{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

bt2 - HCMUT HCMNU Chapter1 First Order Differential...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Exercises No 2. HCMUT – HCMNU Chapter1: First Order Differential Equations Faculty of Applied science 11/2/2009 Department of Math. Applied ________________________________________________________________________ Caâu 1 Tìm haøm ( 29 y x u u , = thoaû phöông trình ñaïo haøm rieâng caáp 1 vaø ñieàu kieän bieân sau baèng phöông phaùp taùch bieán: y u M x u = , ( 29 ( 29 y y e M Me y u 3 2 1 2 , 0 + + = - Caâu 2 Trình baøyvaén taét caùc böôùc giaûi baøi toaùn truyeàn nhieät sau vôùi phöông phaùp taùch bieán (coù theå söû duïng ñònh lyù nghieäm duy nhaát cuûa baøi toaùn bieân caáp 2) 2 2 2 x u M t u = , π < < x 0 , 0 t ( 29 ( 29 0 , , 0 = = t u t u π , 0 t & ( 29 ( 29 (
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}