[solution_manual]Chapter 12_Microelectronics_5thEd

[solution_manual]Chapter 12_Microelectronics_5thEd -...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: cHfiPTEE :2. - nggfiwg l'Z-l unfit: T55): :39 mm): gmm Mot flu“ 05ng g Enq Im(T{_-.m‘1) 1241(TCEWE) "fan-1." MEL-Du G: = 3:: loam 1T {3103‘ is: : -2_D1.nflw NHL-33‘ Lo Immi s, p. 91% CW1 [d 51 [AB] D I. D n {3 a 51th WHHI-l -o+‘fi NH- 44,-5.1- Lu. u-‘mh r3431 5.01 Him; 2mg. $44471 4-31 aufi 'ES‘Ha Span a-mm -pn... “1.; 41:12:! {DU-’0 ovnfi‘tfi qua-n 2m: 44.2.; mam D-uiD “4M3 fife-Ia -gqqg |2+?_. T65) = i __,_______________|_' (Bi-‘1.) (511‘ :5—{— i) ______________ 55+— 151 +zs+1 THE!) 1 {Ham— m3”) i'(1-'2_m"}]—I lTiéqupl=[(1m-L~J$)l ’r (know-L :— [9:435qu FMEH “MW-cm : CH mfij-JIL = I! Ml H—M" Far "Phage khaki ‘ cbtmj = tam" [ Im [Tm-.0) ; ] E’tLTijmjl '= *Tan" [iw'mhl t-Zw“ Fm- wand: lTiéufi‘hlfi 0+9“ny g; (35' (“3-) = “II”?! = -D-2.D racL Fm- m: 'lf'D-J‘E: ITLimH = @H‘Yh‘: YE vuq as = ‘13.be (ll/4‘) = #1355: = 1556.: H 1055:. 1 = F3513 His-a -. Tan—1 (-0 = 4+5“ er we; "I'amd' (Hyfij = "445‘: 'l‘m'nd" (at!) 5 "155“ Fur Lfl': ID radhfa : ITum‘J‘L: (H- w)“ d = --J’£‘L11:-.m_‘|I [Lon-‘1 _ ma nu. ifim“) r- CI‘U'D'I I50“ I". a - hang" [2310 ] 17mm H14. PmHm wit—=1 _ 2 + Tm...c::~=)] «an q. u hm = 20:93 I1. '- Zfllflflmln = 4536 '° = ‘1'-5I'2. NHL 2 loloflwfifb 3 EDIDSWCI ') Now-J CHE-51 :Lu- an fin put up '- 9' EEdB Pl 51'“ mi: 11: TEE-'3. The. on pub’ is. "Hm-In. aI-Vt‘fl And-um 7' abhfllk - lDLflj r5‘11"- A 117(ij Sm (wt .- miwh) magma) Mn}?! J'Jtulb { 'Hqg au'haut 3 1D Eta-o (“'GM) 41: each Iii +1‘UL $9”an infant: = wi'll EL: 3 éflde} INPUT OUTPUT ZSIfitfl-Et"fl'1) it lH'r'L 2 Sun. fit) 55%. {f~1-55fi,) mJuKfiafi i2 + S laminar) znn‘35m{mt “1.511 In? .3 Tia}: k I; Tim $ m “'51: be: 3m =| flea. = ‘L 3;: H45 4-" - I H91"- IIE- ska-1mm In B. lw:ll_u_|" anal-L 'bu'C Ema: mi hm'm an.“ Inn M: ‘H'IE paging-d. £5,342. : d9: rte-m 1|". ITiéij‘l: -:I,_L;— = {0—513 Arno-r: H16 , Animfi-LFUCIE. 'H'LIJF-L I. 44.11;: 0-503? mafia PH: fine s’mphmné. {AS-L: —_|— : ‘D-Iun'zn . H- Hall: M; = 3 ma {5 . . PL: .- '3- - ggfnephwfdz “a? #55:: ' 12.4; ‘ 1:” 'Passioafia Ira ulna-.md 1:55;; 3:} Zkfls 5'4- lr> “J? = 117 [maD)mJ[5 flu T-' [D5 'B’miabanfi. In!» 'bld: {3 x< Ik'rkz} q =) L05. = zwfitann) “1111's a H $3“: at 1?“: H R = mu(-c¢5{%d-I2‘) tJSde-WL) = mg (- Caa?2.fl 1:; am. 3:21”) = Ma (do-soar J 345:) U.) {Pal-:5. qt Eur” Mafia gun. QEsrrm-EA a manual-I'M TlfififlfiHfi-Srbn a]: DEE. 782.: L"Jr-I ('COS 3E5“ 3:} Slur-.39“) : ma {-D-iflfi gig. D-E‘K?) 12.4 T’aiu cm “Emu. main. “pa;—u3u FPaasl'banéL -' I; E {ECU 1131:1111 U [wifizlla] Shana.- :- éEHLkH'LJ :akifz] CGMT, Matt‘- _____—- Gum’s apartnr nF [Pa-Ms E. -=I ma (-r Eng-.64.; hfimav) .: mi‘wufflcts n. std-and grit-Inl- flrm as, guffaws : (5+ Mn CID-.5 hi -._:'| Na 5m4)(5*ldnfnsvc tannins-"9 : 5‘ + 50:14:: 6959!; -&NnS1n.L rauhmluda) '5‘ NH‘ECD&LA+itflAs-IflK-TJLDMEAKTS:IQ 1 1. = :- 1-5 {luau can at) + Lac. 5'5 far T4 w-fl 31E nit-I'M: 51+5 (7.. Mn 0-3 on] ) +mu1' 1.. = 52'4- D-{sii‘uflnfi 1P Lin-5b 2. 5 4- him"? mpg. +anL For 1’; 1 (5+ Luau) :11 TL-ll Alum-Infill?!" 0‘3 TIE.) It: 3’“ h: his}: [5+mn‘1{5‘+brblim¢5+ufi§')fi [51"!- I- Hfimn5+ mat: can: {0:} — I-F a.” 3.1m: QrL a“ J :H‘uL numjraifir- {‘5 5.. {flashy}:— tTion I = $1 :! fin" uni”? Jqlm I: :11? I"; dflfi-E (b) - For in” SW5- aJJ Ei-J 'HHL HUM-grahzr J‘s {an-Vin LU ESE A5341“ J'Tfi:-:-jn]l= ilk—:1 __ 5 flag] I : S _ Dis) nuq Rah: at —-1 anal -u-51:&a~fi firm-l5- l- finaAJnaf-flr’ Dis}: {51.1.},(5 “5+5 fig-fifimrafin' B) = 6“) fl '5‘!- zimfija + o+5"+ ma") 1 (5H) (5H 5.1—5.3”1‘) Emma. :13: d" and Ex]; Jun-e. fl.- dumrgf-ur: Nf5}' éfsrjl}(s-jz)= kfiafiq) Mat: Hut; 3:. and. 34m and: an humus-L. Ill-aria (13(5)) " baa-'41 " 1 @Hfifls‘rm- a “3‘50 1113:}. =1 'f'Dtamn-‘1 o-Efi lTGfl}'L= =0 #1 0-3115 Tics.) : pa 222.5 E 511—4} {gi-Qflfil'rsf fl-T‘I ———————____, ml. r— flumuzrmifir In 3:94». his m (w) (s‘+£ro*J‘}(5‘+£3-xrn’J") :- (a‘ + (final?) E15£51+1D§>fbl+ "I Km") [5‘3— sgxrfl‘) l1 1:313:14: a} Num4rninnrg M = q. 13‘3th “'3 minuannth g M 6"“2'“ Hm!" HM; H. sun-4'. 514-5113: and: HFHEI 2P “:3 T1553 : figuS-{SLHD‘ [Elvirer haw: F 5"» mum 1- 1» 5‘, 1"” (d3) TIL-E malts-‘1' wgfl Hfifltfl-L 'H'L-E. clmuiL-‘u +tl Lia-E nodal anti-13535: flat MAI-5- mlmjth Fit npflfiféj ZIED Vt: Up 1,, kin-V; _...g-..__. '- 5’5 2-5 '1'"; = Va {151' +- 2.5- 1%“) H: nude E) Z I. :0 "ul'l. 'VI'. + L + “I ‘Ufi I Y5 2.5 .-1 1f. (251-1-La-l-I) r MIL +2.53}? £15. {5) (a) “'3 (in) "lira (2.51+1LF1)L = U: 1-15. V; Va { its” +- s’fiurq) + s“- {21-qu] + slim—1.)“) : 'IJD + “2.5 UL M31 gm) = 25* “LS-3 ‘15”+Es-"+3's"+45 T153 3 D- 5 sirzsi-I- 1.1+: pflf£5 ‘1“? jaw“. 5.3 + 25L+ as. H :0 (Eri){5L +s+;) :D _———’ . _ Munsi=i°1°3[” Elfin“: m] L NHL =21155d5 '1‘ mil-1': afiaam 1' Amflfm E : “Lg—H—J- Hahn-L =21) (merFJLN N ' 11. ‘ {tr-£82,541. Am # to {$3 ( H_ 61) “1"” Mg 1:1 Am gadg- “J‘ M Manama.” mt- : 1'6“; 6' q M F r' fi _l g, C— : ‘D‘mflnn g HUGH" Ifi luj[~|+e‘(fi)l”j “ “3193 I: H‘ n~¢r=rr*(..¢jal 1% “1': "’3 “#5 J H-s aux: HE :}é,u.5flfifi F ital; 50in R: wit)*“¢ ($33) “ “3‘5? «a; (“ma = EH-S‘IZ-Eug. ('5ng t 5M = 4w: 3; “3-5? 25‘ C§+ E”, E1 = ELLE—2% W35? 4}: ir‘ : #331553 {3P3 IflkHb uh£é=r6 wt? fig: Arum: [5513 '93 1 WP Am; J hm; El: '0 m" it“: Bra-45%;? CONT. Wampum-{ran gwfiflvi‘i') an. 543': 2. lug E‘KNP) Lisa M = E 1W Trim 14113:}? an lumfmpJ-ts grnflirqfrjj :- H Fa} rm‘ma = u: g"- 43 mo Ft ) mi FE)?“ Lug. = ‘5‘ azqmo" 'PI : “J, J; (sz-PWzr-l) = u:- $61739) = MI: (Cara. %)tj5:n(;li—vb) = Ldu ( "than: 1 hfi-‘I‘Sl =- Mai-n-Emfi {New} P5 -- tLSmW-w =' -L-Ju Gui-n a man m «2313) flu. philuu'rn‘j LtrM r'liui’rl. Law flats-+41%) : 5L +2a<$ +Kl+p1 = 52+- :RLEFIS + 1H" pills-o, nah! fixaf fix a._ Baffin-(Midi . «If nagurflf wad-25 kiln—L a. LL59 . "H Eff-dds: 5:5;— D-éffi'was 1- an} F; giddy 5" 4- harm’s + [db-L Eyifll‘dii: 5+LL5¢ a?” Tag.) a ___L___—____ (g: nan] [51w “was tun-ML) ___L__—____ g ‘5"!- M-FEuJoB-i-wo" 10’ “any lit. 3-2:»; . t J,” ; fl 2 ‘35 Iran)! Ha, .I :3 J: m a... = was I“ [5+ ugfs‘p “mm; + u?) ' _I__.__ ESL+|'LWHu5.1—m:‘) Far Ahnuafiun at IDEA-[3 “an. 8%(1‘1-5‘) with. m 22.52.. =?