solns2_501_Au08

solns2_501_Au08 - ECE5 Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓA Ò a...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ECE5 Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓA Ò a ÐÓgaÒdD ig iØa ÐC ÓÑÑ ÙÒ ia Ø iÓÒ × A Ù ØÙÑ Ò8 ÓÑ eÛ Ó Ök# Ø 8 E # h eÓd eaÒdÔ ÐÓ Ø× fÓ ÖØh e ÐÓÛ Ôa ×׬ ÐØeÖd e× igÒ ×a Öe×hÓÛ Òb e ÐÓÛ a h e iÑ ÔÙ Ð×eÖe×ÔÓÒ ×eØÖÙÒa Ø iÓÒÑ e ØhÓd ×Øa ÖØ×Û iØhad e ÐaÝ ed ×aÑ Ô ÐedÚ eÖ× iÓÒÓ fØh e id ea Ð iÑ ÔÙ Ð×eÖeÔÓÒ ×eØh eÒ ØÖÙÒa Øe×ØÓÓb Øa iÒaaÙ ×a ÐÐiÒ ea ÖÔha ×e¬Ò iØe ÐeÒg Øh iÑ ÔÙ Ð×eÖe ×ÔÓÒ ×eb ×eÖÚeØh eÖ iÒg iÒg iÒ Øh eÑ agÒ iØÙd eÖe×ÔÓÒ ×edÙ eØÓ Øh eØÖÙÒa Ø iÓÒ ×=; Ø_Ó=5; Ø=:×:Ø_Ó; B=; h=B×iÒ B ØØ_Ó ; ÔÐÓØØf h× 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5-10 10 20 30 40 time amplitude-500-400-300-200-100 100 200 300 400 500 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 frequency magnitude b h e Ðea ×Ø×ÕÙa Öe×d e× igÒÔ ÖÓdÙe×a ÐiÒ ea ÖÔha ×e¬Ò iØe iÑ ÔÙ Ð×eÖe×ÔÓÒ ×e F ¬ ÐØeÖÓ fØh e ×Ô e i¬ eddÙ Öa Ø iÓÒbÝÑ iÒ iÑ iÞ iÒg Øh e iÒ Øeg Öa Øed ×ÕÙa Öed eÖÖÓ Öb e ØÛ eeÒ Øh ed e× igÒaÒd ×Ô e i¬ ed Ñ agÒ iØÙd eÖe×ÔÓÒ ×eF Ó ÖÔ ieeÛ i×e ÐiÒ ea ÖÑ agÒ iØÙd eÖe×ÔÓÒ ×eØh eÓÔ Ø iÑ iÞa Ø iÓÒ i×× iÑ Ô ÐeaÒd i×ÓÑ ÔÙ ØedbÝ Øh ea Ø ÐabÖÓÙ Ø iÒ e fiÖÐ× ×=; Ø_Ó=5; f=Ø_Ó×; B=; fÔ=9B×; f×=B×; h=fiÖÐ× f[fÔf×℄[℄ ×; ÔÐÓØØf h× ; 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5-10 10 20 30 40 time amplitude-500-400-300-200-100 100 200 300 400 500 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 frequency magnitude h e fiÖÔÑ ÖÓÙ Ø iÒ eÙ ×e×Øh ea Ök ×C Ðe ÐÐaÒd e× igÒa ÐgÓ Ö iØhÑ h eÒeØh eÒaÑ e ØÓ¬Òd Øh e ÐiÒ ea ÖÔha ×eF¬ ÐØeÖØÓÑ iÒ iÑ iÞeØh eÛ Ó Ö×Øa ×ed eÚ ia Ø iÓÒ fÖÓÑ Øh e×Ô e i¬ edÑ agÒ iØdÙ e Öe×ÔÓÒ ×eh i×\Ñ iÒ iÑ aÜ"d e× igÒ Öe×Ù ÐØ× iÒaÒ eÕÙ iÖ iÔÔ Ðe¬ ÐØeÖ ;Ö iÔÔ Ðe× iÒ Øh e×ØÓÔbaÒdaÒd Ôa ××baÒdhaÚ eeÕÙa Ðh e igh ØaÒda Öe×Ô ÖeadaÖÓ ××Øh ebaÒd × ECE 5A Ù8 ×=; Ø_Ó=5; f=Ø_Ó×; B=; fÔ=9B×; f×=B×; h=fiÖÔÑ f[fÔf×℄[℄ ×; ÔÐÓØØf h× ; 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5-10 10 20 30 40 50 time amplitude-500-400-300-200-100 100 200 300 400 500 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 frequency magnitude d h e fiÖ ÖÓÙ Ø iÒ eÙ ×e×aÛ e igh Ø iÒg fÙÒ Ø iÓÒ ØÓÑ Ù ÐØ iÔ ÐÝaga iÒ ×ØØh eØÖÙÒa ØedÚ eÖ× iÓÒÓ fØh e id ea ÐiÑ ÔÙ Ð×eÖe×ÔÓÒ ×eh eÛ e igh Ø iÒg fÙÒ Ø iÓÒa×Óa ÐÐedaÑÑ iÒgÛ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/25/2009 for the course ECE 501 taught by Professor Schniter,p during the Spring '08 term at Ohio State.

Page1 / 6

solns2_501_Au08 - ECE5 Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ ØÓA Ò a...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online