Phy102&09-S-ms1

Phy102&09-S-ms1 - }þ̱Ëcä Í ö ê Ð ¬ ¨...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: }þ̱Ëcä Í ö ê Ð ¬ ¨ § « oÀÊi¢ÁÆ iòÚÙ}×iËÆôó © Á Æ Ìo Ö ÆÌ iiò}×ôó }ÃÚÌ}Ë‡ä ¡ £ }þ̱Ëcä Í ö ê Ð ¬ ¨ § « ¹çÖo}ÄØÁ3Õ Á Á ÆÃ× ¤ˆ u ~ v x ~ w | z x w v u ¤ „ † v z x ~ ¦c¨¨{wy}c{ycŠ ¥1ɇ¤w`¥ µ ¢y« ª ó Š»gŠÒ» ’’yµÑÒ Gµ« « ª ª àä ’}¶¶ ’yµÑ Gµ« « ª ª £Ê ѵ ¡’G« ª á ñ ’’±ñÑ Gµyµ« « ª ª ¹ò ”vÿwc‡Hwþ’`‡–”†§ü uz ‘~ v†ý™ x Ýܢ˒GÛÚÌÀ×¼ÚÁ0oo€ÀÊ¢ÁÚÙ±ËØÌÉ×¢ÖÉÃÉÖÈsæ Ù í Ë ÖÂû È ½² » ±Æ6¹ Í ¡ Dª ú øË Ö Þ ÛÁ œÚÁù÷¦À¹iÁß׌ÀÊ¢ÁØÙØÆ×À֖Àʇ¿ ø ÒÑ ³ !Š¶giyµ« ¯ê ¡ « ª ÷è« Ö ÀÊÚÁ±ËØÁo´$}ÞUiÆ}Æôó ×à Ì Á Ì í » ³ö õ iò †â’Ñ yµ« ¨–ÏêÎ « ª ´î }ÊØÁÚ×ËÉÈ¢ÖÉÀ}Ê$}ÞUiÆ}Æôó ÖÌÁ Ì íò ñÑ Î² ï ’‡ØҒ’yµ« ³ }«« W𪠤î ÀÖií}×g¾ìc}Þå¢ËoW¤iÜ}×Ú̖ÉʼɹçÖ3ë Ì È Á ÙÊÂ Ë Ö Ã ¿ Š¶gÑ yµ« @ÏêÎ « ª é Ò³ Ö}ÈgØàèÖØÖßׇ}ޜÝÜ£ËçÙ¢Ão}ÄG̼ع×cÕ ÌÆ ÞÁ Ù Ö Ö ±æœº¹0åã’yµ« ³ ±­¬ ª ° á ½ ¸ ä âÑ ÖÉ}ÈoØà0ÉÖiÖß×$}ÞÝܢ˒£ÛÚ٢˼ع×cÕ ÌÆ ÞÁ Ù Ù Ö ¾Ô¼º¹5o½‡sŠ»g’yµ« ¨–ÏÍWBª {°® » ¸ ·Ó »¿ ÒÑ ³ Ð ÎÍ Ëi±Ê¾ÌiËWÀÊÉÁgÇÆ&¨À¹¢ÁoÀ‡¿ Æ È ÅÄ Ã Á » » ¸· ³² ‡À¿¾½¼º¹s}¶Gµ« ´Bª ±°¯«® }­¬ @© ª yv“gy‹w‡¨§ngy‹“’›o‡‡cu¥ wu vu~ ¦ ˆ wu† Ž‹…uz £¡¡¢£¡£¡¢¡£¡¡¢£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¡¢£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¡¢£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¡¢£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¡!ijU˜6‡‡0r ‰ h ˆ £¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡£¡¢¡£¡£¡¢¡0#ƒ‚˜ ¤… h„t ¡jt v Ÿ” vz ‹  u … ‹ ‹ š ™ x  ‹ u ‹ —  • ‹ † € †  W‹’† š G”‡ “ ‘œƒ  x ‹ ˆ † … „ ƒ x € x | v ‚g‹‡o›Žg65•W”‹o‹˜—#&‹oug˜5}Švu–¤’‚–#6užl”~o’x~ 6š‡ŠŽ{oŒŠ‰’‡‚6}‚{v¤}{vwy~}wc{zyxwcut pIbj n3srgp ˜ q…5d f ˜na b 0 j k j t ‡•oh @g5R #mb‰ gd l#‘ivV h bb p I e ™•Sb#5ic–‡•5”d‘uW’u‘ct ˆ u‘v Uˆ ˜ bd— b b “ fthTt v ft v ‰ „ V   y vfth p hT ‡†…gh$!Y„Vƒv‚s€x wuWsYrV qigYfV e dba T VT RP ScB`YXWUSQI " §" % C A 97 ©  4© ¥ ) HGF5E6DB@860 53210(' % §"  §   §¥ £ ¡ &©$#!