kvadratrot - % KVADRATROT finnur kvaratrt jkvrar tlu me...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
% KVADRATROT finnur kvaðratrót jákvæðrar tölu með Newtons aðferð % X = KVADRATROT(A,SKEKKJA,ITMAX,STAFUR) % A: jákvæð tala sem fundin er rótin af % SKEKKJA: skekkja í nálgunargildi rótar % ITMAX: hámarksfjöldi ítrekana, dugi hann ekki til að ákvarða % rót með tiltekinni skekkju, er ítrekun hætt með viðeignadi % villumeldingu á skjá % STAFUR: Sé þetta stafurinn 'p' eða 'P' prentast hvert ítrekunar- % gildi á skjá. Sé þetta annar stafur, eða sé viðfanginu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online