݹÔÐ Ò ¸ Û Ö × ×ØÖ Ø Ð Ò ÈÖÓÓ Ó Ì ÓÖ Ñº ½¸ Ø Ò ´ µ Ò Ü Ý ËÙÔÔÓ× Û Ò ÔÖÓÚ Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ö Ó ÚÖ Ð ¾ ÓÒ× Ö × ÐÛ Ý× ÐÐ Ò ÓÒ Ø ÒØ ØÝ × ØÖÙ ½ ¾ º Ì Ò¸ Ø Ì ÓÖ Ñ × Ó Ú ÓÙ×ÐÝ ØÖÙ º ÌÓ ÔÖÓÚ Ø × ÒØ Øݸ Û Ñ Í Î Ý ÈÖÓÔ ÖØÝ ¸ ØÐÒ Ø Ò ¸ Ò ÓÙÖ ÒØ ØÝ Ö Ù × ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÑÙ ÑÓÖ × ÑÔÐ ÓÖÑ ´Í Î µ¾ ℄ ½ ¾ ÁØ × ÐÑÓ×Ø ØÖ Ú Ð Ñ ØØ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ø × Ø ´Ù× Ò Ø Ø Ø Ø Í Î Ú Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò ½µ ´Í Î µ¾ ℄ Í ¾ ℄ ¾ ÍÎ ℄ · ¾ Î ¾ ℄ ½ ¾ ¾· ¾ ½ ¾ ¾½º¾º½ ÍÎ ÓÑ ØÖ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾½º½º½¸ Û ÒØÖÓ Ù ÓÑ ØÖ ÒÓØ ÓÒ× Û ÐÔ Ù× ØÓ Ú ×Ù Ð Þ Û Ø Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö × Ó Ò º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Û ÐÐ Ù× × Ñ Ð Ö ÒÓØ ÓÒ× ØÓ Ú ÓÑ ØÖ ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ º Ú Ò ÊÎ³× ¸ Ð Ø Ù× Ø Ò Ó Ò × Ø Ý Ö ÓÑ ØÖ Ú ØÓÖ× Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÖÑ Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È Ì ÓØ ÔÖÓ Ó× Ò Ó Ø × Û ÔÓ ÒØ ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø Ø Êκ ÍÒ ½½ ÊÌ ¹ Ù Ø Ó ØÛÓ ÓÑ ØÖ Ú ØÓÖ× × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø Ð Ò Ø × Ó Ø Ú ØÓÖ× Ø Ñ × Ø Ò Ð ØÛ Ò Ø Ñ ´ µ¡´ µ Ó× ´¾½º¿µ ÓÙØ Ò Ë Ø ÓÒ ¾½º½º½¸ Û Û ÒØ ØÓ Ø Ò Ó ÓØ ÔÖÓ Ù Ø × ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø Êγ׸ Ò Û Û ÒØ ØÓ Ø Ò Ó Ð Ò Ø × Ø ×ÕÙ Ö ÖÓÓØ Ó Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ Ó Ö Ø × ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ×¸ Û ÒØ ÖÔÖ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´¾½º¿µ × ´ µ´ µ℄ Û ×Ø × Ñ Ø Ò ×× ÝÒ Ø Ø Õ Õ ´ µ¾ ℄ ´ µ¾ ℄ Ó× Ó× Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ó ¸ Ø × Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ó× ´¾½º µ Ì Ø ×¸ Û Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ × Ø Ó× Ò Ó Ø Ò Ð ØÛ Ò Ò º Ë Ò Ó× Û ÐÐ ÐÛ Ý× ØÛ Ò ½ Ò ½¸ Ø × ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ Ó ÐÔ× Ù× ØÓ ÔÔÖ Ø Û Ý Ø Ò ÕÙ Ð ØÝ ½ ½ × ÓÙÐ ØÖÙ º Ì Ö Ö ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ò Û Ø ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ´¾½º µ Ó Ò Ù× Ùк ÇÒ Ó Ø × ÔÔÐ Ø ÓÒ× ´ØÓ × Ù×× ÑÓÖ Ò Ð Ø Ö Ð ØÙÖ µ × ÓÖÖ Ð Ø ÓÒº ÁÒ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ¸ ÝÓÙ Ø Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ Ó Ø Ò ÊÎ³× Í Î Û Ö ÙÒ ÓÖÖ Ð Ø Ò Ø × Ò× Ø Ø Í Î ¼º ÓÑ ØÖ ÐÐݸ Ø × Ñ Ò× Û × Ø Ó× Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ø Ø Û ÐÐ Ñ Ø Ò Ð ØÛ Ò Í Í Ò Î Î ÕÙ Ð ØÓ ¼ Ö ×º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÓÖ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ¸ Ø Ò Ð ØÛ Ò Ò Û × ÒÓØ ¼ Ö × ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò × Ø × Ò Ð ØÓ ¼ Ö ×º Ä ÌÍÊ ¾½º¿ ÄØ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¾ ÊÌ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Êγ׺ Ä Ø ÓÖ ÓÒ Ò ´ µ Ú ÒØ ×Ù × Ø Ó Ø ÜݹÔÐ Ò ×Ù Ø Ø È ´´ µ¾ µ ¼ Ì Ò Ø × ÒÓ ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ ´ÓÖ µ ÓÒ Ú ÒØ ¸ Ù× × Ò Ú ÒØ Ó ÔÓ× Ø Ú ÔÖÓ Ð Øݺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ×ÙÔÔÓ× Û Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ È´ µ Û × Ò Ö Ú Ø ÓÒ ÓÖ È´ ´ µ¾ µ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ú ÒØ Ú Ò Ú ÒØ ´ µ ¾ º ÔØ Ö ½ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Û Ñ Ý ÓÑÔÙØ Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ø Ó ´ µ¾ µ È´ µ È´ È ´´ µ¾ µ ÓØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖ Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖ Ò × ÐÝ Óѹ ÔÙØ Û ÒÓÛ ÓÛ Ö Ó ÒØÐÝ ×ØÖ ÙØ ¸ Û Ú × Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ × ¯Á Ö × Ö Ø ¸ Ø Ò È ´Ü ݵ ´Ü ݵ Ü ´Ü ݵ¾ ´¾½º µ È´ µ È ´Ü ݵ ´Ü ݵ¾ ¯Á Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Ø Ò È ´´ ÁØ × ÕÙ ÐÐÝ ×Ý ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó µ ´Ü ݵ Ü ´Ü ݵ Ü Ý ´Ü ݵ¾ ´Ü ݵ Ü Ý ´ µ Ú Ò Ø Ø ´ µ ÐÐ× Ò º Ì × × ÓÒ × ÓÐÐÓÛ× ´¾½º µ Ä ÌÍÊ ¯Á ¾½º Ö À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿ ÊÌ × Ö Ø ¸ Ø Ò ´ ´Ü ݵ¾ µ ´Ü ݵ¾ ¯Á ´Ü ݵ È ´Ü ݵ ´¾½º µ Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Ø Ò ´ Ì Ö ÜÈ Ö Ò Ð×Ó × ÐÝ × Ü µ ´Ü ݵ Ü Ý ´Ü ݵ Ü Ý ´¾½º µ ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ð È´ µ Ò ´ µ ÓÙ × ÑÔÐÝ Ö Ú Ö× Ø ÖÓÐ × Ó Ò Ò Ø ÓÙÖ ÓÖÑÙÐ × ´¾½º µ¹´¾½º µº Ü ÑÔÐ ¾½º¾º Ä Ø Ò Ô Ò ÒØ Êγ׸ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Û Ø Ò ´ µ ¾º Ì Ò È´ ½ · È´ ´ · ¾µ ½ · ´ ¾µ ¾µ · ¾µ ½ ¾ Ü ´¼ µ ÜÔ´ Ü Ý ¾µ Ý Ü ¼ ¼ ¾ ¾ Ü ´¼ µ ÜÔ´ Ü Ý ¾µ Ý Ü ¼ ¼ ¾ ¾ Ü ´¼ µÜ ÜÔ´ Ü Ý ¾µ Ý Ü ¼ ¼ ¾ ¾ Ü ´¼ µ ÜÔ´ Ü Ý ¾µ Ý Ü ¼ ¼ ½ ¾ Ý ´¼ µ ÜÔ´ Ü Ý ¾µ Ü Ý ¼ ¼ ¾ ¾ Ý ´¼ µ ÜÔ´ Ü Ý ¾µ Ü Ý ¼ ¼ ¾ ¾ Ý ´¼ µÝ ÜÔ´ Ü Ý ¾µ Ü Ý ¼ ¼ ¾ ¾ Ý ´¼ µ ÜÔ´ Ü Ý ¾µ Ü Ý ¼ ¼ ¼ ¼ ½¿ ¼ ¼ ¼ ¾ ´ µ ½ Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ º ÆÓØ Ø Ø Ò ÐÐ ÓÙÖ ÓÖÑÙÐ × ´¾½º µ¹´¾½º µ¸ Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖ ÓÒ Ø × × × ÑÔÐÝ È ´´ µ ¾ µº Ì Ø Ø Ø Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ × ÔÓ× Ø Ú Ñ × Ø × ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö º Á Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ × ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ¸ Ø Ò ÒÓØ Ö ÔÔÖÓ ÛÓÙÐ Ú ´ Ù× Ø Ò ÐÐ ÓÙÖ ÓÖÑÙÐ × ´¾½º µ¹´¾½º µ ÛÓÙÐ Ý Ð Ò Ò Ø ÖÑ Ò Ø ÓÖÑ ¼ ¼µº × ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Ø Ú ÒØ Ý × Ò Ú ÒØ Ó ÔÖÓ Ð ØÝ Þ ÖÓ ÓÖ ÒÝ ¬Ü Ö Ý Ø Û Û ÐÐ Ò ØÓ Ñ × Ò× Ó ÜÔÖ ×× ÓÒ× Ð È´ ݵ Ò ´ ݵ Ì × Û ÐÐ ÓÒ ÙÖ Ò ÓÙÖ Ò ÜØ Ð ØÙÖ º ÊÑ Ö Ö Ø Ò Ð ÙÐ Ø ÓÒ× ØÓ ÓÙÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ð ÒÙÑ Ö Ý¸ ¾½º ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÊÎ ÓÒ ÒÓØ Ö × Ö Ø × ÄØ × Ö Ø Êγ׺ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û ÜÔÐ Ò ÓÛ ÝÓÙ ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ Ó Ú Ò ÒÝ Ú ÐÙ Ó Ò ÓÛ ÝÓÙ ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ Ó Ú Ò ÒÝ Ú ÐÙ Ó º Ì ÜÔÖ ×× ÓÒ È ´Ü ݵ ÒÓØ × Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ Ó ÚÒ Ýº ÁÒ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ È ´Ü ݵ¸ Ø × ØÓ ÙÒ Ö×ØÓÓ Ø Ø Ý × ¬Ü Ò Ü Ú Ö × Ø ÖÓÙ Ø Ú ÐÙ × Ó º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ × ¬Ò Ý È´ Ü Ýµ È ´Ü ݵ È ´Ü ݵ ¡ È ´ Ü Ýµ È´ ݵ È ´Ýµ Ã Ô Ò Ñ Ò Ø Ø Ú Ò Ø ÓÙ Û Ö ÐÐ Ò È ´Ü ݵ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ ¸ Ø × ÓÒ ¬ ÈÅ Ò Ø× ÓÛÒ Ö Ø¸ Ø Ø ×¸ È ´Ü ݵ ½ Ü Ï Ò Ö Ú Ö× Ø ÖÓÐ × Ó Ò Ò ÐÐ Ó Ø ÔÖ Ò º Ì Ù׸ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ È ´Ý ܵ ÒÓØ × Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ Ó Ú Ò Üº ÁÒ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ È ´Ý ܵ¸ Ø × ØÓ ÙÒ Ö×ØÓÓ Ø Ø Ü × ¬Ü Ò Ý Ú Ö × Ø ÖÓÙ Ø Ú ÐÙ × Ó º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ × ¬Ò Ý È´ Ü Ýµ È ´Ü ݵ È ´Ý ܵ ¡ È ´ Ý Üµ È´ ܵ È ´Üµ Ã Ô Ò Ñ Ò Ø Ø Ú Ò Ø ÓÙ Û Ö ÐÐ Ò Ò Ø× ÓÛÒ Ö Ø¸ Ø Ø ×¸ ´Ý ܵ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ ¸ Ø × ÓÒ ¬ ÈÅ È ´Ý ܵ ½ Ý ÇÒ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ØØÖ Ø Ú ×Ù × × Û Ò Ø × Ö Ø ÊÎ³× Ò Ø Ù×Ø ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ú Ð٠׺ Ì Ò Û ÒÓÛ Ø Ø Û Ò ÔÙØ Ø Ó ÒØ ÈÅ Ú ÐÙ × È ´Ü ݵ Ò Ò ÖÖ Ý¸ Ò ÖÓÑ Ø × ÖÖ Ý Û Ò Ó Ø Ò ÒÝ ÔÓ×× Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ × ÓÐÐÓÛ× È Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ¯ ÓÖ ¬Ü Ú ÐÙ Ý Ó ¸ ÝÓÙ ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ Ó ÚÒ Ý Ý ¬Ò Ò Ø ¸ Ò Ø Ò Ú Ò Ø ÖÓÙ Ø × ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý Û Ø Ø Ò Ý ÓÐÙÑÒ Ý Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙѺ ¯ ÓÖ ¬Ü Ú ÐÙ Ü Ó ¸ ÝÓÙ ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ Ó ÚÒ Ü Ý ¬Ò Ò Ø ÖÓÛ Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý Û Ø Ø Ò Ü ¸ Ò Ø Ò Ú Ò Ø ÖÓÙ Ø × ÖÓÛ Ý Ø ÖÓÛ ×ÙѺ Ü ÑÔÐ ¾½º¿º ´Ì × × ÈÖÓ Ð Ñ º½ Ó Ø Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý ½ ¼ ½ ½¼ ¾ ¼ ¿ ¼ ¼ ´ µ ÓÑÔÙØ È ´¾ ¿ ¾µ Ò ´ ËÓÐÙØ ÓÒº Ú Ø ¾ ÓÐÙÑÒ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÈÅ Ó ÚÒ ¾ ×Ø È Ì Ö ÓÖ ´ ´ µ ÓÑÔÙØ È ´ ËÓÐÙØ ÓÒº ÈÅ Ó È ´¾ ¿ ¾µ µ Ò ¼ ½¼ ¼ ¼ ¾ ¼ ¼ ½¼ ¼ ¿ ¼ ¼ ¼ ½¼ Ú Ø ÚÒ ½ ¾µº Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý Ý Ø ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ ¼ ¾ º Ì Ò ½ Ü ½ ¾ Ü ¾ ´Ü ¾µ ½ Ü ¿ ½ Ü ¾µ È ´¾ ¾µ · È ´¿ ¾µ ¿ È ¾ ÔØ Ö ¹ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺µ Ä Ø × Ö Ø ´½ ¾µ £ ½ · È ´¾ ¾µ £ ¾ · È ´¿ ¾µ £ ¿ · È ´½ µ £ ½ · ´¾ µ £ ¾ · ´½ µ £ ¿ · ´½ µ £ ½¾ ´ µº ÖÓÛ Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÖÖ Ý ×Ø Ò ½ Ý ½ Ý È ´Ý µ ½ Ý ¾ Ý ´ ¾µ £ Ý Ø ÖÓÛ ×ÙÑ ¼ ¾ º Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð ½ ¾ ¿ Ä ÌÍÊ ¾½º À ÈÌ ÊË ¹ È´ ´ µ È ¾ ½ ÊÌ µ È ´½ µ · È ´¾ µ ¾ ´½ µ £ ½ · È ´¾ µ £ ¾ · È ´¿ µ £ ¿ · È ´½ µ £ ½ · ´½ µ £ ¾ · ´½ µ £ ¿ · ´¾ µ £ ½ È ´ µ£ Ä ØÙÖ ¾¾ ÔØ Ö× ¹ È ÖØ ¾¾º½ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ÓÒ ÊÎ ÓÒ ÒÓØ Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ× × ÄØ Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Êγ׺ ÓÖ Ú ÐÙ Ó ¸ Ø Ö × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´ ÓÒ Ø ÓÒ Ð È µ ÓÖ Ú Ò Ø Ø Ú ÐÙ Ó º Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÓÖ Ú ÐÙ Ó ¸ Ø Ö × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´ ÓÒ Ø ÓÒ Ð È µ ÓÖ Ú Ò Ø Ø Ú ÐÙ Ó º ÁÒ Ø × Ð ØÙÖ ¸ Á ÜÔÐ Ò ÓÛ ØÓ ¬Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Ø × Ò ÓÛ ØÓ Ó ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ× Ù× Ò Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Ø ×º Á Û ÐÐ Ð×Ó ÓÚ Ö Ø Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒº ¾¾º½º½ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ´Ü ݵ Ò× ØÝ Ä Ø Ý ÒÝ Ú ÐÙ Ó ÊÎ º Ì × ¬Ò Ý ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ Ó ÚÒ Ý × ÒÓØ ´Ü ݵ Ò ´Ü ݵ ¡ ´´ÜµÝµ ´¾¾º½µ Ý ÁÒ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ´Ü ݵ¸ Û Ö Ö Ö Ò Ý × Ò ¬Ü Ò Û Ö Ö Ö Ò Ü × Ú Ö Ð Û Ö Ò × Ø ÖÓÙ Ø Ú ÐÙ × Ó ÊÎ º Ú Ò Ø ÓÙ Û Ö ÐÐ Ò ´Ü ݵ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Øݸ Ø × ÓÒ ¬ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø× ÓÛÒ Ö Ø¸ Ø Ø ×¸ ½ ½ ´Ü ݵ Ü ½ Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Ü ݵ × Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ ÜÔ Ø Ú ÐÙ × Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ý È´ ݵ ´ ½ Ü ½ ݵ ½ ´Ü ݵ Ü ´Ü ݵ Ü Ð Ø × Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ä Ø ÌÍÊ ÁØ × ÓÙÐ ¾¾º ÓÒ Ø ÓÒ À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ø ÝÓÙ Ò Ð×Ó Ó Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ö ØÐݸ Û Ø ÐÈ ´Ü ݵ È´ ݵ ´ ݵ ½ ½ ½ Ü ½ ½ ½ ÓÙØ ¬Ò Ò ´Ü ݵ Ü ´Ü ݵ Ü ´Ü ݵ Ü ´Ü ݵ Ü Ê Ñ Ö º ÁÒ Ð Ø Ö Ð ØÙÖ ¸ Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ Û Ý ÓÖÑÙÐ ´¾¾º½µ × ÓÖÖ Øº ´Ì ÔÖÓÓ Ù× × Ä³ÀÓ×Ô Ø Ð³× ÊÙÐ ÖÓÑ Ð ÙÐÙ׺µ ¾¾º½º¾ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ Ä Ø Ü ÒÝ Ú ÐÙ Ó ÊÎ º Ì × ¬Ò Ý ´Ý ܵ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ Ó ÚÒ Ü × ÒÓØ ´Ý ܵ Ò ´Ý ܵ ¡ ´´Ü µÝµ Ü ÁÒ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ´Ý ܵ¸ Û Ö Ö Ö Ò Ü × Ò ¬Ü Ò Û Ö Ö Ö Ò Ý × Ú Ö Ð Û Ö Ò × Ø ÖÓÙ Ø Ú ÐÙ × Ó ÊÎ º Ú Ò Ø ÓÙ Û Ö ÐÐ Ò ´Ý ܵ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Øݸ Ø × ÓÒ ¬ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø× ÓÛÒ Ö Ø¸ Ø Ø ×¸ ½ ´Ý µ Ý ½ ½ Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Ý ܵ × Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ Ð Ø × Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ × Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ý ´Ý ܵ Ý È´ ܵ ½ Ý ´Ý ܵ Ý ´ ܵ ½ ÁØ × ÓÙÐ Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ø ÝÓÙ Ò Ð×Ó Ó Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ö ØÐݸ Û Ø ÓÙØ ¬Ò Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð È ´Ý ܵ È´ ܵ ½ ½ ´Ü ݵ Ý ´Ü ݵ Ý ´¾¾º¾µ Ä ÌÍÊ ¾¾º À ÈÌ ÊË ¹ È ´ ¾¾º½º¿ ÏÓÖ Ü ÑÔÐ ¾¾º½º ½ ÊÌ Ýµ ½ Ý ½ ½ ½ ´Ü ݵ Ý ´Ü ݵ Ý ´¾¾º¿µ Ü ÑÔÐ × ÄØ´ µ Ú Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü ݵ ÜÔ ¼ ¾ ܾ ¾ÜÝ · ¾Ý¾ ℄ Û Ö × Ø ÙÒ ÕÙ ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ø Ñ × Ø × Ó ÒØ Ò× Øݺ ´Ì × × ×Ô Ð × Ó Ø Ó ÒØ Ù×× Ò Ò× Øݺµ Ä Ø Ù× ¬Ö×Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð È Ó Ú Ò ½¸ Ò Ñ Ðݸ Û Û ÒØ ØÓ ¬Ò ´Ü ½µº ÁÒ×Ø Ó ¬Ò Ò ´Ü ½µ Ý ÔÐÙ Ò ÒØÓ ÓÖÑÙÐ ´¾¾º½µ¸ Á × ÓÛ ÝÓÙ Ö ÒÓØ Ö ÔÔÖÓ Ø Ø × ×ÓÑ Ø Ñ × × Öº Ï Ò Ø Ò Ó ÓÙÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ × Ú Ò Ø ÓÖÑ ´Ü ½µ ¼ ´Ü ½µ ½ Ü ½ Û Ö Ø ÓÒ×Ø ÒØ ¼ × Ó× Ò ×Ó Ø Ø ´Ü ½µ ÒØ Ö Ø × ØÓ ½º ÆÓØ Ø Ø Ü¾ ¾ÜÝ · ¾Ý¾ ´Ü ݵ¾ · ݾ ×Ó Ø Ø Û Ñ Ý Ñ Ò ÔÙÐ Ø ´Ü ½µ ÒØÓ Ø ÓÖÑ ¾ ´Ü ½µ ¼¼ ÜÔ ´Ü ½µ Ì × × Ð ÖÐÝ Ø ÓÖÑ Ó Ù×× Ò Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒº Ï ÑÑ Ø ÐÝ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ÓÒ ¹ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ú Ò ½ ×Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ò ½ Ò Ú Ö Ò ¾º Ì × Ú × Ù× Ø ÓÑÔÐ Ø × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ × ¾ ´Ü ½µ Ô¾ ½ Ô¾ ÜÔ ´Ü ½µ ÁØ × Ð×Ó ÑÑ Ø Ø Ø ´ ½µ ½ Î Ö´ ½µ ¾ Ü Ö × º ÁÒ Ø ´Ý ½µ Û Ø ÔÖ Ò Ü ÑÔÐ ¸ Ù× Ø × Ñ Ø Ò ÕÙ ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÔÖ × ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ ÓÙØ Ó Ò ÒÝ ÒØ Ö Ø ÓÒº Ð×Ó¸ Ú Ø Ú ÐÙ × Ó ´ ½µ Ò Î Ö´ ½µ Û Ø ÓÙØ Ó Ò ÒÝ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒº Ä ÌÍÊ ¾¾º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¼ ÊÌ ÅÓÖ Ðº Á ´ µ × Ó ÒØ Ù×× Ò¸ Ø Ò ÒÝ Ó Ø× ÓÒ Ø ÓÒ Ð È ³× Ö ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ù×× Ò Ò× Ø ×º ´Ì × × Ú Ð Ù× Ø Ø Ò ÕÙ Ó Ü ÑÔÐ ¾¾º½ Û ÐÐ ÔÔÐÝ ØÓ ÒÝ Ó ÒØ Ù×× Ò È ºµ Ü ÑÔÐ ¾¾º¾º Ä Ø Ê Ø Ò¬Ò Ø ØÖ Ò ÙÐ Ö Ö ÓÒ ÐÓÛº y y=x R x 0 Ä Ø ´Ü ݵ Ø Ó ÒØ È Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ´Ü ݵ ´ ´Ü·Ýµ ¼ × ÓÐÐÓÛ× ´Ü ݵ ¾ Ê Ð× Û Ö ´Ì Ú ÐÙ Ó Ø ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ × ÒÓØ Ò Ò Ø × ÔÖÓ Ð Ñºµ Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð È Ó ÚÒ ¾ Ø Ø ×¸ Û Ö Ó Ò ØÓ ¬Ò ´Ý ¾µº ÄÓ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ü ¾ ÓÒ Ø Ü¹ Ü × Ò Ø ÓÚ ÔÐÓظ Ò Ø Ò ÑÓÚ ÙÔ ÖÓÑ Ø Ö ÐÓÒ Ú ÖØ Ð ×Ð Ø ÖÓÙ Ö ÓÒ Ê Ø Ø Ó × ÖÓÑ Ý ¼ ØÓ Ý ¾º Ú Ò ¾¸ Ø × Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ò ÓÒÐÝ Ú ÖÝ ÖÓÑ ¼ ØÓ ¾º ÈÐÙ Ò Ü ¾ ÒØÓ Ø Ó ÒØ Ò× Øݸ Û × Ø Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð È ´Ý ¾µ Ø × Ø ÓÖÑ ´Ý ¾µ ¼ ÜÔ´ ݵ ¼ Ý ¾ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ Ä Ø Ù× ÒÓÛ Ó ÓÒ ×Ø Ô ÙÖØ Ö Ò ÓÑÔÙØ ´ ¾µº Ö×ظ Û Ò ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ ¼ ½ ¼ ½½ ¾ ÜÔ´ ݵ Ý ¼ Ä ÌÍÊ ¾¾º Ï Ø Ò Ú À ÈÌ ´ ÊË ¾µ ¹ È ¾ ¼ ½½ ÊÌ ´Ý ¾µ Ý Ý ¾ ¼ ´½ ½ µÝ ÜÔ´ ݵ Ý ¼ ¼ ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ü ÑÔÐ ¸ ÔÖÓÚ Ø Ø ½ Ü Ü Ü Ü ¼ ´ ܵ ½ Ü Á ÝÓÙ Ø ×ØÙ ¸ Ó ØÓ ÈÖÓ Ð Ñ º¿ Ó Ø ÔØ Ö ¹ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺ Ü ÑÔÐ ¾¾º¿º Ä Ø Ê Ø Ö ÓÒ ÐÓÛº Ü Ö × º y 1 R 0 x 1 Ä Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ú Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´ Ü · Ý ´Ü ݵ ¾ Ê ´Ü ݵ ¼ Ð× Û Ö × Ò Ó Ô ¸ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ È ´¼ ½ ½ ¾µ Ò ´Ý ½ ¾µº Í× ÓÖÑÙÐ × ´¾¾º¾µ¹´¾¾º¿µ¸ Û Ú ½ È ´¼ ½ ½ ¾µ ¼ ½ ´¼ · ݵ ´¼ · ݵ ¼ ´ Ý Ý ½ ¾µ Û Ø ¼½ ¾ ÓÙØ ¬Ò Ò Ä ÌÍÊ ¾¾º À ÈÌ ÊË ¹ È ½¾ ÊÌ ½ ´ · ݵ Ý ´¼ · ݵ ¼ Ý ¼ ½ ¾µ Ý´¼ ½ ¼ ¿¿ ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ü ÑÔÐ ¸ ÔÖÓÚ Ø Ø ½ ¿·Ý ¾ ¼ Ý ½ ´ ݵ Ý·½ ¾ Á ÝÓÙ Ø ×ØÙ ¸ ÓÒ×ÙÐØ ÈÖÓ Ð Ñ º¾ Ó Ø ÔØ Ö ¹ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺ Ü ÑÑÔÐ ¾¾º º Ä Ø Ø Ö Ò ÓÑ ÔÓ ÒØ ´ µ Ó× Ò ÙÒ ÓÖÑÐÝ ÖÓÑ Ø × Ñ Ö ÙÐ Ö Ö ÓÒ Ê × ÓÐÐÓÛ× Ü Ö × º y 2 2 x + y = 1 R x ÆÓØ Ø Ø Ú Ö × ÖÓÑ ½ ØÓ ½º Ä Ø Ù× ¬Ü Ü ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ü × Ø × Ý Ò ½ Ü ½º Ï Û ÐÐ ÒÓÛ ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÚÒ Üº ÌÓ × Û Ø Ø × ÛÓÙÐ ¸ ÐÓ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ü ÓÒ Ø Ü¹ Ü × Ò Ø ÓÚ ¬ ÙÖ ÒÔ Ø Ò Ó ÙÔ ÐÓÒ Ú ÖØ Ð ×Ð Ø ÖÓ٠ʺ Ì × ×Ð Ó × Ò Ø Ý Ö Ø ÓÒ ÖÓÑ Ý ¼ ØÓ Ý ½ ܾº ÐÓÒ Ø × ×Ð ¸ Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ × ÓÒ×Ø Òغ Ì Ö ÓÖ ¸ Û ÓÑ ØÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ø Ø Ú Ò Ü¸ × ÓÒ Ø ÓÒ ÐÐÝ ÙÒ ÓÖÑÐÝ Ô ¾ ×ØÖ ÙØ ÖÓÑ Ý ¼ ØÓ Ý ½ Ü º Ï Ò ÑÑ Ø ÐÝ ÓÒ ÐÙ ÖÓÑ Ø × Ø Ø Ô ´ ܵ ´½ ¾µ ½ ܾ ½ Ü ½ × Ò Ø Ñ Ò Ó ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ø Ñ ÔÓ ÒØ Ó Ø ÒØ ÖÚ Ð ÓÚ Ö Û Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÜØ Ò ×º Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÓÖ ¬Ü Ý × Ø × Ý Ò ¼ Ý ½¸ Û ³ Ð ØÓ Ö Ù Ø Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ä ÌÍÊ ¾¾º ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ½ ݾ º Ï ³ Ô À ÈÌ ÊË ¹ È ½¿ ÊÌ Ô ÚÒ Ý × ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÜØ Ò Ò ÖÓÑ Ü ½ ݾ ØÓ Ü Ð ØÓ × ÐÝ ÓÒ ÐÙ ÖÓÑ Ø × Ø Ø ´ ݵ ¼ ½ ݾ Î Ö´ ݵ ¿ Ï ÓÒ ÐÙ ÖÓÑ Ü ÑÔÐ ¾¾º Ø Ò Ú ÖÝ × Ò Ð ÓÒ Ø ÓÒ Ð È × ÓÒ ¹ Ó Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÙÒ ÓÖÑ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ´ ÓÖ ÞÓÒØ Ð ÓÖ Ú ÖØ Ðµ Ø ÖÓÙ Ê Ò× Ò Ü Ö × º Ä Ø Ê Ø ØÖ Ò ÙÐ Ö Ö ÓÒ ÅÓÖ Ðº ʸ Ø Ø ´ µ × Ó ÒØÐÝ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ö ÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÙÒ ÓÖÑ Ò× Øݺ Ì ÒØ ÖÚ Ð ÓÚ Ö Û ÜØ Ò × × Ø ÖÑ Ò Ý Û Ö Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø ×Ð Ò ×º y 1 y=2-x y=x R x 0 Í× Ò Ø 1 2 ÓÚ ÅÓÖ Ð¸ Ö Û Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ý Ò×Ô Ø ÓÒ ´ ܾ ¼ Ü ½ Ü℄ ´¾ ܵ ¾ ½ Ü ¾ ÓÙ × ÓÙÐ Ð×Ó Ð ØÓ Ö Û Ø ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ø Ø Ý℄ ½ ¼ Ý ½ Ä ÌÍÊ ¾¾º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ¾¾º¾ Ä Û Ó ÁØ Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ËÙÔÔÓ× Ö ØÛÓ Êγ׺ Ì ÒÓØ Ø ÓÒ ´ µ Û ÐÐ ÒÓØ Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Û Ø × Ø Ú ÐÙ ´ ܵ Û Ò Ø × Ø Ú Ð٠ܺ Ì Ù׸ Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´ µ × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º Ì Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ´ µ℄ ´ µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ØÓ Ð ÙÐ Ø ´ µ¸ ÝÓÙ Ò ¬Ö×Ø Ð ÙÐ Ø ´ µ ´Ø ¬Ö×Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ µ Ò Ø Ò ÝÓÙ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´ µ ´Ø × ÓÒ ÜÔ Ø Ú ÐÙ µº Ù× ØÛÓ ÜÔ Ø Ú ÐÙ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ö ÒÚÓÐÚ ¸ ÝÓÙ × ÓÛ Ø × Ð Û ÓØ Ø× Ò Ñ º Ì Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ × Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ×Ù Ø ØÓ ØÛÓ ×Ø Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ò Û × Ó × ÖÚ × Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ô¸ Ò Ø Ò × Ó × ÖÚ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ú ÐÙ × Ø × ÓÒ ×Ø Ô Ó Ø ÜÔ Ö Ñ Òغ À Ö × Ø ×Ý ÔÖÓÓ Ó Ø Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒº Ö×ظ ÝÓÙ Ò ÛÖ Ø ´ ÓÙ Ò Ø Ò ×Ù ×Ø ØÙØ Ü℄ Ì Ö Ø × Ó ´¾¾º µ Ø Ò ÓÑ × Ì Ò¸ Ù× Ò Ø Ø Ø Ø ½ ½ µ℄ ½ ½ Ý ½ ½ Ü℄ ½ Ý ½ ´Üµ ´Üµ ´Ý ܵ ´Ý ܵ Ü ´¾¾º µ Ý Ý Ü ´¾¾º µ ´Ü ݵ ´Üµ ´Ý ܵ Ø × × ÑÐ Ñ ØØ Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ø × Ó ´¾¾º µ × ÕÙ Ð ØÓ ´ µº À Ö × Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ø Ø × ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ × ÙÔÓÒ Ø Ñ Ø Ó Ù×Ø Ù× ´ µ ´ µ℄ ´ µ ´ µ ℄℄ ´¾¾º µ ÁÒ ÕÙ Ø ÓÒ ´¾¾º µ¸ ´ µ Ò ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÊÎ Ò ´ µ Ò ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÊÎ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ Ø ´ µ Ò ´ µ ¸ ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ´ µ℄ ℄ Ü ÑÔÐ ¾¾º º Ä Ø³× Ó ØÓ ÓÙÖ Ö Ñ Ü ÑÔÐ º ÐÐ Ø× Ö Ñ ÓÒ ×¸ Û Ö × ÈÓ ××ÓÒ Û Ø Ñ Ò ½º Ú Ò Ø Ø Ü¸ ÐÐ ÖÙÒ× Ñ Ð ×¸ Û Ö × Ø ÒÙÑ Ö Ó ×Ò Ä ÌÍÊ ØÓ×× Ò ÛØ Ò ¾¾º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ½ Ö Ó Ò Ü ·½ Ø Ñ ×º ÆÓØ Ø Ø Ü℄ × Ø Ñ Ò Ó ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ü · ½ Ò Ô ½ ¾º Ý ÔÔ Ò Ü ¸ Ø × × Ü℄ ÒÔ ´Ü · ½µ ¾ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´ µ ´ · ½µ ¾ Ì Ö ÓÖ ¸ ´ µ ´ µ℄ ´ · ½µ ¾℄ ´ ℄ · ½µ ¾ ½ Ì Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ × ÐÐÓÛ Ù× ØÓ × Ø Ø Ø ÜÔ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ñ ÓÒ × Ø Ø ÐÐ Ø× × ½º Á Û ØÖ ØÓ ÓÑÔÙØ ´ µ Ö ØÐÝ ÖÓÑ Ø ÈÅ Ó ¸ Û ÛÓÙÐ Ú Æ ÙÐØ Ø Ñ Ù× Ø × ÒÓØ ×Ý ØÓ ¬Ò Ø ÈÅ Ó º ´Ï ØÖ ØÓ ¬Ò ×ÓÑ ÈÅ Ú ÐÙ × ÓÖ ÙÖ Ò ÓÒ Ó ÓÙÖ ÖÐ Ö Ö Ø Ø ÓÒ׺µ Ä Ø Ù× Ó ÙÖØ Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ´ µº Ï ÓØ Ò ´ µ ´ µ℄ ´ · ½µ ¾℄ ´½ ¾µ´ ¾ ℄ · ℄µ ½ ´ÁÒ Ø × Ð ×Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ¸ Á Ù× Ø Ø Ø Ø Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó Ö ÓØ ½ºµ Ï Ò Ð×Ó ÓÑÔÙØ Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ Ó ¾℄ ´ ¾ µ℄ Î Ö´ µ · ´ µ¾ ℄ ÖÓÑ ÔÔ Ò Ü ¸ Î Ö´ ܵ ÒÔ´½ Ôµ ´Ü · ½µ Ò ×Ó Î Ö´ µ ´ · ½µ Ì × Ú × Ù× ¾℄ ´ · ½µ · ´ · ½µ¾ ℄ Ì Ú Ö Ò Ó × Ø Ö ÓÖ Î Ö´ µ ½¾ ¿ Ê Ñ Ö º Ì Ö Ö Û ÐÐ ¬Ò × Ú Ö Ð ÑÓÖ ÛÓÖ Ü ÑÔÐ × ÓÒ Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ò Ë Ø ÓÒ Ó Ø ÔØ Ö ¹ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺ Ä ØÙÖ ¾¿ ÔØ Ö× ¹ È ÖØ ¾¿º½ Ç × Ò Ò × À Ö Á Ø Ø Ø Ñ ØÓ × Ù×× ×ÓÑ Ø ÓÖ Ø Ð ××Ù × Ø Ø Û Ö ¾¿º½º½ ÂÙ×Ø ¬ Ø ÓÒ Ó Á × ÓÛ ÝÓÙ Û Ý Ø ÓÖÑÙÐ ÓÒ Ø ÓÒ Ð È ÖÖ ÖÓÑ ÖÐ Ö Ð ØÙÖ ×º ÓÖÑÙÐ ´Ü ݵ ´Ü ݵ ´Ýµ × Ú Ð ÓÖ Ô Ö Ó Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ³× ´ µº Ì × Ñ Ò× Á Ò ØÓ × ÓÛ ÝÓÙ Û Ý Ø ÓÖÑÙÐ ´Ü ݵ Ü È ¾ Ý℄ ´¾¿º½µ ´Ýµ × ØÖÙ ÓÖ Ú ÖÝ Ú ÒØ ¾ º Ì Ð Ø Ò × ÒÒÓØ Ú ÐÙ Ø Ö ØÐÝ Ù× Ø Ú ÒØ Ý × ÔÖÓ Ð ØÝ Þ ÖÓº ÁÒ×Ø ¸ Á Û ÐÐ Ú ÐÙ Ø Ø × È ¾ Ý℄ Ð Ñ È ¾ Ý Ý · ¡Ý℄ ´¾¿º¾µ ¡Ý ¼ Ý ÔØ Ö ½¸ È ¾ È Ý · ¡Ý℄ ¾ Ý ÈÝ Ì ÒÙÑ Ö ØÓÖ × È ¾ Ý Ý · ¡Ý℄ ½ Ý·¡Ý Ý Ý Ý · ¡Ý℄ Ý · ¡Ý℄ ´Ü ݵ Ü Ý ´¾¿º¿µ Ä ÌÍÊ Ò Ø ¾¿º À ÈÌ ÒÓÑ Ò ØÓÖ × ÊË ¹ È ½ ÊÌ Ý·¡Ý ´Ýµ Ý ´¾¿º µ ÆÓØ Ø Ø ÓØ Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖ Ò Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖ ÔÔÖÓ ¼ × ¡Ý ¼º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ð Ñ Ø Ò ´¾¿º¾µ × Ò Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ó Ø ÓÖÑ ¼ ¼º ÁÒ Ø × × ¸ Ð ÙÐÙ× Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Û Ò Ù× Ä³ÀÓ×Ô Ø Ð³× ÊÙÐ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ð Ñ Øº Ï ÑÙ×Ø Ú Ø Ö Ú Ø Ú Ó Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖ ´Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ ¡Ýµ Ý Ø Ö Ú Ø Ú Ó Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖ¸ Ò Ø Ò Ð Ø ¡Ý ¼ ØÓ Ó Ø Ò Ø Ð Ñ Ø Ò ´¾¿º¾µº Ý Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ø ÓÖ Ñ Ó Ð ÙÐÙ׸ Ø Ö Ú Ø Ú Ó Ø ÒÙÑ Ö ØÓÖ ´¾¿º¿µ × ´Ü Ý · ¡Ýµ Ü Ò Ø ÈÝ Ý · ¡Ý℄ Ý ÒÓÑ Ò ØÓÖ ´¾¿º µ × ´Ý · ¡Ýµ Ì Ð Ñ Ø Ó Ø ÕÙÓØ ÒØ Ó Ø Ö Ú Ø Ú × × Ø Ö ÓÖ Ê ´Ü ݵ Ü ´Ýµ Û Ú × Ù× ÓÖÑÙÐ ´¾¿º½µ¸ ÓÑÔÐ Ø Ò ÓÙÖ ÖÓÓ º ¾¿º½º¾ ÖÚ ØÚ Ó Ø ØÓÖ Ò ÂÓ ÒØ È »ÈÅ ÁÒ Ô Ò Ò ËÙÔÔÓ× Û Ú ØÛÓ¹×Ø Ô ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Û Û Ó × ÖÚ Ø Ú ÐÙ Ó ÊÎ ÓÒ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ô¸ Ò Ø Ò Û Ó × ÖÚ Ø Ú ÐÙ Ó ÊÎ Ú Ò Ø Ú ÐÙ Ó ÓÒ Ø × ÓÒ ×Ø Ôº ÁÒ ×Ù × Ò Ö Ó¸ Û ÛÓÙÐ ÔÖÓ ÐÝ ÒÓØ Ú Ò Ø Ó ÒØ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ´ µ ÙÔ ÖÓÒØ º ÁÒ×Ø ¸ Û ÛÓÙÐ Ú Ò Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÓÐÐÓÛ Ý Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ú Ò ÔÓ×× Ð Ó × ÖÚ Ú ÐÙ Ó Û ÓÙÐ Ø Ò ÓÑ Ò Ø × ØÛÓ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ý ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ó Ø Ò Ø Ó ÒØ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø × Ú × ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÒØ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÒØÓ ØÛÓ Ô ÖØ׺ Á Ö × Ö Ø ¸ Ø × ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ø × Ø ÓÖÑ È ´Ü ݵ È ´ÜµÈ ´Ý ܵ ´¾¿º µ Á Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ Ø × ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ø × Ø ÓÖÑ ´Ü ݵ ´Üµ ´Ý ܵ ´¾¿º µ ÁØ × Ò×ØÖÙ Ø Ú ØÓ × Û Ø Ø × ÓÖÑÙÐ × Ø ÐÐ Ù× Û Ò Ö Ò Ô Ò Òغ Á Ö Ò ¹ Ô Ò Òظ Ø Ò Ò Ø × Ó × Ö Ø ¸ Û Ó Ø Ò Ø ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ó ÒØ ÈÅ ÒØÓ Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø Ñ Ö Ò Ð ÈÅ ³× È ´Ü ݵ È ´ÜµÈ ´Ýµ ´¾¿º µ Ä ÌÍÊ ¾¿º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ½ ÓÑÔ Ö Ò ´¾¿º µ ØÓ ´¾¿º µ¸ Û × Ø Ø ´Ý ܵ È ´Ýµ Ò ÓÒÐÝ Ø × Ö Ø ÊÎ³× Ö Ò Ô Ò Òغ ÇÖ¸ Û Ò Ö Ú Ö× Ø ÖÓÐ × Ó Ò Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø È ´Ü ݵ È ´Üµ Ò ÓÒÐÝ Ø × Ö Ø ÊÎ³× Ö Ò Ô Ò Òغ Á ´ µ Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ׸ ÓÒ Ò Ñ × Ñ Ð Ö ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× ÖÓÑ Ø ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ´Ü ݵ ´Üµ ´Ýµ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¾¿º µ¸ ÓÒ ÓÒ ÐÙ × Ø Ø ´Ý ܵ ´Ýµ Ò ÓÒÐÝ Ö Ò Ô Ò Òظ ÓÖ¸ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ ´Ü ݵ ´Üµ Ò ÓÒÐÝ Ö Ò Ô Ò Òغ Ï Ò ×ÙÑÑ Ö Þ Ø × ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× × ÓÐÐÓÛ× ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò ÓÒÐÝ Ú ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÕÙ Ð ØÓ Ø Ñ Ö Ò Ð ´ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ðµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ø ÝÓÙ Ó Ø Ò Ý ÖÓÔÔ Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒº È Ü ÑÔÐ ¾¿º½º ÈÖ Ú ÓÙ×Ðݸ Û × Ù×× ÓÛ ØÓ ¬Ò ÓÙØ Û Ø Ö Ö Ô Ò ÒØ ÓÖ Ò Ô Ò¹ ÒØ Û Ø ÓÙØ Ù× Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ ÆÓÛ¸ Ù× Ò Ø ÓÚ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ¸ Û Ò ×ÓÑ Ø Ñ × Ú ÖÝ ÕÙ ÐÝ Ø Ø ØÛÓ ÊÎ³× Ö Ô Ò ÒØ ÓÖ Ò Ô Ò ÒØ Ý ÔÔ Ð Ò ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×¹ ØÖ ÙØ ÓÒ׺ ËÙÔÔÓ× ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ø ´ µ × Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Ø ÒØ Ö × Ñ Ö ÙÐ Ö Ö ÓÒ Ê ´Ü ݵ ܾ · ݾ ½ Ü ¼ Ö Ò × ÖÓÑ ¼ ØÓ ½º Ð ÖÐݸ Û Ò ¼¸ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Û ÐÐ Ö Ò ÖÓÑ ½ ØÓ ½º ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Ò ½¸ Ø Ò Û ÐÐ ÐÛ Ý× ¼º Á Ú Ô ÓÙØ ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ø Ø Ö « Ö Òغ Ì Ø × ÒÓÙ ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÑÙ×Ø Ô Ò ÒØ Êγ׺ ´ ØÙ ÐÐݸ ÑÓÖ Ø Ò Ù×Ø ØÛÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ö « Ö ÒØ × Ü Ú Ö × ÖÓÑ ¼ ØÓ ½¸ ÐÐ Ó Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð È ³× ´Ý ܵ Ö « Ö Òظ Ù× Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ú ÖØ Ð ×Ð × Ø ÖÓÙ Ê Ú « Ö ÒØ ×Ø ÖØ Ò Ò Ò Ò Ý Ú Ð٠׺ Ì Ù׸ ÒÓ ØÛÓ Ó Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó ÚÒ Ö Ø ×Ñ µ Ä ÌÍÊ ¾¿º À ÈÌ ÊË ¹ È ½ ÊÌ ¾¿º¾ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ËÙÑ Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÊÎ³× Ä Ø ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ò Ô Ò ÒØ Êγ׺ ´ ÐØ ÓÙ Á Ú ÒÓØ Ý Ø ¬Ò Ò Ô Ò Ò Ó ÊÎ³× ÓÖ ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ Êγ׸ Û Ø Á Ñ Ò Ý Ò Ô Ò Ò × Ø Ø È ½¾ ½ ÓÖ ÐÐ Ó × Ó Ú ÒØ× ¾ ¾ ¾ ¾ ¡¡¡ Ò Ò ¾ Ò℄ ½ ºµ Ä Ø ½ · ¾ · ¡¡¡ · È ¾ ℄ Ò Ø ×ÙÑ Ó ÐÐ Ø × Ò Ô Ò ÒØ Êγ׺ Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ð Ø Ö Ø Ø Ø È ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø × Ô Ö Ø È ³× Ó Ø ³× Ó ×Ó Ø Ò Ý ´¾¿º µ Ê ÐÐ Ø Ø Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø × Ô Ö Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ò × Ý ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ´¾¿º µ Ø Ø ½ Ä ℄ £ ¾ Ò ½ £ ¡¡¡ £ Ä Ò ℄ Û Ö Ä ÒÓØ × Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÔ Ö ØÓÖº Á ÝÓÙ Ö ÔÐ Ä ÔÐ Ú Ö Ð Ó Ø Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒº Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ò Ð×Ó × Ý Ø Ø Å ´×µ Ò ½ Å ´×µ ´¾¿º µ × Ý ×¸ Ø Ò ÝÓÙ ´¾¿º½¼µ Ü ÑÔÐ ¾¿º¾º Ä Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó × ÓÒ Ø ØÓ×× Ó ¿ Ö Ó Ò׺ ÖÓÑ ÖÐ Ö Ò Ø ÓÙÖ× ¸ Û ÐÖ Ý ÒÓÛ Ø Ø × ÒÓÑ Ð´Ò Ôµ Û Ø Ò ¿ Ò Ô ½ ¾º À Ö ¸ Û × ÓÛ ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ Ó Ø Ò Ø × Ö ×ÙÐØ Ù× Ò ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒº Ï Ò ÛÖ Ø ½· ¾· ¿ Û Ö × ÕÙ Ð ØÓ ½ Ø ¹Ø Ó Ò ÓÑ × ÙÔ × Ò × ÕÙ Ð ØÓ ¼ ÓØ ÖÛ × º × È ´½ ¾µÆ´Üµ · ´½ ¾µÆ´Ü ½µ Ì Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ × ¼ · ¼ × Ä ÌÍÊ ¾¿º À ÈÌ ÊË ¹ È ¾¼¼ ÊÌ Ý ´¾¿º µ¸ Û × Ø Ø Ø È Ó × Ø ÒÚ Ö× Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ´¼ · ¼ × µ¿ ´½ µ · ´¿ µ × · ´¿ µ ¾× · ´½ µ ¿× ÁÒÚ ÖØ Ò ¸ Û Ú ´Üµ ´½ ¾µÆ´Üµ · ´¿ µÆ´Ü ½µ · ´¿ µÆ´Ü ¾µ · ´½ µÆ´Ü ¿µ Ü ÑÔÐ ¾¿º¿º ÄØ Ò Ô Ò ÒØ ÍÒ ÓÖÑ´¼ ½µ Êγ׺ Ä Ø ½· ¾ Ì È ³× Ó ½ Ò ¾ Ö Ø × Ñ ¸ Ò Ñ Ðݸ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÖÓÑ Ü ¼ ØÓ Ü ½ Ó ÑÔÐ ØÙ ½º Á Û ÓÒÚÓÐÙØ Ø × Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× Û Ø Ø× Ð ¸ Û Ó Ø Ò ×ÝÑÑ ØÖ ØÖ Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× Ø Ø ×Ø ÖØ× Ø Ü ¼ · ¼ ¼ Ò Ò × Ø Ü ½ · ½ ¾º Ì × ØÖ Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× × Ø Ò× ØÝ Ó ¸ Ò × Ò Ø ÑÙ×Ø Ú Ö ÓÒ ÙÒ Ö Ø¸ Ø ÔÐÓØ Ó ´Üµ ÑÙ×Ø × ÓÐÐÓÛ× ½ ¾ y 1 y=2-x y=x x 0 1 2 Ü Ö × º Ê ¹ÛÓÖ Ü ÑÔÐ ¾¿º¿ Û Ö ÝÓÙ Ò ××ÙÑ Ø Ø ½ × ÍÒ ÓÖÑ´¼ ½µ¸ ÙØ Ò×Ø ÝÓÙ ××ÙÑ Ø Ø ¾ × ÍÒ ÓÖÑ´¼ ¾µº Ø ÖÑ Ò ´Üµº ´À ÒØ ´Üµ × ×ÝÑÑ ØÖ ØÖ Ô ÞÓ Ð ÔÙÐ× ×Ø ÖØ Ò Ø Ü ¼ Ò Ò Ò Ø Ü ½ · ¾ ¿ºµ Ü ÑÔÐ ¾¿º º Ä Ø ³× Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò ×Ø ½ · ¾ · ¿¸ Û Ö Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ò ½¸ Ø Ø × ´Üµ ÜÔ´ ܵٴܵ Ä ÌÍÊ ¾¿º À ÈÌ ÊË ¹ È ¾¼½ ÊÌ Ì Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø ÔÖ Ò × ½ ´× · ½µ¸ Ò Ø Ö ÓÖ ½ ´Üµ Ä ½ ´× · ½µ¿ ´Ü¾ ¾µ ÜÔ´ ܵٴܵ º Ê ¹ÛÓÖ Ü ÑÔÐ ¾¿º ¸ Û Ö ÝÓÙ Ò ××ÙÑ Ø Ø ÙØ Ò×Ø ÝÓÙ ××ÙÑ Ø Ø ¾ × ÜÔÓÒ ÒØ Ð Û Ø Ñ Ò ¾ Ò À ÒØ ´Üµ × Ø ÒÚ Ö× ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ½ ½¾ ½¿ ×·½ ×·½ ¾ ×·½ ¿ Ü Ö × × ÜÔÓÒ ÒØ Ð Û Ø Ñ Ò ½¸ × ÜÔÓÒ ÒØ Ð Û Ø Ñ Ò ¿º Ò Ô Ò ÒØ Ù×× Ò Êγ׺ Ä Ø Ù× ÔÖÓÚ Ø Ø ½ · ¾ · ¡¡¡ · Ò × Ð×Ó Ù×× Ò Êκ Ä ØØ Ò Ø Ñ ÒÓ Ò Ð ØØ Ò ¾ Ø Ú Ö Ò Ó ¸ Û × ÖÓÑ ÔØ Ö Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ Ø Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó × Å ´×µ ÜÔ´ × · ¼ ¾ ×¾ µ Í× Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¾¿º½¼µ¸ Û × Ø Ø Ü ÑÔÐ ¾¿º ºÄØ ½ ¿ Å ´×µ ½ ¾ Ò ½ ¡¡¡ Ò ÜÔ´ × · ¼ ¾ ×¾ µ ÜÔ ´ Ò ½ µ× · ¼ ´ Ò ½ ¾ µ×¾ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ¸ Û × Ø Ø Å ´×µ × Ø ÓÖÑ Ó Ù×× Ò Å º Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÑÙ×Ø Ù×× Ò Û Ø Ñ Ò ½ · ¾ · ¡¡¡ · Ò Ò Ú Ö Ò ¾ ¾ ¾ ½ · ¾ · ¡¡¡ · Ò Ê Ñ Ö º ÓÙ Ò ¬Ò ÑÓÖ ÛÓÖ Ü ÑÔÐ × Ó Ø × ØÝÔ Ò Ë Ø ÓÒ º Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ Ò Ò Ë Ø ÓÒ Ó Ø ÔØ Ö ¹ ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ׺ Ä ØÙÖ ¾ ÔØ Ö× ¹ È ÖØ ½¼ ¾ º½ ÄØ ½ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Å Ü»Å Ò Ó ÁÒ Ô Ò ÒØ ÊÎ³× Ò Ô Ò ÒØ Êγ׺ ¾ ¡¡ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Å Ü Ä Ø Ñ Ü´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ Ì ÒØ È ´Üµ Ó × Ú Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ´ ´Üµ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Å Ò Ì ÒØ È ÄØ ´Üµ Ó ÄØ Ü ½ ´Üµ µ Ñ Ò´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ × Ú Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ´Üµ ÈÖÓÓ Ó ´¾ º½µº Ò ´ Ò Ü ½ Ø Ñ Ü ÑÙÑ Ó Ø ´½ ´Üµµ ´¾ º½µ µ ³×º ÆÓØ Ø Ø ´¾ º¾µ ´¾ º¿µ ´Á Ø ×Ø Ó ÙÒ Ó ÒÙÑ Ö× × Ü Ø Ò Ú ÖÝ × Ò Ð ÒÙÑ Ö × Ü Ò Ú ¹Ú Ö× ºµ Ì Ú ÒØ× ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¾ º¿µ Ö Ò Ô Ò Òغ Ì ÔÖÓ Ù Ø Ó Ò ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø × Ô Ö Ø Ú ÒØ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ü È Ü℄ Ò Ò ½ ¾¼¾ ½ Ü È Ü℄ Ä ÌÍÊ Ì ÔÖÓ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È ¾¼¿ ÊÌ ½¼ Ð Ø × ÓÒ × Ó Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÐÐ Ò ´Üµ ³× Ò ×Ó ´Üµ ½ « Ö ÒØ Ø Ò ÓØ × × Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ü¸ ÝÓÙ Ø ´¾ º½µº ÈÖÓÓ Ó ´¾ º¾µº Ä Ø Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ó Ø ³×º ÆÓØ Ø Ø ´¾ º µ ´Á Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ó ÙÒ Ó ÒÙÑ Ö× × Ü Ø Ò Ú ÖÝ × Ò Ð ÒÙÑ Ö × Ü Ò Ú ¹Ú Ö× ºµ Ì Ú ÒØ× ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¾ º µ Ö Ò Ô Ò Òغ Ì ÔÖÓ Ù Ø Ó Ò ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó Ò Ô Ò ÒØ Ú ÒØ× × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ÔÖÓ Ð Ø × Ó Ø × Ô Ö Ø Ú ÒØ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ò Ü È Ì ÔÖÓ ½ Ò Ü℄ ½ Ü È Ü℄ Ð Ø × ÓÒ × Ó Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ö ÐÐ ½ Ò ½ ´Üµ ½ ´½ ³× Ò ×Ó ´Üµµ « Ö ÒØ Ø Ò ÓØ × × Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ü¸ Ò Ø Ò ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò Ý ½¸ ÝÓÙ Ø ´¾ º¾µº Ü ÑÔÐ ¾ º½º ÓÒ× Ö Ø ×Ý×Ø Ñ ½ ¾ ¿ Û Ø ×Ù ×Ý×Ø Ñ× ½¸ ¾¸ ¿ ÓÒÒ Ø Ò × Ö ×º Ì Ó Ø Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ × ÓÖ ×ÓÑ Ø Ò ØÓ ­ÓÛ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ØÓ ÔÓ ÒØ º ÓÖ ½ ¾ ¿¸ Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ð Ø Ñ Ì Ó ×Ù ×Ý×Ø Ñ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º Ä Ø Ù× ¬Ò Ø È Ó Ì ¸ Ø Ð Ø Ñ Ó Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ ØÓ º Ï Ú Ì Ñ Ò´Ì½ ̾ Ì¿ µ ÈÐÙ ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´¾ º¾µ ØÓ Ø Ø È Ì ´Øµ Ì ÁØ × ×Ý ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ø ´Øµ ½ Ì ´Øµ ´ Ø ¿ ½ ´½ Ì ´Øµµ ÜÔ´ ص Ø µ ¼ Ä ÌÍÊ Û Ö ¾ º À ÈÌ ÊË × Ø Ö ÔÖÓ Ð Ó Ø Û × ÑÔÐ ¬ × ØÓ ¹ È ¾¼ ÊÌ ½¼ ÜÔ Ø Ð Ø Ñ Ó Ì º Ì Ö ÓÖ ¸ ÜÔ´ ´ ½ · ¾ · ¿ µØµ Ì ´Øµ Ø ´Øµ ´ ½ · ¾ · ¿ µ ÜÔ´ ´ ½ · ¾ · ¿µØµÙ´Øµ Ì Ø ×¸ Ì × ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö ½ · ¾ · ¿º Ï Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÓÖÑÙÐ ÜÔÖ ×× Ò Ø ÜÔ Ø Ð Ø Ñ Ó Ø ÓÚ Ö ÐÐ ×Ý×Ø Ñ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø ÜÔ Ø Ð Ø Ñ × Ó Ø× ×Ù ×Ý×Ø Ñ× ½ · ½ · ½ ½ Ì ℄ ̽ ℄ ̾ ℄ Ì¿ ℄ Ï Ø Ó ÝÓÙ Ø Ò Ø × ÓÖÑÙÐ ÛÓÙÐ ÓÑ ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ò ×Ù ×Ý×Ø Ñ× ÓÒÒ Ø Ò × Ö ×¸ Û Ö Ò Ò ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö ¾ Ü ÑÔÐ ¾ º¾º ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ý×Ø Ñ Û Ø ×Ù ×Ý×Ø Ñ× ½¸ ¾¸ ¿ ÓÒÒ Ø Ò Ô Ö ÐÐ Ð Ì 1 2 A B 3 Ì Ó Ø Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ × ÓÖ ×ÓÑ Ø Ò ØÓ ­ÓÛ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ØÓ ÔÓ ÒØ º ÓÖ ½ ¾ ¿¸ Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ð Ø Ñ Ì Ó ×Ù ×Ý×Ø Ñ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º Ä Ø Ù× ¬Ò Ø È Ó Ì ¸ Ø Ð Ø Ñ Ó Ø ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ ØÓ º Ï Ú Ì Ñ Ü´Ì½ ̾ Ì¿ µ ÈÐÙ ÒØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´¾ º½µ ØÓ Ø Ø È Ì ´Øµ Ì ´Øµ ¿ ´½ ÜÔ´ صµ Ø ½ Í× Ø ÔÖÓ Ù Ø ÖÙÐ Ó « Ö ÒØ Ø ÓÒ ØÓ ¬Ò × º ÓÙ Ó Ø Ò Ì ´Øµ ½ ÜÔ´ ½ ص´½ ÜÔ´ ¾ صµ´½ ÜÔ´ ¿ صµ · ¾ ÜÔ´ ¾ ص´½ ÜÔ´ ½ صµ´½ ÜÔ´ ¿ صµ · ¿ ÜÔ´ ¿ ص´½ ÜÔ´ ½ صµ´½ ÜÔ´ ¾ صµ℄ ٴص Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ½¼ ¾¼ ¾ º¾ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Å Ò¹ËÕÙ Ö Ê Ú Ö × Ò × Û Ø ØÓÛ Ö Ø Ò Ó ÓÙÖ ÔØ Ö ¹ Ñ Ø Ö Ð¸ Û Û ÐÐ ÒÓÛ Ò Ò ÓÒ× Ö Ú Ö ÓÙ× ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ ÁÒ Ø ÔÖ × ÒØ × Ø ÓÒ¸ Û ÓÒ× Ö Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ñ Ò¹×ÕÙ Ö Ö Ú Ö × Òº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ Ö Ñ Ú × Ù× Ø × Ò Ö Ó Û Ö ÓÔ Ö Ø Ò ÙÒ Ö Ò Ø × ÔÔÐ Ø ÓÒ ÅË ÒÒ Ð ´ µ Ö ÚÖ Ì ÒÒ Ð¸ Ö Ò ÓÑ ÒÔÙØ ØÓ ÒÒ Ð¸ Ò Ö Ò ÓÑ ÓÙØÔÙØ ÖÓÑ ÒÒ Ð Ö ¬Ü º ÇÙÖ Ó × ØÓ × Ò Ö Ú Ö Û ÓÒÚ ÖØ× Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ ÒØÓ Ò ×Ø Ñ Ø Ó ¸ Û Ò Ò Ò Ö Ð ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´ µ Ó º Ì Ö Ú Ö × Ö ÖÖ ØÓ × Ñ Ò¹×ÕÙ Ö Ö Ú Ö ´ÅË Ö Ú Ö ÓÖ × ÓÖص Ù× Ò ÓÖ Ö ØÓ × ÓÛ ÓÓ Ó Ø Ö Ú Ö × Ó Ò ¸ Û Ñ ×ÙÖ Ø ×Ó¹ ÐÐ Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ¸ ¬Ò Ý Ø ÓÖÑÙÐ Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ¡ ´ µ¾℄ Ì ÐÓ× Ö Ø Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ × ØÓ Þ ÖÓ¸ Ø ØØ Ö Ø Ó Ø Ø Ø Ñ Ò¹×ÕÙ Ö Ö Ú Ö × Ó Ò º À Ö Ö ¬Ú ÓÑÑÓÒ ØÝÔ × Ó ÅË Ö Ú Ö× ÙÐØ Ê Ú Ö Ì ÙÐØ Ö Ú Ö × ÑÔÐÝ Ð Ö × Ø Ø Ø ×Ø Ñ Ø × ¼ Ï Ò ÝÓÙ Ù× ÙÐØ Ö Ú Ö¸ ÝÓÙ Ö ÒÓÖ Ò Ø Ú ÐÙ Ó ÓÑ Ò ÒØÓ Ø Ö Ú Ö Ò ÝÓÙ Ö ÒÓÖ Ò ÒÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó º Ì Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó Ø ÙÐØ Ö Ú Ö × ¾℄ ´ µ¾ ℄ ´ ¼µ¾ ℄ Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ Ó Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ ÊÎ º Ð Ò Ê Ú Ö Ì Ð Ò Ö Ú Ö Ð Ö × Ø Ø Ø ×Ø Ñ Ø × Ð Ò Ö Ö× ØÓ Ø Ø Ø Ø ÝÓÙ Ö ÒÓÖ Ò Ø Ú ÐÙ Ó ÓÑ Ò ÒØÓ Ø Ö Ú Öº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ð Ò Ö Ú Ö Ó × Ù× Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ¸ Ò Ñ Ðݸ Ø Ñ Ò Ó º Ì Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó Ø Ð Ò Ö Ú Ö × ´ µ¾ ℄ ´ µ¾ ℄ ¾ ¾ ℄º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ú Ö Ò Ó º Ï ÒÓÛ ÖÓÑ Ø ÔØ Ö ¾¹¿ Ñ Ø Ö Ð Ø Ø Î Ö´ µ Ø ÐÒ Ö Ú Ö × ÓÒ ØØ Ö Ó Ó ×Ø Ñ Ø Ò Ø Ò Ø ÙÐØ Ö Ú Öº Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË È ÊÌ ½¼ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö Û ¾¼ × ÓÚ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¾½º½º ÁØ × ¬Ò Ý ℄ ¡ ´¾ º µ ¾℄ × × Ù×× Ò Ë Ø ÓÒ ¾½º½¸ Û Ò Ø Ò Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö ÓÑ ØÖ ÐÐÝ × Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ Ó ÓÒ º Ï Ò Ð×Ó Ø Ò Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö × Ø ÙÒ ÕÙ ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó Û × ÐÓ× ×Ø ØÓ Ò Ø Ñ Ò¹×ÕÙ Ö × Ò× ´Ø Ø ×¸ Ó ÐÐ ³× Û Ö ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ × Ó ¸ ´ µ¾ ℄ × Ñ Ò Ñ Þ ÓÖ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ Ú Ò Ý ´¾ º µµº ËØÖ Ø Ä Ò Ê Ú Ö Ì ÔÙÖÔÓ× Ó Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö × ØÓ ÔÖÓ Ù Ò ×Ø Ñ Ø Ó Ó Ø ÓÖÑ · ´¾ º µ Û Ö Ö ÓÒ×Ø ÒØ× Ó× Ò ØÓ Ú Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ µ¾ ℄ ÑÓÒ ÐÐ ×Ø Ñ Ø × Ó ×ØÖ Ø¹Ð Ò ÓÖÑ ´¾ º µº Ì ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö ÓÔ Ö Ø × Ò ØÛÓ ×Ø Ô׺ ÁÒ Ø ¬Ö×Ø ×Ø Ô¸ ÝÓÙ ÔÖÓ Ø ÓÒ º Ï Ø Ø × Ó × × Ú ÝÓÙ Ø ×Ø Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø Ó Û × ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó º Ì Ö ×ÙÐØ Ó Ø × ¬Ö×Ø ×Ø Ô × ÔÖ × ÐÝ Û Ø ÝÓÙ Ø ÖÓÑ Ø Ö Ø × Ó ÓÖÑÙÐ ´¾ º µ Û Ò ÝÓÙ ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÖ Ò ÓÖ ¸ Ò Ñ ÐÝ ´ µ´ µ℄ ´ µ µ´ µ ¾ ´ µ ´ ´ µ¾ ℄ × Û Ø ÝÓÙ Ø ÖÓÑ ËØ Ô ½¸ Û Ö × Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ º ÆÓØ Ø Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ó ÓÙÖ ¬Ö×Ø ×Ø Ô¸ × Ò Ø Ò Ö Ö × Ò ×Ø Ñ Ø Ó ¸ Ò Ù×Ø ØÓ Ó Ø Ò ØÓ Ø Ø × × ËØ Ô ¾º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø × ÓÒ Ø Ô Ó ÓÖÑ Ò Ò ×Ø Ñ Ø Ó Û Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö ×Ø Ñ Ø × ØÓ ØÓ Ø Ö ×ÙÐØ Ó ËØ Ô ½º Ì × Ú × Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö ×Ø Ñ Ø ¸ Û Û Ò Ø × ¬Ò Ø ÓÒ ¡ · ´ µ´ µ Å Ò ÑÙÑ ÅË Ê Ú Ö Ì Ñ Ò ÑÙÑ Ñ Ò¹×ÕÙ Ö Ö Ú Ö ´Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö ÓÖ × ÓÖص × Ø Ö Ú Ö ¬Ò Ý ¡ ´ µ Û Ö ´ µ × Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ø ÓÒ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ù×× Ò ÓÙÖ ÖÐ Ö × Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒº Ì Ø ×¸ Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö ÒÔÙØ × Ý¸ Ø Ò Ø Ú ÐÙ Ó Ø ×Ø Ñ Ø × Ú ÖÝ ÒØÙ Ø Ú Ù× Ø × ´ ݵ Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ú Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ýº Ï ÐÐ Ø × Ö Ú Ö Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö Ù× Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ø Ø Ú × Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó ÐÐ ÔÓ×× Ð Ö Ú Ö׺ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ê Ú Ö Ì ¹ Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È Á Û Ú Ö Ú Ö¸ Ð Ø Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ´Ö Ö ×ÙÐØ× ÖÓÑ Ù× Ò Ø × Ö Ú Öº Í× ÙÐ ¯Ì ¾¼ ÊÌ ½¼ Ú Öµ Ø Ñ Ò¹×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ø Ø Ø× ÙÐØ Ö Ú Ö¸ Ð Ò Ö Ú Ö¸ ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö¸ Ò Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö Ö ×Ù ×× Ú ÐÝ ØØ Ö Ö Ú Ö׸ Ø Ø ×¸ Ø Ö ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ× Ø ×Ñ ÐÐ Ö Ò ×Ñ ÐÐ Ö ´ ÙÐØ Ö Ú Öµ ´ Ð Ò Ö Ú Öµ ´ Ð Ò Ö Ú Öµ ´×Ø Ð Ò Ö Ú Öµ ´×Ø Ð Ò Ö Ú Öµ ´Ñ Ò ÅË Ö Ú Öµ ¯Ì ÙÐØ Ö Ú Ö¸ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö¸ ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö¸ Ò Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö Ö ×Ù ×× Ú ÐÝ ØØ Ö Ö Ú Ö׸ Ø Ø ×¸ Ø Ö ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ× Ø ×Ñ ÐÐ Ö Ò ×Ñ ÐÐ Ö ´ ÙÐØ Ö Ú Öµ ´ ÓÖÖ Ö Ú Öµ ´ ÓÖÖ Ö Ú Öµ ´×Ø Ð Ò Ö Ú Öµ ´×Ø Ð Ò Ö Ú Öµ ´Ñ Ò ÅË Ö Ú Öµ ¯ ËÓÑ Ø Ñ × Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö × ØØ Ö Ø Ò Ø Ö Ú Ö × ØØ Ö Ø Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Öº Ð Ò Ö Ú Ö¸ Ò ×ÓÑ Ø Ñ × Ø ÐÒ Ä Ø Ù× × Û Ý Ø Ø× Ú Ò ÓÚ Ö ØÖÙ º Ö×ظ Ð Ø Ù× ÒÚ ×Ø Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö Ú ×¹ ¹Ú × ÓØ Ö Ö Ú Ö׺ Ä Ø ´ µ ÒÓØ Ø ×Ø Ñ Ø Ó Ò Ö Ø Ý Ò Ö ØÖ ÖÝ ÅË Ö Ú Öº ÓÖ Ú ÐÙ Ý Ó ¸ Û ÒÓÛ ÖÓÑ ÔØ Ö ¾¹¿ ÆÓØ × Ø Ø ´ ´Ýµµ¾ Ý℄ ´ Ý℄µ¾ Ý℄ · ´ ´Ýµ Ý℄µ¾ Ì Ö ÓÖ ¸ ´ ´Ýµµ¾ Ý℄ ´ Ý℄µ¾ Ý℄ ÅÙÐØ ÔÐÝ Ò ÓØ × × Ó Ø ÔÖ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ Ý ´Ýµ Ö ÒØ Ö Ø Ò ÖÓÑ ½ ØÓ ½¸ Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÕÙ Ð ØÝ Ý Ø Ð Û Ó Ø Ö Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ´ ´ µµ¾ ℄ ´ ´ µµ¾ ℄ ´¾ º µ Ì × Ò ÕÙ Ð ØÝ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó ÓÙÖ Ö ØÖ ÖÝ ÅË Ö Ú Ö ´Ð Ø Ò × Ó ´¾ º µµ × Ö Ø Ö Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö ´Ö Ø Ò × Ó ´¾ º µµº Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö × Ò Ø ×Ø Ó ÐÐ Ø ÅË Ö Ú Ö׺ × Ù×× ÓÒº Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ½¼ ¾¼ Ë ÓÒ Ðݸ Ð Ø³× ÒÚ ×Ø Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö Ú ×¹ ¹Ú × ÓØ Ö ÅË Ö ¹ Ú Ö׺ Ý ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö × Ø ÅË Ö Ú Ö Ý Ð Ò ×Ø Ñ Ø Ó Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ÓÖÑ · ´¾ º µ Ø Ø Ý Ð × Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÑÓÒ ÐÐ ÅË Ö Ú Ö× Ò Ö Ø Ò Ò ×Ø Ñ Ø Ó Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ÓÖѺ Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö¸ Ø Ð Ò Ö Ú Ö¸ Ò Ø ÙÐØ Ö Ú Ö ÐÐ Ý Ð ×Ø Ñ Ø × Ó Ø ÓÖÑ ´¾ º µº ´Ì ÓÖÖ Ö Ú Ö Ý Ð × ¼¸ Ø Ð Ò Ö Ú Ö Ý Ð × ¼¸ Ò Ø ÙÐØ Ö Ú Ö Ý Ð × ¼ºµ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö ÑÙ×Ø Ú ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ø Ð ×Ø × ×Ñ ÐÐ × Ø × ÓØ Ö Ø Ö ØÝÔ × Ó Ö Ú Ö׺ ÁØ × ×Ý ØÓ Ö Ù Ø Ø Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö × ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ð ×× Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Ø ØÓ Ø ÙÐØ Ö Ú Öº ´ Ó ÝÓÙ × Û Ý Ø × × ØÖÙ µ Ð×Ó¸ Û Ú ÐÖ Ý Ö Ñ Ö Ø Ø Ø Ð Ò Ö Ú Ö × ØØ Ö Ø Ò Ø ÙÐØ Ö Ú Ö Ò ÓÙÖ ÖÐ Ö × Ù×× ÓÒ Ó Ø Ð Ò Ö Ú Öº ÌÓ ÓÒ ÐÙ ÓÙÖ × Ù×× ÓÒ¸ Û ÔÖ × ÒØ ÓÙÔÐ Ó Ü ÑÔÐ × Û × ÓÛ Ù× Ø Ø Ò Ò Ö Ð Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö × ÒÓØ ØØ Ö Ø Ò Ø Ð Ò Ö Ú Ö Ò Ú ¹Ú Ö× º Ü ÑÔÐ ¾ º¿º Ä Ø Ò Ô Ò Òظ Û Ø ¼ Ò ¼º Ì Ò¸ ℄ ℄ ℄ ¼ Ò ×Ó Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö Ó Ò × Û Ø Ø ÙÐØ Ö Ú Öº Ì Ð Ò Ö Ú Ö × ØØ Ö Ø Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö Ò Ø × × º Ü ÑÔÐ ¾ º º Ä Ø Ò ÐØ Ú ÔÓ× Ø Ú Ú Ö Ò º Ì Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö ×Ø Ñ Ø × ¸ Û Ý Ð × ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ¼º Ì Ð Ò Ö Ú Ö Ý Ð × ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ¾ ¼º Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ö Ú Ö × ØØ Ö Ø Ò Ø Ð Ò Ö Ú Ö Ò Ø × × º Ä ØÙÖ ¾ ÔØ Ö× ¹ È ÖØ ½½ ¾ º½ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ Ê Ð Ð ØÝ ÓÖ × Ù×× Ò ÓÛ Ø × ÔÔÐ Ø ÓÒ ÛÓÖ ×¸ Û Ò Ê ×ÙÐØ Á Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐغ × ÒÝ ÒÓÒÒ Ø Ú ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ Êθ Ø Ò ½ ℄ ÈÖÓÓ Ó Ê ×ÙÐغ Ä Ø ´Ü ݵ ½ ½ ¼ ¼ Ü℄ Ü È ´¾ º½µ Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Ü ݵ Ð ÙÐÙ× Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ¼ ´Ü ݵ ´Üµ ´ ½ ¼ Ü Ü Ý Ý ½ ½ Ý Ü ¼ ¼ ´Ü ݵ ´Üµ Ü Ý Á ÝÓÙ Ú ÐÙ Ø Ø × ØÛÓ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð׸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø ÓÖÑÙÐ ´¾ º½µ Ö ×ÙÐØ׺ Ì Ñ Ø Ó Á Ñ Ó Ò ØÓ × ÓÛ ÝÓÙ Ú × Ò ×Ý Û Ý ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÜÔ Ø Ð Ø Ñ Ó ×Ý×Ø Ñ Ù ÐØ ÙÔ ÖÓÑ Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ø Ò ×Ù ×Ý×Ø Ñ׺ Ê Ø Ö Ø Ò Ú ÝÓÙ Ò Ö Ð × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ñ Ø Ó ¸ Á ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø Ù× Ó Ø Ñ Ø Ó Ò ÓÙÔÐ Ó Ü ÑÔР׺ Ü ÑÔÐ ¾ º½º Ï ¬Ö×Ø ÔÔÐÝ Ø Ñ Ø Ó ØÓ Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ü ÑÔÐ ¾ º½¸ Ò ÓÖ Ö ØÓ × ÓÛ ÝÓÙ Ø Ø ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø × Ñ Ò×Û Öº Ï Ú Ø ×Ý×Ø Ñ ½ ¾ ¿ ¾¼ Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È ¾½¼ ÊÌ ½½ Û Ø ×Ù ×Ý×Ø Ñ× ½¸ ¾¸ ¿ ÓÒÒ Ø Ò × Ö ×º Ì Ó Ø Ó Ø × ×Ý×Ø Ñ × ÓÖ ×ÓÑ Ø Ò ØÓ ­ÓÛ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ØÓ ÔÓ ÒØ º ÓÖ ½ ¾ ¿¸ Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ð Ø Ñ Ì Ó ×Ù ×Ý×Ø Ñ ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ º Ä Ø ½ ½¾¿ Ì℄ Ï Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ì ℄¸ Ø ÜÔ Ø Ð Ø Ñ Ó Ø ØÓ ÓÒÒ Ø ÓÒº Ì ×Ó¹ ÐÐ Ö Ð Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ê´Øµ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ × ¬Ò Ý Ê´Øµ ¡ È Ì Ø℄ Ø ¼ Í× Ò ÓÖÑÙÐ ´¾ º½µ¸ Û Ò ÜÔÖ ×× Ì ℄ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ö Ð Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ × ½ Ì ℄ ʴص Ø ´¾ º¾µ ¼ Ì Ö Ð Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ê´Øµ × × ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ý ÔØ Ö ½ Ø Ò Õ٠׺ ÌÓ Ó Ø ×¸ ¬Ò Ô½ Ô¾ Ô¿ × ÓÐÐÓÛ× Ô È Ì Ø℄ ÜÔ´ ص Ï Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ô × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ×Ù ×Ý×Ø Ñ ÛÓÖ × Ø Ø Ñ Ø¸ Ò Û Ò ÒØ ÖÔÖ Ø Ê´Øµ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ÓÚ Ö ÐÐ ×Ý×Ø Ñ ÛÓÖ × Ø Ø Ñ Ø¸ Û Ö Û Ö Ö Ø × Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ø × ¼º ËÙÔÔÓ× Û Ö Þ Ø ×Ý×Ø Ñ Ø Ø Ñ Ø ÁÒ Ø ÖÑ× Ó Û Ø × ÔÔ Ò Ò Ø Ø Ñ Ø ÐÓÒ ¸ Û Ò Ú Û ×Ù ×Ý×Ø Ñ ½ ¾ ¿ × Ö Ð Ý ×Û Ø Û × Ø Ö ÛÓÖ Ò Û Ø ÔÖÓ Ô ÓÖ ÒÓØ ÛÓÖ Ò Û Ø ÔÖÓ ½ Ô ¸ Ò Û Ò Ú Û Ø ÓÚ Ö ÐÐ ×Ý×Ø Ñ × Ö Ð Ý Ö Ù Ø Û × ÛÓÖ Ò Û Ø ÔÖÓ Ê´Øµ Ò ÒÓØ ÛÓÖ Ò Û Ø ÔÖÓ ½ ʴصº ÔØ Ö ½ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ö Ð Ý Ö Ù Ø ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ø ×Û Ø × Ò × Ö × Û ÐÐ ÛÓÖ × Ô½Ô¾Ô¿º Ì Ù׸ Ø × ÑÑ Ø Ø Ø Ê´Øµ Ô½ Ô¾ Ô¿ Í× Ò ´¾ º¾µ¸ Û × Ø Ø ½ ½ Ì ℄ Ô½ Ô¾ Ô¿ Ø ÜÔ´ ´ ½ · ¾ · ¿ µØµ Ø ½ · ½¾ · ¿ ¼ ¼ Ì × × Ø × Ñ Ò×Û Ö Û Ó Ø Ò Ò Ü ÑÔÐ ¾ º½º Ü ÑÔÐ ¾ º¾º Ï ÒÓÛ ÓÒ× Ö Ø ×Ý×Ø Ñ 1 A 3 2 B Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È ¾½½ ÊÌ ½½ Ì Ò Ú Ù Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× ½ ¾ ¿ Ø Ò Ô Ò ÒØÐÝ Ò Ú ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Ð Ø Ñ ×¸ Ò Û Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò Ð Ø Ñ Ó Ø ÓÚ Ö ÐÐ ×Ý×Ø Ñº Ö Þ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ø Ñ ¸ Ú Û ÓÑÔÓÒ ÒØ × Ö Ð Ý ×Û Ø Û ÛÓÖ × Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ô º ÖÓÑ ÔØ Ö ½¸ Û ÐÑÓ×Ø ÑÑ Ø ÐÝ ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´½ ´½ Ô½µ´½ Ô¾µµÔ¿ × Ø ÔÖÓ Ø Ø Ø ÓÚ Ö ÐÐ ÖÓÞ Ò ×Ý×Ø Ñ ÛÓÖ ×º Ì Ø ×¸ Ø Ö Ð Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñ × Ê´Øµ ´½ ´½ Ô½ µ´½ Ô¾ µµÔ¿ Ì Ñ Ò Ð Ø Ñ Ó Ø ØÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ × Ø Ö ÓÖ ½ ʴص Ø Ì ℄ ¼ ½ ´½ ´½ Ô½µ´½ Ô¾µµÔ¿ Ø ¼ ½ ´½ ´½ µ´½ µµ Ø ¼ À Ö × Å ØÐ × Ö ÔØ Ø Ø ÓÑÔÙØ × Ø Ñ Ò Ð Ø Ñ Ó Ø ØÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ¸ Û Ö Û ××ÙÑ Ø Ø ÓÑÔÓ ÒØ× ½ ¾ ¿ Ú Ñ Ò Ð Ø Ñ × ½¼¼ ¾¼¼ ¿¼¼ ´ ÓÙÖ×µ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ½ ¾ ¿ ×ÝÑ× Ø ½ ½»½¼¼ ¾ ½»¾¼¼ ¿ ½»¿¼¼ Ô½ ÜÔ´¹ ½¶Øµ Ô¾ ÜÔ´¹ ¾¶Øµ Ô¿ ÜÔ´¹ ¿¶Øµ Ê ´½¹´½¹Ô½µ¶´½¹Ô¾µµ¶Ô¿ ±Ø Ö Ð Ð ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ø Ñ Òشʸ¼¸ Ò µ Ð Ø Ñ ½ »½½ Ï × Ø ØØ Ñ ÒÐ ØÑ Ó Ø ØÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ × ½ ¾ º¾ Ä Ò Ö ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ËÙÔÔÓ× Û Ú Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ¾ ½ ¾ ººº Û Ö Ò ¿ ½½ ½ ¼ ÓÙÖ׺ ÓÖÖ» ÓÚ Å ØÖ × ¾ ººº ½ ¾ Ò ¿ ´¾ º¿µ Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È ¾½¾ ÊÌ ½½ ¯ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ö Ú Ò ÊÎ³× ´Ø ÓÐ Êγ׵º ¯ × Ø Ò ¢ Ò Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ ØÖ Üº ¯ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ö Ø Ò Û ÊÎ³× Ö ×ÙÐØ Ò ÖÓÑ ÔÔÐÝ Ò Ø Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü ØÓ Ø ³×º Ï ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÓÚ Ö Ò × ØÛ Ò Ô Ö× Ó ³× Ö ÒÓÛÒº Ï Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÓÚ Ö Ò × ØÛ Ò Ô Ö× Ó ³×º Ï ÐÖ Ý ÒÓÛ ÓÒ Û Ý ØÓ Ó Ø × Û × Ö Ø Ö Ø ÓÙ× Í× Ò Ð Ò Ö ØÝ ÔÖÓÔ ÖØ × ÜÔÐ Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¾¼º¿¸ Û Ò ÓÑÔÙØ × Ô Ö Ø ÓÚ´ µ × Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó ÓÚ Ö Ò × Ó Ø ³×º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û × ÓÛ ÓÛ Ñ ØÖ × Ñ Ý Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ ÐÐ Ø ÓÚ Ö Ò × ÓÚ´ µ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ Ú Ñ ØÖ Ü ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒº ËÔ ¬ ÐÐݸ Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐغ Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ ÄØ ÓÚ´ ÓÚ´ Ò Ø Ò ¢ Ò ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ × Ó Ø µ℄ µ℄ ÊÎ³× Ò Ø Êγ׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ò Ì ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ð Ø Ê Ò Ø Ò ¢ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ × Ó Ø ´ µ℄ ´ µ℄ ÊÎ³× Ò Ø Ê Ê Ê ´¾ º µ Êγ׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ò Ì ´¾ º µ Á ÔÖÓÚ ´¾ º µº ´Ì ÔÖÓÓ Ó ´¾ º µ × × Ñ Ð Öºµ ÁÒ ´¾ º¿µ¸ Ð Ø³× Ð Ø Ø ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ Ó Ø ³× Ò Ð Ø³× Ð Ø Ø ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ Ó Ø ³×º Ï Ò Ø Ò Ö ÛÖ Ø ´¾ º¿µ Ò ÑÓÖ ÓÑÔ Ø ÓÖÑ × ÈÖÓÓ º ÆÓØ Ø Ø ℄ Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ×ÕÙ Ö ÖÖ Ý Ó ÊÎ³× ØÓ ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ò Ú Ù Ð ÊÎ Ò Ø ÖÖ Ýº Ì Ò Ì℄ ´ µ℄ Ê Ì Û ØÛ ØÛ ÒÛ Ø Ø Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÆÓØ Ø Ø ÊË ¹ È ¾½¿ ÊÌ ½½ ´ µ´ µÌ ´ µ´ Ì Ì µ ´ Ì µ Ì Û Ö Û Ù× Ø Ø Ø Ø Ø ØÖ Ò×ÔÓ× Ó ÔÖÓ Ù Ø Ó Ñ ØÖ × × Ø × Ñ Ø Ò × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø × Ô Ö Ø ØÖ Ò×ÔÓ× × Ò Ø Ö Ú Ö× ÓÖ Öº Ì Ò Ì℄ Ì℄ Ì Ê ´ ̵ Ì℄ Ê Ì ÓÑÔÐ Ø Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ´¾ º µº ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ñ Ò ÔÙÐ Ø ÓÒ׸ Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ ´ Ì µ Ì ℄ Ì℄ Ì Û × Ð Ø Ñ Ø Ù× Ø ÒØÖ × Ó Ò Ì Ö ÓÒ×Ø ÒØ× Ò ×Ó Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ Ò ÔÙÐÐ Ò× Ø × ØÛÓ Ñ ØÖ ×º ¾ º¾º½ Ì ÜØ Ò× ÓÒ ØÓ ÓÒ×Ø ÒØ Ì ÖÑ Ï Ò × ÐÝ ÜØ Ò ÓÙÖ Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ ØÓ ØÖ Ø Ø × Ò Û ´¾ º¿µ Ò ÐÙ × Ò Ø ÓÒ Ð Ø ÖÑ ÓÒ Ø Ö Ø Ò × º ÓÖ Ò Ðݸ Ð Ø Ù× ÛÖ Ø ÓÙÖ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ × · Û Ö Ö × ÓÖ ¸ ÙØ ÒÓÛ Û Ú ÓÒ×Ø ÒØ ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ ÓÒ Ø Ö Ø Ò × º Ä Ø ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ× Ò Ø Ñ Ò Ú ØÓÖ× ´ µ℄ Ò ´ µ℄ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ò ÓÒ Ò ÔÖÓÚ Ø Ø ´× ÔØ Ö Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ µ · Ê Ü ÑÔÐ ¾ º¿º ËÙÔÔÓ× Û × Ò Ü ÑÔÐ ¾¼º¿¸ Ð Ø ¬Ò ÊÎ³× Í Î × ÓÐÐÓÛ× Í Î · Ì Ì ÊÎ³× ×Ù Ø Ø ½ ¾ ¾ ¿ ¿ · · ´¾ º µ Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È ÊÌ ½½ ¾½ ÁÒ Ü ÑÔÐ ¾¼º¿¸ Û ÓÑÔÙØ Í Î Ù× Ò Ø Ð Ò Ö ØÝ Ó Ø ØÛÓ Ö ÙÑ ÒØ× Ó Ø ÓÚ Ö Ò ÙÒ Ø ÓÒº Ï ÒÓÛ Ö ÛÓÖ Ù× Ò Ø Ñ ØÖ Ü Ñ Ø Ó Ó Ø × × Ø ÓÒº ÏÖ Ø Ø ÔÖ Ò ×Ý×Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ñ ØÖ Ü ÓÖÑ Í ¿ ½ · ´¾ º µ Î ½ Ì ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ó Ò × ¾ ¿ ¾ ¿ ÁÒ ÓÑÔÙØ Ò Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ó Í Ò Î ¸ Û Ò ÒÓÖ Ø Ú ØÓÖ ℄Ì Ò ´¾ º µº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ó Í Ò Î Ò ÓÑÔÙØ × ¾ ¿ ½ ¿ ¿ ¿ ÍÎ Í ¾ ½ ¿ ½ ½ ÍÎ Î ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò ¸ Û × Ø Ø Í Î º Ì × Ö × Û Ø Ø Ò×Û Ö Û ÓÙÒ Ò Ü ÑÔÐ ¾¼º¿º Ä Ø Ù× ÒÓÛ Ó ÙÖØ Ö Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó Í Ò Î º ÌÓ Ó Ø ×¸ Û Ò ØÓ ÒÓÛ Ø Ñ Ò× Ó Ò º Ä Ø³× Ø Ø Ñ Ò× Ó Ò ØÓ ½º Ì Ò Ø Ñ Ò× Ó Í Ò Î Ö ÓÑÔÙØ Ý ¿ ½ ½ · Í ½ ½ ½ Î ´ÌÓ Ó Ø Ò Ø ×¸ Û Ù×Ø Ö ÔÐ Ò Ò ´¾ º µ Û Ø Ø Ö Ñ Ò× ½ Ò ½ºµ Í× Ò ÓÖÑÙÐ ´¾ º µ¸ Û Ó Ø Ò Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó Í Ò Î × ÓÐÐÓÛ× ¾ Í ¾℄ ÍÎ ℄ ÍÎ · Í ½ ¾℄ ¾ ÍÎ ℄ Î ½ ÍÎ Î ¿ ¿ · ½ ½ ½ ¼ ¾ º¿ ÅÙÐØ Ú Ö Ø Ò× Ø × ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ÊÎ³× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ø Ø Ö Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ º Ì Ò Ó ÒØ ÔÖÓ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø × ÊÎ³× ÛÓÙÐ ÓÒ Û Ø Ø Ö ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ä ÌÍÊ ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ Ð× ËÙ ¾ º À ÜÒ µ¸ Û Ó ÒØ ÔÖÓ ÈÌ ÊË ¹ È ¾½ ÊÌ ½½ × ÒÓÒÒ Ø Ú ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ò Ú Ö Ð × Ø Ø ÒØ Ö Ø × ØÓ ½ ÓÚ Ö ÐÐ Ú Ö ¹ ½ ½ ½ ´Ü½ ܾ ¡¡¡ ½ ½ ½ ¡ ¡ ¡ Ü Ò µ Ü ½ ܾ ¡ ¡ ¡ Ü Ò ½ ´¾ º µ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ ÛÓÙÐ Ó Ø ÓÖÑ È ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òµ ¾ ℄ ¡ ¡ ¡ ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒ µ ܽ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒ Û Ö × ×ÓÑ Ò¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ö ÓÒº Ü ÑÔÐ ¾ º º Ä Ø ¦ ÒÝ Ò ¢ Ò ×ÝÑÑ ØÖ Ñ ØÖ Ü Û Ó× ÒÚ ÐÙ × Ö ÐÐ ÔÓ× Ø Ú º Ì Ò Ø Ö × ÙÒ ÕÙ ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖÑ ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒµ ÜÔ ´½ ¾µ Ü ¦ ½ Ü Ì ℄ ´¾ º µ Û Ö Ü × ÓÙÖ × ÓÖØ Ò ÓÖ Ø ÖÓÛ Ú ØÓÖ Ü ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒ µ Ò Û Ö × Ø ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ Û Ñ × Ø Ò¹ ÓÐ ÒØ Ö Ð Ò ´¾ º µ ÕÙ Ð ØÓ ½º ´ ÓÙ Ò ¬Ò Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ò ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ÓÒ Ô ¾¾ Û Û ÐÐ ÓÒÐÝ Ö Ö ÐÝ Ú ØÓ ÒÓÛ Û Ø Ø ÔÖ × Ú ÐÙ Ó ×ºµ ËÙÔÔÓ× Û Ú ÊÎ³× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ó ÒØÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´¾ º µº Ì Ò Û × Ý Ø Ø Ø × ÊÎ³× Ú ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´Ë Ø ÓÒ º Ó ÔØ Ö µº Ì Ñ ØÖ Ü ¦ Ù× ØÓ ¬Ò ÓÙÖ ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ´¾ º µ ØÙÖÒ× ÓÙØ ØÓ Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ó Ø ³× ÓÚ´ µ℄ ¦ Ð×Ó¸ Ø Ñ Ò× Ó Ø ³× ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Þ ÖÓ ℄ ¼ ½ ¾ ¡¡¡ Ò ´ÅÓÖ Ò Ö ÐÐݸ × Ò Ò¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ Û Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÒØÖ ×¸ ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖÑ ÜÔ ´½ ¾µ´ Ü µ¦ ½´ Ü µÌ ℄ ÛÓÙÐ × Ø × Ý ¾ ¿ ½℄ ¾℄ ººº Ò℄ ÁÒ ÓÙÖ Ü ÑÔÐ Ö ¸ Ø × Ñ ×× Ò ÖÓÑ Ø Ö Ø × Ó ´¾ º µ Ò ×Ó Ø Ñ Ò× Ö ÐÐ Þ ÖÓºµ Ï Û ÐÐ × ÑÓÖ ÓÙØ ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ò ×Ù × ÕÙ ÒØ Ð ØÙÖ ×º Ä ÌÍÊ ¾ º À ÈÌ ÊË ¹ È ¾½ ÊÌ ½½ Ì Ú Ö Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÚ Ö Ò Ë Ø ÓÒ º½½ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ Ò Ö Ö × ×Ô Ð × Ó Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº Á Û Ú Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µ Û Ø Þ ÖÓ Ñ Ò× Ò Ø Ú Ö Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ø Ò Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ÛÓÙÐ Ó Ø ÓÖÑ ¾ ¿ ½ ¾ Ü ´Ü ݵ ÜÔ ´½ ¾µ Ü Ý ´¾ º½¼µ ¾ Ý ÊÑ Ö º ÁØ × ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓ ÓÑÔ Ö Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ Û Ø Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø Ú Ö Ø Ù×× Ò Ò× ØÝ ÓÒ Ô ½ ½ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ º Ö×ظ ÝÓÙ Ò Ø Ø ¼ ½ ½ ½ ¾ ½ ½ ¾ ½ ¾ ´ Ñ ØÖ Ü Ø Ñ × Ø× ÒÚ Ö× × ÓÙÐ Ø ÒØ Ý Ñ ØÖ Üºµ ÈÐÙ Ò Ò ÓÖ Ø ÒÚ Ö× Ó Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ò ´¾ º½¼µ¸ Ø Ò× ØÝ ´¾ º½¼µ ÓÑ × ¾ ¾ ´Ü ݵ ÜÔ ¾´½ ½ ¾µ Ü ¾ Ü Ý · Ý Ì × × ÔÖ × ÐÝ Ø Ú Ö Ø Ù×× Ò Ò× ØÝ Û Ø Þ ÖÓ Ñ Ò× Ú Ò ÓÒ Ô ½ ½º ¾ ¾ ¾ º ÈÖ Ú Û ÁÒ ÓÙÖ Ò ÜØ Û Ð ØÙÖ ×¸ Û Û ÐÐ ØØ Ò ÒØÓ Ø ×Ø Ø ×Ø × Ô ÖØ Ó ¿¼¾ º Ì × ÓÚ Ö Ò ÐÙ × Ø ÒØÖ Ð Ð Ñ Ø Ø ÓÖ Ñ ´ Ä̵¸ Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× ´ÄÄƵ¸ Ò × Ò Ó ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð׺ Ä Ø Ñ Ú ÝÓÙ Ö ÔÖ Ú Û Ó Û Ø Ø × ØÓÔ × Ö ÓÙغ ËÙÔÔÓ× Û Ú Ú Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò ¾º ´Ì × × ÐÐ ÓÙÖ × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒºµ × ÕÙ Ò Ò ÊÎ³× × ÐÐ × ÑÔÐ Ó ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ì ½ ¾ ¡¡¡ Ò ÖÓÑ ÓÙÖ × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø ÊÎ³× Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò × Ø × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº ×Þ Ò ÒØÖ Ð Ä Ñ Ø Ì ÓÖ Ñ ÄÌ × Ý× Ø Ø¸ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ø × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ×¸ Ø ´ ½ · ¾ ·Ô¡ ¡ · Òµ Ò ¡ Ò × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ù×× Ò´¼ ½µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´×Ø Ò Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÑ × ÔÖ × Ò Ø Ð Ñ Ø × Ò ½ºµ Ø ÒÓÖÑ Ð Þ ×ÙÑ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒµ Ò × Ð Ö º ´Ì Ä ÌÍÊ ¾ º Ä ÛÓ Ä Ö ÄØ À ÈÌ ÊË ¹ È ¾½ ÊÌ ½½ ÆÙÑ Ö× Ø × ÑÔÐ Ñ Ò Ó ÓÙÖ × ÑÔÐ Ó × Þ Ò¸ ¬Ò Ý ¡ ½ · ¾ · ¡¡¡ · Ò Ò Ì ÄÄÆ × Ý× Ø Ø¸ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ø × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ×¸ Ø Ú ÒØ ¯ ·¯ × ÔÖÓ Ð ØÝ ÐÓ× ØÓ ½ Ò × Ð Ö ¸ Û Ö ¯ × ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒÙÑ Ö Ø Ø ÝÓÙ × Ð Ø Ò Ú Ò ´ÝÓÙ Ò ÓÓ× ¯ Ó Ø Ñ ØÓ × ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓ × ÝÓÙ Ð µº ÅÓÖ ÓÚ Ö¸ Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÑ × ½ Ò Ø Ð Ñ Ø × Ò ½ ÐÑ È ¯ · ¯℄ ½ Ò ½ ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð × Ò ××ÙÑ Ø Ñ Ò Ó ÓÙÖ × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÙÒ ÒÓÛÒº Ì ÔÙÖÔÓ× Ó ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × Ò × ØÓ ¬Ò × ÑÔÐ × Þ Ò ÓÖ Û È ¯ · ¯℄ Ô Û Ö ¯ ¼ Ò Ô ½ Ö Ó× Ò Ò Ú Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ Ñ Ø ÓÓ× ¯ ØÓ ×ÓÑ Ø Ò Ð ¼ ¼ ÓÖ ¼ ¼½ ÓÖ ¼ ¼¼ º ÓÙ Ñ Ø ÓÓ× Ô ØÓ ×ÓÑ Ø Ò Ð ¼ ¼ ÓÖ ¼ º Á ÝÓÙ Ø Ô ¼ ¼¸ Ø ÝÓÙ³Ú Ú È ¯ · ¯℄ ¼ ¼ Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ¯ · ¯℄ × ÐÐ ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ÝÓÙ Ø Ô ¼ ¸ Ø Ò ÝÓÙ³Ú Ú È ¯ · ¯℄ ¼ Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ¯ · ¯℄ × ÐÐ ± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º Ì Ø Ö ØÓÔ × Ä̸ ÄÄƸ Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × Ò Ö Ð Ò × ÓÐÐÓÛ× Ì ÄÌ ÑÔÐ × Ø Ø Ø ÄÄÆ × ØÖÙ ¸ Ò Ø ÄÄÆ ÑÔÐ × Ø Ø ÒÝ × Ö ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð Û ÐÐ Ü ×غ ÁÒ ÓÙÖ Ò ÜØ Ð ØÙÖ ×¸ ÝÓÙ Û ÐÐ ÔÖ × ÒØ Û Ø ÑÓÖ Ø Ð Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÒ ÖÒ Ò Ø Ä̸ ÄÄƸ Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × Òº Ä ØÙÖ ¾ ËØ Ø ×Ø × È ÖØ ½ Ï Ö ÒÓÛ ÒØ Ö Ò Ø ×Ø Ø ×Ø × Ô ÖØ Ó ¿¼¾ º ÙÖ Ò Ø Ò ÜØ Û Ð ØÙÖ ×¸ Û Û ÐÐ Ü Ñ Ò ×ÓÑ × Ð Ø ØÓÔ × ÖÓÑ ÔØ Ö× ¸ ¸ Ò Ú Ò ØÓ Ó Û Ø ×Ø Ø ×Ø ×º × Û Ò Ø Ò ÓÙÖ ÈÖ Ú Û Ø Ø Ò Ó Ä ØÙÖ ¾ ¸ ÓÙÖ ¬Ö×Ø Ø × Û ÐÐ ÓÚ Ö Ó Ø Ä̸ ÄÄƸ Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × Òº ¾ º½ Ü ÑÔÐ × Ó ËØ Ø ×Ø × Ä Ø ½ ¾ ¡¡¡ Ò Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ Ó × Þ Ò ÖÓÑ × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û × Ñ Ò ¾ º ×Ø Ø ×Ø × ÒÝ ÊÎ Û × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø × Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ º Ï Ò ÝÓÙ Ò Ú Ö Ò Ô Ö ÓÖÑ ÝÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ Òظ Ø Ó × ÖÚ Ú ÐÙ ÓÖ ×Ø Ø ×Ø ÑÙ×Ø ÓÑÔÙØ Ð ÖÓÑ Ø Ó × ÖÚ Ú ÐÙ × Ó ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ×Ø Ø ×Ø ÒÒÓØ Ô Ò ÓÒ ÒÝ ÙÒ ÒÓÛÒ Ô Ö Ñ Ø Ö׺ Ü ÑÔÐ × Ó ËØ Ø ×Ø × ¯ Ì ×ÙÑ ½ · ¾ · ¡ ¡ ¡ · Ò Ó Ø Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ Ú ÐÙ × × ×Ø Ø ×Ø ÐÐ ËÒ ¡ ½ · ¾ · ¿ · ¡ ¡ ¡ · Ò ËÒ ¯Ì ÚÖ Ó Ø ³× × ×Ø Ø ×Ø ÐÐ Ø × ÑÔÐ Ñ Òº ÁØ × ÒÓØ Ý Ò ´Û Ò Û Û ÒØ ØÓ Ñ Ð Ö Ø Ø Ø × ÑÔÐ × Þ × Òµ ÓÖ ´Û Ò Ø × ÑÔÐ × Þ × Ð Öµº ÁØ × ¬Ò Ý ¡ ½ · ¾ · ¡¡¡ · Ò Ò ¯Ì Ò × ÑÔÐ Ú Ö Ò × ×Ø Ø ×Ø º ÁØ × ¬Ò Ý ÈÒ ½ ´ µ¾ Ò ½ ¾½ ´¾ º½µ Ä ÌÍÊ ¾ º ÓÖ Ð Ö ËÌ ÌÁËÌÁ Ò¸ Ø Ë È ¾½ ÊÌ ½ × × ÖÓÙ ÐÝ Ø × Ñ Ø Ò × ÈÒ ½ ´ µ¾ Ò Ï Û ÐÐ ÜÔÐ Ò Ð Ø Ö Û Ý ×Ø Ø ×Ø Ò× Ð ØÓ Ú Ý Ò ½ Ò×Ø × ÑÔÐ Ú Ö Ò º ¯ Á Ø Ñ Ò × ÒÓÛÒ¸ Ø Ò ÈÒ ½ ´ µ¾ Ó Ò Û Ò ¬Ò Ò Ø Ò ´¾ º¾µ × Ð Ø Ñ Ø ×Ø Ø ×Ø º ÓÖ Ø ÔÖ × Òظ ÓÙÖ Ó Ù× × ÓÒ Ø ×Ø Ø ×Ø × ËÒ Ò Òº Ì ×Ø Ø ×Ø ËÒ × ÑÔÓÖØ ÒØ Ù× Ó Ø× ÔÖ × Ò Ò Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ Ó Ø ÒØÖ Ð Ð Ñ Ø Ø ÓÖ Ñº Ì × ÑÔÐ Ñ Ò ×Ø Ø ×Ø Ò × ÑÔÓÖØ ÒØ Ù× Ø Ò Ù× ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø Ñ Ò Û Ò × ÙÒ ÒÓÛÒº Ø Ð Ø Ö¸ Á Û ÐÐ Ø Ð ÓÙØ Ø ×Ø Ø ×Ø × ´¾ º½µ Ò ´¾ º¾µ¸ Û Ö Ù× ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø Ú Ö Ò ¾ º ¾ º¾ Å Ò Ò Î Ö Ò Ó Ë Ò Ò Ò Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ ´ µ Ì ×Ø Ø ×Ø ËÒ × Ñ Ò Ò Ú Ö Ò × ÓÐÐÓÛ× ËÒ ℄ Ò Î Ö´ËÒ µ ´ µ Ì × ÑÔÐ Ñ Ò Ò × Ñ Ò Ò Ú Ö Ò × ÓÐÐÓÛ× Ò ÈÖÓÓ Ó ´ µº ÓÙ Ò ÐÛ Ý× Ø Ø Î Ö´ Ò ¾ Ò µ ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ×ÙÑ Ø ÖÑ Ý Ø ÖÑ Ò ËÒ ℄ ℄ Ò ¾ ½ ℄ Ò Ò ℄ ½ Ò ½ ÁÒ Ò Ö Ð¸ ÝÓÙ ÒÒÓØ Ø Ø Ú Ö Ò Ó ×ÙÑ Ø ÖÑ Ý Ø ÖѺ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ø ÖÑ× Ò Ø ×ÙÑ Ö Ò Ô Ò Òظ Ø Ò Û ÒÓÛ Ø Ø ÝÓÙ Ò Ø Ø Ú Ö Ò Ø ÖÑ Ý Ø ÖѺ Ì Ø ÖÑ× Ò Ø Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ö Ò Ô Ò ÒØ Ý ¬Ò Ø ÓÒº Ì Ö ÓÖ ¸ Î Ö ËÒ ℄ Î Ö Ò ½ ℄ Ò ½ Î Ö ℄ Ò ½ ¾ Ò ¾ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¾¼ ÊÌ ½ ÈÖÓÓ Ó ´ µº Ï Ò × ÐÝ Ö Ú Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó Ø × ÑÔÐ Ñ Ò Ò ÖÓÑ Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó ËÒ¸ Ù× Ø × ÑÔÐ Ñ Ò × × Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ó ËÒ¸ Ò Û ÒÓÛ Û Ø Ô Ò× ØÓ Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Û Ò Û Ø × Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ ËÒ Ò℄ ´½ Òµ ËÒ ℄ ´½ Òµ´Ò µ Ò℄ ¾ Ò Î Ö Ò℄ Î Ö ËÒ Ò℄ ´½ Òµ¾ Î Ö´ËÒ µ ´½ Ò¾ µ´Ò ¾ µ ´Ê ÐÐ Ø Ø Û Ò ÝÓÙ ÔÙÐÐ × Ð Ö ÓÙØ Ó Ú Ö Ò ÓÔ Ö ØÓÖ¸ ÝÓÙ Ú ØÓ ×ÕÙ Ö Ø × Ð Öºµ ÊÑ Ö × ´ µ Á ÊÎ ×Ñ Ò Ò Ú Ö Ò × Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò ½º Á Û × Ø × Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò ½º Á Û × Ø ¾¸ Ö ÐÐ ÖÓÑ ÔØ Ö× ¾¹¿ Ø Ø Ø ÊÎ ËÒ ¸ Ø ËÒ Ò ÔÒ Ò Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ÒÓÖÑ Ð Þ ×ÙÑ ´¾ º¿µ ¸ Ø Ò Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÔÒ´ µ Ò Ò ´¾ º µ × Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò ½º ´ µ ØÙ ÐÐݸ Ø ØÛÓ ÜÔÖ ×× ÓÒ× ´¾ º¿µ Ò ´¾ º µ Ö ÕÙ Ð ØÓ ÓÒ ÒÓØ Ö ´ËÒ Ò µ Ò ÔÒ´ Ò µ ËÒ Ò ÔÒ ´ ÔÒµ Ò ´ µ Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ú Ö Ò ¸ ´ Ò Ò ℄µ¾ ℄ Î Ö´ Òµ ÈÐÙ Ò Ò Û Ø Ø Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ó Ò Ö ¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´ Ò µ¾ ℄ ¾ Ò ´¾ º µ ÕÙ Ø ÓÒ ´¾ º µ × ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÓÒ ËÙÔÔÓ× Û Û ÒØ ØÓ Ù× Ø × ÑÔÐ Ñ Ò Ò ØÓ ×Ø Ñ Ø Û Ò × ÙÒ ÒÓÛÒº × Û × Ð Ø Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ × ÖÓÑ ÓÙÖ × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ ØÖ Ð Ø Ö ØÖ Ð Ò ÓÑÔÙØ Ø « Ö ÒØ × ÑÔÐ Ñ Ò Ú Ð٠׸ Û Û ÐÐ × Ø Ø Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¾½ ÊÌ ½ Û ÐÐ ­Ù ØÙ Ø ÓÒ Ø Ö × Ó ¸ Û × Ò ¬Ü ÔÓ× Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ö Ð Ð Ò º Ì ÕÙ ÒØ ØÝ ´ Ò µ¾ ℄ ÕÙ ÒØ ¬ × ÓÛ Ø × ­Ù ØÙ Ø ÓÒ× Ò ¸ ÓÒ Ú Ö ¸ Ò Ñ Ò¹×ÕÙ Ö × Ò× º ´ ÓÙ Ò Ú Ö ÙÔ Ø ×ÕÙ Ö × Ó Ø « Ö Ò × ØÛ Ò Ø Ó × ÖÚ Ú ÐÙ × Ó Ò Ò ÓÚ Ö Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× Ø × Û ÐÐ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Û Ø ´ Ò µ¾℄ ׺µ ÆÓØ ÖÓÑ ´¾ º µ Ø Ø ´ Ò µ¾ ℄ × ØØ Ò ×Ñ ÐÐ Ö Ò ×Ñ ÐÐ Ö × Ø × ÑÔÐ × Þ Ò Ò Ö × × × Ò ¾ Ò ÔÔÖÓ × Þ ÖÓ × Ò Ó × ØÓ Ò¬Ò Øݸ Û Ò ¬Ü × ÑÔÐ × Þ Ò ×Ó Ð Ö Ø Ø ´ Ò µ¾℄ Û ÐÐ ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Û Ø Ú Ö ÔÖ × Ø ÔÓ× Ø Ú ÕÙ ÒØ ØÝ ÝÓÙ Û Òغ ÁÒ Ø × Û Ý¸ ÝÓÙ × Ø Ø ÓÖÑÙÐ ´¾ º µ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø × ÑÔÐ Ñ Ò Ò ÓÑ × ØØ Ö Ò ØØ Ö ×Ø Ñ ØÓÖ Ó Ø Ð Ö Ö Û Ø Ø × ÑÔÐ × Þ Òº Ò ¾ º¿ ÈÖÓ Ð ×Ø Ú ÓÖ Ó Ë ¸ Ø ÄÌ Ï Û ÒØ ØÓ ÒÓÛ Û Ø Û Ò × Ý ÓÙØ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÕÙ ÒØ Ø × ÔÒ´ µ ËÒ Ô Ò Ò Ò Ò Ò Ö×ظ Û ÒÚ ×Ø Ø Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒ ÓÖ Ù×× Ò × ÑÔÐ Ò Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒ ÓÖ ÒÓÒ Ù×× Ò × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº ¾ º¿º½ × Ó Ù×× Ò × ÑÔÐ Ò ´¾ º µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ø Ò Û ÒÚ ×Ø Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÁÒ Ø × × ¸ Û ÒÓÛ Ø Ø ËÒ × Ù×× Òº ´Ï ÔÖÓÚ ÖÐ Ö Ù× Ò ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ × Ø Ø Ø ×ÙÑ Ó Ò Ô Ò ÒØ Ù×× Ò ÊÎ³× × Ð×Ó Ù×× Òºµ Á ÝÓÙ ØÖ Ò×Ð Ø Ò »ÓÖ × Ð Ù×× Ò Êθ ÝÓÙ Ø ÒÓØ Ö Ù×× Ò Êκ ´Ï ÒÓÛ Ø × ÖÓÑ Ø ÔØ Ö ¾¹¿ Ñ Ø Ö Ðºµ Ï ÑÑ Ø ÐÝ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ Ø × ´¾ º µ Ö ÓØ Ù×× Ò´¼ ½µ ÊÎ³× ´ º º¸ ×Ø Ò Ö Ù×× Ò Êγ׵º Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ò ÛÖ Ø ËÒ Ò Ô½ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ ÔÒ È ¾ ÔÒ´ µ Ò Ô½ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ È ¾ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ØÖÙ ÓÖ Ú ÖÝ × ÑÔÐ × Þ Òº Ó Ò ×ÓÑ Ð Ö ÓÒ Ø Ð Ø × Ó Ø × ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ¸ ÝÓÙ Ò Ö ¹ÛÖ Ø Ø × ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ × Ô½ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ · ÔÒ È ·Ô Ò Ò ¾ Ä ÌÍÊ ¾ º¿º¾ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ × Ó ÆÓÒ Ë È ¾¾¾ ÊÌ ½ Ù×× Ò × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ï Ö ÒÓÛ × ÑÔÐ Ò ÖÓÑ ÒÓÒ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÁÒ Ø × × ¸ Ø ÒØÖ Ð Ð Ñ Ø Ø ÓÖ Ñ ´ Ä̵ Ò ÔÔÐ º ´Ë Ì ÓÖ Ñ º½ ÓÒ Ô ¾ ÓÖ ×Ø Ø ÖÑ ÒØ Ó Ø Ä̺µ ÊÓÙ ÐÝ ×Ô Ò ¸ Ø ÄÌ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ ÕÙ ÒØ Ø × ´¾ º µ Ú ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ù×× Ò´¼ ½µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò × Ð Ö ËÒ Ò ÔÒ Ù×× Ò´¼ ½µ Ò Ð Ö ÔÒ´ µ Ò Ù×× Ò´¼ ½µ Ò Ð Ö Ì × ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ × Ý Ø Ø ÓÖ Ð Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ØÖÙ ¸ Ø Ø × È Ò¸ ËÒ Ò ÔÒ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×Ø Ø Ñ ÒØ× Ú Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¾ º¿º½ Ö Ô½ ¾ ÔÒ´ µ Ò Ô½ È ¾ Ô½ È ·Ô · ÔÒ Ò Ò ¾ ÅÓÖ ÔÖ × Ðݸ × Ò ½¸ Ø ÔÖÓ Ð Ø × ÓÒ Ø Ð Ø ÓÑ ËÒ Ò Ô½ ÔÒ ÐÑ È Ò ½ ¾ ÔÒ´ µ Ò Ô½ ÐÑ È Ò ½ ¾ Ô½ Ð Ñ È · ÔÒ Ò · ÔÒ Ò ½ ¾ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ Ù×× Ò ÔÖÓ Ð Ø × Ò Ø Ð Ñ Ø ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ ÜÔ´ Þ¾ ¾µ Þ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ò Ö Ð ÔÖÓÓ Ó Ø ÄÌ ´Û ÛÓÙÐ ÛÓÖ ÓÖ Ú ÖÝ × Ò Ð ÔÓ×× Ð × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒµ × ×ÓÑ Û Ø ØÖ Ýº ÁÒ×Ø ¸ Ò Ð Ø Ö Ð ØÙÖ ¸ Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ ×Ô Ð × Ó Ø ÄÌ ÓÖ Ò × ÐÝ Ò Ð ØÝÔ Ó × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÓÙ × ÓÙÐ ´ ÓÔ ÙÐÐݵ ¬Ò Ø × ÔÖÓÓ Ô ÖØ ÐÐÝ ÓÒÚ Ò Ò ÓÒ ÖÒ Ò Û Ý Ø ÄÌ × ØÖÙ º Ð×Ó¸ Ø Ö Ö Ò Ö Ö ØÓ Ê Ø Ø ÓÒ Å ØÐ ÑÓ× ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò Ø ÄÌ ÓÖ Ú Ö ÓÙ× × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ ¾ º ÄÄÆ × ×Ô Ð × Ó ÄÌ Ì Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× ´ÄÄƵ × Ý× Ø Ø¸ Ö Ö Ð ×× Ó Ø × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ø Ð Ñ Ø Ò Ö Ð Ø ÓÒ × ØÖÙ Ð Ñ È ¯ Ò · ¯℄ ½ ÓÖ Ú ÖÝ ¯ ¼ Ò ½ ÓÐÐÓÛ Ò ´¾ º µ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¾¿ ÊÌ ½ Ì ÔÙÖÔÓ× Ó Ø × × Ø ÓÒ × ØÓ × ÓÛ ÝÓÙ Ø Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ ´¾ º µ × ØÖÙ Ù× Ò Ø Ä̺ Ö×ظ Ð Ø Ù× × Ù×× Ð ØØÐ Ø Ø ØÝÔ Ó ÓÒÚ Ö Ò Ü Ø Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ ´¾ º µº ËØ Ø ×Ø Ò× ÐÐ Ø × ØÝÔ Ó ÓÒÚ Ö Ò ×ØÓ ×Ø ÓÒÚ Ö Ò º ÅÓÖ Ò Ö ÐÐݸ Û Ú Ò Ò¬Ò Ø × ÕÙ Ò Ó ÊÎ³× ¡¡¡ ½ ¾ ¿ Ø Ò Û × Ý Ø Ø Ø × × ÕÙ Ò ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ Ô Ö Ñ Ø Ö Ð Ñ È ¯ Ò · ¯℄ ½ ÓÖ Ú ÖÝ ¯ ¼ Ò ½ Ï Ø Ø × Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý¸ ×Ø Ø Ñ ÒØ ´¾ º µ × Ø Ò Ø × Ñ Ø Ò × × Ý Ò Ø Ø Ø × ÑÔÐ Ñ Ò ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ ´ Ò Ø Ð Ñ Ø × Ø × ÑÔÐ × Þ ÓÑ × Ò¬Ò Ø µº ÈÖÓÓ Ó ´¾ º µº Ä Ø Ø ÔÓ× Ø Ú ÒÙÑ Ö ¯ Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ ´¾ º µ Ó× Ò Ö ØÖ Ö Ðݺ Ä Ø ÒÝ ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Öº Á Ø × ÑÔÐ × Þ Ò × Ð Ö ÒÓÙ ¸ Ø Ò ¯ ÖÓÑ Û Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø Ú ÒØ ¨ ÓÒØ Ò× Ø Ú ÒØ ¯ ÔÒ · ¯© Ò ´¾ º µ · ÔÒ ´¾ º µ Ï Ð ÖÒ Ò ÔØ Ö ½ Ø Ø Ò Ú ÒØ ÓÒØ Ò× Ò Ú ÒØ ¸ Ø Ò È ´ µ È ´ µº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ú ÒØ ´¾ º µ × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ú ÒØ ´¾ º µ Ò × Ð Ö ÒÓÙ º Ì ÄÌ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ú ÒØ ´¾ º µ ÓÒÚ Ö × ØÓ ÔÒ Ò Û Ö ´Þµ × Ø ×Ø Ò Ö ´Þµ Þ Ù×× Ò È º Ì Ö ÓÖ ¸ ÐÑ È ¯ ½ Ò Ò · ¯℄ ´Þµ Þ ´¾ º½¼µ ÓÖ Ú ÖÝ ¼º × Û Ñ ÜØÖ Ñ ÐÝ Ð Ö ¸ Ø Ö Ø × Ó ´¾ º½¼µ ÓÑ × ÐÓ× Ö Ò ÐÓ× Ö ØÓ ½º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ð Ñ Ø ÓÒ Ø × × Ó ´¾ º½¼µ × ØÓ ½º Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¾ ÊÌ ½ ¾ º ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð × Ò Ø Ù×× Ò × Ä Ø Ø × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ù×× Òº ËÙÔÔÓ× Ø Ñ Ò Ó ÓÙÖ × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÙÒ ÒÓÛÒº ÓÓ× ¯ ØÓ ÒÝ ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö Ø Ø ÝÓÙ Û Òغ ´ ÓÙ Ò ÔÖ × Ø ¯ ØÓ × ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓ × ÝÓÙ Û Òظ ×Ù × ¯ ¼ ½ ÓÖ ¯ ¼ ¼½ºµ ÓÓ× Ô ØÓ ÒÝ ÔÓ× Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö Ð ×× Ø Ò ½ Ø Ø ÝÓÙ Û Òغ ´ÌÝÔ Ð Ó × Ó Ô Ñ Ø Ô ¼ ¼ ÓÖ Ô ¼ ºµ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ÓÙÒ × ÑÔÐ × ÙÞ Ò ÓÖ Û ¢ £ È Ò ¯ Ô Ò·¯ Ì Ò Û ÐÐ Ø ÒØ ÖÚ Ð Ó Ö Ð ÒÙÑ Ö× ´¾ º½½µ Ò ¯ Ò · ¯℄ ½¼¼Ô± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ô ¼ ¼¸ Û ÛÓÙÐ ÐÐ Ø ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º½½µ ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ ¸ Ñ Ò Ò Ø Ø Û Ö ¹ ÓÑÔÙØ Ø × ÑÔÐ Ñ Ò Ò ÓÒ ØÖ Ð Ø Ö ØÖ Ð ÓÖ Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð׸ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ¼± Ó Ø × ØÖ Ð× Û ÐÐ Ý Ð ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º½½µ Û ÓÒØ Ò× Ø ÙÒ ÒÓÛÒ º Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ × Þ Ò¸ × Á Û Ö × ÑÔÐ Ò ÖÓÑ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ø Ò ÓÖ Ú ÖÝ ÔÓ×× Ð × ÑÔÐ ½ ½ Ò· Ô Ò Ô Ò Ò ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º Ï Ò ×Ø Ø Ø × Ö ×ÙÐØ ÑÓÖ ÓÑÔ ØÐÝ Ý × Ý Ò Ø Ø ½ Ö Ø Ò ÔÓ ÒØ× Ó ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º Ò ¦ ÔÒ ÈÖÓÓ Ó Ê ×ÙÐغ Ï ÑÙ×Ø ¬Ò Ø ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ ×Ù Ø Ø È Ò Ô ¼ ¼ Ò Ô Ò Ò Ï Ò Ö ¹ÛÖ Ø Ø Ð Ø × × È ÔÒ Ò ÔÒ Ï ÒÓÛ ÖÓÑ ÓÙÖ ÖÐ Ö ÛÓÖ Û Ø Ø Ù×× Ò × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ø Ø × ÔÖÓ ÒÓØ Ô Ò ÓÒ ¸ ¸ ÓÖ Òº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø × ÔÖÓ Ð ØÝ ÑÙ×Ø È ℄ Û Ö × ×Ø Ò Ö Ù×× Ò Êκ ´Ì × × Û Ø ÝÓÙ Ø Û Ò Ò ½¸ ¼¸ Ò Ú È ℄ ¨´ µ ¨´ µ ¼ ¼ Ð ØÝ Ó × ½ºµ Ï Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Û Ö ¨ × Ø ×Ø Ò Ö Ë È ¾¾ ÊÌ ½ Ù×× Ò º Í× Ø Ø Ø Ø ¨´ µ ½ ¨´ µ Ë ÑÔÐ Ý Ò ¸ ÝÓÙ ÓÒ ÐÙ Ø Ø ¨´ µ ¼ Ò Ø Ò ÖÓÑ Ø Ð ÓÒ Ô ½¾¿ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ÝÓÙ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ü Ö × º Ý × Ñ Ð Ö Ø Ò ÕÙ ¸ ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ò¸ ½ Ò¦ Ô ½ º Ò Ö Ø Ò ÔÓ ÒØ× Ó ×ØÖ ÙØ ÓÒº ± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ ¸ Û Ò ÝÓÙ Ö × ÑÔÐ Ò ÖÓÑ Ù×× Ò ¾ º ÅÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ Ü ÑÔÐ Ç × ÓÒ ÐÐÝ Á Û ÐÐ Ô Ù× Ò ÓÙÖ ×Ø Ø ×Ø × ÓÚ Ö ØÓ Ó ØÓ ÔØ Ö Ò ÙÖØ Ö ÓÙÖ ×ØÙ Ý Ó ÑÙÐØ Ú Ö Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ׺ Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ º Ä Ø ½ ¾ ¿ Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ ÊÎ³× Û Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ´Ü½ ܾ Ü¿µ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ¾ Ê ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ Û Ö Ê × Ø ÙÒ Ø Ù Ê ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ¼ ܽ ½ ¼ ܾ ½ ¼ Ü¿ ½ Ä Ø³× Ò×Û Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¾ ¾ ¾ ´ µ ÓÑÔÙØ È ½ · ¾ · ¿ ½℄º ´ µ ÓÑÔÙØ È ½ · ¾ · ¿ ½℄º ´ µ Ö ½ ¾ ¿ Ò Ô Ò ÒØ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ì Ò Ä ØË Ø Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ö ÓÒ Ë ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ܾ · ܾ · ܾ ½ ½ ¾ ¿ ¾ ¾ ¾ È ½· ¾· ¿ ½℄ Ë ´½µ ܽ ܾ Ü¿ Ê ÚÓÐÙÑ ´Ë µ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¾ ÊÌ ½ ÁØ × ÒÓØ ØÓÓ Ö ØÓ × Ø Ø Ë × ÓÒ ¹ Ø Ó ×Ô Ö Ó Ö Ù× ÓÒ º Ì ÚÓÐÙÑ Ó ×Ô Ö Ó Ö Ù× Ö × ¿ Ö¿º ÈÐÙ Ò Ò Ö ½ Ò Ø Ò ½ Ó Ø ×¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ¾ ¾ ¾ È ½ · ¾ · ¿ ½℄ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ÄØË Ø Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ö ÓÒ Ë ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ܽ · ܾ · Ü¿ ½ Ê Ë Ñ Ð ÖÐÝ ØÓ Ô ÖØ´ µ¸ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Û Û ÒØ × Ø ÚÓÐÙÑ Ó Ë º Ì Ö ÕÙ Ö ØÖ ÔÐ ÒØ Ö Ð ÛÓÙÐ ÜØ Ò ÓÚ Ö Ø Ø Ô ÖØ Ó Ø Ù Ê ÐÝ Ò ÐÓÛ Ø ÔÐ Ò Ü½ · ܾ · Ü¿ ½º ÇÒ Ò × Ø Ø Ø × × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¸ Ø Ö Ñ Ý Ö ÖÖ Ò ØÓ ÝÓÙÖ Ð ÙÐÙ× ÓÓ ÓÖ ×ÓÑ × ØÙÔ× Ó Ð Ñ Ø× ÓÒ ØÖ ÔÐ ÒØ Ö Ð× ÓÚ Ö ¿¹ Ö ÓÒ׸ Ò × ÝÓÙ Ò ØÓ Ö Ö × ÝÓÙÖ Ñ ÑÓÖÝ ÓÙØ ÓÛ Ø × × ÓÒ ÚÓÐÙÑ ´Ë µ ½ ½ ܽ ½ ܽ ܾ Ü¿ ܾ ܽ ¼ ¼ ¼ Ì ÓÐÐÓÛ Ò Å ØÐ × Ö ÔØ ÓÑÔÐ × × Ø × ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø × ×ÝÑ× Ü Ü¾ Ü¿ ÒØ´ ÒØ´ ÒØ´½¸Ü¿¸¼¸½¹Ü½¹Ü¾µ¸Ü¾¸¼¸½¹Ü½µ¸¼¸½µ Ò× ½» Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø È ½· ¾· ¿ ½℄ ½ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ÁÒ Ô Ò Ò Ñ Ò× Ø Ø ´Ü½ ܾ Ü¿µ ´Ü½ µ ´Ü¾µ ´Ü¿ µ ÌÓ ¬Ò Ø Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø ×¸ ÝÓÙ ÒØ Ö Ø ÓÙØ ÐÐ Ø Ö Ñ Ò Ò Ú Ö Ð × ÖÓÑ Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ½ ½ ´Ü½µ ¾ ´Ü¾µ ¿ ´Ü¿µ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾ ¿ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ܾ Ü¿ ½ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ܽ Ü¿ ½ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µ ܽ ܾ ½ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¾ ÊÌ ½ ÓÙ Ò Ù×Ø ¬Ò ÓÒ Ó Ø × Ò Ø Ò Ù× ×ÝÑÑ ØÖÝ ØÓ Ó Ø Ò Ø ÓØ Ö ØÛÓº ÓÙ Ø ´Ü½ µ ½ ¼ ܽ ½ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ ´Ü¾ µ ½ ¼ ܾ ½ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ ´Ü¿ µ ½ ¼ Ü¿ ½ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ Ì ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø × × Ð ÖÐÝ ´Ü½ ܾ Ü¿ µº Ì ³× Ö Ò Ò Ô Ò Òغ Ê Ñ Ö º ÁÒ Ø ÖÑ× Ó ÓÙÖ ×Ø Ø ×Ø × ÓÚ Ö ¸ Û Ò × Ý Ø Ø Ø ÊÎ³× ½ ¾ Ü ÑÔÐ ÓÖÑ Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ Ó × Þ ¿ ÖÓÑ Ø ÍÒ ÓÖÑ´¼ ½µ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ½ ¾ ¿ ¿ Ó Ø × Ä ØÙÖ ¾ ËØ Ø ×Ø × È ÖØ ¾ ¾ º½ Ý× Ú³× ÁÒ ÕÙ Ð ØÝ ÓÙ Ò ¬Ò Ñ Ø Ö Ð ÓÒ Ý× Ú³× ÁÒ ÕÙ Ð ØÝ ÓÒ Ô Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÖ ÒÝ ÊÎ × Ý× Ø Ø ¾ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ º Ý× Ú³× · µ ½ ½¾ ´¾ º½µ Û Ö × ÒÝ Ö Ð ÒÙÑ Ö ½º Á Û ÐÐ Ú Ø × ÑÔÐ ÔÖÓÓ Ó Ý× Ú³× ÁÒ ÕÙ Ð ØÝ Ø Ø Ò Ó Ø × × Ø ÓÒº ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ý× Ú³× ÁÒ ÕÙ Ð Øݸ ×ÙÔÔÓ× Û Ø ¾º Ì Ò Ý× Ú³× Ò ÕÙ Ð ØÝ × Ý× Ø Ø È ´ ¾ ·¾ µ ¿ ¼ Ì Ù׸ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ¸ ÝÓÙ Ö Ù Ö ÒØ ØÓ Û Ø Ò ØÛÓ ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ× Ó Ø Ñ Ò Ø Ð ×Ø ± Ó Ø Ø Ñ º ÇÖ¸ ¿¸ Ý× Ú³× Ò ÕÙ Ð ØÝ × Ý× È ´ ¿ ·¿ µ ¼ Ì Ù׸ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ¸ ÝÓÙ Ö Ù Ö ÒØ ØÓ Û Ø Ò Ø Ö ×Ø Ò Ö Ú ¹ Ø ÓÒ× Ó Ø Ñ Ò Ø Ð ×Ø ± Ó Ø Ø Ñ º Ë Ò Ø Ý× Ú ÓÙÒ × Ú Ð ÓÖ ÄÄ Êγ׸ Ø ØÙ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ñ Ý ×ÓÑ Û Ø ÖØ ÒØ Ý× Ú ÓÙÒ ÓÖ ÖØ Ò ÊÎ³× ´Ø Ø ×¸ Ø Ý× Ú ÓÙÒ Û ÐÐ ÒÓØ Ú ÖÝ Ø Øµº Ü ÑÔÐ ¾ º½º Ä Ø Ù× × Û Ø Ý× Ú³× ÁÒ ÕÙ Ð ØÝ × Ý× Û Ò Ø ÊÎ × ÍÒ ÓÖÑ´¼¸½µ Ò ½ º Ï Ú ´× ÔÔ Ò Ü Ò ×× Öݵ ½¾ È´ ¾¾ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¾ ÊÌ ¾ Õ Ì Ì ½ ½¾ ´½ µ ¼¼ ¼ · ´½ µ ¼ ¿¿¼ Ü Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ò Û Ø Ò ½ ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ× Ó Ø Ñ Ò × È ´½ µ · ´½ µ ℄ È ¼ ¼ ¼ ¿¿¼℄ ¼ Ý× Ú ÐÓÛ Ö ÓÙÒ × ¼ ½ ½ ½ ´½ µ ¾ ¼ ¾ ÆÓØ Ø Ø ¼ ¼ × ÓÒ× Ö ÐÝ Ö Ø Ò ¼ º Ì Ö ÓÖ Ò Ø × × Ø Ý× Ú ÐÓÛ Ö ÓÙÒ × ÒÓØ Ú ÖÝ Ø Øº Ü Ö × º ÓÖ Ù×× Ò¸ ÓÑÔÙØ Ø Ü Ø ÔÖÓ Ð ØÝ È ´½ µ · ´½ µ ℄ Ù× Ò Ô ½¾¿ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ Ò × ÓÛ ÐÓ× Ø × × ØÓ Ø Ý× Ú ÐÓÛ Ö ÓÙÒ » º ÈÖÓÓ Ó Ý× Ú³× ÁÒ ÕÙ Ð Øݺ Ä Ø Ù× ÖÚ Ø × Ò ÖÚ Ø × º Ï ×Ø ÖØ Û Ø Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ Ø Ø È ℄ ½ ´Ýµ Ý · ÁÒ ÓØ ÒØ Ö Ð× ÓÒ Ø Ö Ø¸ Ø Ò ÕÙ Ð ØÝ ½ · ´Ýµ Ý ¾ ¾ ´Ý µ¾ ÓÐ × ÓÖ ÐÐ Ý Ò Ø Ö Ò Ó ÒØ Ö Ø ÓÒº Ì Ö ÓÖ ½ ½ · ´Ýµ Ý ´Ýµ Ý ½ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ · ¾ ¾ ¾ ¾ Ò Ø × ØÛÓ Ò ÕÙ Ð Ø × ØÓ Ø Ö¸ Û Ó Ø Ò È ℄ ´Ýµ ´Ýµ Ý Ý ´Ý µ¾ ´Ýµ Ý ½ ¾ ¾ ½ ´Ý µ¾ ´Ýµ Ý ¾ ¾ · ½ ´Ý µ¾ ´Ýµ Ý · ¾ ¾ · ´Ý µ¾ ½ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ½ ´Ý µ¾ ´Ýµ Ý ½ ¾ ¾ ´Ýµ Ý Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ì Ò Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø Ë È ¾¿¼ ÊÌ ¾ Ú ÒØ ¸ Û Ó Ø Ò Ø ÒØ · ´¾ º¾µ Û ÑÙ×Ø Ú ÔÖÓ Ð Ø ØÝ Ø Ð ×Ø × × ½ ´½ µ¾ º Ì Ú ÒØ · × ÚÒ Ö Ø Ò Ø Ú ÒØ ´¾ º¾µ¸ Ò ×Ó Ø ÑÙ×Ø Ú ÔÖÓ Ð ØÝ Û × Ð×Ó Ø Ð ×Ø × × ¾ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ú ÔÖÓÚ ´¾ º½µº ½ ´½ µ ¾ º¾ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ó ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð × Ò ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¾ º ¸ Û ÓÒ× Ö ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð × Ò ÓÖ × ÑÔÐ Ò ÖÓÑ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û ÓÑÔÐ Ø ÓÙÖ ÓÚ Ö Ó ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð × Ò Ý ¯ ÜÔÐ Ò Ò ÓÛ ØÓ × Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× Û Ò ÝÓÙ × ÑÔÐ ÖÓÑ ÒÓÒ Ù×× Ò ×ØÖ Ù¹ Ø ÓÒ ¯ × ÓÛ Ò ÓÛ ØÓ Ø ÖÑ Ò ÓÛ Ñ ÒÝ × ÑÔÐ × Ò Ö Ò ÓÖ ÝÓÙÖ × ÑÔÐ Ó × Þ Ò ÝÓÙ Û ÒØ ÖØ Ò ØÝÔ Ó ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð¸ ÓØ Ò Ø × Ó Ù×× Ò ×ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ò Ø × Ó ÒÓÒ Ù×× Ò × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº ¾ º¾º½ ÆÓÒ Ù×× Ò ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð × Ò × Ò Ä ØÙÖ ¾ ¸ ×ÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò ¸ × ÑÔÐ Ó × Þ Ò ÖÓÑ ÝÓÙÖ × ÑÔÐ Ò ×¹ ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Û Ö Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÙÒ ÒÓÛÒ Ñ Ò Ò ÒÓÛÒ Ú Ö Ò ¾ º Á Ø × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ù×× Ò¸ Û × ÓÛ Ò Ë Ø ÓÒ ¾ º ÓÛ ØÓ ¬Ò ÓÒ×Ø ÒØ ×Ù Ø Ø · ÔÒ ´¾ º¿µ Ò Ô Ò Ò × ½¼¼Ô± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ ¸ ÓÖ Û Ø Ú Ö Ô ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ × Ø ÓÙØ Ò Ú Ò º Ï ÒÓÛ ××ÙÑ Ø Ø Ø × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÒÓÒ Ù×× Òº Ï Ò Ú ØÓ ÜÔÐ Ò ÓÛ ØÓ ¬Ò ×Ó Ø Ø Û Ó Ø Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ó Ø ÓÖÑ ´¾ º¿µ Û Ø × Ö Ð Ú Ð Ó ÓÒ¬ Ò º ËÙÔÔÓ× Û Ð Ø ÕÙ Ð ØÓ Ø × ÑÔÐ Ñ Ò Ò Ò Ý× Ú³× ÁÒ ÕÙ Ð ØÝ ´¾ º½µ ¢ £ È ½ ½¾ Ò Ò Ò Ò· Ò ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ò Ò ÔÒ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Û × Ø Ø Ì Ë È · ÔÒ ½ ½¾ × ÙÒ Ò ÝÓÙ Ü Ò Ò Ò ¸ Û Ú × Ù× ½ ½¾ È Ò Ô Ò·Ô Ò Ò È Ú ÒØ ÓÒ Ø Ð Ø × Ï Ò ÒÓÛ Ñ ¾¿½ ÊÌ ¾ ÔÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÑÑ Ò Ø ÓÒ ÐÙ× ÓÒº ÓÖ ÒÝ × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º¿µ × Ô Ö ÒØ ÓÒ¬ Ò Ø Ð ×Ø ½¼¼´½ ½ µ±º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ÐÚÐÓ ¾ Ü ÑÔÐ ¾ º¾º ËÙÔÔÓ× Û Û ÒØ Ø Ð ×Ø ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× ÓÖ º Ì Ò¸ Ý Ø ÓÒ ÐÙ× ÓÒ¸ Û Ò ÓÓ× Ò Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º¿µ Ý ×ÓÐÚ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ ¼ ½¼¼ ½ ½ ¾ Û Ú× Ô ½¼ ¿ ½ ¾¿ ØÓ ÓÙÖ Ñ Ð ÔР׺ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û × ÑÔÐ ÖÓѸ ¿ ½ ¾¿ Ò · ¿ ½Ô¾¿ Ò Ô Ò Ò ´¾ º µ × Ø Ð ×Ø ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º ÓÑÔ Ö Ø × Û Ø ÓÙÖ ÖÐ Ö Ö ×ÙÐØ ÓÖ × ÑÔÐ Ò ÖÓÑ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÁÒ Ø × × ¸ Û Ø ÖÑ Ò Ø Ø ½ ½ ´¾ º µ Ò Ô Ò· Ô Ò Ò × ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º ÆÓØ Ø Ø Ø ÒÓÒ Ù×× Ò ÓÒ¬ Û Ö Ø Ò Ù×× Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º µ¸ Û × Ð ×× × Ö Ð ÓÒ¬ Ò ¸ × ÓÖØ Ö ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÛÓÙÐ ÔÖ Ö Ð ØÓ ÐÓÒ Ô Ý ÓÖ ÓÙÖ ÒÓÖ Ò × ØÓ Û Ø ØÝÔ Ó ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ö × ÑÔÐ Ò Ü Ö × º ÓÖ Ò Ö ØÖ ÖÝ × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ ÔÖÓÚ Ø Ø ¾½ Ò · Ô¾½ Ò Ô Ò × Ø Ð ×Ø ± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º Ò Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º µ × Ø × Ò ÓÖ Ø × Ñ Ð Ú Ð Ó Ö ÓÒ º Ì × × Ø ÔÖ Û ÖÓѺ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¿¾ ÊÌ ¾ ¾ º¾º¾ ÀÓÛ Å ÒÝ Ë ÑÔÐ × ÁÒ ÓÙÖ ÔÖ Ò ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð × Ò × Ù×× ÓÒ׸ Û ÓÒÐÝ ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÒ Ø Ô Ö ÒØ Ð Ú Ð Ó ÓÒ¬ Ò Ó Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ØÓ × Ò º Á Û Ð×Ó ×Ô Ý ÓÛ Û Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × ÓÙÐ ¸ Ø Û Ò Ô Ò ÓÛÒ ÓÛ Ñ ÒÝ × ÑÔÐ × Ò Û Ò ØÓ Ø Ò ÓÙÖ Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ Ò ÓÖ Ö Ø Ø Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð Û × Ò Û ÐÐ Ú Ø × Ö Ô Ö ÒØ Ð Ú Ð Ó ÓÒ¬ Ò Ò Ø × Ö Û Ø º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ×º Ü ÑÔÐ ¾ º¿º Ï × ÑÔÐ ÖÓÑ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø ÙÒ ÒÓÛÒ Ñ Ò Ò ½º Ï Û ÒØ ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ¢ £ Ò ¯ Ò·¯ Ò Û ¯ ¼ ¼½ Ä Ø Ù× Ø ÖÑ Ò ÓÛ × ÑÔÐ × Þ Ò Û Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ ÓÑÔÐ × Ø × × Ò Ó Ð׺ Ö×Ø Ó Ðи Û ÒÓÛ Ø Ø Ø ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ × ÑÔÐ Ò ÖÓÑ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø × Ø ÓÖÑ ½ ½ Ò· Ô Ò Ô Ò Ò ËÓ¸ Û × Ø ½Ô ¯ ¼ ¼½ Ò Ò ×ÓÐÚ ÓÖ Ò Û Ø ½º ÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø Ò Û ÐÐ ÓÙØ ¾ ¼¼º Ì Ù׸ Û Ò × ÑÔÐ × Þ ÓÙØ Ò ¾ ¼¼ ØÓ Ú ÓÙÖ Ó Ð Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × Òº Ü ÑÔÐ ¾ º º ÆÓÛ¸ Û × ÑÔÐ ÖÓÑ ÒÓÒ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø ÙÒ ÒÓÛÒ Ñ Ò Ò ½º Ï Û ÒØ ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ¢ £ Ò ¯ Ò·¯ Ò Û ¯ ¼ ¼½º ÖÓÑ Ü ÑÔÐ ¾ º¾¸ Û ÒÓÛ Ø Ø Ô½¼ × Ø ÔÖÓÔ Ö Ó Ó ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø × Ö ÓÒ¬ Ò Ð Ú Ð Ó Ø Ð ×Ø ¼±º Ï Ø Ò ¬Ò Ò Ý ×ÓÐÚ Ò Ô ½¼ ¯ ¼ ¼½ Ô Ô Ò Ò ÛØ ½º ÓÙ × Ø Ø Ò ½¼¼¼¼¼ × Ø × ÑÔÐ × Þ Ø Ø × Ò ×× Öݺ ÆÓØ Ø Ø Ø × × Ø ÑÓÖ Ø Ò Ø ¾ ¼¼ × ÑÔÐ × Ò ÓÖ Ø Ù×× Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ðº Ï Ú ØÓ Ø Ñ ÒÝ ÑÓÖ × ÑÔÐ × × Ô Ò ÐØÝ ÓÖ ÓÙÖ ÒÓÖ Ò ÓÒ ÖÒ Ò Û Ø Ø × ÑÔÐ Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ ×º Ü ÑÔÐ ¾ º º ËÙÔÔÓ× Û ÒÓÛ × ÑÔÐ ÖÓÑ Ò ÖÝ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø ÙÒ ÒÓÛÒ Ñ Ò º Ì × Ò ÖÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ×× Ò× ÔÖÓ Ð ØÝ Ô Ò ½ Ô ØÓ Ø Ò ÖÝ Ú ÐÙ × ½ Ò ¼¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݸ Û Ö Ô × Ò ÙÒ ÒÓÛÒ Ô Ö ÑØ Öº Ì Ñ Ò Ó Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ø Ò × Ò ØÓ Ô Ô £ ½ · ´½ Ôµ £ ¼ Ô Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¿¿ ÊÌ ¾ Ï Ð Ú Ø × Ò Ü Ö × ÓÖ Ø Ö × ÚÒ Ý Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø × ×ØÖ ÙØ ÓÒ Õ Ä Ø Ù× ØÖÝ ØÓ ¬Ò ÓÛ Ñ ÒÝ × ÑÔÐ × Ò Û Ò Ô´½ Ôµ ØÓ Ó Ø Ò ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º µ Ò ¯ Ò · ¯℄ Û Ø ¯ ¼ ¼½ Ì ØÖ Ý Ô ÖØ Ó Ø × ÔÖÓ Ð Ñ × Ø Ø Ô Ò × ÓÒ Ô Ò × Ø Ö ÓÖ ÙÒ ÒÓÛÒº ËÓ Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÒÒÓØ Ó Ø ÓÖÑ · ÔÒ ´¾ º µ Ò Ô Ò Ò Ù× Ø Ò ÔÓ ÒØ× Ó Ø × ÒØ ÖÚ Ð Ô Ò ÓÒ Ø ÙÒ ÒÓÛÒ º À Ö × ÓÛ Û Ò Ø ÖÓÙÒ Ô ½¼¸ Ø Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð Ø × Æ ÙÐØݺ Ö×ظ × Ò Ü ÑÔÐ × ¾ º º Ò ¾ º¾¸ Û Ò Ö Ù Ø Ø ´¾ º µ ÓÒØ Ò× Ô Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ð ×Ø ¼ ¼º Ì Ö ×ÙÐØ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º µ Ú Ö × Û Ø Ô Ò ÓÒ Ö ÐÐÝ × Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ×Ù ÒØ ÖÚ Ð׸ ÓÒ ÓÖ Ú ÐÙ Ó Ôº Ø Ø × ÔÓ Òظ ÓÒ Ò Ø Ø ×Ø Ó Ø × ÒØ ÖÚ Ð× × Ø ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º µº Ì × Û ÐÐ Ø ÐÐ Ù× Û Ø Ò × Ò Û ÐÐ Ð×Ó Ù Ö ÒØ Ø Ð ×Ø ¼± ÓÒ¬ Ò Ð Ú Ð ´Ø ×Ø Ó Ø ÒØ ÖÚ Ð× × ÓÒ¬ Ò Ð Ú Ð Ø Ð ×Ø × Ö Ø × ÒÝ Ó Ø × Ô Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð× Ò Ö × Ò Ø × Þ Ó Ò ÒØ ÖÚ Ð Ñ × Ø ÓÒ¬ Ò Ð Ú Ð Ó ÙÔµº Ô Ä Ø Ù× ÒÓÛ Ó Ò Ô Ö ÓÖÑ Ø × ÔÖÓ ÙÖ ÔÐÙ Ò ½¼ Ò ´¾ º µ¸ ÝÓÙ Ø Ø ÒØ ÖÚ Ð Ô Ô Ô Ô ½¼ Ô´½ Ôµ Ò · ½¼ Ô´½ Ôµ Ô Ô ´¾ º µ Ò Ò Ò Û × Ø Ð ×Ø ¼± ÒØ ÖÚ Ð¸ ÐØ ÓÙ Ø Ô Ò × ÓÒ Ôº Ì Ô ×Ø Ó Ø × ÒØ ÖÚ Ð׸ × Ô Ú Ö × ÖÓÑ Ô ¼ ØÓ Ô ½¸ × ÓÖ Ô ½ ¾¸ Ù× Ø Ñ Ü Ú ÐÙ Ó Ô´½ Ôµ Ø × ÔÐ Ø Ô ½ ¾º Ï × Ø Ô ½ ¾ Ò ´¾ º µ ØÓ × Ø Ø Ø × ×Ø ÒØ ÖÚ Ð × Ô Ô Ô Ô ½¼ ½ ½¼ ½ Ô Ô Ò Ò· Ï Û ÒØ Ø × ÒØ ÖÚ Ð ØÓ Ó Ø ÒÒ Ò Ò Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º µ¸ ×Ó Û × Ø Ô Ô ½¼ ½ ¼ ¼½ Ô ¯ Ò ¾ ¼¼¼ × Ø Ò ×× ÖÝ ÒÙÑ Ö Ó × ÑÔР׺ ÇÙÖ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ × Ø Ø · ¼ ¼½℄ Ò ¼ ¼½ × Ø Ð ×Ø ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ ¸ Ò ¾ ¼¼¼¸ Ø Ø ×¸ È Ò ¼ ¼½ Ò · ¼ ¼½℄ ¼ ¼ ÓÖ Ò ¾ ¼¼¼¸ Ö Ö Ð ×× Ó Ø Ú ÐÙ Ó Ôº Ò Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¿ ÊÌ ¾ ¾ º¿ ÅÙÐØ Ú Ö Ø Ù×× Ä Ø ÊÎ³× ½ ¾ ¿ Ú Ø ÑÙÐØ Ú Ö ´Ü½ ܾ Ü¿ µ Û Ö Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ó Ø Ò Ò× ØÝ Ü ÑÔÐ Ø Ù×× Ò Ò× ØÝ ÜÔ ¼ ´Ü½ ܾ Ü¿µ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿ µÌ ³× × ¼ ½ ¾ ½ ½ ½ ¾ ½ ½ ½ ¾ ´¾ º µ Ä Ø Ù× ÛÓÖ ÓÙØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ´ µ Ò ´Ü½ Ü¿ µº ´ µ Ò ´Ü¾ µ ½ ¿ ¾ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ì Ö Û Ý ØÓ ¬Ò Ø ½ ¿ ´Ü½ Ü¿µ Ò×Û Ö ÛÓÙÐ ØÓ Ó Ø ÒØ Ö Ð ½ ´Ü½ ܾ Ü¿µ ܾ ½ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Û Ò Ù× ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ× ØÓ Ó Ø Ò Ø Ò×Û Ö Ò ÑÙ × ÑÔÐ Ö Ñ ÒÒ Öº Ì × ÔÖÓÔ ÖØÝ ×Ø Ø × Ø Ø ÒÝ ×Ù × Ø Ó ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ù×× Ò ÊÎ³× × Ð×Ó ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ù×× Òº Ì Ö ÓÖ ¸ ½ ¿ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ú Ú Ö Ø Ù×× Ò Ò× Øݺ ÌÓ ÜÔÖ ×× Ø × Ò× Øݸ Û Ò Ø Ñ Ò× Ó ½ ¿ Ò Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü ÓÖ ½ ¿ º ÖÓÑ Ø ÓÖÑ Ó ´Ü½ ܾ Ü¿ µ Ò ´¾ º µ¸ Ø × Ð Ö Ø Ø Ø Ñ Ò× Ó ½ ¾ ¿ Ö ÐÐ Þ ÖÓº ´Á ÓÒ Ó Ø × Ñ Ò× Û Ö ÒÓÒÞ ÖÓ¸ Ø Ö ÛÓÙÐ Ø Ð ×Ø ÓÒ Ð Ò Ö Ø ÖÑ Ò Ø Ü ³× Ò Ø ÜÔÓÒ ÒØ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¾ º µ¸ ÙØ Ø Ö Ö ÓÒÐÝ ÕÙ Ö Ø Ø ÖÑ׺µ Ì Ö ÓÖ ¸ ½ Ò ¿ ÓØ Ú Ñ Ò ¼º Ì ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü ÓÖ ½ ¿ × Ø ¾ ¢ ¾ Ñ ØÖ Ü ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ø ÓÙÖ ÓÖÒ Ö Ð Ñ ÒØ× Ó ¸ Ò Ñ Ðݸ Ø Ñ ØÖ Ü ¾ ½ ½ ¾ Ì ÒÚ Ö× Ó Ø × Ñ ØÖ Ü × ¾ ¿ ½ ¿ ½ ¿ ¾ ¿ Ï ÒÓÛ ÓÖÑ Ø ØÖ ÔÐ ÔÖÓ Ù Ø ¾¿ ½¿ ´Ü½ Ü¿ µ ½ ¿ ¾ ¿ ´Ü½ Ü¿µÌ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¿ ÊÌ ¾ Û ÑÙÐØ ÔÐ × ÓÙØ × ´¾ ¿µÜ¾ · ´¾ ¿µÜ¾ ´¾ ¿µÜ½ Ü¿ ½ ¿ Á Û ÑÙÐØ ÔÐÝ Ø × Ý ½ ¾¸ Û Ó Ø Ò Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ó Ø ´Ü½ Ü¿µ Ò× ØÝ ¼ ÜÔ ¼ ´¾ ¿µÜ¾ · ´¾ ¿µÜ¾ ´¾ ¿µÜ½ Ü¿ ℄ ´Ü½ Ü¿µ ½ ¿ ¼ ÜÔ ´Ü¾ · ܾ ܽ Ü¿ µ ¿℄ ½ ¿ ÖÓÑ Ô ½ ½ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ¸ Ø ÓÒ×Ø ÒØ ¼ × Ú Ò Ý ½ ½ ¼ Õ ¾ Ô¿ ¾ ½ ¾ ´Ç Ú ÓÙ×Ðݸ ¾º Ï Ð Ú Ø ØÓ Ø Ö Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø ½ ¾ºµ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ¾ ÑÙ×Ø Ù×× Òº ÁØ× Ñ Ò × Þ ÖÓº ÁØ× Ú Ö Ò × ¾ ´Ø Ñ Ð Ð Ñ ÒØ Ó µº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø× Ò× ØÝ ´ ÖÓÑ ÔÔ µ × ¾ ´Ü¾µ Ô¾ ½ Ô¾ ÜÔ Ü¾ Ì × × ÑÙ × Ö Ø Ò Ó Ò Ø ÒØ Ö Ð ½ ½ ¿ ½ ½ ¿ ¿ ½ ¿ ¿ ½ ¾ ¿ ´Ü¿ µ ½ ½ ´Ü½ ܾ Ü¿µ ܽ Ü¿ ½ ½ ¿ Ä ØÙÖ ¾ ËØ Ø ×Ø × È ÖØ ¿ ¾ º½ ÓÒ¬ Ò ÁÒØ ÖÚ Ð ÓÖ È ´ µ ËÙÔÔÓ× Û Ú Ò Ú ÒØ ××Ó Ø Û Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Û Ó× ÔÖÓ ÙÒ ÒÓÛÒº Ó Ò ØÓ Ø ÒÒ Ò × Ó ¿¼¾ ¸ Û ×Ø Ñ Ø È ´ µ ÑÔ Ö ÐÐÝ ¯ È Ö ÓÖÑ Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò Ø Ñ × ´ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð×µº ¯ Ç Ø × Ò ØÖ Ð׸ Ð Ø Ò Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø × ØÖ Ð× ÓÒ Û Ó ÙÖÖ ¯ Í× Ø Ö Ð Ø Ú Ö ÕÙ Ò Ý Ò Ò × Ò ×Ø Ñ Ø ÓÖ È ´ µº ÁØ ×Ø Ò × ØÓ Ö ×ÓÒ Ø Ø Û Ñ Ý Ð ØÓ ÓÖÑ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ È ´ µ Ó Ø Ò Ò ¯ ÒÒ ¯ Ò Ò ¯ È ´ µ ÒÒ · ¯ º ÓÖÑ ´¾ º½µ Ï Û ÐÐ Û ÒØ ÖØ Ò Ð Ú Ð Ó ÓÒ¬ Ò ÓÖ Ø × ÒØ ÖÚ Ð¸ Ò Ñ Ðݸ ÓÖ ×ÓÑ ÔÖ × Ð Ø ØÛ Ò ¼ Ò ½¸ Û Û ÐÐ Û ÒØ ØÓ Ò×ÙÖ Ø Ø È Ð ØÝ È ´ µ × × ÓÐÐÓÛ× « ×ØÖ ØÐÝ ´¾ º¾µ Ï Ñ Ý ×Ø Ø ÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × Ò ÔÖÓ Ð Ñ × ÓÐÐÓÛ× ÓÒ ÁÒØ × Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ú Ò « Ò ¯¸ ¬Ò ÒÙÑ Ö Ó × ÑÔÐ × Ø Ø Û ÐÐ Ò×ÙÖ Ø Ø Ò¹ ÕÙ Ð ØÝ ´¾ º¾µ × ØÖÙ º Ö×ظ Á ×Ø Ø ÓÛ ÝÓÙ ¬Ò Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ ×ÓÐÚ Ø × ÔÖÓ Ð Ñº Ì Ò¸ Á ÜÔÐ Ò Û Ý ÑÝ ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÚÐ º ¾¿ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÓÒ ÁÒØ Ë È ¾¿ ÊÌ ¿ Ö×ظ ¬Ò ½ ½ × Ò ÈÖÓ Ð Ñ ¾ ×Ó Ø Ø « ´¾ º¿µ Ì Ò¸ ×ÓÐÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ò ´¾ º µ ¾ÔÒ ¯ Á Ò × ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö¸ Ø × × Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× ÝÓÙ Ø ØÓ ÓÖÑ Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º¾µº Á ÒÓظ ÝÓÙ ÖÓÙÒ ÙÔ ØÓ Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÒØ Ö Ö Ø Ö Ø Ò ÓÖ ÕÙ Ð ØÓ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´¾ º µº Ü ÑÔÐ ¾ º½º Ä Ø Ù× ¬ ÙÖ ÓÙØ ÓÛ Ñ ÒÝ ØÖ Ð× Ò Û ÐÐ ÒÓÙ ×Ó Ø Ø ´¾ º½µ Û ÐÐ ¼± ÓÒ¬ Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð Û Ø ¯ ¼ ¼½º Ì Ò¸ « ¼ ¼ ËÓÐÚ Ò ´¾ º¿µ ÓÖ ¸ Û Ó Ø Ò Ô ½¼º ËÓÐÚ Ò ´¾ º µ Û Ø ¯ ¼ ¼½¸ Û × Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ð× Ò ØÓ Ù× Ò ÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × Ò ¾ ¼¼¼ Ì × Ò Ó ÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × ÒÓÛ ÓÑÔÐ Ø º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ Ö Ô Ø ÐÝ Ø ¾ ¼¼¼ ØÖ Ð× Ò ÓÑÔÙØ Ø Ò ÔÓ ÒØ× Ó Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º½µ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ ¬Ò Ø Ø Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒ Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø × ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× Û ÐÐ ÓÒØ Ò È ´ µ¸ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ø Ú ÐÙ Ó È ´ µ ØÙ ÐÐÝ ×º Ü ÑÔÐ ¾ º¾º ÙÖ ÓÙØ ÓÛ Ñ ÒÝ ØÖ Ð× Ò Û ÐÐ ÒÓÙ ×Ó Ø Ø ´¾ º½µ Û ÐÐ ± ÓÒ¬ Ò ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð Û Ø ¯ ¼ ¼½º ÈÖÓÓ Ø Ø ÓÙÖ × Ò Ñ Ø Ó ÛÓÖ ×º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ø Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ Ó × Þ Ò ½ ¾ ¡¡¡ Ò ÖÓÑ Ø Ò ÖÝ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û ×× Ò× ÔÖÓ Ð ØÝ Ô È ´ µ ØÓ Ø Ò ÖÝ Ú ÐÙ ½ Ò Ø Ò Ø × ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ØÖÙ Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ½ Ô × ×× Ò ØÓ Ø Ò ÖÝ Ú ÐÙ ¼º Ì Ò¸ Û Ò Ö Ö Ø × ÑÔÐ Ñ Ò Ò Ó Ø × Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ × Ó Ò Ò Û Ø Ø Ö Ð Ø Ú Ö ÕÙ Ò Ý Ò Ò Ò ½ · ¾ · ¡¡¡ · Ò ´¾ º µ Ò Ò Ò ´ ÓÙ Ò Ö Ö × Ø Ò Ø Ú ÐÙ ½ ÔÖ × ÐÝ Û Ò Ú ÒØ Ó ÙÖ׸ ×Ó Ø Ø Ø ×ÙÑ Ó Ø ³× × Ø Ö ÓÖ Ò ¸ Ø ØÓØ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ × Ó ÙÖ׺µ Ì Ñ Ò Ó ÓÙÖ Ò ÖÝ ÔÖÓ ×Ø × Ô È ´ µº Í× Ò Ø Ñ Ø Ó Ó Ü ÑÔÐ ¾ º ¸ ÓÒ ¬Ò × Ò ÒØ ÖÚ Ð Ó Ø ÓÖÑ Ò ÔÒ Ò · ÔÒ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ×Ó Ø Ø ¾¿ ÊÌ ¿ · ÔÒ « ´¾ º µ Û Ö × Ø ×Ø Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó ÓÙÖ Ò ÖÝ ÔÖÓ ×ظ Ú Ò Ý Õ Ô´½ Ôµ Í× Ò Ý× Ú³× ÁÒ ÕÙ Ð Øݸ Ø Ò ÓÖ ´¾ º µ ØÓ ØÖÙ × ÓÙÒ Ý ×ÓÐÚ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¾ º¿µº ÈÐÙ Ò Ø × Ú ÐÙ ÒØÓ ´¾ º µ Ò Ð×Ó ÔÐÙ Ò Ò Ø Ú ÐÙ ¸ Û ³Ú × ÓÛÒ ´Ù× Ò ´¾ º µµ Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò × ØÖÙ Ô Ô Ô´½ Ôµ ´½ Ò Ò Ô · ÔÔ Ôµ « È È´ µ È Ò Ò ÔÒ Ò Ò Ò Ò Ï Ò ØÓ ¬Ò ØÛÓ Ò ÔÓ ÒØ× ÒÓØ Ô Ò Ò ÓÒ Ô È ´ µº Á Û Ö ÔÐ Ô´½ Ôµ Ò Ø ØÛÓ Ò ÔÓ ÒØ× Ý Ø ×Ø Ø Ò ´Ò Ñ Ðݸ ½ µ¸ Û Ø Ö ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ Û Ø ÔÖ Ò ÔÖÓ ×Ø Ø Ñ ÒØ × ×Ø ÐÐ ØÖÙ º ÇÙÖ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ × Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò × ØÖÙ ÓÖ × Ø × Ý Ò ´¾ º¿µ È ËÓÐÚ Ò Ø Ò Ò ¾ÔÒ È ´ µ ÒÒ · ¾ÔÒ ÕÙ Ø ÓÒ ´¾ º µ¸ Û Ó Ø Ò Ø Ò ×× ÖÝ Ú ÐÙ Ó Ò « ÓÖ ÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º½µº ¾ º¾ ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓ ÀÝÔÓØ × × Ì ×Ø Ò ÔØ Ö Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ × ÓÒ ÝÔÓØ × × Ø ×Ø Ò º ÐØ ÓÙ ÝÔÓØ × × Ø ×Ø Ò × Ú ÖÝ ÑÔÓÖØ Òظ Ø Ö Û × ÒÓ Ø Ñ ØÓ ÓÚ Ö ÔØ Ö Ò ¿¼¾ º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × ÒØ Ö ×Ø Ò ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ø × ÑÔÐ ×Ø ÝÔÓØ × × Ø ×Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ × ×ÓÐÚ Ð Ù× Ò Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÔÔÖÓ º Ì × × Ø ÓÒ × ÚÓØ ØÓ × ÓÛ Ò ÝÓÙ Ø ×º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø ÙÒ ÒÓÛÒ Ñ Ò Ò ÒÓÛÒ Ú Ö Ò ¾ º ÌÓ Ñ Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ó ×Ø Ñ Ø Ò × ÑÔÐ Ö¸ ×ÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ó ÒÓÛ Ø Ø Ø Ö Ö Ü ØÐÝ ØÛÓ ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ ¸ Ò Ñ Ðݸ Ò Ø Ö ÕÙ Ð ØÓ ÒÓÛÒ Ú ÐÙ ¼ ÓÖ Ð× Ò ÕÙ Ð ØÓ ÒÓÛÒ Ú ÐÙ ½ ´Ð Ø Ù× ××ÙÑ Ø Ø ½ ¼µº ËØ Ø ×Ø Ò× ÛÓÙÐ ×Ø Ø Ø × ØÛÓ ÔÓ×× Ð Ø × × ØÛÓ ÝÔÓØ × × Ø Ö Ø ÝÔÓØ × × À¼ × ØÖÙ ¸ ÓÖ Ð× Ø × ØÖÙ º ÝÔÓØ × × ¼ À½ ½ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¿ ÊÌ ¿ Ò Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ Ó × Þ Ò ÖÓÑ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò ×ظ Û Ø Ö ÝÔÓØ × × À¼ × ØÖÙ ÓÖ Û Ø Ö ÝÔÓØ × × À½ × ØÖÙ º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÀÝÔÓØ × × Ì ×Ø Ò ÈÖÓ Ð Ñ¸ Û Ò ØÓ ÓÖÑÙÐ Ø × ÓÒ ÖÙÐ Ø Ø ÐÐ Ù× Ü ØÐÝ Û Ò ØÓ Ø Ø À¼ × ØÖÙ Ò Û Ò ØÓ Ø Ø À½ × ØÖÙ º À Ö ÔÓ×× Ð × ÓÒ ÖÙÐ ¸ × ÓÒ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð× × ÓÒ ÊÙÐ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ Ñ Ø ÓÖÖ Ø × ÓÒ Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø Ø Ñ Û Ó Ø ØÛÓ ÝÔÓØ × × À¼ À½ × ØÖÙ ¸ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û ÓÒ × ØÙ ÐÐÝ ØÖÙ º Ë Ø ÀÝÔÓØ × × Ì ×Ø Ò ÈÖÓ Ð Ñ × ½ ¼ ¯ Ò ¬Ò Ø × ÑÔÐ × Þ ÒÒ ×Ó Ø Ø ¾ ÔÖÓ Ø Û ÐÐ × ÓÒ ÓÙØ ´¾ º µ · ¯℄ ´¾ º µ Û ÐÐ ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º Ì ÝÓÙÖ Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ Ó × Þ Ò Ò ÓÑÔÙØ Ø Ò ÔÓ ÒØ× Ó ÝÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ðº Å ÝÓÙÖ × ÓÒ ÓÙØ Ø ÝÔÓØ × × × ÓÐÐÓÛ× ¯ Á ÝÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º µ ÓÒØ Ò× ½¸ Ø Ò Ø Ø ÝÔÓØ × × À½ × ØÖÙ º ´Ì × × ÓÒ Ñ × × Ò× Ù× ÝÓÙÖ ÒØ ÖÚ Ð ÓÒØ Ò× ½¸ Ø ÒÒÓØ Ð×Ó ÓÒØ Ò ¼ ¸ Ù× Ó Ø Ó Ó ¯ Ò ´¾ º µºµ ¯ Á ÝÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ´¾ º µ ÓÒØ Ò× ¼¸ Ø Ò Ø Ø ÝÔÓØ × × À¼ × ØÖÙ º ´Ì × × ÓÒ Ñ × × Ò× Ù× ÝÓÙÖ ÒØ ÖÚ Ð ÓÒØ Ò× ¼¸ Ø ÒÒÓØ Ð×Ó ÓÒØ Ò ½ ºµ ¯ Á ÝÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÒØ Ò× Ò Ø Ö ¼ ÒÓÖ ½¸ Ø Ò ÝÓÙ Ò Ù×Ø Ñ Ù ×× × ØÓ Û Ó Ø ØÛÓ ÝÔÓØ × × × ØÖÙ º Ò ¯ Ò × Ù×× ÓÒº Ï × Ù×× Û Ý Ø ÔÖ Ò × ÓÒ ÊÙÐ Û ÐÐ Ñ Ø ÓÖÖ Ø × ÓÒ Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø Ø Ñ ´ Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒ × ÝÓÙ Ö ¹ ÓÑÔÙØ ÝÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÚ Ö Ò ÓÚ Ö Ò Ò Ñ Ø Ö ×ÙÐØ Ò Ö Ô Ø × ÓÒ×µº Ý Ø Ø Ø Ø Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð × ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð¸ Ø Û ÐÐ ÓÒØ Ò Ø ØÙ Ð Ú ÐÙ Ó Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø Ø Ñ Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒº ÙØ Ò ÓÒÐÝ ¼ ÓÖ ½ Ò ÒÓØ Ò Ð× º Á ¼ × ØÖÙ ¸ Ø Ò × Ò Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÒØ Ò× Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø Ø Ñ ¸ Ø Û ÐÐ ÓÒØ Ò ¼ Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø Ø Ñ ¸ Ò ÓÒ ×Ù Ó × ÓÒ׸ Ø × ÓÒ ÖÙÐ Û ÐÐ ÐÛ Ý× × Ð Ø ÝÔÓØ × × À¼ × Ø ØÖÙ ÝÔÓØ × × ´Û × Ø ÓÖÖ Ø × ÓÒµº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ½ × ØÖÙ ¸ Ø Ò × Ò Ø ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÒØ Ò× Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø Ø Ñ ¸ Ø Û ÐÐ ÓÒØ Ò ½ Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø Ø Ñ ¸ Ò ÓÒ ×Ù Ó × ÓÒ׸ Ø × ÓÒ ÖÙÐ Û ÐÐ ÐÛ Ý× × Ð Ø ÝÔÓØ × × À½ × Ø ØÖÙ ÝÔÓØ × × ´Û × Ø ÓÖÖ Ø × ÓÒµº Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ÓÖÖ Ø × ÓÒ Û ÐÐ Ñ Ø Ð ×Ø ¼± Ó Ø Ø Ñ × ØÓ Û ÝÔÓØ × × × ØÖÙ ¸ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ó Ø ØÛÓ ÝÔÓØ × × × ØÙ ÐÐÝ ØÖÙ º ´ ÓÖ Ø Ó× Ó × ÓÒ× Ò Û Ø ÓÒ¬ Ò Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¼ ÊÌ ¿ ÒØ ÖÚ Ð ÓÒØ Ò× Ò Ø Ö ¼ ÒÓÖ ½¸ Ø × ÓÒ ÖÙÐ Ñ Ø Ù ×× Ø Ø Ø ÛÖÓÒ ÝÔÓØ × × × ØÖÙ ¸ ÙØ Ø × Ú ÒØÙ Ð ØÝ Ò ÓÒÐÝ Ó ÙÖ Ð ×× Ø Ò ½¼± Ó Ø Ø Ñ ºµ Ê Ñ Ö º Á ÝÓÙ Û ÒØ ÝÓÙÖ × ÓÒ ÖÙÐ ÓÖ Ø ÝÔÓØ × × Ø ×Ø Ò ÔÖÓ Ð Ñ ØÓ ÓÖÖ Ø ÑÓÖ Ø Ò ¼± Ó Ø Ø Ñ ¸ Ø Ò ÝÓÙ ÓÙÐ × Ò ÝÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ØÓ ± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º ± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð¸ ÓÖ ÓÛ Ú Ö ÐÓ× ØÓ ½¼¼± ÓÒ¬ Ò Ð Ú Ð Ø Ø ÝÓÙ Û Òغ Ì Ô Ö ÒØ Ð Ú Ð Ó ÓÒ¬ Ò Ó ÝÓÙÖ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð Ø ÖÑ Ò × Ø Ô Ö ÒØ Ó Ø Ñ Ø Ø ÝÓÙÖ × ÓÒ ÖÙÐ Û ÐÐ ÓÖÖ Øº ¾ º¿ Ä Ò Ö ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÅÙÐØ Ú Ö Ø Ò× Ø × ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú Ó ÒØÐÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÊÎ³× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò º Ì Ò Ø Ý Ú ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒµ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ð Ò ÖÐÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø × ÓÐ ÊÎ³× ØÓ Ø Ò Û ÊÎ³× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òº Ï Ò ÜÔÖ ×× Ø Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ñ ØÖ Ü ÓÖÑ Ø × ¾ ½ ¾ ººº Û Ö Ò ¿ ¾ ººº ½ ¾ Ò ¿ × Ò Ò ¢ Ò ÒÚ ÖØ Ð Ñ ØÖ Ü Û Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÒØÖ ×º Ì Ò Û ÊÎ³× Ú Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ý½ ݾ ¡ ¡ ¡ ÝÒµ Ì ÕÙ ×Ø ÓÒ Û Û ÒØ ØÓ ÓÒ× Ö Ò Ø × × Ø ÓÒ × ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ò× ØÝ ´Ý½ ݾ ¡ ¡ ¡ ÝÒµ ÖÓÑ Ø Ò× ØÝ ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒ µº À Ö × ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ó Ò Ø ×¸ ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ º½½ ´Ô ¾¾¿µ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ½ ´¾ º µ ´Ý½ ݾ ¡ ¡ ¡ ÝÒµ Ø´ µ ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒµ Û Ö Ò Ø Ö Ø Ò × Û ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÖ Ü Ú Ö Ð Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ý ³×º Á Û ÐÐ ÒÓØ ÔÖÓÚ ÓÖÑÙÐ ´¾ º µ Ö ¸ Ù× Ø × ×Ô Ð × Ó ÓÖÑÙÐ Á Û ÐÐ Ú Ò ÙØÙÖ Ð ØÙÖ ÓÖ ØÖ Ò×¹ ÓÖÑ Ò ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ÙÒ Ö ÒÓÒÐ Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖѺ ÁÒØÙ Ø Ú Ðݸ ÓÛ Ú Ö¸ ÓÒ Ò Ô×Ý ÓÙØ Û Ý Ø Ò Û ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ÛÓÙÐ Ù×Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø ÓÐ ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ ´ Ø Ð ×Ø Ò ØÛÓ Ñ Ò× ÓÒ×µ Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ¾¹ ØÖ Ò× ÓÖÑ× Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ× Ò Ø Ü½ ܾ ÔÐ Ò ÒØÓ Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ× Ò Ø Ý½ ݾ ÔÐ Ò ¸ Û Ö Ø Ö Ó Ø Ò Û Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ × ÐÛ Ý× Ù×Ø ¬Ü ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø Ö Ó Ø ÓÐ Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñº ÁÒ ÔÖÓÚ Ò ÓÖÑÙÐ ´¾ º µ Ò ¾¹ ¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ ÓÑÔÙØ ÑÙÐØ Ú Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÚ Ö Ò Û Ö ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó ÑÙÐØ Ú Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÚ Ö Ò ÓÐ Ö ÓÒ Ý ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ò Ø Ò Û Ò ÓÐ Ö ÓÒ× × ÙÒ ÓÒ× Ó Ò¬Ò Ø × ¹ Ñ ÐÐÝ ×Ñ ÐÐ Ò Û Ò ÓÐ Ô Ö ÐÐÓ Ö Ñ׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì ÓÒ×Ø ÒØ × Ð Ò ØÓÖ ØÛ Ò Ø Ö × Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾½ ÊÌ ¿ Ó Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ò Û Ò ÓÐ Ò¬Ò Ø × Ñ Ð Ô Ö ÐÐ ÐÓ Ö Ñ× ÛÓÙÐ Ý Ð ¸ Ò Ø Ð Ñ Ø¸ ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÓÖ Ø Ò Û Ò ÓÐ ÑÙÐØ Ú Ö Ø ÔÖÓ × × ¾¹ ÒØ Ö Ð× Û Ø ¾¹ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÒØ Ö Ò × Ø Ø Ö Ð×Ó Ö Ð Ø Ý Ø × ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ º Ü ÑÔÐ ¾ º¾º Ä Ø ½ ¸ ¾ Ò Ô Ò ÒØ Êγ׺ Å Ø Ò Ó Ú Ö Ð ½ ½· ¾ ¾ Ä Ø³× Ù× ÓÖÑÙÐ ´¾ º µ ØÓ ÜÔÖ ×× Ó Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ × Û Ø ¾ ´Ý½ ݾ µ ½ ¼ × Ø ÖÑ Ò ÒØ ½º Ð×Ó¸ ÝÓÙ ×ÓÐÚ ÓÖ Ø ½ ¾ Ò Ø ÖÑ× Ó ´Ü½ ܾ µº Ì Ó Æ ÒØ Ñ ØÖ Ü ½ ½ ÓÐ Ú Ö Ð × Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ò Û Ú Ö Ð ×¸ ÝÓÙ ½ ¾ ½ ¾ ¾ ½ ¾ Ï ÓÒ ÐÙ ÖÓÑ ´¾ º µ Ø Ø ´Ý½ ݾµ ´½µ ´Ü½ ܾ µ ´Ý½ ݾ ݾµ ÍÔ ØÓ ÒÓÛ¸ Á Ú ÒÓØ Ù× Ø Ø Ø Ø ÊÎ³× ½ ¾ Ö Ò Ô Ò Òغ Á Á ÒÓÛ Ù× Ø Ø Ø¸ Á ÓØ Ò ´Ý½ ݾµ ´Ý½ ݾµ ´Ý¾µ × ÝÔÖÓ Ù Ø¸ Ð Ø Ù× ÒÓÛ ¬Ò Ø È Ó ½º Ï Ó Ø Ò ½ ¾ ½ ½ ½ ¾ ½ ¾ ´Ý½µ ½ ½ ½ ½ ¾ ´Ý½ ݾµ ´Ý¾µ ¾ Ì Ö Ø × Ó Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ × ÝÓÙÖ ÓÐ Ö Ò Ø Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ½ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ ×ÙÑ ÙÔ ØÛÓ Ò Ô Ò ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø × Ô Ö Ø È ³× Ó ½ Ò Ø Ñ º Ï ÒÓÛ × Û Ý Ø × ØÖÙ º Ü ÑÔÐ ¾ º¿º ËÙÔÔÓ× ½ ¾ Ú Ó ÒØ Ô ´Ü½ ܾ µ ¾ ½ ¿ ÜÔ ¼ ¾ ½ £ ¾ ݾ ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ ÒØ Ö Ð ÒØ ÊÎ³× ½ ¾ ¸ Ø È ¾ º Ì × × Ö ×ÙÐØ Ø Ø Û ÖÓÑ ¿¼½ º Ó Ø ×ÙÑ ÊÎ × Ø Ú Ò Ù× Ò ÓÖ ×ÓÑ Ò× ØÝ ´¾ ¿µÜ¾ · ´¾ ¿µÜ¾ ´¾ ¿µÜ½ ܾ ℄ ½ ¾ ´¾ º½¼µ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¾ ÊÌ ¿ ´Ì × × Ø Ú Ö Ø Ù×× Ò Ò× ØÝ Ø Ø ÔÔ Ö ØÓÛ Ö Ø Ò Ó Ë Ø ÓÒ ¾ º¿ºµ Ì ÔÙÖÔÓ× Ó Ø × Ü ÑÔÐ × ØÓ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Á Ò Ð Ò ÖÐÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÊÎ³× ½ ¾ ØÓ Ó Ø Ò Ò Ô Ò ÒØ Ù×× Ò´¼¸½µ ÊÎ³× ½ ¾ º ÌÓ Ó Ø ×¸ Á ¬Ö×Ø Ö ÛÖ Ø Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ö Ø × Ó ´¾ º½¼µ × ½¿ ÜÔ ¼ ´Ü½ ܾµ ¾ ¿ ¾ ¿ ´Ü½ ܾ µÌ ℄ ½¿ ÌÓ × Û Ø Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò ¸ Û ¬Ö×Ø Ò ØÓ ¬Ò Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ó Ø ³×º Ì × × Ó Ø Ò Ý ÒÚ ÖØ Ò Ø ¾ ¢ ¾ Ñ ØÖ Ü Ø Ø ÔÔ Ö× Ò Ø Ñ Ð Ó Ø ÜÔÓÒ ÒØ ¾ ½ ¾ ¿ ½ ¿ ½ ½ ¾ ½ ¿ ¾ ¿ ÆÓÛ ÓÓ× ¾ ¢ ¾ ÒÚ ÖØ Ð Ñ ØÖ Ü ×Ó Ø Ø ½ ¼ Ì ´¾ º½½µ ¼ ½ Ø ¾¢¾ ÒØ ØÝ Ñ ØÖ Üº Ì Ö Ö Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ « Ö ÒØ Ñ ØÖ × Ø Ø Û ÐÐ × Ø × Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´¾ º½½µº ÁÒ ÓÓ Ð Ò Ö Ð Ö ÓÙÖ× ¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ð ÖÒ Ø Ð ×Ø ÓÒ ÓÖ ØÛÓ ÓÓ Ø Ò ÕÙ × ÓÖ ¬Ò Ò ×ÓÐÙØ ÓÒº ÌÓ ¬Ò × ÙÔ¸ ÐÐ Á Ò × Ù×Ø ÓÒ ×ÓÐÙØ ÓÒº ÓÙ Ò × ÐÝ Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ô Ô ½ Ô¾ ½ Ô¾ ½ ½ Ì Ò Ó Ú Ö Ð Û Û ÐÐ Ñ × Ø Ò ½ ¾ ½ ¾ ´¾ º½¾µ × Ô¿º Ì Ö ÓÖ ¸ Ý ÓÖÑÙÐ ´¾ º µ¸ Ø Ò Û Ó ÒØ Ò× ØÝ Ô Ô ´¾ º½¿µ ´Ý½ ݾµ ¿ ¾ ½ ¿ ÜÔ ¼ ´Ü½ ܾ µ ½´Ü½ ܾµÌ ℄ Ü ÔØ Ø Ø Û ×Ø ÐÐ Ú ØÓ ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÖ Ø ÓÐ Ú Ö Ð × Ü½ ܾ ÓÒ Ø Ö Ø × Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ò Û Ú Ö Ð × Ý½ ݾº ËÓÐÚ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¾ º½½µ ÓÖ ¸ Û Ó Ø Ò ½ ´ Ì µ ½ Ò Ø Ò ÒÚ ÖØ Ò ÓØ × × Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ Û Ó Ø Ò Ì Ö ÔÖÓ Ð Ó Ø × Ø ÖÑ Ò ÒØ Ó ½ ¾ ½ Ì Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ÊÌ ¿ Ì ¾¿ ÜÔÓÒ ÒØ Ð Ô ÖØ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¾ º½¿µ × Ø Ò ÜÔ ¼ ´Ü½ ܾµ Ì ´Ü½ ܾµÌ ℄ Û Ò Ö ÛÖ ØØ Ò × ÜÔ ¼ ´Ü½ ܾµ Ì ´Ü½ ܾµ Ì Ì ℄ Ò Ø Ò × ÜÔ ¼ ´Ý½ ݾµ´Ý½ ݾµÌ ℄ Ù× ÖÓÑ ´¾ º½¾µ Û Ú ´Ý½ ݾµ ´Ü½ ܾµ Ì Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÓÙÖ Ò Û Ó ÒØ È Ò × ÑÔÐ ×Ø ÓÖÑ × ¾ ¾ ´Ý½ ݾµ ¾½ ÜÔ ¼ ´Ý½ · ݾ µ℄ Û ØÓÖ× × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó ØÛÓ Ù×× Ò´¼¸½µ È ³×º Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø Ø Ò Ó Ú Ö Ð ´¾ º½¾µ ÓÒÚ ÖØ× Ø ÓÐ ÊÎ³× ½ ¾ ÒØÓ Ò Û ÊÎ³× ½ ¾ Û Ö Ò Ô Ò ÒØ Ù×× Ò´¼¸½µ Êγ׺ Ò Ð Ê Ñ Ö º Ì Ø Ò ÕÙ ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò Ø ÔÖ Ò Ü ÑÔÐ Ò ÔÔÐ ØÓ ÒÝ × Ø ¡ ¡ ¡ Ò Ó ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ù×× Ò ÊÎ³× Ú Ò Þ ÖÓ Ñ Òº ÓÙ Ò Ð Ò ÖÐÝ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø Ñ ½ ¾ ÒØÓ Ò Ô Ò ÒØ Ù×× Ò´¼¸½µ ÊÎ³× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò ÝÓÙ Ù× Ø ÔÔÖÓÔÖ Ø Ò ¢ Ò Ñ ØÖ Ü ØÓ ÓÒÚ ÖØ Ø ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò ℄Ì ÒØÓ Ø ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò℄Ì º ÒÝ Ò ¢ Ò Ñ ØÖ Ü ×Ù Ø Ø Ì ×Ø Ò¢Ò ¾ ÒØ ØÝ Ñ ØÖ Ü Û ÐÐ Ó Ø ØÖ Ä ØÙÖ ¾ ËØ Ø ×Ø × È ÖØ ¾ º½ ËØÖ ØÄÒ Ï ×Ø ÖØ Û Ø Ò Ò×ØÖÙ Ø Ú Ü ÑÔÐ ¾ º½º Ú Ò ¯ ¼¸ ½ ¯ Î Ö´ µ ¾¸ Î Ö´ µ ¯ ½¾ ××ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ö ÓÒ×Ø Ì × × ÐÐ ×ØÖ Ð×Ó¸ Ì Ö ÓÖ ¸ ½º ÒØ× ×Ù Ø Ø Ü℄ ℄ ℄℄ ℄ ℄℄ ℄ Í× Ò Ø Ä Û Ó ÁØ Ö Ø ÓÚ´ Å Ò Ü· Ñ Òº Ø Ð Ò Ö Ö ×× ÓÒ Ó Ø ËÓÐÙØ ÓÒº Ì Ö ÓÖ Ê Ö ×× ÓÒ Ó Ø Ü ÑÔÐ º × Ø×ÝÒ ÓÖ ÐÐ Ü Í× Ä Û Ó ÁØ Ö Ø ·℄ ÓÚ´ Ô º ℄· ¾℄ · ´ · ½µ℄ µ· ÜÔ Ø Ø ÓÒ ØÓ ¬Ò µ ℄ ¾ Ô ¾ ¾¾ ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÑÙ × Ò Ü ÑÔÐ ¾ º½¸ ÓÒ Ò ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ¾ Ä ÌÍÊ ¾ º ¯Á ËÌ ÌÁËÌÁ Ü℄ × ×ØÖ Ø × Ø ÙÒ ÕÙ ÓÖÑ ¯Á Ý℄ × ×ØÖ Ø × Ø ÙÒ ÕÙ ÓÖÑ Ë È ¾ ÊÌ Ø Ð Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´ º º¸ Ó Ø ÓÖÑ Ü℄ ÓÖ ÓÒ×Ø ÒØ× µ¸ Ø Ò Ø ´Ü µ · Ø Ð Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´ º º¸ Ó Ø Ý℄ Ü· ÓÖÑ Ý · ÓÖ ÓÒ×Ø ÒØ× µ¸ Ø Ò Ø ´Ý µ · ¾ º¾ ÚÖ Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ï × Ý Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ú Ó ÒØ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ö Ó ÒØ È Ø × Ø ÓÖÑ ¾ ¿ ¾ ½ ½ Ý Ý Ü Ü Ý Ý Ü Ü ¾ · Ý ¾ ´¾ º½µ ¾ Ü Ý Ô½ ¾ ÜÔ ¾´½ ¾µ Ü Ü Ý Û Ö Ü Ý Ü Ý Ò ÒÝ ¬Ú Ô Ö Ñ Ø Ö Ú ÐÙ × Û × Ø × Ý ½ ½ ¼ ¼ ½ ÈÖÓÔ ÖØ × Ó ÚÖ Ø Ü Ý Ü Ý ½ ½ ½ ½ ½ Ù×× Ò Ï Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ú Ö Ø ¯ Ì Ñ Ö Ò Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ö Ù×× Ò Ù×× Ò´ Ù×× Ò´ ¯ Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ö Î Ö Ù×× Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¾ º¾º¿º ¾µ ¾µ Ü Ü Ý Ý Ù×× Ò Ì ÓÒ ×Ø Ó ÚÒ Ý℄ Ü · ´ Ü Ý µ´Ý Ý µ ¾ ¾ Ý℄ Ü ´½ µ Ý × Ù×× Ò Û Ø ´¾ º¾µ Ä ÌÍÊ ¾ º Ì ÓÒ ËÌ ÌÁËÌÁ ×Ø Ó Ë È ÚÒ Î ¯ ÜÝ ¾ ÊÌ Ü Ö × Ù×× Ò Û Ø Ü℄ Ý · ´ Ý Ü µ´Ü Ü µ ¾ ¾ Ý℄ Ý ´½ µ º Ï Ú × Ò Ò Ø Ö Ø Ø ÓÒ× Ø Ø Ù×× Ò Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü ݵ Ò ÔÐÓØØ × ×ÙÖ ´Ü ݵ Ò Ò ´Ü Ý Þµ¹ ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñº ÓÑ ØÖ Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ Ö Ö Ð Ø ØÓ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø Ó ÒØ Ù×× Ò ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÔÓ ÒØ Ò Ø ´Ü ݵ ÔÐ Ò Ø Û Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ Ö × Ø× Ñ Ü ÑÙÑ × Ø ÔÓ ÒØ ´ Ü Ý µº ÈÐ Ò × Ó Ø ÓÖÑ Ü ÙØ Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ Ò ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÙÖÚ × Û ¸ Û Ò × Ð ÔÖÓÔ ÖÐݸ Ý Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Ø × Ó Ú Ò Ú ÐÙ × Ó º ÈÐ Ò × Ó Ø ÓÖÑ Ý ÙØ Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ Ò ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÙÖÚ × Û Ý Ð Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× Ø × Ó Ú Ò Ú ÐÙ × Ó Û Ò × Ð ÔÖÓÔ ÖÐݺ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× Ó Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ Û Ø ÔÐ Ò × Ó Ø ÓÖÑ Þ Ö ÐÐ Ô× ×º Þ ¾ º¾º½ ¯Ì « Ø Ó Ø Ô Ö ÑØÖ Ó ÒØÐÝ Ù×× Ò Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò ÓÒÐÝ ¼º Ì Ö Ö Ò × Ø Ø Ø Ó ÒØ Ù×× Ò Ò× ØÝ Ò ´¾ º½µ ØÓÖ× Ò Ø × × × ¾ ¾ Ô ½ ÜÔ ´Ü ¾Üµ Ô ½ ÜÔ ´Ý ¾Ý µ ¾Ü ¾Ý ¾ Ü ¾ Ý Á ¼¸ Ò Ø Ú Ö Ò × Ó Ò Ö Õ٠и Ø Ò Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ × ×ÝÑÑ ØÖ Ð ÐÐ × Ô ¸ Û Ø Ø ÖÓ×× × Ø ÓÒ× Ó Ø ×ÙÖ Ô Ö ÐÐ Ð ØÓ Ø ´Ü ݵ¹ÔÐ Ò Ò Ö Ð ×º ¯ × ¦½¸ Ø ÐÐ ÔØ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× Ó Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ ÓÑ ÑÓÖ Ò ÑÓÖ ÒØÖ ¸ Û Ø Ø ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ ÐÓÓ Ò ÑÓÖ Ò ÑÓÖ ×ÕÙ × ÐÓÒ Ø Ñ ÓÖ Ü × Ó Ø × ÐÐ ÔØ Ð ÖÓ×× × Ø ÓÒ׺ ÁÒ Ø Ð Ñ Ø Û Ò ÓÑ × ½¸ ÓÒ × È Ý · ´ Ý Ü µ´ Ü µ℄ ½ Û Ñ Ò× Ø Ø ´ µ × ÓÒ ÒØÖ Ø ÐÓÒ Ð Ò Ó ÔÓ× Ø Ú ×ÐÓÔ º ÁÒ Ø Ð Ñ Ø Û Ò ÓÑ × ½¸ Ø Ò È Ý ´ Ý Ü µ´ Ü µ℄ ½ Ñ Ò Ò Ø Ø ´ µ × ÓÒ ÒØÖ Ø ÐÓÒ Ð Ò Ó Ò Ø Ú ×ÐÓÔ º Ä ÌÍÊ ¾ º¾º¾ ÄØ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È « Ø Ó Ä Ò Ö ¾ ÊÌ Ò Ó ÎÖ Ð Ó ÒØÐÝ Ù×× Òº ËÙÔÔÓ× Û ¬Ò ØÛÓ Ò Û Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Í Î Ý Í · · Î · · Û Ö Ö ÓÒ×Ø ÒØ׺ ÌÓ ÚÓ Ò Ö Ø × ØÙ Ø ÓÒ¸ Û Ö ÕÙ Ö Ø Ø ¼º ÍÒ Ö ×Ù Ð Ò Ö Ò Ó Ú Ö Ð ¸ Ø ØÙÖÒ× ÓÙØ Ø Ø Ø Ò Û Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Í Î Ö Ð×Ó Ó ÒØÐÝ Ù×× Òº ÌÓ ¬Ò Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Ó ´Í Î µ¸ ÝÓÙ³ Ù×Ø Ú ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö ×Ø Ô× ËØ Ô ½ ÓÑÔÙØ Ø Ú ÐÙ × Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× ¾ ¾ Ú ÙÚ ¾ ¾ ÜÝ Ù Ú Ù Ü Ý Ü ÖÓÑ Ø Ú ÐÙ × Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× Ù× Ò Ø Ý ÕÙ Ø ÓÒ× ¾ Ù ÙÚ Ù Ú ÙÚ ¾ Ú Ü Ý ¾ Ü ÜÝ · ÜÝ ¾ Ý Ì ÓÑÔÙØ Ù Ú Ù Ú ´ Ù Ú µº ¾ ¾ ËØ Ô ¿ ÈÐÙ Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ú ÐÙ × Ù Ú Ù Ú Ù Ú ÒØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Ó Í Ò Î µ ´ Ù Ù Ú Ú Ú Ú ¾ ½ Ù Ù ¾ ½ Õ · Ú ¾ ÙÚ ÜÔ ¾´½ ¾ µ Ù Ù Ú ÙÚ ¾ Ù Ú ½ ¾Ú Ù ËØ Ô ¾ ¾ º¾º¿ ÈÖÓÓ × Ì ÈÖÓÔ ÖØ × Ó Ú Ö Ø ×Ô Ð × Ò Û Ù×× Ò Ú Ò ÖÐ Ö Ò ¼ ×Ø Ð × ½ Ý ÔÖÓÚ Ò Ø Ñ ÓÖ Ø ´¾ º¿µ Ä ÌÍÊ ¾ º × Ù×× ÓÒº ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾ ÊÌ ÓÙ Ó Ø Ò ÊÎ³× × Ò ´¾ º¿µ Ý Ø Ò Ó Ú Ö Ð ¼ ¼ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ³Ú × ÓÛÒ Ø Ø ¼ × Ù×× Ò´¼¸½µ¸ Ø Û ÐÐ ÓÐÐÓÛ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ø Ø × Ù×× Ò´ ¾ µº Ë Ñ Ð ÖÐݸ ÓØ Ö ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ´ µ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ´ ¼ ¼µº ÓÖ Ò ØÓ ´¾ º¿µ¸ Û ÒÓÛ ÓÒ× Ö Ø ×Ô Ð × Ó Ú Ö Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Û Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ú Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ½ ½ ´¾ º µ ´Ü ݵ ¾ Ô½ ¾ ÜÔ ¾´½ ¾ µ ܾ · ݾ ¾ ÜÝ Ì Ô Ö Ñ Ø Ö × × Ð Ø ×Ó × ØÓ × Ø × Ý ½ ½º Ï Û ÒØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒØ Ø × ´Üµ ´Ýµ ´Ü ݵ ´Ý ܵ Ö Ï ÓÙÐ ÓÑÔÙØ ÐÐ Ó Ø × Ø Ò × Ý ÖÙØ ÓÖ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÁÒ×Ø ¸ Û Û ÐÐ ØÖÝ ØÓ Ð ØØÐ ÑÓÖ ×Ù ØÐ ¸ Ò ÓÖ Ö ØÓ × ÑÔÐ Ý ÓÙÖ ÛÓÖ º Ö×ظ Ý Ø Ñ Ø Ó Ó ÓÑÔÐ Ø Ò Ø ×ÕÙ Ö ¸ ÓÒ ÖÚ ×Ø ÒØ ØÝ Ü¾ · ݾ ¾ ÜÝ ´Ü ݵ¾ · ´½ ¾ µÝ¾ Ì × ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ Ö Ô ÖØ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ò ´¾ º µ Ò Ø Ò ØÓ ØÓÖ ´¾ º µ × ½ ½ ´Ü ݵ Ô½ ÜÔ Ý¾ ¾ Ô¾ Ô½ ¾ ÜÔ ¾´½ ¾ µ Ü Ý ¾ ´¾ º µ ¾ Ì ¬Ö×Ø ØÓÖ Û Ø Ò Ö Ø× ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¾ º µ × Æ ´¼ ½µ Ò× Øݺ Ì × ÓÒ ØÓÖ¸ ÓÒ× Ö × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ü ÓÖ ¬Ü ݸ × Ù×× Ò Ò× ØÝ Û Ø Ñ Ò Ý Ò Ú Ö Ò ½ ¾ º ÁÒØ Ö Ø Ò ØÓ Ø ´Ýµ¸ ÝÓÙ Ø ´Ýµ Ö×Ø ØÓÖ℄ ½ ½ × ÓÒ ØÓÖ℄ Ü Ë Ò Ø ÒØ Ö Ð Ó Ø × ÓÒ ØÓÖ × ÓÒ ´ Ø × Ò× ØÝ µ¸ Û × Ø Ø ´Ýµ × ÕÙ Ð ØÓ Ø ¬Ö×Ø ØÓÖ¸ Û Ø Ò ÒØ ¬ × Ø × ÓÒ ØÓÖ ÓÖ Ù× × Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ò× ØÝ ´Ü ݵº Ï ÓÒ ÐÙ Ô½ ÜÔ´ ݾ ¾µ ´Ýµ ¾ ½ ½ Ô Ô ¾ ÜÔ´ ¾´½ ¾µ Ü Ý ¾ µ ´Ü ݵ ¾ ½ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾ ÊÌ Ý ×ÝÑÑ ØÖÝ ´Ö Ú Ö× Ò Ø ÖÓÐ × Ó ´Üµ Ü Ò Ýµ¸ Û Ø Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ô½ ÜÔ´ ܾ ¾µ ¾ ½ ½ ¾ ¾ ÜÔ´ ¾´½ ¾ µ Ý Ü µ ¾ ½ ÈÙØØ Ò ÐÐ Ó Ø × ØÓ Ø Ö¸ Û Ò × Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ¯ Ò Ö ×Ø Ò Ö Ù×× Ò ¯ Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÚÒ Ý × Ù×× Ò Û Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò Ú Ö Ò Ý℄ Ý ÎÖ Ý℄ ½ ¾ ´Ý ܵ Ô Ô ¯ Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ Ù ÓÒ Ó ÚÒ Ú Ö Ò Î Ï ÒÓÛ Ø ÖÑ Ò Ö Ø Ú Ö Ò × Ó Ò Ö ÓÒ ¸ Ç × ÖÚ Ø Ø Ì Ö ÓÖ ¸ Ö Ü Ü℄ Ü℄ Ü ½ ¾ º Ë Ò Ø Ñ Ò× Ó Ò Ö Þ ÖÓ¸ Ö º Ë Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ ÐÐ Ø Ö Ó Ø × ÕÙ ÒØ Ø × Ö Õ٠к Ý℄ Ý Ý℄ Ý Ý℄ ݾ ℄ Ö ½ ½ ½ ¾ Ý ½ ¾℄ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø × Ù×× Ò Û Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ñ Ò Ò Ö Ý℄ ´Ýµ Ý ´Ýµ Ý Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¼ ÊÌ ¾ º¿ ÈÖÓÓ Ó ÄÌ Ï ÔÖÓÚ Ø ÒØÖ Ð Ä Ñ Ø Ì ÓÖ Ñ Ò ×Ô Ð × º Ì Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ ½ Ö ÛÒ ÓÖ Ò ØÓ Ø Ò× ØÝ ´½ ¾µÆ´Ü · ½µ · ´½ ¾µÆ´Ü ½µ Ì Ñ Ò × ¼ Ò Ø Ú Ö Ò × ½º Ì Ù׸ Û Ñ Ý ÜÔÖ ×× ÓÙÖ ÒÓÖÑ Ð Þ ×ÙÑ ´ ½ · ¾ · Òµ Ò ½ · Ô· ¾ Ò Ô Ò ÓÖ Ð Ö Òº ½ · Ô· ¾ Ò ÆÓØ Ø Ø Ò ÖÓÑ ´¾ º µ¸ Û Ò ÒÚÓÐÚ Ï Ú Ù Ø ¡¡¡ Ò × × Ò Ò Ò Ò ×Ó Û Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø ¾ Ù×× Ò´¼ Ò ½µ ¾ ½ ÔÒ · ÔÒ · Ò · ÔÒ ´¾ º µ ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ð Ø ÓÒ× Ô ÑÓÒ Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Å Ò ´×µ Å ÔÒ ´×µ℄Ò ´¾ º µ ½ Å ½ ÔÒ ´×µ Ò Ø Ö ÓÖ ´¾ º µ ÓÑ × ´½ ¾µ × ÔÒ · ´½ ¾µ × ÔÒ Ó× ´× ÔÒµ ´×µ Ó× ´× ÔÒ℄Ò ÌÓ × ÓÛ Ø Ø Ò ÓÑ × ÐÓ× Ö Ò ÐÓ× Ö ØÓ Ú Ò Ù×× Ò´¼¸½µ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ò ÓÑ × Ð Ö × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ × ÓÛ Ò Ø Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Å Ò ´×µ ÓÑ × ÐÓ× Ö Ò ÐÓ× Ö ØÓ Ø ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÜÔ´×¾ ¾µ Ó Ù×× Ò´¼¸½µ Êκ Ì Ù׸ Ø ÄÌ ÓÖ ÓÙÖ ×Ô Ð × Û ÐÐ ÔÖÓÚ Û Ò × ÓÛ Ø Ø Ð Ñ Ó× ´× ÔÒ℄Ò ÜÔ´×¾ ¾µ Ò ½ Ì Ò Ø Ò ØÙÖ Ð ÐÓ Ó ÓØ × ×¸ Ø × Ö Ù × ØÓ × ÓÛ Ò Ø Ø Ð Ñ Ò ÐÓ ´ Ó× ´× ÔÒµµ ×¾ ¾ Ò ½ Û ¸ Ñ Ò Ø Ò Ó Ú Ö Ð « ½ ÔÒ¸ × Ø × Ñ × × ÓÛ Ò Ø Ø Ð Ñ ÐÓ ´ Ó× ´«×µµ ×¾ ¾ Å « ¼ Ò «¾ Ä ÌÍÊ ¾ º ËÌ ÌÁËÌÁ Ì × Ð ×Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ô Ò Ø Ñ ¸ ÝÓÙ Ø Ë È ÊÌ ¾½ × ÓÛÒ Ý Ù× Ò Ä³ÀÓ×Ô Ø Ð³× ÊÙÐ ØÛ Í× Ò Ä³ÀÓ×Ô Ø Ð Ø ¬Ö×Ø «× РРѼ ÐÓ ´ Ó×¾ ´«×µµ × « Ѽ × Ò ¾´« µµ « « Í× Ò Ä³ÀÓ×Ô Ø Ð Ø × ÓÒ Ø Ñ ¸ ÝÓÙ Ø «× ´ × « Ѽ Ð × Ò ¾´« µµ ×¾ « Ѽ Ó× ¾«×µµ ×¾ ¾ Ð Ä ØÙÖ ¿¼ ËØ Ø ×Ø × È ÖØ ¿¼º½ Ê Ú Û Ü ÑÔÐ ÄØ Ú Ú Ö Ø Ù×× Ò Ó ÒØ Ò× ØÝ Ó ÓÖÑ ´Ü ݵ ÜÔ ¼ ܾ ½ ÜÝ Ü · ¾¼Ý¾ ½ Ý ´¿¼º½µ Ò Ø ÓÒ Ñ Ò Ý℄ Ò Ø ÓÒ Ú Ö Î Ö Ý℄º Á Ú ØÛÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ׺ Å Ø Ó ½ Á ÝÓÙ ¬Ü Ý Ò Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Ò Ø Ò Ò Ø Ò ÖÓÒØ ØÓ Ñ Ø ÒØ Ö Ð Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ü ÕÙ Ð ØÓ ½¸ Ø Ò ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø ÓÒ È ´Ü ݵº ÁØ Û ÐÐ Ù×× Ò ÓÒ È Ò Ø Ö ÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ´ ¾µ ¼ ÜÔ ¼ ´Ü ÓÒ Ñ Òµ ÓÒ Ú Ö Ì ÓÒ Ñ Ò Ø ÖÑ × Ó Ø ÓÖÑ Ý · Ò Ø ÓÒ Ú Ö Ø ÖÑ × ÓÒ×Ø ÒØ Ø × Û ÐÐ Ú Ù× Ý℄ Ò Î Ö Ý℄¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÌÓ Ø Ø × ÓÖѸ Û Ù×Ø Ú ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ø ×ÕÙ Ö ÓÒ Ø Ü Ø ÖÑ× Û Ø Ò Ö × Ò ´¿¼º½µ ܾ ½ ÜÝ Ü Ü¾ ´ Ý · ¾µÜ℄ ´Ü ¾Ý · ½ µ¾ ℄ · ´Ýµ Û Ö ´Ýµ × Ò Ø ÓÒ Ð Ø ÖÑ Û Û Ò ÒÓÖ Ù× Ø Ô Ò × ÓÒ Ý ÐÓÒ Ò Û Ö ÓÐ Ò Ý ¬Ü º Ï ÑÑ Ø ÐÝ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ý℄ ¾Ý · ½ Î Ö Ý℄ ½ ¾¾ Ä ÌÍÊ ÅØ Ó ¾ ¿¼º Ï ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¿ ÊÌ Ú ´¿¼º¾µ · ´Ý µ ¾ ´½ ¾ µ Î Ö Ý℄ ´¿¼º¿µ Á Û Ò ÓÑÔÙØ Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× ¸ ¸ ¾ ¸ ¾ ¸ Ò ¸ Ø Ò Û Ù×Ø ÔÐÙ Ø × Ò Ø ØÛÓ ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ì ÔÓ ÒØ ´Ü ݵ ´ µ ×Û Ö Ø Ù×× Ò Ò× ØÝ ×ÙÖ Þ ´Ü ݵ Ö × Ø× Ô ÐÙ º Ì × × Ø Ö ÓÖ Ø ÔÓ ÒØ Ø Û Ø ÕÙ ÒØ ØÝ Ò Ö × Ò ´¿¼º½µ × Ñ Ò Ñ Þ ¸ Ò Û Ò ¬Ò Ø × ÔÓ ÒØ Ý ×ÓÐÚ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ý℄ ܾ ½ ÜÝ Ü · ¾¼Ý¾ ½ Ý Ü ܾ ½ ÜÝ Ü · ¾¼Ý¾ ½ Ý Ý ¼ ¼ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× × ÑÔÐ Ý ØÓ ½ ËÓÐÚ Ò ¸ Û Ü ½ Ý Ü · ¼Ý ½ Ø ÌÓ ¬Ò Ø Ø Ö Ö Ñ Ò Ò Ô Ö Ñ Ø Ö׸ Ù×Ø ÐÓÓ Ø Ø ÕÙ Ö Ø Ø ÖÑ× Û Ø Ò Ø Ö × Ò ´¿¼º½µ ܾ ½ ÜÝ · ¾¼Ý¾ ´Ü ݵ ´Ü ÝµÌ ¾¼ ÁÒÚ ÖØ Ø Ñ ØÖ Ü Ò Ø Ñ Ð ØÓ Ó Ø Ò Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü ¾ ½ ½¾ ¾ ¾¼ ½¾ ½ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ¾ ¾ ¾ ½ Ô ÈÐÙ Ò Ø × ÒØÓ ´¿¼º¾µ¹´¿¼º¿µ¸ Û Ø Ø × Ñ Ò×Û Ö× Û ÓØ Ú Å Ø Ó ½º Ä ÌÍÊ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ÊÌ ¾ ¿¼º¾ ÆÓÒÐ Ò Ö ÌÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÅÙÐØ Ú Ö Ø Ò× Ø × ÓÖ Ú Ò Ø Ò Ö Ð Ø ÓÖݸ Á Ú Ò Ò×ØÖÙ Ø Ú Ü ÑÔÐ º Ü ÑÔÐ ¿¼º½º Ä Ø Ò Ô Ò ÒØ Ù×× Ò´¼¸½µ Êγ׺ ÓÒÚ ÖØ Ø Ö Ò ÓÑ ÔÓ ÒØ ´ µ ØÓ ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × ´Ê ¢µº Ò Ø Ó ÒØ È Ê ¢´Ö µ Ó Ê¸ ¢º Á ×ÓÐÚ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ù× Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ´Û Ñ Ý ÓÙÒ Ò Ð ÙÐÙ× ÓÓ µ ÓÖ ÓÒÚ ÖØ Ò ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð× ÖÓÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ØÓ ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × ´Ü ݵ Ü Ý ´Ö Ó× Ö × Ò µÖ Ö ´¿¼º µ ÜÝ Ö ÓÒ Ö Ö ÓÒ Ì ÙÒ Ø ÓÒ ´Ü ݵ Ò ÒÝ ÒØ Ö Ð ÙÒ Ø ÓÒº Ì Ö ×ÓÒ ´¿¼º µ × ØÖÙ × ØÓ Ó Û Ø Ø Ø Ø Ø Ø « Ö ÒØ Ð Ó Ö Ü Ý Ò Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý ÓÑ × « Ö ÒØ Ð Ó Ö Ö Ö Ò ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ö º ÇÒ Ø Ð Ø × Ó ´¿¼º µ¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Û Ø ´Ü ݵ ØÓ ´Ü ݵº Ì Ò ´¿¼º µ ÓÑ × ´Ü ݵ Ü Ý ´Ö Ó× Ö × Ò µÖ Ö ´¿¼º µ ÜÝ Ö ÓÒ Ö Ö ÓÒ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø Ð Ø × Ó ´¿¼º µ × ÔÖÓ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ ´ µ ÐÐ Ò Ò ×ÓÑ ÜÝ¹Ö ÓÒº Ì Ò Û Ò Ö Ö Ø Ö Ø × × Ú Ò Ø × Ñ Ò×Û Ö ÓÖ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ´Ê ¢µ ÐÐ Ò Ò Ø Ö ¹Ö ÓÒ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÜÝ¹Ö ÓÒ Ò Ó Ò ÖÓÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ØÓ ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø ×º Ë Ò Ø ÒØ Ö Ò ÓÒ Ø Ö Ø × Ú × Ø Ö Ø Ò×Û Ö ÓÖ ÒÝ ×Ù ÔÖÓ Ð ØÝ Ð ÙÐ Ø ÓÒ¸ Ø Ø ÒØ Ö Ò ÑÙ×Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Ó Ê¸ ¢º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ú ÔÖÓÚ Ø ÓÖÑÙÐ ´Ö Ó× Ö × Ò µ Ê ¢ ´Ö µ Ö ÁÒ ÓÙÖ Ô ÖØ ÙÐ Ö × Ö ¸ Û Ú ´Ü ݵ ¾½ ÜÔ´ ܾ · ݾ ℄ ¾µ Ï Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ Ö Ð Ø ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø Ö ØÓ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý Ö ¾ ܾ · Ý ¾ Ì Ö ÓÖ ¸ ½ ¾ ¾ Ê ¢ ´Ö µ Ö ¾ ÜÔ´ Ö ¾µ Ö ¼ ¼ Ï Ò Ñ ÙÖØ Ö ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× ÓÙØ Ø Ñ Ö Ò Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó Ê Ò ¢ Ý Ø ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ÖÙÐ ¸ Ê Ò ¢ ÑÙ×Ø ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ò Ô Ò ÒØ Ò Ø Ö Ñ Ö Ò Ð È ³× Ö Ö ÜÔ´ Ö¾ ¾µ Ö ¼ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ ´¿¼º µ Ê ´Ö µ ½ ¼ ¾ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ ´¿¼º µ ¢´ µ ¾ Ä ÌÍÊ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾ ÊÌ ÖÓÑ ´¿¼º µ¸ Û × Ø Ø ¢ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ÖÓÑ ¼ ØÓ ¾ º Ì Ò× ØÝ ÓÖ Ê Ò ´¿¼º µ × Ò Û ØÓ Ù× Ò ¬Ò × Û Ø × ÐÐ Ê ÝÐ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´× Ô ¼ Ó ÔÔ Ò Ü µº Ì Ê ÝÐ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÔÓÔ× ÙÔ Ò Ú Ö ÓÙ× ÔÔÐ Ø ÓÒ׸ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ× ØÓ Ö Ö Ø Ø ÓÒº × Ù×× ÓÒº Ü ÑÔÐ ¿¼º½ × ÔÓ ÒØ ÙÔ ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÒÓÒÐ Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÒØ Ö ×ظ Ò Ñ ÐÝ Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø Ø Ø × ÝÓÙ ÖÓÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý ØÓ ÔÓÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ö º ÁÒ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¼º µ¸ Ø Ö Ò Ø « Ö ÒØ Ð Ó Ö Ö Ö ¸ Ò Ú Û × Ö × Ò ÖÓÑ Ø ÓÖÑÙÐ ¬ ¬ ¬ Ü Ý ¬ ¬ Ö Ö ¬ ´¿¼º µ ¬ Ø Ü Ý ¬ Ö ¬ ¬  Ì Ö Ö × ÒÚ Ø ØÓ Ú Ö Ý Ø × ÓÖÑÙÐ Ý Ú ÐÙ Ø Ò Ø ÓÙÖ Ô ÖØ Ð Ö Ú Ø Ú × ÓÒ Ø Ð Ø × ÖÓÑ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ü Ö Ó× Ý Ö× Ò Ì Ø ÖÑ Ò ÒØ ÓÒ Ø Ð Ø × Ó ´¿¼º µ × ÐÐ Ø Â Ó Ò Ó Ø ÓÐ ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø Ò Û ÓÓÖ Ò Ø × Ö ¸ Ò × ÒÓØ Ý Â ´Ö µº Ì Ù׸ Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ Ö Ð Ø Ò Ø « Ö ÒØ Ð Ó Ö Ò Ø ÓÐ ÓÓÖ Ò Ø × ØÓ Ø « Ö ÒØ Ð Ó Ö Ò Ø Ò Û ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý Â ´Ö µ Ö ËÙÔÔÓ× ÑÓÖ Ò Ö ÐÐÝ Ø Ø Û Ó ÖÓÑ Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý ØÓ ÓÓÖ Ò Ø × Ù Ú Ò Ò Û ÓÓÖ Ò Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Ú ÒÓÒÐ Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖÑ Ù ´¿¼º µ ½ ´Ü ݵ Ú ´¿¼º½¼µ ¾ ´Ü ݵ ËÓÐÚ Ò ÓÖ Ø ÓÐ ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ò Û ÓÓÖ Ò Ø × Ù Ú¸ Û ÓÙÐ Ó Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÖÑ Ü ½ ´Ù Úµ Ý ¾ ´Ù Úµ Ì Â Ó Ò Â ´Ù Úµ ÛÓÙÐ ¬Ò Ý Â ´Ù Úµ ¡ Ø Ü Ù Ü Ú Ý Ù Ý Ú Ì « Ö ÒØ Ð Ó Ö Ò Ü Ý ÓÓÖ Ò Ø × ÛÓÙÐ Ö Ð Ø ØÓ Ø ÓÓÖ Ò Ø × Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ü Ý Â ´Ù Úµ Ù Ú « Ö ÒØ Ð Ó Ö ÒÙÚ Ä ÌÍÊ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾ ÊÌ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð Ò Ø ÓÐ ÓÓÖ Ò Ø × ÓÙÐ Ø Ò ÓÒÚ ÖØ ØÓ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð Ò Ø Ò Û ÓÓÖ Ò Ø × × ÓÐÐÓÛ× ´Ü ݵ Ü Ý ´ ½ ´Ù Úµ ¾ ´Ù Úµµ  ´Ù Úµ Ù Ú ´¿¼º½½µ ÜÝ Ö ÓÒ ÙÚ Ö ÓÒ ÓÙ Ò ¬Ò ÓÖÑÙÐ ´¿¼º½½µ Ò Ñ ÒÝ Ð ÙÐÙ× ÓÓ ×º½ ÓÒ ÐÙ× ÓÒº Ä Ø ÊÎ³× Û Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü ݵº Ç Ø Ò Ò Û ÊÎ³× Í Î Ý ØÖ Ò×¹ ÓÖÑ Ò ÖÓÑ Ü Ý ÓÓÖ Ò Ø × ØÓ Ù Ú ÓÓÖ Ò Ø × ÓÖ Ò ØÓ ÓÖÑÙÐ × ´¿¼º µ¹´¿¼º½¼µº Ì Ò¸ ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¼º½½µ¸ Û Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Í Î ´Ù Úµ × Ó Ø Ò Ð Ú Ø ÓÖÑÙÐ ´ ½ ´Ù Úµ ¾ ´Ù Úµµ  ´Ù Úµ ´¿¼º½¾µ Í Î ´Ù Ú µ Ü ÑÔÐ ¿¼º¾º Ä Ø Ò Ô Ò ÒØ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ Êγ׺ ËÙÔÔÓ× Û Û ÒØ ØÓ ¬Ò Ø Ò× ØÝ Ó Ø Ò Û ÊÎ Í ´ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ñ Ø ÙÖÖ ÒØ ¸ Ñ Ø Ö × ×Ø Ò ¸ Ò Í Ñ Ø ÚÓÐØ ºµ À Ö × ÓÛ Û Ò Ó Ø × ÁÒØÖÓ Ù × ÓÒ ×ÔÙÖ ÓÙ× ÊÎ Î ¸ ¬Ò Í Î ´Ù Úµ¸ Ò Ø Ò ÒØ Ö Ø ÓÙØ Ø Ú Ú Ö Ð ØÓ Ó Ø Ò Ø Ò× ØÝ Í ´Ùµ Ó Í º Ä Ø Ù× Ø ÓÙÖ ×ÔÙÖ ÓÙ× × ÓÒ Ú Ö Ð Î Ò Ø × × × ÓÐÐÓÛ× Î ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ö Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒÓÒÐ Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÓÓÖ Ò Ø × Ü Ý ØÓ ÓÓÖ Ò Ø × Ù Ú Ù Ú Ü Ý Ì ÒÚ Ö× ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò ÖÓÑ Ø × ÓÒ Ø ÖÑ Ò × Ø Ø Ø ÍÎ ´ Ú ÙÚ ×ÓÐÙØ Ú ÐÙ Ó Ø Â Ó Ò × ½  ´Ù Úµ Ú ÈÐÙ Ò ÒØÓ ´¿¼º½¾µ¸ Û Ó Ø Ò ½ ÜÝ Ü ´Ù Úµ ´Úµ ´Ù Úµ Ú ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ × Ô ¿ Ó Ø Ì Ö Ø ÓÒ Ó Ý ÈÖÓ ××ÓÖ ÓÖ Ì ÓÑ × ×ÓÒ¹Ï ×Ð Ý ÈÙ º Óº¸ ½ µº Ì × × ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø Ð Ö Ø Ð ÙÐÙ× ÓÓ × ÛÖ ØØ Ò ÓÒ ÈÐ Ò Ø ÖØ º Ð ÙÐÙ× Ò Ò