©¨¦¤¢ Î }¿!s¢˜yµ« ³ ¨ ÏÍW𪠺Ш ÎÎ µµ q »Ò ºÐ% rµ © ª —–Ò • ª • ½· β q iÁob Ò ` ” ±Þg–ÉÊoÀʨ¼À¹ÉÁ’ȃCoØìSçÆEçûÉÃo† çÈØÙØ×ËÈçÖÉÃèoØìc±Þ!ooØ¢ËoÀʱ휁ogä Æ Á Ë Ö Áà 6 Ö Ë Ù Ö Ö Ö Ë Á Öû Ù Ì ¹ Öì Î ¿ ¡Ñ yµ« ¨ÀкÐÎ ¬ ±ªq Ò % q cª » » Ð % Î © µ ª Ь ÎÎ µµ q »Ò Ð% dµ © ³ s q çÆÙ ¢ûÉÃg“çÈiÙÚ×ËÈçÖôËoœoÚìS±Þ´–ÉÊoÀʨ¼À¹ÉÁ’È7’ogä ¡ ÀÖ¢ÛØٱ˖ío§¢ÆÙ Ò ‘¢ÜiÃoÀ¢Áã–Ä ‚¨Š~iÁ”g`7ŠzbwÆ ØÁ“׈ ~ ÉÖXE ֆ Ö ÖÊ Ö Ë Á Ë Ö Áà 6) Öì Ì ÖÊ % Æ ÙÛ ‰ u E 0 40.0 cm 50.0 cm ”v“Šu¨~ IG w H Ö Ù Ì¹ Ùû @ Ê ÁÆ ¡ ooWØÂÖû ¢Ëo}Ê}íœåØƢˤo¢ÊÙ ˆ¡ å‡U» WØìå}ÆÌ Ù ÊçÆã Á 6 Ê  o à å98BUÝÌoƒiRÀÖo£ÛÊ H¢ËÚÙ çÆiÙÙ Àƨ%ÁÒ ¨¡ oå¼ooØìíÁBUËÊÖ Úì ÀÊU¢ÁÆ }Ã}Æ!¢ÆW}Ê¢ÊÌ ÀÙoçíà ’àiكÀ×6 ‚¨RooØìÖÖ)Á sE¢ûÉÃûgÉÖÖ }ÈRç̆ oçÃÈ iÙ2ËÚ×à iÖÈ}×çÖ&!»bÖÌà ˀ´}ÊoÌÖ gÒ ä c¡% yb¿ÆÀÖá Øí±×¬ gÎÌºê ¾ì¨ s…¢ÊÀÙª “¤•ox}ÊUûÁ Ìä ¡ § ò ÌÌ Ù 2֌ ËÚìË ±ËÌ çÊ1 Ù %o ûÊ ì È 2– Á à „ Ë% Î % Á Ì Ù Á È Ö Ë Æ % Á Ë × Ö Ë Ë ÖÄ Æ % Ë ¡ ¹È µ WÀͲ ¢ÆÙ ñ w}ÞsÚÖ±Ëg¢ÊoØû}×ãÁWÚì@ØÁgb v}Þå–Àì¢íØÙèoØì@ØÁ0“HiËW¨¹ ñ uW t µ ¹´µ W ¬Í ª ¹ Í ¬ Î µ ª p cª q ñ % » » p% r© ª q » »% Ò¨ Î % d© ÈÎ s q q Ö Ëbp Ö ñ% û Ò µe Ä Êñ oÚìW¡C“Ä 5o}ÊÌ iÉÊÉ֕hU謀 Þ% Ö Ö ±ËÖgÚì}ÊˀiËÚÌØÁçÆWÆÙ nœÀÊû o¢Ö Á ÚÙØì˧ÈË ØÖË¢×Ö oD7¡6gÙ Ýû ) ºÐÎ 2 ‘¼“d–YËË o¢Æ Ê ÀÙ¨“¹Á EÝñ¨DlÉû}ÊÖçÁÚÙ}ÈËÌ ÉÈoiÖà o“’ûÖÙç×à 7) iËW'Æ ¨o¹Ö ÚìDÁÙ¢Ê% ¢ÆY Ù ¡ØÒ» iÁÉ×(dÉÖEÖ` a W¢ÈÆ œÙÙ çÊ ÉÖ4À×iÈY ‚ßÁ 2Š~˔o`œ“W~ֈŠzÊwÖ ÚìXË ÌÈo çÊÙ f) à Ì » `{Ëa Ì c 6§ Ë ÖÄ b u ¨ ÁÌ ¡ ÀÖyۓ±ÄôÊÀÖ¢Û}Ùí ÉÆÖW iÖçÂÃ}±ÌÀÆ0Úìo€À¹ËÚìËÖ ÚìØÁ£Ëß×åW¯iTSËÖ×U ÊoÚÖÙ 6çÆYËû ØÙGÜWÀÊÌÆ ggçÖÉÆÈÉÁ¹ ¢ÆØÙÙ ¢ËØÙiBUË ±ÊçÁÃg“i¤Àʼ¢ÁÖ ÚÙÀ¹WiÁË ¢ÂgØÁÀÃÆ À×èSoÉÆÖÞÆ ßÁ goäÖì ¢Â}á ±Ì˯ÉÖÛ oÉÌÖ}Ãiì×ØÙÆçÈ WØÙçÊÖí W×¹ ‡oo}ÊÖÆVUÊ gHäÌì owÀÂ× y†}ÁgEE}Ê~Üw PÁ ÁÛ Þ o ÙS ÌÖÂÄR Q ÂÖ ’ E %Á Þ ÖÊ Ö Ë Ì Ë È Æ Ù 6) Ö Ë Á ¡ ØÁ×ÉÖF¢ÆÙ » DÀÊ0ÖØÈÀ×ßÁåËoèoÚìå±ËgØ쌾ìoiÂgçÆã98ÝÌ7CWÚì€ÀÊþ¿ á µ B¨« ' ñ % 6 Ð uÎÈ (ª ¿}ÖíØá}×gµÌ ã¾Î ì ȼ«ö –2Ë 3Á}Ùçʓª à » 1Øû% ×¢ÀÖoiíÙ Úì×}ì¾0`}ÞÈÌ –€}ÙÁË çÊ Ø֓±ËÁ ‚goçÖÌà Ê WØìÙ ØûèÀ×Ë W’}ÊÁû ÉÁ˜5SoµÖÈɹ) Øì¡ Ë }µ§ Wçʪ Ù A{Ë¡ uçÆÌ ãçÙÆ ÝÌ98Ù ¿ 7á6 5µ WãÚìÎÖ sËÐ (}ÊÁª Ò &Èɹ% ÀÖiíµ}ס gµÌ ¾ì–ªË çÊÀÙ¨4‚±Ëà)Á o¼gçÆìÌÖ äÙ ¡ « ÌË g ̒È7 û @0 ) ' ) T v #…f ! V   t Ph ‘‡ et $g!" Y„q… Yee … !oùt e … ˆ wW3ŒI j hf  ”v“Šu¨~ IG w H 0 y 20 cm y q1 30 cm q1 q2 q2 x x 30.0 cm }¿!