ermodel-handout2

ermodel-handout2 - D a ØaÓd e ÐiÒgaÒd Øh eE Ò Ø...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: D a ØaÓd e ÐiÒgaÒd Øh eE Ò Ø iØÝe Ða Ø iÓÒ ×h iÔÓd e Ð habF ÐÝ a × hÓÓ ÐÓ fC ÓÑ ÔÙ ØeÖieÒe Ò iÚeÖ× iØÝÓ fa ØeÖ ÐÓÓ C48 Ò ØÖÓdÙØ iÓÒ ØÓD a Øaba ×eaÒageÑ eÒ Ø F a ÐÐ9 C48 Ò ØÖÓØÓD a Øaba ×e× EÓd e Ð F a ÐÐ9 6 Ù Ø ÐiÒ e B a × iEÓd e ÐiÒg E Ò Ø iØ ie× A ØØÖ ibÙ Øe× e Ða Ø iÓÒ ×h iÔ × Ó Ðe× C ÓÒ ×ØÖa iÒ Ø×iÒEÓd e Ð× B iÒa ÖÝe Ða Ø iÓÒ ×h iÔÝÔ e× G eÒ eÖa ÐC a Öd iÒa ÐiØÝC ÓÒ ×ØÖa iÒ Ø× Ö iÑ a ÖÝeÝ × E Ü i×ØeÒeD eÔ eÒd eÒ ie× E Ü ØeÒ × iÓÒ ×ØÓEÓd e ÐiÒg ØÖÙØÙ ÖedA ØØÖ ibÙ Øe× A gg Öega Ø iÓÒ Ô e ia ÐiÞa Ø iÓÒ G eÒ eÖa ÐiÞa Ø iÓÒ D i× jÓ iÒ ØÒ e×× 4 D e× igÒC ÓÒ × id eÖa Ø iÓÒ × C48 Ò ØÖÓØÓD a Øaba ×e× EÓd e Ð F a ÐÐ9 6 ÚeÖÚ ieÛ Ó fEÓd e Ð ×edfÓ Ö aÒdd e× igÒ ed fÓ Ö da Øaba ×e ÓÒeÔ ØÙa Ð×h eÑ a d e× igÒ µ ÖÓÔÓ ×edbÝeØeÖC h eÒ iÒ976 Ó Ö ÐdeÒ ØeÖÔ Ö i×ed e×Ö ib ed iÒ ØeÖÑ ×Ó f ¯ eÒ Ø iØ ie× ¯ a ØØÖ ibÙ Øe× ¯ Öe Ða Ø iÓÒ ×h iÔ × i×Ùa ÐiÞa Ø iÓÒ : Ed iag ÖaÑ C48 Ò ØÖÓØÓD a Øaba ×e× EÓd e Ð F a ÐÐ9 6 B a × iEÓd e ÐiÒg E Ò Ø iØÝ : a d i× ØiÒ gÙ i×hab Ðe Ób jeØ E Ò Ø iØÝ×eØ : ×eØÓ feÒ Ø iØ ie×Ó f×aÑ eØÝÔ e E ÜaÑ Ô Ðe× : ¯ ×ØÙd eÒ Ø×Ù ÖÖeÒ Ø ÐÝa ØÒ iÚeÖ× iØÝÓ fa ØeÖ ÐÓÓ ¯ igh Ø×ÓeÖedbÝA iÖC aÒada ¯ bÙ Ög Ða Ö ie×iÒÒ Øa Ö iÓdÙ Ö iÒg994 G ÖaÔh ia ÐÖeÔ Öe×eÒ Øa Ø iÓÒÓ feÒ Ø iØÝ×eØ× : Student Flight Burglary C48 Ò ØÖÓØÓD a Øaba ×e× EÓd e Ð F a ÐÐ9 46 B a × iEÓd e ÐiÒg ÓÒ Ød A ØØÖ ibÙ Øe× : d e×Ö ib eÔ ÖÓÔ eÖØ ie×Ó feÒ Ø iØ ie× E ÜaÑ Ô Ðe× fÓ ÖØÙd eÒ ØeÒ Ø iØ ie× :ØÙd eÒ ØÙÑ ØÙd eÒ ØaÑ ea jÓ Ö ::: D ÓÑ a iÒ : ×eØÓ fÔ eÖÑ iØØedÚa ÐÙ e×fÓ ÖaÒa ØØÖ ibÙ Øe G ÖaÔh ia ÐÖeÔ Öe×eÒ Øa Ø iÓÒÓ fa ØØÖ ibÙ Øe× : Student Major StudentNum StudentName C48 Ò ØÖÓØÓD a Øaba ×e× EÓd e Ð F a ÐÐ9 56 B a × iEÓd e ÐiÒg ÓÒ Ød e Ða Ø iÓÒ ×h iÔ : ÖeÔ Öe×eÒ Øa Ø iÓÒÓ fØh e faØØha ØeÖØa iÒeÒ Ø iØ ie×a ÖeÖe Ða Øed ØÓeahÓ Øh eÖ e Ða Ø iÓÒ ×h iÔ×eØ : ×eØÓ fÖe Ða Ø iÓÒ ×h iÔ ×Ó fag iÚ eÒ ØÝÔ e E ÜaÑ Ô Ðe× : ¯ ×ØÙd eÒ Ø×Öeg i×ØeÖed iÒÓÙ Ö×e× ¯ Ôa ××eÒgeÖ×bÓÓk edÓÒ igh Ø× ¯ Ôa ÖeÒ Ø×aÒd Øh e iÖh iÐd ÖeÒ ¯ baÒkb ÖaÒh e×Ù ×ØÓÑ eÖ×aÒd Øh e iÖaÓÙÒ Ø× ÒÓ Öd eÖfÓ ÖaÖe Ða Ø iÓÒ ×h iÔ ØÓeÜ i×ØØh eÔa ÖØ iiÔa Ø iÒgeÒ Ø iØ ie×Ñ Ù ×ØeÜ i×Ø C48 Ò ØÖÓØÓD a Øaba ×e× EÓd e Ð F a ÐÐ9 66 G ÖaÔh ia ÐeÔ Öe×eÒ Øa Ø iÓÒ StudentNum StudentName RegisteredIn Course CourseNum Student C48 Ò ØÖÓØÓD a Øaba ×e× EÓd e Ð F a ÐÐ9 76 G ÖaÔh ia ÐeÔ Öe×eÒ Øa Ø iÓÒ ÓÒ Ød...
View Full Document

This note was uploaded on 10/23/2009 for the course CS CS348 taught by Professor Albrama during the Fall '09 term at York UK.

Page1 / 18

ermodel-handout2 - D a ØaÓd e ÐiÒgaÒd Øh eE Ò Ø...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online