Phy102&08-S-ms1

Phy102&08-S-ms1 - ( ' ¨ $ & $ % # " ! ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ( ' ¨ $ & $ % # " !      ¨¨ © |ÑÛÚ|Øvð RÐקÎÛçÙØ åÔ Ï Ü ÿ ô ß ¼ ÎÔ » ëÔ åÈ RÚæû Ñ ÐÒÎ ü1ä Ôæ Št} x { u Ž ‡ uy x} Y¸¨u¸C}|wvy~xwYmt‘ )™‰Yƒvt” Ê eÊá ••~Ãàá Cû » ð Ä Ä •~Ãà Cû » •~Ãà Cû » ü ú • zú~û Èû ºº í ºº × ºº î ~uªwYv ••CÃuà U»‰ “º º ‰Ç Žty } x iê¨Ø•~éÚ Ðæ÷ ÛÎØ ç Ö ËÀ Ò å RÏ × ÐקÎÓ ÛçzØÚ ™æ åÑå Öqñ ÈÏ ÐÑëÈË èÊÔ¤È Ü ¥ @º Î Äú |ÊeCÃá •»à Cû Â Â Ã Ý ô º ÛÎØ æå å 0RgÕÔR æÎ ÷Ú |΁ñ Îé œô ¥ » s“º åþ » æÎ ì Ð×ÛÎÐÈ|ØæÎ A¦òÎÐ×í #ÙçÚ ÔzìæåÎ ÙԓéÔ|Ð×Ú žüÍ ÷÷ ûžèáÊï ú g~û ¨“ÿÞôÝÝ » º ¦ø ûà Ðåè÷æ eÌö…|×zìgæÎÎ §ØØýR×R¤ |×æê #gzìØÚ ÛÚ å× Î ÙÔÔ|Ú Ñ ü Ú Ö ç Ï åÑåÖ Í•à Ä ~Ãe»á •~à» л6“»ÝÀÞô º ƒóø à » s ù º ååÈ 1õ åÖåze|ÖÚ èíÚRÔ èíÔ ™åÙå™åæ Ùåvæì …¢ëØiêÎ|ìÎzìì ¨iêòçòѧØs§é|Òèç§ØåÚ ÈÈ ææåvää ÌãÊ ÉȂ#Rzñâ ¢ÉÈÍ Æ Ê gg~Õ»à ~û  |½¼ º ¿ î çç• ç v Æ Å Ë ÊË ð eà° áï “Ø|×ÛÚÙØR|יÎaÕԜ¨ÈЧÎRÐÏžÍ Ô Ö ÓÒ Ñ Î Ê Ê Æ Å Â À  ܼ ž|ÍÌËÉÈǁ|Ä~û Áº ¨¿“ßœ»¾ ÞÜsz½Ý “º 6¿º ¹¾ u¸e~ŒwY¸0ge~Œ¶•µetYvt” wt ut} · Š wt‰ Œˆty ¢ ¤ ¢ £ ¡ ¦ §¥ §¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨dkq›‘žvr „Rag§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¨¥§¥¥ ig0›°®¬ª©¨¥¨¥§¥¨¥§¥¨¥¨¥§¥¦™”"›¤ ¥ ´ † ¤ fƒ p ‘f‰ ³ «² ± ¯­ « ¥ k r u€ žsŒRŒ›™œŒRteŒ›"tv˜™g™""egt“‰Œ‰t •RR¢#|mugvƒt…C•Œ ‘Um• ŽRR¤ŸŒŒx˜ m‹•Y"¤†z„zuƒ‚|€uv~}|wYzyCxwvts  x š  Œ t š  } — Œ –  £ x Œ U”¡ tŽ “’Œe  Y Š ‰ ˆ ‡ … x  x { u ŒŸ Ž t u hG‚X"rqa#a™R#fX† 6I1iH‡mXgf ‡l‡’duQ j E k ` — p ` – `oV ‚Xh ‘ ™V V k r VX h n k e d X`˜ X X –cr Pr r c u ‘ ƒ Qf€ Q u€ x ucrf h fP ‡IX™1gt—I‡#`6ttsf•t”uYD‰“tr’‚u ‰ˆ ‡T†e…„dƒ‚"yw vtsqdpQ igedcQ b `XV P QP HF aYWUTSRDIGE ! §! $ 9 7 53 © 2©¥ DCB#A¤@864¤ #10)( '& $ §! §  §¥ £ ¡ %©#" ©¨¦¤¢ h ! D g „ fˆ B‰‡  "¨  ¨ w x D 5 D ¦‡ D ' d e„ ™ ˆ ‡ „ ˆ‘ ˜ I ¦‡ D '  ¨ „ — ¦ ‘ ú Í à ~û  ¼ Ý » º º ÐÃÃ Ü » º ¹ Ê ¹ ¹ Î Ê zÊ ¹º ¹º êÒ gA å× §é ÷ç Ùåæ ” |×Ú Ùåæ a§Ô|ÑÚ èçg å× |ظí å að "¸m}ŽUmy¶} Ú Ú Ø Î ö €t w Š † i– … a Y • „ ” I Q  ã Ú ØÎ Ô çÚ ç âö uw¸t ¸} ¥ |åè÷æ eÌöÖ å èös|ì‚ ÷× Ùç0 z×Ú å Ö ÛϨØR ÷× ëÈ å ÛöØ å §×ëÖ È ™æ åØå û Ü ¥ » º v tì ¥ Ùå™æå RÙíÔ å Î ÛöØ Ž åì|Î aÙåð æ “Ø¥ Öå× Ðåå Ù÷èöæ Ø eÌöÐȵæÎÖ sCêØåì sIòÒÚÏ æç ”§ÔÙØÚ R™Èç ‚Ã §ê¥ ›æÈÿÑ º ªÎ§ìRRA|ר”R™ÈÚ|ÔÚÚ 'à ¥ ȍà º¥ 4º èåæ ¢s§êÔ òÏRåÑ ç ¨éÛçØæÚ |ìåÖ Î ÙíÔ Ð×ÙåæòÎç ™÷èåæ |ÑzיÚWçòÖÚ æå ÛÔR“Øö Ùíòצñí ¥ ö Ú ç × Ï öÇ Ö ß Ú ÔÐç¸ I vF ¦ ˆ ‰‡ I ¨ ‡ d D “ ˆ‘ D ¦ ‘ ’ b † WI … V „ T  ƒ  ‚  ¨ D 5 S w x q r C ss T ¨ s S s w € q y T s ¨ ¨ u C q r q S "C s Ëï Ý ï Ýÿ Ê zÈaÍ °à ~û  ¼ •ÿ„ º º °à ~û  ¼ •Wº |×ÌÚØ ø ¿¾ zº º |×ÛÚØ º ã ø â ¿¾ º ¿¾ zº º ò×ÙçÔ ø º ÐÔÎÖ È ç å ØØ Ã Ú Ö ç €t w Š sòÏ æç òÒòç§ÑRÏ †å èöDIñ ¥ ® ØeÛöØ åÚæ ÑaòÔDØ "¸m}ŽUmy¶} w x s S vC s s s t p T p F i g h eS fd b c a u¸t ¸} wŽ Y `X S W   ÔÚ ç ÔÎ å ¥ iê¨ØèçR å× Ðåè÷æ eÌöÖ å |ÖmÚ æì èÔ å ÛöØ å ò×È æ åØå ¥ Ô Ú Úiê§Øèçs å× ÐåÙ÷æ eÌöÖ í à å ß |ÖmÚ æì èÏÚ v|ìØ ™åÑièöÔ ÷ ÚÐåèå÷Ùææ eöÚèØ Ìöց§ê§×ÑzØÛçòÚÑRªÎæÈèÏì¨RR§×çÔ Rç× 6Ï |×ÐåÚ@|ÈÚæÙ÷ “ÑzÑæÎ …CÚì òÖèç÷Ô Ø æ|×å ea0èö|ȧØÚgÐæç ÷ ¥ à |ìκ ø ÷Ñå |×vDŽ|××ÚÍ Ã…ÝÚ |à ûåÔ ëYºÈ zØeâÚ èöåWò֙ÑØ èç™ÈaæØ Ö ÃR¥Ú iÐåºè÷æ eÌöÛö0÷ØÖ “ê§×Ûçå× s|ìñÎ ¥ » Ú é ö Úã Ø P u †c Q h r Ff r h† ‰ k fc ’vTrh e„ ك‘ T†dhž† „e›‡ ‡D¦v s1€ E QRPI '¨ ¨ 6 7 U V S T ¨ H § F G D E C & A B 98 @£ 4 5 2 3 0 1 ) a A 23 O L q m B ' ' ‡ ¨ s  j D ‡ {   u s Q  # ˜ – —  …H • j ” D ‡ ’ “ {  oH   ‘  hv „ u H‡ ¨ ’ Ž c H r – ‡  ÐÍqÅ ÞÀÝ º Ê Êã Ë Ê Ê Ê ½ á ʽ å zÖmÚ æì Ùςz×Ú èçÙÔR|φ |љÚòÖ æç òקç°ýêDÚ å |Ô°RÌöÖ å Î Ô ÔÚ Ñ Ö ÎÎ # Œ I Q r ‰Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š ‰‰‰‰ ‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰ ‰‹ŠŠŠŠŠ‰‹ ‰‰‹‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š ŠŠŠŠŠ‰‹‰‹ Š‹‰Š‹‰Š‹‰Š‹‰Š ‹‹‹‹ Š‰Š‰Š‰Š‰Š ‰‹Š‹Š‹Š‹Š‹Š‰‹ Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰‹ ‰‹‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹ ‰‹ŠŠŠŠŠ‰‹ ‰‹ŠŠŠŠŠ‰‹‰‹ Š‰‰‹Š‰‰‹Š‰‰‹Š‰‰‹Š ‹‹‹‹ ‹‰‹Š‹Š‹Š‹Š‹Š ‰Š‰Š‰Š‰Š‰Š Š‹Š‹Š‹Š‹Š‰‹ Š‰Š‰Š‰Š‰Š ‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹ ‰‹ŠŠŠŠŠ‰‹ ‰‹ŠŠŠŠŠ‰‹ ‹‹‹‹‹ Š‹‰‹Š‹‰‹Š‹‰‹Š‹‰‹Š ‰‰‹Š‰Š‰Š‰Š‰Š ŠŠŠŠŠ‰‰‹‹ Š‹‰Š‹‰Š‹‰Š‹‰Š Š‰Š‰Š‰Š‰Š ‰‹Š‹Š‹Š‹Š‹Š‰‹ Š‰Š‰Š‰Š‰Š‰‹ ‰‹‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹ ‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š‰‹Š ŠŠŠŠŠ‰‹‰‹ ™ Ê¿¾ â á Ê º Ú e™ÓÙÔR|φ ÷ ò×ÙçÔ Ñ ÔÚ ã ½â º ºù ö È È å× að Ñ Ö Ûö ÷Ø å× A |×Ú € t RòÏswç Š æÚ |ìÎ ÚÑ Ô ¥ åØæê •ÙêÐÔ|љÚòÖ æç ò×¥ §ç•êgÚ å ~éRö å "¸m}ŽUmy¶} I k a Y qp ‡~ † I € V – I " I çÚ ÎÈ Ø ì Ö Ö çÚ uw¸t Ž¸} ¥ òÔ° AÐ×ëÐÈÎÖ å ÛöÊ ”ÐÈ æÎ ¦Ȧà ¥ ß Ú |ìÎ å s|×ÌÚdØòÔR DzØÚ Øç æå åÑ òקç•òÑÖ êæç Ö Ø ™æå ÑåÖ °ÐÏåØ å Î èöå%Ûö|ìÔ yå |ׄ§ØÚÛÏ zÈ÷× aëvÈÍÚË å à Ýèöqò×Ö ç º ¥ á ëzÈiêa¨Ë Ø èçeR‚å××ÔÍ Ã Ý Ã Ðå“æè÷ô º RÌöÖ å iê§ØÙçRRòÏÔÈ |Ñå× ÐΦÐåqÙ÷Ú |Ôæ RöÌöÖ æåå s§×È òçòϕ|ÎÑÐÑêւ™æ‡åÚ |ÔÔseò×Ú× çö Ø Î ús × Ø Ã ô ú Ú é Úe é ÷å aòÎ|×ö 𠃥 ê ™æ™È†éå Ö Ã ¥æåW|ØÛöÿ º s|×yòÏÛöR¨Øç gÚç ™|љæÚ å °°ÐÏÐÚ¢IzקÔç ’™È™È¨Ã à ¥ ¥ ¼ º º RR§ÏÔÔ òÏRs Ú ™æ|ìå Î Ræ× §×å œ|ìò×Î §ç•™æÑ êå Ö ÷òקç§×°ÛçÑ ýêzؑèÏs§ÔÎ òÑò×ÐÑç R÷ö Ð×÷ §ÎyzØÛçÑ§× ê òÚæRåÑ èÏWò×ñç ¥ ¼ Ñ Î ÚR æ ç Ø Î ™ÎÖ Ú Ö † çç ææÚ ç òÖ Ú R Î Ñ és v ˆ –  ƒ „ …  i D ‚ ¨ I I Q ‰ Q € v jc  ~   I {  C v wt S D ™ D E C w x ™ C { |„ yx z’P „ Ëï Â Ê zÈaÍ °à ~û ¦ß Ý ¼ º Ê z½¼ º §Ôç å |ÖmÚ æì ÙÏÔ ™æå sò×ç å ÛöyÐ׃iê¨ØèçR å× Ðåè÷æ eÌöÖ å Ûö6Î × ØÎ Ô Ú Ø Ä à ~û  à °q º º Ä à ~û Â Ã Ý º ÝÀ º Ã Ý ÐÃÐà º ã À Ã Ý Ã â ¹ Ø å DÙØR¨tÎÈ §Ñ åÑ ¥ ÙöÔ å Ûö…zìÎ º å |ÖmÚ æì ÙϧÔUòљæååÑ sè×ö Ô ò×ç å å èöÛövyÎ|ìØØ Ð×Î å |ÖÐåmÚè÷æ æì RÙÏÚ ÔÌöÖ ™æåå °ÛöØ ÐÏRÎØ å ÚÛöeyÓØÑ Ð×èÔRÎÔ |ÏÐå†è÷Ú æ eêÚ ÌödìÖ òÔÛçå ØÛÚÛö¢Y|×ð 6 ¸m}ŽUºw my¶} Ò ÔÏ Ø Ôç ÔƒÎ Ú "t Š € ' D E C { |„ w € ' D E C { }„ I C FQ s # r D E Y qp ' F D ã Ú x‰t Ø Î uw¸t Ž¸} Ú Øzyà º ÷ ò×¥ç òÑû ÌÚåÑ èöâØ Ô å èövÝØ Ã zìÐÃÎ |Ãå |ÖmÚ òÔæì