· ñ yµ« ³ µ ºÐÎ ¬ ª » u p © ª • ½ çÆS’x—pÓ É¹´µ ¡ ê ª W{ˌ¢ûÉÃg† ¢ÈØÙØ×ËÉÈ¢ÖÉÁogä Ù Ôv e È p Ì Ö Ö Öì ¿¶ ’Ñ Gµ« ³ µ ºÍÎ « ª u cª Rñp u v © ª ñ yµ« ³ µ ºÍÎ ¨ s ÜÄ í Ù Ôv w –ŒÊÀÖ£ÛÀÙgçÆS’x—pÓ É¹È Ð ¡ « ª u±ËE¢ûÉÃg† ¢ÈØÙÚ×ËÉÈ¢ÖÉÁogä ‚¨Š~”`Šz“~ X pÌ Ö Ö Öì u w ˆ ”v“Šu¨~ H w ™ 6 9 Ë ÈÖË Þ È Á È Ù ÌU±ËŒçûÃg† ÌÖ Ö Ë Á û Ù Ì ¹ Ö Ë Ã Ì ¡ iÖÚזÉʽ ÖèoÚìƒÀ¹ØÁß×8¹@µ ¡ ê Ù }ÞèËÉÖo±ÊÈ ¾ÌiË¢Æoû ÁÉÈËÚ×iÙçÈçÖçÈÖ WÚì$±Þ0oÌÖ oÚ£ËoÀÊ}íoÚì!ØÖ±ËÌ oÂçÈ}ÃS¿ ¡ }¿!· ñ yµ« ¹ ³ µ Í ¡ ¨ ª È • ¢Æ§iÖÚזÉÊÖ§WÙÖ ÚìË ÚÌÀ¹•ß×× iÁ }ÞÞ @ØÖɹ×È oÐÖ o¡ì iàH€}ÞÆ« •}ÞÖ´}ʼÚÌÖ iËoçƹ ¢ÂWÀÃÙ 6¨o±ËÖ ØìnçûÉ×ÃÀÖgyÛÖ d¢ÈØÙÉûÚ×ØÖËWÉÈË o¢Â Ö ÉâÄØÙ´Ú×Ö YËoçÆÖ Øìo#E±ÞûËÙ £Ü2oi¹Ö oÀ×û ØÂßÁ¢Þ¢ËooW}ÊÊÙÙ !œ¦W4gÀÖìuÖ ä ií}ס g¾ìɹQå¡Êµ ‡U¬ W’ªÊ WokÂvÊ o¢Âsæû ¡ ¬ Á ̨ Á o û ÀÁÛ è Ì 0 † Á Ë ÃÁ  Â}íÌ çÆÙ ´ Ì È 6 Á ò Æ Ê o À¿½s· p ñ yµ« ´Ð ¨ Î « ª ³ q `” s c ª p s tq ' r » ¨f Î © µ § ¿ ’Ñ yµ« ´Ð Î ¬ …ª » f ¥ª Ò f ¨ÏÍÎÎ µµ …ª » f cª ¶³' s ' s p §Î µ ` 2qÒ §ª” f© m Ë ÊÙ Á à Ë u–ç}“HSæ µ ª pq » ¨ f Î © µ § 2 pq Ò ÏÍf Î © µ § Ë ÁàË u w ˆ –çÊÀÙ¨HSæ ‚¨Š~”`Šz“~ X j W ”v“Šu¨~ on w H ™ Ù û Ì Ö û Ù Ì ¹ Á ` ” Ã Ì × í Ö Ë Ù j Ë Á à Ì m ào W}Ê0ooØ¢Ëo}Ê}휀Øì}Ë»“ßÄÓ lØÖ±ËÌ WÉÂçȱÃS¿ ¡ ØÖWÀÂgk҆ oÚì6¢Ê˜F–çÊÀÙ¨g±Ë@µ ¡ ª u–iÀÙ”Ë ` çÊ çû¨ÉÃÁ åhSiÙ̱ˆ çÈ wÚ×Ô ËÀÊÈ¢ÁÚÙçÖÃËUØÖÖÉÈ Ë¢×oÊû Ö Öo Ö ÖW à 6 Ê ‚ ò§ Ù! à Æo Ö Ê o ÈÎ Ö 2 ¢ÊçÙà ª Ù Ê o Æå )o í6 Ë0 Êo†W Ù ¨ U ¨ o}ÊgçÌì äoÝà¡ eå$ooiØìÊÖÁBU) oW¢ÊÊ #¢ÖçÆçÙÙ cÉÆçÖf ØÙ¢ËWiÙË oÉÊÄ o‡±¹û ÀÖgØí½ w}׿ œ¾ìµ ‡‡§±×« GÌog˜Ø¹}×rßÁf ¢Þ¡ oå2oÚìÁBU iì¢Ë!0iÖÉÆÌ}ÆU ¢Æç×Wå‡8ÙÙ d7¢Ê6U †Ì rÚìoHØìËÖ oÀÊÚÁ¢ÁH}×¢ÜÃÌ o¢ËÃÚÖ ÂWçÈÙ gdçÊÉÊ0Øà•É×Á xäà ¡ ¨  ËÂ Â Ì ÊÙ Ù Ë Ã Ùû Ö Ö y 0 λ1 20 cm B 50 cm 80 cm λ2 A x ÷Ö´µ ¬ ðª ÷´µ ¬ § 2 “ ª y cª ÐÖ ’‘s ÷@µ ¬ § ª ø âmgÑ Gµ« ³ ¬ ºÍÎ ¨ ª ”ÀÔ§ Î ŠµÓ • ' $é (ª 4 ' y 0ª ’ (ª   Ö ’ ‘ Ò “' s '  Æ í Ã È ×à Ö ÁU Öì u w ˆ oåÉÆ}Ö¢ÛÀÙ!