{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chapter3a - Cahit Canbay Anten ve Propagasyon I 3 3.1 DPOL...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cahit Canbay Anten ve Propagasyon I 59 3 D İ POL ANTENLER 3.1 İ NCE ANTENLER Antenler üzerinde ak ı m da ğ ı l ı m ı n ı n bulunmas ı , boylar ı na göre kal ı nl ı klar ı n ı n gözönüne al ı narak hesaplanmas ı ile olanakl ı d ı r. Ço ğ u pratik uygulamada antenlerin boylar ı dalgaboyu dolay ı ndad ı r ve kal ı nl ı klar ı boylar ı na göre gözard ı edilir ve üzerlerindeki ak ı m da ğ ı l ı m ı ince anten gibi bulunur. Anten kal ı nl ı ğ ı n ı n gözard ı edilemedi ğ i durumlarda ise Ş ekil 3.1.1, anten üzerindeki ak ı m da ğ ı l ı m ı , kal ı nl ı kl ı anten üzerindeki ve çok yak ı n ı ndaki elektrik alanlar ı n magnetik vektör potansiyeli ile olan ili ş kisinden bulunan diferansiyel denklemin tümleme denklemine dönü ş türüldükten sonra say ı sal yöntemlerle çözülmesi yoluyla bulunur. Anten sonsuz uzun silindirik dalga k ı lavuzu gibi varsay ı larak antenin içinde, yak ı n ı nda ve uza ğ ı nda bir noktada alan ba ğ ı nt ı lar ı n ı n bulunmas ı 14 nolu kaynakta çok güzel bir ş ekilde ifade edilmi ş tir. φ r R h z` dz` h 2a L ~ y x z P (r, φ , z) Ş ekil 3.1.1 Silindirik anten
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Anten ve Propagasyon I Cahit Canbay 60 Anten üzerindeki elektrik alan z E , ikinci bölümde söz etti ğ imiz ak ı m ı n deri kal ı nl ı ğ ı ndan akaca ğ ı ş üncesiyle bulunan z z E Z I = (3.1.1) ba ğ ı nt ı s ı , (1.3.10) ve (1.3.13) ba ğ ı nt ı lar ı yard ı m ı yla magnetik vektör potansiyel ile ili ş kilendirilebilir. β β ω z z z A j Z I + A z 2 2 2 2 = (3.1.2) diferansiyel denklemine ula ş ı l ı r. Bu diferansiyel denklemden ( ) ( ) I z G z , z z d = η j ( ) β β L L C z C z 2 2 1 2 cos + sin (3.1.3) ş eklindeki Hallen tümleme denklemi veya ( ) ( ) ( ) β +L 2 -L 2 2 2 2 G z , z I z G z , z z z + d = ( ) ω ε i z j E z (3.1.4) ş eklindeki Pocklington (1897) tümleme denkleminin izdü ş üm yöntemlerinden biriyle (moment yöntemi gibi ) bulunabilir. Örne ğ in Ş ekil 3.1.2a-b 'de, kal ı nl ı ğ ı verilen anten üzerindeki hesaplanan ak ı m da ğ ı l ı m ı ve λ λ L L = = 2 için verilmi ş tir. 0.4 0.8 1.2 1.6 - 3.2 3.2 0 β z L = λ | I z | - 1.6 1.6 0 | I z | β z L = λ/2 0.4 0.8 1.2 1.6 L / a = 148 L / a = 3.269 x 10 6 L / a = a b Ş ekil 3.1.2 Silindirik antenler üzerindeki ak ı m da ğ ı l ı mlar ı (3.1.3) ve (3.1.4) denklemlerindeki ( ) G z , z Green fonksiyonu, η serbest uzaydaki karakteristik empedansd ı r. Ancak ço ğ u ko ş ullarda Ş ekil 3.1.2 'de görüldü ğ ü gibi antenin kal ı nl ı ğ ı ndan dolay ı boyunda yakla ş ı k yüzde 1 veya 2 k ı salma olmas ı gerekti ğ inin bilincinde olunarak, anten boyunca ak ı m da ğ ı l ı m ı , antenin transmisyon hatt ı benzerinden hareketle bulunacak ve anten boyunun dalga boyuna göre uzunlu ğ u k ı yaslanarak üçgensel veya sinüsoidal ak ı m da ğ ı l ı m ı yakla ş ı mlar ı uygulanacakt ı r.
Background image of page 2