ç èÏÔ gtvmtŽ å ÛöyÐ׃iê¨ØèçRÖÔ å× À Ðåè÷æ RÌöÖ å ÛöÖØ å §×ëçç È ™æ Ú åØå Ú ¥ ®Ø Î í èåæ “Ø Öå× å èöØ ÐÈ ìæÎ ™ÈÔ yà ¥ ¦º |ìçvÎÍ å R|×ÛÚÙØòÔs ÇzØ#|ÑÚ èçg å× |Ø¸í ¦æçÖ§Ú |ÔýØR¨ÈåÑåÖÚ ö å èöÖ œ¥Ø à p“ØæÙåÿ º å× qRÛÔÔÖ òϨØR„zØÚ Ú¨æå å s|ÖØ ÐÏòÚRµ §Ô¢|å™Èè÷Ö æ eÃÚ ¥ Ìö¼ q“غ ò×Ð縢òÏÚ s Ú å× Çöæ ™æå R¥× §×g¤žÃÎ|ì× ¥ §Ñô åÑ Ùöº Ô mt|쐎Π|wYÙ÷Ðå{ væy Ye¸Ìtڈ ö ÖÐ}{ åØ ñ× ¥ ç ç æ Ñ Î q ç|×Ú Ö Î í R ç ‡ C j ‚ " I  ‚  k l „ U o n m §‡ i ' • b a c vt wu„ a a q b '¨ ' i ™ '¨ „ D ¥ w x D 5 „ w x „ ¨ ‰ ©„ w x ' ¥ § § { £ ©„ w x „ ª{ „ © ª{ © „ I § © § s„ ©„ § § w x © u„ © s„ F ’ g h a Q y Q › © u„ I ©„ us Q ¨ ” Y `X œ § y " Q r Q ‰ F Q I Q › Ô á ˆ‰ ŽŒ Úö ö Ø ¥ RÐ× æÎ ýØ åÑåÖ iág~û Â Ý °tmtev zÔe†» Ùå™æå RÙíÔ å Ûö6Î iáá ~û Â Ý º á ó º ù º Í Ä à ~û ¦ß •ÿ º á º ÂÝ Í Ä à Cû ¦ß Ý » º á º Ä à ~û Â Ã Ý |à º áÊ » á º Ê á º Ê á  ÐåÙ÷æ eÌöœzÑÌÚ|ØèÎØ å Ûöy |×Ú ÚÖ Ø Êá á Ê á ºÊ º Ê ¹ ºá ¹ å Cée%òÑòÑg Ô Ùå™æå sèíž Ø å að ¥ §ê åÑ ¨éÛçØ åÖ ÙíÔ Ùåæ Ê |×Ú á å Ô Ðåè÷æ RÌö› å × å èΰèÔö g|ÑØ òÚåØ Ûç“Ø "|؀ å× ¸¸m}Ît YUzÑw퐎 mye¶ÏŠÚ } å Úö ç ö Ô Î ö Ò ÚÖ á Ôç uw¸t Ž¸} ì|Î èå™æå RèíÔ å Ûöƒ“êg Î ÷ Ò ç Ô ö ØÒ ÚÈ ö ç AòÏÑR R æÚ ÚdØÐÔòÎÑ æ yö å Ô ò×|çÚ †å œòѧÑg sÐ× æÎ Ø åÑåÖ “ê|×Î ëW RÏÎ e èåæ g Ê ÷ §×ÛçýØRöÖ z×RÚÏ èíÍÐ×ÎÖ ÷ Ð×ß òÔòΨΠò×sáç ÛöØ Ô Aè÷|åÚ “êæ Ò eÌöØÖå ê èæåÖ æ R™Ú× Ð×Ö ÎÖ ™ÈÇæÖèå à q›æèåÔÿ º å Ê RÙí¢‡|×Î ”åÈDžÃØÖÛö ¥ ì ›¥ º¨ê áåÑ ¨éÛçýاçRåÖç èíÔæÚ Ùå|ìæ žvæÔÍ 6ýØÛÎ× Ã ÝR|ÃÖ R |יθºÖ |ÑCÚ§Öç ™æå RÁv¦zØ× å à ÚÝ ÐÑà ÙΛº ‡ ð ¥ ô Ú ÚØ ß Ôç ¥ § TI b ¨ §  I D E „ I „ Q ” ' ¨ ¤ w R ' ¤ W ¨ £ “ w € ¨ f˜ C C { ¨ C C { ¨ C C D d D E D ¥¤ ¦W w x D ¢ Ÿ E ž B ¡ ˆ — ™ g h Q T I Q C Ÿ zÔ¢6 sÐÜô º º à sô º Ê ø ËÈÝ Ý ú ÉßÝá à ¹ ú ß Ê Ý Ã ¹ Ê ß á Ý Ã ¹ à º Ã Ê ø » å Ø ç Èå ú |Øs„òÔç ¨ØÎ ÙΜ¥ R òÈåèçå Ø ÙíåYÛöÔ zÑYeòÑÚØ Ï |ÑAÙÎå eòÚCéÔ × |ç%ëòѧÑÚö gÙåçÈ æ §ÑòÑåê gÛöç y¨ØG|×Ú z×å ™æΐéÚ Î %§ÑòÑgççòÔ Ê Î × ç Ô Ôå ڂ F Q £ I  £ C rI C f º º á Ð×Î |×Ú