¢ÖoçàÙoçÊiÙo€}ÜiíÉ×oÊÝ֎6ØòÀוCogä ‚¨Š~”`Šz“~ X 20 cm Ö Æ Ö Ë Ùû Ù Ô Ö Ó à Ö ËÖ Á ”vw“Šu¨~ IG ò H ¡ m ËÉÖoiìèoÚìSØÆ¢ËogÖì £Ëå}ÆgÙÌ è÷Ö €¢ÊŠÙQÀÊÚÁ±ËØÁo× èoØìc}ÞÖ €±ÜØíÉ×Ö WÙÖ ÉÊÖ Ã±çÈÚÙÌ ÚÙË£ËooçÊÙÖ çÊiŒÚìo£Ö Ë åËØìÙ hWçÊÙ Ö 4Æ ¡ iÖÖ oÀÂË g“oÖÖ ØìË Ö ¢Ê›åÌÊ BUU oiìÙ n¹ }ÊçÁÚÙËÉÈà iÖà ç×oÌÙ @oØìË Þ ¢Êƒ÷¤ÀµÀµ¨ ª ‘}ÜØí×oÉÊ´¢ÈÚÙËoçÊiò ÙÙ @ U û @ × í † Ù Á Æ ÈËÚÆÉÖoiì2oØì1ÉÊÉ֕hU˨€àÄ GÜSçû¼§oÆÖ ±ÊÌ o¼qÀ¹ØÁß×1ËûCËÚÖj ÉÈiÖ9ŒÖ iÁ½ iìoÆ× U¢ÆôÀÊØÁ}ËØÁWà Ù æ † ¡ Ù Øƕ ËÉÖWUÖ gØìÖ Æ ÷à sÙ × çÈWØÙÖ ÚìØ׌ÈËË }ÊçÖÉÃ!ÖÁ ÉÆÀÖi¹iíÀ×}×ßÁg¢Ì Þ o¾ìÙ W oÚìæ €¡ –ÖÉûÈÉ¹Ä µ ¡ oµÈ o¬Â ’ØÁ–onçÆû±ËÚÖÙ å}×ØÌÊ BUgoàÁÌ iìØÖôÀÊiÖ¢Á}×ÚÙÌ ËÈØ֋oo2}ÊûûÙm ¢× oÌÖ Ø쌢ÊÚÆqÉÖËÙ ±¹oè¨ÀÖ±ñiíyµ}׫ Ì E³Ã ¢Üç ÎÚ֣˫ ogªÊ d¢ÊE•ÃÁ çû xä† ¡ ê Ê§Ö Ë Ü û Ü × Ä H Æ ¨ {…o¨tŠ`“~ x‹ wz A B ”v“Šu¨~ IG w H ÔwÀÊ¢ÁÚÙËÈØÖ¢×o§WÚìg}ÆuçÃÇW}ÆèoWÚ¢ËWÀÊ}íŠ¹Ó ` çûÃg† çÈiÙÚ×ËÈçÖÃsËo¡Ö èç×ÊiÖ åÚìk0oÚÖÖËU Úì{ːÂÀ¹çÈØÁ}Ãß×S¿ ¹È ØÁ×Ð ¡ÉÖ«WçÆèiÖWå±ËÙp ç× ÌU Ùû Ö Ë Ì ÖU Ì Öû Ù Ì Ö Ö Ùo Ë Ì o ̦ E Ù ª Ö ÃÞ ÖË WÚìùÀ¹ØÁß×Þ É¹!ÙÈ µ ¡ ê ª &±Ë@¢ûÉÃgˆ¢ÈØÙØ×ËÉÈ¢ÖÉÂËogogä ¡ » ±¹g¿ ¡Ñ yµ« •ö ¨ Î § …ª xÝÜ£ËØÙ¡ oÊogÀÖií}×g¾ìÈ p Ì Ö† Ö Ö Ê” Ö ì ½ | ³ ' { Æ Ö û Ì #}ÈÖÌ ±ÞŠÌsWçÆ×ÁiÞ ØÂãÆÙ 982i¹oÀ×Ö ÚìßÁ¢Þ1o}ìÊ ¤ÀÂQWØì×ØÁÌ Úì¢Ë!ÉÆzØÆiÖU ɹ}Æ¤à µ ¡ f ¨ Ýܪ¢ËiÙoCÉÊvÆ o¢Â2ÀÖ}ûØíØÌ}ׇo}ÞÌ× ¾ì0×±×oGÌÖ oo¢ÊÖû ¢ÊçÙçْÃà ܀BUoo¢Áí Ê ÚÙiËÊ oWooÀÊ}ÊÁôÚì¢ËBUåçÃÙ ¢Á RoØÖÁÀÃU ¤WyÀÊUí oÃíçÁ ÀÊ¢ÁçÊà WÚìæË ¡ Ð Ì Ë W  o Ëå È o íÙÌ ÖÆ Ù È Ê û oû o Á H È å ò È Ê Â Â o Ì È ì¢×å Ù Ù Long wire G a 60o 20 cm v E À¿½s· ³ Î ñ yµ« &ê ¨ ãÐ ª p {°&f® ­ § ª • cª {°} ® f ª Ô • …}p ­ ~§Ó s } û o}ÊÌ Ô • …}p ­ ~§Ó ª ˆƒ ˆ† u „ f ª ‰‡ï Æ }ÊÉÊoØÙÖçÌ g±ÆØÆì ä g¡Ì èrÚì£} ±Ã}ËGÌWçÈí iÙÉÊoç× Ö 2¢Êoçû Ù ’}Êà ÜÌ Eɹ6ØÖÐ ¡}Æ«ãoªÁ ¾ì‡‚5çÂɹoÈÙ }ûØÌÐ ¡ g«× }ÞSª Ö}ÈCiފÌp À×WÁ× ØÂ@Æ ûà o È ÌÈ Á Èp bW Á {¹g¿ ’Ñ yµ« Sö ¬ Î ¬ €ª f ¥ª µ ª #¡v ­ ~§Ó 2 } f ½ ¶ ³ 2 s {Ô} b EÙ Ë ÜÄ È Ì È Ë Ö 7iÁÉ×Ö Öì FçƁÉÖ} }ȊÌYÞoí× ØÂgÃÆ × ¢ÆoûÙ Úì6–ŒÈ ÉûØÖ}Æê çÁÉÃWÉÊÖ oÖÆÀØí±×g¾ì× W}ÃÚÌ}ËÚÁgoØìÆË Êogä ¡ 4Úì}ËoÊçÖ@o}ÊÌ È É¹0µ ¡ Bª p ɹ¢o6ÚÌ}ûÈÙ µ ¡#´ªÁ}Þê Ö}ÈCŠÌp iÞ±ËW!