Bragarhættir - BRAGARHÆTTIR Helstu einkenni þeirra...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BRAGARHÆTTIR Helstu einkenni þeirra Skipting • rímaða hætti – dróttkvæður háttur – hrynhenda – runhenda – ferskeytla – stafhenda – samhenda – braghenda – afhending – sagnadansar – vikivakar • órímaða hætti – fornyrðislag – málaháttur – ljóðaháttur – kviðuháttur • Bragarháttum má skipta í Fornir hættir (rímaðir) Dróttkvæður háttur • hendingar, sex atkvæði í vísuorði, skothendingar í stökum, aðalhendingar í jöfnum Hrynhenda • eins og dróttkvæður háttur nema átta atkvæði í vísuorði Runhenda • runurím Rímnahættir Ferskeytluætt • Ferskeytla – fjögur vísuorð – víxlrím (aBaB) Stafhenduætt • Stafhenda – fjögur vísuorð – runurím (aabb) • Samhenda – fjögur vísuorð – samrím (aaaa) Braghenduætt • Braghenda – þrjú vísuorð – runurím (AAA) • Braghenda baksneidd – þrjú vísuorð – fyrsta lína rímar skothent við hinar tvær • Afhending – tvö vísuorð (AA) Sérstök afbrigði rímnahátta...
View Full Document

This note was uploaded on 10/24/2009 for the course íSLENSKA íslenska taught by Professor Steingrímurbragason during the Spring '08 term at ŚLąska AMed.

Page1 / 9

Bragarhættir - BRAGARHÆTTIR Helstu einkenni þeirra...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online