Cnxhkh - PhÇn III Chñ NghÜa X Héi Khoa häc A c©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1 T− t−ëng x héi chñ nghÜa lμ g× a Lμ mét hÖ thèng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PhÇn III Chñ NghÜa X· Héi Khoa häc A - c©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1. T− t−ëng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Lμ mét hÖ thèng nh÷ng quan niÖm ph¶n ¸nh nh÷ng nhu cÇu, nh÷ng −íc m¬, nguyÖn väng cña c¸c giai cÊp lao ®éng vÒ mét x· héi kh«ng cã ¸p bøc vμ bãc lét, mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng vμ cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc . b. Lμ nh÷ng thμnh tùu cña con ng−êi ®¹t ®−îc trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi¶i phãng giai cÊp. c. Lμ chÕ ®é x· héi kh«ng cã ¸p bøc bãc lét, mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng tù do. d. C¶ a, b, c C©u 2. Nh÷ng biÓu hiÖn c¬ b¶n cña t− t−ëng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Lμ nh÷ng −íc m¬ nguyÖn väng vÒ mét chÕ ®é x· héi ai còng cã viÖc lμm ai còng lao ®éng . b. Lμ quan niÖm vÒ mét chÕ ®é x· héi mμ t− liÖu s¶n xuÊt ®Òu thuéc vÒ mäi thμnh viªn x· héi . c. Lμ nh÷ng t− t−ëng vÒ mét x· héi, trong ®ã mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng, cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc. d. C¶ a, b vμ c C©u 3. Nh÷ng yÕu tè t− t−ëng XHCN ®−îc xuÊt hiÖn tõ khi nμo ? a. ChÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa ra ®êi b. Sù xuÊt hiÖn chÕ ®é t− h÷u, xuÊt hiÖn giai cÊp thèng trÞ vμ bãc lét. c. Sù xuÊt hiÖn giai cÊp c«ng nh©n d. Ngay tõ thêi céng s¶n nguyªn thuû. C©u 4. §èi t−îng nghiªn cøu cña chñ nghÜa x· héi khoa häc lμ g×? a. Lμ nh÷ng quy luËt vμ tÝnh quy luËt chÝnh trÞ – x· héi cña qu¸ tr×nh ph¸t sinh, h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi céng s¶n chñ nghÜa. b. Lμ nh÷ng quy luËt h×nh thμnh, ph¸t triÓn vμ hoμn thiÖn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. c. Lμ nh÷ng quy luËt vμ tÝnh quy luËt chÝnh trÞ – x· héi cña qu¸ tr×nh ph¸t sinh, h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi chñ nghÜa x· héi. 259 d. C¶ a, b vμ c C©u 5. Chøc n¨ng vμ nhiÖm vô cña chñ nghÜa x· héi khoa häc lμ g×? a. Lμ trang bÞ nh÷ng tri thøc khoa häc cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· ph¸t hiÖn ra vμ luËn gi¶i vÒ qu¸ tr×nh tÊt yÕu lÞch sö dÉn ®Õn h×nh thμnh, ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n, gi¶i phãng x· héi, gi¶i phãng con ng−êi. b. Lμ gi¸o dôc, trang bÞ lËp tr−êng t− t−ëng chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n cho ®¶ng céng s¶n, giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng. c. Lμ ®Þnh h−íng vÒ chÝnh trÞ – x· héi cho mäi ho¹t ®éng cña giai cÊp c«ng nh©n, cña ®¶ng céng s¶n, cña nhμ n−íc vμ cña nh©n d©n lao ®éng trªn mäi lÜnh vùc. d. C¶ a, b vμ c ®Òu ®óng . C©u 6. Ai ®· ®−a ra quan niÖm “CNXH lμ sù ph¶n kh¸ng vμ ®Êu tranh chèng sù bãc lét ng−êi lao ®éng, mét cuéc ®Êu tranh nh»m hoμn toμn xo¸ bá sù bãc lét” a. S.Phuriª c.Ph.¡nghen b.C.M¸c d.V.I.Lªnin C©u 7. Ai ®−îc coi lμ ng−êi më ®Çu c¸c trμo l−u x· héi chñ nghÜa vμ céng s¶n chñ nghÜa thêi cËn ®¹i. a. T«ma®« Campanenla c. ArÝtxtèt b. T«m¸t Mor¬ d. Plat«n C©u 8. Ai lμ ng−êi viÕt t¸c phÈm “Kh«ng t−ëng” (Ut«pi) a.Xanh Xi M«ng c.T«m¸t Mor¬ b.Campanenla d.Uynxtenli C©u 9. Ai lμ ng−êi ®· ®−a ra chñ tr−¬ng thiÕt lËp nÒn “Chuyªn chÝnh c¸ch m¹ng cña nh÷ng ng−êi lao ®éng”. a. T«m¸t Mor¬ c. Gr¾cc¬ Babíp b. Xanh Xim«ng d. Morenly C©u 10. T− t−ëng vÒ “Giang s¬n ngμn n¨m cña Chóa” xuÊt hiÖn ë thêi ®¹i nμo. a. Céng s¶n nguyªn thuû c. Thêi cËn ®¹i b. Thêi cæ ®¹i d. Thêi phôc h−ng C©u 11. T¸c phÈm “Thμnh phè mÆt trêi” lμ cña t¸c gi¶ nμo? a. Giªr¾cd¬ Uyxntenli b. T«ma®« Campanenla 260 c. Gi¨ng Mªliª d. S¸cl¬ Phuriª C©u 12. Ai ®· viÕt t¸c phÈm “ Nh÷ng di chóc cña t«i” a. T«m¸t Mor¬ c. Gr¾cc¬ Babíp b. Gi¨ng Mªliª d. Morenly C©u 13. Ai lμ ng−êi ®· nªu ra “Tuyªn ng«n cña nh÷ng ng−êi b×nh d©n”? a. T«m¸t Mor c. Gr¾cc¬ Babíp b. Xanh Xim«ng d. Morenly C©u 14. Ai lμ ng−êi ®Æt vÊn ®Ò ®Êu tranh cho chñ nghÜa x· héi víi tÝnh c¸ch lμ mét phong trμo thùc tiÔn (Phong trμo hiÖn thùc) a. T«m¸t Mor¬ c. Gr¾cc¬ Babíp b. Xanh Xim«ng d. Morenly C©u 15. Nh÷ng nhμ t− t−ëng tiªu biÓu cña chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng phª ph¸n ®Çu thÕ kû XIX? a. Gr¾cc¬ Babíp, Xanh Xim«ng, S¸cl¬ Phuriª b. Xanh Xim«ng, S¸cl¬ Phuriª, G. Mably c. Xanh Xim«ng, S¸cl¬ Phuriª, R«bít ¤oen d. Xanh Xim«ng, Gi¨ng Mªliª, R«bít ¤oen C©u 16. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa kh«ng t−ëng nμo ®· nãi ®Õn vÊn ®Ò giai cÊp vμ xung ®ét giai cÊp . a. Xanh Xim«ng c. R«bít ¤oen b. S¸cl¬ Phuriª d. Gr¾cc¬ Babíp C©u 17. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa nμo ®· tè c¸o qu¸ tr×nh tÝch luü t− b¶n chñ nghÜa b»ng h×nh ¶nh “cõu ¨n thÞt ng−êi”. a. T«m¸t Mor¬ c. R«bít ¤oen b. S¸cl¬ Phuriª d. Gr¾cc¬ Babíp C©u 18. Ai lμ ng−êi nªu ra luËn ®iÓm: Trong nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa, “sù nghÌo khæ ®−îc sinh ra tõ chÝnh sù thõa th·i”. a. Xanh Xim«ng c. R«bít ¤oen b. S¸cl¬ Phuriª d. T«m¸t Mor¬ C©u 19. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa nμo ®· chia lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i thμnh c¸c giai ®o¹n: m«ng muéi, d· man, gia tr−ëng vμ v¨n minh. a. Xanh Xim«ng c. Gr¾cc¬ Babíp b. S¸cl¬ Phuriª d. T«m¸t Mor¬ 261 C©u 20. Ai ®· nªu ra t− t−ëng: tr×nh ®é gi¶i phãng x· héi ®−îc ®o b»ng tr×nh ®é gi¶i phãng phô n÷? a. Xanh Xim«ng c. Gr¾cc¬ Babíp b. S¸cl¬ Phuriª d. R«bít ¤oen C©u 21. Ng−êi m¬ −íc x©y dùng thμnh phè mÆt trêi, mμ trong ®ã kh«ng cã n¹n thÊt nghiÖp, kh«ng cã kÎ l−êi biÕng, ai còng lao ®éng. ¤ng lμ ai? a. Giª-r¾c Uynxteli c. T«ma®« C¨mpanela b. Gr¾c Bab¬p d. T« m¸t Mo r¬ C©u 22. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa nμo ®· tiÕn hμnh thùc nghiÖm x· héi céng s¶n trong lßng x· héi t− b¶n? a. Xanh Xim«ng c. Gr¾cc¬ Babíp b. S¸cl¬ Phuriª d. R«bít ¤oen C©u 23. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa nμo ®· bÞ ph¸ s¶n trong khi thùc nghiÖm t− t−ëng céng s¶n chñ nghÜa cña m×nh? a. Xanh Xim«ng c. R«bít ¤oen b. S¸cl¬ Phuriª d. T«m¸t Mor¬ C©u 24. Nh÷ng ®¹i biÓu tiªu biÓu cho chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng phª ph¸n thÕ kû XIX ë Ph¸p vμ Anh ? a. Xanh xi m«ng c. R« Bíc ¤ Oen b. Phuriª d. C¶ a, b, c. C©u 25. Chän nh÷ng t¸c gi¶ nμo ®óng víi t¸c phÈm cña hä? a. To m¸t Mor¬: T¸c phÈm Thμnh phè mÆt trêi b. T«ma®« Campanenla : T¸c phÈm Kh«ng t−ëng (Utopie) c. Gi¾cc¬ Babíp: Tuyªn ng«n cña nh÷ng ng−êi b×nh d©n d. C¶ ba ®Òu sai. C©u 26. Nh÷ng h¹n chÕ c¬ b¶n cña c¸c nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa tr−íc M¸c lμ g×? a. Ch−a thÊy ®−îc b¶n chÊt bãc lét vμ qu¸ tr×nh ph¸t sinh ph¸t triÓn vμ diÖt vong tÊt yÕu cña chñ nghÜa t− b¶n. b. Kh«ng dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng ®Ó xo¸ bá chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa. c. Kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc lùc l−îng x· héi tiªn phong cã thÓ thùc hiÖn cuéc chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng tõ chñ nghÜa t− b¶n lªn chñ nghÜa x· héi vμ céng s¶n chñ nghÜa. d. C¶ a, b vμ c 262 C©u 27. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng h¹n chÕ cña chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng lμ? a. Do tr×nh ®é nhËn thøc cña nh÷ng nhμ t− t−ëng. b. Do khoa häc ch−a ph¸t triÓn. c. Do nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö kh¸ch quan quy ®Þnh. d. C¶ a, b, c. C©u 28. C. M¸c sinh ngμy th¸ng n¨m nμo ? a.14.3.1918 c.5.5.1818 b.5.5.1820 d. 22.4.1818 C©u 29. C. M¸c mÊt ngμy th¸ng n¨m nμo ? a.14.3.1883 c.5.8.1883 b.14.3.1881 d. 21.1.1883 C©u 30. Ph. ¡ngghen sinh ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 25.11.1818 c. 5.5.1820 b. 28.11.1820 d. 22.4.1820 C©u 31. Ph. ¡ngghen mÊt ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 14.3.1888 c. 28.11.1895 b. 5.8.1895 d. 21.1.1895 C©u 32. Ai lμ ng−êi ®−îc Ph.¡ngghen nhËn xÐt lμ “cã tÇm m¾t réng thiªn tμi” ? a. Phurie c. G. Ba líp b. ¤oen d. Xanh Xim«ng C©u 33. Ai lμ ng−êi ®−îc Ph.¡ngghen ®¸nh gi¸ lμ “n¾m phÐp biÖn chøng mét c¸ch còng tμi t×nh nh− Hªghen lμ ng−êi ®−¬ng thêi víi «ng” ? a. Mª li ª c.Phurie b.Xanh Xim«ng d. ¤oen C©u 34. Ai lμ ng−êi ®−îc Ph.¡ngghen nhËn xÐt “Mäi phong trμo x· héi, mäi thμnh tùu thùc sù ®· diÔn ra ë Anh v× lîi Ých cña c«ng nh©n ®Òu g¾n víi tªn tuæi cña «ng” «ng lμ ai? a. G. Uyn xtlenli c. C¸c M¸c b. Xanh Xim«ng d. ¤oen C©u 35. Ai lμ ng−êi nªu ra quan ®iÓm: “D©n vi quý, x· t¾c thø chi, qu©n vi khinh” (D©n lμ träng h¬n c¶, x· t¾c ®øng ®»ng sau, vua cßn nhÑ h¬n”? a. Khæng Tö c. Hμn Phi Tö b. M¹nh Tö d. Tu©n tö 263 C©u 36. Ai trong sè nh÷ng ng−êi sau ®©y ®−îc C¸c M¸c coi lμ nhμ t− t−ëng vÜ ®¹i nhÊt thêi cæ ®¹i? a. §ªm«crit c.Arist«t b.£piquyar¬ d. Plat«n C©u 37. Néi dung c¬ b¶n nhÊt mμ nhê ®ã chñ nghÜa x· héi tõ kh«ng t−ëng trë thμnh khoa häc? a.Lªn ¸n m¹nh mÏ chñ nghÜa t− b¶n. b.Ph¶n ¸nh ®óng kh¸t väng cña nh©n d©n lao ®éng bÞ ¸p bøc. c.Ph¸t hiÖn ra giai cÊp c«ng nh©n lμ lùc l−îng x· héi cã thÓ thñ tiªu CNTB, x©y dùng CNXH. d. ChØ ra sù cÇn thiÕt ph¶i thay thÕ chñ nghÜa t− b¶n b»ng chñ nghÜa x· héi. C©u 38. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vμ tiÒn ®Ò kh¸ch quan nμo dÉn ®Õn sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi khoa häc : a. Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp t− b¶n chñ nghÜa b. Sù tr−ëng thμnh cña giai cÊp c«ng nh©n c«ng nghiÖp c. Nh÷ng thμnh tùu khoa häc tù nhiªn vμ t− t−ëng lÝ luËn ®Çu thÕ kØ 19 d. C¶ a, b vμ c C©u 39. TiÒn ®Ò nμo lμ nguån gèc lý luËn trùc tiÕp cña chñ nghÜa x· héi khoa häc. a. TriÕt häc cæ ®iÓn §øc b. Kinh tÕ chÝnh trÞ häc cæ ®iÓn Anh c. Chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng – phª ph¸n d. C¶ a, b vμ c C©u 40. Ph. ¡ngghen ®· ®¸nh gi¸ : “Hai ph¸t hiÖn vÜ ®¹i nμy ®· ®−a chñ nghÜa x· héi trë thμnh mét khoa häc”. Hai ph¸t kiÕn ®ã lμ g× ? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vμ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö b. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n – Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− c. Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− – Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö d. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n– Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö C©u 41. V× sao chñ nghÜa x· héi khoa häc theo nghÜa réng lμ chñ nghÜa M¸c Lªnin? a. V× chñ nghÜa x· héi khoa häc ®· ph¸c th¶o ra m« h×nh chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa céng s¶n. b. V× chñ nghÜa x· héi khoa häc ®· luËn chøng vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i. 264 c. V× chñ nghÜa x· héi khoa häc dùa vμo triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ ®Ó lý gi¶i tÝnh tÊt yÕu lÞch sö cña C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vμ H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi céng s¶n chñ nghÜa g¾n liÒn víi vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n. d. C¶ a, b vμ c. C©u 42. T¸c phÈm “Phª ph¸n c−¬ng lÜnh G«ta” lμ cña ai ? a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph. ¨nghen b. Ph.¡nghen d. V.I.Lªnin C©u 43. T¸c phÈm nμo ®−îc Lªnin ®¸nh gi¸ lμ “t¸c phÈm chñ yÕu vμ c¬ b¶n tr×nh bμy chñ nghÜa x· héi khoa häc” a. Chèng §uyrinh c. HÖ t− t−ëng §øc b. T− b¶n d. Phª ph¸n c−¬ng lÜnh G«ta C©u 44. C©u nãi : “Thùc hiÖn sù nghiÖp gi¶i phãng thÕ giíi Êy - ®ã lμ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp v« s¶n hiÖn ®¹i” lμ cña ai a. C¸c M¸c c. Lªnin b. Ph. ¡ngghen d. Hå ChÝ Minh C©u 45. Lý thuyÕt ph©n kú h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi céng s¶n chñ nghÜa lÇn ®Çu tiªn ®−îc ®Ò cËp trong t¸c phÈm nμo? a. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n. b. Néi chiÕn ë Ph¸p. c. Bé t− b¶n d. Phª ph¸n C−¬ng lÜnh G«ta. C©u 46. Quèc tÕ céng s¶n lμ tªn gäi kh¸c cña a. Quèc tÕ I c. Quèc tÕ III b. Quèc tÕ II d. Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ C©u 47. T¸c phÈm ®Çu tiªn mμ C¸c M¸c vμ ¡ng ghen viÕt chung lμ t¸c phÈm nμo? a.HÖ t− t−ëng §øc. c.Gia ®×nh thÇn th¸nh. b.Tuyªn ng«n §¶ng Céng s¶n. d. T×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n Anh C©u 48. T¸c phÈm nμo ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi khoa häc. a. HÖ t− t−ëng §øc b. T×nh c¶nh giai cÊp lao ®éng ë Anh c. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n d. Nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa céng s¶n 265 C©u 49. LÇn ®Çu tiªn Ph.¡ngghen nãi chñ nghÜa M¸c cÊu thμnh bëi ba bé phËn trong t¸c phÈm nμo? a. Sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa x· héi tõ kh«ng t−ëng ®Õn khoa häc b. T×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n Anh c. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n d. Chèng §uyrinh C©u 50. Ph¸t hiÖn nμo sau ®©y cña C. M¸c vμ Ph. ¡ngghen ? a. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö b. Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− c. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n d. C¶ a, b, c C©u 51. Ph¹m trï nμo ®−îc coi lμ c¬ b¶n nhÊt, lμ xuÊt ph¸t ®iÓm cña chñ nghÜa x· héi khoa häc? a. Giai cÊp c«ng nh©n c. Chuyªn chÝnh v« s¶n b. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n d. X· héi chñ nghÜa C©u 52. C©u “Sù ph¸t triÓn tù do cña mäi ng−êi lμ ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn tù do cña tÊt c¶ mäi ng−êi lμ cu¶ ai ’’ a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d. V.I. Lªnin C©u 53. C. M¸c vμ Ph. ¡ngghen ®· dùa vμo nh÷ng ph¸t kiÕn nμo ®Ó x©y dùng luËn chøng vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n. a. Chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng – phª ph¸n b. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö vμ Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− c. TriÕt häc cæ ®iÓn §øc vμ Kinh tÕ chÝnh trÞ häc cæ ®iÓn Anh. d. C¶ ba ®Òu ®óng C©u 54. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö vμ Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− ®· ®−îc C. M¸c ph¸t triÓn vμ tr×nh bμy mét c¸ch cã hÖ thèng trong t¸c phÈm nμo? a. HÖ t− t−ëng §øc b. T×nh c¶nh cña giai cÊp lao ®éng ë Anh c. Bé T− b¶n d. Nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa céng s¶n C©u 55. V.I. Lªnin sinh ngμy th¸ng n¨m nμo? a..5.5.1870 c.18.3.1870 b. 22.4.1870 d.28.11.1870 266 C©u 56. V.I. Lªnin mÊt ngμy th¸ng n¨m nμo? a.22.4.1924 c. 21.1.1922 b. 21.1.1924 d. 28.1.1924 C©u 57. Ai lμ ng−êi ®Çu tiªn ®−a chñ nghÜa x· héi tõ khoa häc thμnh thùc tiÔn sinh ®éng. a. C.M¸c c. V.I. Lªnin b. Ph.