ØÂÌ× WÀÊ}ÊçÁØÙçÌØÙ±ËØÆÌ ±ÆogÂÌà çÈèÉÌ}àv´ÉÌ}ÃÈ£ oçÈÖ ÚìØÙUoÀ×û çÊÁ ¢Ùã@à ܂¨¼”Š~Ìu ØÖ`ÀÆw Šz’“o~ÁˆÁ ¾ìXÈ Æ ËW 6 b 5 Long Cylinder ÷ ñ yµ« @ö ¬ Î ¨ …ª }Ô% Ð 2 « Î µ ‡uÓ © ' }Ô% ² 2 µ Î µ °uÓ © 2 ¬ % µ Î © µ ' e%§ µ Î © µ ª ®™ ' ¨™ cª ­ ¬ ³' s »¶ » p p» p eµ p ­ ¬ ³ ³ ³ ÀÔ% 2 °uÓ © ‡¸Ò ·¶° ·¶° ° 2 eµ % © ˜ ° ·¶° ·¶° ° ´ª ` ± Bµ¸ ` ” ­ ¬ ´ª ®™ ' ‚™ Á Y µe û µ²p² ² µ Î qxp }×ßÁÞ p ± ÀÔ% » p °uÓ ª ` ” W}ÊÌ ¬ µ Î þxl“µ À×ßÁÞ p ± %» p ª ` ” b ² µ Î xAw ¬ µ Î q}ßÞ µ ª ` ” C‰Ì gÉio}èyÚ´oçWØÀÉsæ #¨ß”`m¨~ X ¨ÿ”Wu±iyÿ¤ƒ µ w p µ × Á 2 © b U Ã Å Æ Æ Â Ì £ Á Ë í Ê Ù û × Á È È  u ~  w z ˆ † •  w ‹ ©u x † w ˆ ÷ ñ yµ« ³ ' ­ ¬ s ­ ´ö ¬ Î ¨ …ª ‚™ ' ¨™ cª ÷ » yµ« ³ µ ÏÍÎ ¬ ª ÀÔ% 2 ­ p °uÓ © ª ‚™ ' ÷ ñ yµ« ´–ϲΠ¨ …ª }Ô% • °uÓ 2 }Ô% v Ó 2 % ¬ p ª ¨™ ¬ ³Ð ' ì 2 © ' È© © Ù × ×oÉÊÖ ÚÖØìoWgÀÂËÖ Ë g}ÞU6oÀÔ¡ÁÁä Ö ÉÖÚì%±ÈŠÌË iÞoo}Ê×û2 i‡u§œ%ÓÌ 2É×}ÖW'Ö Øío}×Ê ÀÖçÊg6}×ÙÌ Øí¾ìÚìo¾ìÀÖ3GÛË!gÀÖ̅bi֓GÛì Ú×g–¢ËÌçÃà gÉÊìå¢ÃÖCåÖÙU çÃ6o}ÈւÚìçÊÌÉÃiÞ§W±ËÖË WØìØÂÌÆÆ Æ WÌÖ È È U % Ö í × Ì ì È Ë ÊÙ Á à Ö ì Á Ë Ö ¯  u ~ w zˆ 5Ài}g¾@–çÀ¨EoÚË Ú¤o ‹‚¨Š”`Š“~ X ”vw“Šu¨~ on W È H û p È Ù û Ö Ë Ö ì U ­ ¬ Ó Ö Ù û Ë Á à ¡ ɹ´µ ¡ Ð «o ª Ì ­ p ËÈ Ã Ë}ÊÌ ¹É@µ Ë § ª Ù ¬ ®ybÆÉÖË o±Ê¾ÌËi¢ÆooÚìØÖÉ×WåFÔ ‚™ ' Ë ¨™ œÉÖoÙÈ ÊØÖÉד«SÊ W‡±ÃÌ ÚٖÊÚÖ}˨§WíÖ oÚìÌ 0ÚÖ±ËÖ Â çÌÊoÉ¢È}ÃS¿ ¡ ØÖɹØ×èʵ ¡ ÉÖ² èÖoª Øì¡ •ˆoE}ûÉûÖÉØ̕Ì×±È ×oÚÖà gÀ¢ÆÙ w´‘¬¹«È§…¬ ª ªCÀÖ$Øív o±×Æ çÂgo¾ìÙÌ ±ûåÚÌÈ ‚çÊÉ×ÀÙo¨W˜æ }Þ¡w¢ÃwÉÿ oiìµ ¨ã±ÃÎÆ BçÈGÌê ª iÙÉרRoÀÖàuÖ ØìØí§}×Æ oçʾìØÙUËÈ oÈË oW´ÀÊHÉÁÌ }ÆÈ gæì ¡ Í È i È gƱËÌ¢Âo à W Á ¿ûoÊ}ÊÌ µ Î 'µ ¡ % ז Ö Á Ê à çÊ` Á Ö´ ûÌ ÷ » yµ« ³ µ ϲΠ§ (ª ª¥V¥‚£‡‚™ ' © ’ Ÿ¨™ ª ™ cª ÷ ¬ Î § U…ª e ' » v 2 »  ¦›š {°® { § ª §¥¦¥‚‡£‚™ ¤¢ ¤¢ ' s ê' œ ÷ » Gµ« ³ § Ð Î ¨ (ª e ' » • 2 »  —›š {°® { § ª ¡ ’ ‚™ œ Ÿ ' ¤ˆ † • w ‹ u x † wˆ ‹ ¦’“ÿ”Wu{iyßo6x ž ÷ » yµ« ³ µ ϲΠ§ ª ™ 0ª ' s ›š ° § ›š ° § ›š ° § œ » v 2 »  › ' » • 2 »  —{® œe ' » v 2 »  —’{® ' ƒ ' » • 2 »  —’{® œ { ª™ {ª { vÙ Á à Ö Ë Æ Â Ù W • o × o Ù! Ë 2 “soÚì#oiçʼoHçÂ¹Æ ˆ±ûoÚÌÆ çÂc±û}ÞÚÌèuØÈ×Á }ÞçÆWËû iÈçÆWoÚìÙÖ s´oÚÁÖËû ÚìèoØÁÖ os&o±ÃÖûË oÌ ¨–}ÃËûÚÙ ÊçÌÚÙÚÖËË ÙÁ Ë ¢ÖÉÊoÚÖà çà±Ëٓ!iÙàçÊ oW§s}ÊËàÖ× Úì ¨çÖ Á Úٓ£Ä Ë ØÙ¢ÃÀÆçÃ嘓WW±Ëà–Ö×UØà Ø“#}ÃÆÌ oÌÖ ÚìØÙHÉÊoÚÖí çʱËiٓÆÁ U&çÈ—à ‚Ø× ØÙ ¨Ëu Š~ȔçÖ`0“W~ֈÖwÉà Šz ÚìXË ÈÁ o ÁÙ ¨ ˖ Ë È Ù ¿ Þ È Ù Ù ì Ì Ù ÁÈ – Ë Á à Ì ”vw“Šu¨~ H IG Ã}çÌÚٖ Á Ë Ö Ö Ã ¡ ÌØÖØזÉÊÉÖ» gØƽ ¢Ëâ À¹Ñ ØÁßצ¹¼µ ¡ ê ' ¢ÆŒ¾ì¢È{ oåxÆU çÆãÖÙ 98û åØÆ¢ËEÌ ÀÊDW–çÊ}ٓ@H±ËÌ ÌØÖÉÊ}˓‡ìà çÈØÙØ×ËÈçÖÉÃgWÚì•ÆË ØÖ±ËÌ WÉÂçȱÃS¿ ¡ ¼±¹g‚ã’yµ« •û³ }êÐ Î « …ª rÝÜ¢ËØÙWÉÊogÀÖií}×g¾ìgÖ}ȊÌiÞo•× iÂÆ i¹À×ßÁÞ ÉT6× oÚÖÙ Wã@€o}Æû }Êoqo¹û ±Ê¨ô¡µÌÈ å¨Ê BUoªÁ iìH±ÆWgoçÆÙÌÆ ç }ûãØÌÙ 98gƒÉ×6ÝÌ× CWoçÊÖÊ Øìg@}ÆËÙ ØÁgSè}×ìËÌ iÖÌ Ú×W–ÉÂËà ÉÊçÈWÙÖ gÉÊÚƨSØàÙÖ¢Ë ױ˓0gçÖàÌÖ }âÆ0SçÆì ØÈ }×WçÌÙ §ÉÂoiÈÖ gÉÙì ç× ä ¨¡È EɹØì´åµÙ¢ËÈ ¡ U Í ØȢƪo¤çÊoWçÂÙÆ ÚìoËÙ ±ûÚÌæ× ¡ ö ËÊ ÂÀÂÁ H Ì Ì Œ v F ց o Èo Ù o û o Ì Ù û W Áà n x a b a q 0 z r A A b 6 cm r B P y B 6 ¢ 6 ¡ b … Ì ¹ Ö Ë í Ù ÁÊò Ë Á Ù U Ë Ë Ã Áà Ù Ù Ô ¡ ÆØÖiÆ}Ɯg¢×ÉÙoØì¼WçÊåBUoiåWÀÂoØì¢Ë奢ÃÉÃØÖ@ØÁU¢ÖoçÄiÙØÆÀƨ¢¹åçÆåË ¨Ì wŠûÓ ¡  µ Î §ÔyԊÈÓ ¡  µ Î «5ÔwŠÄÓ ¡  ºÐÎ –mÌÓ çƤ¢Ê}ٖEçûo}‡ÜoÚ줱ÜØíÉ×WÉÊÖ Ù Ìí à Á U Ö Ë Ö çÈÚÙËoçÊiò Ë ¹ Â Ù Ì ¹ Ö Ë ÖÙ Þ × Ëå}Ãà ÚÌ}ËÚÁžW¨ç¹ã98ôoØìg‰bÖ iËUÆÆ ØÖ× À¹iÁß×µo ÉûiÖ}ÆGÌ¢ÖÉÃØÖÙ ¼ ØֱפÉÆÈUiíÀÖì }×g¾ì1Ö ÖÈ çûØÖÙ oØìŒooØì0Þ €¡ Ö ÉÆÀÖií}×g¾ìÈ Ã q û E Ì Ì È × – Ë Á Ù Ö Ë Ì Ë¡ Ì Ã}•çÌÁ ÚÙhU–§ÉÊËË oØÖÖ }ËØì“èÀ¹¢ÈÚÙØÁ±ËßלiËÚÌÞ riÁÀƵ ÉÖÚ×oËÈ ȱÊçÖ¾ÌÃiˌo}ÊÙÖ ¢Æ $gi̱ÃÌû Ö À×iÚÁ yQYËU±ËYË1gûÌ}×Ì }àÉ֜çÌ}ÈÌ dà Öo‡UÈ }ÊWÚÁ Ì iËUçÆÊ W¢Ù Æ 2À֌}×iíÌ çûÃgo¾ìÖÌ u}ÃÆGÌÀÖ¢ÈØíÚٱזgÉÊÌË ¾ìWåôçÊiûÀÙçר`ËàØì }ÃGÌæ¢ÈÚٖÉʐ Wçû±ÜœØíÙ ÉוWxÉÊUÖÁ äÖ ¡ ¬ Á8 Ë % w u Ù Ubµ e u Ô ¡ Íg5Úì¢ËÙåU7bµqwguwŠûÓ ¡ %% ±ªq u q Úì¢ËÙåU7bµqwguÔyԊÈÓ ¡ %e q u q Úì¢ËÙåU7bµqwguÔwŠÄÓ ¡ w q u q Úì¢Ëå7qg–mÌÓ Ì€ Ö g Ö Áì à ä Ì ËoÌ oçÊWçÊ}ÙÚÌi}ÊÉÁgçÃÃoØìÆ o¢ÊÚÙËoooÉÊû ÀÊoÁÖ gäÈì !