Staj Gunlugu - GARANT TEKNOLOJ 1. Hafta (29.06 3.07) 1. Gun:

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: GARANT TEKNOLOJ 1. Hafta (29.06 3.07) 1. Gun: Bilgisayarlarimiz hazirlandi, kisitli erisimi olan proje dosyalarina erisimimiz acildi, Ozgur Bey kisa kisa sorular sordu onlari cevapladik. 2. Gun: Olagan iki haftada bir yapilan code review toplantisina katildik, Derya Hanim RSte rapor yazma olayini anlatti, Zeyneple ne yapicagimiza dair biraz konustuk. 3. Gun: Rapor yazmaya baladk, ancak daha henuz pek bi sey bilmedigimiz icin cok hizli ilerleyemedik, takildigimiz yerlerde Zeyneple konustuk yaptik. 4. Gun: Bugun 3 tane tekli olan raporlarimi yazdim, imagelarini ekledim, footer partlarini tamamladim, backgroundlarindaki kodlarini yazdim. Su anda tamamen hazir tamamlanmis gibi duruyolar. Testinge debug moddaki sorundan dolayi baslayamadim. 5. Gun: Diger kalan son raporumu da yazdim, 5 ayri raporu tek bi yerde toplamak biraz zor oldu ama, visibility sorunlarina kadar her isini hallettim. Diger raporlarda dahil olmak uzere genel bi modifiye surecinden gecirdim hepsini, imagelarin sizelari, textboxlarin yerleri gibi en...
View Full Document

This note was uploaded on 10/13/2009 for the course COMPUTER S 227 taught by Professor Nazmikılıç during the Winter '09 term at Adelphi.

Page1 / 3

Staj Gunlugu - GARANT TEKNOLOJ 1. Hafta (29.06 3.07) 1. Gun:

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online