Port 0 in genel yapisi

Port 0 in genel yapisi - Port 0 in genel yapisi

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Port 0 in genel yapisi Port 0 data ve adres yolunu multiplex olarak sürmek üzere tanımlanmıştır. Bu  yüzden port 0 pinleri open-drain olarak tasarlanmıştır.  Open drain uçlar iç pullup  dirençlerine sahip olmadığından bu pull-up dirençlerinin dışarıya konulması  sağlıklı data alışverişi için gerekli olabilir. Mikrokontrolcü çalıştığı zaman dış  hafızadan veri transferlerinde, önce okunacak veya yazılacak hafıza adresinin  düşük baytı port 0’a yüklenir. Daha sonra ise data okunur veya yazılır. Bu  multiplex işlem için, eğer entegre dış hafıza elemanlarına bağlanıyorsa, 74573  türü bir oktal latch kullanılır. Port 0 giriş olarak kullanılnmak istendiğinde., ilgili bite 1 yazılır. Bu sayede her iki  transistörde off durumuna getirilir. Her iki transistöründe off olduğu bu durum  yüksek empedans durumu olarak adlandırılır. Bu durumda giriş direkt olarak  Pin   data oku  hattına bağlanmış olur. Port 0 çıkış olarak kullanıldığında , 0 yazılmak  istendiğinde alt FET açılarak pin topraklanır. 1 yazılmak istendiğinde ise çıkışlar  yine yüksek empedans durumuna geçer. Dolayısı ile port 0 çıkış olarak 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/16/2009 for the course EL el6303 taught by Professor Prof during the Spring '09 term at NYU Poly.

Page1 / 4

Port 0 in genel yapisi - Port 0 in genel yapisi

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online