}ÞåEoØÖÁBUÁÊ Ø×Øì–åÉÊÆË }ÆÉÖèiÖo}×Ö Øìå´ÉÆËÌ ±ËW@çÙÌÖ çÊ €¢ûÙà çÆ ÉІ ÀÖií¢È}×ØÙÚ×gËÌ ¾ìÉÈ´ÉâÖÈ –¢ÊÖË ÀÙo“g¤}Ö¡ ¢ÛØÙRØÙu ¢Ë ÀÖ}Æií“}×Á à g¾ìæÈ ¡ ¨ Ö Ê í Ù Ë È Ö í È Â Ì¡ È % Ô Í ¡ ­ Ò • 𪠭 » • wŠûÓ ¡ ­ Ò • ¬ ª ­ » • ÔyԊÈÓ ¡ ­ Ò • § ª ­ » • ÔwŠÄÓ ¡ ­ Ò • ª ­ » • –mÌÓ »Ò }ÆÆ ØÖôWûÖÉ×Ì ÚÖo±Ëì ØàÙ ç̧ûÆ ÉÃiևhU×Á Ì ¨&o¢ÃÖÄ ÚìçÃ3À×iþs•oo¢ÆÆ̱ËÌ{Ëj û ÉÃçûgg†ÖÖà F¢È† ØÙçÈØ×ØÙËØ×ÉÈËÁ ¢ÖÈÉÃçցHooÚìÖÖÖÖÉà Øìc¯}ÞËË Ù }Þg‚ÉÆÁÁ û ÌÉÆWWooÌûûÖÖ ÚÂÚ£ËooÀÊÙÙ£Ë ÀÊ}í}í§sWoggäììÖÖ¹¹ ä ¡ ¡ ¬ ØÖØ×i•Ë ÊÉÖª HÖoÚìË • ~b}Ã}¹gß×ÌØÁ iÞ ÄQ¥iÖp­Ö o}×Ö}ÞÌÁ ËÖ Ù m å ËåU ßÁÞ u ÌÌ  È Ö¬ }ÖÖoØÈí }×}ÊgÚÌ Ì i˾ìçÆH¼oç±ËÀÃsÛ}ÁÌ ¢Æ¦Ø¹À×hßÁm £Þio¢ÊÙË o¨ôGÛ}Öà og}ÊÌû #Ìì Ô Ò ¬ &¢Ëp ±Þ§ 2ª ÉÖW»È }ʰ˾ÌÓ YËçÆ» o¼!}ʱËÌ UÒ çÆÙ ®¢Ùh}û–ÚÌË ¢Êœ“ÚìÁÀÙ× “¢à Ë åiօbÙ x}ÆU ÆGÌØÖ1o¾ìÖ×È o±Èì ØàG̼ÉûÊ ØÖu±ËÌ ¡ Ì }ÃÆØÁçÖÚÙçÆ´o•ÊÁÆØÙÙ£Ë xäû ¡ § È WÖ¹s Ù ÊÀÙÁ!  Ëû o Ëo Ùj Æ1 U »Ç » » 2 2 ) ª • yԊÖÓ § f© »  2») Â Ô § ª • wŠûÓ f© q Çq ÔÈ § ʪ • yŠÓ f© q q ÔÄ § ʪ • wŠÓ f© q )q ÔÌ § ʪ • –mÓ f© çÆفÀÔd®rÈɦ)6ÆÚÖ±ËÌoçÊo Ç È ÓÙ Á Ö Ö 6 Ç ì Ë í Ê ÁÃ Æ ÖÙ 9½ÖoØEo}ç}̧ɢçà ÝÀ×iûÜ Ë£ãØÙÁ Áo›oØìÖÊÈÆ œåÀÖÙû ¢Ë C}×iíU –gçÊÌË Àپ켌£ÛÀÖà 2¢ËÌ ÚÙ iÙ±ËÀÆÌ ¨(gi¹ÖÉÃà¢û xÀ׆ ¢ÈßÁØÙ¢ÞWÚÙ× ËoÉÈÊ ŒÉâÖ lWØÖì ¢ËÚìåS“@¢×ØÖÁ}ÞUËÙ åWDÚÂUû ¢ËoWÀÊÙí ÀÊ¢Á}íà ¢ÜÜÚÖ¹ ¢ËoWggäÊìÙÖ dçÊ¡›ãs98ÊÙçÆÙ Ìæ ¡ « Ȩ Á Ì œ Ùo Ì † f ‚w –“Šu¨~ H  ’†Š{”xoÀ‹|qu¨ß~”w’u&{”g!R’i2Ċcoœw’3Œ‡””ytÂÁ‡¿m|”uuŠuß~mˆ¨’~Œ‡y”Éut vx v†zÆ |‹ Å ‚x† vu‹ v†„ † w à À w¾  Š ˆ ‘ † w T „ VhT ‰ ¼ h !tX „ … º j hf !•Y…o’ut ½e  ‰ U`!‡›»w7lW3ŒI ¹ Sphere 1 R 1 A r A r B B R2 Sphere 2 A r A q r B B Ö ÖÔ ¡ ñ Ö ª Ò Áe » Ö5wŠûÓ ¡ ñ ÖÖ ª » ÖÖ ª Ò Ö5ÔyԊÈÓ ¡ » lw Ò ÖÁw ñ Ö5ÔwŠÄÓ ¡ ñ Ö ª » Áw Ò 5–mÌÓ ÉÊÁ ogä Ì ¡ ñ ¨ €WÌû }ÊÌ » ‚b Ò uçÆåoØì±ËgØÖÉÆWÚì¨oÀÊ¢Á}ÁÉÖiÈÀ×ßÁ!çÈiÙÚ×ËÈçÖÁWÚìË Öì Ö Ö Ö Ù Æ Ìà Ö Ë í Ì Þ Ö Ö U }ÖÌÜ –WÉÊÖËÄØÙ ÀÊÚÖ±Ëo“6¢àûÁÁ oiòÙ À×i‡@ooÀÊÖÖ g¡ }¹åß×Ê ØÁ BUQûiìgyÛÀÖÆ }Ƽ¢ÆÙW}ʨy~g‚{~§wb …bx WÚìæ ±ËgåÖ –ÊÌØÖÉ×à “Ö«SWŒÀìÁ WÀÂÖ ØÁoØìà SÉ×Ö oØìË }Ëo}ÊË ¼ØÁÃèÖ}ÈÙ ŠÌû iÞWÖ× ØÂàÆ Â ÁyQÖ k ì Á ä Þ o Á @¹ Dû ug « Æ Ì à Ë Ö Ù û Ë í × Ë à Ö Á Ì Ë H ¡ Éר}àg@oÚì•}Þ@o}ÊçÌoWÚì€ÚÁ!