xac suat thong ke3

xac suat thong ke3 - THI MN XC SUT THNG K Thi gian lm...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ THI MÔN XÁC SU T TH NG KÊ Th i gian làm bài:120’ Câu 1. a. Tính xác su t đ 12 ng i ch n ng u nhiên có ngày sinh r i vào 12 tháng khác ấ ể ườ ơ nhau. b. Th ng kê các c p v ch ng m t vung cho th y:30% các bà v th ng xem ti ở ộ ợ ươ vi, 50% các ông chông th ng xem ti vi, xong n u v đã xem ti vi thì 60% ườ ế ch ng xem cùng. L y ng u nhiên m t c p v ch ng tìm xác su t đ : ộ ặ ấ ể 1. Có ít nh t 1 ng i xem ti vi. ườ 2. N u ch ng không xem thì v v n xem. ế ợ ẫ Câu 2: Chi u dài m t lo i s n ph m là bi n l ng ng u v i chi u dài trung bình là 21 ạ ả ế ượ cm , đ l ch tiêu chu n là 2 cm. tìm t l ph ph m, bi t s n ph m đ c s d ng n u có đ dài ỷ ệ ế ế ả ượ ử ụ ế t 18 cm đ n 23 ế cm . H u h t các s n ph m làm ra có đ dài thu c kho ng nào. ế
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/28/2009 for the course MATH ma024 taught by Professor Thu during the Spring '09 term at Vienna EBA.

Ask a homework question - tutors are online