10.1.1.33.5015 - E ÜÔ eØa Ø iÓÒaÜ iÑ iÞa Ø iÓÒ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: E ÜÔ eØa Ø iÓÒaÜ iÑ iÞa Ø iÓÒ fÓ Öidd eÒa ÖkÓÚ Ód e Ð× : D e Ö iÚ ed fÖÓÑ F iÖ×ØÖ iÒ iÔ Ðe× e××eÓeÝ D eeÑ b eÖ5 A b ×ØÖaØ E ÜÔ eØa Ø iÓÒaÜ iÑ iÞa Ø iÓÒ i×aÔÓÔÙ Ða ÖØehÒ iÕÙ e fÓ Öd eÖ iÚ iÒgA e×Ø iÑ a Ø iÓÒÓ fÑ Ód e ÐÔa ÖaÑ eØeÖ×A ×Ùe×× fÙ ÐaÔÔ Ðia Ø iÓÒ i× Ðea ÖÒ iÒgÔa ÖaÑ eØeÖ×Ó fh idd eÒa ÖkÓÚÑ Ód e Ð× × h i×ÒÓ Øed eÖ iÚ e×Øh eB aÙÑ e Ð×h Ðea ÖÒ iÒga ÐgÓ Ö iØhÑ fÓ Ö×fÖÓÑ ¬ Ö×ØÔ Ö iÒ iÔ Ðe× Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ A h idd eÒa ÖkÓÚÑ Ód e Ði×aB aÝ e× iaÒÒ e ØÛ Ó Öka ××hÓÛ Ò ÙÒ ÖÓ ÐÐed iÒF igÙ Öe A ×e ØÓ fh idd eÒ ×Øa Øe× X Ø geÒ eÖa Øe×a ×e ØÓ fÓb ×eÖÚ edÚa Ö iab Ðe× Z Ø a ØeahÓ fa ×e Ø Ó fØ iÑ e× Ø = ;:::; eÖe feÖØÓ Øh e×e ØÓ f×Øa Øe×a Øa ÐÐØ iÑ e×a × X = f X ;:::;X g aÒd Z = f Z ;:::;Z g ea ××ÙÑ e fÓ ÖÒÓÛ Øha ØbÓ Øh Øh eÓb ×eÖÚa Ø iÓÒ ×aÒd Øh e h idd eÒÚa Ö iab Ðe×a Öed i×Öe ØeÚa ÐÙ edÛ iØh Þ aÒd Ü Úa ÐÙ e×eahA ØØ iÑ e ØZ Ø i×a ××ÙÑ edÓÒd iØ iÓÒa ÐÐÝ iÒd eÔ eÒd eÒ ØÓ fa ÐÐÓ Øh eÖÚa Ö iab Ðe×a Øa ÐÐÓ Øh eÖ Ø iÑ e×g iÚ eÒ iØ×Ôa ÖeÒ Ø X Ø aÒd Øh eÙ ×Ùa Ða ÖkÓÚ iaÒ iÒd eÔ eÒd eÒea ××ÙÑ Ô Ø iÓÒ hÓ Ðd ×b e ØÛ eeÒ Øh e X Ø ×h eÔa ÖaÑ e ØeÖ×Ó fØh eÑ Ód e Ða ÖeØh Öee fÓ ÐdF iÖ×Ø Øh e ØÖaÒ × iØiÓÒÔ ÖÓbab i ÐiØie× ¢ Ü ij = Ü Ø ;i j Ü Ø   ;j g iÚ eØh eÔ ÖÓbab iÐiØÝ Øha ØØh e h idd eÒ ×Øa Øea ØØ iÑ e Ø Û iÐÐb e X Ø = i g iÚ eÒ Øha ØØh e×Øa Øea ØØh eÔ ÖeÚ iÓÙ ×Ø iÑ e time t time t+1 z t+1 z t x x t t+1 z x time T T T time 0 z x F igÙ Öe :idd eÒa ÖkÓÚÑ Ód e Ða ×adÝÒaÑ iB aÝ e× iaÒÒ e ØÛ Ó Ök ×ØeÔ Ø   Û a × X Ø = j eÓÒd Øh e × Øa Ö ØiÒ gÔ ÖÓbab i ÐiØie× ¥ i = X ;i a Öe Øh eÔ ÖÓbab iÐiØ ie×Øha ØØh e×Ý ×ØeÑ ×Øa ÖØ× iÒ ×Øa Øe X = i h iÖd Øh e eÑ i×× iÓÒ Ô ÖÓbab i ÐiØie× ¢ Þ ij = Z Ø ;i j X Ø ;j a ÖeØh eÔ ÖÓbab iÐiØÝ Øha ØÓb ×eÖÚa Ø iÓÒ Z Ø = i Û iÐÐb eÑ ad eÛ h iÐe iÒ ×Øa Øe X Ø = j eÖe feÖØÓ Øh e×e ØÓ fa ÐÐÔa ÖaÑ e ØeÖ×a × ¢= f ¢ X ; ¢ Z ;i g idd eÒa ÖkÓÚÑ Ód e Ð×haÚ eb eeÒ eÜ ØeÒ × iÚ e ÐÝ ×ØÙd ied iÒ Øh eÓÒ ØeÜ ØÓ f×Ô eeh ÖeÓgÒ iØ iÓÒ [5 ℄a ÐÓÒgÛ iØhÑ aÒÝÓ Øh eÖaÔÔ Ðia Ø iÓÒ × iÒa Öea ××Ùha ×Ú i× iÓÒ [4 ℄ h efÓÙ ×Ó fØh i×ÒÓ Øe i×Øh e Ðea ÖÒ iÒg Øh eÑ aÜ iÑ ÙÑ aÔÓ × ØeÖ iÓ Ö i e×Ø iÑ a Øe×Ó f Øh eÔa ÖaÑ e ØeÖ×¢ g iÚ eÒbÝ Øh eÚa ÐÙ e×Û h ihÑ aÜ iÑ iÞe Z ; ¢ h e×ØaÒda Öd ØehÒ iÕÙ e i×aÒaÔÔ Ðia Ø iÓÒÓ fØh eeÜÔ eØa Ø iÓÒÑ aÜ iÑ iÞa Ø iÓÒ E a ÐgÓ Ö iØhÑ Ó f[℄Û h ih Öe×Ù ÐØ× iÒaÒ eÆ ieÒ ØÖeÙ Ö× iÚ ee×Ø iÑ a Ø iÓÒ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

10.1.1.33.5015 - E ÜÔ eØa Ø iÓÒaÜ iÑ iÞa Ø iÓÒ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online