_, Np ID him} = IOlnj[lr t—L(£L9-difi)t”] 1 33.3d3 lTfim'J'll ulna undil- main” “gm-q}- CONT. Irfigmyll = [n- elcasffucaak“ [fimfi {I +5.5mt‘@L*(?mL"a)—_l‘i = 3-21: moi“ “(U _._________fi Irina : “'13. R'Ldfi Err Half-fig- annular 5 iv Tia): k _*________ firm-'3 $1+bt5‘+ 4- Eu Raw-l 1 Ew- m'FPL-JP T'fiu) 3: JL infill}...:fl_'l_ N?- ?aflfijj ;‘ '5' w min (3’?) FM- ncHW-L “ ‘é‘flifl' “kin-ule hm: Mai) 5:15? : D‘SGEB ITL‘l = {I+&1Lflifmf)lfl J‘YL {TH : [w e‘rfmk‘fumu‘ffi])]_y‘ [F51l : 6-11mnfl' =3: ~2+3d5 [Tc-l : 5.+3m'3=> iii—:15 I. .fi 4: i — hm = HE: =3! E: u- 50:? kin-In -" flr— 3*}an I," = H 13k?— mlrmfi H114;- Han-ta Echl-Z-lj -' P. (Ma) = lfllu%[|+ E1 kaWC-Mk-fi'fim] fi' 41.:j'mj dr$£4unt “QEUEE- Er“ N' hit-95) g Z‘i-‘E AB: U52 N': [U “I 53-“! d8. __' m asflidfl Ewan afianumfibn : 351‘ — 35 :. Egg-Lil FPpha aria his: R = “JP EMU? ,g)gnL(fiS‘.nL"(';}) fl «0ch (LE Cos-.113; 3:115" (21) ‘Gar k: 5,. 1‘...,H. anc& e : o-SDE‘E ma N=|U Sum (Fr: Smh‘*[5’&))= 0-1433 Can-ah ( FIN Sink-Liyé'.) J: I'flJ'D = m? (—0. m 3111 + 30* Ran-8') "pl: Lu? (-Drofifio 1- Ens-51cm) pa 1 wP(-fl‘lfl13+~3b~?143) pLl - w, {-041.11 figs-453$) EB : MFL-n-HIE +Jp-IE?D) HomH' ghouu I'IILra. flan-1" “Hui... awninij PD1‘9-5 I‘M'E. camral¢x caniufiaha pi. 'Hu. abomi- pal¢+palur 1’1 1- Fr 9-. findnr'. it +- z [0- £11.13} mFa +- m;LD-01Lq1;aqq1f) : 5* + a- swim: s. +|«n15m§1 {5.4. fly}; Cuch 4': Frch (PrJKS-"Pf‘l. P1. nahur. g” + a. 1'5me :- + DHEDZME' PafiMJu: 3'" + o-ZDEwFS + 13-111 mg“ Pquuth: 5" + Ari-15553:: ‘r 0- HM» fl“ 1. 3%:th a + o-Lfiuafla. + o-mwtt Wm Ii!- fimfim T = -——+"“*-" .. {a} E 2.! (543!) (E'PI'I) '*' (54P5){5' PEI ) flmL TH. Stanwak Ian-rel.” I|-'Ll'1-Iv'|.1:. n5; 'Hhfl- itfiunaimi-nr aura. gun-t.“ ahav-e, . in: 'u- f'nt, dx'. flea-[m ', UJL MOI-HI: firm. it. and“ +fl1nL 114:1;- :Ui‘jla mf: M f ——*——— fi in: leHz DC fiqfn= I0 EFF IDkJL Use. flan-trmih Ilia—sharin- tun-wait: "Eu-u and: lkH-z _; 13:31! at £00k“: DC- afluin 7- qIRLIIRI = ""3 *lTififi‘l r. E; {'5‘}:- HAIL R1 :' Ink“: l .I Tim: FE: {13¢} = E, : lkfl. Eifi' A439 C.= I = I Tin-r.) = Hal-fa, -. ~1 “31°32. 2W ID”: moxm E; : .