.Net Remoting - İstemci Taraflı Destek (Client Side SponshorShip) Sistemi

.Net Remoting - İstemci Taraflı Destek (Client Side SponshorShip) Sistemi

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
.Net Remoting - İstemci Taraflı Destek (Client Side SponshorShip) Sistemi yazının devamı > Asp.net projelerinde Nhibernate ORM Aracının Kullanımı Özkan SELEK yazının devamı > Anlamsal Ağ Nedir? (Semantic Web) Ahmet Ali SÜZEN yazının devamı > Windows Workflow Foundation'a Giriş ve Activity'ler Ahmet Ali SÜZEN yazının devamı > Arama Motorları (Google) - I Engin Yuvaktaş yazının devamı > Entity Framework'un Eksik ve Zayıf Yönleri Sefer Algan Favorilerime Ekle Ana Sayfa .net TV Makaleler Kaynak Kod Haberler Serbest Köşe Canlı Köşe Forum Ekibimiz RSS Mobil Prog. X86 Assembly C# / VC#/.NET Silverlight J#.NET / Java Yazılım Müh. .NET 3.x ADO.NET/SQL C++ / C++.NET XML / Web Serv. C / Sys Prog. Mono ve .NET UML / Analiz PHP 5 ASP.NET YAZAR HAKKINDA Burak Selim Şenyurt http://www.buraksenyurt.com İletişme geçmek için tıklayın . 295 Makalesi yayınlanmakta. Yazar hakkında detaylı bilgi için tıklayın . Yayınlanan diğer makaleleri için tıklayın . YAZI HAKKINDA Türü : Makale Seviyesi : İleri Kategori : C# / VC#/.NET Yayınlanma Tarihi : 4/11/2006 Okunma Sayısı : 6249 Yorum Sayısı : 0 yorum yaz SİTE İÇİ ARAMA ÜYE GİRİŞİ Üye girişi için tıklayın . SERBEST KÖŞE (?) Bende Yazmak İstiyorum BLOGROLL Burak Selim Senyurt(MVP) WCF 4.0 Yenilikleri - Automatic Help Page 9/16/2009 Burak Selim Senyurt(MVP) Ana Sayfa / Makaleler / C# / VC#/.NET / .Net Remoting - İstemci Taraflı Destek (Client Side SponshorShip) Sistemi .Net Remoting - İstemci Taraflı Destek (Client Side SponshorShip) Sistemi Son makalemizde, remoting uygulamalarında uzak nesnelere ait kiralama sürelerinin (Lease Time) nasıl yönetilebileceğinden bahsetmiştik. Bununla birlikte bir uzak nesnenin kiralama süresinin sonlamasının ardından gelecek olan metod çağrılarında istemcilerin olmayan bir referansa erişmeye çalıştığını ve bu nedenlede çalışma zamanı istisnaları ile karşılaşabileceklerini görmüştük. Bu makalemizde, kiralama sürelerini otomatik olarak uzatmak için istemci taraflı destek modelinden (Client Side sponsorShip) nasıl yararlanabileceğimizi incemeleye çalışacağız. SponsorShip mimarisi temel olarak, uzak nesnelerin yaşam sürelerini otomatik olarak arttırmak için kullanılır. İki şekilde uygulanabilir. Bunlardan birisi istemci tarafında diğeri ise sunucu tarafında yapılabilen destekleme sistemidir. Her iki destek türününde birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. İstemci taraflı destek modelinde (Client Side Sponsorship), istemcinin kullandığı uzak nesnenin kiralama yöneticisi (Lease Manager) ile, ISponsor arayüzünden türetilen bir sınıfın iş birliği söz konusudur. Bu işbirliğinin bir sonucu olarak, uzak nesneye ait referansın yaşam süresini doldurması halinde, istemci taraflı sponsor otomatik
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

.Net Remoting - İstemci Taraflı Destek (Client Side SponshorShip) Sistemi

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online