Bai4 PTVPC1 (Phan1) Web HK2 0506

Bai4 PTVPC1 (Phan1) Web HK2 0506 - BO M ON TOAN NG DU NG...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BOÄ MOÂN TOAÙN ÖÙNG DUÏNG - ÑHBK ------------------------------------------------------------------------------------- TOAÙN 4 – HK2 0506 CHUOÃI VAØ PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN BAØI 4: PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CAÁP 1 (PHAÀN 1) TS. NGUYEÃN QUOÁC LAÂN (4/2006)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
NOÄI DUNG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 TOÅNG QUAN 2 – CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN 3 NGHIEÄM PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN 4 PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CAÁP 1 5 – PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN PHAÂN LY BIEÁN SOÁ 6 – PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN CAÁP 1 TUYEÁN TÍNH 7 PHÖÔNG TRÌNH VI PHAÂN TOAØN PHAÀN 8 PT VI PHAÂN KHOÂNG GIAÛI ÑÖÔÏC VÔÙI ÑAÏO HAØM (SINH VIEÂN TÖÏ XEM: SGK, TRANG 136 – 139)
Background image of page 2
TOÅNG QUAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Moâ hình Vaät Lyù, Cô, Ñieän Phöông trình vi phaân! Vaän toác nguoäi ñi tyû leä thuaän vôùi hieäu nhieät ñoä vaät vaø nhieät ñoä khoâng khí. Bieát nhieät ñoä khoâng khí laø 20 ° C vaø vaät giaûm nhieät ñoä töø 100 ° C xuoáng 60 ° C sau 20 phuùt. Sau bao laâu töø thôøi ñieåm R L 0 V C i C q U dt di L U iR U C L R = = = , , Kirchhoff: 0 = + + C q Ri dt di L 0 2 2 = + + = C q dt dq R dt q d L dt dq i
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Phöông trình vi phaân (thöôøng – ODE): haøm aån y = (k) , k = 0, 1 … n VD: 0 3 = + x dx dy ( 29 x e x y y y = + + 3 ' 4 ' ' ( 29 ( 29 0 = - - + dy y x dx y x KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caáp 1
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/02/2009 for the course ECE ece464 taught by Professor Abc during the Spring '09 term at Jacksonville College.

Page1 / 12

Bai4 PTVPC1 (Phan1) Web HK2 0506 - BO M ON TOAN NG DU NG...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online