-. mil: 3‘ D JEQHF "im- a. Pam at took‘r‘m. CLIP-1 5 ——L—- =) CL:*—L— I _ : I-fifl nF' I3: ‘F‘LDDkH-L ELLE-3210::ka WL‘fl-‘l F'ar Hut c‘nrwl': TEE): M ;- v: w an. Fiji : E =- HP. = NINE!I : ELIE : | '|. CE} 7- yl-kjg a: I g "-70 R. E‘n‘ mourn}: mm?” = "5-qu Wflnt HI = E: Jar-3.1. El -'- IQDEIL flint aim == Piu- Ihuw ’1? PM = *‘M =3» EL*'RLr E1 ML ‘2; .5 mfluL rka hm ="l. lax-"=41: RH mourn M: wt krrmrna'u u:- = L VI; 'st-I-Fl. ‘ —"——' Vi. T: : Er” “5.1: V— ‘-“ “4b (ll-FE L0 JwLUcLL wharf bmwm Erwin-ml:- « vb: V— -II?L :J-‘i— - (Ur 51L EL 1+3: 1+5? Ed ‘fia _ l- [H~5‘t}+t I-SE’ '1 11—51:" trsT.‘ : kiwi Mh=%_, LUn‘t'f: : _ S~wu a 5+Ldn J Lu 1" 14.3 c: 3 PEG" +' Tan-:1) —Ta1n. I. %h ' 2 2+1 "HQ a: wig“ 3&0 h i :. liD-flmifia 1 “lmh-‘meLl-fln) Nun: fills a%ua.II-1I.,m m 55L “armhflfi'. if; : mezjéF mo : Jib}; Rim-.3: fax-n (“Wad CENT- "" My : m" 4m... 69.13;) Lowrafia Laflu = I03 milk, (is: an“, -fi=o‘, 40‘: film", ~65“ a 1 .l 2-3.3li 911%, IDkEL, magma; 13-: gram = 1 fl. Tifl‘]: qumfi' 1- [ Gnu: Nut-‘1 “3" __.________ -‘- :. H3!" 5L+ “3:51-1:13 W CI Lflm'm =tAJu r. a 94-04 “Ks. ._________' ITWI a ———__L‘l£_ifi___ L —a\.n= Mal __i _fial & mu : mu— Mahdi-Jul. = 1N3: =1~15vm : 1'23: ‘ Ni:- : [mei :flfiarloau.?ug n..- harm: = 311%. m : [ED—mn‘gb FhH-‘Eg T1141 arm M1135 TE; 2.: I :. “fin - 2,,1-Mfl 151 E =ua1¢u ml.ch QmL ' in. and I'M-1 Q S m- _ NO DJ E". :3" m ‘- Pmklmfl Eu ilhilzl Sahu’n‘un l a :5 ‘35.. For :5}. = “1—1. flu. rnPunE-fl- is. mahnflj th- Eat-p.433!- JFK-5r it dl-Etllrnh'lq.’ wall—i 5:1‘LF: 9-1: 52+ 5M.fi‘£ 1. “Jul Tia) = mm? = m: _ 1.. Lu); '1) +51%" - Ma 1 1 rflfb ail-Tia}:- -——£_-—_ I 511- [551-1 saluk'm 7_ a 1;. n: mem Ham -. maxi = i’fi fig? Frame: L TEE-LPIL t. zit—EL 1313' “ __;_ L XL _ 1 EGL 2.. 2. if 2’; Egg—m Hi :0 wt ‘1 z- spama pm. 5,1“ [-15va aw 1. J_. , a :- II-uuui-i-m a 1 5- =::: :2:- o-quz. m- Lamp; ‘9:- _L : . c, :1 711 141.5- :9. 1306:; Nam 11' +1“. Paes'bcuntl [TQ‘GF Ya mum WM)“ 1. 4.. (wut'lj‘h + tag: 2. %= awn-‘4‘; +£fi§l UJnL(1.- HS?) 2 | lit-5'1: = D'E'r-f ancsun _L~’_°‘/£i_ '5'- ‘f' L‘J‘faa ‘1' have." : _____fi;EI..—____. 