ÐÝØ ÓÑ ØÖÝ Ä ÌÍÊ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ Ò Ø Ö ÓÖ Û Ë È ¾ ÊÌ Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø È Ó Í ½ ´Üµ ´Ù ܵ Ü Í ´Ùµ Ü ½ Ü Ö × ºÄØ ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ô Ò ÒØ Êγ׺ Ä Ø Í Í À ÒØ ÓÖ Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ´Ùµ ½ Ý ½ ´Ùݵ ´Ýµ Ù Ú ¬Ò ÍÎ º ÈÖÓÚ Ø Ø Ý ÜÝ Ý ´Ù Úµ Ò Ø Ò ÒØ Ö Ø ÓÙØ Ø Ú Ö Ð Úº ¿¼º¿ ÈÓ ÒØ ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ó È Ö Ñ Ø Ö ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ó × Þ Ò ÖÓÑ ×ÓÑ ÔÖÓ ×Ø Û Ø ÙÒ ÒÓÛÒ Ô Ö Ñ Ø Ö º ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ ÓÙÐ ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ Ó Ø Ö Ò ÓÑ × ÑÔÐ Ø Ø Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ ÒÝ ÙÒ ÒÓÛÒ Ô Ö Ñ Ø Ö׺ Ã Ô Ò Ñ Ò Ø Ø ÝÓÙÖ ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ × Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º Á ÝÓÙ Ú ÔÖ ØØÝ ÓÓ ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ¸ Ø Ò Ð Ö Ô Ö ÒØ Ó Ø Ø Ñ ÝÓÙÖ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ó Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Û ÐÐ Ö Û Ø ØÓ ×Ó Ñ ÒÝ Ñ Ð ÔР׺ ÁØ × ÓÙÖ Ó Ò Ø × × Ø ÓÒ ØÓ Ú ÝÓÙ ×ÓÑ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ö Ø Ö Ø Ø Û ÐÐ ÐÔ ÝÓÙ Û Ø Ö ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ × ÓÓ ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖº Ý Ø Ò Ó Ø × × Ø ÓÒ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ Ú Ò ÜÔÓ× ØÓ Ø Ö ØÝÔ × Ó ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ× ´ µÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ׸ ´ µ ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ׸ Ò ´ µ Ñ Ò ÑÙÑ Ú Ö Ò ×Ø Ñ ØÓÖ׺ ÇÒ Ò Ö ÐÐÝ ØÖ × ØÓ × Ð Ø ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ Ø Ø × × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ Ó ÐÐ Ø Ö ØÝÔ ×º Ü ÑÔÐ × Ó ÈÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ× ÄØ Ò ¾ Ø Ñ Ò Ò ÚÖ ¯ Ì × ÑÔÐ Ñ Ò ¯ Á × ÒÓÛÒ¸ Ø Ò × ØÝÔ ÐÐÝ Ù× Ò Ò Ó Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÝÓÙ³Ö × ÑÔÐ Ò ÖÓѺ Ì Ò × ØÝÔ ÐÐÝ Ù× × ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ º ÈÒ ½´ × ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ ¾ º Ò µ¾ ´¿¼º½¿µ Ä ÌÍÊ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾ ÊÌ ¯Á × ÙÒ ÒÓÛÒ¸ Ø Ò Ø × ÑÔÐ Ú Ö Ò ¸ ¬Ò ÖÐ Ö Ò Ú Ò Ý ÈÒ ½ ´ Ò µ¾ Ò ½ × ØÝÔ ÐÐÝ Ù× × ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ ¾ º ¿¼º¿º½ ÍÒ × ÈÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ× Ì ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ´ µ × × ØÓ ÙÒ × ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ℄ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ø Ú ÐÙ Ó ×º ÌÛÓ Ö ×ÓÒ× ÓÖ × Ò Ò ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ Ö ¯ Á × ÙÒ × ¸ Ø× ­Ù ØÙ Ø ÓÒ× ÓÙØ ÙÔÓÒ Ö Ô Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ò ØÓ Ò Ð ÓØ Ö ÓÙØ Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒº Ì Ø ×¸ ÝÓÙ Û ÐÐ Ú ℄ ¼ ¯Á ½ ¾ ¡¡¡ Ò × ÙÒ × ¸ Ø Ò ´ µ¾ ℄ Ì ÒÙÑ Ö ´ µ¾℄ × Ø ×Ó¹ ÐÐ Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ º × Ò Ò Ø ×Ø Ñ ØÓÖ ØÓ Ñ Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ×Ñ ÐÐ × Ø Ö ÓÖ Ø × Ñ Ø Ò × Ñ Ò Ø Ú Ö Ò Ó Ø ×Ø Ñ ØÓÖ ×Ñ Ðи ÝÓÙ³Ö Ð Ò Û Ø ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ׺ Ü ÑÔÐ × Ó ÍÒ × Î Ö´ µ ×Ø Ñ ØÓÖ× Ï ×Ø Ð × Ø Ø ÐÐ Ø Ö ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ× Ñ ÒØ ÓÒ ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ Ö ÙÒ × º ¯ Ì × ÑÔÐ Ñ Ò Ò × Ò ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ Ó º Ï ×Ø Ð × Ø × Ò Ò ÖÐ Ö × Ø Ó ÒÓØ ×º ¯ Ï Ò × ÒÓÛÒ¸ Ø ×Ø Ñ ØÓÖ ´¿¼º½¿µ × Ò ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ Ó ¾º ÌÓ ×Ø Ð × Ø ×¸ ÒÓØ Ø Ø ´ µ¾ ℄ ¾ ÓÖ ÐÐ º Ì Ö ÓÖ ¸ ÈÒ Ò ¾ ½ ´ µ¾ ¾ ÓÒ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ø ÖÑ Ý Ø ÖѺ Ò Ò Ä ÌÍÊ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾ ÊÌ ¯ Ì × ÑÔÐ Ú Ö Ò × Ò ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ Ó ¾º ÌÓ ×Ø Ð × Ø ×¸ ÓÒ ¬Ö×Ø ÔÖÓÚ × Ø ÒØ ØÝ ÈÒ Ò ½ ´ µ¾ ¾· × ÑÔÐ Ú Ö Ò ´ Ò µ ´¿¼º½ µ Ò ½ Ò ´Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ ´¿¼º½ µ Ø Ø Ò Ó Ø × ×Ù × Ø ÓÒºµ Ì ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ö Ø × Ó ´¿¼º½ µ × ¾ Ò Ò · ¾ ´¿¼º½ µ Ò ½ Ù× ¾ ¾ Î Ö´ Ò µ ´ Ò Ò µ¾ ℄ Ò µ ℄ Ò Ë ÑÔÐ Ð Ö × ÓÛ× Ø Ø ´¿¼º½ µ × ÕÙ Ð ØÓ ¾ º ÈÖÓÓ Ó ´¿¼º½ µº Ä Ø Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒ ÒÝ Ö Ð ÒÙÑ Ö× Ò Ð Ø Ü Ø Ú Ö Ó Ø × ÒÙÑ Ö׺ Á × ÓÛ ÓÖ ÒÝ ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ø ÈÒ ÈÒ ½ ´Ü ܵ¾ ´Ü µ¾ · ½ ´Ü µ¾ ´¿¼º½ µ Ò Ò ÇÒ Á ÔÖÓÚ ´¿¼º½ µ¸ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¼º½ µ Û ÐÐ Ð ÖÐÝ ÓÐÐÓÛº ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò ½ Æ´Ü Ü µ ×Ø Ú Ò Ý Ø ½ Ì Ñ Ò Ó Ø × ÔÖÓ ×Ø × Üº Ì Ð Ø × Ó ´¿¼º½ µ × Ø Ö ÓÖ Ø Ú Ö Ò Ó Ø × ÔÖÓ ×غ Ì Ö ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¼º½ µ × Ù×Ø ×Ô Ð × Ó ÓÖÑÙÐ ´½¼º µ Ó Ë Ø ÓÒ ½¼º Ó Ø Ð ×× ÒÓØ ×º ¿¼º¿º¾ ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ× ËÙÔÔÓ× Ø ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òµ × ¬Ò ÒÓ Ñ ØØ Ö ÓÛ Ø × ÑÔÐ × Þ Ò ×º Ï Ù× ÒÓØ Ø ÓÒ Ò ÓÖ ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µ ØÓ ÒÓØ Ø Ô Ò Ò Ó Ø × ×Ø Ñ ØÓÖ ÙÔÓÒ Òº Ï × Ý Ø Ø Ò × ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ Ð Ñ È ¯ Ò · ¯℄ ½ Ò ½ ÓÖ Ú ÖÝ ¯ ¼º Á ÝÓÙ ÐÓÓ Ò Ë Ø ÓÒ ¾ º ¸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó ×ØÓ ×Ø ÓÒÚ Ö¹ Ò º Ë Ý Ò Ø Ø Ò × ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ × Ø × Ñ Ø Ò × × Ý Ò Ø Ø Ò ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ × Ò ½º Ì ÓÒ ÔØ Ó ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ × ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÓÒ Á Ò × ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ Ó ¸ Ø Ò ÒÓ Ñ ØØ Ö ÓÛ ×Ñ ÐÐ ¯ ¼ ÝÓÙ Ô ¸ ÝÓÙ Ò Ô Ò Ð Ö ÒÓÙ ×Ó Ø Ø Ò ¯ Ò · ¯℄ Ä ÌÍÊ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾¼ ÊÌ Û ÐÐ ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ Ú Ò Û Ø Ú Ö ÔÖ × Ø Ð Ú Ð Ó ÓÒ¬ Ò Ø Ø ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ð º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ Û ÒØ ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ Û Ø ¯ ¼ ¼½¸ ÝÓÙ Û ÐÐ Ð ØÓ × Ð Ø × ÑÔÐ × Þ Ò ×Ó Ø Ø È Ò ¼ ¼½ Ò · ¼ ¼½℄ ¼ ¼ Û × Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ Ø Ø Ò ¼ ¼½ Ò · ¼ ¼½℄ × ¼± ÓÒ¬ Ò ÒØ ÖÚ Ð ÓÖ º ÐÐ Ø Ö Ó Ø ÔÓ ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ× Ú Ò ÖÐ Ö Ò Ø × Ð ØÙÖ Ö ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ׺ Ä Ø³× × Û Ý Ø × × ØÖÙ º ¯ Ò × ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ Ý Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö׸ ×Ø Ð × Ò Ë Ø ÓÒ ¾ º º ¯ Á × ÒÓÛÒ¸ ÈÒ ½ ´ µ¾ Ò × ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ ¾ º ÌÓ × Ø ×¸ ÒÓØ Ø Ø Ø ÊÎ³× ´ µ¾ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ö Ò Ô Ò Òظ ÐÐ Ú Ø × Ñ ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ò Ø Ö ÓÖ ÐÐ Ú Ø × Ñ Ñ Ò¸ Û × ¾ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ý Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö׸ ´ÈÒ ½ µ Ò ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ ¾ ¸ Ø Ñ Ò Ó Ø ³×º ¯ ÁØ × Ð ØØÐ Ø Ö Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø × ÑÔÐ Ú Ö Ò ´¾ º½µ × ÓÒ× ×Ø ÒØ ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ ¾ º Ï Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÓÙØ ×ØÓ ×Ø ÓÒÚ Ö Ò ¸ Û × ÒÓØ Ö ØÓ ÔÖÓÚ Ò ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ Ö Ð ÒÙÑ Ö « Ò Ò ÓÒÚ Ö × ×ØÓ Ó ×Ø ÐÐÝ ØÓ Ö Ð ÒÙÑ Ö ¬ ¸ Ø Ò Ò ´ Ò · Ò µ ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ « · ¬ ÓÖ ÒÝ × ÕÙ Ò Ò Ó Ö Ð ÒÙÑ Ö× ÓÒÚ Ö Ò ØÓ ½º Ï ÒÓÛ ÔÔ Ð ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¼º½ µ¸ ÓÓ× Ò ´ Ò µ¾ Ò Ò ´ µ¾ Ò Ò Ò ½ Ò Ò ½ ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ ¼¸ Ò ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ ¾¸ Ò ×Ó Ò´ Ò · Òµ¸ Ø × ÑÔÐ Ú Ö Ò ¸ ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ ¼ · ¾ ¾ º Ò ¿¼º¿º¿ Å Ò ÑÙÑ Î Ö Ò ×Ø Ñ ØÓÖ× ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Ö ×ØÖ Ø ÓÙÖ× ÐÚ × ØÓ ÐÐ ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ× Ó Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ø Ö × ÓÒ ¬Ü ÒÙÑ Ö Ó × ÑÔÐ × Òº Ï ÓÒ Ó Ø × × Ø ×Ø Ä Ø ½ Ò ¾ ØÛÓ ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ× Ó ¸ Ò ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Î Ö´ ½µ Î Ö´ ¾ µ Ä ÌÍÊ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ Ë È ¾½ ÊÌ Ì × ×Ø × Ñ Ø Ò ×× ÝÒ Ø Ø ´ ½ µ¾ ℄ ´ ¾ µ¾ ℄ Û × Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ Ø Ø Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÓÖ ½ × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÓÖ ¾º ÇÙÖ Ó Ð × ÓÙÐ ØÓ × Ð Ø Ò ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ Û Ø Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ×× Ð Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖº ËÙÔÔÓ× Û Ò ¬Ò Ò ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ ×Ù Ø Ø Ø Ú Ö Ò Ó × Ø Ú Ö Ò Ó ÒÝ ÓØ Ö ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ º Ì Ò Û ÐÐ Ñ Ò ÑÙÑ Ú Ö Ò ×Ø Ñ ØÓÖº ÁØ Û ÐÐ Ý Ð Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ×× Ð Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ò ×Ø Ñ Ø Ò º ËØ Ø ×Ø Ò× Ú ÚÓØ ÐØ Ó ×ØÙ Ý ØÓÛ Ö × ¬Ò Ò Ñ Ò ÑÙÑ Ú Ö Ò ×Ø Ñ ØÓÖ׺ Ì Ý Ú × ÓÛÒ Ø Ø Ø ÔÖÓ ×Ø ÝÓÙ × ÑÔÐ ÖÓÑ × ×ÙÆ ÒØÐÝ Ò ¸ Ø Ò Ø Ö Û ÐÐ Ü ×Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ú Ö Ò ×Ø Ñ ØÓÖº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÝÓÙ × ÑÔÐ ÖÓÑ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ¸ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ×ÙÐØ × Û ÐÐ ÒÓÛÒº Ê ×ÙÐغ Á ÝÓÙ × ÑÔÐ ÖÓÑ Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ò Ø Ò Ø × ÑÔÐ Ñ Ò Ò × Ñ Ò ÑÙÑ Ú Ö Ò ×Ø Ñ ØÓÖ ÓÖ º ÓÙ Û ÐÐ ¬Ò Ø × Ö ×ÙÐØ Ò ÒÝ ÓÓ ×Ø Ø ×Ø × ÓÓ º¾ ÁØ × ÒÓØ Ø Ø ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ Û Ø ÓÙØ Ú ÐÓÔ Ò ÑÓÖ ×Ø Ø ×Ø Ð Ñ Ø Ó × Ø Ò Û ÔÖ × ÒØÐÝ Ú Ø ÓÙÖ ×ÔÓ× Ðº ¿¼º Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÁÒ Ø Ð ×Ø Ô ÖØ Ó ¿¼¾ ¸ Û ÓÒ× Ö Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × ´ Ð×Ó ÐÐ ×ØÓ ×Ø ÔÖÓ ×× × ÓÖ Ö Ò × Ò Ð×µº Ì Ö Ö ÓÙÖ Ò × Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × ¯ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × Ò Ò¬Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ò Ò Ò ¼ Ò¼ · ½ Ò ¼ · ¾ Û Ö Ò¼ × Ø ×Ø ÖØ Ò Ø Ñ º ¯ × Ö Ø ¹Ø Ñ Ð Ø Ö Ð Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × Ò Ò¬Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ò Ò ¼ ¦½ ¦¾ ¦¿ ¯ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÙÒ Ð Ø Ö Ð Ö Û Ö Ø¼ ×Ø Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × Ò Ò¬Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ´Øµ Ø Ø¼ ×Ø ÖØ Ò Ø Ñ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÝÓÙ Ñ Ý ¬Ò Ø × Ö ×ÙÐØ Ò Ø Ø ÜØ ÓÓ Ý ÊÓ ÖØ ÀÓ Ò ÐÐ Ò Ö ´Ì Å Å ÐÐ Ò ÈÙ º Óº¸ ½ µº ¾ ÓÑ ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Å Ø Ñ Ø Ð ËØ Ø ×Ø × Ë ÓÒ Ø ÓÒ Ä ÌÍÊ ¯ ¿¼º ËÌ ÌÁËÌÁ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ë È Ð ØÖÐ ¾¾ ÊÌ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × Ò Ò¬Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ´Øµ ½ Ø ½ Ø Ñ ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ Û Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × ¬Ò ¸ Ø ÓÙØ ÓÑ × ÓÒ ÒØ Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÓÖ × Ö Ø ¹Ø Ñ × Ò Ð ÜØ Ò Ò Ò¬Ò Ø ÐÝ Ò Ø Ñ º Ì Ù׸ ÝÓÙ Ö Ò Ö Ø Ò × Ò Ð Ø Ö Ò ÓÑ Ò Ø Ø × Û Ý Ö Ò ÓÑ × Ò Ð × ÓÓ ÐØ ÖÒ Ø Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÓÖ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× º Ì « Ö ÒØ × Ò Ð× ÝÓÙ Ø Ý Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÚ Ö Ò ÓÚ Ö Ö ÐÐ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×׺ Ì × Ø Ó ÐÐ ÔÓ×× Ð Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × ÐÐ Ø Ò× Ñ Ð Ó ÐÐ Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺ Ï Ø Ø × Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý¸ ÝÓÙ Ò ÒÓÛ Ò Ø Ò Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ × ÓÓ× Ò ÓÖ ÝÓÙ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ø Ö Ò ÓÑ ÖÓÑ Ø Ò× Ñ Ð Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ׸ ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø ÜÔ Ö Ñ Òغ Ì Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó × Ö Ø ¹Ø Ñ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × Ö × Ö Ø ¹Ø Ñ Ø ÖÑ Ò ×Ø × Ò Ð׸ Ò Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ø ÖÑ Ò ×Ø × Ò Ð׺ Ü ÑÔÐ ¿¼º¿º Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÒ× ×Ø× Ó ­ ÔÔ Ò Ö Ó Ò Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ø Ñ ×º ÓÖ ÒÓÒÒ Ø Ú ÒØ Ö Ò¸ ¬Ò Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ò ØÓ ÕÙ Ð ØÓ ½ Ø Ò¹Ø ­ Ô Ö ×ÙÐØ× Ò × ¸ Ò ¬Ò Ò ØÓ ½ Ø Ò¹­ Ô Ö ×ÙÐØ× Ò Ø Ð× º Ì × Ö Ø ¹Ø Ñ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ½ ¾ ¿ × ÐÐ Ø ÖÒÓÙÐÐ ÔÖÓ ×׺ Ì Ò× Ñ Ð Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø ÖÒÓÙÐÐ Ò Ò ÔÖÓ ×× ÓÒ× ×Ø× Ó ÐÐ × Ö Ø ¹Ø Ñ × Ò Ð× ÜÒ Ò ½ ¾ ¿ ¸ Ò Û Ø × Ò Ð ÑÔÐ ØÙ ÜÒ ÓÖ Ò × ¦½º Ì ÒÒ Ò Ó ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÖÒÓÙÐÐ ÔÖÓ ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒ × ÔÐÓØØ ÐÓÛº Ì × ÔÐÓØ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø ¬Ö×Ø Ó Ò ­ Ô× Ö ×ÙÐØ Ò À¸À¸Ì¸À¸Ì¸Ì¸Ì¸ Æ ÜØ Ð ØÙÖ ¸ Á Û ÐÐ Ú ÑÓÖ Ü ÑÔÐ × Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ×º ÜÒ ·½ ½ ·½ ¾ ·½ ¿ ¹½ ¹ ¹½ ¹½ ¹½ Ò Ä ØÙÖ ¿½ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ½ Ï Ö ÒÓÛ ÒØ Ö Ò Ø Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× Ô ÖØ Ó ¿¼¾ ¸ Û ÓÒ× ×Ø× Ó ÓÙÖ Ð ×Ø ½¾ Ð ØÙÖ ×º ÙÖ Ò Ø × Ð ØÙÖ ×¸ Û Û ÐÐ Ü Ñ Ò Ñ Ø Ö Ð ÖÓÑ ÔØ Ö× ½¼ Ò ½½ × Û ÐÐ × ÙÖØ Ö Ú ÐÓÔÑ ÒØ Ó ×ÓÑ Ó Ø ÔØ Ö Ñ Ø Ö Ð ÓÒ Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒº ¿½º½ ÙÖØ Ö Ü ÑÔÐ × Ó Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × ÁÒ Ä ØÙÖ ¿¼¸ Û Ú Ø ÖÒÓÙÐÐ ´ Ó Ò ­ ÔÔ Ò µ ÔÖÓ ×× × ÓÙÖ ¬Ö×Ø Ü ÑÔÐ Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×׺ À Ö Ö ×ÓÑ ÙÖØ Ö Ü ÑÔÐ × Ó ÊÈ³× Ø Ø Û Û ÐÐ Ö Ö ØÓ ÒÓÛ Ò Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ Ü Ñ Ò ÖØ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÊÈ³× Ø Ø Û Û ÐÐ Ð ÖÒ Ò º Ü ÑÔÐ ¿½º½º × Ö Ø Ø Ñ ÔÖÓ ×× Ò Ò ½ ¾ ¡¡¡ × Ò ÁÁ ÔÖÓ ×× Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ ÊÎ³× Ò Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò Ø Ý ÐÐ Ú Ø × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÖÒÓÙÐÐ ÔÖÓ ×× × ÁÁ Ú ÖÝ ÊÎ Ò Ø ÖÒÓÙÐÐ ÔÖÓ ×× × Ø × Ñ Ò× ØÝ ´½ ¾µÆ´Ü · ½µ · Æ´Ü ½µ ÒÓØ Ö ×Ô Ð × Ó ÁÁ ÔÖÓ ×× × Û Ò ÐÐ Ø Ò ³× Ö Ù×× Ò´¼¸½µº Ì × × ÐÐ Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × º Ü ÑÔÐ ¿½º¾º Ä Ø Ò Ò ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ø ÖÒÓÙ ÐÐ ÔÖÓ ×× Ò Ø Ò Ð Ø Ò Ò ¼ ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡ Ø Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ×Ù Ø Ø ¼ ¼ ½ ¾ ½ ½· ¾ ¾¿ Ä ÌÍÊ ¿½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË ¿ Ë È ººº ½· ¾· ¿ ººº Ò ººº ººº ¾ ÊÌ ½ ½ · ¾ · ¡¡¡ · Ò Ì ÔÖÓ ×× Ò × ÐÐ Ö Ò ÓÑ Û Ð º ÇÒ Ò ÓÒ ÔØÙ Ð Þ Ö Ò ÓÑ Û Ð × Ø ÔÖÓ ×× Ö × Ò ÖÓÑ Ô ×× Ò Ø ÖÒÓÙÐÐ ÔÖÓ ×× Ø ÖÓÙ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÒØ Ö ØÓÖ Û ×Ø ÖØ× Ø Ø Ñ Þ ÖÓ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÖÒÓÙ ÐÐ ÔÖÓ ×× Ö Ò ÓÑ Û Ð ÒØ Ö ØÓÖ Ì Ò× Ñ Ð Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ö Ò ÓÑ Û Ð ÓÒ× ×Ø× Ó ÐÐ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÒØ Ö¹Ú ÐÙ × Ò Ð× Û Ó× ÔÐÓØ× ×Ø ÖØ Ø Ø ÓÖ Ò Ò ÚÓÐÚ ÓÚ Ö Ø Ñ ×Ó Ø Ø Ø ÔÓ ÒØ ´Ò ѵ × ÝÒ Ò ¼ ½ ¾ Ô ÖØ Ó Ø ÔÐÓظ Ø Ò Ø Ò ÜØ ÔÓ ÒØ Ò Ø ÔÐÓØ × Ø Ö ´Ò Ñ · ½µ ÓÖ ´Ò Ñ ½µº Ì Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ú ×ÓÑ ÓØ Ö ÔÖÓÔ ÖØ × Û Ö Ö Ø Ö ×Ù ØÐ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ò × ÓÛÒ Ò Ò Ú Ò ÓÙÖ× Ø Ø Ú ÖÝ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ò ÓÑ Û Ð ´Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÒ µ ÖÓ×× × ÓÖ ØÓÙ × Ø ÓÖ ÞÓÒØ Ð Ü × Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ø Ñ ×º À Ö × Ø ÒÒ Ò Ó ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò ÓÑ Û Ð ÔÖÓ ×× 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 −0.5 −1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Ä ÌÍÊ ¿½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ½ ÓÙ Ò ÑÙ× Ò ÐÝ Ø Ò Ó Ø × ÔÐÓØ × Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø ×Ø Ö Ò Ô Ø Ó Ñ Ò Û Ó × ØÓ ÑÙ ØÓ Ö Ò ÑÓÚ × ×Ø Ô ÓÖÛ Ö ¸ ×Ø Ô Û Ö ¸ ×Ø Ô ÓÖÛ Ö ¸ ×Ø Ô Û Ö ¸ Ø Ö ×Ø Ô× ÓÖÛ Ö ¸ ÓÙÖ ×Ø Ô× Û Ö ¸ ×Ø Ô ÓÖÛ Ö ¸ Ø º ÓÙ Ò × ÖÓÑ Ø × Û Ý ×ÓÑ Ô ÓÔÐ ÐÐ Ö Ò ÓÑ Û Ð ÖÙÒ Ö ³× Û Ð ´ÆÓØ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò ÔÐÓظ ÝÓÙ Ò × Ø Ø Ø ÓÒÚ ÒØ ÓÒ × Ò ÓÔØ Ó ÓÒÒ Ø Ò ÙÔ Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ³× ÔÐÓØ ÓÖ Ò Ø × Ø × Ö Ø Ø Ñ × Û Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×¸ Ò ÓÖ Ö ØÓ × ØØ Ö Û Ø × Ó Ò ÓÒº Ì × × Ù×ØÓÑ Ö ÐÝ ÓÒ Ò ÔÐÓØØ Ò Ö Ò ÓÑ Û Ð Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺µ Ü ÑÔÐ ¿½º¿º Ä Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ò ÒØ ÖÚ Ð £ £ ℄¸ Ò Ð Ø ¢ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ò Ô Ò ÒØ Ó Û × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ¾ ℄º Ì ÓÐÐÓÛ Ò ¬Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ÐÐ Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ´Øµ Ó×´ ¼Ø · ¢µ ½ Ø ½ Ì Ò× Ñ Ð Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó × × ÐÝ × ØÓ ÓÒ× ×Ø Ó ÐÐ × ÒÙ×Ó × Û Ø Ô Ö Ó ¾ ¼ Ò ÑÔÐ ØÙ Ø ÑÓ×Ø £ º Ü ÑÔÐ ¿½º º Ì ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× × Ú ÖÝ Ù× ÙÐ Ì ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø ¼º ÁØ × ×ÓÑ Ø Ñ × ÐÐ Ø ÈÓ ××ÓÒ ÖÖ Ú Ð ÔÖÓ ×׸ Ù× Ø × ÒØ Ñ Ø ÐÝ ÓÒÒ Ø ØÓ Ø ÖÖ Ú Ð× ´Ó Ø Ð Ô ÓÒ ÐÐ׸ Ñ ×× Ô Ø׸ Ù×ØÓÑ Ö׸ ÓÖ Û Ø Ú Ö Ø ÒØ ØÝ Ñ Ý Ø Ø × ÖÖ Ú Ò µ Ø Ø Ó ÙÖ Ò ÕÙ Ù Ò ×Ý×Ø Ñº Ì × ÖÖ Ú Ð× Ó ÙÖ Ø Ö Ò ÓÑ Ø Ñ × ¼ Ø ½ ؾ Ø ¿ Ø ¡ ¡ ¡ Û Ö Û Ð Ø Ø ÒÓØ Ø ¹Ø ÖÖ Ú Ð Ø Ñ ¸ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ ÇÒ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ Òظ ÓÒ Ó × ÖÚ × Ø Ò¬Ò Ø × ÕÙ Ò Ó ÖÖ Ú Ð Ø Ñ × Ò Ø Ò ÓÒ Ø ÖÑ Ò × ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü´Øµ¸ Û × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ô ÙÒ Ø ÓÒ x(t) 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t Ä ÌÍÊ ¿½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ½ Ø ÒÝ Ø Ñ Ø ¼¸ Ø Ú Ð٠ܴص × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× Ø Ø Ú Ó ÙÖ Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ¼ Ø℄º ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü´Øµ × ×Ø Ô ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÙÒ Ø ×Ø Ô× Ø × Þ ÖÓ ÖÓÑ Ø Ñ Ø ¼ ÙÔ ØÓ Ø Ø Ñ Ø½ Ó Ø ¬Ö×Ø ÖÖ Ú Ð Ø Ø × Ø Ú ÐÙ ½ ÖÓÑ Ø Ñ Ø Ø½ ÙÔ ØÓ Ø Ø Ñ Ø¾ Ó Ø × ÓÒ ÖÖ Ú Ð¸ Ò Ö × Ò ØÓ Ú ÐÙ ¾ Ø Ø Ñ Ø¾ ÓÚ Ö ØÓ Ø Ø Ñ Ø¿ Ó Ø Ø Ö ÖÖ Ú Ð¸ Ø º Ì Ö × Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö Ñ Ø Ö ¼ Ó ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Û ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ø ÖÑ Ò × Ø ÔÖÓ Ð ×Ø Ú ÓÖ Ó Ø ÔÖÓ ×× Ò Ñ ÒÒ Ö Ø Ø Û Û ÐÐ ÒÚ ×Ø Ø ÙÖØ Ö Ò ÙØÙÖ Ð ØÙÖ Ñ ×ÙÖ × Ø Ú Ö ÖÖ Ú Ð Ö Ø ´ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× Ô Ö ÙÒ Ø Ø Ñ µº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ¾¸ Û ÛÓÙÐ ÜÔ Ø ÓÙØ ¾¼ ÖÖ Ú Ð× Ò Ø ¬Ö×Ø ½¼ × ÓÒ ×¸ Ú Ö ÓÚ Ö « Ö ÒØ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×׺ ¿½º¾ ÖÓ××¹Ë Ø ÓÒ× Ó ÈÖÓ ×× ¯ Ä Ø ´Øµ ½ Ø ½¸ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× Ò Ð Ø Ø£ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø Ñ º Á Û £ ¸ Ø Ò Û Ø ½¹ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´Ø£ µº Ì × × ÐÐ × ÑÔÐ Ø ÔÖÓ ×× Ø Ø Ñ Ø Ø ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ×׺ ÓÙ Ò Ú ×Ù Ð Þ Ø Ö Ò ÓÑÒ ×× Ò Ø ÖÓ××¹ × Ø ÓÒ ´Ø£ µ × Ö × Ò Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ýº Ú ÖÝ Ø Ñ ÝÓÙ Ô Ö ÓÖÑ Ø ÜÔ Ö Ñ Òظ ÝÓÙ Ø « Ö ÒØ Ö Ð Þ Ø ÓÒ¸ Ò Ø Ö ÓÖ « Ö ÒØ Ú ÐÙ Ó ´Ø£ µ Ý × ÑÔÐ Ò Ø Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ø£º Ì × ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ × Û Ý Ø ÛÓÖ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ × Ù× º ÓÙ Ò Ø Ò Ó ÔÐÓØ× Ó ÐÐ Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ׸ Ò Ø Ò ÝÓÙ Ø ÖÓ×× × Ø ÓÒ ÖÓ×× Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ø Ø Ñ Ø Ø£ ´Ú Û Ø × × Ø Ò Ú ÖØ Ð Ð Ò Ø ÖÓÙ Ø Ø£ ÓÒ Ø Ø¹ Ü ×¸ Ø × Ú ÖØ Ð Ð Ò ÙØØ Ò Ø ÖÓÙ ÐÐ Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ×µº ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´Ø£ µ Ò Ö Ø Ö Þ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø× ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´Ø£µ ´Üµº ¯ ÆÓÛ Ð Ø Ø½ Ò Ø¾ ÒÝ ØÛÓ ¬Ü Ø Ñ ×º Ë ÑÔÐ Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ ½ Ø ½¸ Ø Ø Ñ × Ø Ø½ Ò Ø Ø¾º Ì × Ú × Ù× ¾¹ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´ ´Ø½ µ ´Ø¾ µµ ÐÐ ØÛÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ×׺ ØÛÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´ ´Ø½ µ ´Ø¾ µµ Ò Ö Ø Ö Þ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø× Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ø µ ´Ø µ´Ü½ ܾ µº ¯ Ì Ö Ö Ð×Ó Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× Ó ÔÖÓ ×׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ¬Ü Ø Ö Ø Ñ × Ø½ ؾ Ø¿ º Ì × ÑÔÐ × ´ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ ´Ø¿ µµ ÓÖÑ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ¹ ×׺ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ÛÓÙÐ Ö Ø Ö Þ Ý Ó ÒØ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Û × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ú Ö Ð × Ï Ó ÒÓØ ÓÒ× Ö Ø Ö Ò Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹ × Ø ÓÒ× Ò Ø × ÓÙÖ× ¸ Ù× ÓÒÐÝ ÓÒ ¹ Ò ØÛÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× Ö Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ × Ò ÓÔØ Ñ Ð Ð Ò Ö ¬ÐØ Ö׺ ´Ï × ÑÓÖ ÓÙØ Ø × ÔÔÐ Ø ÓÒ ØÓÛ Ö × Ø Ò Ó Ø ÓÙÖ× ºµ Ü ÑÔÐ ¿½º º ÓÒ× Ö Ø Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ´Øµ ½ Ø ½ Ò Û ´Øµ Ø · Û Ö Ö Ò Ô Ò ÒØ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Û Ö ÕÙ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Ø × Ø ½ ½ º Ì Ö Ö ÓÙÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø × ÔÖÓ ×× Ü´½µ ´Øµ Ø·½ ½ ¾ Ä ÌÍÊ ¿½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ½ Ü´¾µ ´Øµ Ü´¿µ ´Øµ Ü´ µ ´Øµ Ø ½ Ø · ½ Ø ½ Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ÙÖ× Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ½ º Ä Ø Ù× Ü Ñ Ò Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´¼µ Ø Ø Ñ Ø ¼º Ë ÑÔÐ Ò Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ø Ø ¼¸ Û Ø Ü´½µ ´¼µ ½ ´¾µ ´¼µ Ü ½ ´¿µ ´¼µ Ü ½ ´ µ ´¼µ Ü ½ ÌÛÓ Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× ´Û Ø ØÓØ Ð ÔÖÓ Ð ØÝ ¾ ½ ¾µ Ý Ð Ø Ú ÐÙ ½ Û Ò × ÑÔÐ Ø Ø ¼¸ Ò Ø ÓØ Ö ØÛÓ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ý Ð Ø Ú ÐÙ ½ Û Ò × ÑÔÐ Ø Ø ¼º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÈÅ Ó Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´¼µ × ´ ½¾ Ü ½ Ô ´¼µ ´Üµ ½ ¾ Ü ½ ÆÓÛ Ð Ø Ù× ÐÓÓ Ø Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´½µ Ø Ø Ñ Ø ½ Ü´½µ ´½µ ¾ ´¾µ ´½µ Ü ¼ ´¿µ ´½µ Ü ¼ ´ µ ´½µ Ü ¾ Ì × Ú × Ù× ½ Ü ¾ Ô ´½µ ´Üµ ½¾ Ü ¼ ½ Ü ¾ ÆÓØ Ø Ø Ø ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× ´¼µ Ò ´½µ Ó ÒÓØ Ú Ø × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒº Ì ÔÖÓ ×× Ò Ø × Ü ÑÔÐ × × ÑÔÐ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ñ ¹Ú ÖÝ Ò ÓÖ ÒÓÒ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖÓ ×׸ × Ò Ø× ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× Ú ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ø Ø Ú ÖÝ Û Ø Ø Ñ º Ü Ö × º Ë ÓÛ Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò × Ø Ó ÒØ ÈÅ Ó Ø ¾¹ ÖÓ×× × Ø ÓÒ ´ ´¼µ ´½µµ ÓÖ Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ Ó Ü ÑÔÐ ¿½º ´½µ ¾ ´½µ ¼ ´½µ ¾ ´¼µ ½ ½ ½ ¼ ´¼µ ½ ¼ ½ ½ Ì ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ ×ÙÑ× × ÓÙÐ Ý Ð Ø ÈÅ ³× Ó Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× ÓÙÒ Ò Ü ÑÔÐ ¿½º º Ä ÌÍÊ ¿½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ¿½º¿ ÒÓØ Ö ÄÓÓ ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ËË Ë È ¾ ÊÌ ½ Ø Å Ò¹ËÕÙ Ö ÖÑ ½ ¹ ×Ý×Ø Ñ ¾ ×Ø Ñ Ø ÓÒ ¹ ÅË ¹ Ö ÚÖ ¹ Ï Ö ØØ ÑÔØ Ò ØÓ ÓÖÑ Ò ×Ø Ñ Ø Ó × ÒÓÛ ÓÒ ØÛÓ ÒÔÙØ× ½ ¾ ØÓ Ø Ö Ú Ö¸ Ò×Ø Ó Ù×Ø ÓÒ ÒÔÙØ × Û ÖÐ Ö Ò Ø ÓÙÖ× º Ì × Ñ Ò× Ø ×Ø Ñ Ø ÒÓÛ Ø × Ø ÓÖÑ ½· ¾ Û Ö Ö ÓÒ×Ø ÒØ× ØÓ Ø ÖÑ Ò ×Ó Ø Ø Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ µ¾ ℄ ´ ½ ¾µ¾ ℄ × Ñ Ò ÑÙѺ ÌÓ ¬Ò ¸ ÝÓÙ Ø Ø Ô ÖØ Ð Ö Ú Ø ÓÒ× Ó ´ µ¾ ℄ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ò ¸ Ò × Ø Ó Ø Ñ ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓº ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ × Ø Ø Ø × Ð ØÓ Ø ×Ý×Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ ½℄ ¼ ´¿½º½µ ´ µ ¾℄ ¼ ´¿½º¾µ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸  ´ µ¾ ℄  ´ µ¾ ¾´ µ ´ µ℄ ¾´ µ´ ½ µ℄ ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿½º½µ¹´¿½º¾µ Ö ÐÐ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ׺ Ì Ý ×Ø Ø Ø Ø Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ Ó Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ø Ø Ö Ð Ò ÖÐÝ ÓÑ Ò ØÓ ÓÖÑ Ø ×Ø Ñ Ø º ÁÒ ÓÙÖ × Ö ¸ Û Ú Ù×Ø ØÛÓ ³×¸ Ò ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿½º½µ¹´¿½º¾µ Ö Ù ØÓ Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× ¾ ½ ¾℄ ½℄ ½℄· ¾℄ ½ ¾℄ · ¾℄ ¾ Ò Ø ØÛÓ ÙÒ ÒÓÛÒ× Ø Ø ÓÒ Ò ×ÓÐÚ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ ØÓ × Û Ø Ø Ú ÐÙ × Ó × ÓÙÐ º Ï × ÐÐ × Ý ÑÓÖ ÓÙØ Ø × ÙÖ Ò ÓÙÖ Ò ÜØ Ð ØÙÖ º Ä ØÙÖ ¿¾ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ¾ ¿¾º½ ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÈÖ Ò ÔÐ Ï Ò × ÐÝ ÜØ Ò Û Ø Û Û Ö Ó Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¿½º¿º ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ½ ¾ ¹ ×Ý×Ø Ñ ººº ¿ Ò ÁÒ Ø × × Ò Ö Ó¸ Û Ö Ó Ò ØÓ Ñ ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø Ó Ó ÓÖÑ ¹ ¹ ¹ ÅË Ö ÚÖ ÖÑ ¹ ¹ Ù× Ó Ö Ú Ö ÒÔÙØ× ½ ½ · ¾ ¾ · ¿ ¿ · ¡¡¡ · ½ ¾ ¡¡¡ Ò ØÓ ÓÖÑ Ð Ò Ö Ñ Ò ´¿¾º½µ Û Ö ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò Ö ÓÒ×Ø ÒØ× Ø Ø Ö Ó× Ò ×Ó Ø Ø Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ µ¾ ℄ × Ñ Ò ÑÙѺ ´ÈÖ Ú ÓÙ×Ðݸ Ò Ë Ø ÓÒ ¿½º¿¸ Û ØÓÓ Ò ¾º ÆÓÛ¸ Ò Ò ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Öºµ Á ÝÓÙ Ø Ø Ô ÖØ Ð Ö Ú Ø Ú Ó Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ò × Ø Ø × Ö Ú Ø Ú ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ¸ Ø Ò ÝÓÙ Û ÐÐ Ó Ø Ò Ò Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø Ò ³× Ø Ø Ò ×ÓÐÚ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ ØÓ Ó Ø Ò Ø ÙÒ ÕÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ø ³×º Ò ×Ý Û Ý ØÓ Ö Ñ Ñ Ö Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× × ØÓ Ù× Ø ÓÖØ ÓÒ ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ ¸ Û × Ý× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÇÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÈÖ Ò ÔÐ Ì ÓÖÑ Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ð Ò Ö ×Ø Ñ Ø ´¿¾º½µº Ì Ø ×¸ ´ µ ℄ ¼ ¾ Ò Ò × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ ½ ¾ ¡¡¡ Ò Ó Ø ³× Ù× ØÓ ´¿¾º¾µ Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾ ¾¼ ´ÆÓØ Ï Ò ÝÓÙ × Ý Ø Ø ÊÎ³× Í Î Ö ÓÖØ Ó ÓÒ Ð¸ ÝÓÙ × ÑÔÐÝ Ñ Ò Ø Ø ÍÎ ℄ ¼¸ Ø Ø ×¸ Ø Ö ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ × Þ ÖÓº Ì ÓÒ ÔØ Ó ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ÊÎ³× × ÓÒÚ Ò ÒØ Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒ ÔØ Ó Ô ÖÔ Ò ÙÐ Ö ÓÑ ØÖ Ú ØÓÖ׺µ ÁØ × ×Ý ØÓ ÛÓÖ ÓÙØ Ò Ø × × Û Ø Ø ×Ô ¬ ×Ý×Ø Ñ Ó Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ò ÙÒ ÒÓÛÒ× × Ø Ø Ö × × ÖÓÑ Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ× ´¿¾º¾µº Ì Ö Ö Ò Ú Ö Ý Ø Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´¿¾º¾µ Ö Ö Ù Ð ØÓ ¾ ¾ ¿ ¿ ½ ½℄ ¾ ¾℄ ¿ ¿℄ Ê ´¿¾º¿µ ººº ººº Ò Ò℄ Û Ö Ê × Ø Ò ¢ Ò ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò¸ ¬Ò Ò Ò ÖÐ Ö Ð ØÙÖ ØÓ Ø Ñ ØÖ Ü Ê ℄ ℄ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ Ò ´Ì Ø ×¸ Ø Ð Ñ ÒØ Ò ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ Ó Ê × Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ℄ ØÛ Ò ÊÎ Ò ÊÎ ºµ Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ℄ ÔÔ Ö Ò ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¿¾º¿µ Ö ÐÐ ÖÓ××¹ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ׸ Ù× × Ò ÒÔÙØ ØÓ Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ø ³× Ö ÓÙØÔÙØ× ÖÓÑ Ø × ×Ý×Ø Ñ ´ÝÓÙ Ö Ó Ò ÖÓ×× ÖÓÑ ÒÔÙØ ØÓ ÓÙØÔÙØ×µº Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ℄ ÔÔ Ö Ò ÓÒ Ø Ð Ø × Ó ´¿¾º¿µ Ö ÐÐ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ׸ Ù× Ø × Ö ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÑÔÙØ ÒØ ÖÒ ÐÐÝ ÑÓÒ Ø ³×º ÁÒ ÓÙÖ ÓÚ Ö Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ×¸ ÝÓÙ Û ÐÐ ÙÐØ Ñ Ø ÐÝ × ØÖ ØÑ ÒØ Ó Ø ÓÒ ÔØ× Ó ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÖÓ××¹ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Û Ø Ö Ö ØÓ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ÑÔÓ× × ÒÔÙØ ØÓ ×Ý×Ø Ñ Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Ö Ú × ÓÙØÔÙØ ØÓ Ø ×Ý×Ø Ñº ËÙ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ò ÖÓ××¹ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ö ÐÐ ÝÓÙ Ò ØÓ ÒÓÛ Û Ò ÝÓÙ × Ò Ò ÓÔØ Ñ Ð Ñ Ò ×ÕÙ Ö ¬ÐØ Ö Ø Ø Ö Ú Ò Ò Ó Ø ×Ý×Ø Ñ¸ Û Ö Ø ÔÙÖÔÓ× Ó Ø ¬ÐØ Ö × ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø ×Ý×Ø Ñ ÒÔÙØ Ö Ò ÓÑ × Ò Ðº Ü ÑÔÐ ¿¾º½º Ò¸ Ð Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Û × Ø ÒÔÙØ ØÓ ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñº ËÙÔÔÓ× Û Ú Ü ØÐÝ Ø Ö ÓÙØÔÙØ× ÖÓÑ ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñ Ø Ø Ö ØÓ Ù× ØÓ ÓÖÑ ÓÙÖ Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø Ó ½ ¾ ¿ º Ì Ø ×¸ ÓÙÖ ×Ø Ñ Ø Ø × Ø ÓÖÑ ½ ¾· ¾ ¾· ¿ ¿ Ì Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿¾º¾µ Ö Ù Ò Ø × × ØÓ ¾ ¾ ¿¾ ¿ ¿ ¾℄ ½ ¾℄ ½ ¿℄ ½℄ ½ ½ ¾ ¿℄ ½ ¾℄ ¾ ¾℄ ¾¾ ℄ ¾℄ ½ ¿℄ ¾ ¿℄ ¿ ¿℄ ¿ Ú Ò Ø Ø Ö « Ö ÒØ ÖÓ××¹ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÒ Ø Ö Ø × Ò Ø × Ü « Ö ÒØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÒ Ø Ð Ø × ¸ ÝÓÙ Ò ×ÓÐÚ ØÓ ¬Ò Ø ÙÒ ÕÙ Ú ÐÙ × Ó ½ ¾ ¿ º Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾ ¾½ Ü ÑÔÐ ¿¾º¾º Ì × Ü ÑÔÐ ÔÓ ÒØ× ÓÙØ Ø Ø Ø ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö × ×Ô Ð × Ó Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ø Ø Û Ú ÔÖ × ÒØ Ò Ø × × Ø ÓÒº ÁÒ Ø × × Ò Ö Ó¸ Û Ú ÓÒ ×Ý×Ø Ñ ÒÔÙØ Ò ÓÒ ×Ý×Ø Ñ ÓÙØÔÙØ º Ì ×ØÖ Ø Ð Ò Ö Ú Ö Ò Ö Ø × Ø ×Ø Ñ Ø · ´¿¾º µ Û Ö Ø ÓÒ×Ø ÒØ× Ö Ó× Ò ×Ó Ø Ø Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ µ¾ ℄ × Ñ Ò Ñ Þ º Ï Ò Ö Ö Ø × ×Ø Ñ Ø × Ø ×Ô Ð × Ó Ø ×Ø Ñ Ø ´¿¾º µ ½· ¾ Û Ò Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ½ × Ø Ò ØÓ Ò Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × Ø Ò ØÓ ½º Ì Ò ØÓ ÓÖÑ Ø ×Ø Ñ Ø ´¿¾º µ Ö ÓÙÒ Ý ×ÓÐÚ Ò ½℄ ½ ¾℄ ½¾ ℄ ¾℄ ¾℄ ½ ¾℄ ¾ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò ½ Ò ¾ ½¸ ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ ¾℄ ℄ ℄ ´¿¾º µ ℄ ½ ℄ Ø Ø × ØÓ ×ÓÐÚ ØÓ ¬Ò Ø ÓÖ Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø ´¿¾º µº ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¾º µº ÓÙ Ø ´¿¾º µ ´¿¾º µ ¿¾º½º½ Á ÊÎ³× ÙÖ ÓÙ× Ø Ö ÚÖ Ø Ù×× Ò¸ Ø Ò Û ÒÓÛ ÖÓÑ ÔØ Ö Ø Ø ´Ý µ Ý℄ · ´¿¾º µ Á Û Ö ¹ÛÖ Ø Ø Ö Ø × Ó ´¿¾º µ Ò Ø ×ÐÓÔ ÒØ Ö ÔØ ÓÖÑ Ý · ¸ Ø Ò Û × Ø Ø Ø ×ÐÓÔ Ò ÒØ Ö ÔØ Ö Ú Ò Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿¾º µ¹´¿¾º µº ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ú ÒÝ Ô Ö Ó ÊÎ³× Ò Û Û ÒØ ØÓ × Û Ø Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø Ó Û ÐÐ Û Ò Ý¸ Ø Ò Û Ù×Ø ×Ù ×Ø ØÙØ Ø Ú ÐÙ Ý ÒØÓ Ø Ö Ø × Ó ´¿¾º µº Á× Û Ø Û Ú Ù×Ø ÔÓ ÒØ ÓÙØ × ÑÔÐÝ ÙÖ ÓÙ× Ø ÇÖ × Ø Ö ×ÓÑ Ô Ö ×ÓÒ Û Ý Ø × × ×Ó ÓÙÖ Ò×Û Ö × ÓÙÐ È Ê ËÇƺ À Ö × Û Ýº ËÙÔÔÓ× Û ×Ø ÖØ Û Ø ÒÝ Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ µº Ï Û ÒØ ØÓ ¬Ò Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø · ÓÖ × ÓÒ º Ï Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾ ¾¾ ÒÓÛ Ø Ø Ò ÓÙÒ Ý ×ÓÐÚ Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¾º µº Ï Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ý Ð Ú Ö Ò Ö Ø Ö ×ÓÒ Ò Ø Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ ´¿¾º µ Ö Ò Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿¾º µ¹´¿¾º µº È ÒÓØ Ö Ö Ò ÓÑ Ô Ö ´ £ £µ Û × Ú Ö Ø Ù×× Ò Ò Û × Ø ×¬ × £ ´¿¾º½¼µ £ ´¿¾º½½µ £ ´¿¾º½¾µ £ ´¿¾º½¿µ £ £ ´¿¾º½ µ Ï Ö Ù Ø Ø £ £℄ × Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø Ó £ × ÓÒ £º Ö×ظ Ö ÐÐ ÖÓÑ Ò ÖÐ Ö Ð ØÙÖ Ø Ø £ £℄ × Ø ×Ø Ñ Ø Ó £ × ÓÒ £ Û Ú × Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ×× Ð Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÑÓÒ ÐÐ ÔÓ×× Ð ×Ø Ñ Ø ×º Ë ÓÒ Ðݸ × Ò ´ £ £ µ × Ú Ö Ø Ù×× Ò¸ Û ÒÓÛ ÖÓÑ ÔØ Ö Ø Ø £ £ ℄ × Ó ×ØÖ Ø Ð Ò ÓÖÑ £ · £ Û Ø £ £ £ £ ´¿¾º½ µ £ £ £ £ £ £ ´¿¾º½ µ £ Ý ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø Ó £ × ÓÒ £ × Ø Ø ×Ø Ñ Ø Ó ×ØÖ Ø Ð Ò ÓÖÑ Û Ý Ð × Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÑÓÒ ÐÐ ×Ø Ñ Ø × Ó ×ØÖ Ø Ð Ò ÓÖѺ £ £ ℄ × Ó ×ØÖ Ø Ð Ò ÓÖÑ Ò Ý Ð × Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ×× Ð Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ë Ò ÖÖÓÖ ÑÓÒ ÐÐ ÔÓ×× Ð ×Ø Ñ Ø ×¸ Ø ÑÙ×Ø ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ Ý Ð Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ×× Ð Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÑÓÒ ÐÐ ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø ×º Ì Ö ÓÖ ¸ £ £℄ £ · £ × Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø Ó £ × ÓÒ £ ¸ Û Ö £ Ò £ × Ø × Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿¾º½ µ¹´¿¾º½ µº Ì Ó Æ ÒØ× £ £ ÑÙ×Ø Ø Ö ÓÖ Ð×Ó × Ø × Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ £ £℄ £℄ £ ´ £ µ¾ ℄ ´¿¾º½ µ £ £℄ £℄ ½ Ù× Ó ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿¾º½¼µ¹´¿¾º½ µ¸ Û Ú £℄ ℄ £℄ ℄ £ µ¾ ℄ ¾℄ ´ £ £℄ ℄ Ò Ø Ö ÓÖ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¾º½ µ × Ø × Ñ ×ÓÐÙØ ÓÒ× × Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¾º µ¸ Ø Ø ×¸ £ Ò £ º ÆÓÛ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¾º µ Ú Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø · Ó £ Ò £ ¸ Û Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø × ÓÒ º Ë Ò ÑÙ×Ø Ú Ò Ý Ø Ö Ø × × Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿¾º½ µ¹´¿¾º½ µº Ùظ Ù× Ó ´¿¾º½¼µ¹´¿¾º½ µ¸ Ø Ö Ø × × Ó ´¿¾º½ µ¹´¿¾º½ µ Ö Ø × Ñ × Ø Ö Ø × × Ó ´¿¾º µ¹´¿¾º µº Ì Ö ÓÖ ¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿¾º µ¹´¿¾º µ ÓÒ Ú Ø ÓÒ×Ø ÒØ× Ò Ø ×ØÖ Ø Ð Ò ×Ø Ñ Ø · Ó × ÓÒ º Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾¿ ÊÌ ¾ ¿¾º¾ ÅÓÖ ½¹ ÖÓ××¹Ë Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ × Ü ÑÔÐ ¿¾º¿º Ä Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Í ÍÒ ÓÖÑ´¼¸½µº ¬Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ñ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø Í Ø ¼ Ü Ø¸ Ò Ð Ø Ù× Ø ÖÑ Ò Ø È Ó Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´Øµº Ë Ò Í × ÍÒ ÓÖÑ ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄¸ Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Í ÑÙ×Ø ÍÒ ÓÖÑ ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð ½ ¼℄º ´ ÓÖ ÒÝ ÊÎ Í ¸ Ø È Ó Í Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ø Ö ­ Ø ÓÒ Ó Ø È Ó Í º Á Û Ö ­ Ø Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½℄¸ Û Ó Ø Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ½ ¼℄ºµ ÏÖ Ø Ò Ø Í Ø · ´ Í µ Û × Ø Ø Ø È Ó Ø ÊÎ Ø Í × Ó Ø Ò Ý ØÖ Ò×Ð Ø Ò Ø È Ó Í Ø ÙÒ Ø× ØÓ Ø Ö Øº Á Û ØÖ Ò×Ð Ø Ø ÒØ ÖÚ Ð ½ ¼℄ Ø ÙÒ Ø× ØÓ Ø Ö Ø¸ Û Ó Ø Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð Ø ½ Ø℄º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÊÎ ´Øµ Ø Í ÑÙ×Ø ÍÒ ÓÖÑ ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð Ø ½ Ø℄º ÁØ× Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ × Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÓÚ Ö Ø × ÒØ ÖÚ Ð¸ Ó ÑÔÐ ØÙ ½º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø × Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ × Ú Ò Ý ´Øµ ´Üµ Ù´Ü Ø ½℄µ Ù´Ü Øµ ½ Ü ½ º Ï Ø ÖÑ Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ× Ó Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× ´Øµ Û Ó× ÖÖ Ú Ð Ö Ø × Ø Ô Ö Ñ Ø Ö º Ä Ø Ì½ ̾ Ì¿ ¡ ¡ ¡ Ò Ò¬Ò Ø × ÕÙ Ò Ó Ò Ô Ò ÒØ ÊÎ³× Û Ö ÜÔÓÒ ÒØ ÐÐÝ ×ØÖ ÙØ Û Ø Ñ Ò ½ º Ì Ò Û Ò ÑÓ Ð Ø Ö Ò ÓÑ ÖÖ Ú Ð Ø Ñ × Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× ´Øµ × Ü ÑÔÐ ¿¾º Ö×Ø ÖÖ Ú Ð Ø Ñ × ÓÒ ÖÖ Ú Ð Ø Ñ Ø Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ Ø ÖÖ Ú Ð Ø Ñ ººº ººº ̽ Ì ½ · ̾ Ì ½ · Ì ¾ · Ì¿ ººº Ì ½ · ̾ · ¡ ¡ ¡ · Ì ººº ´Ì ÊÎ³× Ì Ö ØÝÔ ÐÐÝ Ö ÖÖ ØÓ × Ø ÒØ Ö ÖÖ Ú Ð Ø Ñ × Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×׸ Ù× Ì Ú × Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ñ ØÛ Ò Ø ´ ½µ¹×Ø ÖÖ Ú Ð Ò Ø ¹Ø ÖÖ Ú Ðºµ Á Û Ø Ò Ó ´Øµ × Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Ò Ø ÖÑ× Ó Ø× Ú Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ñ ´Ø Ø ×¸ Ø Ò Ó ´Øµ × Ö Ò ÓÑ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ××µ¸ Ø Ò Û Ò ÜÔÖ ×× ´Øµ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ì ³× × ´Øµ ½ ½ Ù´Ø Ì½ · ̾ · ¡ ¡ ¡ · Ì ℄µ ¼ Ø ½ Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ¾ Ü Ø Ñ Ø ¼¸ Ò Ø Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ÊÎ ´Øµº Ì Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´Øµ × × Ö Ø ÊÎ Û Ø × × ÔÓ×× Ð Ú ÐÙ ÒÝ ÒÓÒÒ Ø Ú ÒØ Ö ¼ ½ ¾ ¡¡¡ ÄØ ÒÝ ÓÒ Ó Ø × Ú ÐÙ × Ò Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ È ´Øµ ℄º ÆÓØ Ø Ø Ø Ú ÒØ ´Øµ Ó ÙÖ× Ò ÓÒÐÝ Ø ¹Ø ÖÖ Ú Ð × Ó ÙÖ Ø Ø Ñ Ø ÙØ Ø ´ ·½µ¹×Ø ÖÖ Ú Ð Û ÐÐ Ó ÙÖ Ø Ø Ñ Øº Ì Ø Ñ Ø Û Ø ¹Ø ÖÖ Ú Ð Ó ÙÖ× × Ì ½ · ̾ · ¡ ¡ ¡ · Ì Ò Ø Ø Ñ Ø Û Ø ´ · ½µ¹×Ø ÖÖ Ú Ð Ó ÙÖ× × · Ì ·½ ´Ì½ · ̾ · ¡ ¡ ¡ · Ì µ · Ì ·½ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´Øµ Ø · Ì ·½ Ø Ò Ø Ö ÓÖ È ´Øµ ℄ È Ø · Ì Ø℄ Û Ö Ì × Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ì ·½º ÆÓØ Ø Ø Ø ÊÎ³× Ò Ì Ö Ò Ô Ò Òغ ÔÔÐÝ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ò Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ô Ö ´ Ì µ ØÓ Ó Ø Ò Ò Û Ô Ö Ó ÊÎ³× ´Í Î µ Í Î ·Ì Ý Ë Ø ÓÒ ¾ º¿¸ ´Ùµ Ì ´Ú Ùµ ´Ùµ ÜÔ´ ´Ú Ùµµ ¼ Í Î ´Ù Ú µ Ì Ö ÓÖ ¸ È ´Øµ ℄ È Í Ø Î Ø℄ Ø ½ Í Î ´Ù Ú µ Ú Ù ¼ Ø ½ Ø ¼ ¼ Ø Ø Ù Ú ´Ùµ ÜÔ´ ´Ú Ùµµ ´Ùµ ÜÔ´ ´Ø Ùµµ ´Øµ £ ÜÔ´ صٴص℄ Ù ½ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ Ú Ù Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾ ¾ ÌÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø × Ò Ð ´Øµ Û Ø Ø × Ò Ð ÜÔ´ صٴص¸ Û Ò Ø Ø ÒÚ Ö× Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ× Ó Ø × ØÛÓ × Ò Ð׺ Ì Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ´Øµ × Ä ´Øµ℄ × · ´¿¾º½ µ ÌÓ × Ø ×¸ ÒÓØ Ø Ø × Ø ×ÙÑ Ó Ò Ô Ò ÒØ ÊÎ³× ÐÐ Ú Ò Ø × Ñ Ò× ØÝ ÜÔ´ صº Ì Ö ÓÖ ¸ ´Øµ × Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ó × Ò Ð× ÐÐ Ó Û Ú Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ ´× · µ¸ Ò ×Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¾º½ µ ÓÐÐÓÛ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ´Øµ £ ÜÔ´ صٴص℄ × ½ ×· ×· ´× · µ ·½ Ï Ò ÒÓÛ × Ý Ø Ø È ´Øµ ℄ Ä ½ ´× · µ ·½ ÜÔ´ ØµÄ ½ × ½·½ ÜÔ´ ص Ø ÜÔ´ ص´ ص Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ÈÅ Ó ´Øµ × ´Øµ ℄ ÜÔ´ ص´ ص ¼ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÓÖ ¬Ü Ø ¼¸ ´Øµ × ÈÓ ××ÓÒ ÊÎ Û Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Øº ÁØ × ÒÓÛ ÙÒ Ö×Ø Ò ¹ Ð Û Ý Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ × ÐÐ ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Ø × × Ù× ÐÐ Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× Ú ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ´ Ø Ø × ÔÓ Òظ Ø Ö Ö Û Ó × ÓÖ ÓØØ Ò Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ÈÅ Ó ÈÓ ××ÓÒ ÊÎ × ÓÙÐ Ö Ö ØÓ ÔÔ Ò Ü Ò ÓÖ Ö ØÓ Ö Ö × Ø Ñ ÑÓÖݸ Ù× Û Û ÐÐ Ò ØÓ Ø Ð ÓÙØ Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× ÒÓÛ Ò Òºµ Ü Ö × º Ä Ø ¢ ÊÎ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ¾ ℄º Ä Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ´Øµ × Ò´Ø · ¢µ ½ Ø ½ Ë ÓÛ Ù× Ò Ø Å Ø Ó Ó Ë Ø ÓÒ ¿º Ó Ø Ø ÜØ ÓÓ Ø Ø Ø È Ó Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´¼µ × Ô ½ ¾ ½ Ü ½ ´Þ ÖÓ Ð× Û Ö µ ´¼µ ´Üµ ½ Ü È Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾ ¾ ¿¾º¿ Ä Ø ´Øµ ¬Ò Ø ÓÒ Ó Å Ò ÙÒ Ø ÓÒ ÒÝ ÔÖÓ ×׺ Ì Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ Ó Ø ÔÖÓ ×× × ¬Ò Ý ´Øµ ¡ ´Øµ℄ ÓÖ ÐÐ Ø Ñ × Ø Ì Ù׸ ÓÖ ¬Ü Ø Ñ Ø¸ Ø Ú ÐÙ ´Øµ Ó Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ø × × ÑÔÐÝ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ÊÎ ´Øµº Á Ø Ò× ØÝ ´Øµ ´Üµ Ó Ø ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´Øµ × ÒÓÛÒ¸ Ø Ò Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ × ÓÐÐÓÛ× ½ ´Øµ ½ Ü ´Øµ ´Üµ Ü ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø Ö Ö Ñ ÒÝ Ü ÑÔÐ × Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × ÓÖ Û Û Ò ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ Û Ø ÓÙØ Ò Ò ØÓ ÒÓÛ Û Ø Ø Ò× ØÝ ´Øµ ´Üµ ׺ Ü ÑÔÐ ¿¾º º Ï Ø ÖÑ Ò Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò ÓÑ ×ØÖ Ø Ð Ò ÔÖÓ ×× ÓÒ× Ö ÖÐ Ö Ò Ü ÑÔÐ ¿½º º Ì × × Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø · Ø ¼ Û Ö Ö Ò Ô Ò ÒØ ÊÎ³× Ø Ò Ø Ú ÐÙ × ¦½ ÕÙ ÔÖÓ Ðݺ Ï Ú ´Øµ ´Øµ℄ Ø· ℄ ÁÒ ÓÑÔÙØ Ò Ø · ℄¸ Ø × ¬Ü Ø Ñ ¸ ×Ó Û Ò ÝÓÙ ÔÔÐÝ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ ÓÔ Ö ØÓÖ ¸ ØÖ Ø Ø Ü ØÐÝ Ø × Ñ Û Ý ÝÓÙ ÛÓÙÐ ÓÒ×Ø ÒØ ´Øµ Ø· ℄ Ø ℄· ℄ Ø£¼·¼ ¼ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÓÙÖ Ö Ò ÓÑ ×ØÖ Ø Ð Ò ÔÖÓ ×× × ÕÙ Ð ØÓ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ñ × Øº Ì Ö × Û Ý ØÓ Ú ×Ù Ð Þ Ø × Ö ×ÙÐØ Ô Ý× ÐÐÝ Ø Ö Ö ÓÙÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø × ÔÖÓ ×× Ò Ð Ø Ù× ÒÓØ Ø Ñ Ý Ü´½µ ´Øµ Ü´¾µ ´Øµ Ü´¿µ ´Øµ Ü´ µ ´Øµ Ë Ò Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ÙÖ Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ½ ¸ Û Ò ÜÔÖ ×× Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ý Ø ÓÖÑÙÐ ´Øµ ´½ µ Ü´½µ ´Øµ · Ü´¾µ ´Øµ · Ü´¿µ ´Øµ · Ü´ µ ´Øµ℄ Ï Ò ÝÓÙ ÔÐÓØ Ø ÓÙÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ׸ ÝÓÙ Û ÐÐ × Ø Ø ØÛÓ Ó Ø Ñ Ð ÓÚ Ø Ø Ü × Ò Ø ÓØ Ö ØÛÓ Ó Ø Ñ Ð ÐÓÛ Ø Ø Ü ×º Ì ØÛÓ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× ÐÓÛ Ø Ø Ü × Ö Ø Ò Ø Ú × Ó Ø ØÛÓ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× ÓÚ Ø Ø Ü ×º Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ò ÝÓÙ Ú Ö ÙÔ ÐÐ ÓÙÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ׸ Ò ÐÐ Ø ÓÒ Ó ÙÖ× Ò ÝÓÙ Û Ò ÙÔ Û Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Û Ó× ÔÐÓØ ×Ø Ý× ÐÓÒ Ø Ø Ü × ÓÖ ÐРظ Ø Ø ×¸ Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ × × Ò Ð Ø Ø × ÐÛ Ý× ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓº Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ¾ ËÙÔÔÓ× ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ× Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú Ò Ö × ØÓ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ ×¸ Ø Ö Ý Ó Ø Ò Ò Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺ Á ÝÓÙ Ú Ö ÙÔ Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ò Ð׸ ÝÓÙ Û ÐÐ Ó Ø Ò ÓÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµº Ì × ÔÖÓ ÙÖ × ÐÐ ×Ô ÚÖ Ò º Ü ÑÔÐ ¿¾º º Ä Ø ´Øµ Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Û Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø º Ì Ò Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ × ÚÒ Ý ´Øµ Ø Ø ¼ ´¿¾º½ µ Ï × ÓÛ Ò Ü ÑÔÐ ¿¾º Ø Ø Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´Øµ × ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ô ¹ Ö Ñ Ø Ö Øº Ì Ñ Ò Ó ÈÓ ××ÓÒ ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ø× Ô Ö Ñ Ø Öº Ì Ù׸ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ´Øµ × Ø¸ Ò ×Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¾º½ µ × ØÖÙ º Ì Ø Ø Ø Ø Ñ Ò Ó ´Øµ × Ø Ñ × × Ò× Ù× Û ÜÔ Ø ÖÖ Ú Ð× Ô Ö × ÓÒ ¸ ×Ó Ø Ø Ò Ø × ÓÒ ×¸ Û ÜÔ Ø Ø ÖÖ Ú Ð׺ ÊÑ Ö º ¿¾º ¬Ò Ø ÓÒ Ó ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ä Ø ´Øµ ÒÝ ÔÖÓ ×׺ ÁØ× ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´Ø½ ؾ µ × Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ó ØÛÓ Ú Ö Ð × ¬Ò Ý Ê ´Ø½ ؾ µ ¡ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ℄ ÓÖ ÐÐ Ø Ñ × Ø½ ؾ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø ÒÝ ØÛÓ ¬Ü Ø Ñ × Ø½ ؾ ¸ ÝÓÙ ÓÑÔÙØ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ½¹ ÖÓ××¹ × Ø ÓÒ ´Ø½ µ Ò Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´Ø¾ µº Á Ø Ó ÒØ È ´Ø µ ´Ø µ ´Ü½ ܾ µ Ó Ø ¾¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ ´ ´Ø½ µ ´Ø¾ µµ × ÒÓÛÒ¸ Ø Ò ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ê ´Ø½ ؾ µ × Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ½ ½ Ê ´Ø½ ؾ µ ܽ ܾ ´Ø µ ´Ø µ ´Ü½ ܾ µ ܽ ܾ ½ ½ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø Ö Ö Ñ ÒÝ Ü ÑÔÐ × Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × Û Ö ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ê ´Ø½ ؾ µ Û Ø ÓÙØ Ú Ò ØÓ ¬Ò Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ø µ ´Ø µ ´Ü½ ܾµº Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø ×º Ü ÑÔÐ ¿¾º º Ò¸ Û ÐÓÓ Ø Ø Ö Ò ÓÑ ×ØÖ Ø Ð Ò ¸ Ø Ø ×¸ Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø · Ø ¼ Û Ö Ö Ò Ô Ò ÒØ ÊÎ³× Ø Ò Ø Ú ÐÙ × ¦½ ÕÙ ÔÖÓ Ðݺ Ï Ò ÓÑÔÙØ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´Ø½ ؾ µ Ù× Ò Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ ÓÔ Ö ØÓÖ × ÓÐÐÓÛ× Ê ´Ø½ ؾ µ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ℄ ´ ؽ · µ´ ؾ · µ℄ ؽ ؾ ¾ · ؾ · ؽ · ¾ ℄ ؽ ؾ ¾ ℄ · ´Ø½ · ؾ µ ℄ · ¾℄ ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ Ä ÌÍÊ ¿¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ Ø Ø × ÔÓ Òظ Ó × ÖÚ Ø Ø ËË Ë È ¾ ÊÌ ¾ ¾℄ ´¦½µ¾ ¾℄ ½ Ù× Ø Ú ÐÙ × Ó Ö ¦½ Ò ½º Ð×Ó¸ Ù× ÛÖ Ø ℄ ℄ ℄ ¼£¼ ¼ ÇÙÖ ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ö ÓÖ Ö Ù × ØÓ Ê ´Ø½ ؾ µ ؽ ؾ · ½ Ö Ò Ô Ò Òظ Û Ñ Ý ´¿¾º¾¼µ Ü Ö × º ÓÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü´Øµ Ó Ø Ö Ò ÓÑ ×ØÖ Ø Ð Ò ÔÖÓ ×׸ × ÑÔÐ Ø Ø Ñ × Ø Ø½ Ò Ø Ø¾ ØÓ Ó Ø Ò Ø Ú ÐÙ × Ü´Ø½ µ Ò Ü´Ø¾ µ¸ Ò Ø Ò ÑÙÐØ ÔÐݸ Ø Ö Ý Ó Ø Ò Ò Ø ÔÖÓ Ù Ø Ü´Ø½ µÜ´Ø¾ µº Ú Ö ÙÔ Ø × ÔÖÓ Ù Ø× ÓÚ Ö Ø ÓÙÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺ Ë ×ÓÑ Ò ÐÐ Ø ÓÒ Ó ÙÖ׸ Ö ×ÙÐØ Ò Ò Ø × ÑÔÐ ÓÖÑÙÐ ´¿¾º¾¼µº Ê Ñ Ö º ËÙÔÔÓ× ÓÒ Ô Ö ÓÖÑ× Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú Ò Ö × ØÓ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ ×¸ Ø Ö Ý Ó Ø Ò Ò Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺ ÓÖ Ó Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ü´Øµ¸ ×ÙÔÔÓ× ÝÓÙ × ÑÔÐ Ø Ø Ñ × Ø Ø½ Ò Ø Ø¾ Ò Ø Ò ÓÖÑ Ø ÔÖÓ Ù Ø Ü´Ø½ µÜ´Ø¾ µº Ú Ö Ò ÙÔ Ø × ÔÖÓ Ù Ø× ÓÚ Ö ÐÐ Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ׸ ÝÓÙ Ø ÓÓ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ê ´Ø½ ؾ µº Ì × ÔÖÓ ÙÖ × ÐÐ ×Ô Ú Ö Ò º Ä ØÙÖ ¿¿ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ¿ ¿¿º½ ¬Ò Ø ÓÒ Ó ÏËË ÈÖÓ ×× ÔÖÓ ×× ´Øµ × Û × Ò× ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ´ÏË˵ ØÛÓ Ø Ò × ÓÐ ´ µ Ì Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ × ÓÒ×Ø ÒØ ÓÖ ÐРغ ´ µ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ê ´Ø½ ؾ µ Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø½ ؾ º Ü ÑÔÐ ¿¿º½º Ï × ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó × ÏËË ÔÖÓ ×׺ Ï Ú ´Øµ Ó×´ ¼Ø · ¢µ ½ Ø ½ Ä Ø Ù× ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ÑÔÐ ØÙ × Ö Ò ÓÑ Û Ø ÒÓ ××ÙÑÔØ ÓÒ ÓÙØ Ø È Ó º Ï Ð×Ó ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø Ô × ¢ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ¾ ℄º Ò ÐÐݸ Û ××ÙÑ Ø Ø Ò ¢ Ö Ò Ô Ò Òغ Ï Ú ØÓ Ú Ö Ý ÓØ ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ò Ø ÏËË ÔÖÓ ×× ¬Ò Ø ÓÒº Î Ö ¬ Ø ÓÒ Ó ´ µ ÓÖ ¬Ü ظ Û Ú ´Øµ ´Øµ℄ Ó×´ ¼Ø · ¢µ℄ ℄ Ó×´ ¼Ø · ¢µ℄ ¾ ℄ ¼ Ó×´ ¼Ø · µ ¢´ µ ¾ ℄ ¼ ¾ Ó×´ ¼Ø · µ´½ ¾ µ Ä ÌÍÊ ¿¿º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿ ¾¼ Ì Ö Ö Ò × ÐÝ Ó Ø ÒØ Ö Ð ÖÓÑ ¼ ØÓ ¾ Ò × ÓÛ Ø Ø Ø × Þ ÖÓº ´Ï Ò ÝÓÙ ¬Ò Ø ÒØ Ö Ú Ø Ú ¸ Ò ÔÐÙ Ò Ø ÙÔÔ Ö Ò ÐÓÛ Ö Ð Ñ Ø׸ ÝÓÙ Û ÐÐ ¬Ò Ø Ø Ø Ð Ñ Ø× Ò Ðºµ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´Øµ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ì Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ø × Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ ¼º Ì × ÓÑÔÐ Ø × Ø Ú Ö ¬ Ø ÓÒ Ó ´ µº Î Ö ¬ Ø ÓÒ Ó ´ µ ÓÖ ¬Ü ؽ ؾ ¸ Û Ú ¾ Ó×´ ¼ ؽ · ¢µ Ó×´ ¼ ؾ · ¢µ℄ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ℄ ¾ ℄ Ó×´ ¼ ؽ · ¢µ Ó×´ ¼ ؾ · ¢µ℄ ¾ ℄ ´½ ¾µ Ó×´ ¼ ؽ ؾ µ · ´½ ¾µ Ó×´ ¼ ؽ · ؾ · ¾¢µ℄ ¾ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´ ¼ ؽ ؾ µ · ¼ Ó×´ ¼ ؽ · ؾ · ¾ µ´½ ¾ µ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´ ¼ ؽ ؾ µ · ¼℄ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´ ¼ ؽ ؾ µ ÁÒ Ø ÔÖ Ò ¸ Û Ù× Ø ØÖ ÒØ ØÝ Ó× Ó× ´½ ¾µ Ó×´ µ · ´½ ¾µ Ó×´ · µ Ï ³Ú × ÓÛÒ Ê ´Ø½ ؾ µ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´ ¼ ؽ ؾ µ Û Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø½ ؾº Ì × ÓÑÔÐ Ø × Ø Ú Ö ¬ Ø ÓÒ Ó ´ µº Ë Ò ÓØ ´ µ Ò ´ µ ÓÐ ¸ Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó × ÏË˺ Ü ÑÔÐ ¿¿º¾º Ì Ö Ò ÓÑ ×ØÖ Ø Ð Ò ÔÖÓ ×× ´Øµ Ó Ü ÑÔÐ ¿¾º × Ø ×¬ × ´Øµ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ì Ø ×¸ Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ × ÓÒ×Ø Òغ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ò Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó ÏËË ÔÖÓ ×׺ ÓÙ ÛÓÙÐ Ð×Ó Ú ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ ´ µº Ï ×Ø Ð × Ò Ü ÑÔÐ ¿¾º Ø Ø Ê ´Ø½ ؾ µ ؽ ؾ · ½ Ì × × ÒÓØ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø½ ؾ º Ë Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ð׸ Ø ÔÖÓ ×× × ÒÓØ ÏË˺ Ü Ö × º Ä Ø Ò Ø Ö Ò ÓÑ Û Ð ÔÖÓ ×× Ó Ü ÑÔÐ ¿½º¾º Ö×ظ × ÓÛ Ø Ø Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ × ÓÒ×Ø ÒØ Ý × ÓÛ Ò Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ò Ò℄ ¼ Ì Ò × ÓÛ Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× Ð× ØÓ ÏËË Ý × ÓÛ Ò Ø Ø ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ Ð׺ Ä ÌÍÊ ¿¿º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾½ ÊÌ ¿ Ü ÑÔÐ ¿¿º¿º Ä Ø Ò Ò ÁÁ ÔÖÓ ×׺ Ï × ÓÛ Ø Ø Ò × Ï˺ ÐÐ Ø Ò ³× Ú Ø × Ñ Ñ Ò Ò Ø × Ñ Ú Ö Ò ¾º Ì Ö ÓÖ ¸ ´Òµ Ò℄ Ò Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ø × Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ º Ì × Ú Ö ¬ × ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ ÓÖ ÏËË ÔÖÓ ×׺ ÆÓÛ Û Ú Ö Ý ÓÒ Ø ÓÒ ´ µº Á Ò½ Ò¾¸ Ø Ò Ò Ò Ò Ö Ò Ô Ò Òظ Ò Û Ú ¾ Ê ´Ò½ Ò¾ µ Ò Ò ℄ Ò ℄ Ò ℄ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ò½ Ò¾¸ Û Ú ¾ ¾· ¾ Ê ´Ò½ Ò¾ µ Ò ℄ Ï Ò ÓÑ Ò Ø × ØÛÓ « Ö ÒØ × × ÒØÓ ÓÒ Ý ÛÖ Ø Ò ¾ · ¾ Æ Ò½ Ò¾ ℄ ÓÖ ÐÐ Ò½ Ò¾ Ê ´Ò½ Ò¾ µ ´¿¿º½µ À Ö ¸ Æ Ò℄ ÒÓØ × Ø × Ö Ø Ø Ñ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ¸ ¬Ò Ý ´ ½ Ò ¼ Æ Ò℄ ¼ Ò ¼ Ì ÓÒ ¹Ð Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ´¿¿º½µ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ê ´Ò½ Ò¾µ Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ò½ Ò¾º ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ ÓÖ ÏËË ÔÖÓ ×× × Ø Ö ÓÖ × Ø ×¬ º Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ò ÁÁ ÔÖÓ ×× × ÏË˺ ½ ½ ¾ ¾ ½ ¾ ½ ´µ Á ÝÓÙ Ú ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ¸ Ø Ò × Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ Ó Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ×׸ Ò Ê ´ µ × Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ×׺ Ì Ò Ê ´ µ × ÐÐ Ø Ð Ú Ö Ð º Á Û × ÑÔÐ ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø Ø Ñ × Ø½ ؾ¸ Ø Ò Û Ø ØÓ Ø¾ Ø ½ ¸ Ò Û Ú Ê ´Ø½ ؾ µ Ê ´ ؽ ؾ µ Ê ´ µ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ ÝÓÙ Ò ¬Ò Ø × Ò Ð Ú Ö Ð ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø ØÛÓ Ú Ö Ð ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´Ø½ ؾµ × Ê ´ µ ¡ Ê ´¼ µ ¿¿º½º½ ÆÓØ Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ ¿¿º Ò Ê º ÓÖ Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ÔÖÓ ×× ´Øµ Ó Ü ÑÔÐ ¿¿º½¸ Û ¼ Ê ´ µ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´ ¼ µ Ú Ä ÌÍÊ ¿¿º Ü ÑÔÐ ¿¿º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË º ÓÖ Ø ÁÁ ÔÖÓ ×× Ê Ë È Ò ¾¾ ÊÌ ¿ Ó Ü ÑÔÐ ¿¿º¿¸ Û ´µ ¾ · ¾Æ Ú ℄ × Ö Ø ¹Ø Ñ Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× Ò × Ø ÏËË ÔÖÓ ×× × Ø × Ý Ò ¼ ¾Æ ℄ Ê ´ µ Û Ö ¾ × Ø ÓÑÑÓÒ Ú Ö Ò Ó ÐÐ Ø Ò³×º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÓÖ Ì Û Ø ÒÓ × ¸ ÐÐ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ ÊÎ³× Ó Ø ÔÖÓ ×× Ú ¼ Ñ Ò¸ Ø × Ñ Ú Ö Ò ¸ Ò Ø Ý Ö ÙÒ ÓÖÖ Ð Ø º Ü ÑÔÐ ¿¿º º Ì ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× ´Øµ × Ø ÏËË ÔÖÓ ×× × Ø × Ý Ò ¼ Ê ´ µ Æ´ µ Û Ö Æ´ µ × Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ò × ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø Òغ ´ÍÒÐ Û Ø × Ö Ø ¹ Ø Ñ Û Ø ÒÓ × ¸ Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ò ÖÓÒØ Ó Ø ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × ÒÓØ Ø Ú Ö Ò Ó ´Øµ¸ Ù× ´Øµ¾ ℄ Ú Ö Ò ´ ´Øµµ ·½ ÓÖ ÐÐ Ø ´¿¿º¾µ ÓÖ Ì Û Ø ÒÓ × º ÁÒ×Ø ¸ × ×ÓÑ ÓØ Ö ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ¸ Û Û Û ÐÐ Ò ÓÙÒØ Ö Ð Ø Öº Ì Ø Ø Ø ´¿¿º¾µ ÓÐ × ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Û Ø ÒÓ × × ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø Ø Ø Ø Æ´Øµ ÐÓÛ× ÙÔ Ø Ø ¼ºµ Ü ÑÔÐ ¿¿º ¿¿º¾ ÄØ Ò ºÌ ÐØ Ö Ò Ü ÑÔÐ Ø × Ö Ø Ø Ñ Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× Û Ø ÙÒ Ø Ú Ö Ò º Ì × ÔÖÓ ×× × Ø ×¬ × ¼ ÓÖ ÐÐ Ò Ò℄ ¾℄ ½ ÓÖ ÐÐ Ò Ò ℄ ¼ Ä Ø Ù× Ø Ò Ó Ò × Ö Ò ÓÑ × Ò Ðº Ä Ø Ù× Ô ×× Ò Ø ÖÓÙ ÁÊ Ð Ò Ö ¬ÐØ Ö Û Ó × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÁÊ ÐÒ Ö Ò Ò · Ò ½ · Ò ¾ Ò ¬ÐØ Ö Ä ÌÍÊ ¿¿º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿ ¾¿ Ì × ¬ÐØ Ö × Ø ÖÑ Ò Ý Ø× Ø Ö Ø Ô Û Ø× º Ì ÓÙØÔÙØ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Ò ØÙÖÒ× ÓÙØ ØÓ ÏË˺ Ä Ø Ù× ÔÖÓÚ Ø × Ò ¬Ò Ò Ê ´ µº Ö×ظ Û ÑÙ×Ø ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ ÓÖ ÏËË ÔÖÓ ×× ´Òµ Ò℄ Ò · Ò ½ · Ò ¾ ℄ Ò℄ · Ò ½ ℄ · Ò ¾ ℄ £¼· £¼· £¼ ¼ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ×× Ø × Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ ¼º ÆÓÛ Û ÑÙ×Ø ÓÒ ÖÒ ÓÙÖ× ÐÚ × Û Ø Ò Ø ÓÒ ´ µº Ö×ظ ÒÓØ Ø Ø ¾ ´ Ò · Ò ½ · Ò ¾µ¾ ℄ Ê ´Ò Òµ Ò℄ ¾ ¾ ℄ · ¾ ¾ ℄ · ¾ ¾ ℄ Ò ¾ Ò ½ Ò ¾ · ¾ · ¾ Ä Ø³× ÜÔÐ Ò ÓÛ ØÓ Ó ÖÓÑ Ð Ò ½ ØÓ Ð Ò ¾ ÓÚ º ÏÖ Ø Ø ØÛÓ ØÓÖ× Ò ´ Ò · Ò ½ · Ò ¾µ¾ ÓÚ Ò ÐÓÛ ÓÒ ÒÓØ Ö × Ò · Ò ½ · Ò ¾ Ò · Ò ½ · Ò ¾ Ï Ò Û ÑÙÐØ ÔÐÝ Ø × ØÛÓ ØÓÖ׸ Û ¬Ö×Ø Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÓÖ× Ý ÑÙÐØ ÔÐÝ Ò ×ØÖ Ø ÙÔ Ò ÓÛÒ ¾ ¾ · ¾ ¾ · ¾ ¾ ´¿¿º¿µ Ò Ò ½ Ò ¾ Ì Ö Ö Ø ÓÒ Ð ÖÓ××¹ÔÖÓ Ù Ø Ø ÖÑ׸ Û Ö Ó Ø ÓÖÑ ÓÒ×Ø ÒØ Ø Ñ × ℄¸ Û Ö º Ë Ò ℄ ¼ ÓÖ ¸ Û Ò ÒÓÖ Ø × Ø ÓÒ Ð Ø ÖÑ× Ø × ÓÒÐÝ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ø ÖÑ× Ò ´¿¿º¿µ Û Û Ò ØÓ ÓÒ ÖÒ ÓÙظ Û Û ÐÐ Ú ¾ · ¾ · ¾ º ÆÓÛ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ê ´Ò Ò ½µ Ê ´Ò Ò ½µ Ò Ò ½ ℄ ´ Ò · Ò ½ · Ò ¾ µ´ Ò ½ · Ò ¾ · Ò ¿ µ℄ ¾ ¾ Ò ½ ℄ · Ò ¾ ℄ · ÌÓ × Ø ×¸ ÛÖ Ø Ø ØÛÓ ØÓÖ× × Ò · Ò ½ · Ò ¾ Ò ½ · Ò ¾ · Ò ¿ Ä ÌÍÊ Ò Ø ÒØ ¿¿º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ù×Ø Ø Ë È ¾ ÊÌ ¿ ×ØÖ Ø ÙÔ Ò ÓÛÒ Ø ÖÑ× ¾ ¾ ´¿¿º µ Ò ½ · Ò ¾ ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø × Ø ÖÑ׸ Û Ý Ð × · ¸ × ÐÐ Û ÒÓÖ Ò Ø ÖÓ××¹ÔÖÓ Ù Ø Ø ÖÑ׺ Ì Ò º ÆÓÛ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ê ´Ò Ò ¾µ Ê ´Ò Ò ¾µ Ò Ò ¾ ℄ ´ Ò · Ò ½ · ¾ Ò ¾ ℄ ÁØ × ÔÔ Ö ÒØ Ø Ø Ø × × ÐÐ Û Ø Û ÛÖ Ø Ò· Ò ½ Ò ¾ · µ´ Ò ¾ · Ò ¿ · Ò µ℄ Ò ¾ · Ò ¿ · Ò Ø ÙÔ Ò ÓÛÒ Ø ÖÑ× ´ º º¸ Ø Ø ÖÑ× Ø Ø Ú Ò ¾ Ò Ø Ò Ù×Ø Ô ÓÙØ Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ×ØÖ Ø × Ñ Ø Ñ Ò Üµº ÁØ × ÓÙÐ ÔÔ Ö ÒØ ÖÓÑ Ø ÔÖ Ò Ø Ø Ê ´Ò Ò µ ¼ ¿ Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø ¾ · ¾ · ¾ Ò½ Ò¾ · Ò ½ Ò¾ ½ Ê ´Ò½ Ò¾ µ Ò ½ Ò¾ ¾ ¼ Ò ½ Ò¾ ¿ Ì ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ê ´Ò½ Ò¾µ Ð ÖÐÝ ÓÒÐÝ Ô Ò ÓÒ Ò½ Ò¾º Ì Ù׸ ÓÒ Ø ÓÒ ´ µ × × Ø ×¬ Ò Ø ÔÖÓ ×× × Ø Ö ÓÖ ÏË˺ Ì Ô Ö Ñ Ø Ö Ó Ø ÏËË ÔÖÓ ×× Ò × ¼ Ì ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ó Ø ÏËË ÔÖÓ ×× Ò × ¾ · ¾ · ¾ ¼ · ¦½ Ê ´ µ ´¿¿º µ ¦¾ ¼ ¦¿ ¦ ¦ ¡ ¡ ¡ Ì × ÜÔÖ ×× ÓÒ × Ú Ð ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ø Ø Ö Ø Ô Û Ø× Ö º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ½¸ ¾¸ Ò ¿¸ Ø ÔÐÓØ Ó Ê ´ µ ÛÓÙÐ Ä ÌÍÊ ¿¿º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ¿ ½ Ê ¿ ¹¾ ´ µ ÔÐÓØ ¿ ¹½ ¼ ½ ¾ ¹ ¹ ¹ ÆÓØ Ø Ø Ê ´ µ × Ó ÓÒÐÝ ¬Ò Ø ÜØ ÒØ ´Ø Ø ×¸ Ø Ø × Ø Ú ÐÙ ¼ ÓÙØ× ¬Ò Ø Ö Ò Ó Ú ÐÙ ×µº Ï Û ÐÐ × Ð Ø Ö ´ × ÓÒ× ÕÙ Ò Ó ÔØ Ö ½½µ Ø Ø Ø × Ò Ó ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ö × Û Ò ÝÓÙ ¬ÐØ Ö Û Ø ÒÓ × Ù× Ò Ø Ñ ¹ ÒÚ Ö ÒØ Ð Ò Ö ÁÊ ¬ÐØ Ö Ø ÓÙØÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ó ¬Ò Ø ÜØ Òغ Ä ØÙÖ ¿ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ¿ º½ ÈÓ ××ÓÒ ÈÖÓ ×× ÈÖÓÔ ÖØ × Ä Ø ´Øµ Ø ¼ ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Û Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø º ÁÒ Ü ÑÔÐ ¿¾º ¸ Û ÔÖÓÚ Ø Ø ÓÖ ¬Ü ظ ´Øµ × ÈÓ ××ÓÒ ÊÎ Û Ø Ñ Ò Øº Ì × × Ø × Ñ Ø Ò × × Ý Ò Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ¼ Ø℄ × ÈÓ ××ÓÒ ÊÎ Û Ø Ñ Ò Ø¸ Ù× ´Øµ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ×Ù ÖÖ Ú Ð׺ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û ×Ø Ø ØÛÓ ÙÖØ Ö ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× ´Û Ø ÓÙØ ÔÖÓÓ µº ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ Ä Ø Ø½ Ò Ø¾ ÒÝ ØÛÓ Ø Ñ × ÓÖ Û ¼ ؽ ؾº Ì Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× ÖÖ Ú Ð× Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ÖÓÑ Ø½ ØÓ Ø¾ × Ó ××ÓÒ ÊÎ Û Ø Ñ Ò ´Ø¾ ؽµº Ì × Ö ×ÙÐØ Û ÐÐ ØÖÙ Û Ø Ö Û Ò ÐÙ ÓÒ ÓÖ ÓØ ÓÖ Ò Ø Ö Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ Ø Ñ × Ø½ ؾ Ò Ø × Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð¸ Ù× Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ò ÖÖ Ú Ð Ø ÔÖ × ÐÝ Ø Ñ Ø½ ÓÖ ÔÖ × ÐÝ Ø Ñ Ø¾ × Þ ÖÓº ÁÒ Ø ÖÑ× Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× ´Øµ¸ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× Ø Ø Ñ × Ø × Ø × Ý Ò Ø½ Ø Ø¾ × ´Ø¾ µ ´Ø½ µ ÒÓØ Ø Ø Ò Ø × Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð¸ Û Ü ÐÙ Ò ÔÓ ÒØ Ø½ Ò Ò ÐÙ Ò ÔÓ ÒØ Ø¾º Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´Ø¾ µ ´Ø½ µ × ÈÓ ××ÓÒ ÊÎ Û Ø Ñ Ò ´Ø¾ ؽ µº ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ ÓÓ× Ø Ñ × Ø½ ؾ Ø¿ Ø ×Ó Ø Ø ¼ Ø ½ ؾ Ø ¿ Ø Ì Ò Ø ÊÎ³× ´Ø¾ µ ´Ø½ µ Ò ´Ø µ ´Ø¿ µ Ö Ò Ô Ò Òغ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ú ×Ø Ø ×Ø Ð Ò Ô Ò Ò Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ÖÓÑ Ø½ ØÓ Ø¾ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÖÖ Ú Ð× Ò Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ÖÓÑ Ø¿ ØÓ Ø º Ì × ÔÖÓÔ ÖØÝ × ÐÐ Ø Ò Ô Ò ÒØ Ò Ö Ñ ÒØ× ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×׺ Ï Ú ×Ø Ø Ø Ò Ô Ò ÒØ Ò Ö Ñ ÒØ× ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ØÛÓ ÒÓÒÓÚ ÖÐ ÔÔ Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð׺ ÁØ ÜØ Ò × ÑÓÖ Ò Ö ÐÐÝ ØÓ ÒÝ ¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÓÒÓÚ ÖÐ ÔÔ Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð׺ ÔÖÓ Ü ÑÔÐ ¿ º½º ÓÖ Ø ÈÓ ××ÓÒ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ´Øµ Û Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø ¸ Ð Ø³× ÓÑÔÙØ Ø Ð ØÝ Ø Ø Ø Ö Ö ØÛÓ Ó ÙÖ Ò × ØÛ Ò Ø ¼ Ò Ø ½ Ò Ø Ö Ó ÙÖ Ò × ØÛ Ò ¾ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾ ½ Ò Ø ¾º Ì × × Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø ´½µ ´¼µ ¾ Ò Ø Ø ´¾µ ´½µ ¿º Ý ÈÖÓÔ ÖØ × ½¹¾¸ Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð × ´½µ ´¼µ Ò ´¾µ ´½µ Ö Ò Ô Ò ÒØ ÈÓ ××ÓÒ Êγ׸ Ú Ò Ñ Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ È ´½µ ´¼µ ¾ ´¾µ ´½µ ¿℄ È ´½µ ´¼µ ¾℄È ´¾µ ´½µ ¿℄ ÜÔ´ µ ¾ ¾ ÜÔ´ µ ¿ ÜÔ´ ¾ µ ½¾ Ø ¿ º¾ ÐØ Ö × Ò Ü ÑÔÐ ÁÒ Ø × Ü ÑÔÐ ¸ Û Ù× Û Ø Û Ð ÖÒ Ò Ë Ø ÓÒ ¿¿º¾ ØÓ × Ò Ð Ò Ö ¬ÐØ Öº Ï ÓÒ× Ö Ø Ð ×× Ó ÐÐ × Ö Ø ¹Ø Ñ ¿¹Ø Ô Ù× Ð Ð Ò Ö ÁÊ ¬ÐØ Ö׺ Ì × Ö Ø ¬ÐØ Ö× Û Ó× ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ Ò℄ Ø × Ø ÓÖÑ Ò℄ Æ Ò℄ · Æ Ò ½℄ · Æ Ò ¾℄ Û Ö Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö Ø ×Ó¹ ÐÐ ¬ÐØ Ö Ø Ô Û Ø× Ò Ò ÒÝ Ö Ð ÒÙÑ Ö× Û Ø¹ ×Ó Ú Öº ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¿¿º¾¸ Û Ð ÖÒ Ø Ø Û Ù× Ò Ö Ð ¬ÐØ Ö Ó Ø × ØÝÔ ØÓ ¬ÐØ Ö Û Ø ÒÓ × Û Ø ÙÒ Ø Ú Ö Ò ¸ Ø Ò Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× Ò × ÏËË Û Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿¿º µº ÁÒ Ø × Ü ÑÔÐ ¸ Û Ö Ó Ò ØÓ Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ½¼ ¼ ¿ ¦½ Ê ´ µ ´¿ º½µ ½ ¦¾ ¼ ¦¿ ¦ ¦ ¡ ¡ ¡ ÇÙÖ Ó × ØÓ × Ò Ø ¬ÐØ Ö Ø Ø Û ÐÐ Ó Ø × Ý ¬ ÙÖ Ò ÓÙØ Û Ø Ø ¬ÐØ Ö Ø Ô Û Ø× × ÓÙÐ º ÄÓÓ Ò Ø ´¿¿º µ¸ Û × Ø Ø Û ÑÙ×Ø ×ÓÐÚ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ¾ · ¾ · ¾ ½¼ · ¿ ´¿ º¾µ ½ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ ÓÖ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø × Ö × ÑÙÐØ Ò ÓÙ× ÕÙ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÒÓØ × ÑÙй Ø Ò ÓÙ× Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ׺ ÓÐÐ Ð Ö Ø Ù Ø ÝÓÙ ÓÛ ØÓ ×ÓÐÚ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ× Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ× ÙØ ÒÓØ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ× ÕÙ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ì Ö × Ò Ö Ð Ñ Ø Ó ÓÖ ×ÓÐÚ Ò ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿ º¾µ ÐÐ ×Ô ØÖ Ð ØÓÖ Þ Ø ÓÒ¸ ÙØ Ø × Ñ Ø Ó × ÝÓÒ Ø × ÓÔ Ó ¿¼¾ º ´Ï Ø Ø ×Ô ØÖ Ð ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ò ÓÙÖ ¬Ö×Ø Ý Ö Ö Ù Ø Ð Ú Ð ÓÙÖ× Ò ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ×ºµ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´¿ º¾µ Ö ×ÙÆ ÒØÐÝ × ÑÔÐ Ø Ø Û Ò Ù× Å ØÐ ØÓ ¬Ò Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ù׺ À Ö × × ÑÔÐ Å ØÐ × Ö ÔØ Ø Ø ÝÓÙ Ò ÖÙÒ Ø Ø Û ÐÐ Ó Ø Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾ ¸ ¸ ℄ ×ÓÐÚ ´³ ¾· ¾· ¾ ½¼³¸³ ¶ · ¶ ¿³¸³ ¶ ¹½³µ Ú Ð´ ´½µµ Ú Ð´ ´½µµ Ú Ð´ ´½µµ ¸ ¸ ÊÙÒÒ Ò Ø × × Ö Ôظ Û Ó Ø Ò Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ¼ ¿ ¾ ¾¿ ¼ ½ ½ ½ ¿ ¾½ ½¾¾¼¼ ¾ ¾¼¿ ½½ ½ Ì Ö Ñ Ý ÓØ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ò Û Ö Ö Ð ÒÙÑ Ö׺ ÒÝ ÐØ ÖÒ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ÛÓÙÐ Ð×Ó Ý Ð ¬ÐØ Ö Ð Ú Ö Ò Ø Ö ÕÙ Ö ÓÙØÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ö ×ÔÓÒ× ØÓ Û Ø ÒÓ × º ´ÁÒ Ø ÓÒ¸ Ø Ö Ñ Ý ×ÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ ´¿ º¾µ Ú Ò Ý Å ØÐ Ò Û ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ó Ø Ú ÐÙ × × ÓÑÔÐ Ü ÒÙÑ Ö Ò ÒÓØ Ö Ð ÒÙÑ Öº ËÙ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÛÓÙÐ ÒÓØ ÐÐÓÛ Ò Ø × Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÔÐ Ø ÓÒºµ ¿ º¿ ÓÖÑ Ó ÏËË ÈÖÓ ×× ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Å ØÖ Ü ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× Òº Á ÝÓÙ × ÑÔÐ Ø × ÔÖÓ ×× Ø Æ ÓÒ× ÙØ Ú Ø Ñ ×¸ Ø Ö ×ÙÐØ Ò Æ ÊÎ³× Ú ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Û × Ø Æ ¢ Æ Ñ ØÖ Ü Ê ´ µ℄ ½ ¾ ¡¡¡ Æ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø ÒØÖÝ Ò ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ Ó Ø × ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü × Ê ´ µº ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø ¸ ×ÙÔÔÓ× Û Ø Æ º Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó ÓÒ× ÙØ Ú × ÑÔÐ × Ó ÔÖÓ ×× Ò Ø Ò Ø × Ø ÓÖÑ ¾ ¿ Ê ´¼µ Ê ´½µ Ê ´¾µ Ê ´¿µ Ê ´½µ Ê ´¼µ Ê ´½µ Ê ´¾µ ´¿ º¿µ Ê ´¾µ Ê ´½µ Ê ´¼µ Ê ´½µ Ê ´¿µ Ê ´¾µ Ê ´½µ Ê ´¼µ Ü Ñ Ò Ø Ñ ØÖ Ü ´¿ º¿µ Ö ÙÐÐݺ ÆÓØ Ø Ø Ø ÒØÖ × ÓÒ Ø Ñ Ò ÓÒ Ð ´ Ó Ò ÖÓÑ ÙÔÔ Ö Ð Ø Ò ÓÖÒ Ö ØÓ ÐÓÛ Ö Ö Ø Ò ÓÖÒ Öµ Ö ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ Ê ´¼µº Ð×Ó¸ Ø ÒØÖ × ÓÒ Ø ØÛÓ ×Ù ÓÒ Ð× Ö Ø ÐÓÛ Ò Ö Ø ÓÚ Ø Ñ Ò ÓÒ Ð Ö ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ Ê ´½µº Ì Ö Ö ØÛÓ ÑÓÖ ×Ù ÓÒ Ð× Ö Ø ÐÓÛ Ò Ö Ø ÓÚ Ø ×Ù ÓÒ Ð× ÓÒØ Ò Ò Ø Ê ´½µ³× ÐÐ Ø ÒØÖ × Ò Ø × ØÛÓ ×Ù ÓÒ Ð× Ö ÕÙ Ð ØÓ Ê ´¾µº Ì Ö Ö Ù×Ø ØÛÓ Ö Ñ Ò Ò ×Ù ÓÒ Ð׸ ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ù×Ø ÓÒ ÒØÖÝ Ò Ø ÐÓÛ Ö Ð Ø ÓÖÒ Ö Ò ÙÔÔ Ö Ö Ø ÓÖÒ Ö Ø × ØÛÓ ÒØÖ × Ö Ø Ò ØÓ Ê ´¿µº ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ò Æ ¢ Æ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü ÓÖ Ø ÏËË ÔÖÓ ×× × ÑÔÐ × Ø Æ ÓÒ× ÙØ Ú Ø Ñ × ÛÓÙÐ Ú × Ñ Ð Ö ÓÒ×Ø ÒØ ÐÓÒ ×Ù ÓÒ Ð× ×ØÖÙ ØÙÖ º ÓÙ³ ¬ÐÐ Ò Ø Ñ Ò ÓÒ Ð ¬Ö×Ø Û Ø Ê ´¼µ ÒØÖ ×º Ì Ò ÝÓÙ³ Ú × Ø Ò ÓÖ Ö Ô Ö Ó ×Ù ÓÒ Ð× ÑÓÚ Ò ÓÙØÛ Ö ÖÓÑ Ø Ñ Ò ÓÒ Ð Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÒØÖ × ÐÓÒ Ó Ø × Ô Ö× Ó ×Ù ÓÒ Ð× Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ÛÓÙÐ Ê ´½µ¸ Ê ´¾µ¸ Ê ´¿µ¸ Ø º¸ Ò Ø Ø ÓÖ Öº Ñ ØÖ Ü Û Ø Ø × Ò Ó ÓÒ×Ø ÒØ ÐÓÒ ×Ù ÓÒ Ð× ×ØÖÙ ØÙÖ × ÐÐ ÌÓ ÔÐ ØÞ Ñ ØÖ Üº Ì Ö × Å ØÐ ÓÑÑ Ò ØÓ ÔÐ ØÞ Û Ò × ÐÝ Ò Ö Ø ÒÝ ÌÓ ÔÐ ØÞ Ñ ØÖ Üº Ï ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø × Å ØÐ ÓÑÑ Ò Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ º Ü ÑÔÐ ¿ º¾º Ä Ø Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÏËË ÔÖÓ ×× Ò Ê ´ µ ¾ ÓÖ ÐÐ ÒØ Ö× ´ ÓÙ Û ÐÐ Ú ÒØÙ ÐÐÝ × ÓÛ ×Ù Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ñ Ø Ö × ºµ ËÙÔÔÓ× Û × ÑÔÐ Ø × ÔÖÓ ×× Ø Ø Ñ × Ò ½ ¾ ¿ ¸ Ø Ö Ý Ó Ø Ò Ò Ø ÊÎ³× ½ ¾ ¿ º ÓÙ Ò ÖÙÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Å ØÐ × Ö Ôظ Û Ò Ö Ø Ø ¢ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó Ø × ÓÙÖ ÊÎ³× ÓÖÑ Ø Ö Ø Ø Ù ¼ ¿ ÓÖÖ Ñ ØÖ Ü ÓÖÖ Ñ ØÖ Ü ½ ½»¾ ½» ½» ØÓ ÔÐ ØÞ´¾º ´¹Ø Ùµµ ½» ½ ½»¾ ½» ½» ½»¾ ½ ½»¾ ½» ½» ½»¾ ½ ¿ º ÈÖÓÔ ÖØ × Ó Ê ´ µ ÆÓØ ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ò Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ¸ Ù× ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ú Ú ÖÝ ×Ô Ð ÔÖÓÔ ÖØ ×º Ï ×Ø Ø ×ÓÑ Ø× ÓÙØ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ó ÏËË ÔÖÓ ×× ×º Ø ½ ÓÖ ÒÝ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ¸ Ø Ú ÐÙ Ê ´¼µ × ÒÓÒÒ Ø Ú Ò Ê ´ µ Ê ´¼µ ÓÖ ÐÐ Ø ½ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø Ô Ú ÐÙ Ó Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ × ÐÛ Ý× Ê ´¼µº Ø ¾ ÒÝ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ × Ò Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó ¸ Ø Ø ×¸ Ê ´ µ Ê ´ µ ÓÖ ÐÐ Ø ¿ Ï ÔÓ ÒØ ÓÙØ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÒÝ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ ÐÐ Ø ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¹ Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØݺ ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ¸ Ø ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ý× Ø Ø ÓÖ ÒÝ ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö Ì ¸ Ì Ì ´Ø½ µ ´Ø¾ µÊ ´Ø½ ؾµ ؽ ؾ ¼ ¼ ¼ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾¼ ÓÖ ÒÝ Ö Ð¹Ú ÐÙ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ Û Ø ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ð Ø × Ü ×Ø׺ ÓÖ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× Ò¸ Ø ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ý× Ø Ø ÓÖ ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö Æ ¸ ÊÆ Ì ¼ ´¿ º µ ÓÖ ÒÝ Æ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓÛ Ú ØÓÖ Û Ø Ö Ð ÒØÖ ×¸ Û Ö ÊÆ × Ø Æ ¢ Æ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó ÔÖÓ ×× × ÑÔÐ × Ø Æ ÓÒ× ÙØ Ú Ø Ñ ×º ´Ì × × Ø × Ñ Ø Ò × × Ý Ò Ø Ø ÐÐ ÒÚ ÐÙ × Ó Ø ×ÝÑÑ ØÖ Ñ ØÖ Ü ÊÆ Ö ¼ Ò Ñ ØÖ Ü Ø ÓÖݸ ×Ù ×ÝÑÑ ØÖ Ñ ØÖ Ü × × ØÓ ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ñ ØÖ Ü¸ Û ÜÔÐ Ò× Û Ý Û ÐÐ ÓÙÖ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØݺµ Ø Á Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ÏËË ÔÖÓ ×× Ö ÐÐ Ô Ö Ó Û Ø Ø × Ñ Ô Ö Ó Ì ¸ Ø Ò Ê ´ µ × Ð×Ó Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó Ì º Ø Ì × Ø ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Ö Ì ÓÖ Ì ÏËË ÔÖÓ¹ ×× ×º Á ´ µ × ÒÝ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ × Ò Ð ÓÖ Û Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ ´ µ £ ´ µ ´¿ º µ Ü ×Ø׸ Ø Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´¿ º µ × Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµº Ë Ñ Ð ÖÐݸ ℄ × ÒÝ × Ö Ø ¹Ø Ñ × Ò Ð ÓÖ Û Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ ℄£ ℄ ´¿ º µ Ü ×Ø׸ Ø Ò Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´¿ º µ × Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ ÓÖ ×ÓÑ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× Òº Ê Ñ Ö ×º Ø ¿ ÐÓÛº Ø× ½ Ò Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ð Ø Öº Ø ¾ × ØÖ Ú Ðº Ø × ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ º Á ÔÖÓÚ Á ÔÖÓÚ Ø × Ö Ø ¹Ø Ñ Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ¿º ´Ì ÔÖÓÓ Ó Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹ Ø Ñ Ú Ö× ÓÒ Ó Ø ¿ × × Ñ Ð Öºµ Ä Ø ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Æ × ÑÔÐ × Ó ÏËË ÔÖÓ ×× Ò Ø Ø Ñ × Ò ½ ¾ ¡ ¡ ¡ ƺ Ä Ø Ò Æ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÖÓÛ Ú ØÓÖ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Æ℄ Ç Ú ÓÙ×Ðݸ ´ ½ ½ · ¾ ¾ · ¡ ¡ ¡ · Æ Æ µ¾ ℄ ¼ ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ º½¿ Ó ÔØ Ö Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ¸ ´ ½ ½ · ¾ ¾ · ¡ ¡ ¡ · Æ Æ µ¾ ℄ ÊÆ Ì Ì Ö ÓÖ ¸ ´¿ º µ × ØÖÙ º ÈÖÓÓ Ó Ø ¿º Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Ü ÑÔÐ ¿ º¿º Æ ÇÅ ÈÊÇ ÓÒ× Ö Û Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ËË Ë È ¾½ ÊÌ Ò Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ´Øµ Ó×´ ¼ Ø · ¢µ ´ µ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´ ¼ µ ´¿ º µ ÆÓØ Ø Ø ÐÐ Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó Ö Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó ¾ ¼ º Ø Ø Ò Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × ÓÙÐ Ð×Ó Ô Ö Ó Û Ø Ø × × Ñ Ô Ö Ó ¾ ¼ º Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º µ¸ Û × Ø Ø Ø × × ØÖÙ º Ü ÑÔÐ ¿ º º ÐÐ × ÛÓÖ Ò Û Ø × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× Òº À Ø ÐÐ× ÝÓÙ Ø Ø × ÓÑÔÙØ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ ØÓ ´ ½ ¼ ¦½ ¦¾ Ê ´ µ ¼ Ð× Û Ö Á× ÐÐ ÔÓ×× ÐÝ ÓÖÖ Ø¸ ÓÖ Ñ Ñ ×Ø Ò ÓÑÔÙØ Ò Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ä Ø³× Ø ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØݺ Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó ÓÙÖ ÓÒ× ÙØ Ú × ÑÔÐ × Ó Ø ÔÖÓ ×× ÛÓÙÐ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ Ê ¼ ½ ½ ½ Ü ÙØ Ò Ø Å ØÐ ÓÑÑ Ò ´ØÓ ÔÐ ØÞ´ ½ ½ ½ ¼℄µµ Û × Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙÖ ÒÚ ÐÙ × × ¼ ½ ¸ Û × Ò Ø Ú º Ì ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ø Ö ÓÖ Ú ÓÐ Ø º ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ Ø Ê ´ µ ÙÒ Ø ÓÒ Ú Ò ÓÚ ÒÒÓØ ÔÓ×× ÐÝ Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒº Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ÐÐ ÑÙ×Ø Ú Ñ Ñ ×Ø Ò ÓÑÔÙØ Ò Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ × ÔÖÓ ×׺ Ü Ö × º Í× Ò Ø ¸ Ö Ù Ø Ø Ø ØÖ Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ÔÐÓØØ ÐÓÛ ÑÙ×Ø Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒº ´À ÒØ ÁÒ ¿¼½ ¸ Ö ÐÐ Û Ø Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× Û Ø Ø× Ö ­ Ø ÓÒ ×ºµ Ê ´ µ ¹½  ¼  ½ ¹ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¾¾ ¿ º ÏËË ÈÖÓ ×× ÈÓÛ Ö Ò Î Ö Ò ÓÖ ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ¸ ÔÓÛ Ö È Ò Ú Ö Ò ¾ Ö ØÛÓ ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö Ñ Ø Ö× Ó Ø ÔÖÓ ×׺ Ì × Ö ¬Ò Ý È ¡ ´Øµ¾ ℄ Ê ´¼µ ¾ ¡ Î Ö ´Øµ℄ È ¾ Ì Ô Ö Ñ Ø Ö ¾ × Ð Ö Ø × Ø ÓÑÑÓÒ Ú Ö Ò Ó ÐÐ Ø ½¹ ÖÓ××¹× Ø ÓÒ× Ó Ø ÔÖÓ ×׺ Ì ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ È × Ð ØØÐ ÑÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ø ÓÖ Ù× Ø Ø × ÔÓ ÒØ Ò Ø Ñ ¸ Û ØÖÝ ØÓ ÓÖÖ Ð Ø Û Ø Ø ÔÓÛ Ö ÓÒ ÔØ ÝÓÙ Ò ¿¼½ º ÁÒ ¿¼½ ¸ ÝÓÙ Ð ÖÒ Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý ÔÓÛ Ö × Ò Ð Ü´Øµ ÓÙÐ ÓÑÔÙØ × Ø Ñ Ú Ö Ì Ü´Øµ¾ Ð Ñ ½ ܴص¾ Ø × Ù×× ÓÒº Ì ½Ì ¼ ´Ï Û ÐÐ Ù×ØÓÑ Ö ÐÝ Ù× Ö Ø× Ü´Øµ¾ Û Ò Û Û ÒØ ØÓ Ø ØÑ Ú Ö Ó Û Ø Ú Ö × Ò× Ø Ö Ø× Ò Ø × × ¸ Û Ö Ø Ñ ¹ Ú Ö Ò Ü´Øµ¾ ¸ Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø ÔÓÛ Ö × Ò Ð Ü´Øµºµ ÁØ × ØÖÙ Ø Ø Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ÏËË ÔÖÓ ×× Ö ÔÓÛ Ö × Ò Ð׸ Ò Ø × Ø ÑÔØ Ò ØÓ ØÖÝ ØÓ ¬Ò Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý Ø ÔÖÓ ×× × Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý Ö Ð Þ Ø ÓÒº ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ « Ö ÒØ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ò Ò Ö Ø « Ö ÒØ ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ ×¸ Ò Û Û ÒØ ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ ÓÖ Ø ÔÖÓ ×× × Û ÓÐ ¸ Ø ÑÙ×Ø ÒÓØ Ô Ò ÒØ ÓÒ Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒº Ì Ò Ø ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ È ØÓ ¬Ò × Ê ´¼µ ØÙÖÒ× ÓÙØ ØÓ Ø Ö Ø Ø Ò ØÓ Ó¸ Ò Ø × Ò× Ø Ø Û Ø Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ò Ú Ö ÙÔ Ø Ö ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ ×¸ Ø Ò Û Û ÐÐ Ó Ø Ò Ê ´¼µ¸ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø Ðݺ Ï Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ Ø × × Ù×× ÓÒ Ð Ø Ö ÓÒ¸ Ø Ö Û Ú × Ù×× Ø Ñ Ò ×Ô Ú Ö Ò Ò Ö Ó ÔÖÓ ×× ×º Ø Ø Ø ÔÓ ÒØ Ò Ø Ñ ¸ Û Ò Ñ ÙÐÐ Ù×Ø ¬ Ø ÓÒ ÓÖ Ù× Ò Ê ´¼µ × ÓÙÖ ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ º ÓÖ Ø Ø Ñ Ò ¸ Û Ò Ø Ð ×Ø Ú ÝÓÙ Ó ÔÓÛ Ö Ð ÙÐ Ø ÓÒ× Ù× Ò Ø Ê ´¼µ ¬ ÙÖ ÓÖ Ø ÔÓÛ Ö¸ Ú Ò ÝÓÙ Ó ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ ÙÒ Ö×Ø Ò × Ý Ø Û Ý Ø × ÒÙÑ Ö × ÓÙÐ Ö Ð Ø ØÓ ÔÓÛ Öº Ü ÑÔÐ ¿ º º ÓÖ Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ´Øµ Ó×´ ¼ Ø · ¢µ Û ÛÓÖ ÓÙØ ÖÐ Ö Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× Ñ Ò × ¼º Ì Ö ÓÖ ¸ ¾ Ò È Ö Ø × Ñ ÓÖ Ø × ÔÖÓ ×׺ Ì ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × Ê ´ µ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´ ¼ µ Ò ×Ó ¾ È ¾℄ ¾ Ê ´¼µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ Ä Ø³× × Ø ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ ÛÓÙ Ø × ÒÙ×Ó ËË Ë È ÊÌ ¾¿ ¾℄ ¾ Ñ × × Ò× ÓÖ Ø × ÔÖÓ ×׺ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø × ÔÖÓ ×× Ó×´ ¼Ø · ¢µ Ò Û × ¬Ü º ÓÙ ÒÓÛ ÖÓÑ ÝÓÙÖ × ×ÓÔ ÓÑÓÖ Ö Ù Ø× ÓÙÖ× Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý × ÒÙ×Ó × ÓÒ Ð Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø ÑÔÐ ØÙ ¸ Û × ¾ ¾ Ò Ø × × º ÆÓØ Ø Ø Ø × ¬ ÙÖ × Ö Ò ÓѸ Ù× Ø ÑÔÐ ØÙ Ò × ÖÓÑ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ð Þ Ø ÓÒº Á Û Ú Ö Ø × ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ ÓÚ Ö ÐÐ Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ׸ Û Ó Ø Ò ¾ ¾℄ ¾℄ ¾ È ËÓ¸ Ø Ð ×Ø ÓÖ Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ¸ Ø Ó × Ñ × Ò× ØÓ Ø Ò Ó È Ê ´¼µ × Ø Ú Ö Ó Ø ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ × ÖÓ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø ÔÖÓ ×׺ ¿ º Ö×Ø ÇÖ Ö Ä Ò Ö ÈÖ ØÓÖ × Ò Ä Ø ´Øµ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÓÖ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× Û Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µº Ä Ø Ø ×ÓÑ ¬Ü ÙØÙÖ Ø Ñ ¸ Ò ×ÙÔÔÓ× Ø Ø ÝÓÙ Ú Ü Ñ Ò Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ×× ÙÔ ØÓ Ø Ñ Ø ¸ Û × × ÓÒ × ÔÖ Ú ÓÙ× ØÓ Ø Ñ Øº × ÙÔÓÒ Û Ø Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ó Ò Ø Ø Ñ Ø ¸ ÝÓÙÖ Ó Ð × ØÓ Ù Ð ÔÖ ØÓÖ ØÓ ÔÖ Ø ´ ×Ø Ñ Ø µ Û Ø Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ Û ÐÐ Ó Ò Ø Ø Ñ Ø¸ × Ò Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ÖÑ ´Øµ ´Ø µ ÔÖ ØÓÖ Ì ÒÔÙØ ØÓ Ø ÔÖ ØÓÖ × Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ´Ø µ¸ Ø ÔÖÓ ×× × ÑÔÐ Ø Ø Ñ Ø º Ì ÔÖ ØÓÖ ÓÙØÔÙØ × ÝÓÙÖ ÔÖ Ø ÓÒ ´Øµ Ó ´Øµ¸ Ø ÔÖÓ ×× × ÑÔÐ Ø Ø Ñ Øº Ì × × ÐÐ ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖ¸ Ù× Û Ö Ù× Ò Ù×Ø Ø ÓÒ × ÑÔÐ ´Ø µ ØÓ ÓÖÑ Ø ÔÖ Ø ÓÒ ´Øµº Ï Û ÐÐ Ð×Ó Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ø ÔÖ ØÓÖ Ð Ò Ö¸ Ñ Ò Ò Ø Ø Ø ÔÖ Ø ÓÒ ´Øµ ÑÙ×Ø ×ÓÑ ¬Ü ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó ´Ø µ ´Øµ ´Ø µ ´¿ º µ ÌÓ × Ò Ø ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ð Ò Ö ÔÖ ØÓÖ¸ Û ÑÙ×Ø ÓÓ× Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ðݺ Ï Û ÐÐ ÓÓ× Ò ÓÖ Ö Ø Ø Ø ÔÖ Ø ÓÒ ´Øµ Ó ´Øµ ÔÖÓÚ Ø ×Ø ÔÓ×× Ð Ñ Ò ×ÕÙ Ö ¬Ø ØÓ ´Øµº Ì Ø ×¸ Û Û ÐÐ ÓÓ× ×Ó Ø Ø ´ ´Øµ ´Øµµ¾ ℄ ´¿ º µ Ø ×Ó¹ ÐÐ Ñ Ò ×ÕÙ Ö ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ¸ Û ÐÐ Ñ Ò Ñ Þ º ÆÓØ Ø Ø ÔÖ ØÓÖ × Ò ÐÐ× Û Ø Ò Ø Ö Ñ ÛÓÖ Ó Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ø ÓÖݺ Ì Ø ×¸ ´Øµ × Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø Ó ´Øµ × ÓÒ ´Ø µ¸ Ò Ò Ø × Ö Ñ ÛÓÖ Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´¿ º µ × Ù×Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖº Ì ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ Ó Ð Ò Ö Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ´ ÓÚ Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¿¾º½µ Ò ÒÓÛ Ù× ØÓ ¬Ò Ø ÓÔØ ÑÙÑ Ó Ó º ÁÒ ÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ö ¸ Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ × Ý× Ø Ø Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ Ë È ÊÌ ¾ ´Øµ × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ ´Ø µ¸ Ø ÓÒÐÝ × ÑÔÐ Ø Ø Û ÐÐ Ù× ´Øµ ÓÖ Ò ØÓ ´¿ º µº Ï Ó Ø Ò ÓÒ × Ò Ð ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ Ö Ð Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ ¸ Ò Ñ Ðݸ Ø ÕÙ ¹ Ø ÓÒ ´ ´Øµ ´Øµµ ´Ø µ℄ ¼ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ò ÓÖ ´Øµ¸ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ ÓÑ × ´ ´Øµ ´Ø µµ ´Ø µ℄ ¼ Û × ÑÔÐ ¬ × ØÓ ´Øµ ´Ø µ℄ ´Ø µ¾ ℄ ¼ ÆÓØ Ø Ø ´Øµ ´Ø µ℄ Ê ´ µ ¾℄ ´Ø µ Ê ´¼µ Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ ÓÙÖ ÓÔØ Ñ Þ ÔÖ Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ ¸ ÔÙÖ ÐÝ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ ×× Ê ´ µ Ê ´¼µ ÁÒ ÓÙÖ Ò ÜØ Ð ØÙÖ ¸ Û Û ÐÐ Ü Ñ Ò Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ø Ø Ö ×ÙÐØ× ÖÓÑ Ø ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ð Ò Ö ÔÖ ØÓÖ¸ Û Û ÐÐ Ð Ù× ØÓ ×ÓÑ ÒØ Ö ×Ø Ò ÓÒ ÐÙ× ÓÒ׺ ¯ Ì ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´Øµ ØÓ ÓÖÑ Ø Ò Ö ÔÖ Ø ÓÒ ËË Ä ØÙÖ ¿ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ¿ º½ ÅË ÈÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÓÖ Ö×Ø ÇÖ Ö ÈÖ ØÓÖ × Ò Ë Ø ÓÒ ¿ º ¸ Û Ú ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµº ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¿ º ¸ Û × ÓÛ Ø Ø ´Øµ ´Ø µ Û Ö Ê ´ µ Ê ´¼µ × Ø ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ´Ð Ò Öµ ÔÖ ØÓÖ ÓÖ ´Øµ × ÓÒ ´Ø µº Ï Ö ÒÓÛ Ó Ò ØÓ ÛÓÖ ÓÙØ Ø ÅË ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ ´Øµ ´Øµµ¾ ℄ ÓÖ Ø ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖº Ö×ظ Û ÛÖ Ø ´ ´Øµ ´Øµµ¾ ℄ ´´ ´Øµ ´Øµµ ´Øµ℄ ´´ ´Øµ ´Øµµ ´Øµ℄ Ì × ÓÒ Ø ÖÑ ÓÒ Ø Ö Ø Ò × × Þ ÖÓ¸ Ý Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ º Ì Ö ÓÖ ¸ ´ ´Øµ ´Øµµ¾ ℄ ´´ ´Øµ ´Øµµ ´Øµ℄ ´ ´Øµ ´Ø µµ ´Øµ℄ ´Øµ¾ ℄ ´Ø µ ´Øµ℄ Ê ´¼µ Ê ´ µ ÈÐÙ Ò Ò Ê ´ µ Ê ´¼µ Ò × ÑÔÐ Ý Ò ¸ Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó Ø ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖ Ê ´¼µ¾ Ê ´ µ¾ ´¿ º½µ Ö×Ø ÓÖ Ö ÅË ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ê ´¼µ Ï Ò Ö Û ØÛÓ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× ÖÓÑ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ´¿ º½µ ÓÖ Ø ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÅË ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ¾ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ Ø ½ ÓÙØ Ê ´ µ Ú Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¿ º × ÒÓÛ Ð ÖÐÝ × Ò ØÓ ØÖÙ º ´Ì × × Ø Ø Ø Ø × Ý× Ø Ø Ê ´¼µ × Ø Ô Ú ÐÙ Ó Ê ´ µºµ Ë Ò ÅË ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ × Ó Ú ÓÙ×ÐÝ ÒÓÒÒ Ø Ú ÕÙ ÒØ Øݸ Û × ÖÓÑ ÓÖÑÙÐ ´¿ º½µ Ø Ø Ê ´¼µ¾ Ê ´ µ¾ Û Ö Ù × ØÓ Ê ´¼µ Ê ´ µ ÝÓÙ Ø Ø ÔÓ× Ø Ú ×ÕÙ Ö ÖÓÓØ Ó ÓØ × ×º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ¾ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Û ÒØ ØÓ ÔÖ Ø ´Øµ Ò ÝÓÙ Ú Ú Ð Ð ØÓ ÝÓÙ ÐÐ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ´Ø µ ÓÖ ½º ´ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÝÓÙ Ú ÐÐ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ó Ø ÔÖÓ ×× ½ × ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ò Ø Ô ×غµ Á ÝÓÙ Ö × Ò Ò ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖ¸ ÝÓÙ Ò ÓÒÐÝ Ù× ÓÒ Ó Ø × Ô ×Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ Ï ÓÒ × ÓÙÐ ÝÓÙ Ù× ÄÓÓ Ò Ø ÓÖÑÙÐ ´¿ º½µ¸ ÝÓÙ × ÓÙÐ Ð ÖÐÝ Ô Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ ´Ø £ µ¸ Û Ö £ × Ø Ú ÐÙ Ó ½ ÓÖ Û Ê ´ µ × × ÐÓ× × ÔÓ×× Ð ØÓ Ê ´¼µ¸ ÓÖ Ø × Ò Ø × × Ø Ø Ø ÅË ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Û ÐÐ × ×Ñ ÐÐ × Ø Ò ÔÓ×× ÐÝ º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ ½ plot of an autocorrelation function 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 −2 Ü ÑÔÐ ¿ º½º −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 ËÙÔÔÓ× Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ó ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ ÐÓÓ × Ð Ø ÓÚ º ´Ï ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ê ´ µ Ú Ò × × ÓÙØ× Ø ÒØ ÖÚ Ð ¾ ¾ºµ ËÙÔÔÓ× ÓÙÖ ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ÔÖ ØÓÖ ÑÙ×Ø Ù× ÓÒ Ó Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× ´Ø µ ØÓ ÔÖ Ø ´Øµ¸ Û Ö ÑÙ×Ø ½º ÖÓÑ Ø ÔÐÓظ Û × Ø Ø ½ ÛÓÙÐ Ø ×Ø Ó ´Ø × × Ø Ú ÐÙ Û Ö Ø × ÓÒ ÖÝ Ô Ò Ê ´ µ Ó ÙÖ×µº Ì Ø ×¸ Û Ø ÓÙÖ ÔÖ ØÓÖ Ó Ø ÓÖÑ ´Øµ ´Ø ½ µ Û Û ÐÐ Ó Ø Ò Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÔÓ×× Ð ÅË ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÝÓÙ Ö Ö ×ØÖ Ø ØÓ ÓÓ× Ò Ò Ó × Ö¹ Ú Ø ÓÒ ½ × ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ò Ø Ô ×Ø ÓÒ Û ØÓ × ÝÓÙÖ ÔÖ Ø ÓÒº Ï Ð×Ó × ÖÓÑ Ø ÔÐÓØ Ø Ø ½ ÛÓÙÐ ÔÓÓÖ Ó ´ ÓÒ³Ø Ù× ´Ø ½µ ØÓ ÔÖ Ø ´Øµ µº ÓÓ× Ò ¾ ÛÓÙÐ Ð×Ó ÔÓÓÖ Ó º Ì Ó × ½ Ò ¾ ÛÓÙÐ Ú Ø ÛÓÖ×Ø ÔÓ×× Ð ÅË ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖº ¿ º¾ ¹Ø ÓÖ Ö Ä Ò Ö ÈÖ ØÓÖ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Ó ÝÓÒ Ø ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖ ØÓ Ö ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖ׺ ÓÖ × ÑÔÐ Øݸ Û ÒÓÛ ××ÙÑ Ø ÔÖÓ ×× × × Ö Ø ¹Ø Ñ Ö Ø Ö Ø Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ º Ï Ö Ú Ò Ì ÏËË ÔÖ ×× Òº ÓÖ ×ÓÑ ¬Ü ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö ¸ Û Û ÒØ ØÓ Ù Ð ÔÖ ØÓÖ ØÓ ÓÖÑ ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ó Ò × ÓÒ Ò ½ Ò ¾ Ò ¿ ¡¡¡ Ò Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ó Ø ÔÖÓ ×× Ø Ø × Ö Ø Ø Ñ × ÑÑ Ø ÐÝ ÔÖ Ú ÓÙ× ØÓ Ø Ñ Òº Ì × ÔÖ ØÓÖ × ÐÐ Ø ¹ÓÖ Ö Ð Ò Ö ÔÖ ØÓÖº Ï Ò ÓÒ ÔØÙ Ð Þ ÓÙÖ ¹Ø ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖ Ú Ø ÐÓ ÖÑ ¹Ø ÓÖ Ö ÐÒ Ö ¡ ¡ ¡ Ò ¿ Ò ¾ Ò ½ Ò¸ Ò ÔÖ ØÓÖ Û Ö Ø ÔÖ Ø ÓÒ Ò Ø × Ø ÓÖÑ ´¿ º¾µ Ò ½ Ò ½ · ¾ Ò ¾ · ¿ Ò ¿ · ¡ ¡ ¡ · Ò ÁÒ ´¿ º¾µ¸ Û ÑÙ×Ø ÓÓ× Ø ÔÖ ØÓÖ Ó Æ ÒØ× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ ØÓ Ñ Ò Ñ Þ Ø ÅË ÔÖ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ Ò Ò µ¾℄º Ì ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ × Ý× Ø Ø ´ Ò Òµ ℄ ¼ Ò ½ Ò ¾ Ò ¿ ¡¡¡ Ò Ì × Ö Ù × ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ý×Ø Ñ Ó Ð Ò Ö ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø ÙÒ ÒÓÛÒ× ½ ¾ ¡ ¡ ¡ ¾ ¾ ¿ ¿ Ê ´½µ ½ Ê ´¾µ ¾ Ê ´¿µ ¿ Ê ººº ººº Ê ´ µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ Û Ö Ê × Ø ¢ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó ÓÒ× ÙØ Ú Ò ÔÖÓ ×× × ÑÔР׺ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÓÖ ¾ ´Ø × ÓÒ ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖµ¸ Ø × ×Ý×Ø Ñ × Ê ´¼µ Ê ´½µ Ê ´½µ ½ Ê ´½µ Ê ´¼µ Ê ´¾µ ¾ ÓÖ ¾ ´Ø Ø Ö ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖµ¸ Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÑ × ¾ ¿¾ £ ¿ ¾ Ê ´½µ ¿ Ê ´¼µ Ê ´½µ Ê ´¾µ ½ £ Ê ´¾µ Ê ´½µ Ê ´¼µ Ê ´½µ ¾ £ Ê ´¿µ Ê ´¾µ Ê ´½µ Ê ´¼µ ¿ Û Ö Á Ú Ð ÐÐ Ø Ø Ö ÔÖ ØÓÖ Ó Æ ÒØ× × £¸ £ ¸ £¸ ØÓ ÑÔ × Þ Ø Ø Ø Ø Ø ½ ¾ ¿ ¬Ö×Ø ØÛÓ ÔÖ ØÓÖ Ó Æ ÒØ× £ Ò £ ÓÖ Ø Ø Ö ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖ Û ÐÐ ÒÓØ Ó Ò Û Ø Ø ¾ ½ Ö ×Ô Ø Ú ÔÖ ØÓÖ Ó Æ ÒØ× ½ ¾ Ó Ø × ÓÒ ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖº Ë Ê Ø Ø ÓÒ ½¾¸ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ¸ Û Ö ×ÓÑ Ü ÑÔÐ × Ó × ÓÒ Ò Ø Ö ÓÖ Ö Ð Ò Ö ÔÖ ¹ ØÓÖ× Ö ÛÓÖ ÓÙغ ¿ º¿ Ò Ü ÑÔÐ Ì ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÏËË ÔÖÓ ×× Ò Ù× ØÓ Ö ØÐÝ ÓÑÔÙØ Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ØÛÓ × ÑÔÐ × Ó Ø ÔÖÓ ×× Ø « Ö ÒØ Ø Ñ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ù× ØÓ Ø ÖÑ Ò ÓØ Ö Ø Ò × × Û Ðк Á ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø × Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ º Ä Ø Ò ÏËË ÔÖÓ ×× Ò Ð Ø Ø× Ñ Ò Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ú Ò Ý ½ Ê ´ µ ´¾ µ · ½ Ä Ø³× ÓÑÔÙØ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ò × ´ µ È ´ µ ´ µ ´ µ ¾ ´ µ¾ ℄ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº È ¾ Ê È ¾ ´¼µ ½¾ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¾ ÊÌ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ´ µ¾ ℄ ¾ ¾ ¾℄ ¾ · ¾℄ ℄ · ¾℄ ´¼µ ¾Ê ´¿µ · Ê ´¼µ Ê ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº ÓÙ Ú Ø × Ý ÓÚ´ µ ℄ Õ ¾ ¾ Õ Ê ´¿µ ½ ¾ Ì ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ × Ø Ö ÓÖ ½ º Ü Ö × º ÁÒ Ø ÔÖ Ò Ü ÑÔÐ ¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø ÝÓÙ Ö ØÓÐ Ø Ø Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Æ ÒØ ØÛ Ò ØÛÓ ÔÖÓ ×× × ÑÔÐ × × ½ ½¾ º ÀÓÛ Ö Ô ÖØ Ö Ø ØÛÓ × ÑÔÐ × Ò Ø Ñ ´ ××ÙÑ Ø Ø Ø × ÑÔÐ × Ò Ö Ø Ò ÓÒ × ÓÒ Ô Öغµ ¿ º ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Ö Ó ÈÖÓ ×× × × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× Ò × × ØÓ Ö Ó ÓР׸ Ò ÐÑ Æ ½ ÈÆ Ò ½ Æ ´¿ º¿µ Ò ÈÆ Ð Ñ Ò ½ ÆÒ Ò Ê ´ µ ´¿ º µ Æ ½ ÓÐ × ÓÖ Ú ÖÝ ÒØ Ö º Ì Ð Ñ Ø× Ò ´¿ º¿µ¹´¿ º µ Ö Ò Ø ×ØÓ ×Ø ÓÒÚ Ö Ò × Ò× Û Û ¬Ò Ò Ø ËØ Ø ×Ø × × Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙÖ× º ÁÒØÙ Ø Ú Ðݸ Ö × Û Ø Ø ×ØÓ ×Ø ÓÒÚ Ö Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ× ´¿ º¿µ¹´¿ º µ × Ý Á Ø ÔÖÓ ×× ÐÝ Ð ÐÝ Ø Ø Ø Ó × ÖÚ Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ò Ð ÜÒ Û ÐÐ × Ø × Ý Ò × Ö Ó ¸ Ø × ÈÆ ½ ÜÒ Æ ´¿ º µ Ò Ò ÈÆ ½ ÜÒ ÜÒ Æ ´µ ´¿ º µ Ø ÒÙÑ Ö Ó × ÑÔÐ × Æ × Ð Ö ÒÓÙ º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÓÖ Ò Ö Ó ÔÖÓ ×× ÝÓÙ Ò Ø Ñ ÚÖ ÐÓÒ Ù×Ø ÓÒ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ØÓ Ø Ò Ê ´ µ ×Ø Ñ Ø × Ú Ò Ý Ø Ð Ø × × Ó ´¿ º µ Ò ´¿ º µ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ò Ê Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¼¼ ÊÌ ÁØ × ×Ý ØÓ ÑÓ Ý ´¿ º µ Ò ´¿ º µ ØÓ Ø Ø Ø Ñ Ú Ö Ò ×Ø Ñ Ø × ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ñ Ö Ó ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµº ÁÒ Ø × × ¸ ÝÓÙ Ö ÐÝ Ð ÐÝ ØÓ Ø Ò Ó × ÖÚ Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ò Ð Ü´Øµ ÓÖ Û ÊÌ ¼ ܴص Ø Ì Ò ¼ Ü´ØµÜ´Ø Ì ÊÌ µ Ø Ê ´µ × Ð Ö ÒÓÙ º Ï Ò Ö Ø Ö ÓÒ Û Û ÐÐ Ø ÐÐ Ù× Û Ò Û Ú Ò Ö Ó ÔÖÓ ×׺ À Ö × Ö Ø Ö ÓÒ Û Û ÐÐ ÛÓÖ ÓÖ Ñ ÒÝ Ù×× Ò ÏËË ÔÖÓ ×× × ´Û ÓÚ Ö Ù×× Ò ÔÖÓ ×× × Ò Ä ØÙÖ ¿ µº Ì × Ö ×ÙÐØ Ò ÓÙÒ Ò Ñ ÒÝ Ø ÜØ ÓÓ ×º½ Ì ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ÏËË × Ö Ø ¹Ø Ñ ÓÖ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ì Ò Ø ÔÖÓ ×× × Ö Ó ÐÑ Ê ´ µ ¾ ½ Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ Ù×× Ò ÔÖÓ ×× º ´¿ º µ Ê Ñ Ö º Ì Ö Ö Ñ Ý ÛÓÒ Ö Û Ý Û Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× Ù×× Òº ÍÒ ÓÖØÙ¹ Ò Ø Ðݸ ÝÓÙ Ú ÒÓÒ Ù×× Ò ÏËË ÔÖÓ ×׸ ÝÓÙ ÒÒÓØ Ø ÐÐ Û Ø Ö Ø ÔÖÓ ×× × Ö Ó Ý ÐÓÓ Ò Ø Ê ´ µ ÐÓÒ º ÓÙ ÛÓÙÐ Ò ØÓ ÐÓÓ Ø ÑÓÖ ÜØ Ò× Ú ×Ø Ø ×Ø Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø ÔÖÓ ×× ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ö Ø ÔÖÓ ×× × Ö Ó Ø × ÔÖÓÔ ÖØ × ÛÓÙÐ ØÓÓ ÓÑÔÐ Ø ØÓ ÔÖ × ÒØ Ò ¬Ö×Ø ÓÙÖ× ÓÒ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× × ×Ù × ¿¼¾ º Ü ÑÔÐ ¿ º¾º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ù×× Ò ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ Ò Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØ × ¼ Ê ´ µ ÜÔ´ µ Ï Ú Ð Ñ Ê ´ µ Ð Ñ ÜÔ´ µ ¼ ¾ ½ ½ Ì ÓÒ Ø ÓÒ ´¿ º µ × × Ø ×¬ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø × ÔÖÓ ×× × Ö Ó º Ü Ö × º Á× Ò ÁÁ ÔÖÓ ×× Ö Ó Ï Ý ÓÖ Û Ý ÒÓØ Á Û ÐÐ Ø Ð ÙÖØ Ö ÓÙØ Ö Ó ÈÖÓ ×× × ÙÖ Ò Ä ØÙÖ ¿ º ½ Ë ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ô ½½½ Ó ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ØÓ Ö Ó Ì ¸ Ý º º Ë Ò ´ÈÖ Ò ØÓÒ ÍÒ Ú Ö× ØÝ ÈÖ ×׸ ½ µº ÓÖÝ Ä ØÙÖ ¿ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ¿ º½ ÅÓÖ ÓÙØ Ö Ó ÈÖÓ ×× × Ü ÑÔÐ ¿ º½º Ò ÁÁ ÔÖÓ ×× Ò × Ö Ó º ÌÓ × Ø ×¸ ÒÓØ Ø Ø Ð Ñ ½ · ¾ · ¡¡¡ · Ò Ò ½ Ò ×ØÓ ×Ø ÐÐݸ Ý Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö׸ × Ò Ø ³× Ö ÐÐ Ò Ô Ò ÒØ × ÑÔÐ × ÖÓÑ Ø × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ò º Ì Ò¸ ÒÓØ Ø Ø ¾ ¾· ¾ ¾ Ð Ñ ½ · ¾ Ò ¡¡¡ · Ò ½ ℄ Ê ´¼µ È Ò ½ ×ØÓ ×Ø ÐÐݸ Ý Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö׸ × Ò Ø ¾ ³× Ö ÐÐ Ò Ô Ò ÒØ Ò Ú Ø × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ò Ê ´¼µº Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Û Ò Ó Ø Ñ ¹ Ú Ö Ò ÐÓÒ ÓÒ ¬Ü Ö Ð Þ Ø ÓÒ ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø ÔÖÓ ×× Ñ Ò ÓÖ Ø ÔÖÓ ×× ÔÓÛ Ö È º ÌÓ ÓÑÔÐ Ø Ø ÔÖÓÓ Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× Ò × Ö Ó ¸ Û Ð×Ó ÑÙ×Ø × ÓÛ ×ØÓ ×Ø ÓÒÚ Ö Ò Ó Ø Ú Ö ÈÒ ÐÑ ½Ò · Ò ½ ØÓ Ê ´ µ ÓÖ ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Ö º Ä Ø³× ÔÖÓÚ Ø × ÓÖ ½º ´Ì ÔÖÓÓ ÓÖ ½ Û ÐÐ × Ñ Ð Öºµ Ï Û ÐÐ × ÓÛ Ø Ø Ø Ú Ö ½ ½ ¾· ¾ ¿· · ¡ ¡ ¡ · ¾Ò ½ ¾Ò · ¾Ò ¾Ò·½ ℄ ´¿ º½µ ¾Ò ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ Ê ´½µº Ï ÒÒÓØ Ö ØÐÝ Ù× Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø ×¸ Ù× Ø Ø ÖÑ× Ò ×ÙÑÑ ÙÔ Ò ´¿ º½µ Ö Ô Ò Òغ Ùظ Û Ò ÜÔÖ ×× Ø Ú Ö ´¿ º½µ × Ò Ú Ö Ó ØÛÓ ÓØ Ö Ú Ö × × ÓÐÐÓÛ× ½ ½ ´½ ¾µ Ò ´ ½ ¾ · ¿ · ¡ ¡ ¡ · ¾Ò ½ ¾Ò µ · Ò ´ ¾ ¿ · · ¡ ¡ ¡ · ¾Ò ¾Ò·½ µ ¿¼½ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿¼¾ Ó Ø ØÛÓ × Ô Ö Ø Ú Ö × Ò Ø ÔÖ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ò Ô Ò ÒØ Ø ÖÑ׸ ×Ó Ø Ø ÝÓÙ Ò Ù× Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø × Ô Ö Ø Ú Ö ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ¹ ÐÐÝ ØÓ Ê ´½µº Ì Ú Ö Ó Ø × ØÛÓ × Ô Ö Ø Ú Ö ×¸ Û × ´¿ º½µ¸ Ø Ö ÓÖ ÓÒÚ Ö × ×ØÓ ×Ø ÐÐÝ ØÓ ´½ ¾µ Ê ´½µ · Ê ´½µ Ê ´½µ ØÓÓº Ü ÑÔÐ ¿ º¾º Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× ´ Ö Ú Ø ÏÆ ÔÖÓ ××µ × Ö Ó ¸ ÓØ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ò × Ö Ø Ø Ñ º À Ö × ÓÛ ÝÓÙ Ò × Ø ×º ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏÆ ÔÖÓ ×× Òº Ì Ò¸ Ø × Ò ÁÁ ÔÖÓ ×× Ò ÑÙ×Ø Ø Ö ÓÖ Ö Ó Ý Ü ÑÔÐ ¿ º½º ÇÖ¸ Ù× Ø Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ Ú Ò Ò Ë Ø ÓÒ ¿ º º ÓØ Ø × Ö Ø ¹Ø Ñ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÏÆ ÔÖÓ ×× × × Ø × Ý ÐÑ Ê ´ µ ¼ ½ Ù× Ê ´ µ ¼ ¼ ÓÖ ×Ù ÔÖÓ ×× ×º ´Ì × × Ù× Ê ´ µ Ò Ø × × × Ø Ö ÓÒ×Ø ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ø × Ö Ø Ø Ñ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ Æ ℄ ÓÖ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ñ ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ Æ´ µºµ Ùظ Ý ¬Ò Ø ÓÒ¸ Û Ø ÒÓ × × Þ ÖÓ Ñ Ò Ò ×Ó Û Ò × Ý Ø Ø ÐÑ Ê ´ µ ¾ ½ Ì × × ÓÒ Ø ÓÒ ´¿ º µ Ó Ø Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ Ò Ë Ø ÓÒ ¿ º ¸ Ò ×Ó Ø Ø Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ÏÆ × Ö Ó º ´Ì Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ ÔÔÐ × ØÓ Ù×× Ò ÔÖÓ ×× × Ò ÏÆ × ×Ô Ð × Ó Ù×× Ò ÔÖÓ ×׺ Ù×× Ò ÔÖÓ ×× × Ö ÓÚ Ö Ò Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒºµ Ê Ñ Ö º ÆÓØ Ú ÖÝ ÏËË ÔÖÓ ×× × Ö Ó º Ï Ú ÓÙÔÐ Ó Ü ÑÔÐ × Ó ÏËË ÔÖÓ ×× × Û Ö ÒÓÒ Ö Ó ´ º º¸ ÒÓØ Ö Ó µº Ü ÑÔÐ ¿ º¿º ÓÒ× Ö Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ÔÖÓ ×× ´Øµ Ó×´ ¼ Ø · ¢µ ½ Ø ½ ´¿ º¾µ Û Ö ¾ × Ö Ò ÓÑ Ò ¢ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò ¼ ¾ ℄ Ò Ò Ô Ò ÒØ Ó º Ï ÒÓÛ Ø Ø Ø × ÔÖÓ ×× × ÏË˺ Ï Ö Ù Ø Ø Ø × ÔÖÓ ×× × ÒÓÒ Ö Ó º ÓÖ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ´¿ º¾µ¸ ÝÓÙ Ø × ÒÙ×Ó Ò Û Ø ÑÔÐ ØÙ Ò Ø Ô × Ò Ð ¢ Ø ¬Ü Ú Ð٠׺ ËÓÔ ÓÑÓÖ Ð Ú Ð ×ØÙ ÒØ× Ð ÖÒ Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý × ÒÙ×Ó × ½ ¾ Ø ×ÕÙ Ö Ó Ø ÑÔÐ ØÙ ´ Ø Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø Ô × Ò Ð µº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý Ø Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º¾µ × ¾ ¾¸ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º Á Ø ÔÖÓ ×× Û Ö Ö Ó ¸ ÐÐ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× ´Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ÓÒ µ ÛÓÙÐ Ò Ö Ø ÔÓÛ Ö ÕÙ Ð ØÓ Ø × Ñ ÒÙÑ Öº Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ÔÖÓ ×× ´Øµ × ÒÓÒ Ö Ó º Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¼¿ ÊÌ Ì × × Ô Ö Ô× Ø Ð ×× Ü ÑÔÐ Ó ÒÓÒ Ö Ó ÔÖÓ ×׺ ÓÙ Ú ÓÜ ÓÒØ Ò Ò ØÛÓ Ó Ò׸ ÓÒ ÙÒ × ¸ Ò Ø ÓØ Ö × Û Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó × ÕÙ Ð ØÓ ¾ ¿º È Ö ÓÖÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö×ظ × Ð Ø Ó Ò ÖÓÑ Ø ÓÜ Ø Ö Ò ÓѺ Ì Ò¸ ­ Ô Ø Ø Ó Ò Ò Ò¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ñ ×º ÇÒ ­ Ô ´Ò ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡µ¸ Ð Ö Ò ½ × Ó ÙÖ× Ò Ò ¼ Ø Ð× Ó ÙÖ׺ Ì Ö ×ÙÐØ Ò ÔÖÓ ×× Ò × ÏËË ÙØ ÒÓØ Ö Ó º ´À ÒØ Ë ÓÛ Ø Ø Ø ØÑ ¹ Ú Ö Ú ÓÖ Ô Ò × Ú ÐÝ ÓÒ Û Ø Ö Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ò Ò Ö Ø ÓÖ Ò ØÓ Ø × Ó Ò ÓÖ Ø ÙÒ × Ó Òº Á ÝÓÙ Ø ×ØÙ ¸ × ÈÖÓ Ð Ñ ¿º Ó Ø ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ× ÓÒ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× ×ºµ Ü ÑÔÐ ¿ º º ¿ º½º½ ÅÓÖ Í× ÙÐ Ø× ÓÙØ Ö Ó ÈÖÓ ×× × ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¿ º ¸ Û Ú Í× ÙÐ Ø Ø Ø Ú ÝÓÙ ×ÓÑ Ö ÙÑ×Ø Ò × ÙÒ Ö Û ÏËË Ù×× Ò ÔÖÓ ×× Û ÐÐ Ö Ó º À Ö Ö ØÛÓ ÑÓÖ Ù× ÙÐ Ø× Ø´ µ Á Ì ÓÖ Ì Û ¹× Ò× ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ ÔÖÓ ×× × Ö Ó ¸ Ò Ø Ð Ñ Ø Ó Ê ´ µ Ü ×Ø× × ½¸ Ø Ò Ø Û ÐÐ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ØÖÙ Ø Ø ÐÑ Ê ´ µ ¾ ½ Ä Ø ´Øµ ½ Ø ½ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÖ × Ö Ø Ø Ñ ÏËË Ö Ó ÔÖÓ ×× Ò ×ÙÔÔÓ× Û ¬ÐØ Ö Ø × Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ÓÖ ÐÐ Ø Ñ ½ Ø ½ Û Ø ×Ø Ð ¸ Ð Ò Ö¹Ø Ñ ¸ Ø Ñ ¹ ÒÚ Ö ÒØ ¬ÐØ Öº Ì Ò Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× ´Øµ ½ Ø ½ Û ÐÐ Ð×Ó ÏËË Ò Ö Ó º Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ Ö Ñ ×ÙÑÑ Ö Þ × Ø × Ö ×ÙÐØ Ø´ µ ÏËË Ö Ó ´Øµ ÄÌÁ ×Ø Ð ¬ÐØ Ö ÏËË Ö Ó ´Øµ Ü ÑÔÐ ¿ º º × ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø´ µ ÓÚ ¸ Û Ò × Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ËÙÔÔÓ× Û Ú ÏËË ÔÖÓ ×× ÓÖ Û Ø Ð Ñ Ø Ó Ê ´ µ Ü ×Ø× × ½¸ ÙØ ÐÑ Ê ´ µ ¾ ½ Ì Ò Û Ò × Ý Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× ÑÙ×Ø ÒÓÒ Ö Ó º ÌÓ ÐÐÙ×ØÖ Ø ¸ Ö ¹ Ü Ñ Ò Ø Ò ÔÖÓ ×× ¬Ò Ò Ü ÑÔÐ ¿ º º ÁÒ ÈÖÓ Ð Ñ ¿º Ó Ø ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ× ÓÒ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× ×¸ Ø × × ÓÛÒ ÓÖ Ø × ÔÖÓ ×× Ø Ø ½¾ Ê ´ µ ´½ ¾µÆ ℄ · ¾ ¾ Ä ÌÍÊ Ì Ö ÓÖ ¸ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿¼ ÐÑ Ê ´ µ ¾ ¾ ½ ¾ Û × ÒÓØ Ø × Ñ × ½ º Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø × ÔÖÓ ×× ÑÙ×Ø ÒÓÒ Ö Ó º Ü ÑÔÐ ¿ º º ÆÓØ Ø Ø Ò Ø´ µ¸ Û ××ÙÑ Ø Ø Û Ò Ö Ó ÔÖÓ ×× ÓÖ Û Ø Ð Ñ Ø Ó Ê ´ µ Ü ×Ø× × ½º Ì ÔÙÖÔÓ× Ó Ø × Ü ÑÔÐ × ØÓ ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Ø Ö Ó Ü ×Ø ×ÓÑ Ö Ó ÔÖÓ ×× × ÓÖ Û Ø × Ð Ñ Ø Ó × ÒÓØ Ü ×غ Ï ÔÖ × ÒØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø × ØÝÔ Ì × Ö Ø ¹Ø Ñ ÔÖÓ ×× Ò Ò ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡ × Ø Ø Ö ÔÓ×× Ð Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ò Ø × ÓÐÐÓÛ׸ × Ð Ø ÕÙ ÔÖÓ ÐÝ Ò ½ Ò ¾ Ò ¿ Ò Ò Ò Ò ¡¡¡½ ¼ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ½ ½ ¾ ¿ ½ ¾ ¿ ½ ¡¡¡ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ¾ ¾ ¿ ½ ¾ ¿ ½ ¾ ¡¡¡ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ¿ ¿ ½ ¾ ¿ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ ÆÓØ Ø Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó ¿º Ì × ÔÖÓ ×× × ÓØ ÏËË Ò Ö Ó º Ì ÔÖÓ ×× Ô Ö Ñ Ø Ö× Ò È Ò Ó Ø Ò Ý Ø Ñ ¹ Ú Ö Ò ÐÓÒ ÓÒ Ô Ö Ó Ó ÒÝ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ÜÒ Ó× Ò ÖÓÑ ÑÓÒ Ø ÓÚ Ø Ö Ü½ · ܾ · Ü¿ ¿ ¾ ¾ ¾ ܽ · ܾ · Ü ¿ È Ê ´¼µ ¿ Ê ´½µ Ò Ð×Ó Ó Ø Ò Ý Ø Ñ ¹ Ú Ö Ò ÐÓÒ Ø × Ö ØÖ ÖÝ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ÜÒ Ü½ ܾ · ܾ Ü¿ · Ü¿ Ü Ê ´½µ ¿ Ì Ö Ö Ò Ø Ø ÐÐ Ø ÓÚ Ú ÐÙ × Ö Ñ Ò ÒÚ Ö ÒØ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ó Ø Ø Ö Ö Ð Þ Ø ÓÒ× × Ó× Òº Ê ´ µ Ò ÒÓÛ ÓÑÔÙØ ÓÖ ÒÝ Ù× Ê ´ µ Û ÐÐ Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó ¿ Ò Ø × × Ø Ú ÐÙ × Ê ´ ½µ Ê ´½µ Ê ´¼µ Ê ´½µ ÓÒ×Ø ØÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ú ÐÙ × ÓÚ Ö ÓÒ Ô Ö Ó ØÖ Ò×Ð Ø Ò ØÓ Ð Ø Ò Ö Ø¸ ÝÓÙ Ø Ò Ó Ø Ò Ê ´ µ ÓÖ ÒÝ ÒØ Ö º ÓÖ ÑÓÖ ÓÙØ Ø × Ü ÑÔÐ ¸ × ÈÖÓ Ð Ñ ¿º¿ Ó Ø ËÓÐÚ ÈÖÓ Ð Ñ× ÓÒ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× ×º ÆÓØ Ø Ø Ð Ñ ½ Ê ´ µ Ó × ÒÓØ Ü ×Ø Ù× ÓÖ Ð Ö ¸ Ê ´ µ Ô× Ó× ÐÐ Ø Ò Ò ÓÖØ ÓÚ Ö Ø ØÛÓ Ú ÐÙ × Ê ´½µ ÓÖ Ê ´¼µ¸ Ò Ú Ö ÓÒÚ Ö Ò ØÓ ÓÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ú ÐÙ º ´Ì Ö Ö Û Ó × ÒÓØ Ý Ø ÓÒÚ Ò Ø Ø Ø × Ð Ñ Ø Ó × ÒÓØ Ü ×Ø × ÓÙÐ × Ø ÔÐÓØ Ó Ê ´ µ Ú Ö×Ù× ºµ Ü ÑÔÐ ¿ º º ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¿¿º¾¸ Û Ð Ò ÖÐÝ ¬ÐØ Ö Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× Ò ØÓ Ó Ø Ò Ø Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× Ò ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ÖÑ ÁÊ ÐÒ Ö Ò Ò · Ò ½ · Ò ¾ Ò ¬ÐØ Ö Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¼ ÊÌ Ì ¬ÐØ Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ × ×Ø Ð Ò Ø Ñ ¹ ÒÚ Ö ÒØ ´ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø Ø Ø Ö ¬ÐØ Ö Ø Ô Û Ø× Ö µ¸ Ò Ø ÏÆ ÔÖÓ ×× Ò × ÏËË Ò Ö Ó º Ì Ö ÓÖ ¸ Ý Ø´ µ Ó Ø × × Ø ÓÒ¸ Ø ÔÖÓ ×× Ò × ÏËË Ò Ö Ó º Ì × Ø ÐÐÓÛ× ÝÓÙ ØÓ Ø Ñ Ú Ö ÐÓÒ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø ÔÖÓ ×× Ò Ò ÓÖ Ö ØÓ ×Ø Ñ Ø ¸ È ¸ Ò Ê ´ µº Ü ÑÔÐ ¿ º º ÏË Ö Ó ÔÖÓ ×× ´Øµ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ ¾¼    ½¼ ¹ ËÙÔÔÓ× Û ÒÓÛ Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× Ñ Ò × Ð ×× Ø Ò ¼º Ì Ò Û Ò Ø ÖÑ Ò ÈÖÓÔ ÖØÝ´ µº Ç × ÖÚ ÖÓÑ Ø ÔÐÓØ Ø Ø Ð Ñ Ê ´ µ ½¼ ½ Ý ÈÖÓÔ ÖØÝ´ µ¸ Ø Ú ÐÙ ½¼ ÑÙ×Ø ¾º Ë Ò Û Ö ××ÙÑ Ò Ø Ø Ô ½¼ ÖÓÑ ¼¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ¿ º¾ ËÔ »Ì Ñ Ú Ö Ò ÓÒ ÔØ× Ê Ø Ø ÓÒ ½¾ ÓÚ Ö Ø ÓÖÓÙ ÐÝ Ø ØÛÓ Û Ý× Ò Û Û Ò Ó Ú Ö Ò ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× Ó ÔÖÓ ×× ×Ô Ú Ö Ò Ò Ø Ñ Ú Ö Ò º ÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ò ×× Ó Ø × Ð ×× ÒÓØ ×¸ Á Ò ÐÙ Ö Ø ÖÓÙÒ Ñ Ø Ö Ð ÔÖ × ÒØ Ò Ø Ê Ø Ø ÓÒ ½¾ Ò×ØÖÙ Ø ÓÒ× ÓÒ ×Ô Ò ØÑ Ú Ö Ò º Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¼ ÊÌ ´ µ Ú ËÔ Ú Ö Ò Ä Ø ´Øµ ÏËË ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ñ ÓÖ × Ö Ø Ø Ñ ÔÖÓ ×׺ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ´Øµ¸ Ò Ð Ø Ø × Ü½ ´Øµ ܾ ´Øµ Ü¿ ´Øµ ÜÆ ´Øµ ´¿ º¿µ Ü ÒÝ Ø Ñ Ø£º Ì Ò¸ Û Ò ×Ø Ñ Ø ¸ È Ò Ê ´ µ × ÓÐÐÓÛ× ¿ º¾º½ ÓÑÔÙØ Ò È Ê Æ ½ Æ ½ Ê ´µ Æ Æ ½ È Æ Æ ½ ½ ½ Ü ´Ø£ µ Ü ´Ø£ µ¾ Ü ´Ø£ µÜ ´Ø£ · µ Ì × ØÝÔ Ó Ú Ö Ò × ÐÐ ËÈ Î Ê ÁÆ º ÓÙ Ò Ú ×Ù Ð Þ ×Ô Ú Ö Ò Ò Ø × Û Ýº ÈÐÓØ Ø Æ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ø Ø ÝÓÙ Ø Ý Ô Ö ÓÖÑ Ò Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØ Æ Ø Ñ ×º Ø Ø Ñ Ø Ø£ ´ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ø Ñ Ð ¬Ü Ý ÝÓÙµ¸ Ö Ø Ú ÖØ Ð ×Ð ¸ Û ÙØ× Ø ÖÓÙ Ø Æ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ò Ý Ð × ÓÒ × Ò Ð × ÑÔÐ ÓÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒº Ú Ö Ø × Æ × ÑÔÐ × ØÓ Ó Ø Ò Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ º Ú Ö Ø ×ÕÙ Ö × Ó Ø × × ÑÔÐ × ØÓ Ó Ø Ò Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ È º ¿ º¾º¾ ÓÑÔÙØ Ò Ì ØÑ Ú Ö Ó ´ µÚ ÌÑ Ú Ö Ò Ì × Ò Ð ´Øµ × ÛÖ ØØ Ò ´Øµ Ò × ¬Ò È Ê ´Øµ ¡ Ð Ñ Ì ½ Ì ½ Ì ¼ ´Øµ Ý Ø Ì ØÑ Ú Ö ´Øµ × ×ÓÑ Ø Ñ × ÐÐ Ø Ú ÐÙ Ó Ø × Ò Ð ´Øµº Ì Ò Ö Ø Ý Ø × Ò Ð ´Øµ × ÐÐ ÛÖ ØØ Ò ª ´Øµ¾ « Ò × ¬Ò Ý ´Øµ¾ Ü ÑÔÐ ¿ º ¡ Ì Ð Ñ Ì ½ Ì ½ ¼ ´Øµ¾ Ø º Á Ø × Ò Ð ´Øµ × Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó Ì ¸ Ø Ò ´Øµ Ì ½ ´Øµ¾ Ì ½ Ì ¼ ¼ ´Øµ Ì ´Øµ¾ Ø Ø ÚÖ ÔÓÛ Ö Ä ÌÍÊ ÓÖ ¿ º Ê Ì× Ò Ð Æ ÇÅ ÈÊÇ Ò℄¸ Ø ËË Ë È Ú ÐÙ Ò Ø ÔÓÛ Ö ÛÓÙÐ Ò℄ ¡ Ò℄¾ Ä Ø ´Øµ ´¿ º¿µº Ì Ò¸ ¿¼ ÊÌ ¡ Ð Ñ Æ ½ Æ ½ Ð Ñ Æ ½ ½ Æ Æ Ò ½ Æ Ò ½ ÓÑÔÙØ Ü Ò℄ Ü Ò℄¾ Ì ÓÖ Ì ÏËË ÔÖÓ ×× Ò ×ÙÔÔÓ× ÝÓÙ Ú ´ µ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø × È Ê Æ ½ È Ê ´µ Æ Æ ½ Æ Æ ½ Æ ½ ½ ½ Ý Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ü ´Øµ Ü ´Øµ¾ Ü ´ØµÜ ´Ø · µ Ì × ØÝÔ Ó Ú Ö Ò × ÐÐ ÌÁÅ Î Ê ÁÆ º À Ö × Û Ø Ø ÔÖ Ò Ø Ö Ö Ð Ø ÓÒ× × Ý Ú Ò Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ׸ ´½µ ÝÓÙ Ò ÓÑÔÙØ Ø Ú ÐÙ ÓÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ø Ñ Ú Ö ¸ Ò Ø Ò Ú Ö Ø × ¬ ÙÖ × ÓÚ Ö Ø « Ö ÒØ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× ØÓ Ø Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ ´¾µ ÝÓÙ Ò ÓÑÔÙØ ÔÓÛ Ö ÓÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ø Ñ Ú Ö ¸ Ò Ø Ò Ú Ö Ø × ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ × ÓÚ Ö Ø « Ö ÒØ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× ØÓ Ø Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ØÓ È Ò ´¿µ¸ ØÓ ×Ø Ñ Ø Ê ´ µ ÓÖ ¬Ü ¸ ÝÓÙ Ò Ó Ø Ñ Ú Ö Ì ´¿ º µ Ü´ØµÜ´Ø · µ Ð Ñ ½ Ü´ØµÜ´Ø · µ Ø Ì ½Ì ¼ ÓÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü´Øµ Ò Ø Ò Ú Ö Ø ¬ ÙÖ × ´¿ º µ ÓÚ Ö Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺ ´ÁÒ Ø × Ó Ò Ö Ó ÔÖÓ ×׸ Ù×Ø ÓÒ Ó Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ× × Ò ¸ × × Ù×× ÔÖ Ú ÓÙ×Ðݺµ ¿ º¿ Ï Ý ÓÖÑÙÐ È Ê ´¼µ Å × Ë Ò× ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Û ÐÐ ØØ ÑÔØ ØÓ ÜÔÐ Ò ØØ Ö Û Ý Ø ÓÖÑÙÐ È Ê ´¼µ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ò Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ Ñ × × Ò× º ÁÒ Ø ÖÑ× Ó Ø Ô Ý× Ð Ò ØÙÖ Ó Û Ø ÔÓÛ Ö Ñ Ò׸ Ø × × Ø Ö ×ÓÒ Ð Û Ý ØÓ ¬Ò Ø ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ È È ¡ ´Øµ¾ ℄ ´¿ º µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿¼ À Ö × ÓÛ Û ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´¿¾º½½µ ÁÒ Ø Ö Ø × Ó ´¿¾º½½µ¸ Ð Ø ´Øµ Ö ÔÖ × ÒØ Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ò Ð Ó Ø ÔÖÓ ×׺ Ï ¬Ö×Ø Ô Ö ÓÖÑ Ø Ñ Ú Ö ÐÓÒ Ø × × Ò Ð¸ Ó Ø ÒÒ Ø ØÑ Ú Ö ÒÓØ Ý ´Øµ¾ º Ì ÕÙ ÒØ ØÝ ´Øµ¾ Ô Ý× ÐÐÝ ÒÓØ × Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý Ø Ö Ò ÓÑÐÝ × Ð Ø ÔÓÛ Ö × Ò Ð ´Øµº ÁÒ Ò Ö Ð ´ Ò × Û Ú ÒÓÒ Ö Ó ÔÖÓ ××µ¸ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ´Øµ¾ Û ÐÐ Ö Ò ÓѸ º º¸ Ø Û ÐÐ Ú ÖÝ ÖÓÑ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ØÓ Ö Ð Þ Ø ÓÒº Ì Ù׸ Û Ñ Ý Ø Ò Ó ´Øµ¾ × ¬Ò Ò Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º Ï Ò Û Ú Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ¸ Û Ò Ø Ð ÓÙØ Ø× ÜÔ Ø Ú ÐÙ º Ì ÜÔ Ø Ú ÐÙ ´Øµ¾ ℄ Ó Ø ÊÎ ¾ × Ø Ò Ø Ò × Ø ÔÓÛ Ö È ´Øµ Ò Ö Ø Ý Ø Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ´Øµº ´Øµ¾ ℄ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ú Ö Ó Ø ÔÓÛ Ö× Ò Ö Ø Ý « Ö ÒØ Ö Ð Þ Ø ÓÒ׸ × Û ÓÒ× Ö ÑÓÖ Ò ÑÓÖ Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺ Á Û × Ð Ø Ø « Ö ÒØ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ò Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð× Ó ÓÙÖ ÜÔ Ö Ñ Òظ Ø Ú Ö ÔÓÛ Ö ÖÓ×× Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Û ÐÐ ÓÒÚ Ö ´ Ý Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö×µ ØÓ Ø ÒÙÑ Ö ´Øµ¾ ℄ × Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ø Ø Û × Ð Ø Ó × ØÓ Ò¬Ò Øݺ Ï ÓÔ Ø × × Ù×× ÓÒ × ÓÒÚ Ò Ø Ö Ö Ø Ø Ø ¬Ò Ø ÓÒ ´¿ º µ × Ø ÔÖÓÔ Ö Ò × Ò× Ð Û Ý ØÓ ¬Ò Ø ÔÓÛ Ö ¬ ÖÙ È º ÅÓ ÙÐÓ ÓÙÖ × Ù×× ÓÒ Ù×Ø Ú Ò¸ Û Ý Ø Ò × Ø Ö ×ÓÒ Ð ØÓ × Ý Ø Ø È × ÓÙÐ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ Ø × Ñ Ø Ò × Ê ´¼µ ÆÓØ Ø Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º µ Ø Ö Ö ØÛÓ « Ö ÒØ Ú Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ø Ø Ñ Ú Ö ÓÑ Ò ¬Ö×ظ ÒÓØ Ý Ø Ö Ø ×ÝÑ ÓÐ× ¸ Ò Ø Ò Ø Ú Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÖÓ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒ× ÒÓØ Ý Ø ÜÔ Ø Ø ÓÒ ÓÔ Ö ØÓÖ º Ä Ø Ù× ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Û Ò ÒØ Ö Ò Ø × ØÛÓ Ú Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ× Ø Ø ×¸ Ð Ø Ù× Ð Ö Ø Ø ´Øµ¾ ℄ ´Øµ¾ ℄ ´¿ º µ ÁÒ Ø Ö Ø × Ó ´¿ º µ¸ Ø ÕÙ ÒØ ØÝ ´Øµ¾ ℄¸ Ñ ×ÙÖ Ø Ø Ñ Ø¸ × ×Ý ØÓ ÓÑÔÙØ Ý Ø Ø Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× × ÏË˸ ´Øµ¾ ℄ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø Ñ Ø Ò Ø × Ø Ú ÐÙ Ê ´¼µ ÓÖ ÐРغ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ö Ø × Ó ´¿ º µ Ñ Ý Ö ¹ ÜÔÖ ×× × Ø Ø Ñ ¹ Ú Ö Ê ´¼µ ´¿ º µ Ï Ñ Ý ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÕÙ ÒØ ØÝ Ò ´¿ º µ × Ø Ø Ñ Ú Ö Ó × Ò Ð Û Ø × Ø Ú ÐÙ Ê ´¼µ ÓÖ ÐÐ Ø Ñ Øº Ç Ú ÓÙ×Ðݸ Ø Ø Ñ Ú Ö Ó × Ò Ð ×Ø Ú ÐÙ Ó Ø × Ò Ð ´Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ú ÐÙ Ø Ø Ø × Ò Ð Ø × ÓÒµº Ì Ö ÓÖ ¸ Ê ´¼µ Ê ´¼µ Ò Û Ö Ð ØÓ Ø ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ø Ø È ÑÙ×Ø Ø × Ñ Ø Ò × Ê ´¼µº ÇÒ Ò Ö ¹ Ó Ø Ò Ö Ð Ö ÙÑ ÒØ Ù×Ø Ú Ò¸ Ú Ð ÓÖ ÒÝ ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ¸ Ò Ø × Ó ÒÝ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×׸ Ò ÓÖ Ö ØÓ × Ø Ø Ø Ö ÙÑ ÒØ Ñ × × Ò× ÓÖ Ø Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÖÓ ×׺ Ì × Û Ó Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ º Ü ÑÔÐ ¿ º½¼º ÓÒ× Ö Ò Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ´Øµ Ó×´ ¼Ø · ¢µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ Ä Ø Ù× × Û Ø ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ ËË Ë È ¿¼ ÊÌ × Ú Ò ØÓ Ù× Ý Ø ÓÖÑÙÐ ´¿ º µº Ï ¾ ¾℄ ¾℄ ¾ ´Øµ ¾℄ È ÖÐ Ö¸ Û Ö Ú Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ØÓ Ê ´ µ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´ ¼ µ ÈÐÙ Ò Ò ¼¸ Û × Ø Ø ¾℄ ¾ Ê ´¼µ Ï × Ø Ø È Ò Ê ´¼µ Ó Ò Ó Ò Ò Ø × × º È Ú ¿ º Ù×× Ò ÈÖÓ ×× × Ù×× Ò ÔÖÓ ×× × Ö ÔÓ×× ÐÝ Ø ÑÓ×Ø Ù× ÙÐ Ð ×× Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ×º ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÖ × Ö Ø Ø Ñ ÔÖÓ ×× ´ ´Øµµ × × ØÓ Ù×× Ò ÔÖÓ ×× ÓÖ ¬Ò Ø × Ø Ó × ÑÔÐ Ò Ø Ñ × Ø½ ؾ ØÒ Ø Ú ØÓÖ Ó ÔÖÓ ×× × ÑÔÐ × ´ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ ¡ ¡ ¡ ´ØÒ µµ × Ò Ò¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ó ÒØ Ù×× Ò ×ØÖ ¹ ÙØ ÓÒº Ì × Ñ Ò× Ø Ø Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Ó ´ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ ¡ ¡ ¡ ´ØÒ µµ Ø × Ø ÓÖÑ ´Ü½ ܾ ÜÒ µ ¾ ÜÔ ´½ ¾µ ¿ Ò ½ ´Ü µ´Ü µ ´¿ º µ Û Ö × ÓÒ×Ø Òظ × Ø Ñ Ò Ó ´Ø µ ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òµ Ò ℄ × ×ÝÑÑ ØÖ Ò ¢ Ò Ñ ØÖ Ü Û Ó× ÒÚ Ö× × Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü ÓÚ´ ´Ø µ ´Ø µ℄º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ú ÖÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÊÎ ´Øµ Ó Ù×× Ò ÔÖÓ ×× ´ ´Øµµ × Ù×× Ò¸ Ò ÓÖ ÒÝ ØÛÓ Ø Ñ × Ø½ ؾ¸ ´ ´Ø½ µ ´Ø¾ µµ × Ø Ú Ö Ø Ù×× Ò ×ØÖ ÙØ ÓÒ × Ö Ò ÔØ Ö Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ º Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ö ØÛÓ ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ù×× Ò ÔÖÓ ×× × ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ Ó Ù×× Ò ÔÖÓ ×× ´ ´Øµµ × Ò ×Ô ¬ Ò Ø Ø Ú ÖÝ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ℄ × Ò ×Ô ¬ º Ì Ò¸ ÐÐ Ó Ø Ó ÒØ Ò× Ø × ´¿ º µ Ö ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò ÖÓÑ Ø × º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÓÖ ÏËË Ù×× Ò ÔÖÓ ×׸ Ø Ò× Ø × ´¿ º µ Ö ÐÐ ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ö Ú Ð ÖÓÑ Ø ÔÖÓ ×× Ñ Ò Ò Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µº ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ Á Ù×× Ò ÔÖÓ ×× × Ô ×× Ø ÖÓÙ Ð Ò Ö ¬ÐØ Ö¸ Ø Ò Ø ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× × Ð×Ó Ù×× Ò ÔÖÓ ×׺ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Ü ÑÔÐ ¿ º½½º Æ ÇÅ ÈÊÇ Ä Ø ´Øµ ËË Ë È ÊÌ ¿½¼ ÏËË Ù×× Ò ÔÖÓ ×× ÓÖ Û ½ Ê ´ µ ½ · ¾ ´ µ Ò Ø Ò× ØÝ ´Üµ Ó ´½µº ´ µ Ò Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü½ ܾ µ Ó ´ ´½µ ´¾µµ ´ µ Ò Ø ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ó ´ ´½µ ´¾µ ´¿µµ Ø Ø ÓÒ ÒÚ ÖØ× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÜÔÓÒ ÒØ Ó Ø ÑÙÐØ Ú Ö Ø Ò× ØÝ Ó ´ ´½µ ´¾µ ´¿µµ × Ò Ø Ò ´¿ º µº ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ì Ò× ØÝ Ó ´½µ¸ Ò Ù×× Ò Ò× Øݸ ÑÙ×Ø Ø Ø ÓÖÑ ¾ ´Üµ Ô¾½ ÜÔ ´½ ¾µ Ü Û Ö ½ ¾ ¾ Ê ´¼µ ¾ ½ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ì ÓÚ Ö Ò ØÛ Ò ´½µ Ò ´¾µ × Ú Ò Ý ÓÚ´ ´½µ ´¾µµ Ê ´¾ ½µ ¾ ½ ½ ¼ Ì ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü Ó ´ ´½µ ´¾µµ × Ø Ö ÓÖ Î Ö´ ´½µµ ÓÚ´ ´½µ ´¾µµ ½ ¼ ÓÚ´ ´½µ ´¾µµ Î Ö´ ´¾µµ ¼ ½ ÁÒÚ ÖØ Ò Ø × Ñ ØÖ Ü Ù× Ò Å ØÐ ¸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø Ñ ØÖ Ü ¿ ¾ ¿ ¾ ¿ ¿ Ì × ÒÚ Ö× Ñ ØÖ Ü Ø ÖÑ Ò × Ø ÕÙ Ö Ø ÓÖÑ É´Ü½ ܾ µ ´ ¿µ´Ü½ · ½µ¾ ´ ¿µ´Ü½ · ½µ´Ü¾ · ½µ · ´ ¿µ´Ü¾ · ½µ¾ ´Ø Ú Ö Ð × Ö ÒØ Ö Ø Ø Ñ Ò× Ò Ø ØÛÓ Ñ Ò× Ö ½ ½µº Ì Ó ÒØ Ò× ØÝ ´Ü½ ܾ µ Ø × Ø ÓÖÑ ´Ü½ ܾ µ ÜÔ´ ¼ ɴܽ ܾµµ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿½½ ÊÌ Ï Ú ÓÚ´ ´ µ ´ µµ ´ µ ´ µ℄ ¾ Ê ´ µ ½ ¾ × Ö ÓÚ Ö Ò Ñ ØÖ Ü × Ø Ö ÓÖ ¾ ¿ ½ ½¾ ½ ½¾ ½ ½¾ ½ ½¾ ½ ËÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ´ µº Ì Ü ÑÔÐ ¿ º½¾º Ä Ø ´ Ò Ò ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡ µ Ø × Ö Ø ¹Ø Ñ ÔÖÓ ×× ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ò Ô Ò ÒØ Ù×× Ò´¼¸½µ ÊÎ³× ´Ø × ÔÖÓ ×× × ÐÐ × Ö Ø ¹Ø Ñ Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × µº Ä Ø ´ Ò Ò ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡µ Ø ÔÖÓ ×× Ó Ø Ò Ý Ö ÙÖ× Ú ¬ÐØ Ö Ò Ó Ø ´ Òµ ÔÖÓ ×× × ÓÐÐÓÛ× ½ ½ Ò Ò · Ò ½ Ò ¾ ¿ ¡ ¡ ¡ Û Ö × Ô Ö Ñ Ø Öº Ý ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾¸ Ø ÔÖÓ ×× ´ Òµ × Ù×× Òº Ä Ø Ù× ¬Ò Ø Ó ÒØ Ò× ØÝ Ó ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Ò µº Ì Ó ÒØ Ò× ØÝ Ó ´ ½ ¾ ¡ ¡ ¡ Òµ × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø Ñ Ö Ò Ð Ò× Ø × Ó Ø ³× ´ Ý Ò Ô Ò Ò Ó Ø ³×µ¸ Ò × Ø Ö ÓÖ Ú Ò Ý Ô ¾ ¾ ¾ ´½ ¾ µÒ ÜÔ ¼ Þ½ · Þ¾ · ¡ ¡ ¡ · ÞÒ ℄ Å Ò Ø ×Ù ×Ø ØÙØ ÓÒ× Þ½ Þ¾ Þ¿ ÞÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ó ÒØ Ò× ØÝ ÓÖ ´ Ô ½ ¾ ¡¡¡ ¡¡¡ Ò Ü½ ܾ ܽ Ü¿ ܾ ÜÒ ÜÒ ½ µ ×Ó Ø Ò ´Ü½ ܾ ¡ ¡ ¡ ÜÒµ ´½ ¾ µÒ ÜÔ ¼ ܾ · ´Ü¾ ½ Ì ÔÖÓ ×× ´ Òµ × ÐÐ Ù××¹Å Ö ÓÚ ÔÖÓ ×׺ Ø ÓÒ׺ ܽ µ¾ · ´Ü¿ ܾ µ¾ · ¡ ¡ ¡ · ´ÜÒ ÜÒ ½ µ¾ ℄ Ù××¹Å Ö ÓÚ ÔÖÓ ×× × Ú Ñ ÒÝ ÔÔÐ ¹ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿½¾ ÊÌ ¿ º ÈÓÛ Ö ËÔ ØÖ Ð Ò× ØÝ ¬Ò Ø ÓÒ ´ ÓÒØ Ì Ñ µ Ä Ø Ë ´ µ ÒÓØ Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ ´ÈË µ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµº Ì ÈË × Ø Ì ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ¸ Û Ú × Ù× Ø ¬Ò Ø ÓÒ ½ Ë ´ µ¡ Ê ´ µ ´¾ µ ½ Ì Ò Ø ÒÚ Ö× ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖѸ Û Ú ½ Ê ´ µ Ë ´ µ ´¾ µ ½ ÈÐÙ Ò ¼ ÒØÓ Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ¸ Û Ö Ø ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ø Ø ½ È Ê ´¼µ Ë ´ µ ´¿ º µ ½ ËÓ¸ Û ÒØ Ö Ø Ø ÈË ÓÚ Ö ÐÐ Ö ÕÙ Ò ×¸ Û Ò Ó Ø Ò Ø ØÓØ Ð ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý Ø ÔÖÓ ×׺ Ä Ø Ö¸ Û × ÐÐ × Ø Ø Û ÒØ Ö Ø Ø ÈË Ò Ò ÖÖÓÛ Ö ÕÙ Ò Ý Ò ÓÙØ ×ÓÑ ¬Ü Ö ÕÙ Ò Ý¸ Û Û ÐÐ Ó Ø Ò Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø ØÓØ Ð ÔÓÛ Ö Ù ØÓ × ÒÙ×Ó Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Û Ø Ö ÕÙ Ò × Ò Ö Ø ¬Ü Ö ÕÙ Ò Ýº Ì Ö ÓÖ ¸ ÐÓÓ Ò Ø Ø Ú ÐÙ × Ó Ë ´ µ ÓÖ « Ö ÒØ Ö ÕÙ Ò × Ø ÐÐ× Ù× Û × ÒÙ×Ó Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÓÒØÖ ÙØ ÑÓ×Ø ØÓ Ø ÔÓÛ Ö ´ Ù×Ø × ÓÖ Û Ø Ö ÕÙ Ò × Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ë ´ µ Ø × Ø× ×Ø Ú ÐÙ ×µº Ï Û ÐÐ Ú ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÈË ³× Ò ÒÙÑ ÖÓÙ× Ü ÑÔÐ × Ó ÈË ³× ÙÖ Ò Ä ØÙÖ ¿ º Ï ÓÒ ÐÙ Ø ÔÖ × ÒØ Ð ØÙÖ Û Ø Ø × ¬Ö×Ø Ü ÑÔÐ ÓÒ ÈË ³×º Ü ÑÔÐ ¿ º½¿º ÓÖ Ì Û Ø ÒÓ × ´Øµ¸ Û Ú Ê ´ µ Æ´ µ ÓÖ ×ÓÑ ÔÓ× Ø Ú ÓÒ×Ø ÒØ º Ì Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖѸ Û × Ø Ø Ë ´ µ ½ ½ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ø ÒÓ × × Ö Ø Ö Þ Ý ­ Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙѺ ÐÐ × ÒÙ×Ó Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Û Ø ÒÓ × Ú Ò ÕÙ Ð Ò­Ù Ò ÓÒ Ø ÓÚ Ö ÐÐ ÔÓÛ Öº Ó Ò Ø ÒØ Ö Ð ´¿ º µ¸ Û × Ø Ø Ì Û Ø ÒÓ × × Ò¬Ò Ø ÔÓÛ Ö¸ Ò Ø Ö ÓÖ ÒÒÓØ Ô Ý× ÐÐÝ Ö Ð Þ Ð ÔÖÓ ×׺ ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÒ Ò × ÐÝ Ó Ø Ò ÔÖÓ ×× Ø Ø × Ô Ý× ÐÐÝ Ö Ð Þ Ð Ò Ú × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ð Û Ø ÒÓ × Ù×Ø Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ Û Ó× ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ × Ó Ø ÓÖÑ Ë ´µ ´ ¼ Ð× Û Ö Û Ö × Ú ÖÝ Ð Ö º Ì Û Ø ÒÓ × ÑÓ Ð × Ú ÖÝ Ù× ÙÐ Ò ÔÖ Ø º ÌÛÓ ×Ù Ù× × Ö ´½µ Û Ø ÒÓ × × ØÝÔ ÐÐÝ Ù× ØÓ ÑÓ Ð Ø Ñ ÒØ ÒÓ × Ò Ð ØÖÓÒ Ú × ´Ø ÓÙÒ ÒÓ × µ Ò ´¾µ Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × × ØÝÔ ÐÐÝ Ù× ØÓ ÑÓ Ð Ø Ø Ú ÒÓ × Ó ÙÖ Ò Ò Ø ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ Ó × Ò Ð Ø ÖÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñº Ä ØÙÖ ¿ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ¿ º½ Ï ÒÛ ×ØÖÙ ØÙÖ Û Û ¿ º½º½ ÈÖÓ ×× × Ì ÖÓÙ ËÝ×Ø Ñ× × Ò ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Ø ÖÓÙ ×Ý×Ø Ñ¸ Û Ø Ò Û × Ý ÓÙØ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó Ø ÓÙØÔÙØ × Ò Ð ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û ÓÒ× Ö Ø Ö « Ö ÒØ ØÝÔ × Ó ×Ý×Ø Ñ× ÓÖ Ò Ò×Û Ö Ø × ÕÙ ×Ø ÓÒº Ø Ú ËÝ×Ø Ñ Ï Ö Ú Ò ØÛÓ ÏËË ÔÖÓ ×× × ´Øµ Ò ´Øµ Û Ö Ò Ô Ò Òظ Û Ñ Ò× Ø Ø ÒÝ ÊÎ Í ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ò Ô Ò ÒØ Ó ÒÝ ÊÎ ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ø ÔÖÓ ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ò Ô Ò Ò ÑÔÐ × Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ø Ñ × × Ø ´×µ ´Øµ℄ ´×µ℄ ´Øµ℄ Ï ÓÒ× Ö Ø Ø Ú ×Ý×Ø Ñ Û Ó× ÓÙØÔÙØ × ´Øµ ´Øµ · ´Øµ Ì ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× ´Øµ Û ÐÐ ÏËË Ò Ø× ÔÖÓ ×× Ñ Ò Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ö ÓÑÔÙØ Ð Ú Ø ÓÖÑÙÐ × · ´¿ º½µ Ê ´ µ Ê ´ µ·Ê ´ µ·¾ ´¿ º¾µ Ì ÔÖÓÓ Ó ÓÖÑÙÐ ´¿ º½µ × Ð Ø ØÓ Ø Ö ÈÖÓÓ Ó ´¿ º¾µº Ï Ú Ê ´ µ ´Øµ ´Ø · µ℄ Öº Ï Ú Ø ÔÖÓÓ Ó ´¿ º¾µ ÐÓÛº ¿½¿ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿½ ´ ´Øµ · ´Øµµ´ ´Ø · µ · ´Ø · µµ℄ ´Øµ ´Ø · µ℄ · ´Øµ ´Ø · µ℄ · ´Øµ ´Ø · µ℄ · ´Øµ ´Ø · µ℄ Ê ´ µ·Ê ´ µ· ´Øµ℄ ´Ø · µ℄ · ´Øµ℄ ´Ø · µ℄ Ê ´ µ·Ê ´ µ·¾ ºÌ Ù×× Ò Ø Ú ÒÓ × ÒÒ Ð¸ ÓÒ Ó Ø ÑÓ×Ø ÓÑÑÓÒ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ ÑÓ Ð׸ Ò Ú Û × Ò Ø Ú ×Ý×Ø Ñº Ì ÒÔÙØ ´Øµ ØÓ Ø × ÒÒ Ð × Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ò × Ò Ð ÝÓÙ Ö ØÖÝ Ò ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ¸ Ò Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ × Ø ÒÒ Ð ÒÓ × Û × ÑÓ Ð × Ù×× Ò ÔÖÓ ×× ´Ù×Ù ÐÐÝ ÏÆ ÔÖÓ ×׸ ÙØ Ø Ñ Ý ÓÖÖ Ð Ø ÒÓ × µº Ì ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ × ´Øµ ´Øµ · ´Øµ¸ Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ò × Ò Ð ÓÖÖÙÔØ Ý Ø Ú ÒÓ × º ÊÑ Ö ¿ º½º¾ ÅÙÐØ ÔÐ Ø Ú ËÝ×Ø Ñ × Ò Ë Ø ÓÒ ¿ º½º½¸ Û ×Ø ÖØ Û Ø ØÛÓ Ò Ô Ò ÒØ ÏËË ÔÖÓ ×× × ´Øµ Ò ´Øµº Ï ÒÓÛ ÓÒ× Ö Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú ×Ý×Ø Ñ Û Ó× ÓÙØÔÙØ × ´Øµ ´Øµ ´Øµ Ì ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× ´Øµ Û ÐÐ ÏËË Ò Ø× ÔÖÓ ×× Ñ Ò Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ö ÓÑÔÙØ Ð Ú Ø ÓÖÑÙÐ × ´¿ º¿µ Ê ´ µ Ê ´ µÊ ´ µ ´¿ º µ Ì ÔÖÓÓ Ó ÓÖÑÙÐ ´¿ º¿µ × Ð Ø ØÓ Ø Ö Öº Ï Ú Ø ÔÖÓÓ Ó ´¿ º µ ÐÓÛº ÈÖÓÓ Ó ´¿ º µº Ï Ú Ê ´ µ ´Øµ ´Ø · µ℄ ´Øµ ´Ø · µ ´Øµ ´Ø · µ℄ ´Øµ ´Ø · µ℄ ´Øµ ´Ø · µ℄ Ê ´ µÊ ´ µ º ÇÒ ÓÑÑÓÒ Ò×Ø Ò Ò Û ÑÙÐØ ÔÐ Ø Ú ×Ý×Ø Ñ × Ù× × ÑÔÐ ØÙ ÑÓ ¹ ÙÐ Ø ÓÒº ÁÒ Ø × × ¸ ´Øµ × Ø Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ¹ Ö Ò × Ò Ð ÝÓÙ Ö ØÖÝ Ò ØÓ ÓÑÑÙÒ Ø ¸ Ò ´Øµ × Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ´Ø ÖÖ Ö Û Ú µº Ì ÓÙØÔÙØ Ó Ø ÑÔÐ ØÙ ÑÓ ÙÐ ØÓÖ × Ø Ò ´Øµ ´Øµº ÊÑ Ö Ä ÌÍÊ ¿ º Ê ¿ º½º¿ Ä Ò Ö Æ ÇÅ ÈÊÇ ÐØ Ö Ò ËË Ë È ÊÌ ¿½ ËÙÔÔÓ× Û Ú ×Ø Ð Ð Ò Ö Ø Ñ ¹Ú Ö ÒØ ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµº Ï ÔÔÐÝ × ÒÔÙØ ØÓ Ø ¬ÐØ Ö ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ ´Øµ ´Øµ ´Øµ × Ò Ø Ò Ø ÐÓ Ö Ñ¸ Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ × Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµº Ì ÔÖÓ ×× ´Øµ Û ÐÐ ÏËË ´ØÓ Ò×ÙÖ Ø ×¸ ÖÙÒ Ø ¬ÐØ Ö ÓÖ ÐÐ Ø Ñ ½ Ø ½ ØÓ Ñ ×ÙÖ Ø Ø ÒÓ ØÖ Ò× ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ × ÔÖ × ÒØ Ò ´Øµµº Ï Ò ØÓ ÒÓÛ ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ ¸ Ê ´ µ¸ Ò Ë ´ µ ÖÓÑ ¸ Ê ´ µ¸ Ò Ë ´ µº À Ö Ö Ø ÓÖÑÙÐ × ÓÖ Ó Ò Ø × ½ ´Øµ Ø ´¿ º µ ½ Ê ´ µ Ê ´ µ £ ´ µ £ ´ µ ´¿ º µ ¾ Ë ´ µ Ë ´ µ À´ µ ´¿ º µ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º µ Ø ÐÐ ÝÓÙ ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÙØÔÙØ Ñ Ò ÖÓÑ Ø ÒÔÙØ Ñ Òº ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º µ Ø ÐÐ× ÝÓÙ ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÙØÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø ÒÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ ¹ Ø ÓÒº ´ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ø × × ØÖ ÔÐ ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒºµ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º µ Ø ÐÐ× ÝÓÙ ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ ÖÓÑ Ø ÒÔÙØ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ò ´¿ º µ¸ À ´ µ Ö ÔÖ × ÒØ× Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ¬ÐØ Ö¸ Û × Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ´Øµ ½ ´Øµ ÜÔ´ ؾ µ Ø À´ µ ½ Ï ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø ÝÓÙ Ò Ó Ø Ò ´¿ º µ Ý Ø Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ÓØ × × Ó ´¿ º µº ÌÓ × Ø ×¸ Ð Ø ÒÓØ Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ ÓÔ Ö ØÓÖ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ô× Ë ´ µ Ê ´ µ℄ Ê ´ µ £ ´ µ £ ´ µ℄ Ê ´ µ℄ ´ µ℄ ´ µ℄ Ë ´ µÀ ´ µÀ ´ µ Ë ´ µÀ ´ µÀ ´ µ£ Ë ´ µ À´ µ ¾ ´ÁÒ Ø ÔÖ Ò À ´ µ£ ÒÓØ × Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒ Ù Ø Ó À ´ µºµ ÓÙ Ò ¬Ò ÓÖÑÙÐ × ´¿ º µ¹´¿ º µ Ò ÔØ Ö ½½ Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ º Ì Ý Ð×Ó ÓÐ ÓÖ × Ö Ø ¹ Ø Ñ ¬ÐØ Ö Ò Ó × Ö Ø ¹Ø Ñ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð׸ Û Ø Ø Ó Ú ÓÙ× ÑÓ ¬ Ø ÓÒ׺ ´ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ò ÓÖÑÙÐ ´¿ º µ¸ ÝÓÙ³ Ó ×ÙÑÑ Ø ÓÒ Ò×Ø Ó Ò ÒØ Ö Ðº ÁÒ ÓÖÑÙÐ ´¿ º µ¸ ÝÓÙ³ ÓÒ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒºµ ÁÒ ÙØÙÖ Ð ØÙÖ ×¸ Á Û ÐÐ ØØ ÑÔØ ØÓ Ú ×ÓÑ Ö ×ÓÒ Ò Ò ÛÝ Ø × ÓÖÑÙÐ × Ö ØÖÙ º ÍÒØ Ð Ø Ø Ø Ñ ¸ ÓÛ Ú Ö¸ Û Ò ×Ø ÐÐ Ð Ö ØÓ Ù× Ø × ÓÖÑÙÐ × Ò ÓÙÖ ÛÓÖ º Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿½ ÊÌ ¿ º¾ À Ö ÅÓÑ ÒØ× Ó Ù×× Ò ÊÎ³× ÄØ ÒÝ Êκ Ê ÐÐ Ø Ø Ø× ÑÓÑ ÒØ Ò Ö Ø Ò ÙÒ Ø ÓÒ Å ´×µ × ¬Ò Ý Å ´×µ ¡ × ℄ Á Û ÒØ ØÓ ÜØ Ò Û Ø Û ÒÓÛ ÓÙØ Å ´×µ Ð ØØÐ ÙÖØ Öº Ì Å Ð ÙÖ Ò Ë Ö × ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ø × Ø ½ · Ø · ´Ø¾ ¾µ · ´Ø¿ ¿ µ · ´Ø µ · ´Ø µ · ´Ø µ · ¡ ¡ ¡ ´¿ º µ ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × ¸ Ø × ÓÑ × × ½ · × · ¾ ´×¾ ¾µ · ¿ ´×¿ ¿ µ · ´× µ · ´× µ · ´× µ · ¡ ¡ ¡ ÆÓÛ Ø Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ÓØ × ×¸ Ó Ò Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ö Ø × Ø ÖÑ Ý Ø ÖÑ Å ´×µ ½· ℄×· ¾ ℄´×¾ ¾µ· ¿ ℄´×¿ ¿ µ· ℄´× µ· ℄´× µ· ℄´× µ·¡ ¡ ¡ ´¿ º µ ÆÓÛ Ð Ø Ù×× Ò´¼¸½µ Êκ Ï ÒÓÛ Ø Ø Ø ¬Ö×Ø ØÛÓ ÑÓÑ ÒØ× Ó Ö ¾℄ ½ ℄ ¼ Ï Ò Ù× Ø ÜÔ Ò× ÓÒ ´¿ º µ ØÓ Ð ÖÒ ÓÙØ Ø Ö ÑÓÑ ÒØ× Ó ¸ Ø Ø ×¸ Ø ÑÓÑ ÒØ× Ó Ø ÓÖÑ ℄¸ ÓÖ Ò ÒØ Ö ÔÓÛ Ö Ö Ø Ò ØÛÓº Ä Ø³× Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ÖÓÑ ÔØ Ö Ó ÝÓÙÖ Ø ÜØ ÓÓ ÓÖ Ø Å Ó Ø ×Ø Ò Ö Ù×× Ò ÊÎ Å ´×µ × ¾ Ó ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º µ Ò ×Ù ×Ø ØÙØ Ò Ø ×¾ ¾º ÓÙ Ø Ø ÜÔ Ò× ÓÒ × ¾ ½ · ´×¾ ¾µ · ´× µ · ´× µ · ¡¡¡ ´¿ º½¼µ Á Û ÓÑÔ Ö ÔÓÛ Ö ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¿ º½¼µ Û Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÔÓÛ Ö ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¿ º µ¸ Û Ò × ÐÝ Ó Ø Ò ÒÝ ÑÓÑ ÒØ Ó Ø Ø Û Û × º Ü ÑÔÐ ¿ º½º Ä Ø³× ÓÑÔÙØ ℄ Ò ℄ ÓÖ Ù×× Ò´¼¸½µ ÊÎ º È Ò Ó« Ø Ó Æ ÒØ Ó × Ò ´¿ º µ Ò Ø Ò Ò ´¿ º½¼µ¸ Û Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ ℄ ½ ËÓÐÚ Ò ÓÖ ℄¸ Û Ó Ø Ò ℄ ¿ È Ò Ó« Ø Ó Æ ÒØ Ó × Ò ´¿ º µ Ò Ø Ò Ò ´¿ º½¼µ¸ Û Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ü℄ ½ ¾ ¾ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÖÓÑ Û ÓÒ × × Ø Ø ℄ ½ Ì ÐÓÒ Û Ý Ó Ó Ò Ø × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÛÓÙÐ ℄ ½ Ü ½ ´Üµ ¿½ ÊÌ ½ Ü ½ Ü Ô½ ÜÔ´ ܾ ¾µ ¾ Ü Ò ÒØ Ö Ð Û ×ÓÑ Ô ÓÔ Ñ Ø ØØ ÑÔØ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ú Ö Ô Ø ÒØ Ö Ø ÓÒ Ý Ô ÖØ׺ ÁÑÔÖ ×× ÝÓÙÖ Ö Ò × ÓÙØ× Ó ¿¼¾ Ý × ÓÛ Ò Ø Ñ ÓÛ ×Ø ÝÓÙ Ò Ó Ø ÒØ Ö Ð ½ Ü ½ ÜÔ´ ܾ ¾µ Ü ¿ º¿ ÖÓÛÒ Ò ÅÓØ ÓÒ ÈÖÓ ×× ´Ï Ò Ö ÈÖÓ ××µ Ì ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× ´Ï ´Øµ Ø ¼µ × ×Ô Ð ØÝÔ Ó Ù×× Ò ÔÖÓ ×× Ø Ø × ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ñ ÒÝ × Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÓÒØ ÜØ׺ ÁØ Û × × ÓÚ Ö Ý ÄÓÙ × Ð Ö Ò × ½ ¼¼ Ø × × ÓÒ ¬Ò Ò Ð Ø ÓÖݺ ÁØ Û × ÜÔÐÓ Ø Ý ÆÓÖ ÖØ Ï Ò Ö Ò × ÛÓÖ ÓÒ ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ Ò ÓØ Ö ØÓÔ ×º ´Ì ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× Ï ´Øµ × Ð×Ó ÐÐ Ø Ï Ò Ö ÔÖÓ ×× ÓÖ Ø Ð Ö¹ Ï Ò Ö ÔÖÓ ×׺ Ì Ï Ò Ï ´Øµ ×Ø Ò × ÓÖ Ï Ò Öºµ Ï × Ö × ÑÔÐ Û Ý Ó Ó Ø Ò Ò Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× Ï ´Øµº Ä Ø ´Øµ Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× Û Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Æ´ µ Ï Ô ×× Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø ÖÓÙ Ò ÒØ Ö ØÓÖ¸ × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ÖÑ Ø ´Øµ ¼ Ï ´Øµ Ì ÒØ Ö ØÓÖ ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× Ï ´Øµ¸ ¬Ò ÓÖ Ø ¼¸ × Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×׺ Ì Ù׸ Û Ñ Ý Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ × Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× Ï ´Øµ ¡ Ø ¼ ´«µ « Ø ¼ ÁÒ ÓÙÖ ÖÐ Ö × Ø ÓÒ ÓÒ Ù×× Ò ÔÖÓ ×× ×¸ Û Ð ÖÒ Ø Ø Û Ð Ò Ø Ò Û Ó Ø Ò ÒÓØ Ö Ù×× Ò ÔÖÓ ×׺ Ì × × Û Ý Ø ÖÓÛÒ Ù×× Ò ÔÖÓ ×׺ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÊÎ³× Ó ÖÓÛÒ Ò ÅÓØ ÓÒ ÈÖÓ ×׺ Ü Ø Ñ Ì Ò× ØÝ Ó Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ï ´Ì µº Ì ÓÑÔÓÒ ÒØ ÊÎ³× Ó ÖÐÝ ¬ÐØ Ö Ù×× Ò ÔÖÓ ×׸ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× Ï ´Øµ × ¼º Ï ¬Ò Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ù×× Ò ÔÖÓ ×× Ö Ù×× Ò Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿½ ÊÌ Êγ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ò× ØÝ Ó Ï ´Ì µ × Ó Ù×× Ò ÓÖѸ ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ó Ï ´Ì µ Ò Ø Ú Ö Ò ¾ Ó Ï ´Ì µº ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó × ×Ý Ì Ì ´«µ ¼ ÝØ Ñ Ò « Ì ´«µ℄ « ¼ ¼ « ¼ ¼ Ë Ò Ø Ñ Ò Ó Ï ´Ì µ × Þ ÖÓ¸ Ø Ú Ö Ò ¾ Ó Ò × Û Ø Ø × ÓÒ ÑÓÑ ÒØ Ï ´Ì µ¾℄º ÆÓÛ Ï ´Ì µ × Ò ÒØ Ö Ðº Ï ÜÔÖ ×× Ï ´Ì µ¾ ¸ Ò ÒØ Ö Ð Ø Ñ × Ø× Ð ¸ × ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ´Ø × × ×Ø Ò Ö ØÖ µ Ì Ï ´Ì µ¾ ´Øµ ¼ Ì Ì Ø Ì ¼ ´×µ × ´×µ ´Øµ × Ø Æ Üظ Û Ø Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ÓØ × ×¸ Ø Ø × Ñ Ø Ñ ÑÓÚ Ò Ø Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ´ ÒÓØ Ö ×Ø Ò Ö ØÖ µ Ì Ì ¾ ´×µ ´Øµ℄ × Ø ¼ ¼ ¼ ¼ Ì Ì ¼ ¼ ¼ Ì Ð ×Ø ×Ø Ô ÓÐÐÓÛ ÓÚ Ö Ø Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð ÓÐÐÓÛ× ÇÒ Ò ÒÓÛ ÓÑÔÙØ Ø× Ì Ê ´× ص × Ø Ì Ì ¼ ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ò× Æ´× Øµ × Ø Ù´Ì Øµ Ù´ ص℄ Ø ¼ Ì ÖÓÑ Ø Ø Ø Ø Ù´Ì Øµ Ù´ ص × Ö Ø Ò ÙÐ Ö ÔÙÐ× ¼ Ì ℄¸ Ø Ö ÙÒ Ö Û × Ì º Ï Ò ÒÓÛ ÜÔÖ ×× Ø ½ ÜÔ Û¾ ½ Û ½ Ï ´Ì µ ´Ûµ Ô ¾ Ì ¾ Ì ÒÝ ÔÖÓ Ð ØÝ Ó Ø ÓÖÑ È Ï ´Ì µ ℄º ÓÙØ ÖÓÛÒ Ò ÅÓØ ÓÒ ÈÖÓ ×× Ó ÑÔÐ ØÙ ÓÒ È Ó Ï ´Ì µ × ¯ Ú ÖÝ ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ Ö Ð Þ Ø ÓÒ ×Ø ÖØ× Ø Ø ÓÖ Ò ´ º º¸ Ï ´¼µ ¼µ Ò × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ½ ÒÓÛ Ö ¹ « Ö ÒØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ º½ Ì ×× Ô Ö ×ÙÐØ Û × ÒÓØ ×Ý ØÓ ÔÖÓÚ º Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿½ ÊÌ ¯ Á ؽ ؾ Ö ÒÝ ØÛÓ Ø Ñ ×¸ Ø Ò Ø Ò Ö Ñ ÒØ Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ï ´Ø¾ µ Ï ´Ø½µ × Ù×× Ò Û Ø Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò ´Ø¾ ؽµº ´ × ×Ô Ð × ¸ Ø Ò Ø½ ¼ Ò Ø¾ ظ Û × Ø Ø Ï ´Øµ × Ù×× Ò Û Ø Ñ Ò ¼ Ò Ú Ö Ò Ø¸ × ÔÖÓÚ ÔÖ Ú ÓÙ×Ðݺ ¯ Ì ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× Ó Ý× Ø Ò Ô Ò ÒØ Ò Ö Ñ ÒØ× ÔÖÓÔ ÖØÝ Á ؽ ؾ Ø¿ Ø Ö ÓÙÖ Ø Ñ ×¸ Ø Ò Ø Ò Ö Ñ ÒØ× Ï ´Ø¾ µ Ï ´Ø½ µ Ò Ï ´Ø µ Ï ´Ø¿ µ Ö Ò Ô Ò ÒØ Êγ׺ ´Ê ÐÐ Ø Ø Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Ð×Ó × Ø ×¬ × Ø Ò Ô Ò ÒØ Ò Ö Ñ ÒØ× ÔÖÓÔ ÖØݺµ ¯ Ì ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò ÙØÓ ÓÚ Ö Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× × × Óй ÐÓÛ× ÊÏ ´Ø½ ؾ µ Ñ Ò´Ø½ ؾ µ ´¿ º½½µ ÓÚ Ï ´Ø½ µ Ï ´Ø¾ µ℄ Ñ Ò´Ø½ ؾ µ ´¿ º½¾µ Ü Ö × º ÈÖÓÚ ´¿ º½½µ Ù× Ò Ø ÓÙ Ð ÒØ Î Ö´Ï ´Ì µµº Ü ÑÔÐ ¿ º¾º ÓÖ Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ´ µ Ï ´ µ Ï ´¿µ ¾℄ Ø ÓÒ Ó ´ µ Ï ´ µÏ ´ ×× Ï ´Øµ¸ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ µ℄ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ´ µº Ï ´ µ Ï ´¿µ Ï Ù× Ø Ö Ð ØÖ Ò × Ñ Ð Ö × ÓÒ ØÓ ÓÙÖ ÖÐ Ö Ö Ú ¹ ¾℄ µ Ï ´¿µ Ï ´¿µ ¾℄ · Ï ´¿µ Ï ´¿µ ¾℄ µ Ï ´¿µ℄ · ¾ ¼·¾ ¾ Ø Ø Ø Ï ´ µ Ï ´¿µ Ò Ï ´¿µ Ï ´¿µ Ï ´¼µ Ö Ò Ô Ò ÒØ Ò Ö Ñ ÒØ׺ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ´ µº Ï ´ µÏ ´ Ï´ Ï´ µ℄ Ï ´ µ´Ï ´ µ Ï ´ µµ℄ · Ï ´ µÏ ´ µ℄ Ï ´ µ℄ Ï ´ µ Ï ´ µ℄ · Î Ö Ï ´ µ℄ ¼£¼· ÊÑ Ö × ¯Ì Ì Ö Ò ÓÑ Û Ð ÔÖÓ ×× ´ Ò µ × ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ Ê ´Ò½ Ò¾ µ Ñ Ò´Ò½ Ò¾ µ ÓÑÔ Ö Ò Ø × ØÓ ´¿ º½½µ¸ Û × Ø Ø Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ö Ò ÓÑ Û Ð Ú × Ñ Ð Ö ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ º ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ × Ó Ø Ò Ø ÓÙ Ø Ó × ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ò ÐÓ Ù Ó Ö Ò ÓÑ Û Ð º Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿¾¼ ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× ´Øµ Û Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø × Ø ×¬ × ÓÚ´ ´Ø½ µ ´Ø¾ µµ Ñ Ò´Ø½ ؾµ ´Ë ÓÛ Ø ×ºµ Ì ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× Ï ´Øµ × Ø × Ñ Ð Ö ÙØÓ ÓÚ Ö Ò ×ØÖÙ ØÙÖ ´¿ º½¾µº ÙØ Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Ö ÕÙ Ø « Ö ÒØ ÖÓÑ Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× ´×Ø Ô ÙÒ Ø ÓÒ× Ú Ö×Ù× ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÙÒ Ø ÓÒ×µº Ì Ù׸ Ø ÙØÓ ÓÚ Ö Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× Ó × ÒÓØ Ø ÖÑ Ò Ø × Ô Ó Ø× Ö Ð Þ Ø ÓÒ׺ ¯ Ì ½¹ ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× ´Ø ÓÒ Û × Ö Ö µ Ò Ù× × ØÓÓÐ Ò ÜÔÖ ×× Ò Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÖØ Ò ×ØÓ ×Ø « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ׺ ¯ ËÓÑ Ø Ñ ×¸ Ô ÓÔÐ × Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ¬ÐØ Ö ØÓ ÓÒÚ ÖØ Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × ÒØÓ ÔÖÓ ×× Û Ø × Ö ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ º ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø Ðݸ Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × × ÒÓØ Ô Ý× ÐÐÝ Ö Ð Þ Ð º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× × Ô Ý× ÐÐÝ Ö Ð Þ Ð º ÇÒ ÓÙÐ Ò×Ø ÔÔÐÝ Ø × Ò ¬ÐØ Ö ØÓ ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ Ò Ø Ò « Ö ÒØ Ø Ø ÓÙØÔÙØ × Ò Ð ØÓ ÖÖ Ú Ø Ø × Ñ Ö ×ÙÐغ ¯ Ì ¾¹ ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× ´ÒÓØ ÓÚ Ö Ö µ × Ù× ÙÐ Ò Ù× Ø Ö × Ñ Ø Ó × ÓÒ Ø ÓÖ ×ÓÐÚ Ò Ä ÔÐ ³× Ô ÖØ Ð « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ ¾Ù ¾Ü · ¾Ù ¾Ý ¼ ¯ ¯Ì ÓÙÒ Ò ÖÓÙÒ Ó ÔÓÐÐ Ò Ô ÖØ Ð Ò ­Ù ¸ ¬Ö×Ø Ó × ÖÚ Ý ÓØ Ò ×Ø ÊÓ ÖØ ÖÓÛÒ Ò ½ ¾ Ò Ð Ø Ö ÜÔÐ Ò Ý Ò×Ø Ò Ò Ø ÖÐÝ ½ ¼¼³×¸ × ÐÐ ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ¸ Ò Ò Ø ÓÙ Ø Ó × Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ¿¹ ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×׺ Ü Ö × º × ÚÖ Ø Ü ÒÝ ØÛÓ Ø Ñ × Ø½ ؾ ÓÖ Û ¼ ؽ ؾº Ì ¾¹ ÖÓ×× × Ø ÓÒ ´Ï ´Ø½µ Ï ´Ø¾ µµ Ù×× Ò Ò× ØÝ ´Û½ Û¾ µº Ø ÖÑ Ò ´Û½ Û¾ µº ¿ º ÈÖÓÔ ÖØ × Ó Ì ÈÓÛ Ö ËÔ ØÖ Ð Ò× ØÝ ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ Ë ´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ Ö ÕÙ Ò × º ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ Ë ´ µ Ë ´ µ ´ º º¸ Ë ´ µ × Ò Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒµº ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ È × Ø Ö ÙÒ Ö Ø Ë ´ µ ÙÖÚ º ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ × Ò Ö Ñ Ö ÙÔÓÒ ÔÖ Ú ÓÙ×Ðݺ ´Ë ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º µºµ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ ÓÐÐÓÛ× ÑÑ Ø ÐÝ ÖÓÑ Ø ¿¼½ Ø Ø Ø Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ò Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒ × Ò Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒº ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ × ÒÓÒØÖ Ú Ð Ø Ø Ø Á Û ÐÐ ØØ ÑÔØ ØÓ ÔÖÓÚ Ð Ø Ö ÓÒº Ê Ñ Ö ×º Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Ü ÑÔÐ ¿ º¿º Æ ÇÅ ÈÊÇ Ä Ø ´Øµ ËË Ë È ÊÌ ¿¾½ ÏËË Û Ø ´µ ÜÔ´ µ Ï × ÐÐ × Ð Ø Ö Ø Ø ×Ù ÔÖÓ ×× Ö × × ÖÓÑ Ô ×× Ò Û Ø ÒÓ × Ø ÖÓÙ Ò Ê ¬ÐØ Öº ÁÒ ÓÓ ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø Ð ¸ ÓÒ Û ÐÐ ¬Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ô Ö ÜÔ´ µ ° ¾ · ¾ µ¾ ´¾ Ì Ö ÓÖ ¾ Ë ´ µ ´¿ º½¿µ ¾ · ´¾ µ¾ × Ø ×Ø Ó ÓÙÖ ¿¼½ × ÐÐ׸ Ð Ø Ù× × Û Ò Ö Ú Ø × ÒÓØ Ö Û Ýº ´ ÓÙ Ö Ö ÓÑÑ Ò ØÓ Ó Ø ÖÓÙ Ø × × Ù×× ÓÒ ÝÓÙÖ ¿¼½ × ÐÐ× Ö Ö Ø Ö Ý×Ñ Ðºµ Ä Ø ´ µ Ø ÓÒ ¹× Ý Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÙÒ Ø ÓÒ ´ µ ÜÔ´ µÙ´ µ Ì ÒÛ Ú Ê ´ µ ´ µ · ´ µ℄ Ì Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ´ µ × Û ÐÐ ÒÓÛÒ ØÓ ½ ¨´×µ × · ÔÔÐÝ Ò Ø Ö ­ Ø ÓÒ ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ׸ Û Ò × Ý Ø Ø Ø Ä ÔÐ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ê ´ µ × ¨´×µ · ¨´ ×µ℄ Û Û Ò × ÑÔÐ Ý × ¾ · × · ¾ ×¾ ×· Ï Ò Ó ÖÓÑ Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ ØÓ Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ý ×Ù ×Ø ØÙØ Ò × ´¾ µ ¾ ¾ ¾ ×¾ × ´¾ µ ¾ · ´¾ µ¾ Ì ÓÖÑÙÐ ´¿ º½¿µ × Ø Ö ÓÖ Ò ×Ø Ð × º À Ö × Ø ÔÐÓØ Ó ØÝÔ Ð Ë ´ µ Ó Ø × ØÝÔ Ê Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¾¾ ÊÌ 9 8 7 6 SX(f) 5 4 3 2 1 0 −1.5 −1 −0.5 0 f 0.5 1 1.5 ÆÓØ Ø ÒÓÒ Ø Ú ØÝ ´ÈÖÓÔ ÖØÝ ½µ Ò Ø Ú ÒÒ ×× ´ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾µº Ð×Ó¸ ÒÓØ Ø Ø Ë ´ µ × ÑÓ×Ø ÓÑ Ò ÒØ Ø ÐÓÛ Ö ÕÙ Ò × º ËÙ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð × ÐÐ ÐÓÛÔ ×× Ö Ò ÓÑ × Ò Ð º Ò ÐÐݸ Ð Ø Ù× Ú Ö Ý Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö È Ò Ö Ø Ý ÓÙÖ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Ò ÓÑÔÙØ × È Ï Ñ Ù× Ó Ø Ð ÙÐÙ× ÓÖÑÙÐ ½ Ë ½ ¾ · Ù¾ Ù Ï Ó Ø Ò¸ Ñ Ò Ø Ò Ó Ú Ö Ð ½ Ë ½ ´µ ´µ Ì Ò ½ Ù ¾ ¸ ½ ¾ ¾ · ´¾ µ¾ ½ ½ ½ ¾ · ¾ Ì Ò ½ ´ µ ´ ¾µ ´ ¾µ℄ ½ ½ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø ¿¾¿ ÊÌ Ý Ø × Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ÑÙ×Ø È Ì × Ó Ò × Û Ø Ø Ö ×ÙÐØ Û Ø Ó Ò Ø ÔÓÛ Ö ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ú Ø È Ê ´¼µ ÜÔ´ £ ¼µ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ¿ º × Ì Ñ ÈÓÛ Ö ËÔ ØÖ Ð Ò× ØÝ ¬Ò Ø ÓÒ»ÈÖÓÔ ÖØ × ÄØ Ò × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏËË Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×׺ Ì Ò¸ Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ × Ø × Ö Ø ¹ Ø Ñ ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ê ´ µ Ë ´µ ½ ½ Ê ´ µ ´¾ µ Ý Ø Ò Ø ÒÚ Ö× × Ö Ø ¹Ø Ñ ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× Øݸ ÝÓÙ Ø ØÓ Ê ´ µ ½ Ë ´ µ ´¾ µ Ê ´ µ ¼ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÔÐÙ Ò Ò ¼¸ Û × Ø Ø ÔÓÛ Ö × ÓÑÔÙØ Ý ½ ´µ ´¿ º½ µ À Ö Ö ×ÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ø × Ö Ø ¹Ø Ñ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ ÈÖÓÔ ÖØÝ ½ Ë ´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ Ö ÕÙ Ò × º ÈÖÓÔ ÖØÝ ¾ Ë ´ µ Ë ´ µ ´ º º¸ Ë ´ µ × Ò Ú Ò ÙÒ Ø ÓÒµº ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ Ë ´ µ × Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó ½º ÈÖÓÔ ÖØÝ È Ò ÓÑÔÙØ Ý ÒØ Ö Ø Ò Ë ´ µ ÓÚ Ö ÒÝ ÓÒ Ô Ö Ó º ´ÁÒ ´¿ º½ µ¸ Û ÒØ Ö Ø ÖÓÑ ¼ ØÓ ½º Ï Ò ÕÙ ÐÐÝ Û ÐÐ ÒØ Ö Ø ÖÓÑ ½ ¾ ØÓ ½ ¾ºµ Ê Ñ Ö ×º ÈÖÓÔ ÖØ × ½ Ò ¾ ÓÚ × ÓÙÐ ÒÓØ ×ÙÖÔÖ × Ò ¸ Ù× Ø Ý Ó Ò Û Ø ÈÖÓÔ ÖØ × ½ Ò ¾ Ó Ø Ì ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙѺ ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ × Ò Ø ÓÒ Ð ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Ø Ì ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ÒÓØ Ú ÈÖÓÔ ÖØÝ ¿ ÑÙ×Ø ØÖÙ Ù× ÒÝ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ × Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó ½º Ü ÑÔÐ ¿ º º Ä Ø Ò × Ö Ø ¹Ø Ñ Û Ø ÒÓ × º Ì × Ñ Ò× Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × Ó Ø ÓÖÑ Ê ´ µ Æ ℄ È ¼ Ë Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¾ ÊÌ Û Ö × Ø ÔÖÓ ×× Ú Ö Ò ´Û Ó Ò × Û Ø È ¸ × Ò Ø ÔÖÓ ×× Ñ Ò × Þ ÖÓ ÓÖ Û Ø ÒÓ × µº Ì Ì ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Æ ℄ × ½º Ì Ö ÓÖ ¸ Ë ´ µ ½ ½ ÑÙ× Ò Ðݸ Ø × × Ø × Ñ ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ó ÓÒØ ÒÙÓÙ× Ø Ñ Û Ø ÒÓ × Ø Ø Û Ó Ø Ò Ò Ü ÑÔÐ ¿ º½¿º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ô Ò Ñ Ò Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö Ö Ø Ö ×Ø × Ó Ì Û Ø ÒÓ × Ò Ì Û Ø ÒÓ × Ö ÓÑÔÐ Ø ÐÝ « Ö Òغ ÇÙÖ Ì Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× Ò Ø × Ü ÑÔÐ × ¬Ò Ø ÔÓÛ Ö¸ ÓÖ Ò ØÓ Ø Ð ÙÐ Ø ÓÒ È ½ ¼ Ë ´µ ½ ¼ ´¿ º½ µ Ù× Û Ö ÒØ Ö Ø Ò Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ÓÚ Ö Ù×Ø ¬Ò Ø Ö Ò Ó Ö ÕÙ Ò ×º ÓÖ Ì Û Ø ÒÓ × ¸ Û ³ ÒØ Ö Ø Ò Ø × × Ñ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ÓÚ Ö ÐÐ Ö ÕÙ Ò × ½ ½¸ Ø Ö Ý Ú Ò Ù× Ò Ò¬Ò Ø ÔÓÛ Ö Ð ÙÐ Ø ÓÒ ÓÖ Ì Û Ø ÒÓ × º Ò ÐÐݸ ÒÓØ Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö ¬ ÙÖ Û ÓØ ÓÖ ÓÙÖ Ì Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× Ò Ú Ø Ö ÕÙ Ò Ý ÓÑ Ò Ð ÙÐ Ø ÓÒ ´¿ º½ µ Ó Ò × Û Ø Û Ø Û Ø Ý Ó Ò Ø ÔÓÛ Ö Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ò Ø Ñ ÓÑ Ò È Ê ´¼µ Æ ¼℄ £½ Ä ØÙÖ ¿ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ¿ º½ ÈÓÛ Ö ËÔ ØÖ Ó È Ö Ó ÈÖÓ ×× × Ì Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó × ÓÒ Ü ÑÔÐ Ó ØÝÔ Ó ÔÖÓ ×× ÐÐ Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× × Ö ÓÑÑÓÒ Ò Ñ ÒÝ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ× ÔÔÐ Ø ÓÒ׺ ÓÖ ÓÙÖ ÔÙÖÔÓ× × Ö ¸ Û Û ÐÐ ¬Ò ÔÖÓ ×× ØÓ Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× ÐÐ Ó Ø× Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ö Ô Ö Ó × Ò Ð× Û Ø Ø × Ñ Ô Ö Ó º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Û ÒØ ØÓ Ü Ñ Ò Ø ÓÖÑ Ó Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× Ø × Ó ÏËË Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× ×º Ö×ظ ×ÓÑ Ü ÑÔР׺ Ü ÑÔÐ ¿ º½º ËÙÔÔÓ× ´Øµ Ó×´¾ ¼ Ø · ¢µ × Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó Û Ø Ò ¢ Ò Ô Ò ÒØ ÊÎ³× Ò ¢ ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ØÛ Ò ¼ Ò ¾ º ÐÐ Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ö Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó ½ ¼ º Ì Ö ÓÖ ¸ Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó × Ô Ö Ó ÔÖÓ ×׺ ÁÒ Ø ÓÒ¸ Û ÐÖ Ý ÒÓÛ Ø Ø Ø × ÔÖÓ ×× × ÏËË Ò Ø Ø Ø× ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ × Ê ´ µ ´ ¾ ℄ ¾µ Ó×´¾ ¼ µ Ì Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖѸ Û × Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ × Ë ´ µ ´ ¾ ℄ µÆ´ · ¼ µ · ´ ¾ ℄ µÆ´ ¼ µ Ì × × × Ö Ø ×Ô ØÖÙѺ Ï × ÐÐ ÙÐØ Ñ Ø ÐÝ × Ø Ø Ú ÖÝ ÏËË Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× × × Ö Ø ×Ô ØÖÙѺ Ü ÑÔÐ ¿ º¾º Ä Ø ´Øµ Ø ÖÑ Ò ×Ø Ô Ö Ó × Ò Ð Û Ø Ô Ö Ó Ì¼º Ä Ø Í Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×Ö ÙØ Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ̼ ℄º ¬Ò Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ ¡ ´Ø · Í µ ½ ¿¾ Ø ½ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¾ ÊÌ ÆÓØ Ø Ø Ú ÖÝ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø × ÔÖÓ ×× × Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó Ì¼º Ì Ö ÓÖ ¸ ´Øµ × Ô Ö Ó ÔÖÓ ×׺ Ï ÒÓÛ × ÓÛ Ø Ø Ø × ÔÖÓ ×× × ÏË˺ Ö×ظ Û ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ì ´Ø · Ùµ Ù ´Øµ℄ ´Ø · Í µ℄ ½ ¼ Å Ò Ø Ò Ó ÚÖ Ð Ì¼ ¼ Ø · Ù¸ Ø × ÓÑ × Ø·Ì ´Øµ℄ ̽ Ø ´Úµ Ú ¼ ¼ Ú Ë Ò × Ô Ö Ó ¸ Ø× ÒØ Ö Ð Û Ð Ø × Ñ ÒÓ Ñ ØØ Ö Û Ø ÒØ ÖÚ Ð Û ÒØ Ö Ø ÓÚ Ö Ø Ø × Ó Ð Ò Ø ÕÙ Ð ØÓ ÓÒ Ô Ö Ó º ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÒØ Ö Ø Ò ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð Ø Ø · ̼℄ Û ÐÐ Ý Ð Ø × Ñ Ö ×ÙÐØ × ÒØ Ö Ø Ò ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ̼ ℄º Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ì ´Ùµ Ù ½ Ø ½ ´Øµ℄ ½ ¼ Ï Ì¼ ¼ Ú × ÓÛÒ Ø Ø Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ × ÓÒ×Ø Òغ ÆÓÛ Ð Ø Ù× ÓÑÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ׺ Ï Ì ´Ø½ µ ´Ø¾ µ℄ ´Ø½ · Í µ ´Ø¾ · Í µ℄ ½ ´Ø½ · Ùµ ´Ø¾ · Ùµ Ù Ú ¼ Å Ò Ø Ò Ó ÚÖ Ð Ø½ · Ù¸ Ø Ú ´Ø½ µ ´Ø¾ µ℄ ½ × ÓÑ × Ì¼ ؽ ·Ì¼ ؽ ̼ ¼ ´Úµ ´Ú · ؾ ؽµ Ú ÓÖ ¬Ü ؽ ؾ ¸ Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´Úµ ´Ú · ؾ ؽ µ¸ ÓÒ× Ö × ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ú¸ × Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó Ì¼ ¸ ×Ó Û Û ÐÐ Ó Ø Ò Ø × Ñ ÒØ Ö Ð ÓÖ Ø × ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø Ö Û ÒØ Ö Ø ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð Ø½ ؽ · ̼ ℄ Ó Ð Ò Ø ÓÒ Ô Ö Ó ¸ ÓÖ Û Ø Ö Û ÒØ Ö Ø ÓÚ Ö Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ̼ ℄ Ó Ð Ò Ø ÓÒ Ô Ö Ó º Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ì ´Ø µ ´Ø µ℄ ½ ´Ùµ ´Ù · Ø Ø µ Ù ½ ¾ ¼ ̼ ¼ Ò Ø¾ ؽº ¾ ½ Û Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø Ø Ñ « Ö Ì × ÓÑÔÐ Ø × Ø ÔÖÓÓ Ø Ø Ø Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× ´Øµ × ÏË˺ ÓÖ ÙØÙÖ Ö Ö Ò ¸ Ø ÔÖÓ ×× Ñ Ò Ò Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ó Ø × ÔÖÓ ×× Ö Ú Ò Ý ½ Ì ´Ùµ Ù ¼ Ê ´µ ̼ ¼ ½ ̼ ¼ ̼ ´Ùµ ´Ù · µ Ù ´¿ º½µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¾ ÊÌ ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ´¿ º½µ¸ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ê ´ µ × Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó Ø × Ý × ÓÛ Ò Ø Ø Ì¼ ¼ ´Ùµ ´Ù · µ ̼ Ù ¼ ̼ º Ì Ö ´Ùµ ´Ù · · ̼µ Ö Ò × ÐÝ ÔÖÓÚ Ù × ØÖÙ × ÓÒ× ÕÙ Ò Ó Ø Ø Ø Ø × Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó Ì¼ º Ê Ñ Ö º ÁØ × Ù× ÙÐ Ø Ø Ø Ê ´ µ × Ô Ö Ó ´Øµ × ÏËË Ô Ö Ó ÔÖÓ ×׸ Ò Ø Ø Ø Ô Ö Ó Ó Ê ´ µ × Ø ÓÑÑÓÒ Ô Ö Ó ÔÓ×× ×× Ý ÐÐ Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ´Øµº Ï Ú ×Ó Ö ÐÖ Ý × Ò ØÛÓ ×Ô Ð × × Ó Ø × Ù× ÙÐ Ö ×ÙÐØ ØÓ ØÖÙ ´½µ Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ¸ Ò ´¾µ Ø Ð ×× Ó ÏËË Ô Ö ÔÖÓ ×× × × Ù×× Ò Ü ÑÔÐ ¿ º¾º Ï Ö ÒÓÛ Ò ÔÓ× Ø ÓÒ ØÓ × Ù×× Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ Ó ÏËË Ô Ö Ó ÔÖÓ ×׺ ÓÖ Ò Ðݸ Ð Ø ´Øµ ÏËË Ô Ö Ó ÔÖÓ ×׺ Ä Ø Ì¼ Ø ÓÑÑÓÒ Ô Ö Ó Ó ÐÐ Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ´Øµº × Û Ú ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ò Ø ÔÖ Ò Ö Ñ Ö ¸ Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ × Ð×Ó Ô Ö Ó Û Ø Ô Ö Ó Ì¼ º ÁØ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÙÖ Ö × Ö × ÜÔ Ò× ÓÒ Ê Û Ö Ò ¼ ½ ´µ ½ ¾ × Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ö ÕÙ Ò Ý Ò Ý Ð ×»× ÓÒ ½ ¼ × ÓÙÖ Ö Ó Æ ÒØ Ú Ò Ý ½ Ì ¼ ̼ ¼ ´¿ º¾µ ¼ ÚÒ Ý Ì¼ Ê ´µ ¾ ¼ Ì Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ÓØ × × Ó ´¿ º¾µ¸ Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ Ó ÓÙÖ ÏËË Ô Ö Ó Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ Ë ÓÒ ÐÙ× ÓÒº × × Ö Ø Ü ÑÔÐ Ì ´µ ½ ½ Æ´ ¼µ ½ ½ ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ó Ø × × Ø ÓÒ × Ø Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙѺ ¿ º¿º Ä Ø ´Øµ ÏËË Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× Û Ø Ê ´ µ ¿ Ó×´¾ ¼ µ · Ó×´ ¼ µ Ú ÖÝ ÏËË Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× ´¿ º¿µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¾ ÊÌ Ì Ö Ø × Ó ´¿ º¿µ × ÐÖ Ý Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó × ÒÙ×Ó Ð Ø ÖÑ׸ ×Ó Û Ó ÒÓØ Ò ØÓ ¬Ò Ø ÓÙÖ Ö × Ö × ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ê ´ µº ´ÁÒ Ø¸ Ø Ö Ø × Ó ´¿ º¿µ × ÐÖ Ý Ø ÓÙÖ Ö × Ö × ÜÔ Ò× ÓÒ Ó Ê ´ µºµ Ì Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø Ö Ø × Ó ´¿ º¿µ¸ Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ë ´ µ ´½ µÆ´ ¼ µ · ´½ µÆ´ · ¼ µ · ´¾ µÆ´ ¾ ¼ µ · ´¾ µÆ´ · ¾ ¼ µ Ü Ö × Ë ÓÛ Ø Ø º Ä Ø ´Øµ ÏËË Ô Ö Ó ÔÖÓ ×× Û Ø Ê ´ µ ¾ Ó×´¾ ¼ µ · Ó×´¾ ¼ ´ ½µµ · Ó×´¾ ¼ ´ · ½µµ Ë ´ µ ½ · Ó×´¾ ¼ µ℄ Æ´ · ¼µ · Æ´ ¼µ℄ ¿ º¾ ËÓÑ Ê Ò ÓÑ Ë Ò Ð ÐØ Ö Ò Ë Ò Ö Ó× ÁÒ ¬ÐØ Ö Ò ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ Ú ÄÌÁ ×Ø Ð ¬ÐØ Ö¸ Û Ó Ø Ò ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ Ø Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙغ ÌÓ ¬Ò × Ø ÔÖ × ÒØ Ð ØÙÖ ¸ Û ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÙÔÐ Ó ÓÑÑÓÒ ¬ÐØ Ö Ò × Ò Ö Ó× Ó Ø × ØÝÔ ¸ ÓÒ ÒØÖ Ø Ò ÓÒ ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ × Ò Ö Ó׺ ÁÒ ÓÙÖ Ò ÜØ Ð ØÙÖ ¸ Û Û ÐÐ ÓÒØ ÒÙ Û Ø ÙÖØ Ö × Ò Ö Ó׸ ÓØ Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ Ò × Ö Ø ¹Ø Ñ º ¿ º¾º½ Á Ð ÄÓÛ È ×× ÐØ Ö Ò Ì ¬ÐØ Ö ÒÔÙØ × Ò Ð ´Øµ Ò ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ × Ò Ð ´Øµ Ö Ö Ø Ò ØÓ Ì ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð׺ ËÙÔÔÓ× Û Ø ÓÙÖ ¬ÐØ Ö ØÓ Ò Ð ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Öº Ï ××ÙÑ Ø ¬ÐØ Ö Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ À ´ µ Ø × Ø ÓÖÑ ´ ½ ´¿ º µ À´ µ ¼ Ð× Û Ö Í× Ò Ø ÓÖÑÙÐ Ë ´ µ À ´ µ ¾Ë ´ µ Û ÓØ Ò ´ Ë ´ µ Ë ´ µ ¼ Ð× Û Ö Ì Ö ÓÖ ¸ Û Ñ Ý ÜÔÖ ×× Ø ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö × È ½ Ë ½ ´µ Ë ´µ ´¿ º µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¾ ÊÌ º ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ Û Ø Ê ´ µ ÜÔ´ « µ × Ô ×× Ø ÖÓÙ Ò Ð ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Ö Û Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ´¿ º µº Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ¬ÐØ Ö Ò Û Ø ×Ó Ø Ø Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ × Ò Ð ´Øµ Û ÐÐ Ú ¼± Ó Ø × Ò Ð ÒÔÙØ ÔÓÛ Öº Ì × Ò Ð ÒÔÙØ ÔÓÛ Ö × Ê ´¼µ º Ý ÓÖÑÙÐ ´¿ º µ¸ Ø × Ò Ð ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö × Ü ÑÔÐ ¿ º È Ë ØØ Ò È ´¼ µÈ ¸ Û ÑÙ×Ø ×ÓÐÚ ´µ ¾« ´¾ µ¾ · «¾ Ë ¾ Ì Ò ½´¾ ÓÖ º Ï Ó Ø Ò ¿ º¾º¾ Ð ÝÄÒ ¾ Ì Ò ½ ¾ « «Ø «µ Ò´¼ ¾ ¼ µ℄ ÐØ Ö Ò Ò¸ Ø ¬ÐØ Ö ÒÔÙØ × Ò Ð ´Øµ Ò ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ × Ò Ð ´Øµ Ö Ö Ø Ò ØÓ Ì ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð׺ Ð Ý Ð Ò ¬ÐØ Ö Ò × Ö × Ø × Ò Ö Ó Ò Û Ø ¬ÐØ Ö ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ Ø × Ø ÓÖÑ ´Øµ Æ´Ø Ø µ ÓÖ ÓÒ×Ø ÒØ× Ò Ø Ñ × Ø º Ì Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÛÓÙÐ ÜÔ´ Ø ¾ µ À´ µ Ì ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ Ë ´ µ Ö ÕÙ Ö × Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ × ÓÛ Û Ò Ó Ø × À´ µ ¾ À ´ µÀ ´ µ ÜÔ´ Ø ¾ µ ÜÔ´ Ø ¾ µ À ´ µ ¾º ÀÖ ÜÔ´ Ø Ø ℄¾ µ ÁÒ Ø ÔÖ Ò ÓÙ Ð ×ÙÑ ÓÚ Ö Ò ¸ ÝÓÙ Ò ×ÙÑ ÓÚ Ö Ø Ô Ö× ´ µ ÓÖ Û Ì × Ô ÖØ Ý Ð × ¾ ¬Ö×غ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¿¼ ÊÌ ÁÒ Ø Ö Ñ Ò Ò Ô ÖØ Ó Ø ÓÙ Ð ×ÙѸ Ø ×Ø Ø Ò ØÓ Ó × ØÓ ÖÓÙÔ Ø Ø ÖÑ× × ÓÐÐÓÛ× ÜÔ´ Ø Ø ℄¾ µ · ÜÔ´ Ø Ø ℄¾ µ ¾ Ó×´ Ø Ø ℄¾ µ Ì × Ú × Ù× ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ÜÔÖ ×× Ð × ´µ À ´ µ ¾Ë ¾ · ¾ ´µ Ó×´ Ø Ø ℄¾ µ Ë ÓÙÖ Ð Ý Ð Ò ¬ÐØ Ö ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× × ´Øµ ƴص Æ´Ø ½µ Ì Ö Ö ØÛÓ Ø ³×¸ Ò Ñ Ðݸ ؽ ¼ Ò Ø¾ ½º Ì ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ³× Ö ÈÐÙ Ò ÒØÓ ´¿ º µ¸ Û × Ø Ø Ë ´ µ ¾ ¾ Ó×´¾ µ℄Ë ´ µ Ì × Ú × Ù× ÓÒ Û Ý ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö ½ Ë Ü ÑÔÐ ¿ º ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ ÓÑÔÙØ × Ê ´¼µº Ï Ú Ç × ÖÚ Ø Ø È ÛÓÙÐ Ê ½ ¾ ¾ Ó×´¾ ½ ´¿ º µ ÓÒÚÓÐÙØ Ò Ø × Û Ø Ê ¾ ½º µ℄Ë ´ µ Æ´ µ Æ´ ¾Æ´ µ Æ´ ½µ℄ £ Æ´ µ Æ´ · ½µ℄ · ½µ Æ´ · ½µ ´ µ¸ Û Ó Ø Ò Ê ´ µ ¾Ê ´ µ Ê ´ · ½µ Ê ´ ½µ È ½ Ò ØÓ Ù× Ø Ø Ñ ÓÑ Ò Ø Ò ÕÙ Ú Û ÝÓÙ ÓÑÔÙØ ´ µ Ê ´ µ £ ´ µ £ ´ µ ´ µ £ ´ µ Ò ÐÐݸ ´µ º Ä Ø³× Ø È È Ê ´¼µ ¾Ê ´¼µ ¾Ê ´½µ Ä ØÙÖ ¿ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ¿ º½ ÒÓØ Ö È Ö Ó ÈÖÓ ×× Ü ÑÔÐ Ä Ø ´Øµ Ø Ô Ö Ó Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ ¼ · ½ Ó×´¾ ¼Ø · ¢½µ · ¾ Ó×´ ¼ Ø · ¢¾µ Û Ö ¼¸ ½ ¸ ¢½¸ ¾ ¸ ¢¾ Ö Ò Ô Ò ÒØ Êγ׺ Ï ××ÙÑ ÙÖØ Ö Ø Ø ¾ ¾℄ ¾ ¾℄ ¾ ¾℄ ½ ½ ¾ ¼ Ò Ø Ø ¢½ Ò ¢¾ Ö ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ Ò Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ¾ ℄º ÍÒ Ö Ø Ø ÓÒ׸ ´Øµ × ÏËË ÔÖÓ ×׺ Ä Ø Ù× ÓÑÔÙØ Ê ´ µ Ò Ë ´ µº Ï Ò ÛÖ Ø ´Øµ ¼ ´Øµ · ½ ´Øµ · ¾ ´Øµ Û Ö ¼ ´Øµ × Ø Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ¼ ´Øµ ¼ Ò ½ ´Øµ Ò ¾ ´Øµ Ö Ø Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó × ½ ´Øµ ½ Ó×´´¾ ¼ Ø · ¢½ µ ¾ ´Øµ ¾ Ó×´ ¼ Ø · ¢¾ µ ÁØ × ×Ý ØÓ × ÓÛ Ø Ø ¼℄ ¾℄ Ê ´ µ ¼ ¼ ¼ ¿¿½ Ú Ò ××ÙÑÔ¹ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¿¾ ÊÌ ÖÓÑ ÓÙÖ ÖÐ Ö ÛÓÖ ¸ Û ÒÓÛ Ø Ø ´µ ¼ Ê ´ µ ´ ¾ ¾℄µ Ó×´¾ ¼ µ Ó×´¾ ¼ µ ½ ¼ Ê ´ µ ´ ¾ ¾℄µ Ó×´ ¼ µ ¾ Ó×´ ¼ µ ¾ ÁØ × ×Ý ØÓ Ò Ö Ð Þ Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ë Ø ÓÒ ¿ º½º½ ØÓ Ó Ø Ò Ê ´ µ Ê ´ µ·Ê ´ µ·Ê ´ µ·¾ ·¾ ·¾ Ì Ð ×Ø Ø Ö Ø ÖÑ× ÖÓÔ ÓÙظ Ò Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ê ´ µ Ò × ÑÔÐ ×Ø ÓÖÑ Ê ´ µ · Ó×´¾ ¼ µ · ¾ Ó×´ ¼ µ ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ò ¸ Û × Ø Ø Ë ´ µ · ¼ Æ´ · ¼ µ · ¼ Æ´ ¼ µ · Æ´ · ¾ ¼ µ · Æ´ ¾ ¼ µ Ä Ø Ù× Û Ø Ö Û Ø Ø × Ñ Ú ÐÙ ÓÖ È Ù× Ò ÓØ Ê ´ µ Ò Ë ´ µ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÔÓÛ Öº Ì ÒØ Ö Ð Ó ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ × ½º Ì Ö ÓÖ ½ ½ ¾ ¾ ¼ ½ ½ Ë ½ È Ð×Ó¸ È Ê ¾ ´µ ´¼µ ¼ ½ ¼ ¾ ½ ¾ ·¼ ·¼ ·½·½ · Ó×´¼µ · ¾ Ó×´¼µ ¿ º¾ ÐØ Ö Ò Ï Ø ÆÓ × Ä Ø ´Øµ Ì Û Ø ÒÓ × º Ì × Ñ Ò× ´Øµ × ÏËË Ò ¼ Ê ´ µ Æ´ µ Ë ´ µ ËÙÔÔÓ× Û ¬ÐØ Ö ´Øµ Û Ø ×Ø Ð ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÄÌÁ ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´Øµ ´Øµ ´Øµ ´Øµ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¿¿ ÊÌ ÁÒ Ò Ö Ð¸ Û Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ö ÓÖÑÙÐ × ÓÒ ÖÒ Ò Ø ÏËË ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× ´Øµ Ú Ð ÓÖ ÒÝ ÏËË ÒÔÙØ ´Øµ Ê ´ µ Ê ´ µ £ ´ µ £ ´ µ Ë ´ µ Ë ´ µ À´ µ ¾ ½ È Ë ´ µ À´ µ ¾ ½ ÁÒ Ø ×Ô Ð × Ó ÓÙÖ Û Ø ÒÓ × ÒÔÙØ ´Øµ¸ Ø × ÓÑ ½ ´Ø µ ´Øµ Ø ´¿ º½µ Ê ´ µ ´ µ £ ´ µ ½ Ë ´ µ À´ µ ¾ ´¿ º¾µ ½ À´ µ ¾ ´¿ º¿µ È ½ ÈÐÙ Ò ¼ ÒØÓ Ø Ö Ø × Ó ´¿ º½µ Û Ð×Ó Ó Ø Ò Ø ÓÖÑÙÐ ½ È ´Øµ¾ Ø ´¿ º µ ½ Û ¸ ÓÑ Ò Û Ø ´¿ º¿µ¸ Ú × Ù× ØÛÓ Û Ý× ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö Ò Ö ×ÔÓÒ× ØÓ Û Ø ÒÓ × ÒÔÙغ Ï Ó Ø Ò × Ñ Ð Ö Ö ×ÙÐØ× Û Ò Û ¬ÐØ Ö Ì Û Ø ÒÓ × º ËÙÔÔÓ× Û Ú Ì Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× Ò¸ Û Ñ Ò× Ò × ÏËË Ò ¼ Ê ´ µ Æ ℄ Ë ´ µ ËÙÔÔÓ× Û ¬ÐØ Ö Ò Û Ø ×Ø Ð × Ö Ø ¹Ø Ñ ÄÌÁ ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× Ò℄ Ò℄ Ò Ò Ì Ò ÓÒ Ò ×Ø Ð × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÙÖ ÓÖÑÙÐ × ÓÒ ÖÒ Ò Ø ÏËË ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× Ò Ê Ë ´µ ´µ È È ´ µ £ ´ µ À´ µ ¾ ½ À´ µ ¾ ¼ ½ Ò ½ Ò℄¾ ½ Ò ½ Ò ℄ Ò℄ ´¿ º µ ´¿ º µ ´¿ º µ ´¿ º µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¿ ÊÌ º ÇÒÐÝ Ù× ÓÖÑÙÐ × ´¿ º½µ¹´¿ º µ Û Ò ÝÓÙ Û Ø ÒÓ × ¬ÐØ Ö ÒÔÙØ Ü ÑÔÐ ¿ º½º Ì Û Ø ÒÓ × ´Øµ Û Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Æ´ µ × Ô ×× Ø ÖÓÙ Ø ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´Øµ ¿Ø ٴصº Ì Ò Ø ÔÓÛ Ö Ò Ö Ø Ý Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× ´Øµ × Ú Ò Ý Ï ÖÒ Ò ½ ´Øµ¾ Ø ½ È ¼ ½ Ø Ø ½ Ü ÑÔÐ ¿ º¾º Ì Û Ø ÒÓ × Ò Û Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Æ ℄ × Ô ×× Ø ÖÓÙ ×Ó¹ ÐÐ ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÙØÓÖ Ö ×× Ú ¬ÐØ Öº Ì Ö ×ÙÐØ Ò ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× Ò × Ö Ð Ø ØÓ Ò Ú Ø Ö ÙÖ× ÓÒ Ò Ò · ´½ ¿µ Ò ½ Ä Ø³× ÓÑÔÙØ Ø ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö È º Ý Ø Ö ÙÖ× ÓÒ Ñ Ø Ó ÖÓÑ ¿¼½ ¸ Ø × ×Ý ØÓ × Ø Ø Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× Ó Ø ¬ÐØ Ö × Ò℄ ´½ ¿µÒ Ù Ò℄ Ì Ö ÓÖ ¸ ½ ½ ½ ½ È Ò℄¾ ´½ ¿µ¾Ò ´½ µÒ ½ ´½ µ Ò Ü Ö × ½ Ò ¼ Ò ¼ º ÓÖ Ø × Ò Ö Ó Ò Ü ÑÔÐ ¿ º¾¸ × ÓÛ Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× Ó Ø ¬ÐØ Ö × ¿ À´ µ ¿ ÜÔ´ ¾ µ Í× Ø × Ö ×ÙÐØ ØÓ × ÓÛ Ø Ø ´µ Ë Ì Ò Ù× Å ØÐ ½¼ Ó×´¾ µ ÙÒ Ø ÓÒ ÒØ ØÓ Ú Ö Ý Ø Ø Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ × ÓÖÖ Ø È ¿ º¾º½ À´ µ ¾ ½ ¼ Ë ´µ ½ ¼ ½¼ Ó×´¾ µ ËÔ ØÖ Ð ËÝÒØ × × ÔÔÐ Ø ÓÒ ËÙÔÔÓ× Û Û × ØÓ × Ò ¬ÐØ Ö ×Ó Ø Ø Û ¬ÐØ Ö Û Ø ÒÓ × Û Ø Ø ¬ÐØ Ö¸ Ø Ò Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Û ÐÐ Ú ÖØ Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ´ÓÖ¸ ÕÙ Ú Ð ÒØÐݸ ÖØ Ò ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒµº Ì × ¬ÐØ Ö × Ò ÔÖÓ Ð Ñ × ÐÐ Ø ×Ô ØÖ Ð ×ÝÒØ × × ÔÖÓ Ð Ñº ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û ÛÓÖ ÓÙØ ×Ô ¬ Ò×Ø Ò Ó Ø ×Ô ØÖ Ð ×ÝÒØ × × ÔÖÓ Ð Ñº Ä Ø ´Øµ Û Ø ÒÓ × Û Ø Ê ´ µ Æ´ µº ËÙÔÔÓ× Û ¬ÐØ Ö ´Øµ¸ Ó Ø Ò Ò ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿¿ ´Øµ ´Øµ ´Øµ Ï Û × ØÓ × Ò Ø ¬ÐØ Ö ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´Øµ ×Ó Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ Û ÐÐ Ú ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ ÜÔ´ µ Û Ö × ÔÓ× Ø Ú Ö Ð ÓÒ×Ø Òغ Í× Ò ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø Ð ¸ Û × Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ó ´Øµ ÑÙ×Ø ¾ Ë ´ µ ¾ · ´¾ µ¾ Ë Ò Û Ö ¬ÐØ Ö Ò Û Ø ÒÓ × ÔÖÓ ×× Û Ó× ÈË × ½¸ Û ÑÙ×Ø Ú Ë ´ µ À ´ µ ¾ À ´ µÀ ´ µ ÌÓ ¬Ò Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× À ´ µ Ó Ø × Ö ¬ÐØ Ö¸ Û Ò ¬Ò ÓØÖ Þ Ø ÓÒ Ó Ø ÓÖÑ ¾ ´¿ º µ ¾ · ´¾ µ¾ À ´ µÀ ´ µ ÁØ × ×Ý Ò Ø × × ØÓ × Û Ø Ø ØÛÓ ØÓÖ× ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¿ º µ × ÓÙÐ Ô Ô ¾ ¾ ¾ ´¿ º½¼µ ¾ · ´¾ µ¾ · ´¾ µ ´¾ µ Ï ÒØ Ø Ö Ó Ø ØÛÓ ØÓÖ× ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´¿ º½¼µ ØÓ À ´ µº Ì × Û ÐÐ Ú Ù× ØÛÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ ´Øµº ÇÒ Ó Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ú × Ù× Ù× Ð ¬ÐØ Ö Ò Ø ÓØ Ö ÓÒ Ú × Ù× Ò ÒØ Ù× Ð ¬ÐØ Öº Ç Ú ÓÙ×Ðݸ ÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ÔÙÖÔÓ× ×¸ Û ÔÖ Ö ØÓ ÓÓ× Ø Ù× Ð ¬ÐØ Ö × ÓÙÖ ×ÓÐÙØ ÓÒº Ì Ù× Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ô ¾ À´ µ · ´¾ µ Ì Ò Ø ÒÚ Ö× ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖѸ Û × Ø Ø Ô ´Øµ ¾ ÜÔ´ صٴص ¿ º¾º¾ Ê ÐØ Ö Ò Ó Ï Ø ÆÓ × ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ ÝÓÙ Ð ÖÒ Ø Ø ÓÒ ÔÓ×× Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ Ø ×Ô ØÖ Ð ×ÝÒØ × × ¬ÐØ Ö × Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ø ÔÖ Ò × Ø ÓÒ × ØÓ Ù× Ò Ê ¬ÐØ Öº Ï ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ê ¬ÐØ Ö Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¿ ÊÌ Ê · ´Øµ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¢ · ´Øµ ¹ ¹ Ì ÒÔÙØ ÚÓÐØ ´Øµ × Û Ø ÒÓ × Û Ø Ê ´ µ Æ´ µº Ä Ø Ù× Ø ÖÑ Ò Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÓÙØÔÙØ ÚÓÐØ ´Øµº ÖÓÑ ÝÓÙÖ ÖÐ Ö ÓÙÖ× ÛÓÖ ¸ ÝÓÙ ÒÓÛ Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ê ¬ÐØ Ö × ½ À´ µ Ê ¾ ·½ Ò Ø Ö ÓÖ ½ Ë ´ µ À´ µ ¾ ´Ê µ¾´¾ µ¾ · ½ Í× Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ô Ö « ÜÔ´ « µ ° «¾ ·¾´¾ µ¾ Û × Ø Ø Ê ´ µ ´½ ¾Ê µ ÜÔ´ Ê µ ÇÙÖ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ × Ø Ø Û Ù× Ò Ê ¬ÐØ Ö ØÓ ¬ÐØ Ö Û Ø ÒÓ × ¸ Ø Ò Û Ó Ó Ø Ò ÓÙØÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ø ÓÖÑ Ó ØÛÓ¹× Ý Ò ÜÔÓÒ ÒØ Ð ÙÒ Ø ÓÒº Ä Ø Ù× Ó ÙÖØ Ö Û Ø Ø × Ü ÑÔÐ ØÓ × Û Ò ÓÑÔÙØ È Ø Ö « Ö ÒØ Û Ý׺ Ì ¬Ö×Ø Û Ý ØÓ Ó Ø × ØÓ Ù× Ê ´ µ ½ È Ê ´¼µ ¾Ê Ì × ÓÒ Û Ý ØÓ Ó Ø × ØÓ ÒØ Ö Ø Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ½ ½ ½ ½ È Ë ´ µ ¾ ´¾ µ¾ · ½ ¾Ê ½ ½ ´Ê µ Ú ÐÙ Ø Ø ÒØ Ö Ð Ò Ø ÔÖ Ò Ð Ò Ù× Ò Ø Ð ÙÐÙ× ÓÖÑÙÐ ¾ · Ù¾ Ù Ì Ò ½ ´Ù µ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ¿¿ Ì Ø Ö Û Ý ØÓ Ó Ø × ØÓ Ù× Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ¸ Û × ½ ÜÔ´ Ø Ê µÙ´Øµ ´Øµ ½ Ê ¾½ · ½ Ê Ï Ú ½ ½ ½ ´Øµ¾ Ø ¼ ´Ê½ µ¾ ÜÔ´ ¾Ø Ê µ Ø ¾Ê È ½ ¿ º¿ ÐØ Ö ÇÙØÔÙØ Å Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ä Ø ´Øµ ÒÝ Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ´ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ÏË˵º ËÙÔÔÓ× Û Ô ×× ´Øµ Ø ÖÓÙ Ò Ö ØÖ ÖÝ Ð Ò Ö ¬ÐØ Ö × ÓÐÐÓÛ× Ò ´Øµ ЬÐØ ÖÖ ´Øµ Ì ÕÙ ×Ø ÓÒ Û Ò×Û Ö Ò Ø × × Ø ÓÒ × ÓÛ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ Ó Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× ´Øµº ËÙÔÔÓ× Û Ô Ö ÓÖÑ ÓÙÖ Ö Ò ÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÓÚ Ö Ò ÓÚ Ö Ò ´ Ò Ô Ò ÒØ ØÖ Ð×µ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ó Ø Ò Æ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ´Øµ¸ ÒÓØ × ÓÐÐÓÛ× Ü ´Øµ ½ ¾ ¡¡¡ Æ ËÙÔÔÓ× Û Ô ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü ´Øµ Ø ÖÓÙ Ø Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ Ð Ò Ö Ý ´Øµ Ü ´Øµ ¬ÐØ Ö Ì Ö ×ÙÐØ Ò ÓÙØÔÙØ × Ò Ð Ý ´Øµ Ò Ö Ö × Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÓÙØÔÙØ × Ò Ð ´Øµº ËÙÔÔÓ× Û ÔÔÐÝ × ÒÔÙØ ØÓ Ø Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ Ø × Ò Ð ÈÆ ½ Ü ´Øµ ´¿ º½½µ Ì Ò Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ó ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ ÖÓÑ Û ÐÐ Æ ¿¼¾ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ×Ý×Ø Ñ Ö ×ÔÓÒ× ÈÆ ½ Ý ´Øµ ´¿ º½¾µ Æ Æ¸ Ì Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ÓÖ Ð Ö Ø × ÐÝ Ð ÐÝ Ø Ø Ø × Ò Ð ´¿ º½½µ Û ÐÐ ÐÓ× ØÓ Ø × Ò Ð ´Øµ Ò Ø Ø Ø × Ò Ð ´¿ º½¾µ Û ÐÐ ÐÓ× ØÓ Ø × Ò Ð ´Øµº Á Û Ô ×× ØÓ Ø Ð Ñ Ø × Æ ½¸ Û Ö ÓÖ ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´Øµ × Ø Ö ×ÔÓÒ× Ó Ø Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ ØÓ ÒÔÙØ × Ò Ð ´Øµº Ì × Ö ÙÑ ÒØ × Ú Ò Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ö ×ÙÐغ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¿ ÊÌ Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ Á Ö × Ò Ð ´Øµ¸ Ø Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ × Ø ÓÙØÔÙØ ÖÓÑ Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ Û Ò Ø ÒÔÙØ × Ö Ò ÓÑ Ò Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ Û ÐÐ Ø ÓÙØÔÙØ ÖÓÑ Ø Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ Û Ò Ø ÒÔÙØ × Ø × Ò Ð ´Øµº Ë Ñ Ø ÐÐݸ Û Ú ÐÒ Ö ¬ÐØ Ö ´Øµ ÊÑ Ö º × Ò Ð׺ Ì Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ × Ð×Ó ØÖÙ ÓÖ × Ö Ø ¹Ø Ñ Ð Ò Ö ¬ÐØ Ö Ò Ó × Ö Ø ¹Ø Ñ Ö Ò ÓÑ Ü ÑÔÐ ¿ º¿º Ä Ø ´Øµ ´Øµ ÄØ ÊÎ Ø Ò Ø Ú ÐÙ × ¼ ½ Û Ø ÔÖÓ º ½ ¾ º ÓÒ× Ö Ø ÔÖÓ ×× ´ Ø Ø ¼ ´Øµ ¼ Ð× Û Ö Ø ÒØ Ö Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ ÁØ × × ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ø Ø ÖÑ ¿ º¿º½ ËÔ Ð × ´Øµ ´Øµ Øٴص Øٴص ¾ Ø ´Øµ ¼ ¾º Ï Ø ¼ ÇÙØÔÙØ Å Ò Ò ÄÌÁ Ø ´Øµ ÖÓÑ ÓÒ× Ö Ø ÓÒ Ó Ø ´Øµ ÐÓ Ø¾ ٴص ÐØ Ö Ò Ó ÏËË ÈÖÓ ×× ËÙÔÔÓ× ÒÓÛ Û Ø ÓÙÖ Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ ØÓ ×Ø Ð ÄÌÁ ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµº × ÒÔÙØ ØÓ Ø × ¬ÐØ Ö¸ Û ÔÔÐÝ ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµº Ì Ö ×ÙÐØ Ò ÓÙØÔÙØ × Ò Ð ´Øµ × Ð×Ó ÏË˺ Ì Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÔÖÓ ×× × Ø ÓÒ×Ø ÒØ ¸ Ò Ø Ñ Ò ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÔÖÓ ×× × Ø ÓÒ×Ø ÒØ º ËÙÔÔÓ× Û ÓÒ× Ö Ò ØÓ × Ò Ð׺ Ì Ò ÖÓÑ ÓÙÖ Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ ÓÚ ¸ Û × Ø Ø Ø × Ò Ð ÑÙ×Ø Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ Û Ò Ø ¬ÐØ Ö ÒÔÙØ × Ø × Ò Ð º Î ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ¸ Û Ú £ ´Øµ Ó Ò Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ö Ø × ¸ Û Ó Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÖÑÙÐ Ø Ø ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ÓÑÔÙØ ÖÓÑ ½ ´Øµ Ø ½ Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¿ ÊÌ Ï Ò Ð×Ó Ö Ð Ø ØÓ Ù× Ò Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ À ´ µº Ï ÒÓÛ ÖÓÑ ¿¼½ Ø Ø Ø ÒÔÙØ ØÓ Ø ¬ÐØ Ö × Ø ÓÑÔÐ Ü × ÒÙ×Ó ÜÔ´ ¾ Ó Øµ Ø Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ Û ÐÐ Ø ÓÑÔÐ Ü × ÒÙ×Ó À ´ ¼ µ ÜÔ´ ¾ ¼ ص ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Û Ò × Û Ø ÔÔ Ò× Û Ò ¼ ¼º Ì Ò Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ Û Ò Ø ¬ÐØ Ö ÒÔÙØ × Ø × Ò Ð Û ÐÐ Ø × Ò Ð À ´¼µº Ì × Ö ×ÓÒ Ò × Ú Ò Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò × ÓÒ ÓÖÑÙÐ Ö Ð Ø Ò Ò À ´¼µ Ï Ó Ø Ò × Ñ Ð Ö Ö ×ÙÐØ Ö Ð Ø Ò Ò ÓÖ ÄÌÁ × Ö Ø ¹Ø Ñ ¬ÐØ Ö Ò Ó ÏËË × Ö Ø ¹Ø Ñ ÔÖÓ ×׺ Ï ×ÙÑÑ Ö Þ ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ× × ÓÐÐÓÛ׺ Í× ÙÐ Ê ×ÙÐØ ¾ ´ µ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ ¬ÐØ Ö ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÄÌÁ ×Ø Ð ¬ÐØ Ö Ú Ò ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´Øµ Ò Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× À ´ µ¸ Ø Ö Ý Ó Ø Ò Ò ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙغ Ì Ò Ø ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× Ñ Ò× Ö Ö Ð Ø Ý Ø ÓÖÑÙÐ × ½ ´Øµ Ø ½ À ´¼µ ´ µ ËÙÔÔÓ× ÝÓÙ ¬ÐØ Ö × Ö Ø ¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× Ò Û Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÄÌÁ ×Ø Ð ¬ÐØ Ö Ú Ò ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× Ò℄ Ò Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× À ´ µ¸ Ø Ö Ý Ó Ø Ò Ò ÏËË ÔÖÓ ×× Ò Ø Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙغ Ì Ò Ø ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× Ñ Ò× Ö Ö Ð Ø Ý Ø ÓÖÑÙÐ × ´ Ò ½ ½ Ò℄ µ À ´¼µ Ü ÑÔÐ ¿ º º Ä Ø ¬ÐØ Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ò ÏËË ÔÖÓ ×× Û Ø Ò ´½ ¾µ ½º Ä Ø Ò ½ · Ò Ò Ø ÔÖÓ ×× Ö × Ò ÖÓÑ Ø Ä ÌÍÊ ¿ º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¼ ÊÌ Ì ¬ÐØ Ö ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× Ò Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× Ö Ú Ò Ý Ò℄ ´½ ¾µÒ Ù Ò℄ ÜÔ´ ¾ µ À´ µ ÜÔ´ ¾ µ ´½ ¾µ × Ú ÖÝ ÓÓ « Ö ÒØ Û Ý× ¿¼½ ×ØÙ ÒØ ÒÓÛ׺ Ì Ñ Ò Ò Ò℄ Ó ÔÖÓ ×× ½ Ò ¼ Ò ´½ ¾µÒ ¾ ½ À ´¼µ ½ ´½ ¾µ ¾ ÒØ Ò ÓÑÔÙØ Ò ØÛÓ Ä ØÙÖ ¼ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ½¼ ¼º½ Ê Ò ÓÑ Ë Ò Ð Ì Ö Ò ÓÑ × Ò Ð × ÔÓ×× ÐÝ Ø × ÑÔÐ ×Ø Ó ÐÐ ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð׸ Ò Á × ÓÙÐ Ú ÔÖ × ÒØ Ø ØÓ ÝÓÙ ÖÐ Öº ´Á ÓÖ Óغµ ÄØ Êκ Ì Ò ´Øµ ½ Ø ½ ¬Ò × Ö Ò ÓÑ × Ò Ðº ÁØ × ÏËË Ò Ø× Ñ Ò Ò ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ ´Û Ó× × ÑÔÐ Ö Ú Ø ÓÒ× Û ÓÑ Øµ Ö ℄ ¾℄ Ê ´ µ Ù× Ó Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ô Ö ½ ° Æ´ µ Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ó ÓÙÖ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ÛÓÙÐ Ø Ò ¾ ℄Æ´ µ Ë ´ µ Ì ÔÓÛ Ö È Ò Ö Ø Ý Ø Ö Ò ÓÑ × Ò Ð × ¾℄ È Ì ÔÖÓ ×× Ú Ö Ò × ¾ Î Ö ℄ Ì Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ × Ð ÖÐÝ ÒÓÒ Ö Ó ´ÙÒÐ ×× × ÓÒ×Ø Òصº ¿½ Ä ÌÍÊ ¼º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¾ ÊÌ ½¼ ¼º¾ ÑÔÐ ØÙ ÅÓ ÙÐ Ø ÓÒ Ä Ø Å ´Øµ Ö Ò ÓÑ Ñ ×× × Ò Ð¸ ××ÙÑ ØÓ ÏË˺ À Ö × Ø ÐÓ ÑÔÐ ØÙ ÑÓ ÙÐ Ø ÓÒ ´ ŵ ×Ý×Ø Ñ ÓÖ ØÖ Ò×Ñ ØØ Ò Å ´Øµ ´Øµ Ó×´¾ Ø · ¢µ Ó×´¾ Ø · ¢½ µ ´µ Å Ø ¹ ¢ ¹ · ¹ ¢ ¹ ÄÈ ÖÑÓ Ò ¹ ´µ Å Ø Ì × Ò Ð Ó×´¾ Ø · ¢µ × ÐÐ Ø ÖÖ Ö Û Ú Ò × Ø ÖÖ Ö Ö ÕÙ Ò Ý Ò ÓÖ Ö Ø Ø Û Ñ Ý Ø Ø ÖÖ Ö Û Ú ØÓ ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Û × ÑÔÐ ¬ × Ø Ò ÐÝ× ×µ¸ Û Ñ Ø Ù×Ù Ð ××ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø ¢ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ØÛ Ò ¼ Ò ¾ º Ì Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ Å ´Øµ Ó×´¾ Ø · ¢µ × Ø Å ÑÓ ÙÐ Ø × Ò Ðº Ì ÒÒ Ð ÒÓ × ´Øµ × ××ÙÑ ØÓ Û Ø Ò ÙÒ ÓÖÖ Ð Ø Û Ø ´Øµº Ì ¬ÐØ Ö Ñ Ö ÄÈ × ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Öº Ä Ø Ù× Ø ÖÑ Ò Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ Ó Ø ÑÓ ÙÐ Ø × Ò Ð ´Øµº ÖÓÑ ÓÙÖ ÖÐ Ö ÛÓÖ ÓÒ Ö Ò ÓÑ × ÒÙ×Ó ×¸ Û ÒÓÛ Ø Ø Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÖ Ö Û Ú × Ó×´¾ µ ¾º ××ÙÑ Ò Ø ÖÖ Ö Û Ú Ò Ø Ñ ×× × Ò Ð ØÓ ×Ø Ø ×Ø ÐÐÝ Ò Ô Ò Òظ Û ÒÓÛ ÖÓÑ Ë Ø ÓÒ ¿ º½º¾ Ø Ø Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ´Øµ × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ ¹ Ø ÓÒ Ó Å ´Øµ Ò Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÖ Ö Û Ú Ê ´ µ ÊÅ ´ µ Ó×´¾ µ ¾ Ï Ò Ø Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ù× Ò Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ô Ö ½ ´Øµ ¾ ´Øµ ° ¨½ ´ µ £ ¨¾ ´ µ ØØ Ò Ë ´ µ ËÅ ´ µ £ Æ´ µ · Æ´ · µ℄ ËÅ ´ µ · Ë Å ´ · µ ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Å ÑÓ ÙÐ Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ò Ý × Ø× Ø Ñ ×× × Ò Ð ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ØÓ Ø Ö Ø Ò ØÓ Ø Ð Ø Ò ÑÓÙÒØ ÕÙ Ð ØÓ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø Ñ ×× ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ÐÓÓ × Ð Ä ÌÍÊ ¼º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ËÅ Ø ÒØ ¿¿ ÊÌ ½¼ ´µ ¹ ¹ Å ÑÓ ÙÐ Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ÐÓÓ × Ð Ë ´ µ ¹ Ø Ø Ö Ú Ò Ò Ó Ø ÒÒ Ð¸ ÒÓØ Ø Ø Û Ú × ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ò Û Û ÑÙÐØ ÔÐÝ Ý ÖÖ Ö Û Ú Ó×´¾ · ¢½ µ¸ Û Ö ¢½ × ÙÒ ÓÖÑÐÝ ×ØÖ ÙØ ØÛ Ò ¼ Ò ¾ º ´Ë Ò Ø ÖÖ Ö Û Ú × ÓÖ Ò Ø Ö ØÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ Ò ÒÓØ ×ÝÒ ÖÓÒ Þ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ô × ¸ Ø × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ØÖÙ Ø Ø ¢½ ¢ Û Ø Ö Ø × × ØÖÙ ÓÖ ÒÓØ Ñ × ÒÓ « Ö Ò Ò ÓÙÖ Ò ÐÝ× ×ºµ Ó Ò Ø Ö ÕÙ Ò Ý × Ø Ò × ÓÒ Ø Ñ ¸ Û × Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ Ó Ø × Ò Ð Ô ÖØ Ó Ø × ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ö ÓÙØÔÙØ Û ÐÐ ÐÓÓ Ð Ä ÌÍÊ ¼º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È Ì ªª ÌÌ ª Ì ªª ¸¸ ¸¸ ªª ¿ ÊÌ ½¼ Ì ½ Ì Ì ¸¸ ¸¸ ¹ ¾ ¹ ¼ ¾ Ì ÒÓ × ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø × ÓÒ ÑÙÐØ ÔÐ Ö ÓÙØÔÙØ Û ÐÐ ×Ø ÐÐ Û Ø º Ì Ò ÄÈ ØÓ Ò Ð ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Ö Û Ø Ò Û Ø ´Ø Ñ ×× × Ò Ð Ò Û Ø µ¸ Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ó Ø × Ò Ð Ò ÒÓ × ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ Ø Ò ÐÓÓ Ð ÄÈ ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ´× Ò Ð Ô Öص ¹ ¼ ¹ ÄÈ ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ´ÒÓ × Ô Öص ¹ ¼ ¹ ÁÒ ÓÙÖ Ò ÐÝ× × ÙÔ ØÓ ÒÓÛ¸ Û Ú Ø Ò Ø ÑÔÐ ØÙ Ó Ø ÖÖ Ö Û Ú Ò Ø Å ÑÓ ÙÐ ØÓÖ ØÓ ½º × Û Ò Ö × Ø ÑÔÐ ØÙ Ó Ø ÖÖ Ö Û Ú Ø ÖÓÙ Ú Ö ÓÙ× ÑÔÐ ØÙ Ð Ú Ð× ÓÚ Ä ÌÍÊ ¼º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½¼ ¿ ½¸ Ø ÒÓ × ÔÓÛ Ö Ø Ø ÄÈ ÓÙØÔÙØ Ö Ñ Ò× ¬Ü ¸ ×Ó Ø Ø Û Ñ Ý × Ø Ø × Ò Ð¹ØÓ¹ÒÓ × Ö Ø Ó Ø Ø ÄÈ ÓÙØÔÙØ ØÓ ÒÝ × Ö Ð Ú Ð Ý Ù×Ø Ò Ø ÖÖ Ö Û Ú ÑÔÐ ØÙ ÔÔÖÓÔÖ Ø Ðݺ ¼º¿ Ê Ú Ö × Ò Å Ø Ó × ÓÖ ÏÆ ÒÒ Ð× Ì ÕÙ ÒØ ×× ÒØ Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ× ÒÒ Ð ÑÓ Ð × Ø Ø Ú Û Ø ÒÓ × ´ ÏƵ Ò¹ Ò Ð¸ Ú Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ ÖÑ ´Øµ ÏÆ ÒÒ Ð ´Øµ ´Øµ · ´Øµ Ì ÒÔÙØ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ ØÓ Ø ÏÆ ÒÒ Ð × ××ÙÑ ØÓ ÏË˺ Ì ÒÒ Ð ÒÓ × ÔÖÓ ×× ´Øµ × ××ÙÑ ØÓ Û Ø ÒÓ × Û Ø ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Æ´ µ Ï Ñ Ø Ù×Ù Ð ××ÙÑÔØ ÓÒ Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× Ò ÔÖÓ ×× Ö ÙÒ ÓÖÖ Ð Ø ¸ ×Ó Ø Ø ´×µ ´Øµ℄ ´×µ℄ ´Øµ℄ ¼ ÓÖ ÐÐ Ø Ñ × × Øº ´Ì ÔÖ Ò ÖÓ×× ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ú Ò × × Ù× ´Øµ℄ ¼ × Ô ÖØ Ó Ø Û Ø ÒÓ × ××ÙÑÔØ ÓÒºµ ÌÓ ÓÑÔÐ Ø Ø × Ò Ó Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×Ý×Ø Ñ¸ Ö Ú Ö ÑÙ×Ø × Ò ØÓ ÔÖÓ ×× Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµº Ï Û ÐÐ ÓÒÐÝ ÓÒ× Ö Ö Ú Ö× Û Ö ÄÌÁ ×Ø Ð Ð Ò Ö ×Ý×Ø Ñ× Ð Ø ´Øµ ÒÓØ Ø Ö Ú Ö³× ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒº Ì ÓÐÐÓÛ Ò ÐÓ Ö Ñ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ø × Ò Ö Ó Ø Ø Ó ÙÖ× Û Ò Ø Ö Ú Ö ÔÖÓ ×× × ´Øµ ¼ ´Øµ · ¼ ´Øµ ´Øµ ´Øµ · ´Øµ Ö ´ØÚ Ö µ ÈÖÓ ×× ¼ ´Øµ × Ø × Ò Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙظ Ø Ø ×¸ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ¼ ´Øµ × Ø Ö Ú Ö³× Ö ×ÔÓÒ× ØÓ Ø Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµº ÈÖÓ ×× ¼´Øµ × Ø ÒÓ × ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙظ Ø Ø ×¸ Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ¼´Øµ × Ø Ö Ú Ö³× Ö ×ÔÓÒ× ØÓ Ø ÒÓ × ´Øµº ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ù