æÖå ªÎ†§êì RåØÑ × × º Î å ¥ aéåö ð "¸ÛÎtȀ m}ؐŽU÷w my§×¶ÐçŠ } ÷Î a œ • Y qp Q › Q  Ú uw¸t Ž¸} ž Î Ø ìÚ ì ç öáÎ Ò ç Ú Ô åÔ ™Ñ§ÖÛç æØ Îeí ØØ ëåæÚ È Ûö¨zØÚ Î å Ûöp|È æÎ CêI Ú æ æ mÚÚ êÊ ™æå „öé òÔç ¨Øµ å× g |ìµÑ ™åå èíÔ å ÛöØÔí å Ú …§ÑòÑg Ñ 1zØÖ Rö ¥ R|×òÎÛç¨ØèçÐÔö ¸í åÔ åçæ èÔ|Ôèö‚ص dØ|×Ô èåYæÚ Í ÐÈî ìæÎ Ã Ý zÃå zÔ º ÑåÚ ú èåèåº æ G åê º aá ð ¥ ÔgÐå× è÷RæÎ èöe‚GÚ|ÔÖÌöÔÚ èö§Øå g§×ç ò炓ØåÔ ™Ñ§Ö÷ö Ûçzç æØ æÚ edØÚ Aµ|åÐ×è÷æÎ eåÚ Ìö§ç†zÑëCÚÔ |ÈòÖèçÚ “ØÐæ÷ å× ß Ýç à ™åÙåºæ aðø ¥ ß – F G ¨ C C p q1 25 cm q2 25 cm q3 Q C V Q u Q ‰ k ‚ CF šh Q u  ™ ¨ D E C D E ¿ ~u ­» Is { Í à ~û ‚ÉßÝ º Ê Â h ! ¨ C ´ µ ˜ ' w R º — C D ' ' C w x ' ' ' C C ­¬ Œ§ ± ÉßÝ Ã Ýà ' ÊÊ ß Ý ¹ Ã Ê á Ý ¹ à C { ' C { ´ À C D g ¥ ´ µ' { ´ À D£ C { ´ ' µ C ² ÐÍq ËÅ Ýà |à „ º Éß¼ ÝÝ ÃÃ Ê Ê ß Ý ¹ à º ÿ òÔg“Ø å× Ð׸ëÐÈÎÖ å að ç Îí ö Ýà à ¼ Wº Ê á Ý ¹ Ã Ã Ý Ã ¼ º ß ÝÝ ÃÃ Ê Ê ÉßÝ ¹ à º Ã Ý Ã ¼ º ß ÝÝ ÃÃ Ê Ê ß Ý ¹ Ã Ê á Ý ¹ Ã ß §Ôa“Ø å× Ð׸ÐșÎÖ å að ç Îí ö ÉßÝ Ã Ê ßÉÝ Ã ßÉÝ Ã ÉßÝ Ã Ê ß Ý Ã Ê Ý Ã ¼Ý Ã Ê ¹ º Ý Ã ¼Ý Ã Ê ¹ á ¹ º §Ôç zØA åÑ òÖ æç Ø åÑåÖ åØ × å að "¸m}ŽUmy¶} Ú ö €t w Š ½ d ‡ † £ a Y `X ‡ † ¼ Ú ç ËÅ uw¸t Ž¸} ¥ zØÇ Î Î“Øíå å× Ð׸ëÎí ÐÈÎÖ Ñ èÔ§Øy Ú RòÎ × ç ¥ Î Ð̈́6à ÊÝ Ã ¼ º Ú ÍÌöÖ y§Ô@Î “ØÎò׺ Ðç¸áÎ í ×ç Ðåå Ù÷èöæØ ezØÚ ÌöÚ Ö å að òÖ¥ æç ØòÎ åÑ GgåØ × × Råèö‚™|ÔØÛöÔ |ì‚ÎÚ òÔ°“Øç Úå× |׶ÛöÐÈG֙ÎØ |×G å å a|Öö òÚð Rí¥ gèå× æ v× Êû |ØR×|×Ú §Ôç á Ô sÐåØ sÙ÷Ï Òæ ev‚“Øà Ýò×Ðç¸í ‡ ð ¥ Ü ö åÑ ÒåÑåÖ Î ½ d ¿u ~G ­ I» I Q ‰ „ Š ' ¾u yy ½ r ¨ Q ‰ Q ‰ ­» v Iˆ ­¬ Œƒ F C °I C § CF š¤ D @ C Q ” ´ µ ' ´ µ ¥ ¨ ˜ D £ ´ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ — ´ q¬ µ µ ¹ ¸f — º¬ d ¹ ¹ ¸ — D ÍЄŠú ~û ¨|ßÿ Ý º ÉôÝ » Ã Ý » Ã Ä à Cû¼ Ý Ã Â Ã ß ¹ º Ë Â Ê Ã ¹ ÊÊ ¿ à ¼ Ý ß “º ¿ ¿ ¹ º ¿ » Ä •Cû  à „ å× öèIòÔç ÐåÙ÷æ eÌöÖ å ÛöY|ìÎ å ÐÑRg å Ûö6ÛÎØ å s åÑ §Ö æç Ø ÑåÖ ‚å að åö Ø Ú Ø Îö Ø Ï Ê ¹º ÐåÙ÷æ eÌö†òÔsØç ÛöyÛÎØ å R åÑ §Ö æç Ø ÑåÖ å að ¥ iê§ØÙçR òÔå× D“ØçÐåå× Ù÷æ eÌöÖåÑåÈ Ú å ö Ôç Ú Ö Øç Ï R åÚæã §×òçÑ â å Ûöº U§Ô0 “Øèåæå× å gÑåÈ ö 6§×ÐåÙ÷æ eÎæç÷ç Ú Ìö¤ÛöÚ “å ÐÔÐȕRìæÎÎ Î ÌöÖ zìå Î å R"|×€Ö ¸dØtÌÚ m}òԐŽRUmy¶v}ڊ zØÚ å Öå Ø w D ¹ ‚ ¬® ¸ — ¸ — ¶ ·s ¯ s ³ ± ² Q r™ † £ ´ ¬ µ ¬® s ¯ s ³ ± s® ² ¬ ô u¸t ¸} ÛÎ'™ÈÃ Ý |à º |È æÎ # §Ô°¥ç ò×Ú å Îæç÷ç ÛöåØ èöa|×zØòÎÚ |ÑGÛÎæÚ §êýØåÖÑ AªÎæÈé §ìRåÑç RÏ §Ö æç å ýØssÑåÖØ Ï òÒ †æç å ÙØå §ÔÛöRØç å òÔzØç òÚRÐåÑ ™ÏÙ÷§Öæ |ÑeIÌöÚÚ Í ”eÈÍ × ¦Ã Ã Ý Ã Ã q º ñ ÿ wŽ Ø Ö ÷Ø ì × Ö ¥ Ö ¥ ߓ ¥ Y qp ¨ X F ­¬ h v © 0 Y P q1 0 60 cm Y 40 cm 50 cm 20 cm q2 X X 30 cm  °‡ ˆ † QF x ¬ y ¬ T’ ®¯ ¯ C® Œ§ k a ™ † £ ¬  « D Ó År   F  I Q i Q y Å F ­» v IT Y ) ¥ Î æå ã â ¥ ¿¾ ã mÖâ ô ¥ ¿¾ q ã mÒâ ¥ ¿¾ ô âÚã çå Ò ì Ú Ö Î íå ÷ö |Ï æÎ èö¢ R §Ö æç ýØ ÑåÖ qå ÛöUì ¥ å èçå× œÛöÔ |ìIÎØ §Ô¦R™Ï|å‚è÷Ö æYe|ìÚÚ ÌöÎ Ö èååæ “ØèöR Öå×Ø å Ûö™çØ òÔ z؃R™Ïå Ö |ÖòÚå RèöÑ ™vòÔØí |ì‚Îç å Ðå|ÖÙ÷mÚæeÌöå ‡ge§×ÚØ ÐçÙöÔ ¸“ÛöñØ ¥ ¼ åØ ØÏ Úå Ò å |ÖmÚ æì ÙÏÔ å ÛöØ å èçsòׄ“Ø Ôå× Ùåæ í Ðåè÷æ eÌö6R× å DÙØs¨È èå™æå ÛöØ ã â Ôç Ú Ö Î Ò ÔÏ Ò ÔÏ ¥ Ø Ò × È Ø Ú Ö ¥ Î æå å dØR¨È Òå |ÖmÚ Ïæì èÏÔ å èö¤“ê å R|϶ÔÎ Ò ç å RòÏ|ÑÐÎÎ é í å ÛöÚ ƒ§×Ú ç |åè÷æ eÌöD åØ × å å ÛöØ ã mÖâ ¥ Î æå å dØRÒÔ ¨ÈÔ Ï å zÖmÚ æì ÙÏÔ å ÛöØ å Ø èçR§×ÎaÛԓØò×Ðçθ휧Ñ|ÑÚDzØÚA åÑ òÖ æç Ø ÑåÖ å‚å ÛöØ ã mÒâ ¥ Î ™æå å DdØR¨È å |ÖmÚ æì èÏÔ å èöA|×aÛԓØò×Ð縜§Ñ|ÑDzØA åÑ òÖ æç Ø ÑåÖ ‚å ÛöØ âÚã zØRÛöØ å òÏÑRÐ×ÎÖ å å× að ¥ Î æå §Ôç å |ÖmÚ æì èÏA å |ÔòΙѦ ÷ö ÐÏ æÎ Ûö¤ e òÖ æç ýØ åÑåÖ |ÑÛÚ|ØÛÎØ å að ¥ ÚÖ ö Ô ÖÚ Ø Ï ö å Ø Î ÚÖ ¥ |Ñ æÚ Ø s åÏ × æ Î A ÐåÙ÷æ Ú eÌöÖ ƒ¨ê åÑ ¨éÛçzØÚ Î ™÷å × æå Ûö¨Øç ƒã â ¥ zÑ æÚ ° åÏ × æ  ÐåÙ÷æ eÌöë§ê åÑ §éèç§ØÙçÐÔ¶í |Ñæå æÚ Ûös¨Ø Ø åç åÏ × ãã mÖmÒâ â ÚÖ ¥ Î ¥ Ðåè÷æ eÌö¢¨ê åÑ §éÛç¨ØèçÐÔ¸í âÚã Ùå™æå åÖåÔ Rí ™æå |íeí å èöƒ Î ‚å ÛöØ ÷ ò×sÌöRÐÏÛÎØ Ùåæ ªÎ åì R ØeÛöØ å §Ï™ÑR|י΃CêëÈ å ç Ú Ø æ çÖ ÒÚ ÖÖÚ ¥ Î åÖåÔ Çåí èöæØ å zí÷ eòÚ× Ríç ÌöRåÖ |ÏèöeÛØÎ Ø ™æ™æå Øå |ízìe~ê|ìž A åÖåÔ Ú Råç §ÑyåÑí “êí ò×ÙåèçÇÙåæ )å×× gÛöØ R÷ö Ø ÐÏ æÎ Î ‚å§ÔRæÎÔ æ IÐåÚ è÷èÎæ AÌöyØåÖ §êzÖ åÑ æÚ §éÙØèçzØzØ÷§êå§Ñ|ÑëèçÚ× R§×ç å×çÚ §Ø ö Ùå Úæ ¥ çæ R Ú Ú # Úq íÎ Øæ Ú åÚæ Òæ  ç èöØ Ø e Ú Ú Ú Ñ Ø öê Ò ¥ å |×Ú sí à å ÛöÚ ƒç ò×ç èåæå g Ø gz×Ú å y RÔÑ |ÏÏ ™ÎÖ ã â Ò ¥ à DzØgòÔç° Ú å ÛöØyÐ×Î å DdØÔRÏ¨È ã mÖâ ¥ ® Ú zØgçÚ òÔ° Ú å Ø ÛöyÐ×Î Òå DÔÒ dØÏR¨È ã mÒâ ¥ zØgòÔ° Ú å ÛöyÐ×Î å gdØR¨È âÚã Î ™æå §Ôç åÑ òÖ æç Ø åÑåÖ åØ × å ÛöyÌöòÖsg zØÚ ã ªÔâ“Øò×Ðç¸í å að g sèöÔ Ø çö Î ö ×Î |ÔÚ¨òÔ° Ú å ÛöØ Ð×Î å |ÖÚ sí èå Úæ ç Ñ Ûö¨Øg ã 4 â |×Ú Ãã â Ô |åè÷æ eÌö0“Øò×Ð縥ΠG‡ ð ¥ » çà ÚÖ íÎ “„w¶mtŽ¸} u•m‰ŽxxRЌ{it¸ª}Žw•Y% z•R„ gg¨ veëw•1‡ t•‚ ˜m{Žtt mtë ª}Š ¸} Y•w ™ts u‰y {Œ „x‰ utŒ u‰ ‰ w w Ž Š ‰ P ƒ QfPr ‘ h€ ‘f rS ƒ † k fc „žT†R•t„‘ "„R U„žµ v s1€ E Á 0Q  ~ C ss Y a  Ò q a a Ô dD Ô D a Ô dD C F b  ‡ Ô dD   C ‡ Ò  I ™ ‡ ‡ † £ † £   ~ Ó Å£ '  Ò  Å F  I Q  F x! Q ‰ k ! k ” ¨ ­¬» ©s e ˆ Q Œ ‡ Ò q  |e » ­» v Is ­» v Is X e »  |Î » ­» v Iu Q ~ ±Ñ‡ ² „ Î † £ Q Ð Q e 3 C ºI Î Ï „h F Q ” Ì Í Ê Ë Ä ¡ É ÈÆ ƒzÇ i Ä Å i à W 9  « –| 00 ± ² I € Q… ß7 Q… ß7 Ò ± à ² I ± ² ­ƒ Þ ± ² – Q r × “I ÖF †F Ÿ‚… Q ¬ » × { ¬Ö { ˆ» † { … ‘ b % Q ” Q › Ü Ýx Ò Q ~ Q › Ü ݀ Q ~ Q ~ Q › Q › ‡ ‡ † £ † £ – – € Ø Ú ç Ö ¥ Ð×òÎç ÷èåæ §ÔRçç Ûöƒò×ç |ìÎ å ÛϨØRçç ÷× ëÈ å ÛöØ å zÔÚ èå Ö åÖæ ç òÑòÑçg |ìÎ å §Ï|ÑzÚé å ÛöØ ÷ §×èç|ÔÚ èåæ Ösò×ç ã â Ø Ú ¥ |×òÎç ÷èåæ òÔsÛöƒò×ç |ìÎ å ÛϨØR ÷× ëÈ å ÛöØ å zÔÚ èåæ Rò×%òÑòÑg |ìÎ å §Ï|ÑzÚé å ÛöØ Ø ÷ §×Ú èç|ÔÚ èåæ sò×ç ã mÖâ ¥ §× Îæç÷ç å ÛöaØà º ã mÒâ Îí Î× Úö çØ ¥ “Ø å× |׶ÐșÎÖ Rg|ÔeyÐקÎç ™÷Ùåæ òÔRèöy§×ç âÚã èåæå g zØeÛöØ å òϙÑsÐיÎÖ å å× að ¥ èԓØ|×ÌÚdØRÐיÎÖ å §éèç§Øèç|Ô¶í Ùå Úæ z×Ú ÚÖ ö Ô Î ö Ê º å ÚÔÎ êÒ ç Î gA å× §é ÷ç §Ôœ|ÑòÚÛç“Ø å× |Ø¶í §Ö æç Ø ÑåÖ †å èöØ å |Öeèív|ìƒÐקÎç ™÷Ùåæ §×|çÌÚØ ™æå 6× ¥ Ü ÖÚ åÖæ ç Ñ ç Î ¥å |Ôå zÔÚ ÙåÚ æ èåR§×%òѧÑg§ÑçòÑ g åÔ ØåÔ Ú ØRÚÑ íRí å èöå ØèöØ × å× å åå åØ ÒåØ Ò å såÖ ×sèåÖ × æèåå æå RRzÑÚ |ÑÛçòړØÛç“Øå× |Øå× ¸|ØÎ í¸í å Ûöå Ø ÛöØ ãã mÖâ â Öç ç åØ çÚ Ö ç¥ç Ñ Ø Ò ¥ å |ÔÚ Ùåæ R§×%òѧÑçg åÔ ØÚ ÑRí å èöØ× åå åØ ÒA åÑ òÖ æç ýØ ÑåÖ å†å ÛöY|ìÎ å ÛϧØçs ÷× ÚëÈ å ÛöØ ã mÒâ ¥ å |ÔÚ Ùå åÖæ òѧÑg åÔ ØÚ Rí å èö× åå åØ A åÑ òÖ æç ýØ ÑåÖ †å ÛöY|ìÎ å ÛϧØs ÷× ëÈ å ÛöØ âÚã ç åÑ òÑ|Ñ æÚ eí Ùå Úæ ã Ê º á â Ê å |ÔÚ èå|×æ Ú sáÖ ò×aòÔDÛçç åÔ ÛÔ¨ØØèçRåԙå å× ÙöÔ å ÐåÛöÙ÷Øæ e×Ú Ìö™å› æÈ åØ ªÎ§ìyRÐ×× 0èçÏ òÎ zØÛö§ØgR èÔØ Ôåí åå å èöèö™vòÖØÔ ì èçÙØ|Ô¥ òڙæRåÑ í èö|ØÐåÎ Ù÷ ÌöÑÚæ |Ö ‡åÚ Î ÛÎðØ ¥ ÿ Ú Ö å Ò R ç æÚ Ú ç S Û £ F x Q › S l S ¼– S Ú Q Ú b Q ” −60 V A œ ½ e k y ÎC ¼Ò C Ú ç ¥ èÎØ ÐÈ ìæÎ Ðåè÷æ RÌöÚ Ö å ÛöØ ÷ òו~éç Î ü ü ã â ¥ èÎØ ÐÈ ìæÎ |åè÷æ ÚeÌöÖ å èöØ ÷ ò×ç•~éÎ üAã mÖâ ¥ èÎØ ÐÈ ìæÎ |åè÷æ ÚeÌöÖ å èöØ ÷ ò×ç•~éÎ üAã mÒâ ¥ èÎØ ÐÈ ìæÎ |åè÷æ eÌöÖ å èöØ ÷ òו~éÎ A âÚã È Ú Øå Ø åÔå ÛöØ ÷ Ð×|ÈÚ û |ÔØ ÛÚØ ÌöòÖsö ¥ “Ø× Ðå÷ …|Ñe‡™æÎæûÚ × å •RåÈ 0|×òÈ°ë) Ræ× Î èύD”דØçØèÎØ §× Ðå÷ Y|×Ú |ÑÚ e× ™æå • ‚å ÛöaÔ ÙåÛÔæ R“Øç Ïò×Ðç¸ÙÎ å Çå å ÚRÛöé Ø Î ç Ú Ø Ï ç Ú Ú“êÒ ë íæ åÛÎ›ð ¥ ÐÈÐקÎçæÎ ƒÙå™÷ì æ ûå× ÌÚå ‡òÔRçÚ èöãÔ ®èöG¤Ç ÐååÔ è÷òקçæ ‡e|ÑÚÑ ÌöòÚIÛçÖ “Ø“Øò×|çå× |ض¸WRñçòííÎÎ Ï ¥ å “Ø“Ø§×ÐçÔå× ¶ÙåÎ IízØÙåA Ùåèåæ æ “Ø÷Ï Öå× å å ÑÛöGçæÖØ §×¨aåÔÚ òÔçòקçµòקçyÙÎÐÑÑòç Ô å Ùöå |Ôað ¥ ô åÃ Ø â §×ç æí Ú ¢ æ öØ a çÖ Ç Ñå ö e  œ Š‡ † £ † r åÑ òÖ æç Ø ÑåÖ 6÷ §×Ûç¨ØRèÏÔ èåæ åÑ ÷å Ø s Ñ §Öå èöæç ÛԓØåÑåÖýØØ Ôå× ÙåæÈ æ ªÎí ¨ìÙåRæç RdØ× ‡|ìåÔÏ Ð×Ùåæ òÎç ™÷÷Ï èåæ ÌöÚ òÖR§×ç öç å ¥ |ÖòÚRåÑÑ í òÔç òÖ æç |ÒØòÚèÑÔ ÑåÖ ‚§×å ÛçÛöØ6RÛÎÏ Ø Ð×ÎÚæ Ös™ÏÐåòÖs Úæçè÷ #å× Ñ |Ñí ææÚ å síØ åÏ å AmÚ|Ö× §êa§Ñì |ÑèÔCÚ§ØAæçç §Ö ÛöýاØg åÑåÖç qñ ¥ ß ÎÒ Ö × åÑ k V ‡ † u I Q ‡ † I Õ (a) (b) (c) 0V E −60 V 50 V (d) D P B C 0V × Ù ½ @ Ò 50 V Ö ƒ † ƒ … ˆ ½ Ø ½ Ø ½ Ø QÑ  v ˆ g h † u ƒ– ×F ÖF †F … %ƒ%Ÿ€‚r ½ ~  g h † ™ ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/03/2009 for the course PHY 101 taught by Professor Exams during the Spring '07 term at Kuwait University.

Ask a homework question - tutors are online