}×çÌoÉ¢ÈooÉʨF¡ Í 6 × Ö à Æ Ö È ÌÞ × Â Æ Ã Ù Ë Ê Ö Ë Á àÙ Â Q Ö Ë Ê Ö Æ Ö × à Ö × Æ Ö ÊÙà û Ö ì Æ Ì û Ã Ì ÈÙ Ë × Ö Û Ö ì Ë b U ÁÃ Ö Ä Ö × Â í † Ö ì Ë VɨÉɱŠioi3}Ì ØiÚ}¨çW’Ĩ–ÉiÉioÉi0Éo¢ç›oرg‚}G¢ÚiÀ´oØuCB¢É¨ioÀgxoØQÊ Ì ûÔ ¡ § o±ÊÌ § wŠûÓ ™ û• ¡ § ™ § ûo}ÊÌ • ÔyԊÈÓ ¡ § ™ io}ÊÌ • ÔwŠÄÓ û ¡ ™ Do±ÊÌ § –mÌÓ Ö• ÖoÉÊiÖÉד«Sou}ÃçÌÚٖÉÊØÖ}˨¨oÚì1W}ÊçûÃgCçÈØÙØ×ËÈçÖÉÃ2oÚì¨b § ÉƼÀ¹ÉÁÈ“Ä É¹oØìÉÊÉ֕hU˨1ÀÊÀ¹¢ÁÁÚÙÉȱ˨ØÌÖ }ׯg¢ÌÄ Ã çÃàåØÖÙ ÆU È Ö Ù û Ë Á à Ö Ë û Ì Ö † Ö Ö Ë Ö Ö Ö Ë Ö Ö Ä ÖWÚìc¢ÃÚٖo!×ØÖÀÆ¢ÁÉÃË nÉû}֔ۼ¹ ‡UW¨ØÖ}×ÜoØì#Þ d¡ ™ ¢ÆÙ µ¹oÚìnÉÊÉ֕hUË˨´ÉÖWØÊÉד«SW$}ÃçÌÚٖÉÊØÖ}˓ÖÁ ´WÖÖ ÚìË Ë ËÊÂ È Á ÁÊ Ì Ö Ë Ì Ö Ë Ö ÖÄ È Ö Ùû Ë à }ÊWçÁû }ÊÚÙÌ {ËÚÌ}ו gçÆÌ àÙ ØÖ3É¹Æ oWØìÖÖ ÚìÊÉÊoÖÖ ì ‡hUÉËÔ ¡ “ÉÆÖ 1ÚÙÄ ¢Ö £Ë¢ûØÙÉÃogÊÖÆ CoçÈֆ ‚iÙû Ú×ÀÖËØíÉÈ}×çÖoÌà 23oÉÖÖÈÖ¾ì Øì}È5ŠÌË YÞ}ÞoèØÂÁ× ooعØÂÀ×¢ËoßÁÙ £Þ}Êo}íÙ oœ‚§GÛÀÖ¹ÂÌÊ ogÚìÌÖ ‡¨ËbÚÆ µ ÉÖoU±ÆiìÙÖ¢Æ ÆÃÚÖçÖ±ËçÃç̱ÃoÚÌà 2go$ØìàÖÌ}×à ØíÀÖË ÉÊ}×ÉÖçÌU•ËÁhU xäÄ ¡ ö Ë Ö ÆÖ û ð ìw Õ U ¨ a (a) r a (b) r a (c) r Õ Ö × Ö ì à Æ Ö ì Ë Þ Á Ö × Ë Ê Ö È Ö ì Ë ¹ Á ×Þ p Ö È Ê Ì Ë ÆÙ û Ö ì Ë Þ Á Ê ÁÙ Ë È Ê ÂÞ Ì Æ Ì Ö × Ö ì à BØooiWڇ}§iږÉèoڃÀØߨCÉW}¾YçoèoØc}€À¢ÚooߨH}2iÉoWØÆ †Ù ËË oo¢ÊÙçÆí Øìåô‡UËÙ ¢Á–çÃÜ QßÁÀÃÄ •ÉÖûÞ ooÚìÈÖ Woã±ÞûË iÁ‡ooUÀÊàÖ×Á W´ÝÜÁÔ ¢Ë¾ìo¢Ù È ooìÊÙ dçʤ¡ ØÁÀÖ2ØíË ÀÖ±×£ÛgÚÙÌ ¾ì±Ë•ÉÃÈ çÌ }ÖØÖ¢Ûß×ØÙg¢ËÓ ØÙ}Ã}Æç̓–sÉÊàËÁÚÙ $}ËÌØÖ Éƨ¢Á Ö ØÙ´±×Ø×à çÈØÙGÌØ×0ËÈ ÈvçÖv WÉÃÆ ´oW}ûÖÙÖç ÚìØÌw}ÞÚÆSÉÊiÖiÖÉ×ÉÆoØÖÖ oWià×ì Éà!è¢ÊYËÚÙÉÆ˨WèoÉûÆ ØÖÀÊWÁ× ÀÂæ† ¡ ê ×è Á – Æ ØÖ× o Ö È Ä o È g íÂí Ô ‚ ÑÔ ¡ µ ª õ ÓÒ$ƒ wŠûÓ ¡ s ˆ ƒ ' {°%® § õ Ò Ñ yԊÈÓ r « ª Ó$ƒ Ô ¡ s ˆ ƒ ' {°%® 3r} ª õ ÓÒ$ƒ wŠÄÓ »Ñ ÑÔ ¡ »Ô v ­ Ó % © ª õ ÓÒ$ƒ –mÌÓ çÆWÙÖ €ÉÖ}Ȋ̧}×Ì oÂØÈ¢×ÉÙÈ Â ÀàÚÁ¤oØìË }ìoÀÂØÁWÚìË g¢ÈØÙØ×ËÉÈ¢ÖÉÀoØì#bÌ ˆ ƒ çƀÖ}ȊÌiÞoi‡}ÃÉÌçÈiÙooçʢْÜqûÀÖiÛWÉÂÈ ÞÃ Ë Ö í × 8ÂÐ Ö Ö Ë Ù × Æ ×û Ã È × }ÖÚìË Øí}×Àìgo¾ìíÌ }ÂEo–ØìË×ØÁÈ çÊË }ٓà8Á gI±ÆçÈØÙgØ×Ì ¦çÖÈìË …}ÉÀWÚÖ ì }ËÚì@ÉÊÞ çÖÏo¡û }Êåqo5¢Â}ÆoôØÌ}ûÌÙ ÚÔ¨çÆ× ã}ÞÙ 98nÉÖØÆ}Ȣˊ̼o}Þ×YÞÙ ØŒ–}ÊË çÊÀÙçÌØÙ¨ØÆÁ oWçûÆà }¼Š¹k}ÃiÖGÌÚעȖØË Ù oÖ×ÉÊ o1çÙÈû ¢Ê ’ÚÆà £ËܱËÌæ ¡ Ð ÌÐ Ö í à ô §l ËW Ì ð Ê Ì BUÁ v iìÆ o Á 1 Á Æ Ù £ð Ù ( Æ ÌÓ È % I Î V(r) V(r) V(r) V(r) L 2 a a q (d) 3 1 2L r 10 V 20 V 30 V 40 V 50 V 60 V ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online