¨nghen d. Hå ChÝ Minh C©u 58. Tõ khi ra ®êi (1848) ®Õn nay, Chñ nghÜa x· héi khoa häc ph¸t triÓn qua mÊy giai ®o¹n chñ yÕu? a. 2 c. 4 b. 3 d. 5 C©u 59. Nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa ®Çu tiªn ®−îc thμnh lËp ë ®©u? a. C«ng x· Pari c. Ba Lan b. Nga d. Trung Quèc C©u 60. Kh¸i niÖm chuyªn chÝnh v« s¶n ®−îc C¸c M¸c dïng lÇn ®Çu tiªn trong t¸c phÈm nμo? a. §Êu tranh giai cÊp ë Ph¸p b.Gãp phÇn phª ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªghen c.Phª ph¸n c−¬ng lÜnh G«-ta d. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n. C©u 61. §Þnh nghÜa vÒ giai cÊp ®−îc Lªnin tr×nh bμy lÇn ®Çu tiªn trong t¸c phÈm nμo? a. Mét b−íc tiÕn, hai b−íc lïi. c. S¸ng kiÕn vÜ ®¹i. b. Lμm g×? d. Nh÷ng nhiÖm vô tr−íc m¾t cña chÝnh quyÒn X« viÕt C©u 62. T×m ra ®Þnh nghÜa ®óng nhÊt vÒ giai cÊp c«ng nh©n: a. Lμ giai cÊp bÞ thèng trÞ. b. Lμ giai cÊp lao ®éng trong nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é kü thuËt vμ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña x· héi. c. Lμ giai cÊp ®«ng ®¶o trong d©n c−. d. Lμ giai cÊp bÞ ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ nhÊt 267 C©u 63. §iÒu kiÖn ®Ó mét cuéc c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi cã thÓ chuyÓn biÕn thμnh c¸ch m¹ng v« s¶n: a. Cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. b. ChÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n ®−îc cñng cè, chuÈn bÞ nhøng ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chuyªn chÝnh v« s¶n . c. Liªn minh c«ng n«ng ®−îc gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn d. C¶ a, b vμ c C©u 64. CÊu tróc c¬ b¶n cña mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt b. Lùc l−îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th−îng tÇng. c. C¬ së kinh tÕ vμ thÓ chÕ nhμ n−íc. d. C¶ a, b vμ c C©u 65. C¬ cÊu x· héi nμo cã vai trß quan träng nhÊt: a. C¬ cÊu nghÒ nghiÖp c. C¬ cÊu d©n téc b. C¬ cÊu d©n c− d. C¬ cÊu giai cÊp C©u 66. Kh¸i niÖm nμo trong sau ®©y ®−îc dïng ®Ó chØ mét céng ®ång ng−êi æn ®Þnh ®−îc h×nh thμnh trong lÞch sö trong mét l·nh thæ nhÊt ®Þnh, cã chung mèi liªn hÖ vÒ kinh tÕ, ng«n ng÷ vμ mét nÒn v¨n ho¸? a. Bé l¹c c. Quèc gia b. D©n téc d. Bé téc C©u 67. V× sao giai cÊp n«ng d©n kh«ng thÓ l·nh ®¹o ®−îc cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa? (chän 1 ph−¬ng ¸n ®óng) a. Hä ®«ng nh−ng kh«ng m¹nh. b. Hä kh«ng cã chÝnh ®¶ng. c. Hä kh«ng ®¹i diÖn cho ph−¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn d. C¶ a vμ b. C©u 68. §Æc tr−ng nμo trong sè c¸c ®Æc tr−ng sau ®−îc coi lμ ®Æc tr−ng c¬ b¶n nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n nãi chung? a. Kh«ng cã t− liÖu s¶n xuÊt, ph¶i b¸n søc lao ®éng. b. Hä lao ®éng trong nÒn c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é c«ng nghÖ vμ kü thuËt hiÖn ®¹i. c. BÞ giai cÊp t− s¶n bãc lét 268 d. C¶ ba ®Òu sai C©u 69. Ai lμ t¸c gi¶ cña c©u nãi: “Chñ nghÜa x· héi hay lμ chÕt” a. V.I. Lªnin c. Hå ChÝ Minh b. Phi®en Castr« d. §Æng TiÓu B×nh C©u 70. C©u nãi “ Chñ nghÜa ®Õ quèc lμ sù chuÈn bÞ vËt chÊt ®Çy ®ñ nhÊt cho c¸ch m¹ng v« s¶n” lμ cña : a. C¸c M¸c c. V.I Lªnin b. ¡ngghen d. Hå ChÝ Minh C©u 71. T¸c phÈm nμo ®−îc Lªnin coi lμ cuèn b¸ch khoa toμn th− thùc sù cña chñ nghÜa céng s¶n ? a. Sù khèn cïng cña triÕt häc b. Chèng §uy rinh c. §Êu tranh giai cÊp ë Ph¸p d. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n C©u 72. Ph¸t hiÖn ra sù ph©n chia x· héi thμnh giai cÊp vμ ®Êu tranh giai cÊp lμ c«ng lao cña: a. C¸c M¸c c. V.I. Lªnin b. Ph.¡ng ghen d. C¸c nhμ sö häc t− s¶n tr−íc M¸c C©u 73. C©u nãi : “§iÓm chñ yÕu trong häc thuyÕt cña M¸c lμ ë chç nã lμm s¸ng tá vai trß lÞch sö cña giai cÊp v« s¶n lμ ng−êi x©y dùng chñ nghÜa x· héi" lμ cña ai. a. Ph. ¡ng ghen. b. V.I. Lªnin c. H å ChÝ Minh d. Stalin. C©u 74. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ qu¸ tr×nh c¶i biÕn mét c¸ch toμn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi tõ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, t− t−ëng, v.v. ®Ó x©y dùng thμnh c«ng chñ nghÜa x· héi vμ cuèi cïng lμ chñ nghÜa céng s¶n. a. §óng c. Sai b. Ch−a hoμn toμn ®óng d. Cã ý sai C©u 75. Nguyªn nh©n s©u xa cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ: a. M©u thuÉn gi÷a Lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt 269 b. Do sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt c. Do sù ph¸t triÓn cña giai cÊp c«ng nh©n d. Giai cÊp t− s¶n ®· trë thμnh giai cÊp ph¶n ®éng C©u 76. TiÕn tr×nh cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa cã mÊy giai ®o¹n? a. Mét c. Ba b. Hai d. Bèn C©u 77. §iÒu kiÖn chñ quan cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. a. M©u thuÉn gi÷a lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa. b. M©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vμ giai cÊp t− s¶n. c. Sù tr−ëng thμnh cña giai cÊp c«ng nh©n, ®Æc biÖt khi nã ®· cã ®¶ng tiªn phong l·nh ®¹o . d. Giai cÊp c«ng nh©n liªn minh ®−îc víi giai cÊp c«ng nh©n n«ng d©n. C©u 78. C«ng x· Pari ra ®êi vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 22.6.1848 c.4.9.1870 b.18.3.1871 d.28.5.1871 C©u 79. §éng lùc cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa a. Giai cÊp t− s¶n, giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n. b. Giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n, tÇng líp trÝ thøc. c. Giai cÊp n«ng d©n, giai cÊp c«ng nh©n, tiÓu t− s¶n. d. Giai cÊp c«ng nh©n, tÇng líp trÝ thøc, giai cÊp n«ng d©n, tiÓu t− s¶n. C©u 80.Ai lμ ng−êi ®Çu tiªn ®−a ra kh¸i niÖm c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi a. C. M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ngghen b. Ph.¡ngghen d. V. I. Lªnin C©u 81. C¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi do giai cÊp, tÇng líp nμo l·nh ®¹o. a. Giai cÊp t− s¶n c. TÇng líp trÝ thøc b. Giai cÊp c«ng nh©n d. Giai cÊp n«ng d©n C©u 82. C¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n do giai cÊp, tÇng líp nμo l·nh ®¹o? a. Giai cÊp c«ng nh©n b. Giai cÊp t− s¶n 270 c. Giai cÊp c«ng nh©n vμ giai cÊp t− s¶n d. Giai cÊp c«ng nh©n vμ giai cÊp n«ng d©n C©u 83.§iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn sù chuyÓn biÕn tõ c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi lªn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. §¶ng céng s¶n gi÷ v÷ng vai trß l·nh ®¹o b. Liªn minh c«ng n«ng ®−îc cñng cè vμ t¨ng c−êng c. ChÝnh quyÒn cña c«ng nh©n vμ n«ng d©n ®−îc thiÕt lËp chuyÓn lª lμm nhiÖm vô cña CCVS. d. C¶ a, b vμ c C©u 84.C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do giai cÊp, tÇng líp nμo l·nh ®¹o? a. Giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n b. Giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n, tÇng líp trÝ thøc c. Giai cÊp c«ng nh©n d. Giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp t− s¶n, giai cÊp n«ng d©n C©u 85. Môc tiªu cña giai ®o¹n thø nhÊt cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Gi¶i phãng con ng−êi, gi¶i phãng x· héi b. Giμnh chÝnh quyÒn vÒ tay giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng c. Xãa bá bãc lét ®em l¹i ®êi sèng Êm no cho nh©n d©n d. C¶ ba ®Òu ®óng C©u 86. Môc tiªu cuèi cïng cña giai cÊp c«ng nh©n, cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ? a. Giμnh chÝnh quyÒn b. Gi¶i phãng con ng−êi, gi¶i phãng x· héi c. §¸nh ®æ chñ nghÜa t− b¶n d. C¶ a, ba vμ c. C©u 87. Môc tiªu cuèi cïng cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u b. Gi¶i phãng con ng−êi, gi¶i phãng x· héi c. Giμnh chÝnh quyÒn vÒ tay giai cÊp c«ng nh©n d. Xo¸ bá chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa C©u 88. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lÇn ®Çu tiªn næ ra vμ th¾ng lîi ë ®©u? a. Ph¸p c. Nga b. ViÖt Nam d. Trung Quèc 271 C©u 89. C¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu cò vμ c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi kh¸c nhau ë ®iÓm nμo? a. §èi t−îng cña c¸ch m¹ng. c.Lùc l−îng l·nh ®¹o. b. Lùc l−îng tham gia. d. C¶ a, b, c C©u 90. §éng lùc c¬ b¶n, chñ yÕu cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ? a. Giai cÊp n«ng d©n. c. Giai cÊp t− s¶n. b. Giai cÊp c«ng nh©n d. C¶ a,b,c C©u 91. H×nh thøc ®Çu tiªn cña chuyªn chÝnh v« s¶n lμ? a. C«ng x· Pari c. Nhμ n−íc d©n chñ nh©n d©n b. Nhμ n−íc X« viÕt d. Nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa C©u 92. Giai cÊp nμo kh«ng cã hÖ t− t−ëng riªng. a. Giai cÊp t− s¶n. c. Giai cÊp n«ng d©n b. Giai cÊp v« s¶n d. Giai cÊp phong kiÕn C©u 93. TrÝ thøc ®−îc quan niÖm lμ: a. Mét giai cÊp c. C¶ a,b ®Òu sai b. Mét tÇng líp d. C¶ a, b ®Òu ®óng C©u 94. T«n gi¸o h×nh thμnh lμ do: a. Tr×nh ®é nhËn thøc. c. Do t©m lý, t×nh c¶m. b. Trong x· héi cã ¸p bøc bãc lét. d. C¶ a, b vμ c C©u 95: Dïng tiªu chÝ nμo ®Ó ph©n lo¹i c¸c t− t−ëng x· héi chñ nghÜa? a. Theo lÞch ®¹i b. Theo tr×nh ®é ph¸t triÓn t− t−ëng c. KÕt hîp tÝnh lÞch ®¹i víi tr×nh ®é ph¸t triÓn d. C¶ a, ba vμ c C©u 96. Ai ®· nhËn xÐt: “ ý nghÜa cña chñ nghÜa kh«ng t−ëng phª ph¸n vμ cña chñ nghÜa céng s¶n kh«ng t−ëng phª ph¸n lμ tØ lÖ nghÞch víi thêi gian” a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d. V.I. Lªnin C©u 97. Khi ph©n tÝch vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, ai lμ ng−êi ®Çu ®Æt vÊn ®Ò ph¶i häc tËp c¸c kinh nghiÖm tæ chøc, qu¶n lý kinh tÕ cña chñ nghÜa t− b¶n ®Ó c¶i t¹o nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng l¹c hËu? a. C.M¸c b. V.I. Lªnin 272 c. Stalin d. Hå ChÝ Minh C©u 98. Ai lμ ng−êi ®−a ra t− t−ëng ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi? a. V.I. Lªnin c. §Æng TiÓu B×nh b. Hå ChÝ Minh d. Ph¹m V¨n §ång C©u 99. C©u “Gi÷a x· héi t− b¶n chñ nghÜa vμ x· héi céng s¶n chñ nghÜa lμ mét thêi k× c¶i biÕn c¸ch m¹ng tõ x· héi nä sang x· héi kia. ThÝch øng víi thêi kú Êy lμ mét thêi k× qu¸ ®é chÝnh trÞ, vμ nhμ n−íc cña thêi k× Êy kh«ng thÓ lμ c¸i g× kh¸c h¬n lμ nÒn chuyªn chÝnh c¸ch m¹ng cña giai cÊp v« s¶n” lμ cña ai ? a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d. V.I.Lªnin C©u 100. Cã mÊy h×nh thøc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi? a. Hai c. Bèn b. Ba d. C¶ a, b vμ c C©u 101. Qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa lμ bá qua yÕu tè nμo cña chñ nghÜa t− b¶n? a. Bá qua nhμ n−íc cña giai cÊp t− s¶n. b. Bá qua c¬ së kinh tÕ cña chñ nghÜa t− b¶n. c. Bá qua viÖc x¸c lËp vÞ trÝ thèng trÞ cña quan hÖ s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th−îng tÇng t− t−ëng t− b¶n chñ nghÜa. d. Bá qua chÕ ®é ¸p bøc bãc lét cña giai cÊp t− s¶n C©u 102. §iÒn tõ thiÕu vμo « trèng : “b−íc qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t− b¶n lªn chñ nghÜa x· héi kÎ thï chñ yÕu cña chóng ta lμ giai cÊp , nh÷ng tËp qu¸n thãi quen cña giai cÊp Êy” (V.I. Lªnin ) a. Phong kiÕn c. TiÓu t− s¶n b. N«ng d©n d. T− s¶n C©u 103. H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi céng s¶n chñ nghÜa b¾t ®Çu vμ kÕt thóc khi nμo? a. Tõ khi §¶ng céng s¶n ra ®êi vμ x©y dùng xong chñ nghÜa x· héi. b. B¾t ®Çu tõ thêi kú qu¸ ®é cho ®Õn khi x©y dùng xong giai ®o¹n cao cña x· héi céng s¶n. c. B¾t ®Çu tõ giai ®o¹n cao cña x· héi céng s¶n vμ kÕt thóc ë giai ®o¹n cao cña x· héi céng s¶n. d. C¶ ba ®Òu kh«ng ®óng. C©u 104. C©u “T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn” lμ cña ai ? a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d.V.I.Lªnin 273 C©u 105. H«n nh©n tiÕn bé dùa trªn c¬ së nμo? a. T×nh yªu c. H«n nh©n 1 vî mét chång b. Tù nguyÖn d. C¶ a, b vμ c C©u 106. HiÖn nay t«n gi¸o nμo ë ViÖt Nam cã sè l−îng tÝn ®å ®«ng nhÊt? a. PhËt gi¸o c. Tin lμnh b. C«ng gi¸o d. Håi gi¸o C©u 107. Chñ nghÜa x· héi nghiªn cøu vÊn ®Ò tÝn ng−ìng, t«n gi¸o d−íi gãc ®é nμo? a. Gãc ®é chÝnh trÞ-x· héi. c. T©m lý-x· héi. b. H×nh th¸i ý thøc x· héi. d. C¶ a, b vμ c C©u 108. Sù thay ®æi c¨n b¶n, toμn diÖn vμ triÖt ®Ó mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nμy b»ng mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi kh¸c lμ: a. §ét biÕn x· héi. c. C¶i c¸ch x· héi b. C¸ch m¹ng x· héi d. TiÕn bé x· héi C©u 109. Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë trªn ph¹m vi c¶ n−íc ta b¾t ®Çu tõ khi nμo? a. 1945 c. 1975 b. 1954 d. 1930 C©u 110. X· héi x· héi chñ nghÜa mμ nh©n d©n ta x©y dùng cã mÊy ®Æc tr−ng? a. 5 c. 7 b. 6 d. 8 C©u 111. C−¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®−îc §¶ng ta nªu ra ë §¹i héi nμo ? a. §¹i héi IV c. §¹i héi VII b. §¹i héi VI d. §¹i héi VIII C©u 112. Trong V¨n kiÖn §¹i héi IX, §¶ng ta x¸c ®Þnh ph¶i tiÕp thu vμ kÕ thõa nh÷ng g× cña chñ nghÜa t− b¶n trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam? a. TiÕp thu, kÕ thõa nh÷ng thμnh tùu mμ nh©n lo¹i ®· ®¹t ®−îc d−íi chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa, ®Æc biÖt vÒ khoa häc vμ c«ng nghÖ, ®Ó ph¸t triÓn nhanh lùc l−îng s¶n xuÊt, x©y dùng nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. b. TiÕp thu, kÕ thõa m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ - x· héi vμ thμnh tùu khoa häc c«ng nghÖ. 274 c. TiÕp thu, kÕ thõa nh÷ng gi¸ trÞ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi vμ ph¸p luËt trong chñ nghÜa t− b¶n. d. C¶ ba ®Òu sai C©u 113. “Thêi k× ph¸t triÓn míi - ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc” ®−îc §¶ng ta nªu ra ë §¹i héi nμo? a. §¹i héi VI c. §¹i héi VIII b. §¹i héi VII d. §¹i héi IX C©u 114. T×m ý ®óng cho luËn ®iÓm sau: “Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc vμ c«ng nghÖ ngμy cμng hiÖn ®¹i, giai cÊp c«ng nh©n: a. Gi¶m vÒ sè l−îng vμ n©ng cao vÒ chÊt l−îng. b. T¨ng vÒ sè l−îng vμ n©ng cao vÒ chÊt l−îng. c. Gi¶m vÒ sè l−îng vμ cã tr×nh ®é s¶n xuÊt ngμy cμng cao d. C¶ a, b vμ c. C©u 115. XÐt vÒ ph−¬ng thøc lao ®éng, ph−¬ng thøc s¶n xuÊt, giai cÊp c«ng nh©n mang thuéc tÝnh c¬ b¶n nμo. a. Cã sè l−îng ®«ng nhÊt trong d©n c−. b. Lμ giai cÊp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt lμm giμu cho x· héi c. Lμ giai cÊp trùc tiÕp vËn hμnh m¸y mãc cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp ngμy cμng hiÖn ®¹i d. C¶ a, b vμ c C©u 116. XÐt trong quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa giai cÊp c«ng nh©n lμ : a. Giai cÊp nghÌo khæ nhÊt b. Giai cÊp kh«ng cã t− liÖu s¶n xuÊt, ®i lμm thuª cho nhμ t− b¶n, bÞ nhμ t− b¶n bãc lét gi¸ trÞ thÆng d− c. Giai cÊp cã sè l−îng ®«ng trong d©n c− d. C¶ a, b vμ c ®Òu ®óng C©u 117. Néi dung sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lμ: a. Xo¸ bá chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa, xo¸ bá chÕ ®é ng−êi bãc lét ng−êi b. Gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vμ toμn thÓ nh©n lo¹i khái mäi sù ¸p bøc, bãc lét, nghÌo nμn l¹c hËu. c. X©y dùng x· héi céng s¶n chñ nghÜa v¨n minh 275 d. C¶ a, b vμ c ®Òu ®óng C©u 118. Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vμo « trèng “®èi víi chóng ta, chñ nghÜa céng s¶n kh«ng ph¶i lμ mét .