5L 1— 0+6tquf-n-v-o} Ii: U33:- 2' lfifiiflho-lul 171(31):: D-Hrq AMMA. :'F1'31dE1 Fir-INEL 1 'HdE) “rig: '5-"LIJH [fin : +2: 51' LII-5e (firth fm=In' "31 — " :25) '5 fftnfim‘) 1-“ .25.“) SUB: “hm =- |€u ~1-afi".l&_ => china) : - 2. 'I-anEDJ'L-Ju) mam ffi = —11n" ax w=m£n I «I20: - Z’mh (MEL) _ GD : ’- +hr.'l(?-W£GI Rub“) 'L': n R = 1+5? km R. can ‘0»!— Mbi+rnrilu :hngan p.52. IE1, 5' IDES}— .Ixja’rum". hind“. '. if ".L 1- hi 2—.- 3— 1';- L-IJ = 1 I 0 (Hz) +01%) = m (A: F_—' :51" Ex? ' EL 2) A?“ :1 .; Tia) = a2 31 L a 2 5?‘ S + sfii+mfi 5‘” +1 : ITEiji a; =- 1L E n'm Tia) - 32' S 1- S 1- 3L fill-J :_ 1." viii-flu!" ya- [EM 1-4) +- T: Pa. r'E 01:3 I' imwnfl - h“th G. u-Ji wi‘fiwf-wfifl%‘l : mffimt-MTT Wyfl Q w:‘(%”~z m? + M11“) : m2} ( “J: “ lW-fi-wfl 1.— w. Lu? 14 m1 M1" '- UJJ “45'1- Mm: z “I 1.11 L L :- Lh-rb (ML ‘LU1) :2 LJJLMfi—rflJH-‘J; mfibflf—ufi-fi') = m§m3‘(mfi -mi) *1 LLJD 5 “351$:- 1. U313. :2 LAB.LIJL COM-IT. For fig. :er = My EH90 Mia My: ID 000 My?! Am 3 no: = Langflnnm) mu: DDD India hT [swab mum: = mfg”m : D*?°L1.?3 lThWfl'j1": M :1 I I LNnL_mbt)L + Eng-EIL- 5? Maia; : 1 LU: a» G” - : ufllu mam”:- 1T (ha-mm: o m" Q5“! 5350! "1 Nah EL 1 L a. : G-E (wanker ma ) + C?) 1 NW3 {id _._."-*-7O :D-LIIELJJD £31 3.115}: W 51 1* plum-RE- +mu“ 11.: um. = 309:: math th-‘samfi : AM (NI: - 10cm" 4-. (Hum *‘Hlfij' = 0-155?» :. hm“ .-_ —EDIDJ[D-IES'~?> a be. ME Noun) LOH anti. U351 an. 31me1+¢th5 fifimmflfitmk abnu'i' a a LID-511.051. 3 {1.3.} M51. : aUDDL EDGE = 3'} DUB Fad/Es. ————# me ewciao. Ll+ I5 Q I LOU “an: urge) L0 "L1 aware. P: =mc1E$ 5.11— a M“ +qu’" 8.2.74 Tie-I) = 5‘ L fits): 5‘ n a “(a +~ mu? 1 a. an. 5. + 5 met: 4,. (area) 5‘ + SUJDKQD'F‘ Win-L r005 .F. 5 “(5) g + I- D am a c: Pal-o. a =>sféfla 5" Jr 33545. + Mama" at UJ=LD13 r' 1.. _-_ “an 1 12,- 1 1T! Eff—L For; A“. PMS-an = TIE) : a; ._._5: "5. MTG +UJnL_ UJ-n <th - SlrsfiUIQ+muL mu“ lfiqrmf‘sj ms?"J EHDRL 4— 1 mow—LE: =::>wu =_1_ c:- L: ELK: LC. Q2. 2 AL“; 21151 C": 43—» = ZDnF Eula L: wax = 52% ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

[solution_manual]Chapter 12_Microelectronics_5thEd -...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online