ÓÛ Û ÐÐ Ø Ö Ú Ö × Ó Ò ¸ ×ÓÑ Ô ÓÔÐ ÐÓÓ Ø Ø ËÆÊ ´× Ò Ð ØÓ ÒÓ × Ö Ø Óµ Ø Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙظ Û × ¬Ò Ý ¼ ´Øµ ÔÓÛ Ö Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ ËÆÊ ¡ ¼ ´Øµ ÔÓÛ Ö Á ÝÓÙ Ú Ó ØÛ Ò ØÛÓ Ö Ú Ö׸ Ø Ñ Ø Ñ × Ò× ´ ÐÐ ÓØ Ö Ø Ò × Ò Õ٠е ØÓ ÓÓ× Ø Ö Ú Ö Û Ú × Ø Ö ËÆÊ Ø Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙغ Ï Ò ÜÔÖ ×× Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ ËÆÊ Ò Ø ÖÑ× Ó Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× À ´ µ Ó Ø Ö Ú Ö × ÓÐÐÓÛ× ½ ½ Ë ´ µ À´ µ ¾ Ë ´ µ À´ µ ¾ ½ ½ Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ ËÆÊ ½ ½ ¾ Ë ´ µ À´ µ À´ µ ¾ ½ ½ Ä ÌÍÊ ¼º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿ ÊÌ ½¼ ÌÓ ÓÒ ÐÙ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ö ÓÑÑÓÒ Ö Ú Ö × Ò Ñ Ø Ó ÓÐÓ ×º ËÙÔÔÓ× Ø Ò Û Ø Ó Ø × Ò Ð ´Øµ × º Ì Ø ×¸ Ë ´ µ ¼ Ì Ò ÓÒ Ò Ù× × Ö Ú Ö ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Ö Û ÐÐ Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ´ ½ À´ µ ¼ Ð× Û Ö Ì Ú ÒØ ØÓ Ø × Ö Ú Ö × Ø Ø Ø Ô ×× × ´Øµ Ø ÖÓÙ Ô Ö ØÐÝ ´Ø Ø ×¸ ¼ ´Øµ ´Øµµ Û Ð ×ÙÔÔÖ ×× Ò Ø ÒÓ × Ò Ø × Ò× Ø Ø Ø ÒÓ × ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ Ø Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ Û ÐÐ Ð Ñ Ø ×ØÖ ØÐÝ ØÓ Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ò º Ì ËÆÊ Ø Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ ÓÖ Ø ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Ö Ö Ú Ö × Ú Ò Ý Ø ÓÖÑÙÐ Å Ø Ó ½ ÄÓÛ È ×× ÐØ Ö Ò º Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ ËÆÊ È ¾ Ì ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Ö Ö Ú Ö × ×ÓÑ Ø Ñ × Ö Ö × ÔÖ ¬ÐØ Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒº Ì Ø ×¸ ÓÒ Ò × Ò × ÓÒ Ö Ú Ö ØÓ ÔÔÐ ØÓ Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Öº Ë Ò Ø ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Ö Ô ×× × ´Øµ Ø ÖÓÙ Ô Ö ØÐݸ Ø Ö × ÒÓ ÐÓ×× Ó Ò Ö Ð ØÝ Ò ÓÙÖ ÓÚ Ö ÐÐ Ö Ú Ö × Ò Û ¬Ö×Ø ÔÖ ¬ÐØ Ö Û Ø ÐÓÛ Ô ×× ¬ÐØ Öº Å Ø Ó ¾ Å Ü ËÆÊ ÐØ Ö Ò º ËÙÔÔÓ× ÓÒ × Ð ×× Ó ÔÓ×× Ð ´Øµ³× Û ÓÙÐ ÔÓØ Ò¹ Ø ÐÐÝ Ù× ÓÖ Ø Ö Ú Ö³× ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× º ÁÒ Å Ü ËÆÊ ÐØ Ö Ò ¸ ÓÒ ÛÓÙÐ ÓÓ× Ø Ø ´Øµ ÖÓÑ Ø Ð ×× ÓÖ Û Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ ËÆÊ × Ø ×غ Ï Û ÐÐ ÓÒ× Ö Å Ü ËÆÊ ÐØ Ö Ò Ò Ø Ð ØÙÖ ÒÓØ × ÓÖ Ä ØÙÖ ½º Å Ø Ó ¿ Ï Ò Ö ÐØ Ö Ò º ËÙÔÔÓ× Û Û × ØÓ Ö Ö Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ × Ò ×Ø Ñ Ø ´Øµ Ó Ø Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´Øµ ´Øµ Ö ÚÖ ´Øµ ´Øµ ËÙÔÔÓ× ÓÒ × Ð ×× Ó ÔÓ×× Ð ´Øµ³× Ø Ø Ò ÓÒ× Ö ÓÖ Ø Ö Ú Ö ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× º ÁÒ Ø Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö Ò ÔÔÖÓ ¸ ÓÒ ÓÓ× × ´Øµ ÖÓÑ Ø × Ð ×× ×Ó Ø Ø ´Øµ Û ÐÐ Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø Ó ´Øµ¸ Ø Ø ×¸ Û Û ÒØ Ø Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ ´Øµ ´Øµµ¾ ℄ ´ ¼º½µ ØÓ Ñ Ò Ñ Þ º ÆÓØ Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ ØÝ ´ ¼º½µ Ó × ÒÓØ Ô Ò ÓÒ Ø Ù× Û ××ÙÑ Ø × Ò Ð ´Øµ × ÏË˺ × Ö ×ÙÐظ Ø Ö Û ÐÐ Ù×Ø ÓÒ Ö Ú Ö Ø Ø Û ÐÐ ÔÖÓÚ Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ä ÌÍÊ ¼º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½¼ ¿ Ñ Ò ×ÕÙ Ö ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ ¼º½µ ÓÖ ÐÐ Ø Ñ × Øº ´Á Û ØÓ Ò Ø Ö Ú Ö³× Ö Ø Ö ×Ø × Û Ø Ø Ñ ¸ Û ÛÓÙÐ Ó Ø Ò Ø Ñ ¹Ú ÖÝ Ò ¬ÐØ Ö Ý Ø × ÔÔÖÓ Ò ÒÓØ Ø Ñ ¹ ÒÚ Ö ÒØ ¬ÐØ Öºµ Ì × ÙÒ ÕÙ Ö Ú Ö × ÐÐ Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¼º ¸ Á × Ò ØÝÔ Ó Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö ÐÐ ÁÊ Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº ÁÒ Ø ÒÓØ × ÓÖ Ä ØÙÖ ½¸ Á Û ÐÐ Ö Ú ÒÓØ Ö Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö ÐÐ Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº ¼º ÁÊ Ï Ò Ö ÐØ Ö × Ò Á Û ÐÐ Ó ÁÊ Ï Ò Ö ÐØ Ö × Ò Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó × Ö Ø ¹Ø Ñ × Ò Ð× Ò ×Ý×Ø Ñ׺ Ï Ú ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Òº ÁØ × × ÒØ Ø ÖÓÙ Ø ÏÆ ÒÒ Ð Ò × Ø Ò ÔÖÓ ×× Ý Ö Ú Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× Ò℄ ÏÆ ÒÒ Ð Ò Ò · Ò Ò℄ Ò Ò Ì ÒÒ Ð ÒÓ × ÔÖÓ ×× Ò × Û Ø ÒÓ × ¸ Ò × ÙÒ ÓÖÖ Ð Ø Û Ø Ø Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Òº ÄØ ÒÝ ÔÓ× Ø Ú ÒØ Öº Á × ÓÛ ÝÓÙ ÓÛ ØÓ × Ò Ø ¹Ø Ô ÁÊ Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº Ì × Ñ Ò× Ò × Ø ÓÖÑ ¼℄ Ò · ½℄ Ò ½ · ¾℄ Ò ¾ · · ½℄ Ò · ½℄ Ò Ï ÑÙ×Ø Ø ÖÑ Ò Ø ¬ÐØ Ö Ø Ô Û Ø× ¼℄ ½℄ ¡ ¡ ¡ ½℄ ×Ó Ø Ø Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ Ò Ò µ¾ ℄ × Ñ Ò Ñ Þ º ´Ë Ò Ø ¬ÐØ Ö Û Ö × Ò Ò × Ò ÁÊ ¬ÐØ Ö¸ Ø Ö Ñ Ò Ò Ò℄ Ú ÐÙ × Ö ÐÐ ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓºµ Ì ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ Ó Ð Ò Ö ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ò Ò ÑÙ×Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ Ó Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ò ´ ¼ ½ ½µ Ø Ø Ö Ò ÓÑ Ò ØÓ ÓÖÑ Ø ×Ø Ñ Ø Ò Ó Ò º Ì Ø ×¸ Û Ú Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ Ò Òµ Ò ℄ ¼ ¼½ ½ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× × ÑÔÐ Ý ØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ¼½ ½ ´ ¼º¾µ Ò Ò ℄ Ò Ò ℄ ÆÓØ Ø Ø Ò Ò ℄ Ò Ò ℄ · Ò Ò ℄ Ò Ò ℄ · ¼ Ê ´ µ Ì × ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ × ÑÔÐ Ý ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¼º¾µ ØÓ ¼℄Ê ´ µ · ½℄Ê ´ ½µ · ¾℄Ê ´ ¾µ · · ℄Ê ´ µ Ê ´ µ ¼½ ½ Ä Ì ÌÍÊ ¼º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ê ´¼µ Ê ´½µ ËË Ë È ÊÌ ½¼ ¿ ´ ½µ Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ Ò ØÓ Ø ÓÖÑÙÐ Ê ℄ Ê ℄·Ê ℄ Û Û Ð ÖÒ Ò Ë Ø ÓÒ ¿ º½º½º Ä Ø Ê Ø ¢ Ñ ØÖ Ü ×Ù Ø Ø Ø Ð Ñ ÒØ Ò ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ × Ê ´ µº ´Ì Ø ×¸ Ê × Ø ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü Ó ÒÝ ÓÒ× ÙØ Ú × ÑÔÐ × Ó Ø ÔÖÓ ×׺µ Ï Ò ÛÖ Ø ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ñ ØÖ Ü ÓÖÑ × ¾ ¼℄ ¿ ¾ Ê ´¼µ ¿ ½℄ Ê ´½µ ¾℄ Ê ´¾µ Ê ººº ººº ½℄ Ê ´ ½µ ÓÙ ×ÓÐÚ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× ØÓ ¬Ò Ø ¹Ø Ô Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ Ò℄º Ü ÑÔÐ ¼º½º ÓÖ ØÛÓ¹Ø Ô Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö¸ Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ Ø × Ø ÓÖÑ ¼℄ Ò · ½℄ Ò ½ Ò Û Ö Û ¬Ò Ø ØÛÓ Ø Ô Û Ø× ¼℄ ½℄ Ý ×ÓÐÚ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ê ¼℄ Ê ½℄ ¼℄ Ê ¼℄ Ê ½℄ Ê ¼℄ ½℄ Ê ½℄ Ä Ø³× ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ê ´ µ ´½ ¾µ · ´½ µ Ò Ø Ø Ê ´ µ ℄ Ì Ò Ê ´¼µ ¾ Ê ´½µ ¿ Ê ´¼µ Ê ´¼µ · Ê ´¼µ ¿ Ê ´½µ Ê ´½µ · Ê ´½µ ¿ ÈÐÙ Ò Ø × Ú ÐÙ × Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÚ ¸ Û Ú ØÓ ×ÓÐÚ ¿ ¿ ¼℄ ¾ ¿ ¿ ½℄ ¿ Ê Ä ÌÍÊ ¼º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½¼ ¿ Ì ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ¼℄ ¾ ½℄ Ü ÑÔÐ ¼º¾º ÓÖ Ø Ö ¹Ø Ô Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö¸ Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ Ø × Ø ÓÖÑ ¼℄ Ò · ½℄ Ò ½ · ¾℄ Ò ¾ Ò Û Ö Û ¬Ò Ø Ø Ö Ø Ô Û Ø× ¼℄ ½℄ ¾℄ Ý ×ÓÐÚ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ¿ ¾ ¿ ¿¾ ¾ Ê ´¼µ ¼℄ Ê ´¼µ Ê ´½µ Ê ´¾µ Ê ´½µ ½℄ Ê ´½µ Ê ´¼µ Ê ´½µ Ê ´¾µ ¾℄ Ê ´¾µ Ê ´½µ Ê ´¼µ Ä Ø³× Ù× Ø × Ñ Ò ÔÖÓ ×× Ö Ø Ö ×Ø × Ø Ø Û Ò Ü ÑÔÐ ¼º½º Ì Ò Ø ×Ý×Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÑ × ¾ ¾ ¿¾ ¿ ¿ ¿ ¿ ½ ¼℄ ¾ ¿ ¿ ¿ ½℄ ¿ ½ ¿ ¿ ¾℄ ½ Ì ×ÓÐÙØ ÓÒ × ¼℄ ¼ ¿ ½℄ ¼ ¼ ½ ¾℄ ¼ ¼½ ÓÚ Ä ØÙÖ ½ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ½½ ½º½ ÁÊ Å Ü ËÆÊ ÐØ Ö × Ò ÁÒ Ø ÐÓ ÖÑ Ò℄ Ò℄ · Ò℄ Ò℄ Ò℄ ÒÒ Ð ¼ Ò℄ · ¼ Ò℄ Û ××ÙÑ Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Ò℄ × ÏËË Ò Ø Ø Ø Ö Ò ÓÑ ÒÓ × Ò℄ × Û Ø Û Ø Ê ℄ Æ ℄º Ì ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× Ò℄ × ØÓ × Ò ×Ó Ø Ø Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ × Ò Ð¹ØÓ¹ÒÓ × Ö Ø Ó ´ËÆʵ × Ñ Ü Ñ Þ ¼ Ò℄ ÔÓÛ Ö ËÆÊ ¼ Ò℄ ÔÓÛ Ö ÁÒ Ø ËÆÊ Ö Ø Ó¸ ¼ Ò℄ × Ø × Ò Ð Ô ÖØ Ó Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ Ò ¼ Ò℄ × Ø ÒÓ × Ô ÖØ Ó Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙغ Ì Ö ×ÙÐØ Ò ¬ÐØ Ö × ÐÐ Ñ Ü ËÆÊ ¬ÐØ Öº Ì Ö × ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ñ Ü ËÆÊ ¬ÐØ Ö¸ Ô Ò Ò ÙÔÓÒ Ø ÓÖÑ Ó Ø ¬ÐØ Öº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÓÖ ¸ ÓÒ ÓÙÐ × Ò ÙÒ ÕÙ Ñ Ü ËÆÊ ¬ÐØ Ö ØÓ ÁÊ ¬ÐØ Ö Û Ø Ø Ô׺ Ì Ö ×ÙÐØ Ò Ø Ô Ñ Ü ËÆÊ ¬ÐØ Ö ÛÓÙÐ ÔÖÓÚ Ò ÓÙØÔÙØ × Ø × Ý Ò ¼℄ Ò℄ · ½℄ Ò ½℄ · · ½℄ Ò · ½℄ ¼ Ò℄ · ¼ Ò℄ Ò Ø ËÆÊ ÛÓÙÐ ÜÔÖ ×× Ð Ò Ø ÓÖÑ È ½ ¼È ℄ ℄Ê ℄ ËÆÊ ½ ℄¾ ¼ ÆÓØ Ø Ø Û Ø × Ð Ö ÑÙÐØ ÔÐ Ó Ò℄¸ Ø ËÆÊ Ó × ÒÓØ Ò º Ì Ö ÓÖ ¸ Ò Ñ Ü Ñ Þ Ò Ø ËÆʸ Û Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ø ¼℄¾ · ½℄¾ · · ½℄¾ ½º Ä Ø Ê Ø ¢ Ñ ØÖ Ü ×Ù ¿¼ Ä ÌÍÊ ½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½½ ¿½ Ø Ø Ø Ð Ñ ÒØ Ò ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ × Ê ℄¸ Ò Ð Ø Ø ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÐÙÑÒ Ú ØÓÖ Û Ó× ÒØÖ × Ö ¼℄ ℄½ ½℄º Ì Ò¸ ØÓ ¬Ò Ø ¹Ø Ô Ñ Ü ËÆÊ ¬ÐØ Ö Û ÑÙ×Ø ×ÓÐÚ Ø ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ü½ Ì Ê Û Ö Õ ¼℄¾ · ½℄¾ · · ½℄¾ × Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ú ØÓÖ º ÁØ × Û ÐÐ ÒÓÛÒ ÓÛ ØÓ ×ÓÐÚ Ø × ÔÖÓ Ð Ñ Ä Ø Ø Ñ Ü ÑÙÑ ÒÚ ÐÙ Ó Êº Ì Ò¸ × Ø ÒÚ ØÓÖ Ó Ê Ó Ð Ò Ø ÓÒ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø ÒÚ ÐÙ ¸ Ó Ø Ò Ý ×ÓÐÚ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ê ´ × ÙÒ ÕÙ ÙÔ ØÓ × Òµº Å ØÐ Ò Ù× ØÓ ÕÙ ÐÝ ¬Ò Ø ÒÚ ÐÙ × Ò ÒÚ ØÓÖ× Ó Ñ ØÖ Üº Ì Ö ÓÖ ¸ Ñ Ü ËÆÊ ¬ÐØ Ö × Ò × × ÐÝ ÓÑÔÐ × Û Ø Å ØÐ ¸ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ ÐÐÙ×ØÖ Ø ×º Ü ÑÔÐ ½º½º Ä Ø Ê ℄ ´¾ µº Ä Ø Ù× ¬Ò Ø ¹Ø Ô Ñ Ü ËÆÊ ¬ÐØ Öº Ï Ú ¾ ¾ ¿ Ê ¼℄ Ê ½℄ Ê ¾℄ Ê ¿℄ ¾ ½¿ Ê ½℄ Ê ¼℄ Ê ½℄ Ê ¾℄ ¾ Ê Ê ¾℄ Ê ½℄ Ê ¼℄ Ê ½℄ ¾ Ê ¿℄ Ê ¾℄ Ê ½℄ Ê ¼℄ ½ ¾ Ê ØÓ ÔÐ ØÞ´ ¸ ℄ ´Êµ ¾ ½℄µ ¼º¿½ ¾ ¹¼º ¿¾ ¼º ¿¾ ¹¼º¿½ ¾ ¹¼º ¿ ¼º ¿ ¾ ¼º ¿ ¾ ¹¼º ¿ ¹¼º ¿¾ ¹¼º¿½ ¾ ¼º¿½ ¾ ¼º ¿¾ ¼º ¿ ¾ ¼º ¿ ¼º ¿ ¼º ¿ ¾ ¿º¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼ ¼ º¿½ ¿ ¼ ¼ ¼ ¼ º¼¼¼¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ º Ä ÌÍÊ ½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¾ ÊÌ ½½ Ì ÓÒ Ð Ð Ñ ÒØ× Ó Ö Ø ÒÚ ÐÙ × Ó Êº Ì Ð Ö ×Ø ÓÒ ¸ ½ ¸ × Ò Ø ÓÙÖØ ÔÓ× Ø ÓÒ¸ ×Ó Ø ÓÙÖØ ÓÐÙÑÒ Ó × Ø ÒÚ ØÓÖ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø × ÒÚ ÐÙ º Ï × Ø Ø Ø × Ö ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× × ¼℄ ¼ ¿ ¾ ½℄ ¼ ¿ ¾℄ ¼ ¿ ¿℄ ¼ ¿ ¾ Ì Ñ Ü ÑÙÑ ÔÓ×× Ð ËÆÊ ÓÖ ¹Ø Ô ¬ÐØ Ö × Ø Ð Ö ×Ø ÒÚ ÐÙ Ù×Ø ÓÙÒ ¸ Û × ½ º Å Ü ËÆÊ ¬ÐØ Ö Ò × Ð×Ó ÐÐ ÔÖ Ò Ô Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ¬ÐØ Ö Ò º ½º¾ ÅÓÖ Ì Ñ ¹Î ÖÝ Ò Ä Ò Ö ÐØ Ö Ò Ó Ù×× Ò Ï Ø ÆÓ × Ï Ò Û ÖÐ Ö ¬Ò Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× Ò Ë Ø ÓÒ ¿ º¿¸ Û Ó Ø Ò Ø Ý Ô Ö ÓÖÑ Ò ÖØ Ò Ø Ñ ¹Ú ÖÝ Ò Ð Ò Ö ¬ÐØ Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × Ö Ò ÓÑ × Ò Ðº ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Ö ­Ý ÔÓ ÒØ ÓÙØ Ø Ø Û Ò Ó Ø Ò ÓØ Ö ÔÖÓ ×× ×¸ Û Ú ÑÙ Ð Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×׸ Ý × Ñ Ð Ö ¬ÐØ Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ׺ Ä Ø ´Øµ Ù×× Ò Û Ø ÒÓ × º Ä Ø ´Øµ ÒÝ Ø ÖÑ Ò ×Ø × Ò Ðº Ì Ò Ø ´Øµ ¼ ´Ùµ ´Ùµ Ù Ø ¼ ¬Ò × Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ´Øµº ÓÙ Ñ Ý Ú ×Ù Ð Þ ´Øµ × Ò ÓÖÑ ÖÓÑ ´Øµ Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ¹×Ø Ô Ð Ò Ö ¬ÐØ Ö Ò ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ê´Øص ´½µ Ö×Ø ÑÙÐØ ÔÐÝ ´Øµ Ý ´Øµ¸ Ò Ø Ò ´¾µ Ô ×× Ø Ö ×ÙÐØ Ò × Ò Ð Ø ÖÓÙ Ø ÒØ Ö ØÓÖ ¼ º Ý ÐÓÓ Ò Ø « Ö ÒØ ´Øµ³×¸ ÓÒ Ó Ø Ò× Ñ ÒÝ « Ö ÒØ ÔÖÓ ×× × ´Øµº ÇÒ Ó Ø × × Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×× ´ Ù×Ø Ø ´Øµ ½ ÓÖ ÐРصº ÐÐ Ó Ø × ´Øµ ÔÖÓ ×× × × Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÔÖÓÔ ÖØ × ´Û Û ÒÓØ ÖÐ Ö Û Ö ØÖÙ Ó Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ××µ ¯ Ê Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ´Øµ ÔÖÓ ×× ×Ø ÖØ Ø ÓÖ Ò¸ Ø Ø ×¸ ´¼µ ¼º ¯ ´Øµ × ÒÓØ ÏËË ÔÖÓ ×׺½ ¯ ´Øµ × Ò Ò Ô Ò ÒØ Ò Ö Ñ ÒØ× ÔÖÓ ×׺ ¯ ´Øµ × Ù×× Ò ÔÖÓ ×× Û Ø Þ ÖÓ Ñ Òº ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¿ º¿¸ Û ÑÔÐÓÝ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ØÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ú Ö Ò Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ÊÎ Ó Ø ÖÓÛÒ Ò ÑÓØ ÓÒ ÔÖÓ ×׺ × Ñ Ð Ö ØÖ Ò ÜÔÐÓ Ø ØÓ ÓÑÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ´Øµ ÔÖÓ ×׺ Ç × ÖÚ Ø Ø Ø Ø ´Ø½ ´Ø¾ µ ´Øµ ´Øµ Ø ¼ ´×µ ´×µ × ¼ ½ ¾ ؽ ¼ ؾ ¼ ½ Ì Ö Ö ØÖ Ú Ð Ü ÔØ ÓÒ× ØÓ Ø ×º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ Ø ÐÐ Ø Ñ ×º ´Øµ ´×µ ´×µ ´Øµ × Ø ´Øµ ¼ ÓÖ ÐРغ Ì Ò ´Øµ × ØÖ Ú Ð ÏËË ÔÖÓ ×× Ä ÌÍÊ ½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¿ ÊÌ ½½ Ï Ò ÝÓÙ ÓÑÔÙØ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ´Ø½µ ´Ø¾µ¸ ÝÓÙ Ò ÔÙÐÐ Ø Ò× Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð¸ Ý Ð Ò Ê ´Ø½ ؾ µ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ℄ Ä Ø Ù× ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ì ÒÛ Ø½ ؾ ¼ ´×µ ´Øµ ´×µ ´Øµ℄ ¼ Ê Ú Ê ´Ø½ ؾ µ ؽ ؾ ¼ ¼ ´µ Æ´ ´Øµ ´×µÆ´× ص ÜÔ Ø Ú ÐÙ ÓÔ Ö ØÓÖ Ø½ × Ø ¼ ؾ ¼ ´×µ ´Øµ ´×µ ´Øµ℄ × Ø µ Ñ Ò´Ø½ ؾ µ × Ø ¼ ´Øµ¾ Ø ½º¿ È Ö Ó Ó Ö Ñ ×Ø Ñ Ø Ó ÈÓÛ Ö ËÔ ØÖÙÑ ÓÖ Ò Ö Ó ÏËË ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÔÖÓ ×× ´Øµ Û Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü´Øµ¸ Û Û ÒØ ØÓ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¬ ¬ ½ ¬¬¬ Ì Ü´Øµ ¾ Ø Ø¬¬¬¾ ´Ð Ö Ì µ Ë ´ µ ¬ ̬¼ Ð ØÓ × Ý ´ ½º½µ Ì Ö Ø × Ó ÓÖÑÙÐ ´ ½º½µ × ÐÐ Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ ×Ø Ñ Ø Ó Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙѺ ÆÓØ Ø Ø Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ ×Ø Ñ Ø × Ö Ò ÓÑ Ù× Ø ÔÖÓ ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ö Ò ÓѺ Ä Ø Ù× Ù× Ë Ì ´ µ ØÓ ÒÓØ Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ ×Ø Ñ Ø ¸ Ø Ø ×¸ Û ¬Ò ËÌ ´ µ¡ ¬ ½ ¬¬¬ ̬¼ Ì ¬¾ ¬ ´Øµ ¾ Ø Ø¬¬¬ ÁÒ Ø ÒØ Ö Ò ÓÒ Ø Ö Ø × ¸ ÒÓØ Ø Ø Û Ú ÛÖ ØØ Ò ´Øµ Ò×Ø Ó Ü´Øµ ØÓ ÒÓØ Ø Ø Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ × Ö Ò ÓÑ Ò Ø Ö ÓÖ ¸ ÓÖ ¬Ü Ö ÕÙ Ò Ý ¸ Ë Ì ´ µ × Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð º Ï Ø Ø ØÓÓÐ× Ú Ð Ð ØÓ Ù× Ò ¿¼¾ ¸ Û Û ÐÐ ÒÓØ Ð ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ø ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ´ ½º½µ × ÐÝ Ð ÐÝ ØÓ Ú Ð Û Ò Û Ó × ÖÚ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü´Øµ Ó ´Øµº ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Û ÐÐ Ð ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ò ÜØ ×Ø Ø Ò ¸ Ò Ñ Ðݸ Ø Ø Ë Ì ´ µ × Ò ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÙÒ × ×Ø Ñ ØÓÖ Ó Ë ´ µ × Ì ½º Ì Ø ×¸ Û × ÐÐ ÔÖÓÚ Ø Ø Ë Ì ´ µ℄ Ë ´ µ × Ì ½ ´ ½º¾µ Á Û ÐÐ ÔÖÓÚ ´ ½º¾µ Ú ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ØÖ × Ñ Ð Ö ØÓ Û Ø Á Ò Ë Ø ÓÒ ½º¾º Á ×Ø ÖØ Û Ø Ë ¾Ì ´ µ Ò×Ø Ó Ë Ì ´ µ Ù× Ø × × Ö ØÓ ÛÓÖ Û Ø º Ý Û ¹× Ò× ×Ø Ø ÓÒ Ö Øݸ Û Ñ Ý ÛÖ Ø ½ Ë ¾Ì ´ µ℄ ¾Ì ¾¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¾Ì ¼ ´Øµ ¾ ¬¾ ¿ ¬ Ø Ø¬ ¬ ¬ ½ ¾Ì ¾¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Ì Ì ´Øµ ¾ ¬¾ ¿ ¬ Ø Ø¬ ¬ ¬ Ä ÌÍÊ ½º Ê Ï ÒÓÛ Ó Ø Ï Ø ÒØ Ì ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿ ÊÌ ½½ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ØÖ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Ì Ì ´Øµ ¾ ¬¾ ¬ Ø Ø¬ ¬ ¬ Ì Ì Ì Ì ´Ø½ µ ´Ø¾ µ ¾ Ø ÜÔ Ø Ú ÐÙ Ó ÓØ × ×¸ ÑÓÚ Ò Ø Ì ´Ø½ µ ´Ø¾ µ ¾ Ì Ì Ï Ø ÒÑ Æ Ì ´Ø½ ؾ µ ؽ ؾ ÜÔ Ø Ú ÐÙ ÒØÓ Ø Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ì Ø Ò Ó ÚÖ Ð Ù ´Ø½ ؾ µ ؽ ؾ ´Ø½ µ ´Ø¾ µ℄ ¾ ´Ø½ ؾ µ ؽ ؾ Ê ´Ø½ ؾ µ ¾ ´Ø½ ؾ µ ؽ ؾ ؽ Ø ½ ؾ ÁÒ Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ´ ½º¿µ ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð Ò ´ ½º¿µ¸ Û Ö ÒØ Ö Ø Ò Ò Ø ´Ø½ ؾ µ ÔÐ Ò ÓÚ Ö Ø ×ÕÙ Ö ´Ø½ ؾ µ Ì Ø½ Ì Ì Ø¾ Ì ´ ½º µ ÍÒ Ö Ø ÓÚ Ò Ó Ú Ö Ð ¸ Û Ö ÒØ Ö Ø Ò Ò Ø ´Ù µ ÔÐ Ò ÓÚ Ö Ø Ô Ö ÐÐ ÐÓ¹ Ö Ñ Ê ÓÙÒ Ý Ø ÓÙÖ Ú ÖØ × ´Ì ¼µ ´Ì ¾Ì µ ´ Ì ¼µ ´ Ì ¾Ì µ ´ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÙÖ Ú ÖØ × ´Ì Ì µ ´Ì Ì µ ´ Ì Ì µ ´ Ì Ì µ Ó Ø ×ÕÙ Ö ´ ½º µµº Ì × Ö ÓÒ Ê × × Ø × ÓÐÐÓÛ× ´Ì ¾Ì µ ´ Ì ¼µ Ê ´ Ì ¾Ì µ ´Ì ¼µ ¹ Ù Ä ÌÍÊ ½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿ ÊÌ ½½ ÍÒ Ö ÓÙÖ Ò Ó Ú Ö Ð ¸ Ø ÒØ Ö Ð Ò ´ ½º¿µ ÓÑ × Ê ´ µ ¾ Ù Ê Á Û ÒØ Ö Ø Ò Ø Ù Ö Ø ÓÒ ¬Ö×ظ Ø × ÒØ Ö Ð ÓÑ × ¾Ì Ê ´ µ´¾Ì µ ¾ ¾Ì ´ Ù× ¸ Û ¬Ü ÔÓ ÒØ ØÛ Ò ¾Ì Ò ¾Ì ÓÒ Ø Ú ÖØ Ð Ü × Ó Ø ÔÖ Ò ÔÐÓظ Ø Ð Ò Ø Ó Ø ÓÖ ÞÓÒØ Ð ×Ð Ø ÖÓÙ Ê Ø Ø Ø ÔÓ ÒØ × ´¾Ì µºµ Ï Ñ Ý ×ÔÐ Ø Ø × ÒØ Ö Ø ÓÒ ÒØÓ ØÛÓ Ô ÖØ× ¾Ì ¾Ì Ê ´ µ ¾ ´ ½º µ ¾Ì ¾Ì Ê ´ µ ¾ ¾Ì Ú Ò Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ´ ½º µ Ý ¾Ì ¸ Û Ó Ø Ò Ë ¾Ì ´ µ℄º Ï Ú × ÓÛÒ Ø Ø ¾Ì Ë ¾Ì ´ µ℄ Ê ´ µ ¾ ¯´Ì µ ¾Ì Û Ö ½ ¾Ì Ê ´ µ ¾ ¯´Ì µ ¾Ì ¾Ì ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ × Ø Ø ¯´Ì µ Ú Ò × × Ò Ø Ð Ñ Ø × Ì ½¸ Ù× Ò Ø Ø Ø Ø ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¾Ì ¾Ì Ê ´µ ¾ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ½ ½ Ê ´µ ½ ´ ½º µ ´Ï ××ÙÑ Ø ÒØ Ö Ð ÓÒ Ø Ö Ø Ò ´ ½º µ × ¬Ò Ø Ñ ÒÝ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ× Ý ×ÙÆ ÒØÐÝ ×Ø ×Ó Ø Ø Ø × Û ÐÐ ØÖÙ ºµ Ï Ú Ø Ö ÓÖ × ÓÛÒ Ø Ø ¾Ì Ð Ñ ¾Ì Ê ´ µ ¾ Ð Ñ Ë ¾Ì ´ µ Ì ½ Ì ½ ½ Ê ½ ´ µ ¾ Ë ´µ Û × Û Ø Û Û ÒØ ØÓ ÔÖÓÚ º × Ù×× ÓÒº Ì Ô Ö Ó Ó Ö Ñ ×Ø Ñ Ø Ó Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ × ÒÓØ × ÓÓ × ×ÓÑ ÓØ Ö ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ×Ø Ñ Ø ×º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÖØÐ ØØ³× Ñ Ø Ó Ý Ð × ØØ Ö ×Ø Ñ Ø º ÖØÐ ØØ³× Ñ Ø Ó Ô ÖØ Ø ÓÒ× ÐÓÒ Ô Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ ÒØÓ ÒÓÒÓÚ ÖÐ ÔÔ Ò Ô ÖØ× Ó ÕÙ Ð Ð Ò Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ × ÓÑÔÙØ ÓÖ Ô Öظ Ò Ø Ò Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ× Ó Ø Ô ÖØ× Ö Ú Ö ØÓ ÓØ ÒØ ÖØÐ ØØ ×Ø Ñ Ø Ó Ë ´ µº Í× Ò Ø ×ÝÑÔØÓØ ÙÒ × Ò ×× Ó Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ ×Ø Ñ Ø Ò Ø Ø Ø Ø ÔÖÓ ×× ´Øµ × Ö Ó ¸ ÓÒ Ò × ÓÛ Ø Ø Ø ÖØÐ ØØ ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖÙÑ ×Ø Ñ Ø Û ÐÐ ÓÒÚ Ö ØÓ Ë ´ µ × Û Ð Ø Ø ×Ø Ñ Ø ÓÑÔÙØ ÓÚ Ö Ö Ò ÖÔ Ó Ø Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ó ´Øµº Ä ÌÍÊ ½º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È × Ö Ø ¹Ì Ñ ÈÓÛ Ö ËÔ ØÖÙÑ ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÖ Ò Ö Ó ÏËË × Ö Ø ¹Ø Ñ ÔÖÓ ×× Ò℄ Û Ø Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ë ´ µ × ¬ ½ ¬¬¬ Æ Æ ¬ Ò ¿ ÊÌ ½½ ½ Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü Ò℄¸ Ø Ô Ö Ó Ó Ö Ñ ×Ø Ñ Ø Ó ¬¾ ¬ Ü Ò℄ ¾ Ò ¬ ¬ ¬ ÇÒ Ò × ÓÛ Ø × ×Ø Ñ Ø × ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÙÒ × ÑÙ × Û ÓÖ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ×º Ê Ø Ø ÓÒ ½ Ú × ÝÓÙ Å ØÐ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× Ò Û Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó × Ö Ø ¹Ø Ñ × Ò Ð× Ö × ÑÙÐ Ø Ò Ø Ö ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ ×Ø Ñ Ø ÖÓÑ Ø × Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ù× Ò Ô Ö Ó Ó Ö Ñ ×Ø Ñ Ø × Ò ÖØÐ ØØ ×Ø Ñ Ø ×º Ä ØÙÖ ¾ Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × È ÖØ ½¾ ¾º½ ÆÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ÐØ Ö ÁÒ Ë Ø ÓÒ ¼º ¸ Û ÓÒ× Ö Ø ÁÊ Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö¸ Û × Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö ÓÖ Ø Ø Ú ÒÓ × ÒÒ Ð ÑÓ Ð Û Ù× × Ù×Ø ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ó Ø Ö Ú ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ× ØÓ ÓÖÑ Ø ×Ø Ñ Ø Ó Ø Ö Ò ÓÑ ÒÒ Ð ÒÔÙØ × Ò Ðº ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Ú ÐÓÔ Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº Ì × × Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ö ÓÖ Ø Ø Ú ÒÓ × ÒÒ Ð ÑÓ Ð Û Ù× × ÐÐ Ó Ø ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ× ØÓ ×Ø Ñ Ø Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ × Ò Ðº ËÙÖÔÖ × Ò Ðݸ Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö × ÑÙ × Ö ØÓ Ö Ú Ø Ò Ø ÁÊ Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº ÐØ ÓÙ Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö × Ô Ý× ÐÐÝ ÙÒÖ Ð Þ Ð ¸ Ø × Ù× ÙÐ Ò Ø Ø Ø Ú × Ø Ð Ñ Ø Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÐÐ Ñ Ò ÑÙÑ ÅË Ö Ú Ò ¬ÐØ Ö× Û Ø ¬Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ Ò Ð Ýº ÁØ × Ø Ö ÓÖ Ø Ö Ò Ý Ó ÐÐ ÔÓ×× Ð ÅË Ö Ú Ö× Ø × Ø Ö Ú Ö Û Ó× Ô Ö ÓÖÑ Ò ÓÒ × ÓÙÐ ØÖÝ ØÓ Ø × ÐÓ× × ÔÓ×× Ð ØÓ Ò Ö Ú Ö × Òº × Ò Ë Ø ÓÒ ¼º ¸ Á Û ÐÐ Ó Ï Ò Ö ÐØ Ö × Ò Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó × Ö Ø ¹Ø Ñ × Ò Ð× Ò ×Ý×Ø Ñ׺ Ï Ú ÏËË Ö Ò ÓÑ × Ò Ð Òº ÁØ × × ÒØ Ø ÖÓÙ Ò Ø Ú ÒÓ × ÒÒ Ð Ø Ú ÒÓ × ÒÒ Ð Ò Ò · Ò Ò℄ Ò Ò Ì ÒÒ Ð ÒÓ × ÔÖÓ ×× Ò Ò ÒÓØ Û Ø Û Û ÐÐ ××ÙÑ ÓÒÐÝ Ø Ø Ò × ÏËË Ò × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ Ø ÒÒ Ð ÒÔÙØ ÔÖÓ ×× Ò Ø × Ò× Ø Ø ÓÖ ÐÐ Ò Ò ℄ ¼ Ì × Ø ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ × Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ØÛÓ Ø Ò × ÓÙØ ÓÙØÔÙØ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ò ÖÓ××¹ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ê ´ µ Ê ´ µ·Ê ´ µ ´ ¾º½µ Ê ´Ò µ ÓÖ ÐÐ Ò ´ ¾º¾µ Ò ℄ ¿ Ä ÌÍÊ ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½¾ ¿ Ä Ø Ù× ÒÓÛ Ö Ú Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ Ò℄º ÇÙÖ ×Ø ÖØ Ò ÔÓ ÒØ × Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ º ÁÒ Ø × × ¸ Ø × Ý× Ø Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ò Ò × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ Ú ÖÝ ¸ × Ö Ò × Ø ÖÓÙ ÐÐ ÒØ Ö׺ Ì × Ú × Ù× Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´ Ò Òµ ℄ ¼ ÓÖ ÐÐ Ò Ï Ò Ö ¹ÛÖ Ø Ø × × ÓÖ ÐÐ Ò Ò ℄ Ò ℄ Í× Ò ´ ¾º¾µ Ò Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ú Ö ÓÙØÔÙØ × Ò Ð Ò × ÕÙ Ð ØÓ Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ò℄ £ Ò¸ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ò ÓÑ × ´ Ò℄ £ Òµ ℄ Ê ´Ò µ ÓÖ ÐÐ Ò ÁÒ Ø ÔÖ Ò ÕÙ Ø ÓÒ¸ Ø ×ÙÆ × ØÓ ÓÒ× Ö Ø × ¼ ÓÖ Ù× ØÓ Ð ØÓ Ø ÖÑ Ò Û Ø Ò℄ × Ø ¼ × Ú × Ù× ´ Ò℄ £ Òµ ¼℄ Ê ´Òµ ÓÖ ÐÐ Ò Ï Ò Ö ¹ÛÖ Ø Ø Ð Ø Ò × × ´ Ò℄ £ Òµ ¼ ℄ ´ Ò℄ £ Ò ¼ µ℄ Ò℄ £ Ò ¼℄ Ò℄ £ Ê ´Òµ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ò℄ £ Ê ´Òµ Ê ´Òµ ÓÖ ÐÐ Ò ´ ¾º¿µ Ï Ö Ñ Ö Ø Ø ÓÖ Ø ÁÊ Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö¸ Ø ØÛÓ × × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´ ¾º¿µ Ö ÕÙ Ð ÓÖ ÓÒÐÝ ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Òº Ë Ò Ø ØÛÓ × × Ó ´ ¾º¿µ Ö ÕÙ Ð ÓÖ ÐÐ Ò Ò Ø × Ó Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö¸ Û Ö ÐÐÓÛ ØÓ Ø Ø ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó ÓØ × × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´ ¾º¿µ Ø × Ø × Ø Û Ñ × Ø × Ö ÓÖ Ù× ØÓ ¬Ò Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö Ø Ò Ø ÁÊ Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö ÓÒ× Ö Ò Ë Ø ÓÒ ¼º º ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ò ÓØ × × Ó ´ ¾º¿µ¸ Û Ó Ø Ò À ´ µË ´ µ Ë ´ µ Û Ö À ´ µ × Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº Í× Ò ´ ¾º¿µ Ò ´ ¾º½µ¸ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö × Ú Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò × ÑÔÐ ÓÖÑÙÐ Ë ´ µ Ë ´ µ ´ ¾º µ À´ µ Ë ´ µ Ë ´ µ·Ë ´ µ Ê Ñ Ö º Ì ÔÖ Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó × Ø ÖÓÙ ÐÑÓ×Ø ÛÓÖ ÓÖ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº Ì ÓÖÑÙÐ ´ ¾º µ ÜÔÖ ×× × ÓØ Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× Ä ÌÍÊ ÙÒ Ø ÓÒ Ó Ø ¬ÐØ Öº ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½¾ ¿ × Ö Ø ¹Ø Ñ ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö Ò Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö Ö Ú ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº Ì ÒÒ Ð ÒÔÙØ × ÏËË ÔÖÓ ×× ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ ÜÔ´ µ Ì Ø Ú ÒÒ Ð ÒÓ × ´Øµ × ××ÙÑ ØÓ Ú ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ Æ´ µ · ¿ ÜÔ´ µ Ì ÒÒ Ð ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× ´Øµ ´Øµ · ´Øµ × ØÓ ¬ÐØ Ö Ý ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö Û Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµº Ä Ø³× ¬Ò ´Øµº Ï Ú ¾ Ë ´ µ ´¾ µ¾ · ½ Ë ´ µ ½ · ´¾ µ¾ · ½ Ü ÑÔÐ ¾º½º Ï ´Øµ Û Ø ËÙ ×Ø ØÙØ Ò Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ× ÒØÓ ´ ¾º µ Û × Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× ÙÒ Ø ÓÒ À ´ µ Ó Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö × Ú Ò Ý ´ Ø Ö ×ÓÑ Ð Ö × ÑÔÐ ¬ Ø ÓÒµ ¾ À´ µ ´¾ µ¾ · ÖÓÑ Û Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ´Øµ ´½ ¿µ ÜÔ´ ¿ Ø µ ÆÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ÐØ Ö ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ì Ö × Ò ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ Ó Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Öº ÓÖ Ø × Ö Ø ¹ Ø Ñ ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö¸ Ø ÓÖÑÙÐ × ½ Ë ´ µË ´ µ Ì ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ÐØ Ö ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ´ ¾º µ ¼ Ë ´ µ·Ë ´ µ ÓÖ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö¸ Ø ÓÖÑÙÐ × ½ Ë ´ µË ´ µ ´ ¾º µ Ì ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ÐØ Ö ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ½ Ë ´ µ · Ë ´ µ Á ¬Ò × Ø × × Ø ÓÒ Û Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø × Ö Ø ¹Ø Ñ ÓÖÑÙÐ ´ ¾º µº Ç Ú ÓÙ× ÑÓ ¬ Ø ÓÒ× Ò Ø ÔÖÓÓ Ò Ñ ØÓ Ó Ø Ò ÓÖÑÙÐ ´ ¾º µ ÓÖ Ø ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ × º Ä ÌÍÊ ÓÖ Ø × ÓÐÐÓÛ× ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿¼ ÊÌ ½¾ × Ö Ø ¹Ø Ñ × ¸ Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ × ´ Ò Òµ¾ ℄¸ Û Ò Ö ÛÖ ØØ Ò ´ Ò Òµ¾ ℄ ´ Ò Òµ´ Ò Ò µ℄ ´ Ò Òµ Ò℄ ´ Ò Òµ Ò℄ ´ Ò Òµ Ò℄ ¼ ÁÒ Ø ÔÖ Ò ¸ Á Ù× Ø Ø Ø Ø ´ Ò Òµ Ò ℄ ¼¸ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ×Ø Ñ Ø Òº Ì × × ØÖÙ Ù× Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð Ò Ò × ÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ØÓ Ú ÖÝ Ö Ú Ö ÒÔÙØ Ò Ø Ö ÓÖ Ø ÑÙ×Ø Ð×Ó ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ ÒÝ Ð Ò Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ó Ø ³× Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÑÙ×Ø ÓØ Ó ÓÒ Ð ØÓ Ø ×Ø Ñ Ø Ò Ø× Ð º Ï Ò ÒÓÛ × ÑÔÐ Ý Ø ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖ ÙÖØ Ö × ÓÐÐÓÛ× ¾ ´ Ò Òµ Ò℄ Ò Ò℄ Ò℄ Ê ´¼µ ´ Ò℄ £ Ò µ Ò ℄ ½ Ê ´¼µ ´ Ò Ù℄ Ù µ Ò ℄ Ù Ê ´¼µ Ê ´¼µ Ê ´¼µ Ê ´¼µ Ù ½ ½ ½ ½ Ù ½ ½ Ù ½ ½ Ò Ù℄ Ò Ù℄ Ù Ò ℄ Ù Ò ℄ Ò Ù℄Ê ´Ò Ùµ ½ ℄Ê ´ µ Ï Û ÒØ ØÓ Ö ¹ ÜÔÖ ×× Ø × Ð ×Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ Ò Ö ÕÙ Ò Ý ÓÑ Òº ÌÓ Ó Ø ×¸ Ð Ø ØÑ × Ò Ð Ò℄ ¡ Ò℄ £ Ê ´Òµ ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ × Ø Ø ½ ¼℄ ℄Ê ´ µ ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Û ÒÓÛ ÖÓÑ ¼℄ ½ ¿¼½ ÓÙÖ Ö ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÖÝ Ø Ø ½ ¼ ¨´ µ ½ ¼ À ´ µË ´µ Ò℄ Ø × Ö Ø ¹ Ä ÌÍÊ ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ Ò ×Ó Û Ò × Ý Ø Ø ËË ½ ½ Ï ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´ Ò Òµ¾ ℄ Ë È ¿½ ÊÌ ½¾ ½ ℄Ê ´ µ Ê ¼ ¼ ½ ½ ¼ ´¼µ Ë ´ Ë ´ À ´ µË ´µ ½ À ´ µË ´ µ ½ µ ¼ À ´ µË µ ½ À ´ µ℄ ¼ ´µ ÁÒ Ø × Ð ×Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ¸ ×Ù ×Ø ØÙØ Ø ÜÔÖ ×× ÓÒ ÓÖ Ø ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× À ´ µ ÓÒ Ø Ö Ø × Ó ´ ¾º µº Ø Ö ×ÓÑ × ÑÔÐ Ð Ö ¸ ÝÓÙ Ó Ø Ò Ø ÓÖÑÙÐ ´ ¾º µ ÓÖ Ø × Ö Ø ¹Ø Ñ ÒÓÒ Ù× Ð Ï Ò Ö ¬ÐØ Ö ÅË ×Ø Ñ Ø ÓÒ ÖÖÓÖº ¾º¾ Ë Ò Ð Ë ÖÚ Ö ÉÙ Ù ×ÝÑÔØÓØ × ÁÒ Ê Ø Ø ÓÒ× ½¿ Ò ½ ¸ ÝÓÙ ÛÓÖ Ð ØØÐ Ø Û Ø Ø × Ò Ð ¹× ÖÚ Ö ÕÙ Ù Ò ×Ý×Ø Ñ ÑÓ Ðº ÁÒ Ø × ÑÓ Ð¸ Ø ÖÖ Ú Ð× Ó Ø Ñ ×× Ô Ø× Ó ÙÖ ÓÖ Ò ØÓ ÈÓ ××ÓÒ ÔÖÓ ×× Û Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø ´Ô Ø×»× ÓÒ µº Ì × Ò Ð × ÖÚ Ö × ÖÚ × Ô Ø× ´ º º¸ ÖÓÙØ × Ô Ø×µ Ø Ö Ø Ó ´Ô Ø×»× ÓÒ µº ËÙÔÔÓ× º ´Ì × × Ø × Ó ×Ø Ð ÕÙ Ù ºµ Ä Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð ÏÒ ÒÓØ Ø Û Ø Ò Ø Ñ Ó Ø Ò¹Ø ÖÖ Ú Ò Ô Ø¸ ÓÖ Ò ½ ¾ ¿ ¡ ¡ ¡º ´ÁÒ ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ ÏÒ × Ø Ð Ò Ø Ó Ø Ñ Ø Ø Ô Ø Ò Û Ø× Ò Ø ÕÙ Ù ÖÓÑ Ø× Ø Ñ Ó ÖÖ Ú Ð ÙÒØ Ð Ø Ø Ñ Ø ×Ø ÖØ× ØÓ × ÖÚ Ý Ø × ÖÚ Öºµ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Á Û ÒØ ØÓ × Ù×× Ð ØØÐ Ø Ø ×ÝÑÔØÓØ Ú ÓÖ Ó Ø × ÕÙ Ò Ó Û Ø Ò Ø Ñ × ÏÒº Ë Ò Ø ÕÙ Ù × ×Ø Ð ¸ Ø Û Ø Ò Ø Ñ × ÏÒ Û ÐÐ ÒÓØ ÐÓÛ ÙÔ × Ò ½º ÁØ × Û Ðй ÒÓÛÒ Ø Ø Ø Ò ÓÙÒ Ò ÒÝ × Ø ÜØ ÓÓ ÓÒ ÕÙ Ù Ò ×Ý×Ø Ñ× Ø Ø Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ Ó ÏÒ ÓÖ Ð Ö Ò × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ Ø Ò× ØÝ ´Ûµ ½ Æ´Ûµ · ´ µ ´ µÛ Ù´Ûµ ´ ¾º µ Ñ Ü ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒº ÁØ × ×Ý ØÓ × Û Ý Ø × Ò× ØÝ ÙÒ Ø ÓÒ × ÓÙÐ Ñ Ü Ø Ñ Ý ÔÔ Ò Ø Ø Û Ò Ô Ø Ò ÖÖ Ú ×¸ Ø ÕÙ Ù × ÑÔØݸ Û Ñ Ò× Ø Ø Ø Û Ø Ò Ø Ñ ÏÒ Ø × Ø Ú ÐÙ ¼¸ ÔÖÓ Ù Ò Ø ÐØ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ø Ø ÒÒ Ò Ó ´Ûµ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ø Ð Ò Ø Ó Ø ÕÙ Ù × ¼ ÙÔÓÒ Ø Ô Ø³× ÖÖ Ú Ð¸ Ø Ô Ø Û ÐÐ Û Ø Ò ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ Û × ÓÒØ ÒÙÓÙ×ÐÝ ×ØÖ ÙØ ´ Ò Ø¸ ÓÖÑÙÐ ´ ¾º µ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø Ø × ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÓÒ Ø ÓÒ Ð ×ØÖ ÙØ ÓÒ × ÜÔÓÒ ÒØ Ð Û Ø Ñ Ò ½ ´ µµº À Ö Ö ×ÓÑ × ÑÔÐ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× Û Ò Ö Û ÖÓÑ Ø ÓÖÑ Ó Ø ×ÝÑÔØÓØ Û Ø Ò Ø Ñ Ò× ØÝ ´ ¾º µ Ä ÌÍÊ ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¯ ÓÖ ÒÝ ÒÓÒÒ Ø Ú Ö Ð ÒÙÑ Ö× È ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ¯Ì ¸Û È ÏÒ Ú ´Ûµ ℄ ÏÒ ¿¾ ÊÌ ½¾ ¼℄ ½ ÜÔ Ø Û Ø Ò Ø Ñ × Ø ×¬ × ½ Û ´Ûµ ÏÒ ℄ ¼ Û ÓÖ Ð Ö ÓÖ Ð Ö Ò Ò Û ´ µ ÓÖ Ð Ö Ò ¯ ÓÖ Ð Ö Ò¸ Ø ÜÔ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ Ø Ø Ô Ø Ò ×Ø Ý× Ò Ø Õ Ù Ò ×Ý×Ø Ñ × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ ½ ´ µº ÌÓ × Ø ×¸ ÒÓØ Ø Ø Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ñ ×Ô ÒØ Ý Ø Ô Ø Ò Ø ×Ý×Ø Ñ × Ø ×ÙÑ Ó Ø× Û Ø Ò Ø Ñ Ò × ÖÚ Ø Ñ ¸ Ò Ø Ö ÓÖ Û Ú ½ · ½ ÓÖ Ð Ö Ò Û Ø Ò Ø Ñ ℄ · × ÖÚ Ø Ñ ℄ ´ µ ¾º¿ Ï Ý Ë ´ µ ¼ ËÙÔÔÓ× Û Ú ÓÒØ ÒÙÓÙ×¹Ø Ñ ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµº Á Ú ÔÙØ Ó« ÙÒØ Ð ÒÓÛ ØÖÝ Ò ØÓ ÜÔÐ Ò Û Ý Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ë ´ µ Ø × ÒÓÒÒ Ø Ú Ú ÐÙ × Ø ÐÐ Ö ÕÙ Ò × º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Á × ÓÛ ÝÓÙ Û Ý Ø × × ØÖÙ º Ä Ø £ Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÓ× Ø Ú Ö ÕÙ Ò Ý Ø Û Û Û ÒØ ØÓ Ñ ×ÙÖ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Û Ø Ë ´ £µ ׺ È Ò ÖÖÓÛ Ò Ð Þ ¬ÐØ Ö Û Ø ÒØ Ö Ö ÕÙ Ò Ý £ Ò Ò Û Ø ¡ º Ì × Ñ Ò× Ø Ö ÕÙ Ò Ý Ö ×ÔÓÒ× Ó Ø ¬ÐØ Ö × ´ £·¡ ¾ ½ £ ¡ ¾ À´ µ ¼ Ð× Û Ö È ×× Ö Ð Þ Ø ÓÒ Ü´Øµ Ó ´Øµ Ø ÖÓÙ Ø × Ò ÖÖÓÛ Ò ¬ÐØ Ö Ò Ø Ò Ñ ×ÙÖ Ø ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö Û Ø ÔÓÛ Ö Ñ Ø Ö Ò ÖÖÓÛ Ò ÔÓÛ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÓÛ Ö Ü´Øµ ¬ÐØ Ö ÑØÖ ××ÙÑ Ò Û Ú Ò Ö Ó ÔÖÓ ×׸ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Û Ø Û ÐÐ Û Ó Ø Ò ÓÖ ÓÙÖ ÔÓÛ Ö Ñ Ø Ö Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ Ý Ø Ö Ó ÔÖÓ ×× ××ÙÑÔØ ÓÒ¸ Û ÒÓÛ Ø Ø Ø ÔÓÛ Ö Ñ ×ÙÖ Ý Ø ÔÓÛ Ö Ñ Ø Ö Û ÐÐ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ ¾ ·¡ ¾ Ë £ ¡ ¾ £ ´µ ´ ¾º µ Ä ÌÍÊ ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½¾ ¿¿ Ë Ò ¡ × ÐÓ× ØÓ Þ ÖÓ¸ Ø Ù×Ù Ð Ð ÙÐÙ× ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ø ÐÐ× Ù× Ø Ø ´ ¾º µ × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ ¾´¡ µË ´ £µ ÓÒ ÐÙ× ÓÒ Ì ÔÓÛ Ö Ñ ×ÙÖ Ø Ø ÓÙØÔÙØ Ó Ø Ò ÖÖÓÛ Ò ¬ÐØ Ö¸ Ú Ý Ý ¾¡ ¸ × £ µº Ë Ò ÔÓÛ Ö Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ú ÒÓÒ Ø Ú ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ÕÙ Ð ØÓ Ë ´ Ö ×ÙÐظ Û Ö ÓÖ ØÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ë ´ £µ ÑÙ×Ø ÒÓÒÒ Ø Ú º Ê Ñ Ö º Ì Ö × ÒÓØ Ö Û Ý ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ë ´ µ ¼º Ò Ë Ø ÓÒ ¿ º ¸ Û ÒØÖÓ Ù ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ê ´ µ ÐÐ Ø ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØݺ ÁØ ØÙÖÒ× ÓÙØ Ø Ø Ê ´ µ Ó Ý× Ø ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò ÓÒÐÝ Ë ´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ º Ì ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ý× Ø Ø Ø ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð ½ ½ ´×µ ´ØµÊ ´× ص × Ø ´ ¾º µ ½ ½ × ÒÓÒÒ Ø Ú ÓÖ ÒÝ ÙÒ Ø ÓÒ ´Øµ ÓÖ Û Ø ÔÖ Ò ÓÙ Ð ÒØ Ö Ð Ü ×Ø׺ Ì Ö Ö Ò × ÐÝ Ø Ø Ø ÒØ Ö Ð ´ ¾º µ × Ø × Ñ Ø Ò × Ø ÕÙ ÒØ ØÝ ´ µ £ ´ µ £ Ê ´ µ Ú ÐÙ Ø Ø ¼¸ Û × Ø × Ñ Ø Ò × Ø ÒØ Ö Ð ½ À ´ µ ¾Ë ´ µ ´ ¾º½¼µ ½ Ë Ý Ò Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ ØÝ ´ ¾º½¼µ × ÐÛ Ý× ÒÓÒÒ Ø Ú ÓÖ Ú ÖÝ ¬ÐØ Ö ´Øµ × Ø Ö ÓÖ Ø × Ñ Ø Ò × × Ý Ò Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ ØÝ ´ ¾º µ × ÐÛ Ý× ÒÓÒÒ Ø Ú º Ë Ý Ò Ø Ø Ø ÕÙ ÒØ ØÝ ´ ¾º½¼µ × ÐÛ Ý× ÒÓÒÒ Ø Ú ÓÖ Ú ÖÝ ¬ÐØ Ö ´Øµ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ × Ý Ò Ø Ø Ë ´ µ ¼ Ø ÐÐ º Ì Ö ÓÖ ¸ × Ý Ò Ø Ø Ë ´ µ ¼ Ø ÐÐ × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ × Ý Ò Ø Ø ´ ¾º µ × ÒÓÒÒ Ø Ú ÓÖ ÐÐ ´Øµ¸ Û × Ø ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¬Ò Ø Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØݺ ¾º ÈÖÓÓ Ó ÓÖÑÙÐ Ê ´ µ ´ µ £ ´ µ £ Ê ´ µ ËÙÔÔÓ× Û Ô ×× ÏËË ÔÖÓ ×× ´Øµ Ø ÖÓÙ ÄÌÁ ×Ø Ð ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´Øµ¸ Ó Ø Ò Ò ÏËË ¬ÐØ Ö ÓÙØÔÙØ ÔÖÓ ×× ´Øµº À Ö ¸ Á ¬Ò ÐÐÝ ÔÖÓÚ ÓÖ ÝÓÙ Ø Ø Ê ´ µ ´ µ £ ´ µ £ Ê ´ µ ÓР׺ ÌÓ ×Ø ÖØ Ø ÔÖÓÓ ¸ Û ÒÓØ Ø Ø × Ò ´ ´Øµ ´Øµµ Ä ÌÍÊ ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ × ¬ÐØ Ö ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö¸ ×Ó × Ë Ë È ÊÌ ½¾ ¿ ´ ´¼µ ´Øµ ´¼µ ´Øµµ ´ ¾º½½µ ÆÓØ Ø Ø ´ ¾º½½µ × Ö Ò ÓÑ ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Öº Á Û Ó × ÖÚ Ñ ÒÝ Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ÒÔÙØ Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÙØÔÙظ Ò Ø Ò Ú Ö ¸ Û Ó Ø Ò Ý Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ó ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ ÒÓØ Ö ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Öº Á Û Ø Ò Ø Ð Ñ Ø Ó ×Ù Ú Ö ×¸ Û ÓÒ ÐÙ Ý Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× Ø Ø ´ ´¼µ ´Øµ℄ ´¼µ ´Øµ℄µ ´ ´¼µ ´Øµ℄ Ê ´Øµµ × Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö¸ Ò Ø Ò ÔÔÐÝ Ò Ø ÓÒÚÓÐÙØ ÓÒ Ø ÓÖ Ñ Û × Ø Ø Ê ´Øµ ´Øµ £ ´¼µ ´Øµ℄ ´ ¾º½¾µ ÆÓÛ × Ò Ö Ò ÓÑ × Ò Ð ´ ص Ø ÖÓÙ Ø ¬ÐØ Ö Û Ø ÑÔÙÐ× Ö ×ÔÓÒ× ´ ص¸ Ø Ö Ý Ó Ø Ò Ò Ö Ò ÓÑ ÓÙØÔÙØ × Ò Ð ´ صº Ì Ø ×¸ ´ ´ ص ´ صµ × Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö ÓÖ Ø ¬ÐØ Ö ´ صº ÓÒ× ÕÙ ÒØÐݸ ´ ´¼µ ´ ص ´¼µ ´ صµ × Ð×Ó Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö ÓÖ Ø ¬ÐØ Ö ´ صº Ý Ù× Ò Ø ÔÖ Ò ÔÐ Ó ×ÙÔ ÖÔÓ× Ø ÓÒ Ò Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× × Û Ò ÓÙÖ ÔÖ Ò Ö ÙÑ Òظ Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´ ´¼µ ´ ص℄ ´¼µ ´ ص℄µ ´Ê ´Øµ ´¼µ ´ ص℄µ × Ò ÒÔÙعÓÙØÔÙØ Ô Ö ÓÖ Ø ¬ÐØ Ö ´ ص¸ ÖÓÑ Û Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ´¼µ ´ ص℄ ´ ص £ Ê ´Øµ ´ ¾º½¿µ ÆÓØ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ñ ¹ ÒÚ Ö Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ´¼µ ´ ص℄ ´Ùµ ´Ù ص℄ ÓÖ ÐÐ Ø Ù ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø Ò Ù Ø¸ Û Ò × Ý Ø Ø ´¼µ ´ ص℄ ´Øµ ´¼µ℄ ´ ¾º½ µ Á ÝÓÙ ×Ø Ö Ø Ø Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¾º½¾µ¹´ ¾º½ µ¸ ÝÓÙ × Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ê ´Øµ ´Øµ £ ´ ص £ Ê ´Øµ ÔÓÔ× ÓÙØ Ä ÌÍÊ ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿ ÊÌ ½¾ ¾º ÁÒ¬Ò Ø Å ÑÓÖÝ ÈÖ ØÓÖ ÁÒ Ò ÖÐ Ö Ð ØÙÖ ¸ Û × Ù×× Ø ¬Ö×ظ × ÓÒ ¸ Ò Ø Ö ÓÖ Ö ÔÖ ØÓÖ× Ó ÏËË × Ö Ø ¹ Ø Ñ ÔÖÓ ×× Òº ÆÓÛ Û Û ÒØ ØÓ ÓÖÑ ÔÖ Ø ÓÒ Ó Ò × ÓÒ ÄÄ Ó Ø Ò¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ ÔÖ Ò × ÑÔÐ × Ï Û ÐÐ ÐÐ Ø × Ø Ò ½ Ò ¾ Ò¬Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ ÔÖ ØÓÖº Ò Ï Ò ¿ Ò ¡¡¡ Ä Ø Ù× ÒÓØ Ø × ÔÖ ØÓÖ × ½ ½ Ò Ú ØÓ ¬Ò Ø ÔÖ ØÓÖ Ó Æ ÒØ× º Ý Ø ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÝ ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ´ Ò Òµ Ò ℄ ¼ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ Ì × Ò Ö ÛÖ ØØ Ò × Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ½ Ê ´ µ Ê ´µ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ ½ ´ ¾º½ µ Ì ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¾º½ µ Ö ÐÐ Ø Ï Ò Ö¹ÀÓÔ ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ì Ö × Û Ðй ÒÓÛÒ ×Ô ØÖ Ð ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÓÖ ×ÓÐÚ Ò Ø Ï Ò Ö¹ÀÓÔ ÕÙ Ø ÓÒ׺ À Ö ¸ Á Ù×Ø Ø ÐÐ ÝÓÙ Û Ø Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ×º ÁÒ ÑÓÖ Ú Ò Ø ÜØ ÓÓ ´×Ù × Ø Ø ÜØ ÓÓ ÈÖÓ Ð ØÝ Ò Ê Ò ÓÑ ÈÖÓ ×× × ÓÖ Ð ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ¸ Ý Ð ÖØÓ Ä ÓÒ¹ Ö ¸ ×ÓÒ¹Ï ×Ð Ý ÈÙ º Óº¸ ½ µ¸ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ¬Ò ÓÙØ Û Ý Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ñ Ø Ó ÛÓÖ ×º ËÓÐÙØ ÓÒº Ä Ø À ´Þ µ Ø ÔÖ ØÓÖ ØÖ Ò× Ö ÙÒ Ø ÓÒ À ´Þ µ ½ ¼ ·½ Þ Ì Ò À ´Þµ Ò ÓÙÒ Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ×Ø Ô׺ ËØ Ô ½ Ó Ø ×Ô ØÖ Ð ØÓÖ Þ Ø ÓÒ ½ É´Þ µÉ´Þ ½ µ Ë ´Þ µ Û Ö É´Þµ Ö ÔÖ × ÒØ× Ù× Ð × Ò Ð Ò Þ¹ ÓÑ Ò ´ Ò É´Þ ½ µ Ø Ö ÓÖ Ö ÔÖ × ÒØ× Ò ÒØ ¹ Ù× Ð × Ò Ðµº ËØ Ô ¾ Ì × Ö ØÖ Ò× Ö ÙÒ Ø ÓÒ × Ø Ò Þ À ´Þ µ É´Þ µ É´Þ µ Ù× Ð Û Ö Ø Ù× Ð ÖÓÙÒ Ø Ö Ø× Ñ Ò× Û Ø Ø Ù× Ð Ô ÖØ Ó Ø × Ò Ð Ò× Ø Ö Ø׺ Ä ÌÍÊ Ü ÑÔÐ ¾º Ê ¾º¾º Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½¾ ÄØ ´ µ ´½ ¾ µÆ ℄ ´¼ µÆ ½℄ ´¼ µÆ · ½℄ Ì Ò Ø ÔÓÛ Ö ×Ô ØÖ Ð Ò× ØÝ Ò Þ¹ ÓÑ Ò × Ë ´Þ µ ´½ ¾ µ ´¼ µÞ ½ ´¼ µÞ Ì ×Ô ØÖ Ð ØÓÖ Þ Ø ÓÒ Ò ËØ Ô ½ × ½ ½ ½ ℄ ½ ´¼ µÞ ℄ Ë ´Þ µ ½ ´¼ µÞ Ï × ÖÓÑ Ø × Ø Ø ½ É´Þ µ ½ ´¼ µÞ ½ È Ö ÓÖÑ Ò ËØ Ô ¾¸ Û × Ø Ø Þ É´Þ µ Þ ´¼ µ Ì Ù× Ð Ô ÖØ Ó Ø × × ¼ º Ì Ö ÓÖ ¸ ¼ À ´Þ µ É´Þ µ´ ¼ µ ½ ´¼ µÞ ½ Ì ÒÚ Ö× ØÖ Ò× ÓÖÑ Ó Ø × × Ò℄ ´ ¼ µ´¼ µÒ Ù Ò℄ Ì Ò¬Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ ÔÖ ØÓÖ Ó Æ ÒØ× Ö Ø Ò ½℄ ´ ¼ µ´¼ µ ½ ´¼ µ ½ ¾ ¿ ¡¡¡ Ì Ò¬Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ ÔÖ ØÓÖ × Ø Ò Ò Ò ½ ¾ Ò ¾ Ò ¿ Ò ½ ¡ ¡ ¡ Ü Ö × º ÏÓÖ ÓÙØ Ø Ò¬Ò Ø Ñ ÑÓÖÝ ÔÖ ØÓÖ Û Ò Ê ´ µ ´¼ µ Ö ÝÓÙ ×ÙÖÔÖ × Ý Ø Ò×Û Ö Ï Ø Ó ÝÓÙ Ø Ò Ø Ò×Û Ö Ñ Ò× Ê ¿ Ä ÌÍÊ ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ¿ ÊÌ ½¾ ¾º ËØÓ Å Ö Ø ÁÒÚ ×ØÑ ÒØ Ï ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ø ÐÝ ÔÖ × ´ Ò ÓÐÐ Ö×»× Ö µ ÓÖ Ú Ò ×ØÓ Ö ÑÓ Ð × Ö Ò ÓÑ ÔÖÓ ×× ½ ¾ ¿ º ´Ì Ù׸ ÓÖ Ò¸ Ø Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ò ÑÓ Ð× Ø ÔÖ Ó Ø ×ØÓ ÓÒ Ý Òºµ ÓÒ× Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö ¹ ÒÚ ×ØÑ ÒØ × Ñ º Ü Ô Ö Ñ Ø Ö Ô × Ø × Ý Ò ¼ Ô ½º ËÙÔÔÓ× Ø ÒÚ ×ØÓÖ × Ò Ø Ð Ô Ø Ð ÕÙ Ð ØÓ ´¼µ ÓÐÐ Ö׺ ÇÒ Ý ½¸ Ø ÒÚ ×ØÓÖ ÒÚ ×Ø× Ô ´¼µ ÓÐÐ Ö× Ò Ø Ú Ò ×ØÓ Ò ÓÐ × ´½ Ôµ ´¼µ ÓÐÐ Ö× × º ÇÒ ×Ù × ÕÙ ÒØ Ý¸ Ø ÒÚ ×ØÓÖ × × Ò Ö ×ØÓ ÓÐ Ò ×¸ ÓÑ Ò × Ø ÔÖÓ × Û Ø Ô Ø Ð Ð × ÖÓÑ Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ý ØÓ Ø Ø ØÓØ Ð Ô Ø Ð¸ Ò Ø Ò ÒÚ ×Ø× ½¼¼Ô± Ó Ø ØÓØ Ð Ô Ø Ð Ò Ø Ú Ò ×ØÓ ¸ ÓÐ Ò Ø Ö ×Ø × º Ä Ø ´Òµ Ø ÒÚ ×ØÓÖ³× ÑÓÙÒØ Ó Ô Ø Ð Ø Ö Ò Ý× Ó Ø Ö ¹ ÒÚ ×ØÑ ÒØ × Ñ º ÁØ × ÒÓØ Ö ØÓ × Ø Ø Ò ´ ¾º½ µ ´Òµ ´¼µ Ô ·½ · ½ Ô ½ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ´½µ ´ ¾ Ô ´¼µ ½ µ · ´½ Ôµ ´¼µ ÛÓÙÐ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ô Ø Ð Ø Ö Ø ¬Ö×Ø Ý ´ º º¸ Ø ÒÒ Ò Ó × ÓÒ Ýµ ÇÒ Ø ¬Ö×Ø Ý¸ Ô ´¼µ ½ × Ö × Ó ×ØÓ Û Ö ÔÙÖ × Ø ½ ÓÐÐ Ö× Ô Ö × Ö Ò Ø Ò Ø × × Ö × Û Ö ×ÓÐ Ø Ø ÒÒ Ò Ó Ø × ÓÒ Ý ÓÖ ¾Ô ´¼µ ½ ÓÐÐ Ö× ´ ¾ ÓÐÐ Ö× Ô Ö × Ö µ Ø ØÓØ Ð Ô Ø Ð Ø Ò × Ø × ¾ Ô ´¼µ ½ ÓÐÐ Ö× ÔÐÙ× Ø ´½ Ôµ ´¼µ ÓÐÐ Ö× Ð × Ø ¬Ö×Ø Ýº ÓÐÐÓÛ Ò Ø ÔÔÖÓ Ó Ì ÓÑ × ÓÚ Ö½ ¸ Û Û × ØÓ ÓÓ× Ô Ò ÓÖ Ö ØÓ Ñ Ü Ñ Þ Ø ÒÚ ×ØÓÖ³× Ô Ø Ð ´Òµ Ø Ö Ð Ö ÒÙÑ Ö Ó Ý× Òº Ì Ò Ø ÐÓ Ö Ø Ñ Ó ÕÙ Ø ÓÒ ´ ¾º½ µ¸ Û × Ø Ø Ø × × Ø × Ñ Ø Ò × ÓÓ× Ò Ô ØÓ Ñ Ü Ñ Þ Ò ½ Ò ½ ÐÓ Ô ·½ ·½ Ô ´ ¾º½ µ Ø Ø × ÔÓ Òظ Û ××ÙÑ Ø Ø Ø ×ØÓ ÔÖ × Ò ÓÖÑ ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò Ö Ó ÔÖÓ ×׺ Ì Ò ÐÐ Ó Ø Ô Ö× ´ ·½ µ Ú Ø × Ñ ÔÖÓ Ð ØÝ ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ø Ð Û Ó Ð Ö ÒÙÑ Ö× ÔÔР׸ Ñ Ò Ò Ø Ø Ø Ú Ö ´ ¾º½ µ ÓÒÚ Ö × ØÓ ÐÓ Ô ¾ ·½ Ô ½ Ô ×Ó Ø Ø ´ ¾º½ ´ ¾º½ µ × Ò ½º ÁØ Ø Ö ÓÖ Ñ × × Ò× ØÓ ÓÓ× µ ×Ñ ÜÑÞ º Ì Ò Ø Ó ´ ¾º½ µ Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ô Ò × ØØ Ò Ø ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓ¸ ÓÒ × ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÕÙ Ø ÓÒ ´ ¾ ½ ¾ ½ µÔ · ½ ¼ ½ ̺ ź ÓÚ Ö¸ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ Ñ Ü Ñ Þ Ò ÜÔ Ø ÐÓ ÒÚ ×ØÑ ÒØ Ö ØÙÖÒ¸ ¿¼¸ ÔÔº ¿ ß¿ ¿¸ ½ º ÖÚ ØÚ ´ ¾º½ µ Á ÌÖ Ò׺ ÁÒ ÓÖѺ Ì ¸ ÎÓк ÓÖÝ Ä ÌÍÊ ¾º Ê Æ ÇÅ ÈÊÇ ËË Ë È ÊÌ ½¾ ¿ ÓÖ Ôº Ü ÑÔÐ ¾º¿º ××ÙÑ Ø Ø Ø ×ØÓ ÔÖ × Ò ÓÖÑ ×Ø Ø ÓÒ ÖÝ Ò Ö Ó ÔÖÓ ×׸ Ò Û ÐÐ Ó Ø Ô Ö× ´ ·½ µ Ú Ø Ó ÒØ ÈÅ ½ ·½ ¾ ·¾ ¿ ½ ¼ ·½ ½ ½ ½ ½ ¾ ¼ ½ ½ ¿ ¾ ¼ ¼ ÕÙ Ø ÓÒ ´ ¾º½ µ ÓÑ × ½ ½ ´½ µ Ô · ½ · ´½ µ ¾Ô ¾ ½ · ´½ µ Ô · ¾ · ´ µ ¾Ô ½ ¿ ¼ · Ò Ø × × º Ð Ö Ò Ø ÒÓÑ Ò ØÓÖ׸ ÝÓÙ Ø Ò ÐÓÓ ÓÖ Ø ÖÓÓØ× Ó Ø Ö Ö ÔÓÐÝÒÓÑ Ð ØÓ ¬Ò Ôº ÁØ Ò × ÓÛÒ Ø Ø Ô ¼ ½ Á Û Ù× Ø × Ú ÐÙ Ó Ô Ò ÓÙÖ Ö ¹ ÒÚ ×ØÑ ÒØ × Ñ ¸ Û Û ÐÐ Ó Ø Ò Ø Ð Ö ×Ø Ö ØÙÖÒ ÓÒ Ô Ø Ð Ò Ø ÐÓÒ ÖÙÒ × Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÚ ×ØÑ ÒØ Ý× Ò ½º Ü Ö × º ××ÙÑ Ø Ø Ø ×ØÓ ÔÖ × Ò ÓÖÑ Ò ÁÁ ÔÖÓ ×׺ ÈÖÓÚ Ø Ø Ô ½ ¾ × Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ØÓ ÕÙ Ø ÓÒ ´ ¾º½ µº ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2009 for the course ECE 3025 taught by Professor Xyz during the Fall '08 term at Minnesota.

Page1 / 369

3025notes - Ä ØÙÖ × ÓÒ ¿¼¾ ÂÓ Ò Ã Ö Ô...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online