(1) cÇn ph¶i s¸ng t¹o ra, kh«ng ph¶i lμ mét (2) mμ hiÖn thùc ph¶i khu«n theo. Chóng ta gäi chñ nghÜa céng s¶n lμ mét phong trμo .(3) nã xo¸ bá tr¹ng th¸i hiÖn nay” (C.M¸c: HÖ t− t−ëng §øc). a. Lý t−ëng(1), tr¹ng th¸i (2), hiÖn thùc (3) b. Tr¹ng th¸i(1), lý t−ëng (2), hiÖn thùc (3) c. Tr¹ng th¸i (1), hiÖn thùc (2), lý t−ëng (3) d. HiÖn thùc (1), lý t−ëng (2), tr¹ng th¸i (3) C©u 119. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n do c¸c yÕu tè kh¸ch quan nμo quy ®Þnh? a. §Þa vÞ kinh tÕ - x· héi vμ ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ - x· héi b. Lμ con ®Î cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c. Do sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i d. C¶ a, b vμ c C©u 120. Giai cÊp c«ng nh©n lμ giai cÊp triÖt ®Ó c¸ch m¹ng bëi v×: a. Xo¸ bá chñ nghÜa t− b¶n vμ x©y dùng chñ nghÜa x· héi b. Lμ giai cÊp kh«ng cã t− liÖu s¶n xuÊt c. Lμ giai cÊp cïng khæ nhÊt trong x· héi d. Lμ giai cÊp thùc hiÖn xo¸ bá mäi chÕ ®é t− h÷u C©u 121. Theo Lªnin, quy luËt h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn §¶ng céng s¶n cña giai cÊp c«ng nh©n lμ: a. Chñ nghÜa M¸c kÕt hîp víi phong trμo c«ng nh©n b. Chñ nghÜa M¸c – Lªnin kÕt hîp víi Phong trμo c«ng nh©n c. Chñ nghÜa M¸c – Lªnin kÕt hîp víi phong trμo c«ng nh©n vμ Phong trμo yªu n−íc d. C¶ a, b vμ c C©u 122. N−íc céng hoμ d©n chñ nh©n d©n ®Çu tiªn ra ®êi ë ch©u ¸ lμ n−íc nμo? a. ViÖt Nam c.TriÒu Tiªn b. Trung Quèc d.M«ng cæ C©u 123. Liªn bang CH XHCN X«-viÕt ( Liªn x«) ®−îc thμnh lËp n¨m nμo? a. 1917 b.1918 276 c.1922 d. 1924 C©u 124. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: Giai cÊp c«ng nh©n lμ c¬ së.... cña §¶ng céng s¶n, lμ nguån bæ sung lùc l−îng cña §¶ng céng s¶n. a. ChÝnh trÞ - x· héi c. X· héi - giai cÊp b. Giai cÊp d. ChÝnh trÞ C©u 125. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lμ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c - Lªnin, víi phong trμo c«ng nh©n vμ .... ë n−íc ta vμo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû cña thÕ kû XX. a. Chñ nghÜa yªu n−íc c. TruyÒn thèng yªu n−íc b. Phong trμo yªu n−íc d. TruyÒn thèng d©n téc C©u 126. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: §¶ng céng s¶n lμ chiÕn ®Êu, lμ bé tham m−u cña giai cÊp c«ng nh©n, lμ biÓu hiÖn tËp trung lîi Ých, nguyÖn väng, phÈm chÊt, trÝ tuÖ cña giai cÊp c«ng nh©n vμ cña d©n téc. a. §éi tiªn phong c. C¬ së b. Lùc l−îng d. C¬ quan chØ huy C©u 127. Quy luËt h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam a. Chñ nghÜa M¸c, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vμ phong trμo c«ng nh©n b. Chñ nghÜa M¸c – Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vμ phong trμo c«ng nh©n c. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, phong trμo c«ng nh©n, phong trμo yªu n−íc d. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh, phong trμo c«ng nh©n vμ phong trμo yªu n−íc. C©u 128. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa theo nghÜa réng lμ: a. Lμ mét cuéc c¸ch m¹ng chÝnh trÞ ®−îc kÕt thóc b»ng viÖc giai cÊp c«ng nh©n cïng víi nh©n d©n lao ®éng giμnh ®−îc chÝnh quyÒn, thiÕt lËp nhμ n−íc chuyªn chÝnh v« s¶n. b. Lμ mét cuéc c¸ch m¹ng cã néi dung chñ yÕu vÒ mÆt kinh tÕ d−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa céng s¶n. c. Lμ qu¸ tr×nh c¶i biÕn mét c¸ch toμn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi tõ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, t− t−ëng, v.v. ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ cuèi cïng lμ chñ nghÜa céng s¶n. d. Lμ cuéc c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n cïng víi nh©n d©n lao ®éng ®¸nh ®æ sù thèng trÞ cña giai cÊp t− s¶n vμ lËt ®æ chñ nghÜa t− b¶n. C©u 129. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa theo nghÜa hÑp lμ g×? a. Lμ mét cuéc c¸ch m¹ng chÝnh trÞ ®−îc kÕt thóc b»ng viÖc giai cÊp c«ng nh©n cïng víi nh©n d©n lao ®éng giμnh ®−îc chÝnh quyÒn, thiÕt lËp nhμ n−íc chuyªn chÝnh v« s¶n. 277 b. Lμ mét cuéc c¸ch m¹ng cã néi dung chñ yÕu vÒ mÆt kinh tÕ d−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa céng s¶n. c. Lμ qu¸ tr×nh c¶i biÕn mét c¸ch toμn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi tõ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, t− t−ëng, v.v. ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ cuèi cïng lμ chñ nghÜa céng s¶n. d. Lμ cuéc c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n cïng víi nh©n d©n lao ®éng ®¸nh ®æ sù thèng trÞ cña giai cÊp t− s¶n vμ lËt ®æ chñ nghÜa t− b¶n. C©u 130. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nªu ra con ®−êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong Ch¸nh c−¬ng v¾n t¾t cña §¶ng ta lμ: a. “Lμm c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ®Ó ®i th¼ng tíi chÕ ®é céng s¶n chñ nghÜa”. b. “Lμm t− s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vμ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n”. c. “Lμm thæ ®Þa c¸ch m¹ng vμ t− s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n”. d. “Lμm t− s¶n d©n quyÒn vμ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i th¼ng tíi x· héi x· héi chñ nghÜa vμ céng s¶n chñ nghÜa”. C©u 131. T¹i sao cho r»ng con ®−êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam lμ qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa lμ mét tÊt yÕu? a. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· cã ®−êng lèi ®óng ®¾n b. Do sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt c. V× nã phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®Êt n−íc vμ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i d. V× nã ®¸p øng ®−îc nguyÖn väng vμ mong −íc cña nh©n d©n ta C©u 132. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®¹i vμ ph©n chia thêi ®¹i lμ g×? a. H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vμ vÞ trÝ cña mét giai cÊp ®øng ë vÞ trÝ trung t©m b. VÞ trÝ cña mét giai cÊp ®øng ë vÞ trÝ trung t©m c. Sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vμ mét quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp d. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o thμnh c«ng C©u 133. Thêi ®¹i ngμy nay tån t¹i mÊy m©u thuÉn c¬ b¶n? a. Hai c. Bèn b. Ba d. N¨m C©u 134. M©u thuÉn c¬ b¶n næi bËt cña thêi ®¹i hiÖn nay lμ: a. M©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa t− b¶n 278 b. Giai cÊp t− s¶n vμ giai cÊp c«ng nh©n c. C¸c d©n téc thuéc ®Þa vμ phô thuéc víi Chñ nghÜa ®Õ quèc d. M©u thuÉn gi÷a c¸c n−íc t− b¶n chñ nghÜa C©u 135. Theo Lªnin, néi dung cña thêi ®¹i hiÖn nay lμ g×? a. Xo¸ bá chñ nghÜa t− b¶n vμ x©y dùng chñ nghÜa x· héi. b. Xo¸ bá giai cÊp t− s¶n vμ chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa, thiÕt lËp nh÷ng c¬ së cña x· héi míi lμ x· héi chñ nghÜa vμ céng s¶n chñ nghÜa. c. ThiÕt lËp nh÷ng c¬ së cña x· héi míi lμ x· héi x· héi chñ nghÜa vμ céng s¶n chñ nghÜa. d. X¸c lËp ®Þa vÞ thèng trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng. C©u 136. Thêi ®¹i hiÖn nay cã mÊy giai ®o¹n chÝnh? a. Ba c. N¨m b. Bèn d. S¸u C©u 137. Ai lμ ng−êi ®−a ra lÝ thuyÕt “ Ba lμn sãng” hay “ Ba nÒn v¨n minh”? a. S¸cl¬ - phuriª c. Alvin - Toff¬l¬ b. C.M¸c d. Nich xon C©u 138. TÝnh chÊt cña thêi ®¹i ngμy nay lμ: a. Thêi kú qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t− b¶n lªn chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi