xac suat thong ke1

Xac suat thong ke1 - Đ THI MÔN XÁC SU T TH NG KÊ Ề Ấ Ố Th i gian làm bài:120’ ờ Câu 1 a Ba th y thu c có xác su t ch n b nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Đ THI MÔN XÁC SU T TH NG KÊ Ề Ấ Ố Th i gian làm bài:120’ ờ Câu 1. a. Ba th y thu c có xác su t ch n b nh đúng là 0,8:0,9:0,7.Tìm xác su t đ sau ầ ố ẩ ẩ ệ ấ ể khi ch n b nh có 1 và ch 1 k t quá đúng thì đó là c a ng i th 3. ẩ ệ ỉ ế ủ ườ ứ b. Anh có 5% cha m t đen khi con m t đen và t ng t 7,9% cha đen-con xanh, Ở ắ ắ ươ ự 8,9% cha xanh – con đen, 78,2% cha xanh-con xanh. Tìm xác su t đ : ấ ể 1. Cha xanh thì con xanh 2. cha đen mà con không đen. Câu 2: a. T l ng i b d ch m t vùng hàng năm (theo đ n v %là m t bi n ng u ỷ ệ ườ ị ị ở ộ ơ ị ộ ế ẫ nhiên X có m t đ : ậ ộ 35). x 15 (x f(x) ); 35 (15 20 / 1 ) ( ∨ < = ≤ ≤ = x x f Tìm ) 5 20 ( , ,- X P DX MX b. M t b u tr m truy n tin trong 10 ộ ư ạ ề-5 s, s tín hi u n ng n trung bình là 10 ố ệ ồ ắ-4 trong 1s . Trong th i gian truy n tin, n u có tín hi u n thì tr m ng ng vi c. ờ ề ế ệ ồ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/28/2009 for the course MATH ma024 taught by Professor Thu during the Spring '09 term at Vienna EBA.

Ask a homework question - tutors are online