toμn thÕ giíi. b. Thêi kú x©y dùng nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi cho chñ nghÜa x· héi c. DiÔn ra cuéc ®Êu tranh gay go, quyÕt liÖt gi÷a chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa t− b¶n trªn ph¹m vi toμn thÕ giíi. d. Giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng tiÕn hμnh ®Êu tranh giμnh chÝnh quyÒn ®i lªn x©y dùng chñ nghÜa x· héi. C©u 139. Nguyªn nh©n nμo dÉn ®Õn sù sôp ®æ cña CNXH ë Liªn X« vμ §«ng ¢u: a. Quan niÖm vμ vËn dông kh«ng ®óng ®¾n vÒ CNXH b. Nh÷ng sai lÇm cña §¶ng vμ cña nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o cÊp cao nhÊt §¶ng Céng s¶n Liªn X«. c. Sù chèng ph¸ cña chñ nghÜa ®Õ quèc vμ c¸c thÕ lùc thï ®Þch b»ng “DiÔn biÕn hoμ b×nh” 279 d. C¶ a, b vμ c C©u 140. Sù sôp ®æ cña chÕ ®é chñ nghÜa x· héi ë Liªn x« vμ §«ng ¢u ®· lμm cho: a. TÝnh chÊt vμ néi dung cña thêi ®¹i hiÖn nay cã thay ®æi. b. TÝnh chÊt vμ néi dung cña thêi ®¹i hiÖn nay kh«ng thay ®æi. c. TÝnh chÊt cña thêi ®¹i hiÖn nay cã thay ®æi. d. Néi dung cña thêi ®¹i hiÖn nay cã thay ®æi. C©u 141. Trong nh÷ng m©u thuÉn c¬ b¶n cña thêi ®¹i hiÖn nay, m©u thuÉn nμo lμ næi bËt, xuyªn suèt thêi ®¹i mang tÝnh toμn cÇu. a. M©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa t− b¶n. b. M©u thuÉn gi÷a t− b¶n vμ lao ®éng. c. M©u thuÉn gi÷a c¸c d©n téc thuéc ®Þa vμ phô thuéc víi chñ nghÜa ®Õ quèc d. M©u thuÉn gi÷a c¸c n−íc t− b¶n víi nhau. C©u 142. C«ng nghiÖp ho¸ lμ : a. Quy luËt b¾t buéc ®èi mäi quèc gia qu¸ ®é lªn CNXH b. Kh«ng ph¶i lμ quy luËt b¾t buéc ®èi víi mäi quèc gia qu¸ ®é lªn CNXH. c. Quy luËt b¾t buéc ®èi víi c¸c quèc gia TBCN khi qu¸ ®é lªn CNXH. d. C¶ a vμ c. C©u 143. Quan hÖ gi÷a lîi Ých d©n téc víi lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n d−íi chñ nghÜa x· héi: c. Lμ thèng nhÊt vÒ c¨n b¶n a. Lμ m©u thuÉn d. §ång nhÊt víi nhau b. Lμ thèng nhÊt C©u 144. Chän mét c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt TBCN hiÖn ®¹i lμ mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña chñ nghÜa t− b¶n. a. TBCN hiÖn ®¹i lμ mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña chñ nghÜa t− b¶n b. TBCN hiÖn ®¹i ®· kh¾c phôc ®−îc m©u thuÉn c¬ b¶n vèn cã cña nã c. TBCN hiÖn ®¹i kh«ng kh¸c g× TBCN tr−íc ®©y d. C¶ a, b vμ c ®Òu sai C©u 145. D©n chñ lμ g×? a. Lμ quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n c. Lμ quyÒn tù do cña mçi ng−êi b. Lμ quyÒn cña con ng−êi d. Lμ trËt tù x· héi C©u 146. Ph¹m trï d©n chñ xuÊt hiÖn khi nμo? a. Ngay tõ khi cã x· héi loμi ng−êi. b. Khi cã nhμ n−íc v« s¶n. 280 c. Khi cã nhμ n−íc d. C¶ a, b vμ c C©u 147. D©n chñ ®−îc xem xÐt d−íi gãc ®é nμo? a. Ph¹m trï chÝnh trÞ c. Ph¹m trï v¨n ho¸ b. Ph¹m trï lÞch sö d. C¶ a, b vμ c C©u 148. So víi c¸c nÒn d©n chñ tr−íc ®©y, d©n chñ x· héi chñ nghÜa cã ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n nμo? a. Kh«ng cßn mang tÝnh giai cÊp. b. Lμ nÒn d©n chñ phi lÞch sö. c. Lμ nÒn d©n chñ thuÇn tuý. d. Lμ nÒn d©n chñ réng r·i cho giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng. C©u 149. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: “N−íc ta lμ n−íc d©n chñ, nghÜa lμ n−íc nhμ do nh©n d©n lμm chñ. Nh©n d©n cã quyÒn lîi lμm chñ, th× ph¶i cã lμm trßn bæn phËn c«ng d©n” (Hå ChÝ Minh) a. Tr¸ch nhiÖm c. Tr×nh ®é ®Ó b. NghÜa vô d. Kh¶ n¨ng ®Ó C©u 150. §iÒn vμo « trèng tõ cßn thiÕu: “QuyÒn kh«ng bao giê cã thÓ ë mét møc ®é cao h¬n chÕ ®é vμ sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ cña x· héi do chÕ ®é ®ã quyÕt ®Þnh” (M¸c: Phª ph¸n C−¬ng lÜnh G«ta) a. ChÝnh trÞ c. Kinh tÕ b. X· héi d. Nhμ n−íc C©u 151. C©u “Thùc hμnh d©n chñ lμ c¸i ch×a kho¸ v¹n n¨ng cã thÓ gi¶i quyÕt mäi khã kh¨n” lμ cña ai? a. V.I. Lªnin c. Hå ChÝ Minh b. Mao Tr¹ch §«ng d. Lª DuÈn C©u 152. B¶n chÊt chÝnh trÞ cña nÒn d©n chñ x· héi chñ nghÜa thÓ hiÖn nh− thÕ nμo? a. Lμ sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua ®¶ng cña nã ®èi víi toμn x· héi, ®Ó thùc hiÖn quyÒn lùc vμ lîi Ých cña toμn thÓ nh©n d©n lao ®éng, trong ®ã cã giai cÊp c«ng nh©n. b. Lμ thùc hiÖn quyÒn lùc cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng ®èi víi toμn x· héi. c. Lμ sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n th«ng qua chÝnh ®¶ng cña nã ®Ó c¶i t¹o x· héi cò vμ x©y dùng x· héi míi. d. C¶ a, b vμ c 281 C©u 153. Kh¸i niÖm “HÖ thèng chÝnh trÞ x· héi chñ nghÜa” do tæ chøc nμo sau ®©y nªu ra? a. §¶ng Céng s¶n Liªn X« c. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam b. §¶ng Céng s¶n Trung Quèc d. Quèc tÕ céng s¶n (Quèc tÕ III) C©u 154. Theo §¶ng ta cÊu tróc c¬ b¶n cña hÖ thèng chÝnh trÞ x· héi chñ nghÜa bao gåm: a. §¶ng céng s¶n, nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa b. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa, c¸c tæ chøc x· héi chÝnh trÞ. c. §¶ng céng s¶n, nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa, hÖ thèng ph¸p luËt d. C¶ ba ®Òu ®óng C©u 155. VÒ b¶n chÊt “HÖ thèng chÝnh trÞ x· héi chñ nghÜa” vμ “hÖ thèng chuyªn chÝnh v« s¶n” lμ thèng nhÊt? a. §óng b. Sai C©u 156. §æi míi hÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta hiÖn nay lμ: a. §æi míi môc tiªu, con ®−êng x· héi chñ nghÜa b. §æi míi néi dung, ph−¬ng thøc ho¹t ®éng, tæ chøc c¸n bé vμ quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ c. Thay ®æi hÖ thèng t− duy lý luËn d. §æi míi t− duy C©u 157. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: Nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa võa cã b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n, võa cã tÝnh nh©n d©n réng r·i vμ tÝnh ... s©u s¾c. a. Giai cÊp c. D©n téc b. Nh©n ®¹o d. Céng ®ång C©u 158. Tæ chøc nμo ®ãng vai trß trô cét trong hÖ thèng chÝnh trÞ ë n−íc ta hiÖn nay? a. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam c. MÆt trËn Tæ quèc b. Nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa d. C¸c ®oμn thÓ nh©n d©n C©u 159. B¶n chÊt cña nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Mang b¶n chÊt cña giai cÊp c«ng nh©n. b. Mang b¶n chÊt cña ®a sè nh©n d©n lao ®éng. c. Mang b¶n chÊt cña giai cÊp c«ng nh©n, tÝnh nh©n d©n réng r·i vμ tÝnh d©n téc s©u s¾c. 282 d. Võa mang b¶n chÊt cña giai cÊp c«ng nh©n, võa mang b¶n chÊt cña nh©n d©n lao ®éng vμ tÝnh d©n téc s©u s¾c. C©u 160. Nhμ n−íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa qu¶n lý mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi chñ yÕu b»ng g×? a. §−êng lèi, chÝnh s¸ch c. Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc. b. HiÕn ph¸p, ph¸p luËt d. C¶ a, b vμ c C©u 161. HÖ thèng chÝnh trÞ ë ViÖt Nam hiÖn nay ra ®êi tõ khi nμo? a. 1930 c. 1954 b. 1945 d. 1975 C©u 162. Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña chñ nghÜa x· héi mμ nh©n d©n ta ®ang x©y dùng hiÖn nay ®−îc th«ng qua t¹i: a. §¹i héi VI c. §¹i héi VIII b. §¹i héi VII d. §¹i héi IX C©u 163. C©u “Gi÷ v÷ng vμ t¨ng c−êng b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng. §©y lμ nhiÖm vô cã ý nghÜa quan träng hμng ®Çu ®èi víi §¶ng ta”. §−îc ghi ë V¨n kiÖn nμo §¹i héi nμo cña §¶ng? a. §¹i héi VI c. §¹i héi VIII b. §¹i héi VII d. §¹i héi IX C©u 164. Kh¸i niÖm “Chuyªn chÝnh cña giai cÊp c«ng nh©n” ®−îc sö dông lÇn ®Çu tiªn trong t¸c phÈm nμo? a. HÖ t− t−ëng §øc c. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n b. Nh÷ng nguyªn lý cña CNCS d. Néi chiÕn ë Ph¸p C©u 165. Trong x· héi cã giai cÊp, c¬ cÊu nμo cã vÞ trÝ quyÕt ®Þnh nhÊt, chi phèi c¸c lo¹i h×nh c¬ cÊu x· héi kh¸c? a. C¬ cÊu x· héi - nghÒ nghiÖp c. C¬ cÊu x· héi - giai cÊp b. C¬ cÊu x· héi - d©n sè d. C¬ cÊu x· héi - d©n téc C©u 166. Sù biÕn ®æi cña c¬ cÊu x· héi – giai cÊp g¾n liÒn vμ ®−îc quy ®Þnh bëi sù biÕn ®éng cña c¬ cÊu nμo? a. C¬ cÊu x· héi - d©n sè c. C¬ cÊu x· héi - d©n téc b. C¬ cÊu x· héi - kinh tÕ d. C¬ cÊu x· héi - d©n c− 283 C©u 167. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi, liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n vμ tÇng líp trÝ thøc d−íi gãc ®é nμo gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh? a. ChÝnh trÞ c. V¨n ho¸ b. Kinh tÕ d. T− t−ëng C©u 168. YÕu tè nμo quyÕt ®Þnh sù liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n vμ tÇng líp trÝ thøc? a. Do giai cÊp c«ng nh©n mong muèn b. Do cã cïng mét kÎ thï lμ giai cÊp t− s¶n c. Do cã nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n thèng nhÊt víi nhau d. Do môc tiªu vÒ chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n C©u 169. Xu h−¬ng ph¸t triÓn c¬ cÊu x· héi – giai cÊp ë ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é mang tÝnh ®a d¹ng vμ thèng nhÊt chñ yÕu do yÕu tè nμo quyÕt ®Þnh? a. Do tr×nh ®é ph¸t triÓn kh«ng ®ång ®Òu b. Do nÒn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn c. Do sù mong muèn cña giai cÊp c«ng nh©n d. C¶ ba ®Òu ®óng. C©u 170 Néi dung nμo quan träng nhÊt trong c¸c néi dung Liªn minh c«ng-n«ng-trÝ thøc ? a. ChÝnh trÞ b. T− t−ëng b. Kinh tÕ d. V¨n ho¸- x· héi C©u 171. Liªn minh gi÷a giai cÊp c«ng nh©n víi giai cÊp n«ng d©n vμ tÇng líp trÝ thøc lμ do: a. Do mong muèn cña c«ng nh©n. b. Yªu cÇu cña n«ng d©n c. Yªu cÇu cña trÝ thøc d. Do ®ßi hái kh¸ch quan cña c¶ c«ng nh©n, n«ng d©n vμ trÝ thøc. C©u 172. C©u “V« s¶n tÊt c¶ c¸c n−íc vμ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, ®oμn kÕt l¹i”lμ cña ai? a. C.M¸c c. V.I Lªnin b. C.M¸c & Ph.¡ng ghen d. Hå ChÝ Minh C©u 173. Néi dung c−¬ng lÜnh d©n téc cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin lμ: a. C¸c d©n téc hoμn toμn b×nh ®¼ng, c¸c d©n téc ®−îc quyÒn tù quyÕt, liªn hiÖp c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc l¹i. 284 b. C¸c d©n téc ®oμn kÕt, b×nh ®¼ng vμ liªn hiÖp c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc l¹i. c. C¸c d©n téc cã quyÒn tù quyÕt, c¸c d©n téc cã quyÒn b×nh ®¼ng, liªn hiÖp c«ng nh©n tÊt c¶ c¸c d©n téc l¹i. d. C¸c d©n téc hoμn toμn bnh ®¼ng, tù quyÕt vμ liªn hiÖp c«ng nh©n c¸c n−íc. C©u 174. T¸c phÈm: “VÒ quyÒn d©n téc tù quyÕt” lμ cña ai? a. C.M¸c c. V.I Lªnin b. C.M¸c & Ph.¡ng ghen d. Stalin C©u 175. C¸c thÕ lùc thï ®Þch sö dông chiÕn l−îc “diÔn biÕn ho¸ b×nh” chèng ph¸ sù nghiÖp x©y dùng Tæ quèc x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n ta trªn ph−¬ng diÖn nμo? a. Kinh tÕ, chÝnh trÞ - x· héi c. §¹o ®øc, lèi sèng... b. V¨n ho¸, t− t−ëng d. C¶ a, b vμ c ®Òu ®óng C©u 176. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: QuyÒn d©n téc tù quyÕt lμ quyÒn lμm chñ cña mçi d©n téc ®èi víi vËn mÖnh d©n téc m×nh, quyÒn tù quyÕt ®Þnh chÕ ®é chÝnh trÞ – x· héi vμ ... ph¸t triÓn cña d©n téc m×nh. a. C¸ch thøc c. Môc tiªu b. Con ®−êng d. H×nh thøc C©u 177. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: Lªnin viÕt: “Víi sù gióp ®ì cña giai cÊp v« s¶n c¸c n−íc tiªn tiÕn, c¸c n−íc l¹c hËu cã thÓ tiÕn tíi chÕ ®é X« viÕt, vμ qua nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh, tiÕn tíi chñ nghÜa céng s¶n, kh«ng ph¶i tr¶i qua... ph¸t triÓn t− b¶n chñ nghÜa”. a. ChÕ ®é c. Qu¸ tr×nh b. Giai ®o¹n d. H×nh thøc C©u 178. Trong c¸c néi dung cña quyÒn d©n téc tù quyÕt th× néi dung nμo ®−îc coi lμ c¬ b¶n nhÊt, tiªn quyÕt nhÊt? a. Tù quyÕt vÒ chÝnh trÞ c. Tù quyÕt vÒ v¨n ho¸ b. Tù quyÕt vÒ kinh tÕ d. Tù quyÕt vÒ l·nh thæ C©u 179. Trong mét quèc gia ®a téc ng−êi th× vÊn ®Ò g× cÇn gi¶i quyÕt ®−îc coi lμ cã ý nghÜa c¬ b¶n nhÊt ®Ó thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc? a. Ban hμnh hÖ thèng hiÕn ph¸p vμ ph¸p luËt vÒ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc b. Chèng t− t−ëng ph©n biÖt chñng téc, k× thÞ vμ chia rÏ d©n téc c. N©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ, v¨n ho¸ cho ®ång bμo d. Xo¸ bá dÇn sù chªnh lÖch vÒ mäi mÆt gi÷a c¸c d©n téc do lÞch sö ®Ó l¹i 285 C©u 180. N−íc ta cã bao nhiªu d©n téc cïng nhau chung sèng? a. 49 c. 54 b. 52 d. 56 C©u 181. HiÖn nay c¸c d©n téc thiÓu sè ë n−íc ta cã d©n sè chiÕm tØ lÖ bao nhiªu phÇn tr¨m sè d©n c¶ n−íc: a. 15% c. 13% b. 13,5% d. 17% C©u 182. §Æc tr−ng næi bËt trong quan hÖ gi÷a c¸c d©n téc ë n−íc ta lμ: a. Lμ sù ph©n bè ®an xen nhau, kh«ng mét d©n téc nμo cã l·nh thæ riªng. b. Lμ sù cè kÕt d©n téc, hoμ hîp d©n téc trong mét céng ®ång thèng nhÊt. c. Lμ cã sù chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi gi÷a c¸c d©n téc. d. Lμ c¸c d©n téc cã b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng, ®a d¹ng, phong phó. C©u 183. NghÞ quyÕt “VÒ ph¸t huy søc m¹nh ®¹i ®oμn kÕt d©n téc v× d©n giμu n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh” ®−îc ®Ò cËp ®Õn ë Héi nghÞ Trung −¬ng nμo? a. Héi nghÞ Trung −¬ng II kho¸ VII b. Héi nghÞ Trung −¬ng V kho¸ VIII. c. Héi nghÞ Trung −¬ng VI kho¸ VIII. d. Héi nghÞ Trung −¬ng VII kho¸ IX. C©u 184. §Ó t¨ng c−êng, cñng cè khèi ®¹i ®oμn kÕt d©n téc ë n−íc ta hiÖn nay th× chÝnh s¸ch cô thÓ nμo cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta ®−îc coi lμ vÊn ®Ò cùc kú quan träng? a. T«n träng lîi Ých, truyÒn thèng, v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc. b. Ph¸t huy truyÒn thèng ®oμn kÕt gi÷a c¸c d©n téc. c. Ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ho¸ ë c¸c vïng d©n téc thiÓu sè. d. T¨ng c−êng båi d−ìng, ®μo t¹o ®éi ngò c¸n bé lμ ng−êi d©n téc thiÓu sè. C©u 185. H·y t×m ý ®óng trong c¸c ph−¬ng ¸n d−íi ®©y. Trong V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø IX, §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· nªu râ: a. VÊn ®Ò d©n téc cã vai trß quan träng ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë n−íc ta hiÖn nay. b. VÊn ®Ò d©n téc vμ ®oμn kÕt c¸c d©n téc lu«n cã vÞ trÝ chiÕn l−îc trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng. 286 c. VÊn ®Ò d©n téc vμ ®oμn kÕt c¸c d©n téc cã vÞ trÝ quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña d©n téc ta hiÖn nay. d. VÊn ®Ò d©n téc vμ t¨ng c−êng khèi ®¹i ®oμn kÕt toμn d©n téc lμ vÊn ®Ò chiÕn l−îc cña ViÖt Nam hiÖn nay. C©u 186. B¶n chÊt cña t«n gi¸o lμ g×? a. Lμ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan vμ tån t¹i x· héi. b. Lμ sù ph¶n ¸nh thÕ giíi quan cña con ng−êi ®èi víi x· héi. c. Lμ mét h×nh th¸i ý thøc x· héi nã ph¶n ¸nh mét c¸ch hoang ®−êng h− ¶o c¸i hiÖn thùc kh¸ch quan vμo ®Çu ãc con ng−êi. T«n gi¸o thÓ hiÖn sù bÊt lùc cña con ng−êi tr−íc tù nhiªn vμ x· héi d. C¶ a, b vμ c C©u 187. C¬ së tån t¹i cña t«n gi¸o lμ g×? a. NhËn thøc cña con ng−êi ®èi víi thÕ giíi kh¸ch quan b. NiÒm tin cña con ng−êi c. Sù t−ëng t−îng cña con ng−êi d. Tån t¹i x· héi C©u 188. C©u “T«n gi¸o lμ thuèc phiÖn cña nh©n d©n” lμ cña ai? a. Hªghen c. C.M¸c b. Phoi ¬ b¾c d. V.I. Lªnin C©u 189. Nguån gèc kinh tÕ - x· héi cña t«n gi¸o lμ: a. Tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt b. Do sù bÇn cïng vÒ kinh tÕ, ¸p bøc vÒ chÝnh trÞ cña con ng−êi c. Do sù thÊt väng, bÊt lùc cña con ng−êi tr−íc nh÷ng bÊt c«ng x· héi d. C¶ a, b vμ c C©u 190. T«n gi¸o lμ mét ph¹m trï lÞch sö bëi v×: a. Lμ s¶n phÈm cña con ng−êi. b. Lμ do ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi sinh ra. c. T«n gi¸o ra ®êi, tån t¹i vμ biÕn ®æi trong mét giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña loμi ng−êi. d. T«n gi¸o sÏ tån t¹i vμ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña lÞch sö nh©n lo¹i. 287 C©u 191. Khi nμo th× t«n gi¸o mang tÝnh chÝnh trÞ? a. Ph¶n ¸nh nguyÖn väng cña nh©n d©n. b. Khi c¸c cuéc chiÕn tranh t«n gi¸o næ ra. c. Khi c¸c giai cÊp thèng trÞ ®· lîi dông vμ sö dông t«n gi¸o ®Ó phôc vô lîi Ých cña m×nh. d. C¶ a, b vμ c. C©u 192. Sè l−îng t«n gi¸o lín vμ sè l−îng tÝn ®å cña c¸c t«n gi¸o ®ã ë n−íc ta cã kho¶ng bao nhiªu? a. 6 t«n gi¸o víi kho¶ng 30 triÖu tÝn ®å b. 6 t«n gi¸o víi kho¶ng 20 triÖu tÝn ®å c. 5 t«n gi¸o víi kho¶ng 15 triÖu tÝn ®å d. C¶ a, b vμ c ®Òu sai C©u 193. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: T«n träng, b¶o ®¶m quyÒn tù do ... vμ kh«ng ... cña nh©n d©n. a. T«n gi¸o c. TÝn ng−ìng - t«n gi¸o b. TÝn ng−ìng d. T«n gi¸o - tÝn ng−ìng C©u 194. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: T«n gi¸o lμ mét h×nh th¸i ý thøc – x· héi ph¶n ¸nh mét c¸ch hoang ®−êng, h− ¶o ... kh¸ch quan. Qua sù ph¶n ¸nh cña t«n gi¸o, nh÷ng søc m¹nh tù ph¸t trong tù nhiªn vμ x· héi ®Òu trë thμnh thÇn bÝ. a. Thùc tiÔn c. §iÒu kiÖn b. HiÖn thùc d. Cuéc sèng C©u 195. Gi÷a chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμ hÖ t− t−ëng t«n gi¸o kh¸c nhau ë ®iÓm nμo? a. Kh¸c nhau vÒ thÕ giíi quan b. Kh¸c nhau vÒ nh©n sinh quan c. Kh¸c nhau ë con ®−êng m−u cÇu h¹nh phóc cho nh©n d©n d. C¶ a, b vμ c C©u 196. VÒ ph−¬ng diÖn thÕ giíi quan th× thÕ giíi quan duy vËt m¸cxÝt vμ thÕ giíi quan t«n gi¸o lμ ®èi lËp nhau. a. §óng b. Sai C©u 197. Quan hÖ nμo ®−îc coi lμ quan hÖ c¬ b¶n nhÊt trong gia ®×nh? a. Quan hÖ h«n nh©n 288 b. Quan hÖ h«n nh©n vμ huyÕt thèng c. Quan hÖ quÇn tô trong mét kh«ng gian sinh tån d. Quan hÖ nu«i d−ìng C©u 198. T¸c phÈm “Nguån gèc cña gia ®×nh, cña chÕ ®é t− h÷u vμ cña Nhμ n−íc” lμ cña ai? a.C.M¸c c. Ph.¡ng ghen b. C.M¸c & Ph.¡ng ghen d. V.I. Lªnin C©u 199. Chøc n¨ng nμo ®−îc coi lμ chøc n¨ng c¬ b¶n vμ riªng cã cña gia ®×nh? a. T¸i s¶n xuÊt ra con ng−êi b. Tæ chøc ®êi sèng gia ®×nh c. Gi¸o dôc gia ®×nh d. Tho¶ m·n t©m sinh lý. C©u 200. §iÒu kiÖn vμ tiÒn ®Ò kinh tÕ - x· héi ®Ó x©y dùng gia ®×nh trong chñ nghÜa x· héi lμ g×? a. Xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u, x¸c lËp chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t− liÖu s¶n xuÊt. b. Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c. Nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa ban hμnh vμ thùc hiÖn luËt H«n nh©n vμ n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vμ d©n trÝ cho mäi ng−êi d©n d. C¶ a, b vμ c C©u 201. H«n nh©n tù nguyÖn, tiÕn bé lμ h«n nh©n ®−îc x©y dùng chñ yÕu dùa trªn c¬ së nμo? a. QuyÒn tù do kÕt h«n vμ lý h«n b. T×nh yªu ch©n chÝnh c. T×nh c¶m nam – n÷. d. Kinh tÕ - x· héi x· héi chñ nghÜa C©u 202. Néi dung c¬ b¶n vμ trùc tiÕp ®Ó x©y dùng gia ®×nh ë ViÖt Nam hiÖn nay lμ g×? a. Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi b. N©ng cao tr×nh ®é d©n trÝ cho nh©n d©n lao ®éng c. X©y dùng gia ®×nh no Êm, b×nh ®¼ng, tiÕn bé vμ h¹nh phóc d. Gi¶i phãng ng−êi phô n÷ 289 C©u 203. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin quan niÖm vÒ con ng−êi nh− thÕ nμo? a. Lμ thùc thÓ tù nhiªn b. Lμ thùc thÓ x· héi c. Lμ chñ thÓ c¶i t¹o hoμn c¶nh d. C¶ a, b, vμ c. C©u 204. C©u “Nh−ng b¶n chÊt con ng−êi kh«ng ph¶i lμ nh÷ng c¸i g× trõu t−îng, cè h÷u cña c¸ nh©n riªng biÖt, trong tÝnh hiÖn thùc cña nã, b¶n chÊt con ng−êi lμ tæng hoμ nh÷ng quan hÖ x· héi” trong t¸c phÈm nμo? a. Gia ®×nh thÇn th¸nh b. HÖ t− t−ëng §øc c. LuËn c−¬ng vÒ Phoi ¬ b¾c d. Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n C©u 205. Con ng−êi ph¸t triÓn vμ hoμn thiÖn m×nh chñ yÕu dùa trªn yÕu tè nμo? a. Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi b. Lao ®éng s¶n xuÊt c. §Êu tranh giai cÊp d. C¶ ba ®Òu sai C©u 206. Con ng−êi x· héi chñ nghÜa bao gåm nh÷ng con ng−êi tõ x· héi nμo? a. Tõ x· héi t− b¶n b. Trong x· héi x· héi chñ nghÜa c. C¶ trong x· héi t− b¶n chñ nghÜa vμ x· héi x· héi chñ nghÜa d. Tõ x· héi cò ®Ó l¹i vμ sinh ra trong x· héi míi C©u 207. Khi nãi tíi nguån lùc con ng−êi lμ nãi tíi c¸i g×? a. Lμ chñ thÓ ho¹t ®éng s¸ng t¹o tham gia c¶i t¹o tù nhiªn, lμm biÕn ®æi x· héi b. Lμ nãi tíi sè l−îng c. Lμ nãi tíi chÊt l−îng d. C¶ a, b vμ c C©u 208. §Ó ph¸t huy nguån lùc con ng−êi ë ViÖt Nam hiÖn nay cÇn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng ph−¬ng h−íng nμo? a. §Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc. 290 b. X©y dùng vμ tõng b−íc hoμn chØnh mét hÖ thèng chÝnh s¸ch x· héi phï hîp. c. Tõng b−íc x©y dùng vμ kh«ng ngõng hoμn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. d. C¶ a, b vμ c C©u 209. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: C¸ch m¹ng t− t−ëng vμ v¨n ho¸ lμ cÇn thiÕt vμ tÊt yÕu ®Ó thay ®æi ... tinh thÇn, lμm cho ... tinh thÇn cña x· héi phï hîp víi ph−¬ng thøc s¶n xuÊt míi xÐt vÒ mÆt kinh tÕ ®· h×nh thμnh. a. §êi sèng - ®êi sèng b. Ph−¬ng thøc s¶n xuÊt – ph−¬ng thøc s¶n xuÊt c. V¨n ho¸ - v¨n ho¸ d. §êi sèng v¨n ho¸ - ®êi sèng v¨n ho¸ C©u 210. TÝnh tÊt yÕu cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa trªn lÜnh vùc t− t−ëng vμ v¨n ho¸ lμ g×? a. XuÊt ph¸t tõ cuéc ®Êu tranh giai cÊp trªn lÜnh vùc t− t−ëng vμ v¨n ho¸ trong thêi ®¹i ngμy nay. b. XuÊt ph¸t tõ sù ®ßi hái thay ®æi ph−¬ng thøc s¶n xuÊt tinh thÇn. c. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu: v¨n ho¸ lμ môc tiªu vμ ®éng lùc cu¶ qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi d. C¶ a, b vμ c C©u 211. YÕu tè nμo cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Ó ph¸t huy nguån lùc con ng−êi? a. Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi b. Gi¸o dôc chñ nghÜa M¸c - Lªnin c. Gi¸o dôc vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng d. Gi¶i quyÕt viÖc lμm C©u 212. C©u “Nh÷ng t− t−ëng thèng trÞ cña mét thêi ®¹i bao giê còng chØ lμ t− t−ëng cña giai cÊp thèng trÞ”cña ai? a. C.M¸c c. C.M¸c & Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d. V.I Lªnin. C©u 213. §iÒn tõ vμo « trèng: “Lùc l−îng s¶n xuÊt hμng ®Çu cña nh©n lo¹i lμ , lμ ng−êi lao ®éng” ( V.I.Lªnin). a. Khoa häc kü thuËt c. C«ng nh©n b. NÒn ®¹i c«ng nghiÖp d. TrÝ thøc 291 C©u 214. “Muèn x©y dùng CNXH, tr−íc hÕt cÇn cã nh÷ng con ng−êi XHCN” ®−îc B¸c nãi ë ®©u? a. §¹i héi §¹i biÓu toμn quèc lÇn thø 2 cña §¶ng 1951. b. §¹i héi §¹i biÓu toμn quèc lÇn thø 3 cña §¶ng 1960. c. Héi nghÞ båi d−ìng l·nh ®¹o c¸c cÊp toμn miÒn B¾c th¸ng 3.1961. d. B¸c nãi chuyÖn t¹i §¹i héi c«ng ®oμn toμn quèc lÇn thø II ngμy 9.3.1961. C©u 215. T×m phu¬ng ¸n ®óng cho c©u “HiÒn tμi lμ nguyªn khÝ cña quèc gia, nguyªn khÝ thÞnh th× thÕ n−íc m¹nh, nguyªn khÝ suy th× thÕ n−íc hÌn vμ cμng xuèng thÊp”. a. NguyÔn Tr·i b. NguyÔn HuÖ c. Lêi ghi trªn bia ë V¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m d. Hå ChÝ Minh 292 ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/23/2009 for the course HA NOI 2007-2011 taught by Professor Dangthuy during the Spring '09 term at Hanoi University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online